Anda di halaman 1dari 18

http://scienceOlS.blogspot.com Bahan Dari : www.khskpt.

com
www.skpt.edu.my

SULIT

018

l{ama Pelajar:

Kelas

MAJLIS GURU BESAR NEGERI KEDAH

':B*

UJIAN PERCUBAAN UPSR 2OII


(018) One Hour And Fifteen Minutes

SCIENCE
July
1.

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


2.

3.

4.
5.

Kertos soalon ini mengandungi dua bahogion.Bahaglan A don Bahagian B. Rajah yong mengiringi soalan dimaksudkon untuk memberi maklumat yang berguna bagi meniawob soalon.Rojah tidak semestinya dilukis mengikut skala , kecuali dinyatakan seballknyo. Bahagian A odo 30 soolonJawab semua soo/on. Jawob dengan menghitamkan ruangon pada Kertas rawapan Bahagian A. Cara menjawoh adaloh seperti di bawah ini.

Contoh soalan. Antara berikut yang manakah benda hidup ?

A Kerusi B Kereta
C

Ayam Bola

6.
7.

Jowapan yong betul bagi cantoh soalan ialah Ayam dan huruJnya ialah C . Lihat contoh pada Kertas lawapan Bahagian A yong diberi.Rusngon bagi huruf Ctelah dihitomkon. Bagi satu soalon hitamkon *tu ruangan sahaja, Jika kamu hendak menukor jawopan , pddomkan tando yang teloh dibuat hingga habis.Kemudian hitomkon jawopon yang boru. Bahagian B ado 5 soolanJawab semua soalon. kamu dalom disediakdn .

Keftas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak di Bahagian dan 7 halaman bercetak di Bahagian B
018 @ 2011 Hak Cipta Mailis Guru Besar Neaei Kedah-UpSR (?ERCUBAAN)

A
ILihat sebelah

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

Section A Bahagian A
[30 Marks] [30 markah]

all questions. Jawab semua soa/an


Ansvrrer

Every question is followed by four options A,B,G and D. choose the conect answer. The suggested time for this section is 4s minutes. lf you are unable to a question, proceed to ihe next question. "n"*ra Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pitihan jawapan iaitu 11 B, c dan D. pitih jawapan yang betul. Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini iatah 45 minit. sehiranya kamu tidak dapat meniawab sesuatu soalan, terus*an menjawab soalan berikutnya.

A group of pupils sanies out an investigation on the basic needs of animals. The diagram shows the result of the investigation. Sekumpulan murid menialankan satu penyiasatan mengenai keperluan asas haiwan. Rajah menunjukkan keputusan penyiasaian yang telai AgaAnian . Oil layer Lapisan Minyak

Container P Bekas P

Container Q Eekas Q

What can be concluded from this investigation? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat dt-aripada penyiasatan ini?

A B
G

Animals need air to breathe. Haiwan memedukan udara untuk bemafas The oil layer causes the fish to die. Lapisan minyak menyebabkan ikan mati. The fish in container P cannot breathe. lkan dalam bekas P tidak dapat bemafas. The fish in c-ontainer P breathe compared to the fish in container e . lkan dalam bekas P dapat bemafas berbanding ikan di dalam Oekas e.

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-tJpSR PERCUBAAN)

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

What is meant by exhale? Apakah yang dimaksudkan dengan menghembus nafas?

A B
C D

Take in air Menyedut udara masuk


Let out air Menghe m b us udara kel u a r

Air enters the lungs Udarc memasuki parwparu Air flows into the lungs Udara mengalir ke dalam parwparu

The diagram shows two microorganisms Rajah menunjukkan dua mikroorganisma.

What type of microorganisms are these? Apakah jenis mikroorganisma ini?

A Bacteria
Bakteria

B
C

Protozoa Protozoa

Viruses Virus
Fungi Kulat

018 @ 2011 Hak Aptu Majlis Guru Besar Negeri Kedah-upgR (qERCUBAAN)

ILibat sebelah SULIT

.SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

lhe following information shows the relationship among the living things in a habitat. Ma4umat beikut menuniukkan hubunoan antara hiduwn di dalim *nfn habitat. berikut hirfuoen dalam satu hr,hifet . Oil palm fruits are eaten by rat. Rat is eaten by owl. Buah kelapa sawit dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung hantu.

. .

r Oil palm fruits

are eaten by squinel. Buah kelapa sawit dimakan oleh tupai.

Squirrel is eaten by owl, eagle and cobra. Tupai dimakan oleh burung hantu, burung helang dan ular tedung.

Cobra is eaten by eagle. Ular tedung dimakan burung helang

Squinel is eaten by owl and cobra. Tupai dimakan oleh burung hantu dan ular tedung

Which of the following food web is conect based on the given information? Antara siratan makanan berikut, yang manakah betul berdasadean maklumat yang diberi?

oil palmtrurt
Buah

-----+ kalaoa sawrr

j"t ttkus

\T;;;fl

---+ )

owr Burunghantu

a:____* Ulartedunl

.\----*

g"g,"

Burung helang

Rat ---------| Oil palm fruit ---+Tikus Buah kelapa sawit --r-.-. Squinel --l --.-' -r Tupai :-t

o#l
Burung hantu

Eagle -.\_ Burun{hetang----- cobra


Ulartedung

Rat ----"-'---+ Oil palm fruit -.--'--+ Tikus


Buah kelapa sawit

Owl Burung hantu

-.-\

cobra
u t a r te d u n

-squinel

*_*=lr_E*nrn
_./+
#?:

D
oilpalm truit -----u
Buah

owr Burung hantu------------t

kelapa sawtl -\

squinel
ruoai

-a-uYte|unn -------* Eagre


Burung helang
ILihat sebelah SULIT

cobra

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besat Negei Kedah-upSR (pERCUBAAN)

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

Which of the following are the reasons for animals to live in solitary? Antara berikut yang manakah sebab-sebab mengapa haiwan hidip bersendirian? Redue the number of enemies Mengurangkan bilangan musuh

ll
lll
lV

Need a larger area to find mate Memerlukan kawasan luas untuk mencari pasangan Avoid competition for food Mengelakkan persaing an untuk mendapatkan makan an
Help each others to built shelter Membantu antara satu sama lain untuk membina tempat tinggat

A B C D

land ll
I and lll

lland lll llland lV

The diagram shows a type of plant. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Why is the above plant facing the threat of extinction? Mengapakah tumbuhan ini diancam kepupusan?

A B
C
D

Earth's climate becoming warmer and drier. Cuaca Bumi semakin panas dan keing Open buming occuning in the forest Pembakaran teftuka berlaku di hutan
Landslides destroying the plants Tanah runtuh memusnahkan tumbuhan

Illegal and excessive logging being practised Pembalakan haram dan berleluasa berlaku.

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis euru Besar Negeri Keclah-Up'R (?ERCUBAAN)

ILihat sebelah SIJI,IT

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

The diagram shows a floor par0y covered with tiles of the same size. Rajah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin- jubin yang sama saiz.

Floor Lantai

How many tilea are needed to cover the whole floor? Berapakah bilangan jubin yang dipertukan untuk menutup seluruh tantai tu?

A11 816
D30

c22

The diagram shows an electrical appliance. Rajah menunjukkan satu peralatan eleKrrik.

which of the following energy transfonnation occurs when the appliance is switched on? Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila suis peralatan'itu dihiduiian ?
Electrical lr.rerpy Tenaga elektik

-+ Heat energy--- Kinetic energy --+ Tenaga haba -- Tenaga kine{iir

B
G

Electrical gryrSy--- Kinetic energy + Sound energy Tenaga elektik .--t Tenaga kinetik + Tenaga buiyi

Chemical elergy --+ Heat energy .-r Kinetic energy Tenaga kimia --+ Tenaga haba --- Tenaga kinetii Chemical energ!---+ Kinetic energy + Sound energy Tenaga kimia .-.+ Tenaga kinetik + Tenaga bunyi

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-t)psR (?ERAUBAAN)

[Lihat sebelah SULIT

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

The diagram shows an electric circuit. Rajah menunjukkan satu litar etektrik.

Which bulbs will light up when switch P is tumed off? Mentol yang manakah akan menyala apabila suis P dimatikan?

A B

x,Y,

X,Y c Y,Z D z l0
The diagram below shows an activity. Rajah di bawah menunjukkan satu affiiviti.

Which of the following is true about the above activity? Antara penyataan beriktt, yang manakah benar mengenai aktiviti

di

atas?

A B
C D

Force can change the shape of an object. Daya boleh mengubah bentuk sesuatu objek. Force can stop a moving objec{. Daya boleh memberhentikan objek yang bergerak.
Force can move a stationary object. Daya boleh menggerakkan objek yang pegun. Force can change the motion of an object. Daya boleh menguhah pergerakan sesuatu objek.

018 @ 2011 Hak Cipta Majtis Guru Besar Negeri Kedah-UpSR (?ERCUBAAN)

ILihat sebelab SULIT

$ULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com 8 www.skpt.edu.my

018

11

The bar chart shows the distance travelled by fourtoy cars J,K, L and M in two minutes. cafta palang menunjukkan jarak yang dilatui oleh eipat kereta mainan J, K, L dan M dalam dua minit. Distance (m) Jarak (m)

Toy cars Kereta mainan Which statements are conect? Penyataan manakah yang benar?

I ll lll
lV

M is the fastest M paling laju

L is the fastest L paling laju M moves faster than L M bergerak lebih laju daipada L K moves faster than J K bergerak lebih laju daipada J

A land ll B I and lll c ll and lV D lll and lV

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UpSR (qERCUBAAN)

lLihat sebelah SULIT

SULIT
12

The diagram shows the distance travelled by a lorry. Rajah menunjukkan iank yang dilalui oleh sebuah lori.

Bahan Dari : 9 www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

The lorry travelled from P to Q. lt started from P at 11.15 am and anived at Q at 12.15 pm. What is the distancc travelled if it travels with the same speed for another 60 minutes? Sebuah lori beryerck dari P ke Q. la beftotak dari P pada jam l1 .15 pagi dan tiba di Q pada iam 12.1 5 tengahai. Apakah jarak yang dilaluijika ia beryerak dengan kelajuan yang sama untuk 60 minit lagi?

A 90km B 135km G 180km D 225 km


13 The following are the steps of an investigation to find out the factors that cause rusting. Berilrtt adalah langkah-langkah penyiasatan untuk menyiasat fal<tor-fal<tor yang m enyeb abkan pengaratan.

J L
M

Label the test tubes as A, B and C. Labelkan tabung uii sebagai A, B dan C.

Put an iron nail in each test tube. Letakan sebatang paku ke dalam setiap tabung uji.
Pour some tap water into test tube A, pnt three spoons of drying agent into test tube B, fill half full boiled water into test tube C and pour some oil into it. Tuangkan air paip ke dalam tabung uji A, masukkan tiga sudu agen pengering ke dalam tabung uji B, isi separuh tabung uji C dengan air didih dan tuangkan sedikit minyak ke dalamnya. Observe the condition of nails in each test tube after a week. Perhatikan keadaan paku dalam setiap tabung uji selepas seminggu.

Which of the follorving represents step K ? Antara berikut yang manakah manvakili langkah K ?

A B
C

Cork all test tubes with a rubber stopper. Tutup semua tabung uji dengan penutup getah.
Clean three iron nails with a sand paper. Bersihkan tiga paku besi dengan kertas pasir. Place the apparatus set up in a safe place for a week. Letakkan susunan radas yang telah disediakan di tempat yang selamat selama seminggu. Weigh each iron nail. Timbang setiap paku besi.
ILihat sebelab SULIT

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedaht-UPSR (PERCUBAAN)

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com 10 www.skpt.edu.my

018

14

The diagram shows a floating object P on the surface of water. Rajah menunjukkan objek P yang tenpung di permukaan air. Objec{ P Objek P Water

Air
Which of the following object has the same property as P ? Antara berikut objek yang manakah mempunyai sifat yang sama sepefti P ?

15

The diagram shows the classification of the states of matter. Rajah menunjukkan pengelasan keadaan bahan.

\Mich of the following represent X, Y and 7 ? Antara berikut yang manakah mewakili X, Y dan Z

x
A
B

Stone Batu syrup Sriap

Air
Udara Stone Batu

Y syrup Srlap Stone Batu syrup Srlap Air Udara

z
Air
Udara

Air
Udara Stone Batu Syrup Sftap

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UpSR (?ERCUBAAN)

ILihar sebelah

SULIT

SULIT

16

Bahan Dari : www.khskpt.com t1 www.skpt.edu.my

018

The table shows the result of an investigation. Jadual menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Materials Bahan Tomato Sauce Sos fomafo Shampoo Svampu Cooking oil Minvak masak

Time taken to flow out from a test tube (s) Masa di?mbil untuk mengalir keluar dari tabung uji(s) 4
3 2
1

Water Air

\Mat can you conclude from the investigation?


Apakah kesimpulan penyiasatan ini?

A B
G

D
17

Tomato sauoe flows the fastest. Sos tomato paling epat mengalir Waterflours the fastest. Air mengalir paling cepat Shampoo flows fasterthan cooking oil Syampu mengalir lebih crrpat berbanding minyak masak. Cooking oil flours faster than water Minyak masak mengalirlebih cepat berbanding air

The information shows steps to study the conditions for microorganism to grou Maklumat menunjukkan langkah-langkah untuk menyiasat tentang keadaan untuk m ikroorg a n i sm a t umb uh. Prepare two similar slices of bread and label R and S. Sediakan dua keping roti yang sama dan labelkan R dan S.

L
M

Put

R and S in a different plastic bag and leave on a table. Masukkan R dan s ke dalam beg plastik yang berasingan dan biaftan

di

atas meja.

Observe the condition of the breade everyday for one week. Perhatikan keadaan roti setiap hari selama satu minggu.

\Mrich of the following step represents K? Langkah manakah yang mewakili K?

A
B
C D

Sprinkle some water on bread R and S. Renjiskan sedikit air di afas rof R dan S. Soak bread R and S in a beaker of tvater. Rendamkan rcti Rdan S dalam sebikar air. Sprinkle some water on bread R and keep bread S dry. Renjiskan sedikit air di atas rdi R dan bia*an roti S kering. Heat bread R and placebread S in a refrigerator Panaskan roti R dan letakkan rcti S di dalam peti sejuk.

o1s @ 2011 Hak cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-upsR

(zERCUBAAN)

lLihat sbelah SUTIT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

18

What is meant by food preservation? Apakah makna pengawetan makanan?

A B
C D
19

A process of slowing down the food from becoming bad. Safu proses untuk melambatkan makanan menjadi rcsak. A process of removing water from food. Safu proses untuk menyingkirkan air daipada makanan. A process of heating the food quickly and cooling it rapidly. Safu proses memanaskan makanan dengan cepat dan disejukkan dengan segera. A process of storing food in a cold place. Safu proses apabila makanan disimpan di tempat yang sejuk.

The information shows some planets inihe Solar System. Maldumat menunjukkan beberapa planet dalam Slsfern Suna.

v
Satum Zuhal

o
Jupiter Musytari
Mars Marikh

o
Earth
Bumi
Mars

Maikh

Choose the conect sequence of the planets from the furthest to the nearest from the Sun. Pilih urutan planet yang betul daripada paling jauh kepada yang paling dekat dari Matahari.

A B C D

Saturn Zuhal Satum Zuhal Satum Zuhal


Saturn

Jupiter

Musytari

Earth Bumi Mars

Jupiter Musytari Jupiter

Musytai
Earth Bumi

Zuhal

Earth Bumi Mars Marikh Jupiter Musytai

Maikh
Earth Bumi Mars

Maikh

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UPSR (PERCUBAAN)

ILihat sebelah SULIT

SULIT

Bahan Dari :13 www.khskpt.com www.skpt.edu.my

018

The diagram shows the nine planets in the solar system moving in their own orbits. Rajah menunjukkan sembilan buah planet di dalam sistem suria yang beryerak mengikut otbit masing-masing.

What conclusion can be made from this observation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daipada pemerfiatian ini? Satum is the biggest planet Zuhal adalah planet yang teftesar Only eight planets move around the Sun Hanya lapan planet bergerak mengelilingi Matahari C All the nine planets move around their own moon Kesemua sembilan planet beryerak mengelilingi bulan masing-masing D All the nine planets move around the Sun Keaemud sembilan planet bergerak mengelilingi Matahari The diagram shows a wooden pole that is placed in the middle of a school field at different time. Raiah menunjukkan sebatang kayu yang ditetakkan di tengah-tengah padang sekatah pada waffiu yang bedainan.

Which of the following position of the Sun will produce the longest shadow? Antara kedudukan Matahari beihut, yang manakah akan meighasitkan bayang-bayang yang paling panjang?

AP BQ CR DS

-L
R

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah.UPSR (PERCUBAAN)

ILihat sebelah SULIT

. SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com 14 www.skpt.edu.my

0t8

22

The diagram shows a group of stars that forms a constellation Rajah menunjukkan gugusan bintang yang membentuk buruj.

A c

Whai is this constellation? Apakah buruj ini? Orion Belantik Scorpio Skorpio Big Dipper Biduk D Southern Cross Pari

23

Which of the following statement shows the occunence of day and night? Antara penyataan berikut yang manakah menunjukkan kejadian siang dan malam? The rotation of the Earth on its axis Putaran Bumi pada paksinya. The rotation of the Moon on ite axis Putaran Bulan pada paksinya. The movemerd of the Moon around the Earth Pergerakan Bulan mengelilingi Bumi The movement of the Earth around the Moon Petgerakan Bumi mengelilingi Bulan

C
D

24

The diagram shows a simple machine. Raiah menunjukkan satu mesin ringkas.

lP
\/
Which of the following tools can be grouped together as above? Antara berikut, Wralatan manakah boleh dikelaskan bersama atat di atas? Knife and pulley Pisau dan takal Needle and screw Jarum dan skru Chisel and fishing rod Pahat dan joran Knife and saw Pisau dan gergaji

C D

018 @ 2011 Hak Cipta Majtis Guru Besar Negei Kedah_lJpsR

pERcuBAAN)

llihat

sebetatr

SULIT

25

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my 15

OIE

The diagram shows the position of X, y and Z. Rajah menunjukkan kedudukan X, y dan Z.

(,
Position X Kedudukan

\t-,

() \__/
Position Z Kedudukan

Position Y Kedudukan

Which of-the following shows the position of the Sun, the Earth and the Moon during the eclipse of the Moon? Antara berikut yang manakah menunjukkan kedudukan Matahai, Bumi dan Bulan ketika gerhana bulan?
Position X Kedudukan X Sun Matahari Sun Matahari Earlh Position Y Kedudukan Y Moon Bulan Earth Bumi Sun Matahari Moon Bulan Position Z Kedudukan Z Earth

A
B

Bumi
Moon Bulan Moon Bulan Sun Matahari

c
D

Bumi Earth Bumi

26

The table shows information about the uses of devices in everyday life. Rajah menunjukkan maklumat tentang kegunaan alat datam iehidupan seharian.
Device

Alat Telephone Telefon Computer Komputer Fax machine Mesin fax

To communicate with each other in faraway places. Berhubung di antara satu sama lain yang tinggat beiauhan
To find and store informations.

peqgari dan mengumpul maklumat. To send images or documents. Mengharytar imej atau dokumen.

B
D
O1B

Based on the information, what can be concluded? Berdasaftan maklumat, apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Technology makes life eaeier Teknologi membuat hidup mudah Technology makes human comfortable. Teknologi membuat manusia se/esa. Technology makes human happy Teknologi membuatkan manusia gembira Technology can overcome the human,s limitations Teknologi boleh mengatasi had keupayaan manusia
@
2011 Hak Cipta Mailis Guru Besar Negen Kedah-UpSR

(IERCUBAAN)

[Lihat sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com 14 www.skpt.edu.my

018

22

The diagram shows a group of stars that forms a constellation Rajah menunjukkan gugusan bintang yang membentuk buruj.

What is this constellation? Apakah buruj ini? Orion Belantik Scorpio Skorpio Big Dipper Biduk Southern Cross

C
D

Pai

23

Which of the following statement shows the occurrence of day and night? Antara penyataan berikut yang manakah menunju44an Rejadian siang dan matam? The rotation of the Earth on its axis Putaran Bumi pada paksinya. The rotation of the Moon on its axis Putann Bulan pada paksinya. The movemerd of the Moon around the Earth Pergerakan Bulan mengelilingi Bumi The movement of the Earth around the Moon Peryerakan Bumi mengelilingi Bulan

C
D

24

The diagram shows a simple machine. Rajah menunjukkan satu mesin ringkas.

&4 \> v
A B

./P

Which of the following tools can be grouped together as above? Antan furikut, peralatan manakah boleh diketaskan bersama alat di atas? Knife and pulley Pisau dan takal Needle and screw Jarum dan skru Chisel and fishing rod Pahat dan joran

C D

Knife and saw Pisau dan gergaji


cipta
Majtis

018 @ 2011 Hak

curu Besar Negeri Redah-upsR

(IER)IJBAAN)

[Lihat sebelah

SULIT

Bahan Dari : www.khskpt.com 16 www.skpt.edu.my

018

27

Ttte diagram shours the development of technology. Rajah menunjukkan peftembangan teknologi.

ln what field does the diagram represent? Apakah bidang yang diwakili oleh rajah di atas ? Agriculture Pertanian

c
D

Construction Pembinaan Transportation Pengangkutan Gommunication Komunikasi

28

The diagram shows three basic shapes. Rajah menunjuld<an tiga bentuk asas.

Choose the conect sequence from the least stable to the most stable. Pilih susunan yang betul daripada yang paling kunng stabil kepada yang paling stabil.

A J,K,L B J,L,K C L,K,J D K,J,L

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UPSR (PERCUBAAN)

ILihat sebelah

SIII,IT

Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.my t7

018

29

A group of pupils carry out an ac{ivity to investigate the faclor that affects the stability of stools R, S and T. S. ekumgulan mu|d ye1ialankan satu aktiviti untuk menyiasat faKor yang mempengaruhi kestabilan bangku R, S dan L

Which of the following statement is conect ? Antara penyataan beikut yang manakah betul? Stool R topples the fastest because it has the biggest base area. Bangku Rtumbang paling cepat kerana ia mempunyai luastapak paling besar. Stool S topples the slowest because it has the suitable base area. Bangku S tumbang paling lambat kerana mempunyai luas tapak yang sesuar. Stool T topples the fastest because it has the smallest base area. Bangku T tumbang paling epat kerana ia mempunyai luas tapak paling kecil Stool R iopples the fastest because it was made from wood. Bangku R tumbang paling capat kerana diperbuat daipada kayu.

B
C D

The diagram shows a complex machine. Rajah menunjukkan satu mesin kompleks.

What are the simple machines that can be found in the above tool ? Apakah mesin ingkas yang terdapat pada peralatan di atas ? Lever, inclined plane Iuag safah condong Lever, wheel and axle Tuas, roda dan gandar G Gear, wheel and axle, wedge Gear, roda dan gandar, baji Wedge, screw,wheel and axle, gear Baji, skru, roda dan gandar, gear

A B

END OF SECTION A

018 @ 2011 Hak Cipta Majlis Guru Besar Negeri Kedah-UPSR (pERCUBAAN)

SULIT