P. 1
Raport Tka Al `Arif

Raport Tka Al `Arif

|Views: 600|Likes:
Dipublikasikan oleh Dian Kuswanto

More info:

Published by: Dian Kuswanto on Dec 18, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2013

pdf

text

original

IQRAR SANTRI

KAMI SANTRIWAN DAN SANTRIWATI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
“ Al-`Arif “
DEMI BAKTIKU KEPADA ILLAHI
DAN CINTAKU KEPADA AL-QUR`AN SUCI
AKU BERJANJI :
1. RAJIN SHOLAT SEPANJANG HAYAT
2. TAK LUPA MENGAJI SETIAP HARI
3. BERBAKTI KEPADA AYAH DAN IBU
4. TA`AT DAN HORMAT KEPADA GURU
. MENUNTUT ILMU TIADA JEMU
!. SETIA KAWAN DAN SUKA
MEMAA"KAN
RAPORT
PRESTASI SANTRI
N#$# S#%&'( : )))))))))))))))))).
N*$*' I%+,- : )))))))))))))))))).
A.#$#& : )))))))))))))))))).
))))))))))))))))).)
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
“ A l - ` A r i f “
RT. 02 RW. 07 Dusun Cihideung Desa Ciganjeng Kec. Padaherang
Kab. Ciamis 46384 HP. 08323!34 " 083#06286
CATATAN ISTIMEWA SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
A. MUNAQOSYAH 0 UJIAN AKHIR
~ Hari / Tanggal : …………..……………………………………………….
~ T e m p a t : …………..……………………………………………….
B. W I S U D A
~ Wi!"a Ang#atan $e : ……….… %….…………………………………&
~ Hari / Tanggal : ……….…………………………………………..
~ T e m p a t : ……….…………………………………………..
C. KHOTAMAN IQRO 1 2U2 3AMA
~ '!mla( $()taman IQRO : ……%….....………………….....……& #ali
~ $()taman *+* ,A-A "ari : S!rat A.H-.H+HAA .". AN-NAAS
Hari/ Tanggal : ……………….…/ ............…… -. /............…… H.
T e m p a t : ……..…………….............………………….....…….
D. PERINGKAT KEJUARAAN YANG PERNAH DIRAIH
T01. P2R1O-3AAN 4AN0 .II$+TI P2RIN0$AT
……..
………………………………………………………………..
. ………………
……..
………………………………………………………………..
. ………………
……..
………………………………………………………………..
. ………………
……..
………………………………………………………………..
. ………………
……..
………………………………………………………………..
. ………………
……..
………………………………………………………………..
. ………………
RAPORT
PRESTASI SANTRI
N#$# S#%&'( : )))))))))))))))))).
N*$*' I%+,- : )))))))))))))))))).
A.#$#& : )))))))))))))))))).
))))))))))))))))).)
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
“ A l - ` A r i f “
RT. 02 RW. 07 Dusun Cihideung Desa Ciganjeng Kec. Padaherang
Kab. Ciamis 46384 HP. 08323!34 " 083#06286
PETUNJUK PENGISIAN RAPORT PRESTASI SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
5. Rap)rt Pretai Santri % RPS & a"ala( re#aman Hail 26al!ai
3ela7ar/ Per#em8angan $epri8a"ian Santri/ $egiatan 2#tra $!ri#!ler/
"an e8again9a 9ang "i ii etiap Semeter.
2. RPS ini 8erla#! !nt!# Santri Taman $ana#-#ana# Al-Q!r`an % T$A &
9ang ter"iri "ari $el)mp)# A % N)l $e:il & $el)mp)# 3 % N)l 3ear &.
3. Nilai RPS Hail 26al!ai 3ela7ar a"ala( (ail perpa"!an antara (ail
+7ian/Te S!matif % TH3 & "an Te ;)rmatif % Te Pr)e 3ela7ar &.
4. $!alifi#ai Nilai Hail Pretai 3ela7ar "it!li "engan Ang#a / $)"e
H!r!f A/ 3/ </ ata! . % ala( at! pili(an &/ 9ait! "engan #!alifi#ai
e8agai 8eri#!t :
Nilai : =/> ata! le8i( ? A % Amat 3ai# &
Nilai : @/> ~ A/> ? 3 % 3ai# &
Nilai : B.> ~ C/= ? < % <!#!p &
Nilai : D/= ata! #!rang ? . % $!rang &
Ata! "engan Speifi#ai :
5> ? Terp!7i B ? Hampir :!#!p
= ? 3ai# e#ali D ? $!rang
A ? 3ai# E ? $!rang e#ali
@ ? 1e8i( "ari :!#!p F ? 3!r!#
C ? <!#!p 5 ? 3!r!# e#ali
. $!alifi#ai Nilai Per#em8angan $epri8a"ian "iii "engan tan"a
<(e:#li:t % G & pa"a #)l)m 9ang tere"ia.
!. -!atan 1)#al a"ala( pili(an ta# mengi#at. Alternatifn9a a"ala( :
3a(aa Ara8 P)p!ler/ 3a(aa Inggri P)p!ler/ $reatifita Seni/
Ola(raga/ ata! alternatif lain 9ang le8i( peifi# e!ai pertim8angan
!nit 9ang 8erang#!tan.
PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 44444444444444444444444 K5.*$6*- : B S5$57&5' : 2 T#8,% : 444404444
M.
N*
.
R#9#$ P5'-5$:#%9#%
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. A#(laH …… …… …… ……
F. $e(a"iran …… …… …… ……
E. $reatifita 3ela7ar …… …… …… ……
D. $eterti8an "an $e"iiplinan …… …… …… ……
B. $e8eri(an …… …… …… ……
C. $erapi(an …… …… …… ……
@. $emamp!an 3er8a(aa 9ang 3ai# …… …… …… ……
N*
.
K59(#&#% E-7&'#-,'(-,.5'
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. ……………………………………………………. …… …… …… ……
F. ……………………………………………………. …… …… …… ……
E. ……………………………………………………. …… …… …… ……
SARAN "an P2SAN $2PA1A +NIT:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
<iami/ ......……………………… F>……
Orang T!a / Wali/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
$epala +nit T$A
A1-`ARI;/
U7&.DIAN KUSWANT O
Wali $ela/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
E<ALUASI BELAJAR
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 44444444444444444444 K5.*$6*- : B S5$57&5' : 2 T#8,% : 4444404444 M.
N*
.
MATA PELAJARAN
NILAI
A%9-
#
H,',;
I. M#&5'( P*-*-
5. 3a:aan IHr) ampai 'ili" B
F. Hapalan *!J ,Ama Q.S. =E /" Q.S. =@
E. Ta!(i" %Sifat 'aiJ "i A11AH K Sifat R)!l&
D. ;iH( %Ta(i99at ALLal .". Salam&
B. Hapalan A9at Pili(an %S!rat Al-;ati(a(&
C. Hapalan .)`a Se(ari-(ari %1ing#!ngan&
@. Hapalan AmaM!l H!na %C5-==&
II. M#&5'( P5%,%=#%9
5. -en!li H!r!f Hi7ai9a( ظ ،ز ،ج ،ث ،خ ،ف
F. -en!li H!r!f N)#al --N-P-R-S-W
E. Na"l)m Sifat 'aiJ A11AH K Sifat R)!l
'+-1AH NI1AI
NI1AI RATA-RATA
RAN0$IN0 $21AS $2 : ………%…………………….………& .ari …… Santri
A3S2NSI : 5. Sa#it : …. Hari F. I"Jin : …. Hari E. Alfa : …. Hari
-)ti6ai/ Pean/ erta Saran
0!r! K Wali Santri
Nama "an
Tan"a Tangan
Wali $ela
%………………………..&
Wali Santri
%………………………..&
BIODATA SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
1. Nama Lengkap :
............……………………………………………….…….
2. Nomor Induk :
............…………………………………………….……….
3. Tempat, Tanggal Lahir :
............…………………………………………….……….
4. eni! "elamin :
Laki#laki $ %erempuan
. &nak "e :
........... '.…………………….……( dari ……… )er!audara
!. *tatu! dalam "eluarga :
*ulung$+ung!u$Tengah$Tunggal$&ngkat ,(
>. -a!uk "e T"& ini :
#. Tanggal : ............……………………………………………………..
:. "ela! : ............………………………………………………….….
?. &!al dari : .umah Tangga$.audlatul &th/al$T"$*0 ,(
@. &lamat *antri :
.T. .… .1. .…, 0u!un .........…….………………….…....
0e!a .…..………………… "e2. …..…………………....…
A. Nama 3rang Tua$1ali :
............……………………………………………….…….
1B. %eker4aan 3rang Tua$1ali :
............………………………………………………….….
11. &lamat orang Tua$1ali :
.T. .… .1. .…, 0u!un .........…….…………………..…...
0e!a .…..………………… "e2. …..…………………....…
5iami!, ……………………………67……..
"epala 8nit Taman "anak#"anak &L#98.:&N
& L # ; & . I <
( Ust. DIAN KUSWANTO )
5ap Tiga ari
Tangan kiri
* ) Coret yang tidak perlu
P8*&*
3C4
E<ALUASI BELAJAR
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 44444444444444444444 K5.*$6*- : A S5$57&5' : 1 T#8,% : 4444404444 M.
N*
.
MATA PELAJARAN
NILAI
A%9-
#
H,',;
I. M#&5'( P*-*-
5. 3a:aan IHr) ampai 'ili" 5-F
F. Hapalan *!J ,Ama Q.S. 5>= /" Q.S. 55D
E. Ta!(i" %S9a(a"atain K R!#!n Iman&
D. ;iH( %W!"l!/ Niat S(alat ;ar"l!&
B. Hapalan A9at Pili(an %S!rat Al-;ati(a(&
C. Hapalan .)`a Se(ari-(ari %.)Ma 3ela7ar&
@. Hapalan AmaM!l H!na %5-F>&
II. M#&5'( P5%,%=#%9
5. -en!li H!r!f Hi7ai9a( =،>،?،@ ،A،B،C،D،E،F
F. -en!li H!r!f N)#al A-I-+-2-O
E. Na"l)man R!#!n Ilam
'+-1AH NI1AI
NI1AI RATA-RATA
RAN0$IN0 $21AS $2 : ………%…………………….………& .ari …… Santri
A3S2NSI : 5. Sa#it : …. Hari F. I"Jin : …. Hari E. Alfa : …. Hari
-)ti6ai/ Pean/ erta Saran
0!r! K Wali Santri
Nama "an
Tan"a Tangan
Wali $ela
%………………………..&
Wali Santri
%………………………..&
PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 4444444444444444444444 K5.*$6*- : B S5$57&5' : 1 T#8,% : 4444404444
M.
N*
.
R#9#$ P5'-5$:#%9#%
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. A#(laH …… …… …… ……
F. $e(a"iran …… …… …… ……
E. $reatifita 3ela7ar …… …… …… ……
D. $eterti8an "an $e"iiplinan …… …… …… ……
B. $e8eri(an …… …… …… ……
C. $erapi(an …… …… …… ……
@. $emamp!an 3er8a(aa 9ang 3ai# …… …… …… ……
N*
.
K59(#&#% E-7&'#-,'(-,.5'
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. ……………………………………………………. …… …… …… ……
F. ……………………………………………………. …… …… …… ……
E. ……………………………………………………. …… …… …… ……
SARAN "an P2SAN $2PA1A +NIT:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
<iami/ ......……………………… F>……
Orang T!a / Wali/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
$epala +nit T$A
A1-`ARI;/
U7&.DIAN KUSWANT O
Wali $ela/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
E<ALUASI BELAJAR
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 44444444444444444444 K5.*$6*- : B S5$57&5' : 1 T#8,% : 4444404444 M.
N*
.
MATA PELAJARAN
NILAI
A%9-
#
H,',;
I. M#&5'( P*-*-
5. 3a:aan IHr) ampai 'ili" D
F. Hapalan *!J ,Ama Q.S. =A /" Q.S. 5>F
E. Ta!(i" %F> Sifat -!ta(il AHli9 "i A11AH&
D. ;iH( %3a:aan IMti"al .". S!7!" #e F&
B. Hapalan A9at Pili(an %S!rat Al-;ati(a(&
C. Hapalan .)`a Se(ari-(ari %R!ma(&
@. Hapalan AmaM!l H!na %D5-C>&
II. M#&5'( P5%,%=#%9
5. -en!li H!r!f Hi7ai9a( G ،H ،I ،J ،K ،L ،F
F. -en!li H!r!f N)#al 3-H-$-1-T
E. Na"l)man F> Sifat -!ta(il "i A11AH
'+-1AH NI1AI
NI1AI RATA-RATA
RAN0$IN0 $21AS $2 : ………%…………………….………& .ari …… Santri
A3S2NSI : 5. Sa#it : …. Hari F. I"Jin : …. Hari E. Alfa : …. Hari
-)ti6ai/ Pean/ erta Saran
0!r! K Wali Santri
Nama "an
Tan"a Tangan
Wali $ela
%………………………..&
Wali Santri
%………………………..&
PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 4444444444444444444444 K5.*$6*- : A S5$57&5' : 1 T#8,% : 4444404444
M.
N*
.
R#9#$ P5'-5$:#%9#%
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. A#(laH …… …… …… ……
F. $e(a"iran …… …… …… ……
E. $reatifita 3ela7ar …… …… …… ……
D. $eterti8an "an $e"iiplinan …… …… …… ……
B. $e8eri(an …… …… …… ……
C. $erapi(an …… …… …… ……
@. $emamp!an 3er8a(aa 9ang 3ai# …… …… …… ……
N*
.
K59(#&#% E-7&'#-,'(-,.5'
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. ……………………………………………………. …… …… …… ……
F. ……………………………………………………. …… …… …… ……
E. ……………………………………………………. …… …… …… ……
SARAN "an P2SAN $2PA1A +NIT:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
<iami/ ......……………………… F>……
Orang T!a / Wali/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
$epala +nit T$A
A1-`ARI;/
U7&.DIAN KUSWANT O
Wali $ela/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
E<ALUASI BELAJAR
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 44444444444444444444 K5.*$6*- : A S5$57&5' : 2 T#8,% : 4444404444 M.
N*
.
MATA PELAJARAN
NILAI
A%9-
#
H,',;
I. M#&5'( P*-*-
5. 3a:aan IHr) ampai 'ili" E
F. Hapalan *!J ,Ama Q.S. 5>E /" Q.S. 5>A
E. Ta!(i" %F> Sifat Wa7i8 AHli9 "i A11AH&
D. ;iH( %Ta#8irat!l I(ram .". R!#!M&
B. Hapalan A9at Pili(an %S!rat Al-;ati(a(&
C. Hapalan .)`a Se(ari-(ari %-a7i"&
@. Hapalan AmaM!l H!na %F5-D>&
II. M#&5'( P5%,%=#%9
5. -en!li H!r!f Hi7ai9a( M ،N ،O ،P ،Q ،R ،S
F. -en!li H!r!f N)#al <-.-0-'-4
E. Na"l)man F> Sifat Wa7i8 "i A11AH SWT.
'+-1AH NI1AI
NI1AI RATA-RATA
RAN0$IN0 $21AS $2 : ………%…………………….………& .ari …… Santri
A3S2NSI : 5. Sa#it : …. Hari F. I"Jin : …. Hari E. Alfa : …. Hari
-)ti6ai/ Pean/ erta Saran
0!r! K Wali Santri
Nama "an
Tan"a Tangan
Wali $ela
%………………………..&
Wali Santri
%………………………..&
PERKEMBANGAN KEPRIBADIAN SANTRI
TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN
/ A L - ` A R I " /
N#$#: 4444444444444444444444 K5.*$6*- : A S5$57&5' : 2 T#8,% : 4444404444
M.
N*
.
R#9#$ P5'-5$:#%9#%
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. A#(laH …… …… …… ……
F. $e(a"iran …… …… …… ……
E. $reatifita 3ela7ar …… …… …… ……
D. $eterti8an "an $e"iiplinan …… …… …… ……
B. $e8eri(an …… …… …… ……
C. $erapi(an …… …… …… ……
@. $emamp!an 3er8a(aa 9ang 3ai# …… …… …… ……
N*
.
K59(#&#% E-7&'#-,'(-,.5'
K,#.(;(-#7( N(.#(
A B C D
5. ……………………………………………………. …… …… …… ……
F. ……………………………………………………. …… …… …… ……
E. ……………………………………………………. …… …… …… ……
SARAN "an P2SAN $2PA1A +NIT:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
<iami/ ......……………………… F>……
Orang T!a / Wali/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&
$epala +nit T$A
A1-`ARI;/
U7&.DIAN KUSWANT O
Wali $ela/
%IIIIIIIIIIIIIIIIIIII&

. ……..……………………………………………….……) kali ~ Khotaman ZUZ ‘AMA dari : Surat ADH-DHUHAA s. W I S U D A ~ Wisuda Angkatan Ke : ~ Hari / Tanggal ~Tempat ……….. 07 Dusun Cihideung Desa Ciganjeng Kec. 02 RW..... .……………. Tanggal Tempat : ……(…....... /. : …….…… M. ………………………………………………………………....... ……………………………………………………………….…………………………………………..………………….. : ………….…… H..……………………………………………….. : ………………………………………………....……. …………………………………………….… D. ………………………………………………………………. C... . PERINGKAT ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN “Al-`Arif“ RT.... Padaherang Kab..... ……... ……. ......…………………………………………... KHOTAMAN IQRO & ZUZ ‘AMA ~ Jumlah Khotaman IQRO Hari.…………………. ……. . 085323934555 – 085310556286 .…………………………………) : ………. PERINGKAT KEJUARAAN YANG PERNAH DIRAIH TGL..…....… (…. PERLOMBAAN YANG DIIKUTI ………………………………………………………………. ... . : ………………………………………………... ………………………………………………………………. Nama Santri Nomor Induk Alamat : ……………………………………………….... ……………… RAPORT PRESTASI SANTRI B. MUNAQOSYAH / UJIAN AKHIR ~ Hari / Tanggal ~Tempat : ………….d... ……. AN-NAAS : ………………. …….. Ciamis 46384 HP..CATATAN ISTIMEWA SANTRI TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR`AN “AL-`ARIF“ A. : ……….. .. ………………………………………………………………...

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->