Anda di halaman 1dari 2

o||omye||t|s aLau pollo adalah penyaklL parallsls aLau lumpuh yang dlsebabkan oleh vlrus Agen

pembawa penyaklL lnl sebuah vlrus yang dlnamakan pollovlrus (v) masuk ke Lubuh melalul muluL
menglfeksl saluran usus vlrus lnl dapaL memasukl allran darah dan mengallr ke slsLem saraf pusaL
menyebabkan melemahnya oLoL dan kadang kelumpuhan kaLa ollo sendlrl berasal darl bahasa ?unanl
yalLu ntrt aLau benLuknya yang leblh muLakhlr ntrt darl nt abuabu dan
bercak vlrus ollo Lermasuk genus eotetovlotos famlll llcotoovltos 8enLuknya adalah
lkosahedral Lanpa sampul dengan genome 8nA slngle sLranded messenger molecule Slngle 8nA lnl
membenLuk hamplr 30 persen darl vlrlon dan slsanya Lerdlrl darl 4 proLeln besar (v14) dan saLu
proLeln kecll (vpg) ollo adalah penyaklL menular yang dlkaLegorlkan sebagal penyaklL peradaban ollo
menular melalul konLak anLarmanusla vlrus masuk ke dalam Lubuh melalul muluL keLlka seseorang
memakan makanan aLau mlnuman yang LerkonLamlnasl feses ollovlrus adalah vlrus 8nA kecll yang
Lerdlrl aLas Llga sttolo berbeda dan amaL menular vlrus akan menyerang slsLem saraf dan kelumpuhan
dapaL Ler[adl dalam hlLungan [am ollo menyerang Lanpa mengenal usla llma puluh persen kasus
Ler[adl pada anak berusla anLara 3 hlngga 3 Lahun enyebab penyaklL pollo Lerdlrl aLas Llga sLraln yalLu
sLraln 1 (brunhllde) sLraln 2 (lanzlg) dan sLraln 3 (Leon) SLraln 1 adalah yang pallng parallLogenlk aLau
yang pallng ganas dan serlng kall menyebabkan ke[adlan luar blasa aLau wabah SLraln lnl serlng
dlLemukan dl Sukabuml Sedangkan SLraln 2 adalah yang pallng [lnak enyaklL ollo Lerbagl aLas Llga
[enls yalLu ollo nonparallsls ollo parallsls splnal dan ollo bulbar ollo nonparallsls menyebabkan
demam munLah saklL peruL lesu dan senslLlf 1er[adl kram oLoL pada leher dan punggung oLoL Lerasa
lembek [lka dlsenLuh ollo arallsls Splnal !enls 5ttolo pollovlrus lnl menyerang saraf Lulang belakang
menghancurkan sel Landuk anLerlor yang mengonLrol pergerakan pada baLang Lubuh dan oLoL Lungkal
Mesklpun sttolo lnl dapaL menyebabkan kelumpuhan permanen kurang darl saLu penderlLa darl 200
penderlLa akan mengalaml kelumpuhan kelumpuhan pallng serlng dlLemukan Ler[adl pada kakl SeLelah
pollovlrus menyerang usus vlrus lnl akan dlserap oleh kapller darah pada dlndlng usus dan dlangkuL
seluruh Lubuh ollovlrus menyerang saraf Lulang belakang dan neuron moLor yang mengonLrol gerak
flslk ada perlode lnllah muncul ge[ala seperLl flu namun pada penderlLa yang Lldak memlllkl
kekebalan aLau belum dlvakslnasl vlrus lnl blasanya akan menyerang seluruh baglan baLang saraf Lulang
belakang dan baLang oLak lnfeksl lnl akan mempengaruhl slsLem saraf pusaL menyebar sepan[ang
serabuL saraf Selrlng dengan berkembang blaknya vlrus dalam slsLem saraf pusaL vlrus akan
menghancurkan neuron moLor neuron moLor Lldak memlllkl kemampuan regenerasl dan oLoL yang
berhubungan dengannya Lldak akan bereaksl Lerhadap perlnLah darl slsLem saraf pusaL kelumpuhan
pada kakl menyebabkan Lungkal men[adl lemas kondlsl lnl dlsebuL ocote flocclJ potolysls (Al) lnfeksl
parah pada slsLem saraf pusaL dapaL menyebabkan kelumpuhan pada baLang Lubuh dan oLoL pada
Loraks (dada) dan abdomen (peruL) dlsebuL pooJtlpleqlo ollo 8ulbar ollo [enls lnl dlsebabkan oleh
Lldak adanya kekebalan alaml sehlngga baLang oLak lkuL Lerserang 8aLang oLak mengandung neuron
moLor yang mengaLur pernapasan dan saraf kranlal yang menglrlm slnyal ke berbagal oLoL yang
mengonLrol pergerakan bola maLa saraf Lrlgemlnal dan saraf muka yang berhubungan dengan plpl
kelen[ar alr maLa gusl dan oLoL muka saraf audlLorl yang mengaLur pendengaran saraf glossofarlngeal
yang membanLu proses menelan dan berbgal fungsl dl kerongkongan pergerakan lldah dan rasa dan
saraf yang menglrlm slnyal ke [anLung usus paruparu dan saraf Lambahan yang mengaLur pergerakan
leher 1anpa alaL banLu pernapasan pollo bulbar dapaL menyebabkan kemaLlan Llma hlngga sepuluh
persen penderLa yang menderlLa pollo bulbar akan menlnggal keLlka oLoL pernapasan mereka Lldak
dapaL beker[a kemaLlan blasanya Ler[adl seLelah Ler[adl kerusakan pada saraf kranlal yang berLugas
menglrlm perlnLah bernapas ke paruparu enderlLa [uga dapaL menlnggal karena kerusakan pada
fungsl penelanan korban dapaL Lenggelam dalam sekreslnya sendlrl kecuall dllakukan penyedoLan
aLau dlberl perlakuan LrakeosLoml unLuk menyedoL calran yang dlsekreslkan sebelum masuk ke dalam
paruparu namun LrakesoLoml [uga sullL dllakukan apablla penderlLa Lelah menggunakan paruparu
besl (ltoo looq) AlaL lnl membanLu paruparu yang lemah dengan cara menambah dan mengurangl
Lekanan udara dl dalam Labung kalau Lekanan udara dlLambah paruparu akan mengempls kalau
Lekanan udara dlkurangl paruparu akan mengembang uengan demlklan udara Lerpompa keluar masuk
paruparu lnfeksl yang [auh leblh parah pada oLak dapaL menyebabkan koma dan kemaLlan enyaklL
ollo dapaL dlLularkan oleh lnfeksl dropleL darl orofarlng (muluL dan Lenggorokan) aLau darl Lln[a
penderlLa yang Lelah Lerlnfeksl selaln lLu [uga dapaL menular melalul orofecal (makanan dan mlnuman)
dan melalul perclkan ludah yang kemudlan vlrus lnl akan berkembangblak dl Lengorokan dan usus lalu
kemudlan menyebar ke kelen[ar geLah benlng masuk ke dalam darah serLa menyebar ke seluruh Lubuh
enularan LeruLama serlng Ler[adl langsung darl manusla ke manusla melalul fekaloral (darl Lln[a ke
muluL) aLau yang agak [arang Ler[adl melalul oraloral (muluL ke muluL) vlrus ollo dapaL berLahan lama
pada alr llmbah dan alr permukaan bahkan dapaL sampal berkllokllomeLer darl sumber penularannya
enularan LeruLama Ler[adl aklbaL Lercemarnya llngkungan leh vlrus pollo darl penderlLa yang Lelah
Lerlnfeksl namun vlrus lnl hldup dl llngkungan LerbaLas vlrus ollo sangaL Lahan Lerhadap alkohol dan
llsol namun peka Lerhadap formaldehlde dan laruLan klor Suhu yang Llnggl dapaL cepaL memaLlkan
vlrus LeLapl pada keadaan beku dapaL berLahunLahun masa hldupnya