Anda di halaman 1dari 110
RISALAH UNTUK KAUM MUSLIMIN ‘eet mcpejatngny Las Wes hm ig aac Sef Mahanmad Naas aCe it nr ei ot samt ain aie agen a eon rs ea ng arg a cr ce a et ata tn aa mem ber ara Pash nea nang Poe rode Ke apr, Mele Pepe en Mayan a Peni ae gang ‘Am, Sed Motu Nah = i ah ttt Nah Met-Cnit oe 2 Reg Me am Rap eel a ph. me ab Prakata 4 8 ou 3 15-20 21-29 at 2 3334 36-39 148 KANDUNGAN Person Kaum Muslimin Masslah Kegeningan Kaum Musinin: Sebeb-sebab Luar Sifuesifot Assi Kebudayaan Barst Faham Agama Faham Keadlan Fabam time Fam Kebodaaun dan Keddan eum Faham Kebebasan, Akhlak dan Amalan ‘Akaka Fahim Perubshan, Pembangunan dan Kemajunn “Masalah Jurang Genera dan Krisis Ment ‘Kesudokan dan eranan Ras ish salle Lah ‘layhiwa salam Faham Bahasa Faham Kesusasteraan dan Kesenian ‘Masalah Kezeniogan Kaur Musimin: Schabsctat Baan Faham Akal Faham Sekular dan Pensekularan Halaman ext 49 os 18.27 237 37-41 264 64-81 ass aon 9295 98-110 110-126 126-190 190-196 196-209 PRAKATA, ‘Risa yang berada di tangan pembaca inl adalah kata lisan yng telah dicatat dalam bentuk tlisanringkas dan kemudian citaip ‘ole setiausaha saya Cik Roselyn Hamzah kta saya bertagas di Universit Kebungsaan Malaysia sebagai Mahaguru Penyandang Kerusi Bahasa dan Kesusastetan Melayu din juga sebagal Pengasas sera Pengarah Institut Bahasa, Kesusasteran dan Kebudayaan Melayu di Universit itu, Ketaatain tel saya silat peda awal tahun 1973 dan akhist dengan pereaggan 74 pda bulan Mac tahun iu, dbiakan begita saa tanpa tras. Th dischabkan oleh perasuan saya dewasa it bahawa banyak petkara yang dihual sera dibincangkan dalam Risalab in bukan Saja pentng bagi bangsa kits, babkan bagi Kaum Moslimin fedunia, Kerina permasalahan’ yang terhurai dalamaya ity ‘mengenai masalah Kekeliuan mendalam yang sama sedang Aldea ofch Kaur Muslimin di merata dunia, Sedangkan kin. un, dala suasana keadaan yang semakin meruncing i, bangsa ita sera Kaum Musimin amnys belum tampak sedar akan ekeliruan dist yang mengharunginya, kekeliruan dint yang ‘eerpunca dari penyelewengan faham mengenai Islam dan pandangan hidopay’s—epatahlagt pula dewasa ita yang hampir ‘ign puluh tahun telah belay, bolebkan tba pada nazar akalt hulu itu Kesedaran yang dibarapkan Sehingga dapat rmenggerakkan dir ke aah pemulihan? Teryatasekali kepada ‘iva behawa faban-faham yang tekandong sea terbafang alamnya, Yang merangkurn!saujana lua yang terumus di sta ‘dan yane belum perma trina dalam renungan dewasa itu dan yang lampas, telah jauh mendsholul masanya sehingza Pelaksanaan kefahaman seta kesedaran mengenalKeayataanaya ‘memang luput dari peacapaian. Lagi pula keberanian jw, wt