P. 1
Cth Dialog Bahasa Arab

Cth Dialog Bahasa Arab

|Views: 6,449|Likes:
Dipublikasikan oleh wakz82

More info:

Published by: wakz82 on Dec 19, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2015

pdf

text

original

Khalid : Assalaamu ‘alaikum

لّ ا دُ بْ عَ ׃ م لَ سّ لا مُ كُ ْ !َعَ "َ
A#dullah : $a%alaikum salaam
د& ل'()َ ׃ * +َ لُ(,َ -َ ْ .َ
Khalid : Ka/0a haaluka 1
Khalid : Apa Kabar ?
لّ ا دُ بْ عَ ׃ 23 ْ 4َ 5' ٬ ل'ّ دُ 6ْ 7َ لْا
A#dullah : 8ikhai9 Alhamdulillah
Abdullah : Alhamdulillah baik-baik saja
د& ل'()َ ׃ * +َ 6ُ :ْ ;' (<َ
Khalid : =asmuka 1
Khalid : Siapa namamu ?
لّ ا دُ بْ عَ ׃ لّ ا دُ بْ عَ >ْ 6' :ْ ;' ٬ * ?َ @ْ Aَ "َ
A#dullah : Bsmii ‘A#dullaahC $aDEa 1
Abdullah : Nama saya Abdullah, dan nama kamu ?
د& ل'()َ ׃ د& ل'()َ (@Aَ
Khalid : ADa Khaalid
Khalid : Saya Khalid
لّ ا دُ بْ عَ ׃ د& ل'() (Fَ ل Gْ Aَ ٔ
A#dullah : AhlaD /aa khaalid
Abdullah : Salam perkenalan denganmu hei khalid
د& ل'()َ ׃ لّ ا دَ بْ عَ (Fَ +َ 5' لH Iْ :َ "َ لH Gْ Aَ
Khalid : AhlaD JasahlaD #ika /aa ‘a#dallah
Khalid : Sama-sama hei Abdullah
لّ ا دُ بْ عَ ׃ * >K @' Lْ بُ<ْ Aَ ?َ @ْ Aَ Mْ Gَ
A#dullah : Nal aDEa Am#uuDi/ 1
Abdullah : Apakah kamu orang Ambon ?
د& ل'()َ ׃ * ?َ @ْ Aَ "َ >K @'Lْ بُ<ْ Aَ (@َAَ O مْ Pَ @َ
Khalid : Qa%am aDa Am#uuDi/C JaDEa 1
Khalid : Iya, saya orang Ambon, dan kamu ?
لّ ا دُ بْ عَ ׃ Rّ "' (Sَ (@َAَ
A#dullah : ADa TaaJi//
Abdullah : Saya orang Jawa
د& ل'()َ ׃ * Uَ Vا Wُ كُ سْ Xَ Wَ F اَ ٔ
Khalid : A/Da EaskuDul aaDa 1
Khalid : Dimana kamu inggal sekarang ?
لّ ا دُ بْ عَ ׃ >Y' Wُ كُ :ْ Aَ Z ULْ بُ<ْ [َ5 WFْ د\ لا Wُ سَ ,َ ]' ^' (_َ ` aَ@'(6َ bَ c
A#dullah : AskuDu 0ii EsamaaDi/aEi s/aa9i% NasaaDuddiiD #i Am#uuD
Abdullah : Saya inggal di jl !asanuddin no " Ambon
* dُ ^ُ دْ Xَ Wَ Fْ اَ"َ : د& ل'()َ
Khalid : Ja a/Da Ead9us 1
Khalid : Dan dimana kamu sekolah ?
م لَ سّ لا e a' َ<' لَ :ْ f' ا a' Fَ g' ا دَ عْ f' ا a' :َ ^َ دْ 6َ لْا >Y' dُ ^ُ gْ Aَ : لا دُ بْ عَ e
A#dullah : Ad9usu 0il mad9asaEil B%daadi//aEil islaami//aEi h Asisalaam h
Abdullah : Saya sekolah di S#$ islam Assalaam
د& ل'()َ ׃ * +َ jُبَPْ لُ (<َ
Khaalid : =aa ku%#aEuka 1
Khalid : Kamu suka permainan apa ?
لّ ا دُ بْ عَ ׃ * +َ jُبَPْ لُ (<َ "َ O م' دَ lَلْا َm2َ .ُ nُ Pَ لْAَ (@َAَ
A#dullah : ADa al%a#u ku9aEal oadami
Abdullah : saya main sepak bola
د& ل'()َ ׃ a' !ّسّ لا mَ 2َ .ُ nُ Pَ لْAَ
Khalid : ADaa al%a#u ku9aEasisallaEi
Khalid : saya suka main bola baske
لّ ا دُ بْ عَ ׃ * دُ ل'()َ (Fَ +َ jُFَاLَ G' (<َ "َ
A#dullah : $amaa hiJaa/aEuka /a khaalid 1
Abdullah : Dan apa hobimu hei Khalid ?
د& ل'()َ ׃ * ?َ @ْ Aَ"َ O p' 5'اLَ qّ لا pُ 6ْ Sَ >ْ j'FَاLَ G'
Khalid : NiJaa/aEi/ ram%uEiEhaJaa#i%s $aDEa 1
Khalid : !obiku koleksi prangko, dan kamu ?
لّ ا دُ بْ عَ ׃ aُ ,َ (بَس\ لا "َ مُ :ْ 2ّ لاَ >ْ j'FَاLَ G'
A#dullah : NiJaa/aEi a9i9asmu Jasisi#aahah
Abdullah : !obiku melukis dan berenang
د& ل'()َ ׃ +َ j'Yَ 2' Pْ 6َ ل' ا دt S' د& ْ P' :َ (@َAَ
Khalid : ADaa sa%iiduD riddaD lima%9i0aEik
Khalid : Senang sekali saya dapa berkenalan denganmu
لّ ا دُ بْ عَ ׃ (uH Fْ Aَ (@َAَ "َ
A#dullah : $aDaa a/dhaD
Abdullah : Saya pun demikian
د& ل'()َ ׃ v' ^ُ (Pَ jّلا >!َعَ ا2H كْ _ُ
Khalid : w/uk9aD ‘alaEiEa%aa9u0i
Khalid : %erima kasih aas perkenalannya
لّ ا دُ بْ عَ ׃ اLH xْ عَ
A#dullah : A0JaD
Abdullah : Sama-sama
د& ل'()َ ׃ a' <َ لَ سّ لا pَ <َ
Khalid : =a%asisalaamah
Khalid : Sampai jumpa
لّ ا دُ بْ عَ ׃ a' <َ لَ سّ لا pَ <َ
A#dullah : =a%asisalaamah
Abdullah : Sampai jumpa lagi
]' ^' (yّ لا >Y'
zisis/aa9i{
|i TalaD
^اLَ 7' لْا :
|ial}~
+َ !'uْ Yَ Wْ <' : د& ل'()َ ٬ * -ُ 7َ jْ 6َ لْا Wَ Fْ A
Khalid : =iD 0adhlikC a/Dal maEha0 1
Khalid : $ersmisi & dimana #usium ?
(•َGُ Wْ <' د& ْ P' 5َ -ُ 7َ jْ 6َ لْا : a€َ 2ْ _ُ ٬ a!َY' (,َ nَ .َ 2ْ Xَ Uْ A^ُ د' lْ Xَ H
w/u9Ehah : AlmaEha0u #a%iid miD huDaC Eaodi9u aD Ea9ka#a haa0ilah
$olisi : #usium sanga jauh dari sini, kamu dapa menggunakan bus
* •' َلY' (7َ لْا ُaqّ 7َ <َ Wَ Fْ A : د& ل'()َ
Khalid : A/Dal mahaEEhaEul haa0ilah 1
Khalid : Dimana erminal busnya ?
+َ <َ (<َ A •' َلY' (7َ لْا َaqّ 7َ <َ دُ ‚' jَ:َ "َ W' ْ 6' َلْا ƒَ ل; „ْ ‚' Xّ;' مّ bُ U' ا دَ ْ 6َ لْا ƒَ ل; ]' ^' (yّ لا ا َ…G >Y' 2ْ :' : a€َ 2ْ _ُ ٰ
٬
مُ †ْ ^َ َa!َY' (7َ لا nْ .َ ^ْ ; ‡ˆˆ a‰َ(<' c cs
wu9Ehah : wi9 0i haadŠasis/aa9i% ilal ma/daaD Esumma iEEarih ilal /amiiD
JasaEaridu mahaEEhaEalhaa0ilah amaamakC i9ka#il haa0ilah 9aom miah
$olisi : 'ewa jalan ini hingga ke lapangan kemudian belok kanan kamu akan
jumpai erminal epa di depanmu( Naiklah bus no )**(
` a' qّ 7َ 6َ لْا >Y' د& ل'()َ Mَ ‹َ "َ c
` $ashala khaaliduD 0il mahaEEhaEi c
+ Khalid iba di erminal ,
?َ 7ْ 6َ :َ Lْ لَ : د& ل'()َ ٬ m2َ .' ْ …jّلا >ْ •'q' عْ A َ
Khalid : kaJ samahEC a%EhiDi/ EadŠki9ah
Khalid : $ermisi, berikan saya kar-is &
Œ3 "ْ 2ُ †ُ m' 2َ yَ Pَ 5' َm2َ .' ْ …jّلا : •‰'(:َ
waaio : AEiEadŠki9ah #i%as/a9aEi ou9uus/
Supir : Kar-isnya seharga )* pieser
Mْ uّ xَ Xَ : د& ل'()َ ٬ -' 7َ jْ 6َ لْا a' 5اLّ 5َ دَ •ْ ع' >•'لْŽ\ @َ
Khalid : •a0addhalC DaŠŠilDi/ ‘iDda #aJJa#aEil maEha0
Khalid : Silahkan +ambil uangnya, &, urunkan saya epa di gerbang musium
دُ ‚' Xَ vَ Lْ :َ "َ ^' (سَ َلْا ƒَ ل; „ْ ‚' Xّ;' ^' "ْ 2ُ 6ُ لْا m' ^َ (_َ ;' دَ •ْ ع' "َ -' 7َ jْ 6َ لْا Wَ <' n& Fْ 2' †َ ُa<َ g' (lَ لْا ُaqّ 7َ 6َ لْاَ : •‰'(:َ
+َ <َ (<َ A -' 7َ j6َ لْا a5َاLّ 5َ s
waaio : AlmahaEEhaEul oaadimah oa9ii#uD miDal maEha0iC Ja ‘iDda is/aa9aEil mu9uu9
iEEarih ilal /asaa9 Ja sau0a Earidu #aJJa#aEal maEha0 amaamak
Supir : hale berikunya lebih deka dengan museum, di lampu merah belok kiri
kamu akan dapai gerbang musium
لFْ Ž' Sَ ا2H كُ _ُ : د& ل()َ
Khalid : w/uk9aD raŠiila
Khalid : %erima kasih banyak
a' <َ َلسّ لا pَ <َ : •‰'(:َ
waaio : =a%asisalaamah
Supir : sampai jumpa
a' لَ(lَ بَلْا دَ •ْ ع'
{BDdal #aoaalah
Di %oko.Kedai
^ُ اLَ 7' لْاَ :
|ial}~
m …َ Fْ …' لَ a& •َبْ Sُ •' …' G : ‘^' (€َ ٰ
•ha9io : NaadŠihi ru#DaEuD ladŠidŠaEuD
%hari/ : Keju ini enak sekali
* W& سَ ,َ (Fَ „ُ jَFْ 2َ jَ_ْ ;' Wَ Fْ Aَ Wْ <'
=iD a/Da is/Ea9a/Eahu /aa hasaD
Dimana kamu membelinya hei !asan
2ْ 6' :َ a' لَ(lَ 5َ Wَ <' „ُ jُFْ 2َ jَ_ْ ; : Wسَ ,َ
NasaD : Bs/Ea9a/Euhu miD #aoaalaEi wamii9
!asan : Saya membelinya di ook 0 Samir1
* a' :َ ^َ دْ 6َ لْا^' اLَ ‚َ 5' : ‘^' (€َ
•ha9io : 8iraJaa9il mad9asaEi 1
%hari/ : +%oko,2ang disamping sekolah ?
مْ Pَ @َ : Wسَ ,َ
NasaD : Qa%am
!asan : Iya
* a بَ!ْعُ م' كَ 5' : ‘^' (€َ ٔ
•ha9io : 8ikamil ‘ul#ah 1
%hari/ : 3erapa harganya sau koak .dos ?
aَ5'"ْ ^ُ a' ‰َ(6' سُ 6ْ 4َ 5' : Wسَ ,َ H
NasaD : 8ikhamsumiaEi 9uu#i//aEaD
!asan : !arganya 4** rupiah
لا"َ : ‘^' (€َ ٬ ا Hدّ S' ’& ْ )' ^َ
•ha9io : $allaahiC 9akhiishuD riddaD
%hari/ : 5aah6murah sekali
(Iَ •ْ <' aبَ!ْعُ R2' jَ_ْ [َ:َ
wa as/Ea9i ‘ul#aEaD miDha
Saya akan membeli sebungkus juga
W& سَ ,َ (Fَ +َ j'<َ Lْ !ُPْ <َ ƒَ !عَ ا2H كْ _ُ
w/uk9aD ‘alaa ma%luumaEika /aa NasaD
%erima kasih aas in7ormasinya hei !asan
اLH xْ عَ : Wسَ ,َ
NasaD : ‘A0JaD
!asan : Sama-sama
` aلَ(lَ بَلا ‘ُ ^' (€َ Mَ )َ gَ c
` |akhala •haa9i~u al#aoaalaEa c
+%hari/ memasuki oko ,
مْ كُ ْ !َعَ مُ لسّ لا : ‘^' (€َ
•ha9io : Assalaamu ‘alaikum
%hari/ : Selama aas kalian
م لَ سّ لا مُ كُ ْ !َعَ "َ : p‰'(بَلا ٬ * a<َ دْ )' R“ Aَ
8aa%i% : $a%alaikum salamC A//u khidmah 1
$enjual : 5a8alaikum salam, ada yang bisa saya banu ?
+َ !'uْ Yَ Wْ <' a•َبْ Sُ aُ بَ!ْعُ "َ 2كّ :ُ Lْ !ُْ .' دُ Fْ ^' A : ‘^' (€َ
•ha9io : ”9iidu kiiluu sukka9 Ja ‘ul#aEa ru#DaEiD miD 0adhlik
%hari/ : Saya mau beli ) kg gula dan sebungkus keju
* a& َ@'(bَ a& Sَ (,َ : p‰'(بَلا
8aa%B% : NaaraEuD EsaaDi/ah 1
$enjual : Ada lagi yang lain ?
ا2 ك_ُ •َ : ‘^' (€َ ٔ ٬ * „!“.ُ –ُ (سَ 7' لْا م' كَ 5'
•ha9io : kaa s/uk9aDC #ikamil hisaa# kulluh
!ari/ : %idak, erima kasih, berapa harganya semua ?
aّ5'"ْ ^ُ a' ‰َ(6' j“س' 5' : p‰'(بَلا
8aa%B% : #isiEEumiaEi 9uu#i//ah
$enjual : 9** rupiah
Mْ uّ xَ Xَ : ‘^' (€َ
•ha9io : •a0addhal
%hari/ : Silahkan &
a<َ لَ سّ لا pَ <َ ا2 كْ _ُ : p‰'(بَلا ٔ
8aa%B% : w/uk9aDC ma%asisalaamah
$enjual : %erima kasih, sampai jumpa
a' <َ لَ سّ لا pَ <َ : ‘^' (€َ
•ha9io : =a%asisalaamah
%hari/ : Sama-sama
m^َ (FَŽ\ لا
AŠŠiaa9ah
8—9Šia9ah
^اLَ 7' لْا :
|ial}~
* Wُ كُ سْ Xَ Wَ Fْ A : د& <' (,َ
Naamid : A/Da EaskuDu
!amid : dimana kamu inggal
WFْ د\ لا Wُ سَ ,َ ]' ^' (_َ >Y' Wُ كُ :ْ A : 26َ عُ
”ma9 : AskuDu 0ii s/aa9i% NasaDuddiD
:mar : Saya inggal di Jl !asanuddin
?َ @ْ A"َ ٬ * Wُ كُ سْ Xَ Wَ Fْ A
$aDEaC a/Da EaskuD 1
Dan kamu, dimana kamu inggal ?
˜Lْ ‚ُ •ْ 5ُ م(<َ ; ]' ^' (_َ >ْ Y' Wُ كُ :ْ A : د<' (,َ
Namid : AskuDu 0ii s/aa9i% Bmam 8uDruul
!amid : Saya inggal di jalan Imam 3onjol
لا ™(_َ Uْ ; مَ Lْ َلْا šَ ^ُ "ْ ›ُ [:َ
wa aŠuu9ukal /auma iDs/aa Allaah
Saya akan men;iarahimu + berkunjung , hari ini insya Allah
لH Iْ :َ "َ لH Gْ A : 26َ عُ ٬ šَ ^' (œَ j'@ْ ; >ْ Y' (@َA
”ma9 : AhlaD JasahlaDC aDaa 0ii iDEidŠhaa9ika
:mar : Dengan senang hai, saya akan menunggu kunjunganmu
* 2ُ uُ 7ْ Xَ ƒjَ<َ
=aEaa Eahdhu9
Kapan kamu daang ?
لا U' ْ • ž5' ا ™ H (سَ <َ a' سَ <' (4َ لْا >Y' : د<' (,َ
Namid : zil khaamisaEi masaa aD #i idŠDillah
!amid : Jam 4 sore insya Allah
* M' <' (كَ لْ(5' +َ @ُاLَ •ْ عُ (<َ
=aa ‘uDJaaDuka #ilkaamil
#ana alama lengkap rumahmu
: 26َ عُ Ÿ د' ‚' سْ 6َ لْا ^' اLَ ‚َ 5' W' Fْ د\ لا Wُ سَ ,َ ]^' (_َ
”ma9 : wiEEah w/aa9i% NasaDuddiD #iraJaa9il masrid
:mar : Jl !asanuddin no 9 disamping mesjid
2كْ yُ jَ<ُ : د<' (,َ
Namid : =uEas/akki9
!amid : %erima kasih

dan kamu ? ُ َ َّ َ ُ ْ ّ َ ْ َِ َ ِ ّ ُ ْ َ ‫عبد ال ׃ هوايتي الرسم و السبا حة‬ Abdullah : Hiwaayati ar-rasmu was-sibaahah Abdullah : Hobiku melukis dan berenang َ َِ ِ ْ َ ِ ّ ِ ٌ ْ ِ َ ََ ٌ ِ َ ‫خالد׃ أنا سعيد جد ا لمعرفتك‬ Khalid : Anaa sa’iidun jiddan lima’rifatik Khalid : Senang sekali saya dapat berkenalan denganmu ‫عبد ال׃ و أنا أيضا‬ ً ْ َ ََ َ ّ ُ ْ َ Abdullah : Wanaa aydhan Abdullah : Saya pun demikian ِ ُ َ ّ ََ ً ْ ُ ٌ ِ َ ‫خالد׃ شكرا علي التعارف‬ Khalid : Syukran ‘alat-ta’aarufi Khalid : Terima kasih atas perkenalannya ‫عبد ال׃ عفوا‬ ً ْ َ ّ ُ َْ Abdullah : Afwan Abdullah : Sama-sama ِ َ َ ّ َ َ ٌِ َ ‫خالد׃ مع السل مة‬ Khalid : Ma’as-salaamah Khalid : Sampai jumpa ِ َ َ ّ َ َ ّ ُ َْ ‫عبد ال ׃ مع السل مة‬ Abdullah : Ma’as-salaamah Abdullah : Sampai jumpa lagi ِِ ّ ‫في الشارع‬ ِ Fis-syaari` Di Jalan .Abdullah : Saya sekolah di SMP islam Assalaam ‫خالد׃ ما لعبتك ؟‬ َ َُْ ُ َ ٌ ِ َ Khaalid : Maa Lu’batuka ? Khalid : Kamu suka permainan apa ? ‫عبد ال׃ أنا ألعب كرةَالقد م ، وما لعبتك ؟‬ َ َُْ ُ َ َ ِ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ ََ ّ ُ ْ َ Abdullah : Ana al’abu kuratal qadami Abdullah : saya main sepak bola ِ ّّ َ َ ُ ُ َ ْ َ ٌ ِ َ ‫خالد׃ ألعب كرة السلة‬ Khalid : Anaa al’abu kuratas-sallati Khalid : saya suka main bola basket ‫عبد ال׃ وما هوايتك يا خالد ؟‬ ُ ِ َ َ َ َُ َ ِ َ َ ّ ُ ْ َ Abdullah : Wamaa hiwaayatuka ya khaalid ? Abdullah : Dan apa hobimu hei Khalid ? ‫خالد׃ هوايتي جمع الطوابع ، وأنت ؟‬ َ ْ ََ ِ ِ َ ّ ُ ْ َ ْ ِ َ َ ِ ٌ ِ َ Khalid : Hiwaayatiy jam’ut-thawaabi’. Wanta ? Khalid : Hobiku koleksi prangko.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->