Anda di halaman 1dari 12

Peliharalah Pandangan Mata

PELIHARALAH PANDANGAN MATA


OLEH : H. MASOED ABIDIN

--

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya ; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluanya. (S.Q. An Nuur: 30-31) 1 H. Masoed Abidin

Agar Hati Menjadi Bersih


Pandangan mata seringkali menjadi pangkal timbulnya fitnah dan dosa. Pandangan mata mesti dipelihara dan dikendalikan. Kandungan ayat ini sangat dalam maknanya.

1. Mengandung makna Pendidikan


Islam mengajarkan kepada umat agar menahan pandangan (Ghadhdhul Bashr) dari yang diharamkan oleh Allah. Jika terpandang dengan tidak sengaja kepada sesuatu yang mengundang hawa nafsu dan hal yang diharamkan, maka pandangan haruslah segera dipalingkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat Radhiyallahu Anhum, seperti hadits diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir Abad al Bajili r.a ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW soal memandang (sesuatu yang diharamkan) tanpa disengaja (tiba-tiba), beliau menyuruhku memalingkan pandangan (HR.Muslim) Diriwayatkan dari Buraidah, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a: Hai Ali, janganlah pandangan pertama
2 H. Masoed Abidin

Peliharalah Pandangan Mata


diikuti oleh pandangan yang kedua. Sesungguhnya pandangan yang pertama dibolehkan (untukmu). Sedangkan pandangan yang selanjutnya tidak lagi untukmu. (HR. Abu Daud)

2. Mengandung arti Peringatan


Allah mengingatkan kepada lelaki mukmin agar memelihara pandangan dari yang diharamkan. Peringatan Allah ini selain menjadi bimbingan adalah perintah yang harus ditaati, supaya terselamatkan dari fitnah yang selalu mengintai di balik pandangan yang liar. Nabi Isa a.s pernah berkata, Janganlah engkau melihat sesuatu yang tidak baik. Sebab, penglihatan itu akan membangkitkan syahwat di hatimu, dan mengundang fitnah bagi pelakunya. Seorang ulama sufi, Dzunun, mengatakan, Penahan syahwat yang paling ampuh adalah memelihara pandangan dari segala yang tidak perlu. Telah jelas bagi kita bahwa memalingkan pandangan, atau tidak menyaksikan sesuatu yang
3 H. Masoed Abidin

Agar Hati Menjadi Bersih


tidak bermanfaat, akan menjadikan hati selalu bersih, bebas dari keragu-raguan dan terhindar dari penyakti hati.

BERSEGERA DALAM BERIBADAH DAN BERAMAL SHALEH


Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bersegeralah kalian untuk berbuat amal shaleh, karena akan muncul berbagai fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada pula yang sorenya beriman, paginya kafir. Ia jual agamanya dengan barang perhiasan dunia. (H.R.Muslim) Dari Salmah bin Qais r.a, bahwa Rasululiah SAW bersabda: Ketahuilah tentang empat perkara ; Jangan mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, Jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan haq, Jangan berzina, dan jangan mencuri (HR.. An Nasa i)

AMAR MARUF & NAHI MUNGKAR


Dari Nabi SAW. bahwa Allah SWT berfirman dalam Hadits Qudsi: Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya Allah Taala berfirman kepada
4 H. Masoed Abidin

Peliharalah Pandangan Mata


kalian, Ajaklah (manusia) berbuat Kebajikan & Cegahlah Ku, tapi mereka Aku dari tidak kemungkaran, mengabulkannya. sebelum Kalian datang saatnya, (di mana) kalian berdoa kepadamemohon kepada-Ku, tapi Aku tidak memenuhinya & kalian meminta pertolongan kepada-Ku, tapi Aku tidak menolong kalian. (H.R. Ibnu Maajah dan
ibnu Hibban)

Allah SWT Maha Mengetahui apa yang tampak nyata dan apa yang tersembunyi. Allah Taala amat tahu apa yang terbersit dalam hati seseorang. Begitu pula halnya dengan pandangan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Alah mengatahui mana pandangan mata yang khianat, dan mana pula yang tidak. Firman Allah dalam surat Al Mukmin ayat 19 DIA mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati .. .

...
5 H. Masoed Abidin

Agar Hati Menjadi Bersih


Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya .
(Q.S.Al-Hasyr : 7)

Yang pasti, mata dan semua anggota tubuh manusia kelak akan diminta pertanggung-jawaban di yaumil mahsyar. Allah SWT berfirman dalam surat Al Israa: 36. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sungguh pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya

AKHLAK DI DUNIA & AKHIRAT YANG PALING MULIA


Dari Uqbah bin Amir Juhani bahwa Rasulullah SAW bersabda : Wahai Uqbah, maukah engkau aku beritahukan akhlaq penghuni dunia & akhirat yang paling mulia ? yaitu ; menyambung silaturrahmi (hubungan kekeluargaan) dengan orang yang memutuskan hubungan silaturrahimnya denganmu, memberi kepada orang yang tidak mau & tidak pernah memberimu, memaafkan orang yang
6 H. Masoed Abidin

Peliharalah Pandangan Mata


pernah mendzolimi atau menganiayamu. (H.R.Al
Hakim)

TENTANG EMPAT PERKARA


Dari Muadz bin Jabal r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : Dua kaki seorang hamba tidak akan berpindah (dari tempatnya berpijak nanti pada hari kiamat.) sehingga dia ditanya tentang empat perkara: Tentang umurnya, kemana saja dia habiskan? Tentang masa mudanva, dengan apa dia pergunakun? Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa saja dia belanjakan? Dan tentang ilmunya, apa yang dia perbuat dengan ilmunya itu?. (H.R.At Thabrani &
Al Bazzar)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Empat perkara yang jika telah terdapat dalam dirimu, maka engkau tidak perlu memikirkan apa yang tidak engkau peroleh di dunia. (Empat perkara itu) Berbicara yang benar (jangan dusta), Menjaga amanah, Berakhlak mulia dan Memakan makanan yang baik (halal,).
(H.R.Ahmad) 7 H. Masoed Abidin

Agar Hati Menjadi Bersih


FAEDAH MENJAGA PANDANGAN MATA
Dalam kitab

Tibbun Nabawy Imam Ibnu

Qayyim memberikan kesimpulan dari menjaga pandangan mata sebagai berikut ;


1.

Dengan

menundukkan

pandangan,

berarti

seorang hamba telah menjalankan perintah Allah. Dan mengikuti perintah Allah akan menjadikan
2.

seorang

hamba pandangan

mendapatkan dapat yang

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menundukkan dari serangan menghindarkan dan membentengi seseorang racun dan kehidupan mematikan kehidupannya.
3.

menghancurkan

Menundukkan pandangan dapat mengantarkan seseorang merasa selalu dekat dan selalu dalam pengawasan Allah.

4.

Menundukkan qalbin salim.

pandangan akan menguatkan

hati dan menenteramkan jiwa dan mejadi


5.

Menundukkan pandangan akan membuat hati

8 H. Masoed Abidin

Peliharalah Pandangan Mata


bercahaya bagaikan pelita di malam yang gulita.
6.

Menundukkan

pandangan

akan

melahirkan

firasat yang tajam, sehingga antara yang hak dan batil tampak jelas perbedaannya dalam pandangan hatinya.
7.

Menundukkan melahirkan

pandangan keteguhan hati

mata

akan

(istiqamah),

optimisme dan keberanian (syajaah).


8.

Menundukkan pandangan mata akan menutup rapat celah-celah hati yang dapat dimasuki oleh syetan untuk menggodanya, terhindar dari melakukan kemaksiatan akan dan segala bentuk dosa.

9.

Menundukkan

pandangan

menjadikan

hati mampu berkonsentrasi kepada sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan bagi pelakunya.
10. Menundukkan

pandangan hati dan agar berzikir,

berarti senantiasa mencermati

menundukkan bertafakkur

ciptaan Allah dengan cerdas. Sehingga mata


9 H. Masoed Abidin

Agar Hati Menjadi Bersih


benar-benar dimaksudkan membaca berfungsi Allah sebagaimana yang dalam penciptaannya. Allah,

Yaitu alat bagi manusia untuk beriqra, tanda-tanda Kekuasaan memikirkan dan menyikapinya. Semua ini berawal dari pandangan dan kesaksian mata. Inilah yang mungkin dikenal dengan istilah ketajaman mata hati.
11. Sesungguhnya

antara mata kepala dan mata

hati memiliki hubungan yang sangat erat (integral). Kesibukan salah satunya akan mengakibatkan kesibukan lainnya. Baik buruknya pendangan mata sangat tergantung kepada bersih atau kotornya hati.
12. Hati

akan terpelihara kesuciannya apabila terpelihara Karena itu atau peliharalah mengarahkan dua aset

mata baik.

pandangannya hanya kepada hal-hal yang termahal manusia ini, yakni mata dan hati.

Buta mata tidaklah terlalu berbahaya. Tetapi, buta hati semuanya akan binasa !

AKHLAK DALAM BERINTERAKSI SOSIAL


10 H. Masoed Abidin

Peliharalah Pandangan Mata


Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jauhilah oleh kalian akan dzan (prasangka), karena prasangka itu adalah dusta yang amat besar, Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan pula kalian mencaricari keburukan (aib) orang lain, janganlah pula kulian bersaing (secara tidak sehat,), dan janganlah kalian saling iri & dengki, jangan saling benci, jangan saling bermusuhan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan janganlah seseorang meminang gadis yang telah dipinang oleh saudaranya, sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya. (H.R. At Tarmizi) Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang meringankan kesusahan seorang muslim dari berbagai beban di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang-siapa yang memudahkan orang yang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia & akhirat. Dan barang-siapa yang menutupi (aib) seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya
11 H. Masoed Abidin

Agar Hati Menjadi Bersih


di dunia & akhirat. Dan Allah (selalu) menolong & membantu seorang hamba, selama hamba itu menolong & membantu saudaranya. (HR. Muslim.
Abu Daud, An Nasai &At Tarmizi).

BERSEGERA DALAM BERINFAQ DAN BERSEDEKAH


Dari Haritsah bin Wahb, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Bersedekahlah kalian, karena akan datang masa di mana seseorang membawa sedekahnya namun tidak menemukan orang yang mau menerimanya. Orang yang akan diberi berkata, Seandainya engkau datang kemarin, niscaya aku mau menerimanya, sedangkan sekarang aku sudah tidak memerlukannya lagi.
(H.R.Muttafaq Alaih)

. .
12 H. Masoed Abidin