Anda di halaman 1dari 1

1- A continuacin es presenten les operacions () a terme per una empresa en el () any, comptabilitzades en Adquisici de maquinaria Adquisici de materies primeres

s Adquisici material doficina Aportaci capital social Crregues socials a crrec de lempresa Pagaments de drets de tresps Concessi per part duna entitat financera Adquisici delements de transport Descomptes sobre compres per pagament avanat Inversions financeres a tres anys LLoguer duna nau industrial (despesa) Sous de treballadors Vendes de productes acabats 2- Per aquests mateixos conceptes shan produt moviments en la tresoreria de lempresa( comptes corrent bancari) per imports idntics, excepte pel que fa als conceptes i les quantitats que es detallen a continuacin: Adquisici de maquinaria Adquisici de material doficina Adquisici de matries primeres Adquisici delements de transport Descomptes sobre compres per pagament avanat Vendes de productes acabats Se sap que el valor de les existncies primeres matries en finalitzar lexercici s de 3600 (), inferior al valor de que disposava lempresa a linici de lexercici, que era de 4800 euros. A ms a ms, se spa que lempresa no tenia al principi de lexercici, existncies de material doficina en acabar, aquestes (___) un valor de 3000. Igualment se sap que a linici de lexercici, lempresa tena un capital social 25000 i unes reserves de 3000 Linmobilitzat samortitza al 10% i al valor residual de lelement de transport s de 2000. Es demana: a) Elaborar el compte de Prdues i Guanys detallat. b) Calcular el valor final de lactiu no corrent detallat. c) Calcular el valor final del patrimoni net detallat. d) Import del disponible de lempresa en acabat lany. e) Import del passiu corrent i no corrent.