DISTRICT CHAMOLI

!

Road Map of District Almora
!

Chintoli Alsim

!

Panduwakhal

Munani
!

!

!

Lambari
!

!

Simalkhet
! !

Sabhabaithak Ghursali
!

Charkharak
!

Kaphalgair
! ! !

!

Kalalingura

Gajar mala

Naugaon
! !

!

!

Bhabar
! ! !

Maunidhaiya
!

!

Barangal
!

Kotha
! !

!

Kulsira Duhliya Manral Thanigoan
!

!

Riwari
!

Palngwadi
! ! !

!

Dharakharak
!

!

Khsjrani Khata

DI
!

Dharot
! !

!

Betandhar
! !

Ukhlyan
!

21
!

!

Phutkolyun

!

Sungari
!

!

Rampur

Kelwari

!

Jaikhal
!

!

!

Korati

Kedar
! !

!

!

Chaukori Chhitaraula Khata
! !

Maludhar
!

!

!

Khira
! !

102
!

!

Gajar khata

Pakhakharak
! !

ST

±

Jukani

Karamansa Chanauli

Kelani
!

!

Lalnagri
! !

Bhenpur
! ! !

!

!

12

Ghaniyal
!

!

Bagoli

Chakargaon Luniya
!

!

Basbhira
! !

Nagalgair
!

21

!

Bersal
!

Dubsil Uprar
!

Deghat
!

Jalkhol
!

Mallsakeht
! !

Bhatiwani
! !

!

Sirda
!

Markubakhal
!

Simulu Khata
! !

Puniya Bagar

RI

!

!

Tajpur

!

Kurni
!

CT

1 10

! ! !

27

Chau[aralagaon
!

65

Sarainkhet
!

!

Harsil
!

!

Gorhkot

Kharidang
!

!

Sate

!

Surmoli
!

Golana
! !

!

!

Jaskot
!

26
! !

Sarson Malla
!

Burusapani
! !

Kapalgaon Gain khal
! ! !

Seragad
! !

!

Seragad

Rikharun
!

Jhilgad
!

! !

Ramrd

Amdali
! !

!

Gajar
!

!

Pipaldhar

!

Sainkhal
!

!

Aseti
!

Niram BakhaLI
!

!

NausaR
! ! !

! !

!

Patalgaon
!

!

Bijran
!

!

Chauna Gwalbina11
! !

Bajwar
! !

Gudlekh
!

!

Simgaon
!

!

Pipalgaon
! !

Malla Lakjaur
!

Matkhani
! !

Bakhli

Nagarjuna
! ! !

Kamtepani

!

Kulanteshwar
!

Sera

Tanasalisain

!

17

!

GanjJAR
! !

Kailani
! !

!

!

!

KalAN
!

Masar
! !

84

!

Selapani
! !

!

!

Palpur
!

!

Titiri

!

!

!

Sagad

!

Jaurasi

! !

Sanoli

Udlikhan
!

63

Katsari
!

Kaphaltana

Khatyari
!

!

Jenta Malla
!

!

Agar
!

Saungaon
!

Tulai
! !

!

!

Bagdi

Manaliya Khata
!

BA

Kharman
! !

* Chaukhutia#
! ! !

Ganai
! !

Bhainsigar
!

!

GE

43

!

Bakhli
! ! !

!

Godi
!

!

!

Tergaon 64 Kotyuda
! ! !

!

! !

Chinkhanda
!

!

Ratkhet
!

Basai Talli WalmarA
! !

!

Malota

! !

Chanan
!

!

Bahragoan
!

Hat

Jhwalan
!

Jukanauli

Baskaniya Gwali
! ! !

Rampur

!

Dhanan
! !

!

115
!

!

Dauni
! ! !

22

SH

99

!

!

Selpatli
!

Manguruwa
!

JaLA

Bhayangaon

!

!

Dudhiyal
! !

Jasiyaijar

!

Rhul Bagar

Basarkhet Anarawana khata

W

17

!

!

Mangraun Pinalukhet
!

Aikukhet
!

Chanoli Jarpani
! ! !

!

!

Bitori

!

!

!

Pilkhi

Tamadhaun
!

!

54
!

Ghaniyal Sarna Sirtoli
! ! ! ! !

!

Kushgaon
! ! !

50
!

Talai
! !

!

!

KisAR

! !

!

Paili
!

!

!

!

SurNA
!

!

Pinakot
!

Jogira
! !

!

Ulaingad

!

Kanyani Khatta
!

!

AR
!

59

58

68

!

!

14

100

Giwaipani
!

!

!

!

! !

!

Giwaipani Palla
!

!

Bakhli
!

Bhati
! !

Jaspur 49
! !

14

32

!

Kalyanpur
!

! !

!

!

41

Dhaneto Talla
! !

!

!

Khatalgair
!

! !

Galgaon
! !

!

Nahor

! !

Jairaj

!

!

51

Thadidhar
!

Nail

Godsari
!

!

31

Kaman
! !

!

Gumti
! !

22
Pjulai
!

Rotapani
!

!

Gogata Thapla
! !

Uchawahna
!

!

!

Patas
!

114

21

25

97

35
!

! !

Ekuraula

! !

Tana

48

Gognyani

!

Gwali

31

12
!

!

Dang
!

!

Jethuwa
!

!

Barigar

Ghugoli
! ! !

!

!

Garjiya

Doba Pinath
!

!

Kantali

!

Naugaon
!

Rikhari
!

!

Basoli
!

Chhani
!

Laluri

!

Kanoli

Mirai
! ! ! !

15

!

!

13

!

Agar

Kalchhipoa

!

Rajwar

!

Gangajhala
! ! !

Paithana
!

# *
!

Syalde
Channi
!

Kailhargaon

!

! !

Khanuli Kabadola
! ! !

!

Sira

!

Dhungadhard Simpani
!

!

Satigaon Sela
!

!

Sina

!

Birkot

!

Papnaula
! !

68

!

Masi

!

Pimta Kameduwa
!

Wasegad
! !

Duahauli
!

!

Pandukholi
!

!

Debagad

Rayanamath
!

Kaphari
!

!

Katali

!

Lewsal
! !

!

Saunakotuli Sangnani
! !

!

!

Kholiyabaj
! !

!

Masnu
!

Birkhal

!

Dhika Bansari

Timili Chhani
!

Taltaii

Kanauni
!

KanaiIR

!

!

PapOLI

Naugaon

!

Kakarkhet
!

Bhashi 69
!

!

69
!

! !

Khatyati
!

Chitaili

!

chari Nayal

Chatriya Gewar

Raulyana
!

!

Chhani Aura
! ! !

Budagarh

Akuwa
!

Lamgoda

!

Jitab Sail
!

Binasar

SidA
!

13

!

! !

Naithana

!

Naubara

!

Jaitoli

Nagarjhun Bagan
! !

Dabra
!

58
!

Siyalgarhi
! !

!

Bhatina Tana
!

!

Naugaon
!

!

Bairati

! !

Gurura
!

!

!

!

Pande kharak 0
! !

!

Airaribisht
!

Chacharoti
! !

!

Sater

Aphaukhold
!

!

Gohan
!

!

Nirkot

Rupanauli Bhanti

!

Chaunra

Tumri
!

!

Pan
!

Todra

!

98
!

!

Mari
!

Bunga
!

Bheta
! !

!

Barasila
!

Dhaular
!

Khirakot
! !

!

Bhichilmi

Chichaun
!

!

Aimkhet
!

Burhakedar
!

PAURI

!

55

Sayal Bakhli
!

Bajkhet
!

!

! !

Kankot

Sadgaon
! !

Binoli 8
! !

5

Atharali
!

!

Basaura

!

!

Pali
!

!

Daula

!

Sure
!

!

!

!

Simura

!

Phaintna

Takulti
!

Budhji
!

0 11

!

Nar
!

Bayala
!

Dhaun
!

!

!

Khagreti
! ! !

Timil Tonola
! !

Kyathour

35
36

!

Bhagotiya Dhura
! !

Airari
! !

Khopra

!

Jharkat

Narsing
!

!

!

Walna
!

Bhumkiya
! !

58
!

Wawas Agar 91
! ! !

Dronagiri 67
!

Surna Malla
!

Bajyuli
!

57 72
!

!

Ulani
!

!

Mawe Auliya
! ! ! !

!

!

Matela
!

Ulina

!

!

Lod
!

8
! ! !

!

Bale
!

!

Mill
! ! ! !

Biraluwa
!

Maia
!

Digana
! !

BinsaR
! ! ! !

!

Bhulagaon
!

Nakot
!

!

Girechiina

31

33

!

Kwerali
! ! !

!

!

Sutoli

! !

!

!

Gawar

!

!

!

!

Sanana

!

54

Tol Bughani
!

Bughani Jhijhakot
!

!

Chardna
!

!

Gainiya
!

Jamirgair
! !

!

Batula
!

!

Chura

!

Bajan Baghar

Nal

73

Ghugati
! !

Masaun
!

!

0 Jalali 11
! ! !

!

Baban

!

Bitholi

Bamapuri

# *
!

!

Dhankhalgaon
!

Dhari

!

!

82

Kaphawani
! !

Dungari

!

Naikana
!

!

!

Dairi

Gonagaon

!

Kalota
!

!

!

!

!

Mainoli
!

!

66

Dandagaon
!

Jhimar

!

Jhimar

!

!

!

!

Panakot
! !

!

Bajaun Khota Ratkhal

!

Haner

Baseri Basnal
!

!

Sytara

Dhamera Sananen
!

!

Bandharan Simalta

Bhatkot

Kandai
!

!

Kul
! ! !

!

Bunga
!

Kaurarl
! !

!

!

Nayal

Bilori

. Someshwar! Naparth
! ! ! ! ! !

Rabari
!

Rait
!

SarP

!

!

Bhaman
! ! ! ! ! !

! !

NakotE
! !

52

!

!

Jariyakhali
!

!

10
! !

Chaura

!

Sigad

58

PhalYA
! !

!

Ainora

!

53

!

Rautelagaon
!

!

Kana
!

Dadholi
!

Arubagar
! !

!

!

Buraijan
!

Tana
! !

!

JarikhaLI
! ! !

20

PapERA

!

!

Jakh

!

!

!

!

!

Ghuru Wadhunga
!

!

Sandul Balchal
! !

Deosal Bakha
! !

Dhaduli
! ! !

29

!

Badaruatila
! !

!

! !

SimA
!

Naula
! !

Amroli
!

!

96

Garkot
!

Danda Koliyan
! !

Simli hit
!

! !

Gogin
!

90

Daub

!

Dalmori
! !

!

!

Mohan 59
!

!

Banoli
!

!

!

Salna
!

Dikholi
! ! !

!

Mirai

Adechanniya
!

!

! !

!

!

Inda

!

Sinar
!

!

Minar
!

!

Dunga
!

Bayera Talla
!

Bajiana
! !

!

Suali
!

Chhatgulla Ranun
! ! !

Nauri Naini
! !

Patal
!

!

Satora
!

Marai Malli
!

Kulu
!

!

Rawari
!

!

Kama
!

Barnali
!

!

Chuniya
!

Uderi

Chak
! !

Nirai
! !

!

!

Oliyagaon

Gananath
!

7

33

!

Sarod
!

Bhitarkot
!

!

Chunia
!

Babari
! !

Payan
! !

57
!

9
Thapla
! !

!

Bajel Topoya
!

!

!

Chaura
! !

DISTRICT

!

!

!

Riwali
!

!

!

!

!

!

!

16

!

Patori
!

!

Chharabga
!

!

29

!

Baragaon
!

Chhoya
!

!

!

!

!

Jhipa

!

!

Chauna
! !

!

Nail
! !

!

Pali
!

Ranthamal
!

!

38

41

!

!

!

!

!

Jagdel
!

!

!

!

Kalsir
! !

!

Tari

!

Nagwari
!

Niwara
!

104

!

!

!

Mainakot
! !

!

Munra
! !

37

!

Bitari

4 Deoli 1
! ! ! !

!

30

!

!

!

103

!

Sirau
!

Bhydri Talli
!

37

Aunlet

Khumar
! ! !

Binoli
!

Malihari
!

Kaner
! !

!

!

!

! !

Thapla Kotuli
! !

Matela
! !

Sagina
!

! !

Tani

!

!

Jantar
!

!

27

Maudali
! ! !

Talla ujrAR
! ! !

Kanarth
!

!

Belta
!

Rabar
!

!

Pali
!

27
!

!

Milauti
!

25

!

!

12 18

Jakhal

!

!

!

!

!

!

!

Jalikhan

Munil

Rankund
!

Nahar

!

!

!

!

Shrikot

Saimo Talli

Saula

!

!

Charndoli
!

!

!

Ranibayali Pantgaon

!

38
!

Salana
!

25

!

!

Diga

!

Guloli
!

!

Bhaturiya
!

!

12

Tit

!

!

!

# *

!

!

Dugoli
!

Inoli

! !

!

!

!

!

!

Jyura

!

Mawar

!

Makrona
!

!

!

!

!

!

6 10

!

Amyari
!

!

Bhandri

Magchaura 10

!

8

Chaukuni

!

Mauna
!

!

!

Kalauna
!

Naini
! !

11 6

!

Riyuni Malli
!

!

Majkhali

7

!

Dangikhola
! !

!

!

! !

!

Ramra
!

!

Uskuna
!

!

Nokot Kanal Bunga
! !

Gagil
!

!

Beh
!

!

! ! !

!

31

22

8

!

!

!

1

Ritha
!

!

!

Salan
!

!

!

!

Dungra
!

!

!

!

!

!

!

!

42

!

Charban
! ! !

37

!

!

!

38

Barghat
! !

!

!

2

Baluli

!

!

Sankar

12

Dhanas
!

!

Jamriya
!

Ajoli
! !

26
! !

!

Chimtakhal Durga Devi
! !

Achhraun Talla
! !

!

Baur Malla

32
!

!

Tal
!

!

!

Danyura
! !

!

Baret

Luheda
!

Machhor
!

!

!

Semalkhet

11

Godiyion
!

PM

!

Kabsoli

!

G

Bharkrakot

Bhatoli

SY

Kankot
!

!

Toliyun
!

!

Dugamohan

Khanei

Lishari
!

!

Rigri

! !

Danpo

4

!

47

34

!

Kalakher
!

Jagura
!

!

Syun
!

!

!

!

!

! !

!

!

!

Manani

Jaina
! !

!

Uni
!

!

!

!

Jainoli
!

!

!

!

!

!

!

! !

Sitlakhet

!

!

Gumta
!

Gair
!

!

!

Sima
!

!

!

37
Ghajir
!

Tharam
! ! !

!

Gognu
!

!

Khabli

!

Bankot

Jalikhol
!

Bayeri
!

Kotar
! !

!

38
Khagiyar
! !

50 Uprari
! !

! !

Gari
!

Matila
!

6

!

Chan
!

!

Sainar

!

Puhal
!

!

!

!

Chapar

Shilangi
! ! !

Chauna

20
!

Syuni Okhalar
!

Raua

Khatyari

!

4

Sarsyon
! !

Bajwar
!

Tana
!

!

Tatik

!

!

Dhankhol Bhathola
! !

8

!

15

!

Gairar

Jagyari

Bhargaon

Shwali

Gairoli

!

Naula

Dhamas

52

!

!

!

!

!

! !

!

! !

! !

11

!

Amori

!

Dev Dhura

!

44

Banasi

Marchula

Nagtale
!

!

Marwans

!

Bhinde
! !

49

Baur Talla

!

Ratwar

Saukhati

!

28

!

Beb

!

Jakh
! ! !

!

Phaison Nigrali
!

!

!

!

!

! !

! ! !

Jakh
!

!

! ! !

!

!

Matela

Nuna 21

Suni Talli

Adbora

!

Baina

34

!

Matela

34

Basakhet
!

Papna
!

!

!

35
Simoli

!

!

Bithar
!

!

!

!

!

39

!

!

44

35

Chaubattia1
!

!

Tani
!

Toli

7

!

!

Simoli

Kaphchaun
!

!

!

!

!

Matela
! !

!

37

!

Kainu
! !

Kharkiya

Aghar

!

Kunt
!

Syalidhar

!

Sirnkuri
! !

Pande khola
!

! !

Dyoti

9
!

!

Bhanar
!

14

Pulrigad "Almora )
!

5

!

Phalsima

!

Sirar Pithauni
! !

!

11

Sekbyari
!

15

Chauleti
! !

!

!

!

Dalakot
!

!

Mauni Nakot
!

Banthol
! ! !

Kimtoli
!

!

Chimarkh
! ! ! !

!

18

Sarur

!

!

!

Kande

Sirswari

!

!

!

!

!

Kot

Manri

Tarikhet# *
! !

!

Jhula

18

Kupi

!

Jhargaon

chamar

Pachurag

Chopiya

!

Daduli
!

!

!

!

!

!

Sakula

!

45

Deholi

!

!

Daubra

!

7

NH 1

21
35

Ritha

! !

Karget

37

Dewael
! !

!

!

Maithani
!

44

!

Neoma Thakuli
! !

!

Dugri
! !

!

!

!

!

!

!

!

47

Gingre

18

!

Tukra

Ganiyal
!

!

Pali

!

Sim

!

!

! !

Harnali
! ! !

!

!

!

Inlan
!

!

!

Tarari
!

JihAR
! !

!

Dharar

!

Ugaliya 24
!

Dumna

Rikwansi

Aneri

Amgari

70

113

Sauni Bagadwar

Kothas
! !

!

Hitori
! !

!

Bhuina Mowari
! !

! !

Lalkurti
!

!

Dabhar

!

Timla
!

46
!

! !

Dalmoti Bhainsoli
! !

!

!

!

!

!

Leti

Kot 21

Airari

Kapina
!

Jamar

Buklani

Deolikhan
!

Basat
!

!

Jhasani

Darman
!

!

Dhail

11 Jyoli
! !

!

Bisra

!

!

Kosi

Uduari
!

!

!

!

!

!

Matela
! ! !

Basgaon

Dilkot

!

Bimola Malla
!

!

Pachher
!

Neikhola

7

Syura 54
!

!

!

Balta
!

!

!

!

!

Chhana
!

Jakheta
!

Panakot
! ! !

!

!

Ghurson

Manyoli

Birsal

!

Jogyura
! ! !

!

Bartoli
!

Khala

!

!

Kwerali
!

!

Kotli
! !

Lartola
!

2

!

26

!

!

!

!

!

!

7 Syalilain 2

Kamet Pani

!

!

Tani

Daduli2
!

2

Sarna

! !

!

Toli

!

36

Chami

! !

!

!

!

20

Thala
!

38

Mangraun

Kata

!

!

46

! !

Kailekh
!

!

!

Ghachkot

!

4

!Ranikhet .
!

39

!

!

!

80

Dadhariya
!

!

Chonra

Taya

Binoli
!

!

!

Sinaura

!

!

!

!

40

Baila
!

42

!

!

!

5

!

!

!

!

!

!

Titalikhet

!

!

!

Bisauna

Doba

!

Manbajuna

16

Tusyari

Papali
! !

!

!

Kwerali
!

!

! !

Hawalbagh
Siyona

Bari

!

Jogital
! !

51

Sol

31

Dabhara

Sarpat
!

2 Basot 0
!

!

Kumharthi

Hadoli
! !

Gangora Jyuli
!

!

Dumdoli
!

Savani
!

!

Naukot

Senari

37 Pipli
!

jyune
! !

56
Singaoli

Pant Kotli

!

Airor
! !

!

Upat

Kalika
!

!

Kwerala
!

Chauna
!

24

!

Chalsiya

!

Kilkot
!

Jyotha
! !

Turkaura

Khauri
! !

!

Gurna
!

Kotuli
!

!

Kulu Manaun

!

Barsimi
!

Gurkande
!

!

!

60 Malera 2 3
!

Kasun

59

!

!

Patya Matyali
! !

Binsar SahiR
! ! !

!

2

!

Patichaura

Kanhend

Saikuda

!

7

Khaderagaon

30

7

Ragargod
!

!

Amdhar

Pipna
! !

Mayal BakhalSalt

Manhet

!

Kold

Kaligaon

!

Khalta
!

!

Manuli
!

Krholi
!

Ghangli

Dhura

Panpula 30
!

# *

Bhikyasain
Simaldhar

!

86
!

42

61

!

95

36

Kaligaon
!

Darmi

!

! !

!

71

!

!

61
!

!

Dharpat
!

!

Jai
! ! !

!

Majgaon
!

!

Barket

9

Titoli

88

!

!

! !

!

!

! ! !

!

!

!

!

Karakot

! !

Naiti

Saikura
!

!

Jyura 25
!

!

Kotuli
!

!

!

Sagneti

25
!

!

Ponali
!

!

Karachuli
!

Darmar
!

!

Lotana

Monaral Kotyura

Popra
!

!

Tipaula

Rikholi

Dhorri

Kotiyar
!

Matela
!

!

Chammn
! !

!

Pinoli Digoti
!

!

Aina

Galli
! !

!

! !

Gwalakot

!

!

!

!

!

Khatoli
! !

7 Walna 10
9

2 11

NH 8

7

Ginai

Basyura

!

Ujgal Pankot
! !

!

Bhagtola

! !

!

!

Keshta Bikhai

!

Nainoli

!

!

Sakar

!

Odida

Haroli
!

!

!

!

Riasl

3

Jaitha

Khargoli

Mill

Chamini

!

!

12

Mayalgaon

62

!

Morgarh

!

Paisiya

Chanch 42
!

!

!

!

!

83

Jogyura
!

15

Gethiya

Naikana

Bungidhar
!

Bajan

!

Jogyura
! ! !

Jamoli
!

!

Jainal Saunali
!

!

42

!

Bunga

!

Bajori

Chauan
!

!

Belti Lewseri
! !

!

!

6

Vinayak
!

!

Bauli

Barakhambha
! !

Amoli

Chaper
!

Paithami
! !

Ghune

!

Asgoli

Masar
! !

!

Melta
!

!

Urgal
!

!

Lrasera
!

Doralgaon Malla
!

!

Airade
!

Sonkotuli

!

Chichon
!

!

Kande
!

!

Kaphalta Malla

!

Erakote

Barikot

Punait
!

!

Singoli

Unuli

!

Jamni

!

Kuna

Kiroli

Nahar Guth 32 Chhabisa
! !

!

!

Gopha
! !

Dotalgaon Talla Naini
! !

Kulsibi Gumori
!

Bamanagad Paroliya
!

Kagra
!

!

Kotwalgaon
!

Kanarichina

Petsal

!

Silang
!

!

Bargat
!

Panergaon
! !

!

!

Kumalt

!

Nausar
! !

!

Baguna

!

!

Gailekh
!

Manan
! !

Kalot
!

!

!

Duni Maigri

Lohna Dhaul Nar
! !

Khari
!

!

Patori
! !

#Takula *
Dotiyalgaon
!

DIST
!

28

Ubhyari
!

42

Khalna

Hatela
!

!

Bhet

Mahatgaon
!

Ratgal
!

Bunga
!

Pathariya
! ! !

!

RICT
Bhainsiya Channa
Lweta7
!

31

!

!

!

!

93

Sunoli Airari
!

!

Dugaura

!

Sunoli

Rodpur
!

!

Pagas

Daina
!

Basuri Khet

Jainal Bagar Jyula
!

!

Brahman Thapaniyan
!

!

Mujhali

Khaphura

Payakham

Pokhri

!

Kirara Jhijar 61 Khairun
!

Khutina
!

Mayalikahan
!

Pyara
!

PITH
Bhatkot
! ! !

87

56

16

!

InakutE
!

9
!

!

Gaunap

Dhalle Chhani
!

Kunkhet
!

ORA

22

!

!

Churdri

Bhainsori
!

!

Binsar
!

Jamrari
!

!

!

Jana

Riyuni Talli

!

Nakuta

Bhagoti

Silani

!

Syunarkot

Dalar

Betuliya
!

Bunga
! !

!

Hadol
!

!

Mangalta Tani
! ! ! !

! !

Kasan
!

# * Kotgara
! !

7

!

Dhan Bajar

GAR

13

92

111

28

BinsaR

Babyriya Nayal

Khankhri
!

Bhanjar
! ! !

Jura

!

!

Wadyar
!

H

36

21

23

35

25
Sukna
!

!

!

!

36

!

9

! !

Saura

!

!

12

!

Beri Bagar UtyAN
! !

Giwainthal
!

Sunkhali
! ! !

!

Agar
!

!

Tirnaila
!

Tallii Nali
!

Bijrau
! !

50

6 10

KuLA
!

!

!

!

!

Lakikurti

Suwarkhal
! !

Ura

10

8

!

Dida

!

Channa

!

!

Bangsar
!

5

5

Syura
!

!

Pathar kot

Maini

Mahatgaon
!

!

Pakhura

!

Gandholi

Dinapani
!

!

Salla

!

Debiva
!

Jyoti Ghanel

!

Mat

!

Matena
!

Batgal
!

!

Alai
!

Palyun
! !

!

!

Usyan Supaili

!

Diyari 37
! !

!

71
!

!

Nayal
!

!

Bari
! !

Salyani Khanyari
! !

Malli Nali
!

Umer

41

105

12

Salkura
! !

!

!

Bora
! !

Thikolna
!

!

!

Nayal

!

53

Thala
!

Rupikura
!

!

# *

Gajyala

!

Naini Deora
!

51

!

Channi
!

Supai

!

! !

Kotli
!

Dhauni Malli
! ! !

!

Lachhna
! !

75
33
!

Dankholi

Dhaura
! !

!

!

!

Tangnuwan
!

!

Kwairali Nyoli
! ! ! !

!

Jingal

43 27

39

Dheul
!

!

24

Tiwari khan

Ritha

Dugli

Sai

!

Phulari

Toli

20

!

78

!

!

!Jageshwar .
! !

Dingri

37

13
! ! !

Kitaura Papgar
! ! ! !

Silangi
!

Naini 74
!

Harara

47

!

Tarula

Kanimal

34
!

29

!

!

!

!

!

!

Chwin
!

Halikhan
!

Burjangarhi

!

Godi

Airan
!

!

!

!

5

!

!

!

!

!

48
! !

Kholyun
! !

!

!

Kyari

!

Chari

!

Dabara

!

Bayeri Balyali
!

Mangdoli
! !

!

Khyushalkot
!

Jakh
!

!

!

Janta
!

Simalti
! !

!

Uregi

!

34

!

!

!

!

24

Bachau
! !

Syun

!

Olni

Bhatkot SainJ
!

!

Nani

!

Tuleri

!

Kaltani
! !

Gaujani
!

25

!

!

!

Mirouli

!

Dharigaon
! !

69

13

29

Ghuguti

5

!

Tota-Am

1

Gularsat

Malukhan
!

!

Minkiya

Billekh
!

!

Mayan
! !

Tipaula
! !

! !

Ruma

!

!

!

Bagwan

Bajol
! ! !

!

2
! !

Baurar

Sain

!

Taktori Simtaliya
!

23
Tharar

! !

Khiruri
! !

Bamsyun

16

Kanar
!

Dungra
! !

!

Kotli 20

!

Okhina
! !

!

Harpe Kuman

!

Jogya Danga

!

Chausail

20

Devli
!

!

2

!

34

!

Budheri

Tanwas
! !

!

!

Bhajari

36

!

!

Dina
!

!

!

Basauri
!

!

Saini
!

!

! !

Baliya
!

Chay Khan
!

!

! !

!

! ! !

!

!

Lamkot Khuni
! ! !

Dhyuli Dhauni
!

!

!

!

Jadi
! !

Sursim

3

Gutholi

14

! !

5

Chauna
!

!

Anuli

!

Kanra
! ! !

!

Raushila Ara 15
!

Chundha
! !

!

!

Agar
!

!

Bhanar
! !

!

!

Meroli

!

Nauli Barakot
! !

Kusar mangA

Dungra
! !

!

Chaundungri

Merwali
!

26

6

1

35

55

34

24

Bamori

5

19

4

40

37

5

!

Mari
!

!

Bejela
! !

22

!

Khanikhaet
!

4

70

27

Khanuari

2

Khasbar
!

!

Nailkana

!

!

Chitai

!

Dhamoli

Dungri
!

!

!

Kunj

Dhula

!

Syal Bina

!

0 Gircholo

Chaleti

! !

Khola
!

Artola

!

Gandak

!

Pali
!

!

Salang
!

!

!

Sell

2 Batoliya 6
!

!

!

!

Mania

Bari
!

39

26

5

3

38

21

!

Bibri

19

28

AndoLI

40

Mathkedya
!

Sudhar

Jajar

!

5

!

Dhari
!

Naula

!

Dharmoli
! !

!

Chami

Gairar Malla
!

Dhaniyan Wadyara
!

Panua

Sauta

Maharkhola

Dyalekh

Daun

Tunakot
!

Kotuli

Jala

!

Suri

Syahi Devi

Devlidana
!

Karwala
! !

Mal
!

Kherdal Dhura
! ! ! !

7

Huna
! !

Dasaun 27
!

!

!

Bhenta
! !

!

Gwar

!

Pagna

!

!

!

Ujyonli

!

Chhahna

!

Kunyara

6

Gauna

! !

Gauna Gauna
! ! !

Bhatgaon

24
!

Palal
!

Kharkhola
!

Tihar Bagar
! !

66
!

Kotgad
! !

Sal
!

!

!

Khet
!

!

GairA

! !

Nayal

!

!

Pabhon
! !

Chaura

76

Dhura
!

!

TanK
!

!

!

Malan Kanur
! !

Chitkholi

3

10

15

!

!

Barakuna
!

Bhena
!

!

Chirkande
! ! !

!

Gurara Dungi Dhaspur

!

Kande
!

Kumeri
! ! !

!

!

!

Minoli
! !

Pathrala
!

25

!

Mayoli
! !

27

!

Lat

Tamtiyura
!

Palna
!

Bajethi Malta
!

Mungal

!

Gagair
! !

Pirya
!

! !

Kotili

Maram
!

!

!

Manauli

Guniyal
!

KabhrI

!

Kaphli
!

Askona

37

!

!

Balma

Ratkhan
! !

Paudhar
!

!

!

!

Suniyakot
!

!

Chaumut Kalsima

Useti
! ! !

!

Punoli

Kadoli Sukoli

Khan
!

!

Ira

Naugaon
!

!

Dhatwalgaon

Ralakot
!

19

!

Asota

! !

Ancholi
! !

Dhaili
!

!

Toli
!

24

!

Naura

Malarigad
! !

Bajwar

Rikhan
!

Naugaon
! !

31

!

Kandi
!

!

14

!

!

Taula
!

1
81

!

Kwerali
! !

Tholi
!

Semtok
!

9

10

10

!

Bhar
! !

!

Malari
! !

!

Ratwi

!

Kalgaon

!

!

KatoLI
!

# * Jantha
!

! !

Anogh
! ! !

Marnoli Khuna
! !

Basan Ukal Ati

!

Mailgaon Raul

!

!

San

Pokhri
! !

Siman
! !

!

Danya
!

22
! !

Selpar
!

!

Ara
!

23

10

2

33

Rajiyura

30

32

!

Sukna
! ! !

26

Siraula
!

19 32

20

!

19
!

Balsun
!

!

Nyal Bughan
!

Simtan
!

Gauli
!

!

!

!

Satyun

Jalna
!

Kanwal Dhura 8
!

That

#Lamgara *
2

!

kapkot

Sangar
! !

!

Deopar

!

!

Bot
!

!

!

Lweta

Kujeli
!

!

Daheli
!

!

!

Belak Khul
!

68

!

Galli
!

!

Birkola
!

!

Remoli

!

!

Chilgaon
!

!

!

Kimaun
! !

!

Bhatkot
!

!

Biraura
! !

Deonala
! ! !

Kathauli

!

Sirsora

Chharauj
! !

3 Dubrauli
! !

Nauli
!

Nauna

Bisaukot

!

Patauli

72

Chauna19
!

30

!

Khal Minauli
!

!

Dhurka Devi Raipur
! !

Sangar Malla Tarkot

Kalaun

!

Rangori Baramtanda Pareshna Bagar
! !

67
! !

Manu

21

19

MergaoN BpoLI

29

64

33

KahNA
! !

!

Bhali

!

Naguakhet
! !

!

Kalas
!

!

!

Dhyari
!

40

!

Ranaun
!

!

72

Dewli
!

Phuta
!

Bheta
!

4

19

Jeli

Tyunra
!

Papoli

!

Swari

!

Saur

!

Banglola
!

Sirgaon Mathera

1

!

Anoli
!

ChamtoLA

22

!

Basoli

!

Tanyura Banan Makraun

4

Mergaon Bhanghryoli

Lwali
! !

SugarI Banjdhar 3
! !

! !

!

Dal

!

!

!

!

Legend
National Highway Major District Road State Highway Other District Roads - WBM Other District Road - Earthen Other District Road Village Road Village Road - Earthen Village Road - WBM

DISTRICT NAINITAL
Motor Road Light Vehicle Road Other Department Road PMGSY Sanctioned Bridle Path District boundary Block boundary Block Hq. District Hq. Major Place

Kapeta

Niral 4Bhau
! !

!

Kurauli
! !

! !

Lohna
!

!

2
! !

!

Matiyal

!

!

Barghlekh Phaltiya
!

Bhanoli Siboli
!

18

17

17

! !

Kung
!

! !

Kande
!

!

Bharam chaukund
! !

Daba
!

16

!

Bhatnal

!

Mania
!

18
DusouA

!

Jamar

Palri

Meta
! !

Badiyar
!

70

!

BaliknET

!

Jol

Jheti
! !

!

Surkhal
! !

Silphar
!

Dayal
!

!

Sunari
!

Jainti Garaun
! !

Danyouli
!

!

sirkot
!

Toli

!

Kanari

!

Panar

!

!

5

Kana

!

Syuri 18
!

!

! !

Soinauli Kotar

!

Jhak

!

JamLA
!

! !

Morpatyori

!

1

1
! ! !

1
Meldob
!

!

!

Jornari

Bangi
! !

!

Lwali
! !

!

!

17

!

Gaujani
!

Basiyan 2
! ! !

!

!

Masankhal Buransi

Marnaula

Orakhal
!

Pajena
!

!

Vetan
! ! !

Darmi
!

Pipli

!

Chapar
! ! !

6 Udyari
! !

Tyunra

Phularakot

!

TRICT DIS

AWAT HAMP C

Light Vehicle Road - Earthen

# *
" ) . !

Prepared by: DMMC, Department of Disaster Management, August 2004 Source of Information: P.W.D., Uttarakhand