Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN PUSAT STUDI PENGEMBANGAN ISLAM AMALIYAH INDONESIA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

SMK AMALIAH 2 CIAWI BOGOR


KOMPETENSI KEAHLIAN : ADMINISTRASI PERKANTORAN, AKUNTANSI, DAN PERBANKAN Jl. Raya Tol Ciawi Nomor : 1 Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor 16720 Telp.(0251) 8241986

SOAL UJIAN KENAIKAN KELAS 2010/2011


Mata Pelajaran/Kelas : Bahasa Sunda/XI AP,PB,AK Guru Mata pelajaran : Ratih Retnosari, SEI Pilih salah sahiji jawaban anu pang benerna!
1. Carita rekaan anu mere kesan lir bener-bener kajadian tur ukuranna pondok nyaeta. a. Carpon c. Sisindiran e. Novel b. Pantun d. Dongeng Carita rekaan anu mere kesan lir bener-bener kajadian tur ukuranna panjang nyaeta. a. Carpon c. Sisindiran e. Novel b. Pantun d. Dongeng Carita rekaan anu dina eusina loba perkara anu pamohalan kajadian nyaeta. a. Carpon c. Sisindiran e. Novel b. Pantun d. Dongeng Novel anu eusina nyaritakeun cinta asmara palaku utamana disebut novel. a. Silih asih c. Social e. Kulawarga b. Jiwa d. Misteri Novel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu patali jeung jiwa palaku utamana disebut novel. a. Silih asih c. Social e. Kulawarga b. Jiwa d. Misteri Novel Budak Minggat the karangan. a. Aam Amilian c. Yuhana e. Samsudi b. Moh. Amri d. Tatang Sumarsono Novel anu eusina nyaritakeun hal-hal anu ngandung rusiah anu biasana kabuka dina bagian ahir eta novel disebut novel. a. Silih asih c. Social e. Kulawarga b. Jiwa d. Misteri Novel Si Paser the karangan. a. Aam Amilian c. Yuhana e. Samsudi b. Moh. Amri d. Tatang Sumarsono Novel anu eusina nyaritakeun masalah kulawarga palaku utamana disebut novel. a. Silih asih c. Social e. Kulawarga b. Jiwa d. Misteri Novel Laleur Bodas teh karangan. a. R. Memed Sastrahadiprawira d. Usep Romli H.M b. Sambas jeung Susangka e. Ningrum Julaeha c. D.K Ardiwinata Novel anu eusina nyoko kana masalah kajadian di masyarakat kayaning kateuadilan dina hiji mangsa novel. a. Silih asih c. Social e. Kulawarga b. Jiwa d. Misteri Jumlah kecap dina hiji carita pondok rata-rata nyaeta. a. 100-1000 c. 5000-10.000 e. 20.000-100.000 b. 1000-5000 d. 10.000-20.000 Carpon kaasup karangan. a. Argumentasi c. Eksposisi e. Fiksi b. Biografi d. Deskripsi Informasi anu dumasar kana kajadian nyata disebut informasi a. Actual c. Netral e. Emosional b. Factual d. Social Anu disebut fakta the bisa mangrupa hal-hal dihandap, kajaba(kecuali). a. Catetan c. Rekaman e. Barang b. Lamunan d. Foto Wanda tulisan anu sarimbag jeung ringkesan nyaeta.

Hari/Tanggal Waktu

: Kamis/8 desember 2011 : 90 menit

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

a. Resensi c. Kutipan e. Sempalan b. Ihtisar d. Saripati Anu jadi tujuan resensi nyaeta a. Mere kritikan ka pangarang d. Mere kacindekan ka nu maca b. Mere catetan ka pangarang e. Mere ringkesan ka nu maca c. Mere iber (informasi) ka nu maca Kagiatan nulis resensi the lain ukur kana buku wungkul, tapi oge bisa kana. a. Hasil karya seni c. Karangan ilmiah e. Karangan esey b. Karangan puisi d. Karangan makalah Dina mere timbangan buku atawa hasil karya nu sejen kudu ngestokeun (merhatikeun)heula masalah. a. Kasangtukang kulawarga nu maca d. Kasangtukang umur nu maca b. Kasangtukang budaya nu maca e. Kasangtukang atikan (pendidikan)nu c. Kasangtukang pangasilan nu maca maca Panulis resensi kudu merhatikeun kasangtukang nu maca lantaran. a. Nu maca mangrupa pangregep anu disanghareupan panulis b. Nu maca bisa mere kritikan ngawangun ka panulis resensi c. Nu maca bisa mere nginjeum bahan bacaan keur panulis d. Nu maca elmuna leuwih jembar tibatan panulis resensi e. Nu maca atikanana beda-beda sarta boga karep anu teu sarua Panulis resensi kunu nyaho kana maksud. a. Pangna nulis eta resensi d. Pangna nimbang eta buku b. Pangna ngritik eta buku e. Pangna ngaringkes buku c. Pangna milih eta buku Panulis resensi kudu mikawanoh Kana tujuan pangarang buku. Hal eta bisa katiten (kapariksa/kataliti)tina. a. Daptar eusi buku d. Bagean awal buku b. Bagean ahir buku e. Pangjajap/bubuka buku c. Riwayat hirup pangarang Panulisresensi anu hade mah kudu bisa. a. Milih buku anu hade d. Netepkeun criteria timbangan buku b. Netepkeun sasaran nu rek dihontal e. Milih karya fiksi nu hade c. Milih karangan ilmiah Netelakeun (nerangkeun/ngajelaskeun)ringkesan atawa ihtisar eusi buku Ku nu maca mangrupa lengkah panulis resensi dina mere timbangan ngeunaan. a. Warna(jenis)buku c. Kasangtukang buku e. Kaunggulan buku b. Ajen (nilai)buku d. Kahengkeran buku Ajen (nilai) hiji buku kakara karasa eces(jelas) lamun. a. Dibandingkeun jeung karya nu sejen d. Diabadikeun di perpustakaan b. Dibahas dina seminar nasional e. Ditulis deui ku pangarang sejen c. Diajen ku prabujangga

Jawab pananya-pananya di handap! 1. Naon bedana novel jeung carita pondok dina segi carita, setting sarta inohongna? 2. Dina novel ngamuat unsur-unsur inti samisal klimaks jeung pungkasan. Naon anu dimaksud klimaks jeung pungkasan teh? 3. Bere hiji conto fakta anu mangrupa barang pikeun bukti dina informasi factual ! 4. Naon tujuan ngaresensi buku? 5. Perkara naon wae anu kawilang penting dina ngaresensi buku teh?sebutkeun opat!