Anda di halaman 1dari 1

n cicilan

10 x
20 x
8 x

@cicilan

bii

bni

anz
(abn amro)

danamon

citibank
citibank

5,869,456 sudah
3,150,000 sudah

mega

5,421,674 belum

21 x
9 x

181,668
344,168
578,938

jumlah

169,397
308,400

1,816,680 sudah
6,883,360
4,631,504
13,331,544

9,000,000 sudah

v 5juta

3,557,337 sudah
2,775,600
6,332,937

vv

sudah

43,105,611

v
v
v
420,021
877,774