Anda di halaman 1dari 94

LAPORAN AKHIR PENYELIDIKAN TINDAKAN (UKM-PTS-103-2009)

KEBERKESANAN PENGAJARAN MENULIS ESEI: SATU PERBANDINGAN DUA STRATEGI PENGAJARAN COACHING DAN TUNJUKCARA

OLEH

JOHARI TALIB MAHARAM MAMAT MAZNAH IBRAHIM ROOSFA HASYIM

PUSAT PENGAJIAN UMUM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

2011

ABSTRAK

Kajian tindakan ini menghuraikan konsep kajian tindakan yang dijalankan berkaitan dengan pengukuran terhadap dua kaedah pengajaran iaitu coaching dan tunjukcara/demonstrasi dalam penulisan esei di kalangan pelajar universiti. Kajian ini adalah berdasarkan refleksi tentang kelemahan kaedah pengajaran biasanya digunakan dalam dewan kuliah iaitu kaedah kuliah terbuka atau syarahan terbuka. Beradasarkan kelemahan-kelemahan yang telah

dianalisis adalah didapati perlunya kaedah pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan digunakan bagi memberikan pelajar kemahiran menulis esei. Dua kaedah pengajaran yang dipilih ialah kaedah coaching dan tunjukcara atau demonstrasi. Dapatan kajian ini

menunjukkan bahawa kedua kaedah pengajaran coaching dan tunjukcara adalah berkesan dalam menerapkan kemahiran menulis esei dalam kalangan pelajar. Penerapan kemahiran menulis tersebut berkesan dilakukan dengan syarat jumlah pelajar adalah dalam kumpulan kecil antara sepuluh hingga lima belas orang dan dalam tempoh masa yang sesuai, misalnya antara 15- 20 jam dengan sekurang-kurangnya tiga kali sesi interaksi. Semasa sesi interaksi, guru berpeluang memberi tiap pelajar bimbingan secara terperinci dan dalam masa yang sama pelajar menjalankan pembaikan. Cadangan-cadangan melaksanakan dua strategi pembelajaran ini dalam penulisan esei dalam kalangan pelajar universiti adalah dibingcangkan.

ISI KANDUNGAN

Halaman ABSTRAK ISI KANDUNGAN SENARAI JADUAL BAHAGIAN 1: PERNYATAAN MASALAH 6 i ii v

Pernyataan Masalah

BAHAGIAN 2:

REVIEW LITERATUR Teori Pembelajaran Konstruktivisme & Kognitif Tinjauan Kajian Lepas Keberkesanan Strategi Coaching Keberkesanan Strategi Demonstrasi Objektif Kajian Persoalan Kajian

6 6 9

9 12 13

BAHAGIAN 3:

METODOLOGI KAJIAN Panduan Menulis Esei Kursus ZZZT 2213 Sampel Kerangka Kajian

14 14 16 16

ii

Alat Kajian dan Penilaian Garis Panduan Menulis Esei

18 18

BAHAGIAN 4:

ANALISIS DATA Pendahuluan Bahagian 1: Analisis berasaskan taburan markah secara bandingan Bahagian 2: Analisis Kualitatif Coaching dan Tunjukcara Secara Bandingan Analisis Kualitatif Strategi Coaching Lingkaran 1 Analisis Kualitatif Strategi Coaching Lingkaran 2 Analisis Kualitatif Strategi Coaching Lingkaran 3 Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjukcara Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara Lingkaran 1 Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara Lingkaran 2 Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara Lingkaran 3

20 20 21

26

26 33 41 50 50 59

68

BAHAGIAN V

PERBINCANGAN Pendahuluan Perbincangan Kesimpulan

77 77 77 81 82

BIBLIOGRAFI

iii

LAMPIRAN A

Kertas kerja dibentang di Kongres Pengajaran dan Pembelajaran di Pulau Langkawi 2009 Kertas kerja dibentang di Kongres Pengajaran dan Pembelajaran di Melaka 2010 Artikel bab dalam buku Mercu Kesarjanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sijil Anugerah Kertas Terbaik

iv

SENARAI JADUAL

Halaman Jadual 1 : Perkembangan kemahiran penulisan aspek struktur Jadual 2 : Perkembangan kemahiran penulisan dalam aspek isi utama esei Jadual 3 : Perkembangan kemahiran penulisan perenggan dalam esei Jadual 4 : Perkembangan kemahiran penulisan ayat dalam esei 21 22 23 24

BAHAGIAN 1
PERNYATAAN MASALAH

Kemahiran menulis esei sangat perlu dikuasai oleh pelajar. Kemahiran menulis esei adalah kemahiran sepanjang hayat, merentasi kurikulum dalam pelbagai tujuan termasuk untuk tujuan akademik, perkembangan kendiri dan perlu dikuasai dalam pelbagai bidang kerjaya (Duncan, 1993). Menulis esei bukan sahaja untuk keperluan akademik tetapi juga perlu untuk keperluan memohon pekerjaan, permohonan melanjutkan pelajaran dan menduduki peperiksaan. Kemahiran menulis dalam pelbagai bentuk ditawarkan oleh PPU melalui kursus Bentuk-Bentuk Penulisan ZZZT2213.

Pengajaran dan pembelajaran esei pada masa ini dijalankan secara kuliah terbuka dengan purata pelajar yang mengikuti kursus ini ialah 80 orang pada satu-satu masa. Tempoh interaksi antara pensyarah dengan pelajar dalam tempoh seminggu ialah tiga jam. Amalan pengajaran yang biasa dijalankan bermula dengan pengenalan konsep penulisan esei, jenis esei berdasarkan konsep soalan, model menulis esei, perkembangan menulis dan aplikasi menulis. Dalam konteks ini, pada keseluruhannya pelajar didedahkan kepada model esei lima perenggan (Sorensen, 2000; Levy, 2009). Setelah pelajar didedahkan kepada konsep dan prosedur menulis esei, semua pelajar diminta menulis esei dalam bilik darjah berdasarkan struktur dan prosedur yang telah dibincangkan. Hasil penulisan esei pelajar dipilih secara rawak dan dibincangkan secara terbuka dalam dewan kuliah berdasarkan contoh esei yang mempunyai kekuatan dan contoh esei yang mempunyai kelemahan. Pengajar turut memeriksa hasil tulisan pelajar dan memulangknnya semula kepada mereka berserta komen.

Perbincangan kemahiran menulis secara terbuka adalah kurang praktikal kerana perbincangan hanya berlaku secara lisan pada hal kemahiran yang perlu dikuasai adalah kemahiran menulis. Kaedah ini terpaksa dijalankan kerana kekangan jumlah pelajar yang besar dan kekangan masa. Kelemahan-kelemahan ini berlaku secara berterusan apabila 1

penilaian dilakukan terhadap esei peperiksaan akhir dan juga ujian diagnostik yang dijalankan pada peringkat awal setiap semester.

Antara kelemahan menulis esei yang sentiasa terjadi ialah kelemahan perancangan atau tahap pramenulis, kelemahan struktur esei secara menyeluruh, kelemahan struktur perenggan, kelemahan struktur ayat dan kelemahan kesinambungan huraian isi esei

secara menyeluruh. Kelemahan-kelemahan ini juga berkaitan dengan kelemahan menerangkan isi kerana maklumat tentang topik yang dipilih adalah terhad dan ketidakfahaman pelajar terhadap konsep soalan, contohnya, terdapat pelajar yang menulis esei yang tidak menurut struktur sesebuah esei langsung walaupun mereka telah didedahkan tentangnya pada peringkat awal. Terdapat juga esei yang ditulis dalam satu perenggan panjang sehingga tiga halaman tanpa sistem perenggan langsung dengan pelbagai kelemahan menulis. Secara lebih ideal, kelemahan ini boleh diatasi sekiranya pengajar diberi peluang menggunakan strategi pengajaran yang lebih berkesan dan jumlah pelajar yang mengikuti kursus ini dikecilkan jumlahnya. Dua dua strategi yang difikirkan berkesan ialah strategi pengajaran coaching dan demonstrasi atau tunjukcara. Kajian tindakan ini adalah satu usaha mengukur keberkesanan dua strategi pengajaran esei iaitu strategi coaching dan deminstrasi atau tunjukcara.

Masalah kegagalan menulis esei dalam kalangan pelajar kolej dan universiti juga banyak dilaporkan oleh penyelidik di negara-negara maju terutama United Kingdom dan Amerika Syarikat (Johnson & Thomas, 1994; Mellalieu, 2004; Myles, 2002). Myles (2002) dalam analisisnya tentang masalah ini menghuraikan antara kelemahan pelajar dalam menulis esei ialah; pelajar kurang pengetahuan tentang topik essi, kelemahan penyusunan isi, huraian masalah dalam perenggan dan kelemahan tatabahasa. Masalah yang sama juga dihuraikan oleh penyelidik lain (Mellalieu, 2008; Larsen-Freeman, 1991, Brice, 1995; Cohen, 1987). Berkaitan dengan perkara ini Mellalieu (2008) turut

menghuraikan bahawa masalah ini dilakukan secara berterusan walaupun pelajar melangkah ke alam kerjaya. Pihak majikan turut menyuarakan pandangan bahawa

graduan yang bekerja dengan mereka mempunyai masalah dalam penulisan menulis esei dan kertas kerja. Masalah menulis esei dalam kalangan pelajar kolej dan universiti adalah

masalah serius kerana kemahiran menulis esei adalah

kemahiran yang merentasi

kurikulum. Kemahiran ini perlu dikuasai oleh semua pelajar dalam apa bentuk bidang sekali pun. Lagipun kemahiran ini turut diperlukan selepas pelajar meninggalkan alam pembelajaran di sekolah mahu pun universiti. Apabila mereka bekerja, kemahiran

menulis esei adalah amat perlu dikembangkan dalam pelbagai bentuk kerjaya (Duncan, 1993; Mellalieu, 2008). Walau bagimanapun, terdapat ramai pelajar yang masih gagal menulis esei dengan baik sekali pun mereka berada di universiti dan kolej. Dalam konteks ini, dicadangkan strategi coaching dan demonstrasi digunakan dalam pembelajaran yang berasaskan kemahiran termasuk kemahiran menulis (Johnson & Thomas, 1994; Rosenshine, 1986). Dalam pembelajaran menulis esei ini juga, strategi dilakukan serentak dengan demonstrasi dalam keadaan yang sesuai. coaching

Dalam situasi pembelajaran di kolej dan universiti, kaedah kuliah terbuka adalah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang biasa digunakan (Butler, 1992). Kaedah kuliah adalah menjimatkan kerana pengajarnya hanya seorang tetapi pelajarnya dalam jumlah yang besar. Bligh (1998) dalam analisisnya terhadap 191 penyelidikan tentang keberkesanan kuliah terbuka mendapati bahawa kaedah kuliah sesuai untuk menyebarkan maklumat. Sungguhpun begitu, kaedah ini kurang menggalakkan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Butler (1992) mencadangkan bahawa keberkesanan kuliah terbuka bergantung kepada jangkamasa kuliah dijalankan dan penggunaan pelbagai kaedah dan strategi lain semasa kuliah dijalankan seperti perbincangan, percambahan fikiran dan sesi buzz. Di samping itu kaedah kuliah kurang menggalakkan interaksi dua hala pengajar dengan pelajar. Bagi pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan jumlah pelajar yang besar, bagaimanakah pengajar boleh berinteraksi dengan pelajar?

Bligh (1998) mencadangkan bahawa,

sepatutnya fungsi utama kuliah adalah

membimbing pelajar bagaimana meneroka pengetahuan yang dibincangkan selepas kuliah selesai dijalankan. Jika pelajar hanya menyalin sahaja setiap baris nota yang dipapar pengajar/guru, pelajar akan menjadi pelajar yang bergantung kepada pengajar dan gagal membentuk keyakinan diri. Kaedah ini adalah berorientasikan keadah pembelajaran berpusat guru, sedangkan pengajian pada tahap kolej dan universiti, pelajar sepatutnya

didedahkan kepada strategi pembelajaran berpusatkan pelajar yang boleh membentuk mereka menjadi seorang pembelajar yang berdikari dalam jangka masa panjang. Berkaitan dengan perkara ini, Greenfield (2000) menerangkan bahawa pelajar bukanlah pembelajar pasif terutama pada tahap kolej dan universiti. Sama seperti kanak-kanak, pelajar adalah pembelajar yang aktif dan aktiviti aktiviti yang sesuai perlu digunakan sebagai rangsangan ke arah pembelajaran yang bermakna iaitu pembelajaran aktif.

Pendapat ini disokong Moran (1997) menyatakan bahawa pembelajaran aktif yang menggalakkan penglibatan pelajar adalah lebih berkesan daripada hanya menghafal nota yang disalin dari pengajar.

Jika menurut teori pembelajaran humanistik (Rogers, 1961), kanak kanak dan orang dewasa secara semulajadi lahir dengan pelbagai potensi bagi mencapai matlamat hidup dan kesempurnaan kendiri termasuk mengembangkan tahap potensi pembelajaran aras tinggi. Brown (1997) menyatakan bahawa potensi pembelajaran kendiri boleh berkembang melalui ransangan dan ransangan tersebut hendaklah melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran. Semakin banyak kaedah pembelajaran digunakan, semakin jelas pelajar membuat perkaitan makna, membina tema, membuat rumusan dan melihat trenda. Kaedah-kaedah yang berkaitan dengan pembinaan konsep dan pembinaan ilmu pengetahuan adalah berkaitan dengan pendekatan pembelajaran berorientasikan konstruktivisme, manakala peranan pengajar adalah menggalakkan perluasan

metakognitif yang turut menggalakkan pelajar memahami proses pembelajarannya sendiri (Hodson, 1998).

Butler (1989) dalam rumusannya terhadap keberkesanan kaedah kuliah/syarahan, mendapati bahawa kuliah terbuka adalah kurang berkesan. Bagi mengatasinya, Ross (1989) dan Wiske (1998) mencadangkan bahawa kaedah kuliah boleh dibaiki dengan membuat persediaan rapi dimana pengajar akan menggalakkan pelajar mengambil bahagian termasuk memberi maklum balas terhadap isi pelajaran. Butler (1992) turut mencadangkan bahawa kuliah tradisonal boleh diperbaiki menjadi satu mekanisme pembelajaran yang menarik bagi pelajar peringkat kolej dan universiti dengan membuat perubahan terhadap pendekatan kuliah itu sendiri. Antara lain, pengajar hendaklah lebih

berperanan sebagai fasilitator yang membuat persediaan supaya kuliah menjadi menarik, provoking serta menggalakkan pelajar mengambil bahagian dengan mempelbagaikan kaedah dan strategi pembelajaran berasaskan konsep multiple-intelligence (Gardner, 1999). Penyelidikan yang dijalankan oleh Bonwell & Eisson (1991) menunjukkan bahawa strategi lain seperti sesi buzz semasa kuliah dijalankan dapat menggalakkan pelajar meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih berkesan. Dalam sesi ini, pelajar boleh

berinteraksi dan menyoal pengajar dengan soalan yang releven. Sebelum pelajar meninggalkan kelas, mereka diberi kerja tambahan atau kerja susulan dan jawapan kepada isu akan dibincang pada kuliah berikutnya. Pelajar bukan sahaja mempunyai matlamat pembelajaran tetapi juga berfikir dengan luas tentang apa yang mereka fahami tentang isi pelajaran. Mereka juga mulai berbincang dengan rakan sebaya, membuat penilaian dan anlisis maklumat yang dikumpul sebelum benar-benar yakin mempersembahkannya dalam bentuk penulisan.

Mellalieu (2008) mencadangkan bahawa strategi penulisan esei yang berkesan hendaklah berasaskan kumpulan pelajar yang kecil dengan mengguna kaedah coaching dan demonstrasi. Cumming (1995) yang turut mencadangkan perkara yang sama menerangkan bahawa dalam kaedah demonstrasi, guru akan membimbing pelajar dalam merancang esei, membuat keputusan dan memurnikan esei. Demonstrasi yang melalui langkah demi langkah adalah lebih berkesan. Pada tahap kolej dan universiti, pelajar juga mesti diberi peluang membuat penilaian kendiri tentang esei mereka. Penyelidik lain seperti Poglinco et al. (2003) dan Darling-Hammond & Mc Laughlin (1996) dalam nada yang sama mencadangkan agar penulisan esei menggunakan kaedah coaching. Coaching memberi faedah kepada pelajar kerana memberi peluang pelajar membuat refleksi pembelajaran dalam konteks tugasan yang dilakukan. Pada masa yang sama, coaching sesama rakan sebaya menggalakkan perluasan pemikiran (think aloud).

BAHAGIAN 2
REVIEW LITERATUR
Teori Pengajaran Menulis Esei: Teori Konstruktivisme & Teori Kognitif

Konsep pembelajaran esei pada tahap pelajar universiti dan kolej kebanyakannya adalah bersandarkan kepada prinsip teori pembelajaran kognitif Piaget (1972) dan

konstruktivisme sosial

(Vygotsky, 1978).

Teori konstruktivisme membuat andaian

bahawa individu belajar melalui aktiviti sosial dalam komuniti. Kanak-kanak dan individu bukanlah pembelajar pasif, mereka adalah pembelajar aktif yang mempunyai potensi bagi membina kefahaman mereka sendiri. Piaget (1983) menerangkan bahwa individu mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang boleh diakomodasi dan diasimilasikan dengan maklumat dan pengetahuan baru. Penyesuaian pengalaman terdahulu dengan baru adalah merupakan pembinaan/konstuk maksud yang melibatkan proses berfikir. Pendapat ini diperteguhkan lagi oleh Vygotsky (1978) yang mengemukakan konsep

konstruktivisme sosial yang memberi penekanan kepada kepentingan interaksi sosial individu dengan orang lain di sekeliling mereka terutama orang yang lebih matang. Pada dasarnya, semua bentuk proses pembelajaran adalah merupakan pembinaan/konstruk maksud. Maksud sesuatu perkara terbentuk dan dibina/konstruk melalui perbincangan dengan rakan sebaya dan pelajar yang lebih matang melalui aktiviti membuat imbas kembali atau refleksi apa yang telah dikuasai.

Proses pembelajaran.

ini

menunjukkan

hubungan

antara

pembinaan

maksud

dengan

Pengajar atau guru hendaklah prihatin dengan proses pembinaan

pengetahuan dan maksud. Jadi, guru akan merancang strategi pembelajaran yang mencabar berdasarkan pengalaman sedia ada pelajar. Pelajar hendaklah juga diberi

autonomi bagi mengembangkan potensi mereka dengan dipandu oleh pengajar, pembelajar matang dan keadaan ini boleh membentuk pembelajaran yang berkesan (Bruner, 1996). Peranan guru adalah memberi bimbingan dan panduan dalam satu bentuk perkongsian maksud dalam bentuk hubungan pembelajaran berasaskan perantisan. 6

Vygotsky (1978) mencadangkan konsep zone of proximal development bagi menerangkan jurang antara pencapaian pelajar tanpa dibantu, dengan potensi pencapaian dengan bantuan rakan yang lebih matang atau berlakunya hubungan novice-expert learner. Pembelajar matang adalah berperanan sebagai penyokong/scaffolding kepada pembelajar mula dan sokongan yang baik boleh membentuk pemahaman dan pembentukan maksud dengan lebih berkesan. Berkaitan dengan perkara ini, Cumming (1994) mencadangkan students are supported by scaffold of prompts and explanations, by extensive modeling, by in-process support, and by reflection that connects strategic effort to outcomes (pp. 142-143). Dalam konteks ini, guru merupakan individu yang memberikan scaffolding kepada pelajar dengan memberikan mereka tugasan yang sesuai, bimbingan dan panduan pada masa yang perlu serta memberhentikan bimbingan apabila sampai masanya. Semasa proses pembelajaran berlaku, guru hendaklah mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar dan menggalakkan pelajar membuat hubung kait pengalaman tersebut dengan pengalaman baru. Proses ini akan membentuk kefahaman baru yang lebih tekal kerana pelajar membina kefahaman mereka sendiri melalui pelbagai aktiviti yang dirancang guru (Driver et al. 1994). Gabungan interaksi sosial dengan pengalaman sedia ada dapat memberikan kefahaman yang lebih luas dan proses ini dapat memberikan maklum balas yang boleh dikongsi oleh kedua-dua belah pihak.

Dalam pengajaran dan pembelajaran menulis esei berdasarkan pendekatan teori konstruktivisme, guru berperanan sebagai pembelajar-matang (expert-learner) sementara pelajar adalah pembelajar mula (novice). Sebagai pembelajar mula, mereka memerlukan bimbingan dan interaksi dari luar bagi memastikan berlakunya pembelajaran yang berkesan. Pada masa yang sama, pembelajar mula juga perlu berinteraksi sesama sendiri bagi meluaskan daya fikir mereka. Dalam aspek ini, guru merupakan individu yang memberikan scaffolding kepada pelajar dan pada masa yang sama, pelajar juga saling sokong menyokong antara satu sama lain. Ini merupakan peer-scaffolding. Penyelidik seperti Rosenshine & Meister (1992) dan West, Farmer & Wolff (1991) mencadangkan scaffold digunakan sebagai alat bantuan dan strategi yang boleh membantu mencapai

objektif pembelajaran. Scaffold adalah usaha memberi sokongan kepada pelajar dalam semua tahap menulis esei mulai dari membina draf hingga esei selesai ditulis.

Scaffold

bukan sahaja merupakan interaksi pelajar dengan guru, tetapi juga

melibatkan perkembangan kognitif. Dalam konteks ini, strategi coaching dan demonstrasi dicadangkan kerana sangat bersesuian dengan pembelajaran yang berasaskan kemahiran termasuk kemahiran menulis (Johnson & Thomas, 1994; Rosenshine, 1986). Dalam pembelajaran menulis esei, coaching juga dilakukan secara serentak dengan demonstrasi atau tunjukcara apabila bersesuaian. Proses ini berlaku apabila guru mendemonstrasikan model penulisan yang baik melalui pelbagai alat bantu mengajar termasuk penggunaan komputer. Selepas mendemonstrasikan model, guru akan membantu pelajar menggunakan kaedah coaching di mana pelajar diberikan scaffold tentang prinsip dan peraturan menulis apabila menyelesaikan tugasan menulis esei. Apabila pelajar berjaya menguasai

kemahiran ini, coaching dan demonstrasi hendaklah dikurangkan secara beransur-ansur supaya pelajar boleh bergerak secara berdikari (Brown & Collin, & Duguid; Perkins & Solomon, 1989). Dalam konteks ini, pembelajaran yang mungkin lebih berkesan dan wajar diadakan dalam kumpulan yang lebih kecil supaya proses bimbingan dan interaksi berlaku dengan mantap, berbanding kaedah kuliah terbuka yang melibatkan interaksi minimum antara guru dan pelajar. Dua strategi pembelajaran yang dicadangkan dalam kajian ini iaitu coaching dan tunjukacara adalah bertepatan dengan teori konstruktivisme sosial dan teori kognitif yang menjadi asas kepada kajian ini.

TINJAUAN KAJIAN LEPAS

Keberkesanan Strategi Coaching

Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah antara faktor utama yang menentukan keberkesanan sesuatu sesi pembelajaran. Pada masa yang sama perkembangan

pengetahuan yang pesat telah memperkaya dunia pendidikan dengan pelbagai bentuk inovasi pembelajaran. Dalam menangani perkembangan ini pelbagai program

perkembangan staf telah diadakan bagi membolehkan guru menguasai pelbagai kemahiran baru dalam bilik darjah (Elmore & Rothman, 2000). Di antara pelbagai unsur baru yang kebelakangan ini banyak dibicarakan adalah pembelajaran kolaboratif, pembelajaran koperatif pembelajaran metakognitif, pembelajaran refleksi, dan

konstruktivisme (Darling-Hammond & Mc Laughlin, 1996). Salah satu model yang popular diperkenalkan dalam strategi pengajaran-pembelajaran dalam bilik darjah ialah strategi coaching.

Coaching secara umum ialah proses pembelajaran yang melibatkan guru yang berperanan sebagai pemerhati dan pembimbing kepada pelajar dan pada masa yang sama memberikan maklum balas kepada pelajar bagi membaiki tugasan yang mereka lakukan (Poglinco et al. 2003; Dole & Donaldson, 2006). Dalam pembelajaran menulis dan literasi, coach atau guru yang mempunyai kemahiran coaching mempunyai beberapa unsur kemahiran iaitu kolaborator yang mahir, penilai mahir, pekerja mahir dan pengajar mahir (IRA, 2006). Dalam konteks ini, Dole (2005) menerangkan bahawa antara tugas utama guru ialah menunjukcara membaca dan menulis yang baik melalui penggunaan model, membuat pemerhatian aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah dan memberi maklum balas bagaimana tugasan murid boleh diperbaiki. Dari sudut pandangan guru sebagai mentor, coaching bermaksud guru perlu memberi bantuan kepakaran dan bimbingan kepada murid berdasarkan proses reflektif (Anderson & Shannon, 1995). Coaching juga belaku sesama pelajar apabila dilaksanakan secara pembelajaran berkumpulan.

Kajian lepas berkaitan dengan strategi coaching bagi penulisan esei dalam kalangan pelajar kolej dan universiti menunjukkan bahawa strategi ini adalah berkesan bagi menerapan kemahiran menulis dan membaca. Walaupun kebanyakan kajian ini dijalankan pada peringkat sekolah tinggi, coaching memberi kesan positif kepada latihan kefahaman, merancang dan menulis esei secara keseluruhan (Palinscar & Brown, 1984; Dole, Brown & Trathen, 1996).

Asas utama pembelajaran strategi coaching ialah murid berada dalam kumpulan kecil dan pada masa yang sama guru membimbing pelajar secara individu. Dalam proses strategi ini guru turut memberikan demonstrasi model esei dan kefahaman yang baik di samping memberi peluang kepada pelajar berbincang sesama sendiri. Proses ini

melibatkan coaching rakan sebaya (peer-coaching) di mana pelajar saling bertukar pendapat dan berbincang bagimana membaiki tugasan mereka. Penggunaan strategi coaching dalam pengajaran menulis untuk pelajar dari pelbagai latar belakang bidang pendidikan didapati berkesan apabila dilakukan dalam kumpulan kecil dengan syarat; pelajar diberi bimbingan dan peluang berinteraksi dengan pelajar lain. Mellalieu (2004) dalam kajiannya, menggunakan modul Small Sroup Instructional Diagnostic (SGID) dan mendapati bahawa hampir semua pelajarnya dapat menguasai kemhiaran menulis esei dengan berkesan. Smith (2004), melaporkan bahawa strategi coaching juga membolehkan guru berinteraksi secara luas dengan pelajar, guru lain di sekolah dan ibu bapa bagi membaiki kemahiran membaca dan menulis pelajar. Pada masa yang sama, guru juga berpeluang mengaplikasikan seluruh kemahiran pengajarannya bagi mencapai matlamat pembelajaran dengan syarat tugasan itu diberi seokongan oleh pentadbir sekolah yang turut memberi kesan kepada iklim pembelajaran di sekolah secara menyeluruh.

10

Keberkesanan Strategi Demonstrasi

Strategi demonstrasi ialah strategi yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan guru memberi penerangan dan mendemonstrasikan secara praktis tentang kemahiran yang hendak dikuasai murid dalam bilik darjah. Dalam proses ini guru memberikan maklum balas berterusan terhadap tugasan yang dilakukan pelajar supaya mereka boleh melakukan pindahan pembelajaran dalam konteks yang lain (Barry & King, 1997). Proses pembelajaran yang wujud dalam konteks ini melibatkan hubungan dua hala antara guru dengan pelajar. Hubungan guru-pelajar adalah bersifat perantisan kognitif yang memberi faedah kepada kedua-dua belah pihak. Guru bukan sahaja berperanan sebagai pembimbing tetapi sebagai individu yang menentukan bahawa kemahiran yang dikuasai pelajar dapat dipindahkan secara aplikasi. Strategi demonstrasi berlaku dalam tiga situasi iaitu pembelajaran berasaskan demonstrasi yang telah diprogramkan, pembelajaran demonstrasi berasaskan peniruan dan pembelajaran berasaskan tunjukcara dan coaching yang dilakukan serentak.

Kajian lepas tentang keberkesanan strategi demonstrasi menunjukkan bahawa strategi ini berguna dan berkesan bagi pelajar menguasai kemahiran belajar secara menyeluruh dan kemahiran menulis secara khasnya. Schaal (1997) dalam kajiannya tentang pembelajaran yang diaplikasikan secara demonstrasi menunjukkan bahawa proses pembelajaran menjadi semakin lancar apabila guru menggunakan kaedah ini. Pembelajaran berasaskan demonstrasi juga didapati boleh memperteguhkan proses pembelajaran (Atkeson, 1994; Doya, 1996). Proses pembelajaran demonstrasi turut

memberi keyakinan kepada pelajar tentang bagaimana mengaplikasikan kemahiran secara hand on bagi mata pelajaran berasaskan kemahiran sains dan industri.

Flower (1994) dan Bereiter & Scardamalia (1987) mencadangkan bahawa penggunaan model esei yang baik dalam pembelajaran menulis esei adalah penting bagi menentukan pelajar dapat menggarap kemahiran tersebut. Penggunaan model pelajar ini dapat meneliti aspek-aspek penulisan seperti struktur, gaya bahasa, kesinambungan isi dan kesimpulan dan membandingkannya dengan apa yang sedang mereka bina. Proses

11

transformasi pengetahuan ini sangat penting dijalankan dalam bilik darjah dengan guru berperanan untuk memantau secara rapi setiap proses menulis tersebut. Penggunaan model secara berkesan hendaklah disesuaikan dengan strategi yang tepat dan memberi peluang berlakunya interaksi dua hala antara guru dengan pelajar. Dalam keadaan ini, guru berkesempatan menganalisis kesilapan pelajar, kemudian memberikan maklum balas yang sesuai. Pendapat ini disokong Swales (1990) dan Raimes (1998) yang berpendapat bahawa model boleh dijadikan panduan bagi analisis teks sebagai latihan menguasai penulisan esei.

Strategi demonstrasi dan coaching adalah bertepatan dengan cadangan penyelidikan ini. Dalam keadaan tertentu, coaching dan demonstrasi berlaku serentak dalam pembelajaran menulis esei (Mellalieu, 2004; Schaal, 1997). Cumming (1995) dalam rumusannya menjelaskan bahawa kaedah demonstrasi membolehkan pelajar menguasai kemahiran dengan lebih baik bagi semua tahap menulis esei iaitu merancang atau pramenulis, menulis, memurnikan esei dan membaca pruf.

Objektif Kajian

Kajian ini akan dijalankan berdasarkan pendekatan kajian tindakan dengan memilih dua strategi pengajaran iaitu kaedah coaching dan tunjukcara. Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 1. Mengenalpasti kelemahan dan kekuatan menulis esei bagi pelajar-pelajar yang mengikuti kursus ZZZT 2213 2. Mengukur kekuatan dan kelemahan pengajaran esei menggunakan strategi coaching. 3. Mengukur kekuatan dan kelemahan pengajaran menulis esei melalui strategi demonstrasi. 4. Membandingkan kekuatan dan kelemahan strategi coaching dan strategi demonstrasi.

12

Persoalan Kajian

Kajian ini mempunyai empat persoalan yang memerlukan jawapan melalui kajian tindakan, iaitu; 1.Apakah kelemahan dan kekuatan menulis esei oleh pelajar yang mengikuti kursus ZZZT 2213? 2. Apakah kelemahan dan kekuatan pengajaran menulis esei menggunakan strategi coaching? 3. Apakah kekuatan dan kelemahan pengajaran menulis esei strategi tunjukcara? 4. Apakah perbandingan strategi coaching dan tunjukcara dalam pengajaran menulis esei?

13

BAHAGIAN 3
METODOLOGI
Proses menulis memerlukan kemahiran dan latihan berterusan yang melibatkan perancangan, perkembangan dan analisis buah fikiran. Jadi, kemahiran ini perlu diterapkan dengan mengguna strategi yang bersesuaian. Kajian tindakan ini dijalankan berdasarkan Teori Konstruktivisme Sosial (Vygotsky, 1978) dan Teori Kognitif (Piaget, 1983) yang berkaitan dengan dua strategi yang dipilih iaitu strategi coaching dan demonstrasi. Kedua-dua strategi ini akan menggalakkan interaksi sosial dan perantisan kognitif antara pengajar dengan pelajar dan antara pelajar dengan pelajar yang lain. Interaksi sosial dan perantisan kognitif menggalakkan berlakunya proses bimbingan secara terus.

Bagi kaedah tunjukcara, pengajar akan menggunakan model bahan tulisan yang baik iaitu bahan yang dijadikan model. Bereiter & Scardamalia (1987) dalam konteks ini mencadangkan agar sesebuah kelas menulis tahap kemahiran pelajar adalah bercampur campur, antara yang lemah dengan yang mahir. Mereka hendaklah digalakkan bertukartukar pendapat. Interaksi ini memainkan peranan penting dalam bilik darjah kerana kemahiran menulis melibatkan proses berfikir yang diterjemahkan semula dalam bentuk penulisan. Aspek lain yang memperlihatkan kepentingan interaksi dalam bilik darjah ialah motivasi untuk menulis, berkongsi pengalaman dan maklumat, seterusnya memberikan maklum balas. Maklum balas sesama sendiri boleh memperkukuh kefahaman memantapkan kemahiran mereka (Ellis, 1994; Selinker, 1972). dan

Panduan Menulis Esei Kursus ZZZT 2213

Penulisan esei adalah salah satu topik yang terdapat dalam Kursus ZZZT2213 BentukBentuk Penulisan yang ditawarkan kepada semua pelajar. Bahagian ini diwujudkan untuk

14

menerapkan kemahiran menulis esei merentasi bidang kepada semua pelajar. Objektif utama kursus ini ialah: mengembangkan pengetahuan explisit tentang tahap-tahap menulis esei menulis esei dengan mengikuti format dan peraturan dalam pelbagai bentuk dan untuk tatapan pelbagai pembaca mengembangkan kefahaman struktur penulisan esei sesuai dengan topik yang dipilih.

Pada peringkat permulaan, pelajar didedahkan kepada proses menulis yang mengandungi empat tahap utama iaitu: pramenulis, menulis, pemurnian dan pembacaan pruf (Sorenson, 2000). Pada tahap pramenulis, pelajar didedahkan kepada keperluan merangka esei yang hendak ditulis. Pada tahap menulis pula, pelajar didedahkan kepada aspek-aspek penulisan perenggan termasuk pengisian perenggan yang mengandungi lima unsur utama iaitu sebutan (state), definisi, penerangan (explanation), perbincangan dengan memberi contoh yang sesuai dan rumusan. Seterusnya, pelajar menerima

pendedahan berkaitan jenis-jenis esei dengan konsep-konsep berikut: definisi, klasifikasi, proses, bandingan dan bezaan, sebab dan akibat, penyelesaian masalah, perbahasan, analogi, serta induktif dan deduktif. Kemahiran menulis esei adalah berasaskan kepada esei lima perenggan yang mengandungi aspek-aspek berikut: pendahuluan, badan esei dan kesimpulan (Sorenson, 2004; Levy, 2004).

Dalam amalan biasa, pembelajaran menulis esei bermula dengan dengan kaedah ekpositori konsep, diikuti dengan praktis. Dalam kaedah ekpositiori, pelajar didedahkan dengan maklumat menulis esei. Proses pengajaran dan pembelajaran turut menggunakan pelbagai teknik menerang seperti memberi contoh esei yang baik, memberi contoh esei yang kurang kukuh penulisannya dan diikuti dengan perbincangan mengenai konsep yang harus dikuasai pelajar. Pada tahap permulaan, pelajar diminta memilih satu topik yang mereka sukai dan mengembangkannya menurut garis panduan yang telah dibincangkan. Pada akhir pembelajaran, pengajar mengutip semua hasil kerja pelajar dan memeriksanya. Memandangkan jumlah pelajar yang besar, dalam sesi konferen, pengajar hanya

15

membincangkan beberapa esei yang baik dan beberapa esei yang kurang kukuh sebagai contoh.

Sampel

Bagi setiap kumpulan terdapat 15 orang pelajar yang akan dijadikan sampel. Mereka dipilih berdasarkan hasil ujian diagnostik. Hanya pelajar tahun pertama sahaja dipilih kerana mereka adalah pelajar baru di universiti dan mempunyai jangka masa yang lebih lama untuk mengambil bahagian dalam kajian ini. Pelajar yang menjadi subjek kajian ini juga terdiri daripada pelbagai latar belakang fakulti.

Kerangka Kajian

Kajian tindakan ini dijalankan dengan bahagian permulaan penerimaan input oleh pelajar diikuti dengan ujian diagnostik dan tiga tahap utama kerangka kajian sebenar. Dapatan kajian lepas menunjukkan bahawa proses menulis perlu diterapkan kepada pelajar secara sistematik dengan mengikuti turutan yang sesuai (Duncan, 2004; Sorenson, 2000). Oleh itu, penerapan kemahiran menulis memerlukan model yang lengkap dan sistematik. Model menulis hendaklah berasaskan objektif yang sesuai, pengisian yang sesuai dengan tahap kognitif pelajar, pendekatan yang berasaskan teori yang berkaitan, proses pembelajaran dalam bilik darjah yang melibatkan tahap-tahap pembelajaran dan aktiviti dan penilaian terhadap proses pembelajaran (Flower & Hayes, 1997; Bereiter & Scardamalia, 1987).

Berdasarkan pendapat penyelidik lepas yang telah dibincang berkaitan dengan penulisan esei, prosedur kajian tindakan ini dibahagikan kepada dua bahagian utama iaitu Bahagian 1 dan Bahagain 2. Dalam Bahagian 1, penyelidik menjalankan ujian diagnostik kepada semua sampel berbentuk penulisan esei sebagai sebahagian daripada proses awal pengumpulan data kajian. Esei pelajar dikumpul dan dianalisis bagi

16

menyokong refleksi guru terhadap masalah penulisan esei pelajar tahap universiti. Seterusnya, pelajar menerima maklumat tentang kemahiran menulis esei berdasarkan sukatan yang telah ditetapkan. Proses ini berjalan selama dua minggu dengan jumlah jam sebanyak 10 jam. Bahagian 2 dijalankan pada minggu ketiga. Bahagian ini merupakan intervensi terhdap masalah menulis esei dalam kalangan pelajar yang menjadi subjek kajian ini. Pelajar dibahagikan kepada dua bahagian, yakni 15 orang bagi kumpulan yang akan menerima intervensi melalui kaedah coaching dan 15 orang lagi akan menerima intervensi kaedah demonstrasi atau tunjukcara. Proses intervensi bagi kedua kumpulan akan dijalankan dalam tiga tahap secara berasingan seperti berikut;

Tahap 1: Perbincangan hasil ujian diagnostik.

Pembelajaran bermula dengan perbincangan mengenai hasil ujian diagnostik. Pengajar memberikan komen dan rumusan secara menyeluruh dan merujuk kepada beberapa sampel. Pelajar berbincang sesama sendiri dan berkongsi pengalaman berdasarkan rumusan ujian diagnostik dan menganalisis esei mereka dalam kumpulan berdasarkan komen tersebut. Pelajar seterusnya diminta memilih satu topik esei mengikut minat

mereka. Perkara ini dilakukan kerana pelajar datang dari latar belakang fakulti yang berbeza. Pelajar diingatkan tentang proses menulis yang mereka lakukan perlu mengikut tahap menulis yang telah dibincangkan iaitu tahap pramenulis, menulis, pemurnian dan membaca pruf. Seluruh proses ini melibatkan interaksi guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar.

Apabila selesai menulis esei, pengajar akan memeriksa esei yang dihasilkan pelajar, seterusnya, coaching atau demonstrasi secara kumpulan dan individu akan dijalankan. Proses ini diikuti dengan konferens pengajar dengan pelajar dan selepas itu pelajar diminta melakukan penilaian kendiri terhadap esei yang telah mereka tulis. Pelajar kemudiannya akan menulis semula esei yang sama dengan melakukan penambahbaikan. Perbincangan seperti dilakukan pada peringkat awal akan diadakan sekali lagi. Pada akhir sesi pembelajaran, pengajar akan meminta pelajar membuat

17

rumusan dan kesimpulan. Bagi memudahkan analisis data, esei yang ditulis pelajar pada peringkat awal dipanggil Esei 1 dan esei yang ditulis pelajar selepas melakukan

penambahbaikan dipanggil Esei 2.

Tahap 2: analisis esei sebelumnya sebagai set induksi.

Sesi bermula dengan maklumat analisis esei sebelumnya sebagai set induksi. Pelajar diminta menulis esei individu dan proses yang sama akan dijalankan sama seperti dalam Tahap 1. Pelajar akan menulis esei mereka semula berdasarkan komen anggota kumpulan dan pengajar yang terlibat. Pengajar akan membuat pemantauan dalam bilik darjah hasil esei yang ditulis serta memberi bimbingan. Esei yang ditulis sebelum dan selepas pembaikan akan dianalisis oleh pengajar.

Tahap 3: Perbincangan hasil analisis esei sebelumnya sebagai set induksi.

Sesi bermula dengan perbincangan hasil analisis esei sebelumnya sebagai set induksi. Pelajar diminta menulis sebuah lagi esei. Proses yang sama akan dijalankan seperti Tahap 1 dan Tahap 2.

Alat Kajian dan Penilaian

Kajian dan analisis keseluruhannya dijalankan secara kualitatif.

Analisis data akan

dijalankan pada setiap tahap. Esei pelajar pada setiap tahap ini dibandingkan sebagai Esei 1 dan Esei 2. Persembahan Esei 1 dan Esei 2 pada setiap tahap akan diikuti dengan komen pengajar berdasarkan garis panduan penilaian. Pada peringkat akhir, analisis persembahan Esei 1 dan Esei 2 akan dibuat penilaian menyeluruh bagi menjawab persoalan kajian.

18

Alat kajian bagi kajian ini ialah hasil penulisan pelajar yang merupakan pengukur kemahiran menulis mereka bagi setiap tahap prosedur kajian. Setiap pelajar akan menulis dua buah esei pada setiap tahap yang akan dianalisis secara terperinci berdasarkan garis panduan berikut;

Garis Panduan Penilaian Esei 1. Struktur organisasi esei secara menyeluruh. 2. Isi dan susunan kesinambungan esei. 3. Struktur dan unsur-unsur perenggan dalam esei 4. Struktur ayat dalam esei 5. Kesimpulan esei

19

BAHAGIAN 4
ANALISIS DATA

Pendahuluan

Analisis bahagian ini mengandungi dua bahagian, iaitu; Bahagian 1 yang merupakan analiss berasaskan taburan markah keseluruhan secara bandingan antara starategi coaching dengan strategi tunjukcara. Bahagian 2 pula merupakan analisis berasaskan pendekatan kualitatif bagi kedua-dua strategi coaching dan tunjukcara. Aspek-aspek yang dianalisis bagi kedua-dua bahagian ini adalah sama iaitu; analisis pembinaan struktur esei, huraian isi esei, pembinaan perenggan, pembinaan ayat dan pembinaan kesimpulan.

Bagi tujuan analsisi Bahagian 1, lima esei yang paling sesuai telah dipilih untuk kajian ini berdasarkan ketekalan hasil kerja dan dedikasi menghadiri kelas. Pada akhir setiap pusingan atau tahap, responden menghasilkan esei yang diberi nama Esei 1, Esei 2 dan Esei 3. Analisis adalah berdasarkan lima aspek utama dalam penulisan esei iaitu;

Penilaian Esei Struktur Isi utama Perengganan Pembinaan ayat Pembinaan kesimpulan Markah keseluruhan

Markah 15 40 10 10 25 100

Bahagian 1: Analisis Berasaskan Taburan Markah Secara Bandingan


20

Struktur Esei

Analisis data bagi bahagian ini memberi fokus kepada pembinaan struktur esei oleh responden dalam tiga pusingan pembelajaran berasaskan pendekatan tunjukcara dan coaching. Markah adalah berdasarkan asas penstrukturan esei, kesinambungan struktur dan susunan isi.

Jadual 1 : Perkembangan kemahiran penulisan dalam aspek struktur Responden/Kaedah Esei Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Min Tunjukcara Esei 1 8 10 10 5 10 8.6 Esei 2 10 12 12 10 12 11.2 Esei 3 12 14 14 13 14 13.4 Esei1 7 8 10 8 8 8.2 Coaching Esei2 11 10 11 10 19 10.4 Esei3 12 12 13 12 12 12.2

Jadual I menjelaskan tentang perkembangan kemahiran penulisan responden dalam aspek struktur esei. Secara bandingan, min bagi kedua-dua strategi yang digunakan dalam setiap pusingan menunjukan terdapat peningkatan dalam kemahiran membina struktur esei. Pada ketiga-tiga pusingan, min bagi kedua-dua kumpulan kelihatan konsisten

dengan min bagi pusingan pertama tunjukcara adalah 8.6, coaching sebanyak 82 dengan berlaku peningkatan pada pusingan kedua pula iaitu 11.2 dan 10.4. Pada pusingan ketiga, min bagi tunjukcara ialah 13.4 dan coaching ialah 12.2. Kedua-dua kaedah jelas dapat memperbaiki pembinaan struktur esei bagi semua responden.

Isi utama esei

21

Bahagian ini memberi pemberat kepada kemahiran penulisan dan kemahiran untuk membuat huraian terhadap isi utama esei. Sama seperti dalam format yang dijelaskan, responden telah diminta untuk menghuraikan sekurang-kurangnya empat atau lima isi utama esei. Setiap isi utama esei perlu dijelaskan dalam satu perenggan khas kecuali terdapat perkaitan khusus antara kedua isi. Berdasarkan analisis menggunakan kedua-dua kaedah, didapati bahawa pencapaian esei pelajar dalam aspek isi utama esei dapat dilihat seperti dalam jadual berikut;

Jadual 2 : Perkembangan kemahiran penulisan dalam aspek isi utama esei Responden/Kaedah Esei Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Min Tunjukcara Esei 1 20 25 30 15 15 21 Esei 2 25 30 35 25 30 29 Esei 3 30 35 37 27 37 33.2 Esei1 20 28 28 25 28 25.8 Coaching Esei2 35 30 32 28 30 31 Esei3 37 35 35 30 35 34.4

Berdasarkan Jadual 2 di atas, jelas didapati bahawa bagi kedua-dua kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan, berlaku peningkatan kemahiran yang sangat ketara dalam pusingan pertama, kedua dan ketiga pembelajaran. Min bagi markah pusingan pertama kaedah tunjukcara ialah 21, manakala coaching pula ialah 25.8. Pencapaian pelajar didapati bertambah baik pada pusingan ketiga dengan tunjukcara mencatatkan markah sebanyak 33.2 dan coaching sebanyak 34.4. Peningkatan pencapaian ini sangat jelas apabila dilihat julat tunjukcara iaitu 13, manakala coaching sebanyak 10.5.

Pembinaan perenggan dalam esei

22

Bahagian ini adalah merupakan taburan markah pembinaan perenggan bagi responden. Aspek yang diambilkira dalam permarkahan ialah statemant isu, difinisi, explanation definisi, huraian atau perbincangan, termasuk unsur-unsur memberi contoh dan membuat rumusan bagi isi utama yang diketengahkan dalam perenggan. Pencapaian berkenaan hdala seperti berikut;

Jadual 3 : Perkembangan kemahiran penulisan perenggan dalam esei Responden/Kaedah Esei Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Min Tunjukcara Esei 1 4 5 5 3 5 4.6 Esei 2 6 7 7 5 7 6.4 Esei 3 8 9 6 8 9 8 Esei1 5 6 5 5 6 5.4 Coaching Esei2 7 7 7 6 7 6.8 Esei3 8 8 8 7 8 7.8

Jadual 3 menunjukkan perkembangan kemahiran penulisan perenggan dalam esei bagi lima orang responden. Min bagi kaedah tinjukcara bagi pusingan pertama ialah 4.6, manakala coaching pula ialah 5.4. Markah bagi kedua-dua kumpulan meningkat kepada 8 dan 7.8 pada pusingan ketiga sesi interaksi diadakan. Peningkatan markah menunjukkan bahawa berlaku peningkatan mutu penulisan yang sangat ketara dalam esei yang dihasilkan apabila pelajar dibimbing menggunakan kedua-dua kaedah kajian.

Pembinaan ayat

23

Pembinaan ayat dalam perenggan atau dalam esei secara menyeluruh adalah kemahiran asas bagi semua bentuk penulisan. Ayat bermula dengan perkataan yang dikembangkan dalam bentuk struktur mudah dan memberi makna. Aspek yang diambilkira dalam analisa ayat ialah struktur ayat, kesesuaian perkataan dalam ayat dan kepelbagainan ayat. Pencapaian pelajar dalam penulisan yang dinilai dari sudut ayat yang digunakan dalam esei dapat disaksikan seperti jadual berikut;

Jadual 4 : Perkembangan kemahiran penulisan ayat dalam esei Responden/Kaedah Esei Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Min Tunjukcara Esei 1 4 4 3 2 4 3.4 Esei 2 6 6 5 5 7 5.8 Esei 3 8 9 6 8 9 8.2 Esei1 4 5 5 6 6 5.2 Coaching Esei2 5 7 7 6 7 6.4 Esei3 7 8 8 8 7 7.6

Jadual 4 di atas menunjukkan taburan perkembangan kemahiran membina ayat bagi lima responden. Bandingan nilai min menunjukkan bahawa kemahiran membina ayat boleh dikuasai responden melalui kedua-dua kaedah. Min paling rendah bagi kumpulan kaedah tunjukcara berada pada pusingan pertama dengan nilai 3.4 dan kumpulan coaching pula ialah 8.2. Pada pusingan kedua dan ketiga, kedua-dua kumpulan telah meperlihatkan peningkatan iaitu 8.2 dan 7.6.

Pembinaan kesimpulan

24

Pembinaan kesimpulan merupakan aspek kemahiran penting dalam membina sesebuah esei. Kesimpulan merupakan pandangan menyeluruh penulis tentang apa yang telah ditulisnya. Aspek ini adalah saripati esei menurut pandangan penulis dan saripati inilah yang biasanya akan memberi kefahaman muktamad kepada para pembaca tentang apa yang ditulis.

Jadual berikut adalah pencapaian pembinaan kesimpulan dalam esei;

Jadual 5 : Perkembangan kemahiran penulisan kesimpulan dalam esei Responden/Kaedah Esei Responden 1 Responden 2 Responden 3 Responden 4 Responden 5 Min Tunjukcara Esei 1 10 12 10 4 4 8 Esei 2 18 18 15 9 9 14 Esei 3 20 18 20 12 13 16.6 Coaching Esei1 10 15 18 15 15 14.8 Esei2 15 18 20 20 17 18 Esei3 20 22 22 20 20 20.8

Jadual 5 menunjukkan taburan markah pembinaan kesimpulan bagi kedua-dua kumpulan dalam tiga pusingan pembelajaran. Sama seperti bahagian yang lain, terdapat peningkatan kemahiran responden kedua-dua kumpulan kajian. Min pusingan pertama bagi kumpulan tunjukcara ialah 8, meningkat kepada 14 dan 16.6 pada pusingan kedua dan ketiga. Perkara yang masa juga berlaku kepada kumpulan coaching dengan markah 14.8, 18 dan 20.8 pada pusingan ketiga.

Rumusan

25

Kajian ini merumuskan bahawa;

Secara bandingan, kaedah pengajaran tunjukcara dan coaching adalah berkesan apabila diterapkan kepada pelajar kemahiran menulis esei berasaskan struktur penulisan esei lima perenggan. Dalam kedua-dua kaedah pengajaran, aspek-aspek yang diambilkira sebagai asas penulisan esei ialah struktur, isi esei, perenggan, pembinaan ayat dan pembinaan kesimpulan. Data yang dikumpul berasaskan tiga pusingan penulisan esei bagi topik yang sama menunjukkan terdapat penambahbaikan dalam semua aspek penulisan yang ditetapkan berasaskan bandingan min bagi Esei 1, Esei 2 dan Esei 3.

Secara keseluruhan, analisis data berdasarkan bandingan min menunjukkan bahawa kemahiran menulis esei boleh diterapkan kepada pelajar dengan menggunakan kaedah pengajaran tunjukcara dan coaching dengan syarat kumpulan pelajar yang disasarkan hendaklah berada dalam saiz yang boleh bimbing dengan berkesan oleh pensyarah, dan dalam konteks kajian ini ialah 15 orang. Saiz kumpulan yang munasabah membolehkan pensyarah memberikan tunjukcara model esei yang baik yang boleh dijadikan panduan oleh pelajar bagi membina esei mereka sendiri. Kumpulan yang kecil begini juga membolehkan pensyarah berfungsi sebagai coach bagi tiap pelajar dari mula proses menulis esei hinggalah selesai dalam tiga pusingan yang ditetapkan. Keadaan ini tidak mungkin dapat dilakukan jika penerapan kemahiran menulis esei dilakukan dalam strategi pengajaran secara kuliah umum dengan jumlah pelajarnya mencecah sehingga 100 orang.

Proses penulisan esei adalah proses yang rumit, sistematik dan berlaku dalam satu tempoh masa yang sesuai, memerlukan pensyarah membimbing pelajar dalam semua aspek penulisan esei. Perbincangan sesama rakan sebaya di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran menggalakkan pembelajaran koperatif dikalangan pelajar yang turut menjana kemahiran berfikir secara luas.

Bahagian 2: Analisis Kualitatif Coaching dan Tunjukcara Secara Bandingan


26

Analisis bahagian ini mengutarakan analisis dengan mengguna pendekatan kualitatif. Sama seperti analisis berasaskan skor dengan membuat bandingan bagi kedua strategi coaching dan tunjukcara, analisis bahagian ini juga dibahagikan kepada lima subahagian utama iaitu pembinaan struktur esei, huraian isi esei, pembinaan perenggan, pembinaan ayat, dan pembinaan kesimpulan. Tiap subbahagian akan mengutarakan contoh-contoh yang diambil dari esei reponden.

Analisis Kualitatif Strategi Coaching Lingkaran 1

Pembinaan Struktur Esei dan Isi Utama Dalam bahagian ini, dua esei responden dianalisis selama tiga kali sesuai dengan tiga lingkaran kajian tindakan yang dijalankan. Analisis ini akan menggunakan kependekan seperti berikut; R = responden A= ayat P1 = perenggan 1 P2 = perenggan 2 P3 = perenggan 3 P4 = perenggan 4 Esei 1 R3: Satu Malaysia P1 Satu Malaysia yang telah diperkenalkan oleh perdana menteri Malaysia telah menjadi keutamaan kini. Banyak dapat dilihat dalam ruangan akhbar, televisyen mengenai perpaduan antara kaum di Malaysia yang dikatakan utuh tanpa sebarang persengkitaan. Tetapi sejak akhir-akhir ini dapat kita lihat pelbagai masalah yang timbul seperti masjid dan gereja terbakar dan banyak lagi. Masalah ini dikaitkan dengan perselisihan antara agama, tetapi kita perlu sedar bahawa agama melambangkan kaum itu sendiri. Secara tidak langsung, permasalahan agama ini mampu memberi kesan buruk terhadap kestabilan politik dan perhubungan antara kaum.

27

P2 Jadi slogan 1 Malaysia ini perlu memainkan peranan bukan sahaja menjadi sebutan masyarakat. Kempen ini perlu diterapkan dalam sistem pendidikan negara. Ini kerana pendidikan adalah satu cara yang paling efektif dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Khususnya generasi muda yang mudah terpengaruh dengan hasutan dan idea-idea yang difikirkan hebat dan cool. P3 Sukan juga boleh menjadi satu kaedah yang berkesan bagi menyampaikan mesej 1 Malaysia ini. Pada awal tahun 2009, Kerajaan Negeri Terengganu telah mengadakan satu kejohanan futsal terbuka yang memang menjadi kegilaan remaja kini. Keunikan kejohanan ini adalah mewajibkan setiap pasukan memiliki sekurang-kurangnya tiga kaum yang berlainan. Dengan ini, kita dapat mengelakkan remaja-remaja daripada terlibat dengan masalah sosial malah dapat menyatukan rakyat Malaysia pada masa hadapan kerana mampu memberi banyak kebaikan terhadap negara amnya. P4 Jadi, slogan 1 Malaysia ini memerlukan pendekatan yang efektif bukan sahaja menjadi buah mulut masyarakat, kempen ini mampu memberikan banyak kebaikan jika dilakukan dengan telus dan benar.

Esei R3 adalah esei yang loggar dan mempunyai banyak kelemahan. Esei ini hanya ditulis sebanyak empat perenggan sahaja. Perenggan P1 merupakan perenggan pendahuluan tetapi maksud 1 Malaysia tidak dinyatakan dengan jelas. Responden hanya memaparkan konsep 1 Malaysia menjadi perbualan hangat. P2 juga longgar dengan pernyataan kepentingan pendidikan bagi menerapkan konsep 1 Malaysia dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa menunjukkan signifikan pemupukan konsep sejak usia individu masih muda. Dalam P3 penulis terus mencadangkan peranan sukan bagi membentuk semangat 1 Malaysia. Contoh ini juga kurang jelas konsepnya dan bagaimana sukan boleh menyumbang mengukuhkan konsep 1 Malaysia juga tidak jelas. Responden hanya memberi contoh sukan anjuran satu negeri sahaja. P4 merupakan perenggan kesimpulan dengan paparan yang terlalu ringkas dan kabur. Pada keseluruhannya esei R2 adalah lemah, malah topiknya juga terlalu umum dengan paparan struktur empat perenggan yang mengandungi pendahuluan, badan esei (P2 dan P3) yang kabur serta perenggan kesimpulan yang turut kabur. Jika dikira dari segi isi utama, esei ini hanya ada dua isi sahaja iaitu peranan sukan dan pendidikan.

28

R2 :Sukan Selam Skuba P1 Sukan selam skuba kini makin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Menyelam didefinisikan sebagai berenang di bawah permukaan air sedalam tidak kurang dari tiga meter. Skuba pula merupakan alat bantuan pernafasan yang digunakan semasa menyelam. Perkataan skuba berasal daripada perkataan Inggeris scuba yang merupakan akronim bagi self-contained underwater breathing apparatus. Oleh itu, sukan selam skuba merupakan aktiviti menyelam tidak kurang daripada tiga meter dengan bantuan alat pernafasan khas. P2 Sukan selam skuba membolehkan seseorang itu meneroka di bawah permukaan laut yang indah dan berwarna-warni. Pada zaman di mana ilmu sedang berkembang pesat ini, sukan ini bukan sahaja dapat memuaskan perasaan ingin tahu manusia tentang rupa bentuk dasar laut dari kacamata sendiri, malah kajian yang lebih mendalam tentang hidupan laut dan habitat mereka dapat dilakukan. Para saintis kini dapat mengumpul spesimen sendiri untuk dikaji di makmal. P3 Walau bagaimana pun, sukan selam skuba ini ada bahayanya. Terdapat peraturan-peraturan yang perlu diikuti bagi mengelakkan kecederaan dan kemalangan yang tidak dikehendaki. Sebagai contoh, jika seseorang penyelam itu masuk ke dalam air terlalu cepat badan akan terkejut dengan perubahan tekanan yang mendadak. Akibatnya, kecederaan organ dalaman boleh berlaku. P4 Terdapat langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil bagi mengurangkan risiko kemalangan. Antaranya adalah berjumpa doktor untuk melakukan pemeriksaan kesihatan bagi memastikan kita mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menyelam. Selain itu, pastikan peralatan skuba berada pada tahap yang terbaik dan tangki gas tidak bocor. Bagi keselamatan yang lebih, kini di kedai-kedai alatan menyelam ada menjual peti pertolongan cemas khas yang direka untuk para penyelam semasa berada di dalam laut. P5 Melalui sukan selam skuba, kita dapat meneroka suatu dunia yang baru dan indah. Walau pun terdapat bahayanya, namun dengan langkah-langkah keselamatan yang disarankan maka ini dapat dikurangkan. Pengalaman melihat keindahan laut dari kacamata sendiri adalah tak ternilai.

Esei R2 adalah esei bertajuk Sukan Selam Skuba, sebuah esei definisi atau huraian mengenai sukan selam skuba. Apabila membacanya pembaca mendapat pengetahuan sepintas lalu dan memahami apakah yang dimaksudkan sukan selam skuba kerana

29

tajuknya yang jelas dan penulis tahu apakah yang hendak dihuraikannya. P1 adalah pendahuluan esei yang merupakan pengenalan asas kepada sukan selam skuba. P2 pula adalah huraian tentang apakah daya tarikannya sukan ini, manakala P3 merupakan syaratsyarat untuk menyertai sukan ini yang dihurai dengan jelas. P4 adalah huraian risiko sukan dan P5 adalah kesimpulan esei. Dari segi struktur, esei ini dibina dengan tepat bersesuaian dengan topik dan isi yang dikemukakan. Setiap perenggan mewakili isi yang bertepatan dan oleh itu esei ini mempunyai lima isi utama. Sungguh pun begitu, esei ini masih boleh diperbaiki lagi terutama pada perenggan P5 yakni perenggan kesimpulan dan P2, P3 serta P4. Ketiga-tiga perenggan ini tidak dirumuskan perbincangannya.

Pembinaan Perenggan

R4 Tabiat pemakanan yang tidak seimbang, punca penyakit merbahaya. A1 Dewasa ini, banyak terpapar di dada-dada akhbar kes-kes kematian akibat daripada pemakanan. A2 Masyarakat tidak boleh memandang enteng masalah ini kerana masalah ini begitu kronik dan memerlukan pelbagai jalan penyelesaian dalam mengatasinya. A3 Pemakanan yang tidak terkawal dan seimbang di kalangan masyarakat perlu dipandang serius oleh semua pihak. A4 Tambah-tambah lagi, pelbagai produk makanan yang dicipta dan dihasilkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. A5 Pelbagai makanan yang dihasilkan samada makanan tradisional, makanan barat, makanan segera dan sebagainya.

R4 telah membina perenggan yang agak lemah dan huraian isi yang longgar. A1 adalah pendahuluan perenggan yang kurang menarik. A2 masih belum menjelaskan

maksud utama perenggan diikuti dengan A3 yang masih meneruskan bayangan maksud A2. A3 dan A4 masih mengemukakan bayangan pemakanan tidak seimbang tetapi huraian maksudnya masih kabur. A5 tambah kurang menarik apabila jenis makanan disebut kurang sesuai wacananya, yakni makanan tradisional (vs moden), makanan barat (vs timur) dan selepas itu disebut pula makanan segera. Perkataan dan sebagainya menyebabkan perenggan ditutup dengan kurang menarik. Perenggan ini juga tidak dirumuskan.

30

R5 Faktor-faktor pengurusan masa dan kesan-kesannya. A1 Bagi menghasilkan masa yang terbaik tanpa membazirkannya, kita hendaklah membuat jadual seharian tanpa ada kekosongan dan mengisi masa lapang dengan melakukan perkara-perkara bermanfaat. A2 Jika jadual dibuat kita tidak akan membazirkan masa tanpa melakukan apa-apa yang diberi tidak mencukupi seperti guru memberi kerja sekolah kepada pelajar dan pelajar tersebut gagal menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan.

R5 juga mengemukakan pembinaan perenggan yang lemah. Isi utama yang hendak dihuraikan ialah kepentingan membina jadual waktu dalam mengurus masa tetapi dihuraikan dengan longgar tanpa sokongan isi yang meyakinkan. Ayat A1 ini terus memberi cadangan perlunya membuat jadual supaya masa tidak dibazirkan tanpa sebarang pendahuluan. Huraian maksud dalam A2 kurang tepat kerana penulis terus sahaja memberikan contoh di sekolah. Isi utama perenggan tidak dirumuskan. Penulis R4 dan R5 perlukan bimbingan supaya mereka dapat membina perenggan yang lebih manarik.

Pembinaan Ayat

R7 : Seramik A1 Seterusnya seramik moden merupakan seramik yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi moden. A2 Antara produk seramik jenis ini adalah jubin dan lantai rumah . A3 Tetapi, apakah yang membezakan antara seramik kategori ini dengan seramik tradisional? A4 Secara umumnya kita boleh membezakan dua kategori seramik ini dengan melihat cara pemprosesannya. A5 Jubin pada dasarnya menggunakan tanah liat sebagai bahan mentah. A6 Kemudian, ia akan dicampurkan dengan bahan tambah seperti parafin supaya pengacuan lebih sekata. A7 Selain itu, terdapat bahan lain seperti pemplastik yang dicampurkan supaya hasilnya lebih memuaskan. A8 Seterusnya, ia akan menjalani proses glazing, pembakaran dan pengeringan menggunakan mesin dan alat khas.

31

R5 A1 Penggunaan IT juga boleh menyebabkan masa terbuang dengan bagitu sahaja tanpa melakukan apa-apa kerja. A2 Hal ini berlaku kerana ramai di kalangan pelajar suka membazirkan masa dengan mengadap komputer tanpa memanfaatkan masa yang diberi dengan sewajarnya. A3 Pengurusan masa yang terbaik ialah bijak dalam memanfaatkan waktu yang terluang dan menggunakannya secara berhemah. A4 Contohnya memanfaatkan masa dengan membaca buku-buku ilmiah. A5 Sebagai orang Islam kita hendaklah memanfaatkan masa dengan beribadah kepada pencipta.

Pembinaan ayat bagi kedua-dua perenggan oleh R7 dan R5 pada keseluruhannya adalah memuaskan. Kedua penulis menggunakan ayat mudah yang boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu benda dan cerita. Penulis juga menggunakan perkataanperkataan yang sesuai dalam konteks digunakan. Sungguh pun begitu ayat-ayat dalam R7 boleh lagi diperbaiki terutama A3, A6, A7 dan A8. Penulis mungkin telah terbiasa menggunakan kata sendi pada permulaan ayat. Perkara ini adalah wajar dihindari.

Pembinaan Kesimpulan

R5 A1 Sebagai kesimpulannya, pengurusan masa yang terbaik memberikan kesan yang positif dalam semua perkara yang dilakukan dengan meningkatkan mutu kerja dan hasil terbaik diri dan kehidupan seseorang. R4 A1 Oleh itu, semua masyarakat perlu ada kesedaran dan membuat perubahan dalam mengatasi tabiat yang tidak sihat ini. A2 Pelbagai punca yang menyebabkan penyakit merbahaya dan boleh menjejaskan tahap kesihatan kita. A3 Kita boleh mengelakkan pembaziran di samping menjaga kesihatan diri sendiri. A4 Kita perlu menyahut seruan kerajaan iaitu amalkan gaya hidup sihat kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati.

32

R5 merupakan pembinaan kesimpulan yang lemah. Penulis esei hanya mengemukakan satu ayat sahaja bagi sebuah esei berkenaan pengurusan masa sebagai keimpulan. R5 sepatutnya merumuskan keseluruhan isi esei dengan memberi tafsirannya terhadap isu yang dikemukakan. R4 juga kelihatan terbiasa dengan menggunakan perkataan sendi pada pangkat ayat seperti dalam A1. Begitu juga dengan penggunaan perkataan kita dalam ayat A3 dan A4. Kedua-dua perenggan kesimpulan ini perlukan penambahbaikan.

Rumusan Analisis Lingkaran 1

Analisis Lingkaran 1 menunjukkan bahawa kelima-lima aspek yang dinilai dalam penulisan esei memerlukan penambahbaikan. Kelemahan-kelemahan esei pelajar untuk lingkaran ini dikesan dengan jelas dari segi pembinaan struktur, huraian isi, pembinaan perenggan dan juga pembinaan kesimpulan. Dalam bahagian pembinaan struktur esei, pelajar perlu dijelaskan lagi tentang konsep pendahuluan, badan esei dan kesimpulan. Pelajar juga perlu diberi bimbingan bahawa pembinaan perenggan hendaklah bersandarkan kepada lima ciri utama iaitu: state/sebut, terang, hurai, contoh atau banding dan rumus. Perenggan kesimpulan pula hendaklah mengandungi rumusan semua isi penting yang telah dihuraikan menurut pandangan penulis.

Analisis Lingkaran 2
Pembinaan Struktur dan Huraian Isi

R3: Kempen 1 Malaysia

33

P1 I Malaysia adalah satu kempen yang telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Najib Tun Abd Razak bagi menyemai semangat kesatuan dan toleransi antara kaum bagi mewujudkan satu identiti yang akan melambangkan kesatuan Negara Malaysia. Kempen ini bertemakan Rakyat Disahulukan, Pencapaian Diutamakan amat popular dan kian menjadi buah mulut setiap lapisan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan pelbagai paparan media massa dan media elektronik mengenai isu ini seperti sambutan perayaan di mana kerajaan mengadakan Rumah Terbuka yang akan dihadiri oleh pelbagai kaum dari seluruh pelusuk Malaysia. Jadi, banyak inisiatif yang perlu dilakukan oleh semua pihak terutamanya kerajaan bagi menjayakan kempen 1Malaysia. Di sini dapat kita lihat, peranan kempen 1 Malaysia amat diperlukan agar kenamaan negara dapat dikekalkan supaya sejarah perit 13 Mei 1969 tidak akan berulang. P2 Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan adalah dengan memperbaharui sistem pendidikan negara. Seperti yang kita tahu, terdapat tiga jenis sekolah rendah di Malaysia iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil yang menggunakan kurikulum yang sama iaitu penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi. Jadi lebih baik jika ketiga-tiga sekolah ini digabungkan agar perpaduan kaum dapat disemai sejak kecil lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerajaan mengambil langkah yang lebih efektif untuk peringkat menengah dan universiti. Ini dapat dilihat apabila kerajaan telah memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan di sekolah menengah. Terdapat juga subjek-subjek seperti Sejarah dan Pendidikan Moral di sekolah menengah serta Hubungan Etnik di universiti yang dapat memupuk semangat perpaduan dan toleransi antara kaum. Peranan sistem pendidikan sangat penting bagi menerapkan nilai-nilai murni terhadap generasi muda agar perpaduan kaum dapat diwujudkan. P3 Kedua adalah dengan memupuk semangat perpaduan melalui sukan. Kerajaan banyak menganjurkan pelbagai kejohanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa iaitu sebagai contoh kejohanan badminton Super Serie, liga bola sepak, hoki, Sukma, dan banyak lagi yang diadakan setiap tahun. Kejohanan-kejohanan ini disertai oleh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan nama Negara Malaysia, pemainpemain bekerja secara berpasukan untuk menaikkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Secara tidak langsung, kita juga dapat memupuk perpaduan dengan masyarakat luar negara. Jadi sukan adalah satu alternatif yang mudah untuk dilaksanakan kerana tidak memerlukan campur tangan birokrasi dan politik. Jadi kejohanan sukan perlu diperbanyakkan bagi mencapai matlamat perpaduan 1 Malaysia.

34

P4 Seterusnya adalah melalui peruntukan undang-undang negara Malaysia yang sistematik mampu menghalang perpecahan kaum. Secagai contoh Akta Hasutan dan Fitnah, Akta Rusuhan, dan Akta Kebebasan Beragama yang tidak membenarkan sebarang hasutan atau perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan negara dari pada berlaku. Jika sebarang pendapat atau isu yang berbaur perkauman, pesalah akan dikenakan ISA. Kebebasan beragama juga membuktikan toleransi kerajaan bagi mengelakkan penindasan kaum dalam memilih untuk menganuti agama masing-masing. Di sini, warga Malaysia diberi kebebasan untuk memilih agama untuk dianuti tetapi agama Islam sebagai agama rasmi dikekalkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dapat menggalakkan rakyat Malaysia menggunkan Bahasa Melayu sebagai medium pertuturan yang akan memudahkan pelbagai pihak untuk berkomunikasi. Jadi peruntukkan undang-undang yang sedia ada perlu dikekalkan bgi membolehkan rakyat Malaysia bersatu padu dan bertoleransi. P5 Akhir sekali adalah pelan kerajaan yang banyak menimbulkan pelbagai kontroversi iaitu Dasar Ekonomoi Baru. Tujuan dasar ini dilaksanakan adalah bagi mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum yang jelas tidak seimbang. Kadar kemiskinan orang Melayu yang tinggi berbanding kaum lain menyebabkan pelan kerajaan ini hanya membantu kaum Melayu sahaja. Tetapi Dasar ekonomi Baru ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membantu rakyat tanpa mengira kaum. Dengan adanya dasar ini, kerajaan dapat mengimbangkan jurang pendapatan antara kaum dan penindasan dapat dielakkan. P6 Jelas sekali banyak usaha telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menjayakan kempen 1 Malaysia. Jadi setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing dengan memberikan kerjasama dan menyokong usaha-usaha kerajaan ini bagi memupuk perpaduan dan toleransi antara kaum. Keberkesanan kempen ini hanya dapat dicapai jika keseluruhan masyarkat yang terdiri daripada pelbagai kaum memainkan peranan masing-masing dan bekerjasama antara satu sama lain.

Apabila dibandingkan esei R3 dalam lingkaran 1 dengan R3 dalam Lingkaran 2 ternyata struktur esei dalam Lingkaran 2 ini lebih baik daripada segi struktur dan huraian isi. Esei ini mempunyai struktur yang jelas dengan mengemukakan P1 sebagai pendahuluan diikuti dengan badan esei yang mempunyai empat perenggan yang sekaligus menghuraikan empat isi utama (P2, P3, P4 dan P5). P2 adalah peranan pelajaran dalam mewujudkan identiti 1 Malaysia, P2 menghuraikan peranan pendidikan peringkat sekolah dan universiti, P3 menghuraikan peranan sukan, P4 membincangan peranan undang-

35

undang dan P5 mengemukakan rancangan ekonomi. Walau pun terdapat maklumat yang agak kurang tepat seperti Akta Kebebasan Beragama dalam P4 dan fakta tentang Dasar Ekonomi Baru dalam P5 tetapi perbincangan esei ini lebih jelas dengan mengemukakan empat langkah utama bagi mewujudkan masyarakat beridentiti 1 Malaysia. P6 pula merupakan kesimpulan yang masih lagi memerlukan penambahbaikan.

R2 : Sukan Selam Skuba P1 Sukan selam skuba kini makin mendapat tempat di hati rakyat Malaysia. Menyelam didefinisikan sebagai berenang di bawah permukaan air sedalam tidak kurang dari tiga meter. Skuba pula merupakan alat bantuan pernafasan yang digunakan semasa menyelam. Perkataan skuba berasal daripada perkataan Inggeris scuba yang merupakan sinonim bagi self-contyained underwater breathing apparatus. Oleh itu, sukan selam skuba merupakan aktiviti menyelam tidak kurang daripada tiga meter dengan bantuan alat pernafasan khas. P2 : A1 Sukan selam skuba membolehkan seseorang itu meneroka di bawah permukaan laut yang indah dan berwarna-warni. A2 Pada zaman di mana ilmu sedang berkembang pesat ini, sukan ini bukan sahaja dapat memuaskan perasaan ingin tahu manusia tentang rupa bentuk dasar laut dari kacamata sendiri, malah kajian yang lebih mendalam tentang hidupan laut dan habitat mereka dapat dilakukan. A3 Para saintis kini dapat mengumpul spesimen sendiri untuk dikaji di makmal. A4 Dengan adanya alat bantuan skuba, perkara ini menjadi lebih mudah berbanding beberapa tahun dahulu. P3: A1 Walau bagaimana pun, sukan selam skuba ini ada bahayanya. A2 Terdapat peraturan-peraturan yang perlu diikuti bagi mengelakkan kecederaan dan kemalangan yang tidak dikehendaki. A3 Sebagai contoh, jika seseorang penyelam itu masuk ke dalam air terlalu cepat badan akan terkejut dengan perubahan tekanan yang mendadak. A4 Akibatnya , kecederaan organ dalaman boleh berlaku. A5 Oleh itu, pastikan anda tahu peraturan-peraturan menyelam sebelum anda mula menyelam. P4 Terdapat langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil bagi mengurangkan risiko kemalangan. Antaranya adalah berjumpa doktor untuk melakukan pemeriksaan kesihatan bagi mematikan kita mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menyelam. Selain itu, pastikan peralatan skuba berada pada tahap yang terbaik dan tangki gas tidak bocor. Bagi keselamatan yang lebih, kini di kedai-kedai alatan menyelam ada menjual peti pertolongan cemas khas yang direka untuk para penyelam semasa berada di dalam laut. Dengan langkah-langkah keselamatan ini, risiko kejadian yang tidak diingini untuk berlaku dapat dikurangkan.

36

P5 Melalui sukan selam skuba, kita dapat meneroka suatu dunia yang baru dan indah. Walau pun terdapat bahayanya, namum dengan langkahlangkah keselamatan yang disarankan maka ini dapat dikurangkan. Pengalaman melihat keindahan laut dari kacamata sendiri adalah tak ternilai.

Esei R2 yang dianalisis pada Lingkaran 2 menunjukkan terdapat penambahbaikan mutu berdasarkan komen yang diberi oleh pensyarah yakni masalah perenggan yang kurang mantap kerana tidak dirumuskan. Dalam Lingkaran 2, hampir semua perenggan telah dirumuskan dengan baik, dan dapat dilihat contohnya seperti P2. A1 adalah kenyataan/state tentang sukan selam skuba. A2 menambahkan maklumat A1, iaitu sukan selam skuba menggalakkan penyelidikan. A3 adalah menghuraikan kesan daripada usaha yang dilakukan dalam A2, manakala A4 adalah rumusan keseluruhan perenggan iaitu rumusan kelebihan sukan selam skuba. Rumusan yang sama juga dilakukan dalam P3 iaitu dalam ayat A5. Esei ini masih memerlukan penambahbaikan dalam pembinaan kesimpulan dalam P5.

Pembinaan Perenggan

R2 A1 Terdapat langkah-langkah keselamatan yang boleh diambil bagi mengurangkan risiko kemalangan. A2 Antaranya adalah berjumpa doktor untuk melakukan pemeriksaan kesihatan bagi mematikan kita mempunyai kemampuan yang diperlukan untuk menyelam. A3 Selian itu, pastikan peralatan skuba berada pada tahap yang terbaik dan tangki gas tidak bocor. A4 Bagi keselamatan yang lebih, kini di kedai-kedai alatan menyelam ada menjual peti pertolongan cemas khas yang direka untuk para penyelam semasa berada di dalam laut. A5 Dengan langkah-langkah keselamatan ini, risiko kejadian yang tidak diingini untuk berlaku dapat dikurangkan.

Perenggan ini dibina hasil perbincangan responden dengan pensyarah. Hasilnya bertepatan dengan ciri-ciri utama pembinaan perenggan. A1 adalah pernyataaan/state

37

tentang langkah-langkah keselamatan. A2 adalah huraian pernyataan A1, manakala A3 adalah maklumat tambahan bagi memperkuat maklumat dalam A2. Seterusnya A4 menghuraikan maklumat lain berkaitan dengan keselamatan sukan skuba. Rumusan keseluruhan mengenai isi utama perenggan ini iaitu langkah-langkah keselamatan sukan skuba telah ditulis dalam A5.

R3 : Faktor gejala sosial remaja A1 Antara faktor penting yang menjadi punca meningkatnya gejala sosial di kalangan remaja ini ialah remaja tidak mendapat pendidikan yang sempurna daripada ibu bapa terutamanya pendidikan dari segi agama. A2 Pendidikan agama yang sempurna sangat penting terutamanya perlu diberi penekanan dari segi nilai dan moral dalam mendidik anak-anak yang berjiwa remaja. A3 Pendidikan agama tidak ditekan oleh ibu bapa pada masa kini contohnya dapat diliht apabila ibu bapa lebih memberi penekanan dalam aspek pendidikan akademik dengan menghantar anakanak ke kelas tuisyen dan tanpa mengambil berat tentang kelas agama. A4 Sekiranya anak-anak didedahkan dengan pendidikan agama maka gejala ini dapat dibendung dari terus berleluasa.

Perenggan R3 adalah satu contoh perenggan yang mempunyai ciri-ciri utama bagi sebuah perenggan. Perenggan ini mengemukakan satu isi utama iaitu keperluan pendidikan agama bagi remaja yang disebut dalam ayat A1. A2 pula menjadi peneguhan kepada kepentingan pendidikan agama. A3 telah membincangkan pendidikan agama yang semakin kurang diberi perhatian oleh ibu bapa. A4 adalah rumusan perenggan yang mengutarakan kepentingan pendidikan agama.

Pembinan Ayat

R8 : Tabiat pemakanan yang tidak seimbang punca penyakit merbahaya A1 Disebabkan keinginan yang melampau, mereka tidak menghiraukan jumlah atau kualiti makanan yang diambil. A2 Mereka tidak sedar bahawa

38

pengambilan makanan yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti atau kegemukan. A3 Penyakit ini boleh melanda sama ada orang tua, dewasa atau kanak-kanak jika tidak pandai mengawal jumlah makanan yang diambil. A4 Sesuatu penyakit tidak mengenal mangsa, tetapi kitalah menyebabkan pelbagai penyakit kronik seperti sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya.

Ayat-ayat yang dibina dalam perenggan R8 pada keseluruhannya adalah betul dari segi asas utama iaitu benda dan cerita. Namun begitu masih terdapat aya-ayat yang perlu diperbaiki strukturnya. Ayat A1 agak kabur. Pembaca tidak dijelaskan dengan apakah keinginan yang melampau itu. A3 akan lebih tepat jika perkataan obesiti dijadikan perkataan permulaan, bukannya perkataan penyakit ini. Ayat A4 perlu perlu dipisahkan.

R9 A1 Gejala dadah ini adalah berpunca daripada pelbagai faktor. A2 Secara rasionalnya, dadah adalah penting untuk perubatan tetapi apabila disalahgunakan akan menyebabkan pelbagai kesan negatif berlaku. A3 Antara faktor utama yang menyebabkan golongan remaja terjebak di dalam kancah seperti ini adalah kerana kurangnya peranan ibu bapa dalam mendidik dan memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada anakanak mereka. A4 Sikap ibu bapa kini yang terlalu sibuk mengejar kemewahan sehingga sanggup mengenepikan tanggungjawab mereka di dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. A5 Contohnya, ibu bapa yang keluar bekerja di awal pagi dan pulang ke rumah pada lewat malam langsung tidak menghiraukan keperluan dan kehendak yang dituntut oleh anak-anak mereka. A6 Apa yang lebih penting kepada mereka adalah kerjaya mereka semata-mata. A7 Kesannya anak-anak mereka terbiar dan tidak lagi mendapat pedoman serta tunjuk ajar yang mereka perlukan. A8 Kurangnya kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa akan menyebabkan golongan remaja mudah terdedah kepada gejala dadah.

Jika perenggan ini dijadikan contoh bagi analisis pembinaan perenggan, R9 mengemukakan contoh yang agak baik. A1 dan A2 adalah pernyataan isi utama

perenggan. A3 menerangkan faktor utama yang dimaksundkan. A4 adalah mengenai perbincangan dan maklumat yang memperteguhkan A3, manakala A5 adalah contoh bagi A4. A6 dan A7 adalah juga merupakan perbincagan yang memperteguh faktor yang

39

dikemukakan. A8 adalah rumusan keseluruhan isi utama bagi perenggan. Keseluruhan nya dari segi pembinaan ayat, perenggan ini adalah jelas dan struktur pembinaanya adalah tepat. Responden membina ayat selapis yang ringkas, padat dan mudah difahami.

Pembinaan Kesimpulan

R4 A1 Sebagai kesimpulannya, banyak faktor yang mendorong kepada meningkatnya gejala sosial di kalangan remaja, namun begitu faktor terpenting ialah kurangnya didikan agama daripada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan juga pengaruh media massa sama ada yang berbentuk elektronik atau pun yang bercetak. A2 Semua faktor yang membawa kepada meningkatnya gejala sosial ini di kalangan remaja perlu ditangani dengan segera dan semua pihak termasuklah ibu bapa, jiran tetangga, masyarakat setempat dan juga pihak kerajaan mereka semua perlu bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini daripada terus berleluasa. A3 Dengan ini, jelaslah di sini bahawa faktor gejala sosial di kalangan remaja adalah berpunca dari rumah dan persekitaran remaja itu sendiri, namun begitu sekiranya masalah ini dapat diatasi dengan segera akan memberi kesan yang positif kepada remaja itu khususnya dan juga kepada masyarakat dan negara kerana remaja merupakan asas yang penting untuk memimpin negara agar terus membangun dan lebih maju pada masa akan datang.

Perenggan yang dibina R4 dari segi strukturnya adalah merupakan sturuktur membina kesimpulan yang mengandungi ciri-ciri kesimpulan yang baik. A1 merupakan isi keseluruhan kesimpulan yang dibina. A2 adalah rumusan menyeluruh tentang A2, manakala A3 merupakan tafsiran keseluruhan isi yang dikemukakan menurut pandangan penulis.

R2 A1 Sebagai kesimpulannya, banyak faktor yang mendorong kepada kepada meningkatnya gejala sosial di kalangan remaja, namun begitu faktor terpenting ialah kurangnya didikan agama daripada ibu bapa, pengaruh rakan sebaya dan juga pengaruh media massa sama ada yang berbentuk elektronik atau pun yang bercetak. A2 Semua faktor yang membawa kepada meningkatnya gejala sosial ini di kalangan remaja perlu ditangani

40

dengan segera oleh semua pihak termasuklah ibu bapa, jiran tetangga masyarakat setempat dan juga pihak kerajaan. Mereka semua perlu bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah ini daripada terus beleluasa. A3 Dengan ini, jelaslah di sini bahawa faktor gejala sosial di kalangan remaja adalah berpunca dari rumah dan persekitaran remaja itu sendiri, namun begitu sekiranya masalah ini dapat diatasi dengan segera akan memberi kesan yang positif kepada remaja itu khususnya dan juga kepada masyarakat dan negara kerana remaja merupakan asas yang penting untuk memimpin negara agar terus membangun dan lebih maju pada masa akan datang.

Perenggan kesimpulan R2 pada dasarnya mempunyai ciri utama struktur kesimpulan iaitu rumusan isi utama esei menurut pandangan penulis. Ini jelas dalam ayat A1 dan A2. Ayat A3 sekilas pandang seakan-akan merupakan ulangan isi A2 tetapi sebenarnya penulis mengemukakan pandangan baru, hanya struktur ayatnya mungkin boleh diperbaiki kerana dibina terlalu panjang serta berlapis-lapis. Jika disusun semula A3 sekurang-kurangnya boleh dipecah kepada dua atau tiga ayat.

Rumusan Lingkaran 2

Pada keseluruhannya kualiti pembinaan semua aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah esei dalam Laingkaran 2 telah memperlihatkan peningkatan mutu yang sangat ketara. Semua kelima-lima aspek pembinaan esei telah menunjukkan peningkatan mutu yang ketara. Dari segi pembinaan struktur esei dan huraian isi, kedua-dua esei yang diplih sangat jelas menunjukkan peningkatan mutu.

Struktur tambahbaik berkenaan adalah tunggak kepada binaan esei, seterusnya baharulah wujud perenggan yang mewakili satu isi penting. Dari perenggan wujud pula pembinaan ayat yang kemudiannya akan dirumus dalam satu bentuk kesimpulan pada perenggan akhir. Sungguh pun begitu, masih terdapat beberapa kelemahan kecil yang perlu dibaiki oleh responden, misalnya pembinaan kesimpulan dalam Esei R2, pembinaan ayat dan pembinaan perenggan. Pada keseluruhannya, reponden mula menguasai

41

kemahiran asas dalam pembinaan esei lima perenggan. Semuanya adalah hasil daripada pembelajaran kolaboratif dan koperatif yang melibatkan gabungan pembelajaran pelajar, rakan sebaya dalam kumpulan dan guru.

Analisis Lingkaran 3
Berikut adalah analisis yang dilakukan pada lingkaran ke tiga.

Pembinaan struktur dan isi

R2 : Kempen 1 Malaysia P1 Konsep I Malaysia adalah satu kempen yang telah diperkenalkan oleh datuk Sri Najib Tun Abd Razak bagi menyemai semangat kesatuan dan toleransi antara kaum bagi mewujudkan 1 identiti yang akan melambangkan kesatuan Negara Malaysia. Kempen ini bertemakan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan amat popular kini dan menjadi buah mulut setiap lapisan masyarakat. Ini dapat dibuktikan dengan pelbagai paparan media massa dan media elektronik mengenai isu ini seperti sambutan perayaan dimana kerajaan mengadakan Rumah Terbuka yang akan dihadiri oleh pelbagai kaum dari seluruh pelusuk Malaysia. Jadi, banyak inisiatif yang perlu dilakukan oleh semua pihak terutamanya kerajaan bagi menjayakan kempen 1 Malaysia. Di sini dapat kita lihat, peranan kempen 1 Malaysia amat diperlukan agar keamanan negara dapat dikekalkan supaya sejarah perit 13 Mei 1969 tidak akan berulang. P2 Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh pihak kerajaan adalah dengan memperbaharui sistem pendidikan negara. Seperti yang kita tahu, terdapat tiga jenis sekolah rendah di Malaysia iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil yang menggunakan kurikulum yang sama iaitu penggunaan Bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi. Jadi lebih baik jika ketiga-tiga sekolah ini digabungkan agar perpaduan kaum dapat disemai sejak kecil lagi, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerajaan mengambil langkah yang lebih efektif untuk peringkat menengah dan universiti. Ini dapat dilihat apabila kerajaan telah memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan di sekolah menengah. Terdapat juga subjek-subjek seperti Sejarah dan Pendidikan Moral di sekolah menengah serta Hubungan Etnik di universiti dapat memupuk semangat perpaduan dan tolreransi antara kaum. Peranan sistem pendidikan sangat penting bagi menerapkan 42

nilai-nilai murni terhadap generasi muda agar perpaduan kaum dapat diwujudkan. P3 Kedua adalah dengan memupuk semangat perpaduan melalui sukan. Kerajaan banyak menganjurkan pelbagai kejohanan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa iaitu sebagai contoh kejohanan badminton Super Series, liga bola sepak, hoki, Sukma, dan banyak lagi yang diadakan setiap tahuan. Kejohanan-kejohanan ini disertai oleh rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dengan nama Negara Malaysia, pemain-pemain bekerja secara berpasukan untuk menaikkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Secara tidak langsung, kita juga dapat memupuk perpaduan dengan masyarakat luar negara. Sukan adalah satu alternatif yang mudah untuk dilaksanakan kerana tidak memerlukan campur tangan birokrasi dan politik. Memandangkan peranan sukan adalah penting maka kejohahan sukan perlu diperbanyakkan bagi mencapai matlamat perpaduan 1 Malaysia. P4 Seterusnya adalah melalui peruntukan undang-undang negara Malaysia yang sistematik mampu menghalang perpecahan kaum. Secagai contoh Akta Hasutan dan Fitnah, Akta Rusuhan, dan Akta Kebebasan Beragama yang tidak membenarkan sebarang hasutan atau perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan negara dari pada berlaku. Jika sebarang pendapat atau isu yang berbaur perkauman, pesalah akan dikenakan ISA. Kebebasan beragama juga membuktikan toleransi kerajaan bagi mengelakkan penindasan kaum dalam memilih untuk menganuti agama masing-masing. Di sini, warga Malaysia diberi kebebasan untuk memilih agama untuk dianuti tetapi Agama Islam sebagai agama rasmi dikekalkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dapat menggalakkan rakyat Malaysia menggunakan Bahasa Melayu sebagai medium pertuturan yang akan memudahkan pelbagai pihak untuk berkomunikasi. Jadi peruntukan undang-undang yang sedia ada perlu dikekalkan bagi membolehkan rakyat Malaysia bersatu padu dan bertoleransi. P5 A1 Akhir sekali adalah rancangan ekonomi yang dirangka kerajaan yang banyak menimbulkan pelbagai kontroversi iaitu Dasar Ekonomoi Baru. A2 Tujuan dasar ini dilaksanakan adalah bagi mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum yang jelas tidak seimbang dan menghapuskan kemiskinan semua kaum. A3 Kadar kemiskinan orang Melayu yang tinggi berbanding kaum lain menyebabkan rancngan kerajaan ini seolah-olah hanya membantu kaum Melayu sahaja. A4 Tetapi sebenarnya Dasar Ekonomi Baru ini adalah bertujuan untuk membantu rakyat tanpa mengira kaum. A5 Dengan adanya dasar ini, kerajaan dapat mengimbangkan jurang pendapatan antara kaum dan penindasan ekonomi berasaskan kelas sosial dapat dielakkan.

43

P6 Kempen A1 1 Malaysia adalah satu usaha menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang bangsa. A2 Ada beberapa usaha yang dicadang bagi memperhebat kempen ini supaya matlamatnya tercapai iaitu melalui penyelarasan sistem pendidikan, aktiviti sukan, pengekalan peruntukan undang-undang dan melalui rancangan ekonomi yang saksama. A3 Kempen ini adalah berpotensi bagi memperkukuhkan lagi semangat perpaduan dan semangat cintakan negara. A4 Lantas itu kesan-kesannya untuk jangka masa panjang adalah positif. A5 Semua pihak di negara ini hendaklah memberi sokongan terhadap kempen ini supaya kita dapat membina negara yang maju berlandaskan semangat bersatu padu.

Esei ini telah mengalami pembaikan berdasarkan strategi coaching pelajar dengan pensyarah dan pelajar dengan rakan kumpulan. Esei mempunyai struktur yang tersusun rapi, P1 adalah pengenalan, P2, P3, P4 dan P5 adalah huraian isi dan P6 adalah kesimpulan. Tiap perenggan adalah membincangkan satu isi penting dan perengganperenggan ini ditulis dengan format perenggan yang mempunyai ciri-ciri utama sesebuah perenggan seperti telah ditetapkan. Berdasarkan perenggan P5 misalnya, didapati bahawa; A1 adalah pernyataan isi utama yang hendak dinyatakan, A2 pula adalah maklumat yang menerangkan tentang pernyataan ayat sebelumnya, manakala A3 dan A4 telah menyatakan maklumat secara lebih perperinci tentang isi yang dikemukakan dan A5 adalah rumusan perenggan. Kesimpulan yang dihuraikan dalam perenggan P6 merupakan bentuk penulisan kesimpulan yang menepati ciri-ciri kesimpulan yang baik dan rumusan seperti dikehendaki di samping terdapat pendapat penulis: A1 adalah gagasan 1 Malaysia, A2 rumuskan cadangan bagi memupuk 1 Malaysia, A3 dan A4 adalah pandangan penulis terhadap 1 Malaysia dan A5 adalah rumusan terhadap perenggan berkenaan.

R2: Sukan Selam Skuba P1 Sukan selam skuba makin mendapat tempat dihati rakyat Malaysia. Menyelam adalah berenang di bawah permukaan air. Skuba pula adalah alat bantuan khas untuk menyelam yang terdiri daripada tangki berisi udara yang dimampatkan untuk bantuan pernafasan dan fin untuk memudahkan pergerakan di dalam air. Perkataan skuba berasal dari perkataan Bahasa Inggeris scuba yang merupakan akronim bagi self-contained underwater breathing apparatus. Oleh itu, sukan menyelam skuba adalah aktiviti menyelam di bawah permukaan air sehingga sedalam 130 kaki dengan bantuan peralatan skuba.

44

P2 Sukan menyelam skuba merupakan sejenis sukan yang unik dan menjanjikan pengalaman yang indah. Hampir setiap orang yang pernah menyelam pasti mendapati berada di bawah air adalah satu pengalaman yang menenangkan. Bagi yang meminati keindahan batu karang dan hidupan laut yang berwarna-warni pasti akan berminat dengan sukan ini. Masih banyak lagi khazanah di bawah laut yang boleh diteroka. Oleh itu, sukan ini biasanya dipelopori oleh golongan perngkaji-pengkaji hidupan laut dan para saintis. Walau bagaimanapun, tanpa latihan dan persediaan yang betul, risiko untuk penyelam mendapat kecederaan dan kemalangan boleh berlaku. Justeru, sukan ini lebih diminati oleh mereka yang berani dan sukakan cabaran. P3 Melalui sukan ini, manusia dapat menikmati secara langsung kecantikan panorama di dasar laut dengan kacamata sendiri. Selain itu, peneroka boleh menjelajah dasar laut untuk mengkaji bangkai-bangkai kapal dan mencari khazanah serta artifak-artifak yang tidak ternilai. Kajian ini penting untuk perkembangan tamadun manusia dan teknologi. Tambahan, para saintis dapat mengumpul data dan spesimen-spesimen sendiri untuk dikaji di makmal dengan lebih mudah. Kajian tentang ombak dan gerakan plat tektonik di dasar laut juga boleh dilakukan. Dengan kajian-kajian yang giat dilakukan ini, kemajuan ternologi dan perkembangan ilmu akn lebih pesat lagi. P4 A1 Walau pun begitu, seperti sukan-sukan yang lain, sukan menyelam skuba ini juga pasti ada risikonya. A2 Pada kes yang kurang serius, menyelam mungkin mengalami calar-calar akibat bergesel dengan batu karang yang tajam atau pun haiwan laut yang beracun. Selain dari itu, risiko kehabisan bekalan udara juga boleh terjadi. A3 Pada kes yang lebih teruk dan biasa berlaku adalah apabila badan mengalami pembentukan gelembung-gelembung udara di dalam salur darah lalu menyebabkan decompression sickness. A4 Hal ini boleh menyebabkan pembentukan gelembung-gelembung udara di dalam salur darah lalu menyebabkan symptom-symptom seperti kejang, pening dan kerosakan saraf. A5 Kes kerancunan oksigen juga boleh berlaku dan boleh membawa kepada kematian. A6 Oleh itu, penyelam harsuslah sentiasa berhati-hati dan bersedia untuk mengelak keadaan yang paling teruk boleh berlaku. P5 Kemalangan dan kecderaan boleh dielakkan jika penyelam mematuhi langkah-langkah keselamatan tertentu. Penyelam haruslah menjalani latihan khas untuk mendapatkan lesen atau pun ditemani oleh seorang jurulatih yang berlesen. Pastikan penyelam juga memeriksa tahap kesihatan dan kemampuan fizikal mereka melalui doktor mereka setiap kali sebelum menyelam. Seseorang yang mengalami asma dan jantung yang lemah dinasihatkan untuk tidak terlibat dengan sukan ini. Pastikan alatan skuba

45

berada pada keadaan yang paling baik setiap kali hendak menyelam. Jangan sekali-kali menyelam bersendirian. Mempelajari langkah-langkah pertolongan cemas boleh mengurangkan risiko kemalangan teruk. Dengan langkah-langkah keselamatan ini, kemalangan dan kecederaan yang teruk diharap dapat dielakkan. P6 Sukan menyelam skuba adalah sukan semakin popular di negara kita. Pengalaman berada di bawah laut adalah suatu pengalaman yang unik dan indah. Melalui sukan ini, penerokaan dan pejelajahan dasar laut dapat dijalankan dengan mudah. Secara tidak langsung, pengetahuan tentang kehidupan laut dan habitatnya dapat berkembang pesat. Selain itu, kajiankajian berkaitan dengan laut dan segala isinya dapat dijalankan dengan lebih giat. Walaupun banyak kebaikannya, penyelam haruslah sedar bahaya yang boleh berlaku semasa menyelam. Ambillah langkah-langkah keselamatan tertentu bagi menjamin pengalaman menyelam yang menyeronokkan dan jauhi dari perkara-perkara yang tidak diingini. Dengan kemudahan latihan yang tersedia dan kawasan-kawasan menyelam yang sesuai banyak terdapat di negara kita, diharap sukan skuba akan lebih maju dan bertambah golongan pakar dalam bidang ini.

Esei R2 adalah satu contoh esei yang baik. Esei ini mempunyai struktur yang jelas. P1 adalah pengenalan, P2, P3, P4 dan P5 adalah huraian isi-isi penting dan P6 adalah kesimpulan. Setiap perenggan membincangkan satu isi penting dan isi ini dihuraikan dengan jelas. Semua perenggan dalam esei ini dibina berdasarkan ciri-ciri utama yang perlu ada dalam sesebuah perenggan, contohnya P4 yang menghuraikan risiko utama sukan selam skuba. Dalam perenggan P4, A1 adalah pernyataan isi utama, A2 dan A3 adalah huraian kes-kes kemalangan, A4 dan A5 adalah kesan-kesan kecederaan, manakala A6 adalah rumusan kepada perenggan tersebut.

Pembinaan Perenggan

R8 Kemerosotan Kebersihan di Malaysia A1 Selain dari itu, faktor yang mengundang kemerosotan tahap kebersihan di Malaysia ialah tempat-tempat pembuangan sampah yang begitu terhad. A2 Sememangnya, di Malaysia kita mempunyai Majlis Perbandaran untuk

46

mengendalikan sisa-sia pembuangan ke bahagian perlupusan, contohnya Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah. A3 Mereka diarahkan bertugas mengikut jadual yang ditetapkan, tetapi adakalanya jadual itu tidak dilaksanakan dengan begitu berkesan. A4 Walau pun kawasan perlupusan begitu terhad, tetapi mereka tetap memenuhkan ruangan yang ada dengan begitu padat. A5 Ini menimbulkan bau busuk yang tidak menyenangkan kepada persekitaran perumahan terdekat. A6 Secara tidak langsung, tahap kebersihan semakin menurun dan tidak terurus dengan sebaiknya.

Perenggan ini adalah perenggan yang ditulis mengenai kemerosotan kebersihan di Malaysia. A1 adalah bayang isi yang hendak dihuraikan iaitu tempat sampah yang terhadap A2 adalah huraian keadaan sedia ada iaitu peranan Majlis Perbandaran, A3 adalah mengenai kelemahan sistem, A4 adalah kesan dari keadaan itu dan akhirnya A 6 ialah rumusan perenggan. Penulis jelasnya semakin arif tentang apakah yang perlu dihuraikan dalam sesebuah perenggan.

R7 : Galakan Membaca A1 Membaca merupakan satu amalan yang perlu dipupuk sejak dari kecil lagi jika mahu ia terus kekal berada dalam diri individu. A2 Bak kata orang, melentur buluh biar dari rebungnya. A3 Hal ini sangat berkait rapat dengan cara pendidikan dan asuhan daripada ibu bapa. A4 Ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam pemupukan amalan membaca dalam diri anak-anak, ini kerana segalanya bermula dari rumah. A5 Sebagai ibu bapa yang prihatin, ibu bapa perlu menyediakan bahan bacaan yang menarik minat anak-anak untuk suka akan membaca. A6 Oleh yang demikian, ibu bapa haruslah memainkan peranan yang sewajarnya bagi generasi yang gemar membaca.

Esei ini adalah esei yang telah mengalami penambahbaikan selama tiga lingkaran. Pada Lingkaran 3 ini, esei ini telah berlaku peningkatan mutu dengan huraian isi yang lebih baik dan menepati ciri-ciri perenggan yang bersesuaian. A1 ialah pendahuluan perenggan iaitu pernyataan tentang membaca. A2 Adalah peneguhan A1, A3, A4 dan A5

47

adalah langkah mencapai galakan membaca. A6 pula adalah rumusan bagi perenggan ini dengan mencadangkan bahawa peranan ibu bapa adalah penting dalam menggalakkan anak-anak membaca.

Pembinaan Ayat

R3 : Sukan Selam Skuba A1 Melalui sukan ini, manusia dapat menikmati secara langsung kecantikan panorama di dasar laut dengan kacamata sendiri. A2 Selain itu, peneroka boleh menjelajah dasar laut untuk mengkaji bangkai-bangkai kapal dan mencari khazanah serta artifak-artifak yang tidak ternilai. A3 Kajian ini penting untuk perkembangan tamadun manusia dan teknologi. A4 Tambahan, para saintis dapat mengumpul data spesimen-spesimen sendiri untuk dikaji di makmal dengan lebih mudah. A5 Kajian tentang ombak dan gerakan plat tektonik di dasar laut juga boleh dilakukan. A6 Dengan kajian-kajian yang giat dilakukan ini, kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu akan lebih pesat lagi.

Perenggan ini adalah satu huraian tentang apakah yang akan dilihat oleh seorang penyelam skuba semasa melakukan aktiviti tersebut. A1 adalah ayat pengenalan, A2 merupakan huraian tentang apakah yang dilihat bila menyelam. A3, A4 dan A5 adalah huraian tentang kepentingan sukan selam skuba dan A6 adalah rumusan keseluruhan. Struktur pembinaan perenggan adalah menepati ciri-ciri pembinaan perenggan dan penulis telah menggunakan perkataan yang sesuai serta mudah difahami. Penulis menggunakan ayat selapis yang jelas dan tepat.

R7 : Gejala penagihan dadah A1 Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan golongan belia terjebak di dalam isu ini. A2 Antaranya ialah peranan ibu bapa yang tidak tegas dalam mendidik anak-anak mereka. A3 Ibu bapa adalah aset yang penting di dalam membesarkan dan menididik anak-anak supaya menjadi seorang insan yang berakhlak mulia. A4 Sebagai contohnya, sebahagian ibu bapa hanya bersikap sambil lewa dalam memberi kasih sayang dan mendidik anak-anak mereka. A5 Hal ini akan memberi kesan negatif kepada anakanak. A6 Akibat dari kurangnya mendapat kasih sayang daripada kedua ibu bapa, mereka akan mencari perhatian di luar rumah bersama rakan-

48

rakan mereka. A7 Jelaslah, fungsi ibu bapa di dalam membentuk dan memberi tujuk ajar kepada anak-anak adalah sangat penting serta dapat mengelakkan anak-anak terjebak dengan masalah ini.

Esei ini juga telah mengalami peningkatan mutu dan pada akhirnya telah ditulis bersesuaian dengan ciri-ciri esei yang berkesan. A1 dan A2 adalah pengenalan kepada isi perenggan, A3 adalah mengenai peranan penting ibu bapa, dan A4 adalah contoh yang memperteguhkan lagi hujah isi A3. A5 dan A6 pula adalah huraian lebih jelas tentang akibat yang bakal berlaku jika ibu bapa kurang memainkan peranan. A7 adalah rumusan perenggan secara keseluruhan. Perenggan ini mengemukakan ayat-yat yang jelas dan mudah difahami.

Pembinaan Kesimpulan

R7 : Faktor gejala sosial remaja A1 Pada kesimpulannya, masalah ini adalah masalah yang amat serius yang melanda negara kita. A2 Pelbagai faktor dan kesan-kesan negatif yang berlaku. A3 Antaranya adalah kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa, menghadapi masalah keluarga dan pengaruh rakan sebaya. A4 Jika masalah ini tidak dibendung, negara kita akan melahirkan generasi muda yang mempunyai nilai moral dan akhlak yang buruk. A5 Justeru itu, semua pihak haruslah memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini. A6 Ibu bapa adalah tonggak utama dalam mengatasi krisis ini. Anak-anak adalah ibarat kain putih, ibu bapalah yang mencorakkan sama ada ke arah kehidupan baik atau pun sebaliknya.

Kesimpulan yang dihuraikan oleh R7 adalah satu kesimpulan yang mempuyai struktur yang tepat. A1 adalah pengenalan kesimpulan. A2 dan A3 adalah faktor-faktor yang berkaitan. A4 kesan menyeluruh disumbangkan oleh gejala sosial di kalangan remaja. A5 adalah pandangan penulis terhadap perkara ini dan A6 adalah rumusan perenggan kesimpulan.

49

R3 : Sukan selam skuba A1 Sukan menyelam skuba adalah sukan yang semakin popular di negara kita. A2 Pengalaman berada di bawah laut adalah suatu pengalaman yang unik dan indah. A3 Melalui sukan ini, penerokaan dan penjelajahan dasar laut dapat dijalankan dengan mudah. A4 Secara tidak langsung, pengetahuan tentang kehidupan laut dan habitatnya dapat berkembang pesat. A5 Selain itu, kajian-kajian berkaitan dengan laut dan segala isinya dapat dijalankan dengan lebih giat. A6 Walau pun banyak kebaikannya, penyelam haruslah sedar bahaya yang boleh berlaku semasa menyelam. A7 Ambillah langkah-langklah keselamatan tertentu bagi menjamin pengalaman menyelam yang menyeronokkan dan jauhi dari perkaraperkara yang tidak diingini. A8 Dengan kemudahan latihan yang tersedia dan kawasan-kawasan menyelam yang sesuai banyak terdapat di negara kita, diharap sukan skuba akan lebih maju dan bertambah golongan pakar dalam bidang ini.

Ini adalah contoh perenggan kesimpulan yang baik. A1 adalah pengenalan kepada sukan selam skuba. A2, A3, A4 dan A5 berkaitan berkenaan apa yang dapat dilihat semasa menyelam. A6 berkenaan bahaya menyelam dan A7 ialah langkah-langkah berjaga-jaga. A8 pula ialah rumusan perenggan kesimpulan dan ia adalah merupakan pendapat menyeluruh penulis.

Rumusan Lingkaran 3

Penulisan esei pada Lingkaran 3 menunjukkan bahawa pelajar berjaya menghasilkan tugasan yang bermutu. Semua aspek yang dianalisis menunjukkan penambahbaikan berbanding dengan esei yang sama dalam aspek strruktur dan huraian isi. Esei yang ditulis menunjukkan struktur esei yang jelas, yakni terdapat pendahuluan, huraian isi, pembahagian isi menurut perenggan dan huraian kesimpulan. Pelajar juga menguasai kemahiran menulis perenggan dengan lebih baik. Perenggan yang ditulis juga mempunyai ciri-ciri penulisan perenggan yang berkesan. Pada masa yang sama pelajar turut menguasai kemahiran membina ayat dalam perenggan dan membina kesimpulan yang baik. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan ini, didapati bahawa secara

50

keseluruhannya pembelajaran melalui strategi coaching sangat sesuai digunakan untuk menerapkan kemahiran menulis esei di kalangan pelajar.

Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara


Pelajar diberi tajuk Fenomena Ragut untuk disiapkan dalam dewan kuliah. Mereka diberi masa yang mencukupi untuk menghasilkan satu esei ringkas. Esei itu seterusnya dianalisis untuk kajian tindakan ini.

Berdasarkan esei yang telah dihasilkan, pelajar akan diberitahu setiap kesilapan, kekurangan dan kelemahan yang ada dari sudut struktur organisasi esei secara menyeluruh, isi dan susunan, kesinambungan esei, struktur dan unsur-unsur perenggan, struktur ayat dan penulisan kesimpulan apabila menulis esei.

1. Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara Lingkaran I


Esei-esei pelajar yang dianalisis menggunakan kaedah tunjuk cara dalam lingkaran 1, didapati;

1.

Struktur organisasi dan isi utama esei secara menyeluruh.

Esei 1 Responden 3 (R3) P1 Tidak kira bangsa, agama ataupun umur, fenomena ragut masih terjadi. Ragut atau perbuatan itu sendiri, meragut, merujuk akan tindakan merampas atau mengambil harta ataupun barang kepunyaan mangsa secara terkejut atau tiba-tiba. Fenomena ini amat merbahaya. Ianya boleh mendatangkan kecenderaan fizikal dan mental si mangsa.

51

P2 Jika difikirkan mengapa seseorang mengambil keputusan untudk meragut, pelbagai faktor dapat dikenalpasti. Antaranya ialah faktor ekonomi. Si peragut mungkin sekali terpaksa meragut untuk mencari sesuap nasi. Jika diletakkan didalam konteks, ianya kelihatan seperti suatu profesion, Tetapi hakikatnya, mereka yang melakukan jenayah ragut adalah terdesak. Terhimpit dengan dunia materialistik, salah satu faktor juga adalah sikap masyarakat yang tidak berhati-hati. Si peragut sudah pasti akan mengenali sasaranya, orang yang berhati-hati, sebelum meragut. Sebagai contoh, kaum hawa yang bangganya, mempamerkan emas-emas dan intan berlian di dada dan lengan masing-masing. Tidakkah itu seperti melambai-lambai sang peragut. Terdapat juga sang peragut yang melakukan jenayah ini atas nama keseronokan. Mereka yang mencari deman adrenalina ini melakukan jenayah ragut kerana ianya seronok dan menguntungkan. P3 Antara cara boleh dilakukan untuk menbendung masalah ragut adalah dengan membaiki mentaliti individu itu sendiri. Si peragut harus faham bahawa tindakannya adalah berdosa dan tidak bermoral dan simangsa haruslah lebih berhati-hati jika berjalan keluar. Ini boleh dicapai, melalui kem-kem serta ceramah-ceramah ilmiah dan agama. Mengelakkan jalan yang sunyi juga boleh mengurangkan risiko ragut. Ini kerana kawasan yang biasa menjadi tumpuan peragut adalah lorong-lorong gelap supaya identiti si peragut tidak mudah dikenalpasti.

Esei R3 hanya dibina dengan tiga perenggan sahaja. Perenggan P1 menjadi perenggan pendahuluan yang menyatakan fonomena ragut berlaku tanpa mengira bangsa, agama dan umur. Walau bagaimanapun, R3 tidak memberi gambaran secara menyeluruh tentang fonomena ragut yang berlaku dalam masyarakat pada masa ini. Ragut dikatakan amat bahaya dan boleh mendatangkan kecederaan fizikal dan mental, tetapi R3 juga tidak menjelaskan tahap bahaya dan kecederaan yang dimaksudkan. Pengenalan esei ini lemah.

P2 menjelaskan tentang faktor-faktor yang dikenalpasti menjadi penyebab seseorang peragut melakukan aktiviti tersebut, iaitu; terpaksa meragut untuk mendapatkan rezeki, masyarakat sendiri yang tidak berhati-hati dan meragut untuk mendapatkan keseronokan. Walaupun perenggan R2 menghimpunkan tiga isi yang besar, namun esei ini mempunyai huraian dan contoh yang ringkas.

52

P3 mengandungi cadangan untuk membendung masalah ragut dengan membaiki minda peragut dan bakal mangsa ragut. Responden menjelaskan dengan terperinci bagaimana minda peragut boleh diubah, manakala minda bakal mangsa ragut pula hanya dihuraikan dalam dua ayat yang ringkas sahaja.

Secara keseluruhan, esei R3 ini mempunyai perenggan pengenalan (P1) yang longgar dan kabur, dan dua perenggan isi, tanpa mempunyai perenggan kesimpulan. Meneliti esei E1 daripada segi isi pula, esei ini mempunyai dua isi utama iaitu sebab meragut dan cara mengatasinya. Setiap isi utama berkenaan mempunyai pecahan isi yang lain. Esei ini masih boleh dibaiki dan ditambahbaik dengan tunjuk cara kepada responden terbabit.

Esei 1 Responden 4 (R4) P1 Kemelut fenomena ragut seringkali menjengah di setiap ruang dan tempat di negara kita sejak akhir-akhir ini. Seban hari terpampang di dada akhbar berita-berita yang mengerunkan seolah-olah manusia di zaman ini hilang akal kewarasan yang dikurniakan IIahi sehingga sanggup melakukan perkara yang melampui batasan kemanusiaan individu lain dengan membunuh, menikam, mengelar dan sebagainya lagi semata-mata untuk meragut, sehingga warga emas sekalipun turut dijadikan mangsa kerakusan peragut. P2 Berdasarkan kepada penelitian, fenomena ragut ini salah satunya berpunca daripada pengaruh dadah. Ini kerana apabila seorang individu itu tidak mendapat bekalan dadah, mereka akan bertindak di luar batasan fikiran semata-mata untuk mendapatkan wang untuk mereka membeli dada. Oleh kerana itulah mereka mencari jalan mudah mendapatkan wang tersebut dengan meragut. Golongan ini tidak memikirkan risiko sehingga sanggup meragut di kawasan yang ramai orang. Ini menunjukkan bahawa fenomena ragut ini tidak pernah terhenti sebaliknya terus bergerak aktif dan semakin berleluasa. P3 Antara punca lain yang mungkin menjadi punca individu tersebut terlibat dengan fenomena ragut ini adalah berpunca dari masalah pengangguran. Kadar penangguran yang sentisa meningkat saban tahun ditambah lagi dengan kos hidup yang tinggi menyebabkan individu terlibat dalam aktiviti meragut. mereka mengambil jalan yang singkat untuk

53

mendapatkan sumber pendapatan bagi menyara kos kehidupan mereka tanpa memikirkan kesan terhadap mangsa diragut. Tambahan lagi, tekanan yang dihadapi dalam mendapatkan pekerjaan menyebabkan mereka bertindak sedemikian. P4 Di samping itu juga, antara penyebab atau punca lain yang menyebabkan berlakunya fenomena ragut ini adalah disebabkan oleh latarbelakang keluarga yang miskin, kurang didikan agama dan juga kurangnya perhatian daripada keluarga. Oleh kerana itu, mereka cuba mencari alternatif lain untuk mendapatkan kepuasan diri dengan meragut. pada mulanya mereka mungkin sekadar suka-suka,namun lama kelamaan sikap menjadi sebati dalam diri untuk melakukan aktiviti ragut ini. P5 Setiap fenomena yang tidak bermoral, semestinya mendatangkan banyak kesan kepada masyarakat, Negara, keluarga dan juga individu itu sendiri. Antara kesan kepada individu tersebut ialah, mereka tidak lagi dihormati malah mereka dicaci, disumpah oleh masyarakat seterusnya menjadi sampah kepada masyarakat. Selain itu juga, mereka dikenakan hukuman yang berat di penjara dan sebagainya. Namun bagi mereka, hukuman itu tidak mendatangkan kesan, disebabkan itulah berkembangnya fenomena ragut ini. P6 Selain dari itu juga, kesan fenomena ini kepada masyarakat ialah, masyarakat sentiasa dalam keadaan takut untuk berjalan seorang diri di tempat sunyi atau di tempat orang ramai kerana peragut sentiasa ada.kesan kepada masyarakat juga ialah, masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai kerana sentiasa memikirkan kemungkinan yang berlaku sekiranya menjadi mangsa ragut. Warga emas juga tidak lagi bebas untuk bergerak kemana-mana, hatta surau sekalipun kerana golongan peragut sering mengawai mereka untuk meragut. P7 Fenomena ragut juga mendatangkan kesan yang buruk kepada negara. Ini kerana negara luar akan memandang Malaysia sebagai negara yang tidak aman negara yang dipenuhi jenayah dan sebagainya. Sistem politik negara menjadi longgar kerana pandangan serong negara luar. Selain itu, negara kita juga akan mengalami masalah ekonomi kerana pelancung luar tidak berani untuk melancung di negara kita ini. Seterusnya ianya mejejaskan sumber pendapatan negara. Ini kerana peragut juga turut meragut pelancung-pelancung asing seperti yang disiarkan di dada-dada akhbar. P8 Sebagai kesimpulan, fenomena meragut yang semakin berluasa ini, bukan sahaja membabitkan mangsa dan peragut, tetapi mendatangkan kesan kepada semua pihak dan juga boleh mengakibatkan negara menjadi kucar-kacir, mundur dan juga berada dalam keadaan bahaya kerana

54

masyarakat tidak lagi berada dalam keadaan aman dan damai. Seharusnya fenomena ragut ini perlu dibenteras setiap masa dan ketika dan perlu dikenakan hukuman yang lebih berat supaya menjadi pengajaran kepada orang lain.

Esei ditulis R4 mengandungi lapan perenggan. P1 adalah pengenalan kepada esei ini dengan memberi gambaran situasi ragut yang sedang berlaku di negara kita. Perengganperenggan P2, P3 dan P4 mengandungi punca berlaku ragut, manakala P5, p6 dan P7 pula mengulas tentang kesan yang ditinggalkan ekoran kegiatan ini. P8 merupakan perenggan kesimpulan.

Esei ini mengandungi struktur penulisan esei yang baik. Ia ditulis dengan pengenalan yang mampu membawa pembaca ke arah masalah ragut yang semakin meruncing pada ketika ini. Walau bagaimanapun, dari sudut pengisian, perenggan pengenalan masih lagi memerlukan gambaran yang lebih jelas dan padat.

Esei ini juga mengandungi perenggan-perenggan isi yang dihuraikan dengan jelas. Setiap perenggan mengandungi satu isi, huraian isi dan contoh. Perenggan kesimpulan (P8) pula merumuskan secara ringkas keseluruhan isi esei walaupun perenggan ini masih memerlukan penambahbaikan.

2.

Struktur dan unsur-unsur perenggan dalam esei

Dua esei telah dipetik daripada kajian, iaitu;

R2 A1 Untuk merungkai setiap permasalahan yang timbul, sudah tentu faktorfaktor kepada permasalahan itu perlu diambil kira. A2 Melihat kepada jenayah ragut yang terjadi pada masa ini, faktor utamanya adalah penglibatan peragut dalam masalah sosial lain-lain. A3 Apa yang dimaksudkan di sini adalah, ragut adalah jenayah sekunder yang terjadi

55

akibat daripada peragut terlebih dahulu terlibat dalam jenayah yang lain. A4 Hal ini dapat dikenal pasti apabila kebanyakan peragut terdiri daripada penagih dadah dan mat rempit. A5 Para remaja dan anak muda yang terlibat dalam kancah penagihan dadah yang terdesak untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah akan sanggup melakukan apa sahaja termasuk meragut.

R2 membina perenggan yang lemah dengan A1 yang tidak menarik. A1 merupakan ayat yang tidak memberi kesan kepada pembaca. Ayat permulaan perenggan ini hanya menyatakan intro kepada faktor berlakunya ragut. A2 skali lagi kemukakan intro kepada sebab ragut tanpa menerangkan apa-apa. Ayat A3 baru menyatakan maksud penulis tetapi tidak dijelaskan, iaitu hanya pernyataan idea. A4 dan A5 juga masih lagi mengandungi bayangan idea yang tidak dijelaskan. Secara keseluruhan, perenggan ini sangat longgar. Setiap ayat dalam perenggan ini meleret-leret seperti sedang melengah-lengahkan pembaca untuk mencari idea utama. Penulis sedang membazir kata-kata untuk memenuhi tuntutan kepanjangan esei.

R2 A1 Antara faktor persekitaran juga menjadi punca berlakunya fenomena ragut ini. A2 Faktor persekitaran berkait rapat dengan keadaan keluarga si pelaku. A3 Kebiasaanya, fenomena ragut ini berlaku apabila faktor persekitaran seperti keluarga bermasalah, berlaku penceraian dan keadaan rumah yang kurang selesa akan mempengaruhi seseorang itu bertindak di luar dugaan seperti ragut dan sebagainya. A4 Malah, faktor lain yang menyebabkan berlakunya fenomena ini iaitu faktor penganguran. A5 Di sebabkan tidak mempunyai wang yang cukup untuk membeli kemahuan dan keperluan, seseorang itu akan menjalankan perkara yang mudah serta cepat untuk memperolehi wang caranya iaitu meragut.

Perenggan-perenggan yang dihasilkan R2 sangat pendek sekiranya esei berkenaan dihasilkan untuk tujuan akademik yang bersifat ilmiah. Perenggan-perengan ini tidak mengandungi huraian yang sepatutnya, tetapi hanya diisi dengan pernyataan idea sahaja. Dua perenggan R2 digunakan untuk menjelaskan analisis ini.

56

Perenggan P1 daripada R2 hanya terdiri daripada tiga ayat, manakala perenggan P2 pula hanya mengandungi dua ayat. Bagi mengelakkan kekeliruan dalam analisis ini, ayat dalam kedua-dua perenggan ini telah dilabelkan menggunakan A1, A2, A3 diperenggan P1, manakala A4 dan A5 di perenggan P2.

Ayat A1 adalah ayat bayangan isi perenggan. A2 masih lagi ayat bayangan daripada A1. A3 menyenaraikan faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi seseorang itu meragut. Tiada penjelasan dinyatakan untuk menghuraikan idea ini. Responden juga tidak menyatakan contoh, menghuraikan contoh atau menyatakan apa-apa hujah untuk menguatkan tulisan dan menyakinkan pembaca.

Perenggan P2 dimulakan dengan ayat A4 yang menyebut tentang pengangguran menjadi faktor penyebab ragut yang lain. Penjelasan tentang hal ini dinyatakan dalam A5. Perenggan P2 yang pendek ini juga tidak mempunyai huraian untuk memperincikan lagi idea tersebut. Kedua-dua perenggan ini sangat pendek dan ringkas hinggakan esei ini menyenaraikan faktor sahaja tanpa menghuraikan bagaimana faktor berkenaan mempengaruhi.

3.

Struktur ayat dalam esei

Analisis terhadap struktur ayat dalam esei yang dihasilkan responden dalam lingkaran 1, mendapati;

R3 A1 Jika difikirkan mengapa seseorang mengambil keputusan untudk meragut, pelbagai faktor dapat dikenalpasti. A2 Antaranya ialah faktor ekonomi. A3 Si peragut mungkin sekali terpaksa meragut untuk mencari sesuap nasi. A4 Jika diletakkan didalam konteks, ianya kelihatan seperti suatu profesion, tetapi hakikatnya, mereka yang melakukan jenayah ragut adalah terdesak. A5 Terhimpit dengan dunia materialistik, salah satu faktor

57

juga adalah sikap masyarakat yang tidak berhati-hati. A6 Si peragut sudah pasti akan mengenali sasaranya, sebelum meragut. A7 Sebagai contoh, kaum hawa yang bangganya, mempamerkan emas-emas dan intan berlian di dada dan lengan masing-masing. A8 Tidakkah itu seperti melambailambai sang peragut. A9 Terdapat juga sang peragut yang melakukan jenayah ini atas nama keseronokan. A10 Mereka yang mencari deman adrenalina ini melakukan jenayah ragut kerana ianya seronok dan menguntungkan.

Berdasarkan esei R1 di atas, perenggan ini didapati mengandungi 11 ayat, walaupun perenggan ini sederhana dari sudut kepanjangannya, namun struktur ayat dalam perenggan ini sangat lemah. Ayat A1 hanya mengandungi bayangan idea, iaitu faktor mengapa melakukan ragut. Ayat A2 adalah ayat tergantung. ayat A3 adalah sambungan daripada ayat A1 dan A2 tetapi masih lagi kabur. ayat A4 adalah kesinambungan daripada ayat A3 dan disambung lagi dengan ayat A5.

Ayat A5 mengandungi dua perkara, iaitu kesumpulan daripada ayat A5, kemudiannya disambung pula dengan idea baru iaitu faktor masyarakat yang tidak berhati-hati menyumbang kepada kes ragut. Ayat A1 hingga A5 secara keseluruhannya berkaitan tentang faktor ekonomi yang mendorong seseorang itu meragut tetapi kabur maksudnya. Ayat A6 cuba menghuraikan faktor baru yang dikemukakan dalam ayat A5 tetapi huraiannya sangat lemah. A7 adalah ayat tergantung yang hanya mengandungi contoh, diikuti A8 yang juga ayat tergantung. Ayat A8 mengemukakan faktor baru yang samar, manakala ayat A9 adalah ulangan ayat A8.

R5 A1 Langkah-langkah segera perlu diambil bagi mengatasi fenomena ini dari terus menular dalam masyarakat seperti memberikan pendidikan agama yang sempurna sejak di bangku sekolah. A2 Pendidikan agama yang sempurna tidak akan menyebabkan sesorang melakukan gegala ragut ini. A3 Malahah masyarakat berperanan memberikan pendedahan mengenai keburukan dan kesan negatif akibat gejala ini. A4 Selain itu, peranan negara undang-undang yang sedia ada serta mengadakan kempen kesedaran masyarakat bagi membenteras gejala ini.

58

R2 A1 Setiap fenomena yang tidak bermoral, semestinya mendatangkan banyak kesan kepada masyarakat, negara, keluarga dan juga individu itu sendiri. A2 Antara kesan kepada individu tersebut ialah, mereka tidak lagi dihormati malah mereka dicaci, disumpah oleh masyarakat seterusnya menjadi sampah kepada masyarakat. A3 Selain itu juga, mereka dikenakan hukuman yang berat di penjara dan sebagainya. A4 Namun bagi mereka, hukuman itu tidak mendatangkan kesan, disebabkan itulah berkembangnya fenomena ragut ini.

Pembinaan ayat secara keseluruhan bagi R5 dan R2 secara keseluruhannya berada pada tahap sederhana dan memuaskan. Kedua-dua responden menggunakan ayat yang yang mudah dan berupaya menerangkan maksud yang diingini. Walaupun begitu, struktur ayat bagi kedua-dua perenggan ini masih memerlukan penambahbaikan agar menjadi lebih gramatis.

4.

Kesimpulan esei

Analisis yang dilakukan terhadap esei responden pada kitaran 1 mendapati bahawa esei 1 responden 3 tidak mempunyai kesimpulan. R3 menulis esei tiga perenggan tanpa mengandungi perenggan kesimpulan. Perenggan p3 dihasilkan r3 terdiri daripada perenggan yang mengandungi isi kedua esei iaitu cara-cara membendung masalah ragut.

R1 A1 Oleh itu, semua pihak seharusnya mengambil langkah untuk membendung masalah ragut ini. A2 Hal ini kerana setiap orang mempunyai peluang untuk diragut tidak kira tempat dan keadaannya. A3 Sekiranya, diri merasakan diperhatikan maka perlulah segera mencari kawasan yang menjadi tumpuan orang awam. R2 A1 Seluruh masyarakat perlu berkerjasama dalam membendung fanomena ragut ini. A2 Apabila fanomena ragut ini dapat dikurangkan, masyarakat pasti akan dapat menikmati hidup dengan lebih selesa dan sempurna. A3

59

Namun, sudah pasti langkah untuk mengatasi masalah ini memerlukan komitmen semua pihak.

R5 A1 Kesimpulannya, semua pihak harus bertanggungjawab dan bekerjasama dalam membenteraskan gejala ini. A2 Kerjasama serta peranan daripada semua pihak akan berjaya mengurangan fenomena ini dari terus menular masyarakat kita pada hari ini.

R1, R2 dan R5 menghasilkan kesimpulan esei yang lemah. R1 dan R2 hanya menggunakan tiga ayat sahaja untuk menyimpulkan keseluruhan tulisan. Kesimpulan esei ditulis tidak merumuskan keseluruhan isi yang disampaikan dalam tulisan.

R2 menyatakan tentang pentingnya kerjasama masyarakat untuk membendung fonomena ragut dalam bahagian kesimpulan, tetapi bentuk kerjasama berkenaan tidak dijelaskan. kesimpulan dihasilkan R5 juga sangat lemah. ayat A1 pada bahagian kesimpulan ini hanya berbentuk pernyataan. ayat A2 ada kaitan dengan ayat A1 tetapi masih lagi kabur dan tidak menepati ciri-ciri sebuah kesimpulan yang baik.

Rumusan Analisis Lingkaran 1

Berdasarkan esei-esei yang dianalisis pada lingkaran 1, didapati bahawa terdapat kelemahan yang sangat ketara dalam penulisan esei pelajar. Kelemahan berkenaan dikesan berdasarkan aspek kajian iaitu pembinaan struktur esei, konsep keseluruhan esei seperti pendahuluan, badan esei dan kesimpulan, binaan perenggan dan kesimpulan esei.

Pelajar masih memerlukan bimbingan berkaitan struktur dan konsep penulisan esei secara keseluruhan. Pembinaan ayat dan perenggan juga masih lemah dan memerlukan lebih banyak latihan dan panduan. Penulisan kesimpulan atau rumusan esei respondena masih boleh ditambahbaik lagi.

60

2.

Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara Lingkaran II

Analisis bagi lingkaran II adalah seperti berikut;

1. Struktur organisasi dan isi utama esei secara menyeluruh.

R2 P1 Akhir-akhir ini, media cetak dan media elektronik di Malaysia banyak memaparkan kes-kes ragut yang terjadi dalam masyarakat. Berita-berita yang disiarkan kebanyakannya berkisar tentang nasib yang dialami oleh mangsa ragut, yang kebanyakannya telah mengalami kecederaan yang serius sehingga terpaksa menerima rawatan di hospital, bahkan ada yang telah koma. Apa yang lebih parah lagi, ada mangsa ragut yang telah meninggal dunia. P2 Keadaan ini menunjukkan seolah-olah fanomena ragut ini semakin meningkat dan membiak dalam masyarakat serta ia kelihatan tidak terkawal lagi. Namun, adakah realitinya seteruk yang disangka dan adakah fanomena ragut ini tidak dapat dibendung lagi? Persoalan yang lebih besar daripada itu adalah sejauhmanakah fonomena ragut ini. P3 Melihat kepada kes-kes ragut yang banyak terjadi belakangan ini, faktor utama yang boleh dikenalpasti adalah penglibatan peragut dalam masalahmasalah sosial yang lain seperti penagihan dadah dan merempit. Apa yang dimaksudkan di sini adalah, jenayah ragut ini adalah jenayah sekunder yang terjadi akibat daripada peragut terlebih dahulu melakukan jenayah yang lain. Sebagai contoh, para remaja dan anak muda yang terlibat dengan aktiviti penagihan dadah, mereka memerlukan wang untuk membeli bekalan dadah. Apabila mereka terdesak untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah (yang harganya sangat mahal), mereka akan sanggup melakukan apa sahaja termasuk meragut. Tambahan pula, meragut boleh dikatakan lebih senang untuk dilakukan berbanding dengan jenayah lain seperti mencuri, merompak, pecah rumah dan sebagainya. P4 Fanomena ragut ini juga semakin banyak berlaku dalam masyarakat kerana sikap cuai dan tidak ambil peduli di kalangan masyarakat itu sendiri. Golongan wanita umpamanya, walaupun telah diingatkan jutaan kali, mereka tetap juga mengabaikan langkah-langkah keselamatan semasa keluar dari rumah. Sikap masyarakat yang sebegini menunjukkan seolaholah segala kempen dan usaha yang di jalankan oleh pihak berwajib, sama

61

ada kerajaan, pihak swasta atau bahan-bahan bukan kerajaan selama ini adalah sia-sia dan tidak mendatangkan kesan sedikitpun. Sikap masyarakat yang sebegini menjadikan peragut lebih berani dan membolehkan para peragut mengambil peluang untuk meragut mangsanya. P5 Faktor lain yang boleh dikenalpasti adalah kurangnya didikan agama dan pengawasan serta kasih sayang daripada ibu bapa. Anak-anak yang tidak mendapat didikan dan kasih sayang yang secukupnya akan membesar menjadi remaja yang liar dan bermasalah. Kurang pengawasan dan kasih sayang daripada kedua ibu bapa juga menyebabkan anak-anak remaja terbiar tanpa pedoman hidup. Pada peringkat usia yang suka mencuba dan sukakan cabaran, para remaja akan mudah terikut-ikut dengan rakan sebaya. Keadaan akan bertambah parah apabila mereka berkawan dengan kawan-kawan yang tidak memiliki akhlak yang baik. Tanpa iman yang kukuh dan mantap sebagai benteng di dalam dada, para remaja khususnya tidak mampu untuk membuat penilaian yang tepat tentang baik buruknya setiap tindakan yang mereka ambil. Oleh sebab itu ramai remaja hari ini terlibat dalam jenayah ragut hanya kerana ingin mencuba dan mencari keseronokan semata-mata, tanpa memikirkan kesan yang timbul daripada perbuatan mereka. P6 Oleh itu, seluruh masyarakat perlu berkerjasama dalam membendung fanomena ragut ini kaedah penyelesaian yang terbaik haruslah diambil. Apabila fanomena ragut ini dapat diselesaikan atau sekurang-kurangnya dapat dikurangkan, masyarakat pasti akan dapat menikmati hidup dengan lebih selesa dan sempurna. Oleh itu, masalah ini memerlukan komitmen semua pihak untuk mengatasinya.

Perbandingan yang dilakukan terhadap esei dihasilkan R2 dalam lingkaran 1 dan lingkaran 11 memperlihatkan bahawa terdapat peningkatan daripada sudut struktur dan huraian isi. R5 telah menyatakan dengan jelas struktur keseluruhan esei melalui pengenalan, isi dan kesimpulan. Perenggan P1 dan P2 adalah perenggan pengenalan, P3, P4 dan P5 adalah perenggan isi manakala P6 merupakan perenggan kesimpulan.

Responden mengaitkan jenayah ragut dengan jenayah-jenayah lain seperti rempit dan penagihan dadah dalam perenggan P3. P4 pula mengaitkan tentang kelalaian dan sikap mangsa seperti mengabaikan keselamatan hingga mendorong kearah berlakunya jenayah ragut, manakala P5 mengaitkan tentang bagaimana kurangnya didikan agama dan kasih sayang membuatkan remaja terjebak dengan rakan-rakan yang terlibat dengan

62

jenayah. Walau bagaimanapun, perenggan kesimpulan, P6, masih lagi lemah dan memerlukan penambahbaikan. R4 P1 Dewasa ini, kita sering disajikan dengan berita-berita yang mencemaskan di dada akhbar akibat daripada fenomena ragut. Sebenarnya, fenomena ragut boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti mengambil, atau merampas secara sengaja yang dilakukan oleh peragut. Dalam menjalankan aktiviti meragut ini, peragut biasanya menaiki motosikal dan akan meragut mereka sama ada menaiki motosikal atau berjalan bersendirian. Kebiasaanya, peragut akan meragut beg tangan, handphone dan apa saja barangan yang boleh dicapai oleh peragut. P2 Faktor utama yang meyumbang kepada fenomena jenayah ragut ini berleluasa, kerana disebabkan pengaruh dadah. Bagi penagih tegar, mereka sedaya upaya akan mencari wang untuk medapatkan bekalan dadah mereka hatta sanggup meragut sekalipun. Ini kerana, barangan yang diragut tidak semestinya berbentuk wang, tetapi mereka juga turut meragut barang berharga lain seperti rantai emas, telefon bimbit dan apa sahaja yang boleh mereka gunakan untuk ditukar dengan bekalan dadah mereka tanpa memikirkan risiko yang ditanggung. Dan hal ini sangat membimbangkan, kerana mereka meragut tidak mengira siapa, baik yang tua atau muda dan baik yang kaya ataupun miskin. P3 Tambahan lagi, penularan fenomena ini di setiap pelusuk kota dan desa adalah disebabkan pengangguran. Kegagalan mendapatkan pekerjaan, mendorong mereka untuk mencari sesuatu alternatif yang boleh mereka gunakan untuk mendapatkan sumber pendapatan. Bagi yang cetek fikirannya, akan mencari jalan paling mudah untuk mendapatkan wang salah satunya dengan meragut. Ditambah lagi dengan kos kehidupan yang semakin meningkat saban hari, menambahkan lagi nekad mereka untuk meragut. Mereka ternyata sangat licik didalam melakukan aktiviti ini, sehinggakan mereka menyamar sebagai agen insurans atau sesiapa sahaja supaya orang ramai terpedaya dengan tipu helah mereka sehingga menjadi mangsa ragut kepada kepada mereka. P4 Kurangnya didikan agama yang harus hukum disemai di dalam diri mereka turut menyumbang kepada faktor berlakunya fenomena ragut ini. Kurang nilai-nilai kemanusiaan, moral dan juga didikan sewajarnya menjadikan mereka mudah untuk terjebak dalam aktiviti yang tidak bermoral seterusnya menjadikan aktiviti ragut sebagai rutin harian dalam kehidupan di samping mendatangkan pendapatan yang kadangkala agak lumayan. Hal ini berlaku, kerana sejak kecil mereka tidak dididik

63

berlandaskan hokum syariat yang betul, tidak diterangkan kepada mereka hokum merampas harta orang lain dan sebagainya. P5 Akibat daripada kepentingan mereka sendiri, ianya ternyata mendatangkan kesan yang sangat ketara, termasuklah masyarakat, individu dan juga negara. Seperti yang berlaku baru-baru, yang mana seorang wanita hamil yang dalam perjalanan dengan menaiki motosikal untuk ke tempat kerja telaj diragut oleh sehingga menyebabkan kematian. Ini menunjukkan bahawa peragut bukan sahaja merampas hak orang lain, sebaliknya turut merampas nyawa orang lain. Sudah tentulah hal ini akan membuatkan keluarga mangsa sukar untuk menerima kenyataan, trauma dan sebagainya. P6 Selain itu, fenomena ini juga turut memberi kesan buruk kepada nama baik negara. Negara luar akan memandang Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak aman, terdapat kadar jenayah yang tinggi dan sebagainya. Negara luar akan memandang Malaysia sebagai sebuah negara yang tidak mementingkan keselamatan rakyat dan hanya tahu berpolitik sahaja. Jika hal ini berlarutan, ianya turut mendatangkan masalah kepada ekonomi negara kerana pelancong luar tidak berani untuk datang, dan hal ini ternyata menjejaskan sumber pendapatan negara, kerana salah satu punca pendapatan negara adalah melalui pelancungan. Tambahan lagi, tersiar di dada akhbar yang mana, pelancung asing turut menjadi mangsa ragut. P7 Kesimpulannya, walaupun terdapat hukuman yang berat telah diambil terhadap peragut, namun ianya seolah-olah tidak mendatangkan kesan kepada peragut. Malahan semakin berani melakukan perkara yang menjangkaui batas kemanusiaan sehingga menyebabkan kematian, kecacatan, kemalangan dan sebagainya. Oleh kerana itulah, fenomena ini harus dipandang serius dan perlu diusulkan satu hukuman yang khusus akibat kesalahan ragut ini, supaya ianya boleh menjadi pengajaran dan pedoman kepada peragut lain agar fenomena ini dapat dibenteras dengan berkesan.

Esei ini juga mengalami perubahan yang ketara pada bahagian struktur organisasi dan isi utama esei secara menyeluruh. P1 adalah perenggan pendahuluan yang menggambarkan situasi semasa masalah ragut di Malaysia pada ketika ini. Walaupun begitu, usaha responden untuk memberi definisi ragut ternyata menjadikan perenggan ini kabur kerana tidak didasarkan satu rujukan yang munasabah. Hal ini boleh dimaafkan kerana esei ini disiapkan dalam dewan kuliah yang terbatas sumber rujukannya.

64

Percubaan responden untuk menyatakan takrif ragut menggambarkan bahawa responden ini mempunyai maklumat tentang asas tentang kepelbagaian cara penulisan esei.

Menganalisis esei R4 dari sudut isi utama, esei ini tidak mengalami perubahan dalam lingkaran 1 dan dua yang mempunyai dua isi utama iaitu faktor berlaku ragut dan kesan kegiatan ini dengan lima isi sampingan sebagai penguat. Perenggan P2, P3 dan P4 menghuraikan tentang faktor penyumbang terhadap jenayah ragut iaitu pengaruh dadah, pengangguran dan kurang mendapat didikan agama. Perenggan P4, P5 dan P6 pula menghuraikan tentang kesan-kesan yang perlu dihadapi akibat ragut seperti kecederaan dan kematian serta kemerosotan kunjungan pelancong asiang ke Malaysia kerana faktor keselamatan sebagai kesan terhadap ekonomi negara. P7 merupakan perenggan kesimpulan yang masih lagi boleh ditambahbaik.

2.

Struktur dan unsur-unsur perenggan dalam esei

R3 A1 Tambahan lagi, penularan fenomena ini di setiap pelusuk kota dan desa adalah disebabkan pengangguran. A2 Kegagalan mendapatkan pekerjaan, mendorong mereka untuk mencari sesuatu alternative yang boleh mereka gunakan untuk mendapatkan sumber pendapatan. A3 Bagi yang cetek fikirannya, akan mencari jalan paling mudah untuk mendapatkan wang salah satunya dengan meragut. A4 Ditambah lagi dengan kos kehidupan yang semakin meningkat saban hari, menambahkan lagi nekad mereka untuk meragut. A5 Mereka ternyata sangat licik didalam melakukan aktiviti ini, sehinggakan mereka menyamar sebagai agen insurans atau sesiapa sahaja supaya orang ramai terpedaya dengan tipu helah mereka sehingga menjadi mangsa ragut kepada kepada mereka.

Perenggan lima ayat yang dihasilkan R3 menyatakan faktor pengangguran sebagai antara penyebab kepada kegiatan ragut. Ayat Ai adalah bayangan terhadap isi perenggan. A2 menjelaskan A1. A3 pula membuat huraian bagi ayat A2. A4 sebagai ayat penguat, manakala A5 adalah contoh dan keterangan terhadap contoh tersebut.

65

R2 A1 Faktor lain yang boleh dikenalpasti adalah kurangnya didikan agama dan pengawasan serta kasih sayang daripada ibu bapa. A2 Anak-anak yang tidak mendapat didikan dan kasih sayang yang secukupnya akan membesar menjadi remaja yang liar dan bermasalah. A3 Kurang pengawasan dan kasih sayang daripada kedua ibu bapa juga menyebabkan anak-anak remaja terbiar tanpa pedoman hidup. A4 Pada peringkat usia yang suka mencuba dan sukakan cabaran, para remaja akan mudah terikut-ikut dengan rakan sebaya. A5 Keadaan akan bertambah parah apabila mereka berkawan dengan kawan-kawan yang tidak memiliki akhlak yang baik. A6 Tanpa iman yang kukuh dan mantap sebagai benteng di dalam dada, para remaja khususnya tidak mampu untuk membuat penilaian yang tepat tentang baik buruknya setiap tindakan yang mereka ambil. A7 Oleh sebab itu ramai remaja hari ini terlibat dalam jenayah ragut hanya kerana ingin mencuba dan mencari keseronokan semata-mata, tanpa memikirkan kesan yang timbul daripada perbuatan mereka.

Berbanding esei pertama dalam lingkaran 1, esei ini yang ditulis dalam lingkaran 11 bagi R2 mengalami peningkatan mutu daripada sudut struktur dan unsur-unsur perenggan. Ayat A1 memperkenalkan isi utama perenggan. Ayat A2 adalah akibat dari A2, manakala A3 menerangkan tentang A2. ayat A4, A5 dan A6 adalah lanjutan akibat daripada ayat sebelumnya yang telah dihubungkaitkan sebab dan akibat. A7 adalah rumusan perenggan walaupun ayat ini sebenarnya tidak merumuskan sepenuhnya tentang perenggan ini.

3.

Struktur ayat dalam esei

R4 A1 Faktor utama yang meyumbang kepada fenomena jenayah ragut ini berleluasa, kerana disebabkan pengaruh dadah. A2 Bagi penagih tegar, mereka sedaya upaya akan mencari wang untuk medapatkan bekalan dadah mereka hatta sanggup meragut sekalipun. A3 Ini kerana, barangan yang diragut tidak semestinya berbentuk wang, tetapi mereka juga turut meragut

66

barang berharga lain seperti rantai emas, telefon bimbit dan apa sahaja yang boleh mereka gunakan untuk ditukar dengan bekalan dadah mereka tanpa memikirkan risiko yang ditanggung. A4 Dan hal ini sangat membimbangkan, kerana mereka meragut tidak mengira siapa, baik yang tua atau muda dan baik yang kaya ataupun miskin.

R5 A1 Kebiasaannya, fenomena ragut ini dilakukan oleh golongan remaja yang bermasalah. A2 Terdapat pelbagai punca yang menyebabkan berlakunya fenomena ini. A3 Antara punca utama ialah kurang pengetahuan agama. A4 Pengetahuan agama yang cukup adalah sangat penting bagi mengurangkan gejala ini. A5 Seharusnya didikan agama perlu diberi kepada anak-anak sejak kecil lagi. A6 Bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. A7 Malah dengan kekurangan didikan agama menyebabkan seseorang itu melakukan perkara yang bertentangan syarat dan undang-undang.

Jika dianalisis dari sudut pemerengganan, R4 telah menulis perenggan yang baik dengan A1 menjadi pencetus idea utama. A2 dan A3 telah menghuraikan, menyatakan contoh dan menghuraikan tentang contoh tersebut, manakala A4 adalah rumusan terhadap perenggan. Walau bagaimanapun, melihat dari sudut ayat, R4 masih berpeluang menghasilkan ayat-ayat yang lebih gramatis dan lebih baik.

R5 menghasilkan perenggan yang masih lemah dengan sebahagian besar ayat dalam perenggan ini masih samar. Ayat A1 adalah pernyataan idea utama yang tidak dijelaskan tentang golongan remaja yang bermasalah seperti disebut. Ayat A2 dan A3 juga lemah. Kedua-dua ayat ini boleh digabungkan menjadi satu ayat. Ayat A4 juga samar dan tidak diterangkan tentang kepentingan atau bagaimana agama boleh mengurangkan gejala ragut. Ayat A5 dan A6 perlu dicantumkan kerana ayat A6 menjadi ayat yang tergantung dan gagal untuk berdiri sendiri. Ayat A7 menyatakan akibat daripada ayat A5 dan A6. Perenggan ini juga gagal mengaitkan antara ragut, remaja bermasalah dan didikan agama yang sempurna sebagai satu kesimpulan terhadap idea utama perenggan. Ini menjadikan perenggan berkenaan longgar, terdapat lompang antara ayat-ayat yang memerlukan pengisian dan terjadi lompatan idea utama antara satu ayat ke ayat yang lain.

67

4.

Kesimpulan esei R1 Masyarakat serta pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah yang wajar dalam membendung jenayah kerana, setiap orang mempunyai peluang untuk diragut tidak mengira tempat dan keadaannya. Masyarakat kini perlulah lebih prihatin dengan keadaan persekitaran yang berlaku, kerana setiap orang hidup di dalam suatu masyarakat. Sikap pentingkan diri sendiri seharusnya tidak wujud apabila terlihat seseorang di dalam kesusahan terutama mangsa ragut. Jenayah ragut merupakan suatu jenayah yang berat, tidak sepatutnya berlaku. Keadaan tuding menuding serta tuduh menuduh. Hal ini kerana masalah jenayah ragut ini adalah tanggungjawab semua pihak. R4 Kesimpulannya,walaupun terdapat hukuman yang berat telah diambil terhadapt peragut, namun ianya seolah-olah tidak mendatangkan kesan kepada peragut. Malahan semakin berani melakukan perkara yang menjangkaui batas kemanusiaan sehingga menyebabkan kematian, kecacatan, kemalangan dan sebagainya. Oleh kerana itulah, fenomena ini harus dipandang serius dan perlu diusulkan satu hukuman yang khusus akibat kesalahan ragut ini, supaya ianya boleh menjadi pengajaran dan pedoman kepada peragut lain agar fenomena ini dapat dibenteras dengan berkesan. R5 Kesimpulannya, setiap pihak harus berperanan bagi membenteraskan fenomena ini dari terus berlaku. Semua pihak harus bertanggungjawab serta bekerjasama dalam mengatasi masalah ini. Kerjasama dari peranan semua pihak akan berjaya mengurangkan fenomena ini dari terus menular dalam masyarakat kita pada hari ini.

Analisis terhadap penulisan kesimpulan esei dalam lingkaran 11 mendapati terdapat penambahbaikan dilakukan semua responden. Walau bagaimanapun, penulisan

kesimpulan berkenaan masih lagi lemah dan tidak memenuhi ciri-ciri sebuah kesimpulan yang baik. Responden belum berupaya merumuskan dengan kemas keseluruhan idea dalam esei untuk dijadikan perenggan kesimpulan.

R1 menulis perenggan kesimpulan dengan mengemukakan peranan yang perlu dimainkan masyarakat untuk membendung masalah ragut. Bahagian kesimpulan ini juga 68

terdapat ayat yang tidak gramatis. Walaupun kesimpulan esei R4 lebih panjang, namun daripada sudut isinya masih belum merangkumi keseluruhan maksud yang boleh menyimpulkan tulisan. Walau bagaimanapun, perenggan kesimpulan R4 mempunyai struktur ayat yang menarik.

Rumusan Lingkaran 11

Secara keseluruhan, semua responden sudah mula memahami kemahiran asas dalam penulisan esei. Esei yang ditambahbaik dalam lingkaran 11 didapati mula meningkat mutunya dari sudut struktur esei secara keseluruhan, isi, perenggan, ayat dan penulisan kesimpulan. Walau bagaimanapun, analisis mendapati bahawa masih terdapat kelemahan yang sangat ketara pada bahagian menulis kesimpulan esei. Walaupun terdapat peningkatan mutu pada bahagian kesimpulan pada lingkaran 11 berbanding lingkaran 1, tetapi, secara umumnya responden masih perlu melakukan penambahbaikan pada bahagian ini.

3.

Analisis Kualitatif Pembelajaran Strategi Tunjuk Cara III

Lingkaran 111 adalah lingkaran terakhir analisis yang dilakukan terhadap esei responden. ini bermakna esei yang dihasilkan responden telah mendapat maklum balas dan melakukan perbincangan sebanyak dua kali daripada tenaga pengajar dan rakan-rakan sekuliah.

1. Struktur organisasi dan isi utama esei secara menyeluruh.

R1 P1 Kes ragut berlaku tanpa mengira masa dan mendapat liputan meluas mediamassa sejak akhir-akhir ini. Setiap orang mempunyai peluang yang

69

tinggi untuk diragut terutama kepada golongan yang sering mengabaikan faktor keselamatan. Peragut menggunakan pelbagai cara untuk melakukan jenayah dan melepaskan diri daripada tangkapan pihak polis. P2 Mangsa ragut pula biasanya disasarkan kepada golongan tertentu terutama bagi memudahkan jenayah ini dilaksanakan. Golongan lelaki yang menunggang motorsikal juga turut menjadi mangsa ragut, terutama bagi golongan warga emas. Golongan wanita suka membawa barangan yang berharga seperti wang, barangan kemas dan sebagainya serta disimpan di dalam beg tangan. Barangan seperti beg tangan, dompet merupakan satu keperluan bagi golongan wanita ketika berjalan. Peragut akan lebih mudah meragut beg tangan kerana kebanyakkan beg tangan pada masa kini tidak dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. P3 Kawasan yang sering kali menjadi tumpuan peragut adalah di tempattempat kurang tumpuan orang ramai, kawasan laluan pejalan kaki, kawasan-kawasan sunyi serta di lorong-lorong yang tersorok. Jika berlakunya jenayah ragut, mangsa akan sukar meminta pertolongan daripada orang ramai, ditambah pula dengan berjalan bersendirian di kawasan yang sunyi. P4 Antara faktor berlakunya jenayah ragut ini, peragut tidak mempunyai sebarang pekerjaan yang mampu menyara kehidupannya. Oleh kerana kesempitan kewangan seseorang sanggup melakukan jenayah seperti meragut. Peragut hanya memikirkan jalan yang singkat untuk mendapatkan duit, daripada orang yang tidak bersalah. Peragut hanya memikirkan duit tanpa memikirkan risiko yang ditanggung oleh peragut serta mangsa yang diragut. P5 Sesetengah kes ragut yang dilaporkan oleh pihak polis, telah menyebabkan kematian mangsa yang diragut. Hal ini jelas menunjukkan peragut sanggup menggandaikan nyawa orang lain semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Mangsa yang tidak berdosa menjadi korban atas perbuatan peragut yang tidak berperikemanusiaan. Mereka bukan sahaja mengalami kerugian harta benda, mahupun kecederaan malah terdapat mangsa yang mengalami trauma akibat perbuatan peragut. P6 Pelbagai langkah boleh diambil bagi mengelakkan diri menjadi mangsa ragut. Seni mempertahankan diri merupakan salah satu cara untuk melindungi diri daripada menjadi mangsa ragut. Kaum wanita khususnya harus mengetahui sedikit sebanyak langkah mempertahankan diri, untuk mengelakkan sebarang kemungkinan berlakunya jenayah ragut. Peragut tidak akan berasa belas kasihan terhadap mangsa hatta mangsa merupakan warga emas. Peragut tidak akan memikirkan kemungkinan mangsa yang diragut tercedera, ataupun berlaku kemalangan sehingga mengorbankan

70

nyawa mangsa. Jadi, golongan yang sering menjadi sasaran peragut inilah yang perlu mengambil langkah untuk mempertahankan diri sendiri apabila berhadapan dengan situasi terdesak semasa diragut. P7 Kesimpulannya, masyarakat serta pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah yang serius dalam membendung jenayah ragut kerana setiap orang mempunyai peluang untuk diragut tidak mengira tempat dan keadaannya. Masyarakat kini perlulah lebih prihatin dengan keadaan persekitaran yang berlaku, kerana setiap orang hidup di dalam suatu masyarakat. Sikap pentingkan diri sendiri seharusnya tidak wujud apabila terlihat seseorang di dalam kesusahan terutama mangsa ragut. Jenayah ragut merupakan suatu jenayah yang berat, semua pihak tidak sepatutnya berlaku tuding menuding serta mencari salah siapa. Tanggungjawab menangani jenayah ragut merupakan tanggungjawab semua pihak.

Berdasarkan esei 3 dihasilkan R1 ini, didapati bahawa esei ini telah mengalami transformasi yang memberangsangkan berbanding esei 1 dan esei 2 yang dihasilkan sebelumnya. Esei ini mempunyai binaan unsur perenggan yang baik. Pengenalan esei pada lingkaran ini juga lebih baik dan kemas berbanding esei 1 dan esei 2. Begitu juga dengan binaan ayat, isi, perenggan dan kesimpulan. Perbandingan terhadap ketiga-tiga esei daripada R1 menunjukkan terdapat peningkatan mutu penulisan esei daripada semua aspek yang dinilai.

R2 P1 Akhir-akhir ini, media cetak dan media elektronik di Malaysia banyak memaparkan kes-kes ragut yang terjadi dalam masyarakat. Berita-berita yang disiarkan kebanyakannya berkisar tentang nasib yang telah dialami oleh mangsa ragut. Kebanyakan mangsa ragut telah mengalami kecederaan serius sehingga terpaksa menerima rawatan di hospital, bahkan ada diantara mereka yang telah koma. Apa yang lebih parah lagi, ada mangsa ragut yang telah meninggal dunia. P2 Keadaan ini menunjukkan bahawa seolah-olah fanomena ragut ini semakin meningkat dan membiak dalam masyarakat serta ia kelihatan tidak terkawal lagi. Namun, adakah realitinya seteruk yang disangka dan adakah fanomena ragut ini tidak dapat dibendung lagi? Persoalan yang lebih besar

71

daripada itu adalah, sejauhmanakah fonomena ragut ini memberi kesan yang buruk dan negatif ke dalam masyarakat. P3 Untuk merungkai setiap persoalan yang ditimbulkan, faktor-faktor kepada fanomena ragut ini perlulah diambil kira. Ini kerana, dengan mengetahui faktor-faktor kepada fanomena ragut ini, satu langkah penyelesaian yang berkesan dan terbaik boleh diambil. P4 Melihat kepada kes-kes ragut yang banyak terjadi belakangan ini, faktor utama yang boleh dikenalpasti adalah penglibatan peragut dalam masalahmasalah sosial yang lain seperti penagihan dadah dan merempit. Apa yang dimaksudkan di sini adalah, jenayah ragut ini adalah merupakan jenayah sekunder yang terjadi akibat daripada peragut terlebih dahulu melakukan jenayah yang lain. Sebagai contoh, para remaja dan anak muda yang terlibat dengan aktiviti penagihan dadah, mereka memerlukan wang untuk membeli bekalan dadah. Apabila mereka terdesak untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah (yang harganya sangat mahal), mereka akan sanggup melakukan apa sahaja termasuk meragut. Tambahan pula, meragut boleh dikatakan lebih senang untuk dilakukan berbanding dengan jenayah lain seperti mencuri, merompak, pecah rumah dan sebagainya. P5 Fanomena ragut ini juga semakin banyak berlaku dalam masyarakat kerana sikap cuai dan tidak ambil peduli di kalangan masyarakat itu sendiri. Golongan wanita umpamanya, walaupun telah diingatkan jutaan kali, mereka tetap juga mengabaikan langkah-langkah keselamatan semasa keluar dari rumah. Sikap masyarakat yang sebegini menunjukkan seolaholah segala kempen dan usaha yang di jalankan oleh pihak berwajib, sama ada kerajaan, pihak swasta atau bahan-bahan bukan kerajaan selama ini adalah sia-sia dan tidak mendatangkan kesan sedikitpun. Sikap masyarakat yang sebegini menjadikan peragut lebih berani dan membolehkan para peragut mengambil peluang untuk meragut mangsanya. P6 Faktor lain yang boleh dikenalpasti adalah kurangnya didikan agama dan pengawasan serta kasih sayang daripada ibu bapa. Anak-anak yang tidak mendapat didikan dan kasih sayang yang secukupnya akan membesar menjadi remaja yang liar dan bermasalah. Kurang pengawasan dan kasih sayang daripada kedua ibu bapa juga menyebabkan anak-anak remaja terbiar tanpa pedoman hidup. Pada peringkat usia yang suka mencuba dan sukakan cabaran, para remaja akan mudah terikut-ikut dengan rakan sebaya. Keadaan akan bertambah parah apabila mereka berkawan dengan kawan-kawan yang tidak memiliki akhlak yang baik. Tanpa iman yang kukuh dan mantap sebagai benteng di dalam dada, para remaja khususnya tidak mampu untuk membuat penilaian yang tepat tentang baik buruknya setiap tindakan yang mereka ambil. Oleh sebab itu ramai remaja hari ini terlibat dalam jenayah ragut hanya kerana ingin mencuba dan mencari

72

keseronokan semata-mata, tanpa memikirkan kesan yang timbul daripada perbuatan mereka. P7 Seluruh masyarakat perlu berkerjasama dalam membendung fanomena ragut ini. Berdasarkan kepada faktor-faktor berlakunya fanomena ragut ini, kaedah penyelesaian yang terbaik haruslah diambil. Gejala sosial yang berleluasa dalam masyarakat kini perlu diatasi terlebih dahulu bagi menangani masalah ragut. didikan agama kepada anak-anak akan menjamin mereka tidak terlibat dalam perkara negatif. seterusnya, tahap kesedaran masyarakat tentang gejala ragut perlu ditingkatkan supaya mereka lebih berhati-hati sepanjang masa. Apabila fanomena ragut ini dapat diselesaikan atau sekurang-kurangnya dapat dikurangkan, masyarakat pasti akan dapat menikmati hidup dengan lebih selesa dan sempurna. Komitmen semua pihak diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Esei ini telah berjaya menjadi esei yang baik dalam semua aspek kajian. Perenggan pengenalan memberi gambaran awal tentang keseluruhan esei. Responden telah mengutarakan persoalan-persoalan tentang situasi semasa berkaitan sebagai salah satu daripada cara untuk menjuruskan penulisan esei ini. Binaan ayat dan perenggan dalam esei ini juga telah mengalami peningkatan mutu. Responden berjaya melakukan huraian untuk setiap isi esei dengan baik, seterusnya menyimpulkan esei berkenaan dengan kemas.

2.

Struktur dan unsur-unsur perenggan dalam esei

R4 A1 Krisis pengangguran yang semakin meningkat saban hari menambahkan lagi punca berleluasanya fenomena ragut ini. A2 Kegagalan mendapatkan pekerjaan, mendorong mereka mencari satu alternatif baru yang boleh digunakan untuk mendapatkan sumber pendapatan dengan cara yang mudah iaitu melalui aktiviti meragut, tidak kira yang tua atau muda, miskin atau kaya, semuanya dijadikan sebagai sasaran mangsa ragut mereka. A3 Kelicikan peragut ini terserlah apabila bukan sahaja meragut mangsa yang bermotosikal. A4 Malah turut menyamar sebagai wakil insurans untuk memperdayakan mangsa, seterusnya menjadi mangsa ragut.

73

Perenggan tiga yang ditulis R4 berkaitan penyebab berlaku jenayah ragut, iaitu krisis pengangguran yang diutarakan dalam ayat A1. A2 adalah bagaimana situasi ini berlaku. A3 dan A4 pula menerangkan bagaimana peragut menjalankan aktiviti mereka. Walau bagaimanapun, jika dilihat daripada sudut ayat, ayat A2 boleh dipecahkan kepada dua ayat, manakala ayat A3 dan A4 sepatutnya digabungkan menjadi satu ayat.

R5 A1 Di samping itu, faktor pengaruh kawan juga menjadi faktor berlakunya fenomena ini. A2 Dewasa ini, remaja sering menghabiskan masa bersama rakan sebaya berbanding keluarga. A3 Ibu bapa yang bekerja sering tiada di rumah malah menyebabkan anak-anak menghabiskan masa bersama rakan-rakannya. A4 Sifat remaja yang suka terpengaruh dengan ajaran rakan menjadikan mereka sukar berfikir panjang untuk melakukan suatu aktiviti. A5 Oleh itu, mereka sering terjebak dengan pengaruh rakan sebaya walaupun mengetahui perkara yang dilakukan bertentangan agama dan syarak.

R5 juga telah menghasilkan perenggan yang menepati ciri-ciri perenggan yang baik. Perenggan ini mengaitkan tentang bagaimana remaja yang terlibat dengan ragut terpengaruh dengan kawan-kawan yang tidak baik seperti digambarkan dalam ayat A1. Situasi semasa remaja di malaysia yang banyak menghabiskan masa bersama rakan-rakan berbanding ibu bapa dinyatakan dalam ayat A2, manakala ayat A3 adalah penyebabnya. A4 menjelaskan akibat daripada tindakan berkenaan dengan A5 sebagai rumusan terhadap perenggan ini.

3.

Struktur ayat dalam esei

R1 A1 Melihat kepada kes-kes ragut yang banyak terjadi belakangan ini, faktor utama yang boleh dikenalpasti adalah penglibatan peragut dalam masalah-masalah sosial yang lain seperti penagihan dadah dan merempit. A2 Apa yang dimaksudkan di sini adalah, jenayah ragut ini adalah

74

merupakan jenayah sekunder yang terjadi akibat daripada peragut terlebih dahulu melakukan jenayah yang lain. A3 Sebagai contoh, para remaja dan anak muda yang terlibat dengan aktiviti penagihan dadah, mereka memerlukan wang untuk membeli bekalan dadah. A4 Apabila mereka terdesak untuk mendapatkan wang bagi membeli dadah (yang harganya sangat mahal), mereka akan sanggup melakukan apa sahaja termasuk meragut. A5 Tambahan pula, meragut boleh dikatakan lebih senang untuk dilakukan berbanding dengan jenayah lain seperti mencuri, merompak, pecah rumah dan sebagainya.

Perenggan P2 yang ditulis responden R1 mengalami penambahan dan penambahbaikan apabila dibandingkan dengan perenggan yang sama dalam lingkaran 1 dan 11. Terdapat perubahan yang ketara dalam ayat A1 dan A2 walaupun kedua-dua ayat tersebut lebih sesuai untuk tulisan berbentuk popular. Ayat A3, A4 dan A5 pula merupakan keterangan yang menyokong ayat a1 dan A2.

R2 A1 Faktor lain yang boleh dikenalpasti adalah kurangnya didikan agama dan pengawasan serta kasih sayang daripada ibu bapa. A2 Anak-anak yang tidak mendapat didikan dan kasih sayang yang secukupnya akan membesar menjadi remaja yang liar dan bermasalah. A3 Kurang pengawasan dan kasih sayang daripada kedua ibu bapa juga menyebabkan anak-anak remaja terbiar tanpa pedoman hidup. A4 Pada peringkat usia yang suka mencuba dan sukakan cabaran, para remaja akan mudah terikut-ikut dengan rakan sebaya. A5 Keadaan akan bertambah parah apabila mereka berkawan dengan kawan-kawan yang tidak memiliki akhlak yang baik. A6 Tanpa iman yang kukuh dan mantap sebagai benteng di dalam dada, para remaja khususnya tidak mampu untuk membuat penilaian yang tepat tentang baik buruknya setiap tindakan yang mereka ambil. A7 Oleh sebab itu ramai remaja hari ini terlibat dalam jenayah ragut hanya kerana ingin mencuba dan mencari keseronokan semata-mata, tanpa memikirkan kesan yang timbul daripada perbuatan mereka.

Perenggan P6 esei R2 hanya mengalami sedikit perubahan dari segi struktur ayat agar lebih gramatis tanpa berlaku apa-apa perubahan daripada sudut isi dan huraian.

75

4.

Kesimpulan esei

Walaupun berlaku peningkatan mutu penulisan esei oleh responden pada lingkaran ke 111, namun, tahap tambah baik pada bahagian kesimpulan esei berlaku pada tahap yang tidak memuaskan. Responden didapati gagal merumuskan keseluruhan dapatan yang dibincangkan dalam esei agar menjadi kesimpulan esei yang baik. Sekalipun begitu, berlaku peningkatan dalam penulisan esei oleh responden R3 pada tahap ini kerana R3 telah menghasilkan perenggan kesimpulan walaupun hanya terdapat satu ayat sahaja. Perenggan kesimpulan ini juga berada pada tahap yang rendah, samar dan tidak menepati ciri-ciri sebuah kesimpulan yang baik.

R1 A1 Kesimpulannya, masyarakat serta pihak yang bertanggungjawab seharusnya mengambil langkah yang serius dalam membendung jenayah ragut kerana setiap orang mempunyai peluang untuk diragut tidak mengira tempat dan keadaannya. A2 Masyarakat kini perlulah lebih prihatin dengan keadaan persekitaran yang berlaku, kerana setiap orang hidup di dalam suatu masyarakat. A3 Sikap pentingkan diri sendiri seharusnya tidak wujud apabila terlihat seseorang di dalam kesusahan terutama mangsa ragut. A4 Jenayah ragut merupakan suatu jenayah yang berat, semua pihak tidak sepatutnya berlaku tuding menuding serta mencari salah siapa. A5 Tanggungjawab menangani jenayah ragut merupakan tanggungjawab semua pihak.

R3 Kesimpulannya, kesemua pihak, masyarakat, penjaga keamanan dan pegawai kerajaan haruslah bersikap lebih peka dengan keadaan sekeliling untuk menbendung masalah ini.

R4 A1 Kesimpulannya, walaupun terdapat sistem perundangan yang mengkhususkan hukuman bagi peragut, namun ianya seolah-olah tidak mendatangkan kesan kepada peragut, malahan semakin aktif melakukan perkara yang menjangkaui batas kemanusiaan sehingga menyebabkan kematian, kecacatan, kemalangan dan sebagainya. A2 Oleh kerana itulah, fenomena ragut ini harus dipandang serius dan perlu diusulkan satu hukuman yang lebih keras, hukuman hudud misalnya, supaya hukuman tersebut mampu menjadi pengajaran kepada peragut itu sendiri dan sebagai

76

pedoman kepada peragut lain agar fenomena ragut ini dapat dibenteras dengan berkesan.

R1 menulis lima ayat dalam perenggan kesimpulan. A1 menuntut tanggungjawab masyarakat untuk membendung jenayah ragut. Mereka perlu prihatin dengan persekitaran (ayat A2) dan tidak mementingkan diri sendiri (ayat A3). Ayat A4 menggesa agar banyak pihak tidak saling salah menyalahkan, sebaliknya perlu dipikul secara bersama oleh semua pihak (ayat A5).

R4 merumuskan esei dalam perenggan kesimpulan yang mengandungi dua ayat kompleks yang menyatakan undang-undang yang ada tidak menakutkan peragut dalam ayat A1. Seterusnya, dalam ayat A2, R4 mencadangkan agar hukum hudud digunakan kepada pesalah ragut sebagai pengajaran kepada orang lain. Kedua-dua perenggan kesimpulan ini masih memerlukan penambahbaikan agar memenuhi tuntutan sebuah kesimpulan esei yang baik.

Kesimpulan Lingkaran 111

Secara keseluruhannya, pelajar yang dibimbing menulis esei menggunakan kaedah tunjuk cara menunjukkan peningkatan mutu dalam lingkaran ini berbanding lingkaran 1 dan lingkaran 11. Pelajar didapati menguasai kemahiran daripada aspek struktur dan huraian isi. Struktur esei yang jelas dapat dilihat pada setiap bahagian pengenalan, huraian isi, pemerengganan dan penulisan ayat.

Pelajar telah berjaya meningkatkan kemahiran menulis perenggan dengan memenuhi ciri-ciri perenggan yang baik dan berkesan. Responden mampu membezakan antara isi utama dalam perenggan dengan huraian isi, isi sampingan, contoh dan huraian contoh. Pada masa yang sama, mereka turut berupaya menghasilkan ayat yang gramatis dan sesuai.

77

Walau

bagaimanapun,

responden

tidak

menunjukkan

peningkatan

yang

memberangsangkan dalam penulisan bahagian rumusan atau kesimpulan esei, berbanding struktur dan pengisian esei yang lain. R3 umpamanya, hanya menulis kesimpulan dalam satu perenggan yang terdiri daripada satu ayat ringkas sahaja. R1 dan R5 pula menghasilkan kesimpulan yang sederhana dan masih memerlukan penambahbaikan agar menepati ciri-ciri rumusan yang baik.

78

BAHAGIAN 5
PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

Pendahuluan

Bahagian ini adalah merupakan bahagian yang membincangkan keberkesanan pembelajaran menulis esei bagi dua strategi yang diplih. Perbincangan bahagian ini adalah dilakukan secara serentak bagi kedua strategi pengajaran yan dibincangkan iaitu strategi coaching dan tunjukcara. Bahagian akhir laporan kajian ini ialah kesimpulan yang dipaparkan secara menyeluruh bagi memperlihatkaan keberkesanan strategi coaching dan tunjukcara dalam pembelajaran menulis esei bagi pelajar universiti.

Perbincangan

Secara keseluruhannya strategi coaching dan tunjukcara amat sesuai digunakan bagi pelajar menggarap kemahiran menulis. Empat aspek yang dianalisis dalam penulisan esei ialah struktur dan huraian isi esei, penulisan perenggan, penulisan ayat dan pembinaan kesimpulan. Objektif pertama kajian ini ialah menganalisis kelemahan dan kekuatan pelajar yang mengikuti kursus ini. Analisis ini dinyatakan dengan jelas terutamanya pada Lingkaran 1 bagi kedua-dua strategi coaching dan strategi tunjuk cara. Analisis Lingkaran 1 menjelaskan bahawa bagi kedua-dua strategi , para responden mengemukakan esei yang lemah dari aspek-aspek yang dikaji iaitu struktur dan huraian isi, penulisan perenggan, penulisan ayat dan pembinaan kesimpulan. Padahal mereka telah pun diberikan pendedahan tentang strategi penulisan esei melalui kaedah ekpositori pada awal sesi pembelajaran dan ini menjelaskan kaedah kuliah kurang sesuai baagi menerapkan kemahiran menulis esei dalam kalangan pelajar. Antara kelemahan repsonden ialah gagal membina struktur esei yang mantap kerana esei tidak dirancang dengan teliti pada tahap pra-menulis, responden sendiri kurang arif atau kurang maklumat tentang topik esei yang 79

dipilih, reponden kurang berhati-hati dengan

aspek-aspek penulisan perenggan yang

sekurang-kurangnya mengandungi lima ciri yang telah dibincang, pembinaan ayat yang kurang tekal kerana ayat yang dibina tidak mempunyai halatuju ciri perenggan dan pembinaan kesimpulan yang longgar serta gagal merumus semua isi utama yang telah diketengahkan dalam esei dari mula hingga akhir. Data tentang kelemahan-kelemahan responden ini sekaligus menunjukkan bahawa proses menerap kemahiran menulis kurang sesuai dijalankan dalam kumpulan besar, misalnya dengan jumlah pelajar 100 orang. Pilihan yang mungkin lebih baik ialah menggunakan strategi pembelajaran yang lebih menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti berbentuk hands on dan strategi yang dipilih ialah coaching dan tunjukcara. Kedua-dua strategi ini menggalakkan pembelajaran koperatif sesama pelajar dalam kumpulan kecil , bimbingaan guru yang bertindak secara semerta, interaksi luas antara guru dengan pelajar dan interaksi yang aktif sesama pelajar.

Objektif kedua dan ketiga kajian ini ialah menganalisis kekuatan dan kelemahan strategi coaching dan tunjukcara. Analisis penuh bagi objektif ini dihuraikan dengan terperinci dalam Lingkaran 2 dan Lingkaran 3 bagi kedua-dua strategi coaching dan tunjukcara. Hasil atau output kedua strategi menunjukkan bahawa terdapat

penambahbaikan kualiti penulisan esei bagi semua aspek yang dibincang iaitu struktur dan huraian isi, penulisan perenggan, penulisan ayat dan pembinaan kesimpulan. Proses pembelajaran kedua strategi yang berasaskan kumpulan kecil, iaitu sepuluh orang pelajar berjaya membuktikan bahawa dalam pembelajaran menulis pelajar mampu menguasai kemahiran tersebut jika mereka diberikan aktiviti pembelajaran yang sesuai dalam kumpulan kecil. Penulisan esei pada Lingkaran 3 menunjukkan bahawa pelajar berjaya menghasilkan tugasan yang bermutu dan semua aspek yang dianalisis. Esei yang ditulis menunjukkan struktur esei yang jelas, yakni terdapat pendahuluan, huraian isi,

pembahagian isi menurut perenggan dan huraian kesimpulan. Pelajar juga menguasai kemahiran menulis perenggan dengan lebih sistematik. Perenggan yang ditulis juga mempunyai ciri-ciri penulisan perenggan yang berkesan iaitu terdapat pendahuluan atau ayat penerang asas, definisi konsep, huraian konsep, analisis konsep, contoh yang sesuai dan rumusan. Pada masa yang sama, pelajar turut menguasai kemahiran membina ayat

80

dalam perenggan dan membina kesimpulan yang baik. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan ini, didapati bahawa secara keseluruhannya pembelajaran melalui strategi coaching dan tunjukcara sangat sesuai digunakan untuk menerapkan kemahiran menulis esei dalam kalangan pelajar.

Apa yang terjadi dalam proses pembelajaran pada Lingkaran 11 dan Lingkaran III perlu dibincangkan secara lebih jelas supaya dapat dijadikan contoh bagi menjalankan strategi pembelajaran ini pada masa akan datang. Pada tahap Lingkaran II dan

Lingkaraan III, guru memberikan penerangan kepada pelajar tentang tugasan mereka iaitu menulis esei lima perenggan berdasarkan topik yang mereka sukai, kemudian guru akan mendampingi responden satu persatu, memeriksa esei yang mereka tulis, membincangkan pilihan yang lebih baik, memberi contoh serta memberi bimbingan dari segi struktur esei, isiisi penting esei, pembinaan perenggan dan pembinaan kesimpulan.

Pada masa bimbingan diberikan kepada seseorang responden, responden lain dalam kumpulan yang sama turut memberi perhatian supaya mereka mendapat manfaat bagi melakukan penambahbaikan esei mereka sendiri. Proses ini dijalankkan beruangulang kali dan tiap ahli kumpulan diberikan perhatian serta layanan yang sama. Apabila esei yang telah diperbetulkan atau telah menjalani proses pembaikan, esei itu akan dibaca untuk didengar dan dihayati oleh ahli kumpulan dan pada masa ini sekali lagi maklum balas dari anggota kumpulan dan guru akan diberikan. Jika perlu penulis esei akan terus mamperbaiki esei yang mereka hasilkan. Konsep partnership antara guru dengan pelajar adalah sama dengan konsep hubungan novice dengan expert-learner dan bimbingan yang diberi adalah sama dengan konsep scaffolding yang dicadang oleh Vygotsky (1978) dalam teori konstruktif sosial.

Semakin banyak interaksi antara guru dengan pelajar dan antara pelajar dijalankan, semakin luas pula pengalaman yang mereka kuasai dan semakin luas pula daya pemikiran mereka dan seluruh proses ini adalah merupakan proses di mana sekumpulan pelajar sedang membentuk komuniti pembelajar/community of learners yang menjalankan aktiviti menjurus kepada pemikiran luas atau think aloud. Proses ini adalah

81

proses keilmuan yang sangat berharga bagi pelajar membaiki kemahiran mereka menulis esei.

Adalah sukar untuk membicarakan kelemahan kedua-dua strategi yang telah digunakan kerana berdasarkan analisis dapatan, kedua-duanya memberikan hasil yang positif. Ini bermakna pembelajaran berasaskan kumpulan kecil lebih berkesan daripada pembelajaran dalam kumpulan besar atau secara kuliah terbuka. Jika ada pun aspek yang hendak dianggap sebagai kelemahan mungkin berkaitan dengan aspek masa dan kesediaan pelajar mengalami proses pembelajaran itu. Strategi coaching dan tunjukcara memerlukan pelajar yang sama berada dalam kumpulan pada setiap sesi pembelajaran supaya kemahiran yang hendak dikuasai itu berjalan dalam satu urutan yang betul. Bagi mengelakkan gangguan terhadap kemahiran yang hendak dikuasai, pelajar perlu mengalami proses pembelajaran sekurang-kurangnya dalam tempoh dua jam bagi setiap sesi. Penyelidik menganggap tempoh pembelajaran yang sesuai ialah tiga jam kerana walaupun jumlah pelajar adalah kecil tetapi aktiviti coaching dan tunjukcara dijalankan dengan penuh aktif kerana memberi tumpuan kepada setiap individu mengambil bahagian dan serentak dengan itu melibatkan aktiviti kumpulan yang berbentuk pembelajaran koperatif. Walaupun dalam pembelajaran koperatif terdapat halatuju yang jelas tetapi jika seasuatu masalah yang dihadapi itu agak baru dan penting, masa yang digunakan bagi menyelesaikaannya dalam kumpulan perlu menjurus kepada masalah itu dan ini menyebabkan aktiviti lain perlu ditangguhkan. Sungguh pun begitu arah atau halatuju pembelajaran masih tidak menyeleweng dari objektif pembelajaran asal dan dalam

konteks ini yang berlaku hanyalah perubahan dari aspek penumpuan sub-topik pembelajaran.

Berdasarkan dapatan kajian ini, adalah dicadangkan jika aktiviti pembelajaran berasaskan strategi coaching dan tunjukcara hendak diaplikasikan dalam bilik darjah, beberapa prinsip pembelajaran perlulah diikuti seperti berikut: (i) Kedua-dua strategi menghendaki kumpulan pelajar yang kecil saiznya iaitu antara 10-15 orang,

82

(ii)

memerlukan coach atau guru yang mahir dalam bidang yang hendak dikuasai misalnya guru yang mahir dalam bidang penulisan berbentuk akademik,

(iii)

bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang berkesan adalah dicadangkan tiap sesi pembelajaran memerlukan masa sekurang-kurangnya dua jam

(iv)

seboleh-bolehnya anggota kumpulan hendaklah mengikuti semua sesi pembelajaran dan mempunyai kesediaan bagi mengambil bahagian yang aktif sepanjang sesi pembelajaran,

(v)

guru hendaklah mempunyai kemahiran menggunakan pelbagai teknik peneguhan dan ransangan pembelajaran semasa sesi pembelajaran dijalankan seperti teknik dampingan, teknik memberi ganjaran,

mewujudkan suasana ingin tahu, memberikan peneguhan berasaskan signifikan kemahiran dan variasi teknik motivasi seperti memberi pujian, penghargaan, pengiktirafan serta mengaplikasi pelbagai teknik bahasa bukan lisan

Kesimpulan

Kajian tindakan ini adalah satu usaha mengatasi kelemahan-kelemahan yang dialami oleh pengajar dan pelajar di peringkat universiti dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan penulisan esei asas yang mempunyai struktur lima perenggan. Kelemahan proses pengajaran dan pembelajaran ini adalah berpunca daripada strategi kuliah terbuka yang digunakan bagi menerapkan kemahiran menulis esei kepada jumlah murid yang besar iaitu lebih dari 100 orang. Akhirnya selepas penilaian akhir diberikan, keebanyakan pelajar gagal menguasai kemahiran tersebut yang sekaligus menunjukkan kaedah dan strategi yang digunakan kurang sesuai dan perlu diganti dengan strategi yang lebih mantap seperti strategi coching dan tunjukcara.

83

Kerangka kajian ini adalah berlandaskan usaha membuktikan keberkesanan strategi coaching dan tunjukcara sebagai pilihan lain dalam menerapkan kemahiran menulis esei dalam kaalangan pelajar. Bagi membuktikan keberkesanan strategi coaching dan tunjukcara, tiga lingkaaran atau gelungan sesi pengajaran dan pembelajaran telah dijalankan dalam tempoh empat belas minggu. Seramai 20 orang responden terlibat dalam kajian ini, 10 orang bagi strategi coaching dan 10 orang lagi bagi strategi tunjukcara. Dapatan kajian dalam Lingkaran I secara keseluruhan menunjukkan responden mengemukakan esei yang lemah daripada semua aspek pembinaan esei iaitu struktur dan huraian isi esei, pembinaan perenggaan, pembinaan ayat dan kesimpulan. Dua orang pengajar atau guru telah menjalankan pelbaggai intervensi terhadap semua kelemahan pembinaan esei responden. Hasil daripada intervensi ini dihuraikan dalam dapatan kajian pada Lingkaran II dan Lingkaran III.

Dalam kedua-dua lingkaran ini esei reponden bagi kedua-dua kumpulan telaah mengalami pembaikan mutu sama ada melalui analisis kuantitatif maaupun analisis kuaalitatif. Dapatan kajian secara menyeluruh menunjukkan kedua-dua strategi coaching dan tunjukcara adalah berkesan bagi menerapkaan kemahiraan menulis esei dalam kalangan pelajar universiti dan dalam masa yang sama membuktikan bahawa penjaran esei secara kuliah terbuka adalah tidak sesuai sama sekali.

84

BIBLIOGRAFI

Anderson, E.M., & Shannon, A.L 1995. Toward a conceptualization of mentoring. In T. Kerry & A.S. Mayes (Eds.), Issues in mentoring (pp 25-34) NY : Routledge Atkeson, C.S. 1994. Using local trajectory opimizers to speed up global optimization in dynamic programming. In H. Moody Lipmann (Ed.), Advanced in Neural Information Processing System 6,(pp. 45-56). Cambridge, MA: MIT Press. Barry, K & King, L. 1997. Beginning Teaching (2nd Ed.). Australia : Social Press. Bligh, D.A. 1998. Whats the use of lectures?. Exeter : Intellect. Bereiter, C. & Scardamalia, M. 1987. The psychology of written composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Bonwell, C.C. & Eisson, J.A. 1991. Active learning : Creating excitement in the classroom. ERIC noED340272. Brown, J.S., Collins, A., & Duguid, P. 1989. Situated cognition and the culture of learning. Institute for Research on Learning. (IRL 88-0008). Bolt Beranek & Newman. Bruner, J. 1996. The culture of education. In Narratives of Science. Cambridge, MA: Harvard University Press. Butler, J.A. 1992. Use of teaching methods within the lecture format. Medical Teaching, 14( 1), 45-56. Brice, C. 1995. ESL writers reactions to teacher commentary: QA case study. ERIC Service NO ED 394312. Cohen, A. 1987. Student processing of feedback on their compositions. In A. Wendon & J. Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 57-69). UK :Prentice Hall. Cumming, A. 1989. Writing expertise and second language proficiency. Language Learning, 39, 81-141. Cumming, A. 1995. Fostering writing expertise in ESL composition instruction: modeling and evaluation. In D. Belcher & G. Braine (Eds.), Academic writing in a second language (pp.375-379). Norwood, NJ : Ablex Publishing Com. Dole, J.A., Brown, K.J., & Trathen, W. 1996. The effects of strategy instruction on the comprehension performance of at-risk students. Reading Research Quarterly, 31, 62-85. Driver, R.H., Asoko, J., Mortimer, E., & Scott, P. 1994. Constructing scientific knowledge in the classroom. Educational Researcher, 23 (7), 5-12.

85

Duncan, S.L.S. 1993. Creating personal relevance in rhetoric assignments. Paper presented to the English Articulation Conference. Monticello, IL. Duncan, S. 2005. Cognitive apprenticeship in classroom instruction : Implications for industrial and technical teacher education. DLA E-Journal. http://scholar.lib.vt.edu/journals/JITE/v33n/duncan. html. 28.10.09. Doya, K. 1996. temporal difference learning in continuous time and space. In D.S. Touretzky, D.S., M.C. Mozer & M.E. Hasselmo (Eds.). Advances in Neural Information Processing System 8. Cambridge : MIT Press. Ellis, R. 1994. The study of second language acquisition. Oxford : Pergamom Institute of English. Elmore, R.F., & Rothman, R. 2000. Testing, teaching, and learning: A guide for states and school districts. Washington, DC. : National Academy Press. Darling-Hammond, L., & McLaughlin, M.W. 1996. Policies that support professional development in an era of reform. In M.W. McLaughlin & I Oberman (Eds.),Teacher Learning: New policies , new practices (pp. 185-202), NY : Teachers College Press. Flower, L. & Hayes, J. 1980. The dynamic of composing : making plans and juggling constraints. In Gregg & E. Steinberg (Eds.), Cognitive processes in writing (pp. 31-50). Hillsdale, NY : Lawrence Erlbaum Associates. Flower, L. & Hayes, J. 1981. A cognitive process theory of writing. College Composition and Communication, 32, 365-387. Gardner, H. 1999. Intelligence reframed : Multiple intelligence for the 21 st century. NY: Basic Books. Greenfield, S. 2000. The Child. : The private Life of Brain. NY : John Wiley & Sons. International Reading Association (IRA) 2006. Standards for middle and high school literacy coaches. Newark , DE: Author Johnson, S.D., & Thomas, R.G. 1994. Implications of cognitive science for instructional design in technology education. Journal of Technology Studies, 20(1), 33-45. Levy, E. 2004. How to write perfect five http://www.iser.com/resources/essay-writing. html. 21.10.2009. paragraph essay.

Larsen-Freeman, D. 1991. Teaching grammar. In M. Celce-Murcia (Ed.), Teaching English as a second foreign language (2nd. Ed.) Boston : Heinle & Heinle Publishers.

86

Mellalieu, P.J. 2008. Writing to learn argument and persuasion: A Trojan Horse for promoting the adoption of Writing Across the Curriculum (WAC) principles in an international business school. http://web.me.com/petermellalieu/teacher/Bolg/Entries/2008/7/31. 25. 10. 2009. Moran, A. 2007. Managing your own learning at university: A practical guide. University of Dublin. Myles, J. 2002. Second language writing and research: The writing process and error analysis in student texts. TESL-EJ, 6 (2) . http://www-writing.berkeley.edu/teslej/ej22/a1.html. Palinscar, A.S., & brown, A.L. 1984. Reciprocal teaching of comprehension-fostering and comprehension-monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, 117-175. Perkin, D.N., & Solomon, G. 1988. Teaching for Transfer. Educational Leadership, 46(1), 22-32. Piaget, J. 1983. Piagets theory. In P.H Mussen (Eds.), Handbook of child psychology (Vol.1). New York : Wiley. Poglinco, S.M., Bacj, A.J., Hovde, K., Rosenblum, S., Saunders, M., & Supovitz, J.A. 2003. The heart of the matter: The coaching model in Americas choice schools. Philadelphia : Consortium for Policy and Research in Education. Raimes, A. (1985). What unskilled ESL students do as they write: A classroom study of composing. TESOL Quarterly, 19, 229-257. Raimes, A. 1987. Out of woods: Traditions in the taching of writing. TESOL Quarterly, 25, 407-430. Roger, C. 1961. On becoming a person. Boston : Mifflin. Rosenshine, B. V. 1986. Effective teaching in industrial education and training. Journal of Industrial Teacher Education, 23 (2), 5-19. Selinker, L. 1972. Interlanguage. International Review of applied Linguistics, 10, 209231. Schaal, S. 1997. Learning from demonstration. In M.C. Mozer, M. Jordan, & T. Petsche (Eds.), Advances I in Neural Information Processing Systems 9 (pp. 1040-1046). Cambridge, MA. MIT Press. Sorenson, S. (2000). Student Writing Book. NY : Wiley

87

Smith, A. T. 2004. The middle school coach: Roles, context, and connections to teaching. Unpublished Ph.D Dissertation, University of Washington. Swales, J. 1990. Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge, England : Cambridge University Press. West, C.K., Farmer, J.A., & Wolf, P. M. 1991. Instructional design : Implications from cognitive science. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Wiske, M.S. 1998. Teaching for understanding: Linking research and practice. San Francisco : Jossey Bass Pub.

88