Anda di halaman 1dari 12

TAM9YILDIR

KLASKMZKTUTKUNLARININ
BRNUMARALIREFERANSKAYNAI
OLMAYISRDRYORUZ

AkaaaSok.No:1/1Acbademskdar/stanbul
T:02163252713-F:02163263920
www.andante.com.tr

KLASKMZKTUTKUNLARININDERGS

ANDANTE9YAINDA

Bugnlkemizdeki8.000iaknmzisyenvemziktutkunu,2002ylndan
beri,yabanclkelerinnlklasikmzikdergileriniaratmayanzenginierii
veyksekbaskkalitesiyle,sadeceTrkiyenindeildnyannennemli
klasikmzikdergilerindenbiriolarakdeerlendirilenANDANTEyitakip
ediyor.

ANDANTENNHERSAYISI
HANGNOKTALARAULAIYOR?

*Kargoyoluyla,TrkiyenintmblgelerindebulunanbataD&Rolmakzeresekinzincirmaazalar
*Trkiyesathnayaylmsekinkitabevleri
*Trkiyedevedlkelerdeyaayanaboneler
*Protokollistemizdeki,lkeninkararalcmevkilerindebulunankiiler

ANDANTENNHERSAYISIHANGZELVE
RESMKURUMLARDABULUNABLR?

*niversitelerineitimfakltelerinebalmzikretmenliiblmleriktphaneleri
*niversitelerebalgzelsanatlarfaklteleriktphaneleri
*niversitelerebaldevletkonservatuvarlarktphaneleri
*Anadolugzelsanatlarliseleriktphaneleri
*zelmzikeitimkurumlarktphaneleri
*niversitelerinktphaneleri
*ndegelenzelokullarnktphaneleri
*lhalkktphaneleri
*Konsersalonlar
*Senfoniorkestralar
*Operakurumlar
*Kltrsanatkurumlar
*Organizasyonfirmalar
*zelmzeler

ANDANTENNOKURKTLES
HANGKESMLERDENOLUUYOR?

*Mzikeitmenleri
*Mzikrencileri
*Profesyonelmzisyenler
*Amatrmzisyenler
*Kltr-sanatkurumlaryneticileri
*Organizasyonfirmalaryetkilileri
*Mziiyaamlarnnayrlmazbirparashalinegetirmiserbestmeslekmensuplar,iadamlar,
profesyonelyneticiler,memurlar,evhanmlar

RAKAMLARLA
ANDANTEOKURPROFL
ANDANTEninokurprofilinitespitetmeyeynelikuyguladmzanketler,dergimizinokur
kitlesinin40yastmziktutkunlar(%46),mzisyenler(%33)veamatrmzisyenler
(%31)denolutuunugsteriyor.

40YASTMZKTUTKUNLARI(%46)

Trkiyeortalamasnnzerindebirgelirdzeyinesahipler.Yksekeitimliler.Yalar40ve
zerinde.Konserveoperasalonlarnagidenler,bugrubunhemenfarknavaracaklardr.
Hayatlarndzenekoymu,ocuklarnbytmler;dolaysylahobilerineveilgiduyduklar
alanlaraparavezamanharcayabiliyorlar.Konserveoperasalonlarnagitmeklekalmayp,CD-LP-
DVDkaytlardasatnalyorlar.Dahaiyiseskalitesieldeedebilmekiinmziksistemlerinede
yatrmyapyorlar.Hangikonservetemsilleriizlemeleri,hangiCD-LP-DVDkaytlarnedinmeleri,
hangienstrmanneredenalmalar,ocuklarnamzikeitimialdrmakiinhangieitim
kurumunabavurmayvehangisessistemlerininpeinedmelerigerektiikonularnda,
uzmanlardantavsiyealabilmekiin,ANDANTEokuyorlar.

MZSYENLER(%33)

kialtgrubaayrlabilir:Profesyonelmzisyenlervemzikrencileri.Klasikmzikdnyasndaolup
bitenleriveyenilikleritakipetmek;izlemelerigerekenkonservetemsiller,edinmelerigereken
kaytlarvekitaplarnnelerolduklarnrenmekiinANDANTEokuyorlar.Entelektelbirikimlerini
gelitirmekamacylaokumalargerekenkapsamlmakalevesyleilerdeonlariinhibiryerde
bulamayacaklarnemlikaynaklar.

AMATRMZSYENLER(%31)

Saycaprofesyonelmzisyenlerdenaakalmayanbirbakaokurkitlemizde,korolarda,mzik
gruplarndaveyaevlerdeprofesyonelamaladeilyalnzcazevkaldklariinmzikicraeden
amatrmzisyenler.

ANDANTEYEREKLAMVERMEKFRMANIZA
NEKAZANDIRIR?

ANDANTEALANINDARAKPSZDR

Faaliyetlerinizvernleriniz,kesintisizdokuzyldryaymlanmaktaolan,Trkiyeninada
dergicilikstandartlarnasahipilkvetekklasikmzikdergisindeyaymlanr.

HEDEFEKLTLENRSNZ

8,000iakntutkulumzikseverevekltrsanatrnleritketicisineulaabilmeninenpratik
yoludur.

REKLAMLARINIZINGRLMESIKLIIFAZLADIR

SatnalndandanitibarendaimabakededururnkTrkiyededzenlenentmklasik
mziketkinliklerinikapsayangenivebakahibiryerdebulunmayanajandassayesindehielden
dmez.

ATILMAZ,ARVLENR

Poplerbirklasikmzikdergisidiramamdavimleritarafndanmeraklabeklenenciddiyazve
rportajlarsayesindeokunduktansonrapeatlandergilerdendeildir;okunurveihtiya
duyulduundatekrarincelenmekzerearivlenir.

HERKESEHTAPEDER

Alanndatekolmannverdiisorumlulukanlayyla,okgenibiryelpazedeyaynyapmas
sayesinde,hemklasikmzieyenibalayanlarnhemdebualandauzmanlaanlarndergisiolmay
baarabilmitir.

ANDANTEDERGS2011-2012YILI
REKLAMTARFESVESKONTOLAR

1x 3x 6x 11x

Tamsayfa(1.forma) 3000 2500 2000 1500

Tamsayfa(Sonrakiformalar) 1800 1500 1200 900

sayfa(B-C) 1000 750 500 350

1/3sayfa(-D-E) 750 500 350 250

sayfa(F) 450 350 300 250

1/6sayfa(G-H-I) 250 200 175 155

1/8sayfa(J) 150 125 120 105

Kartvizit() 100 85 80 70

nkapakiive1.sayfa 5000 3500 2500 1750

Arkakapakii 3500 2500 1750 1250

Arkakapak 6500 5000 4500 3500

Insert 4500 4000 3500 2750

REKLAMBOYUTLARI

Tam sayfa
218*300 mm
+5 mm tama
1/2 dikey
86*260 mm
1/2 yatay
176*128 mm
1/3 dikey
56*260 mm
1/3 yatay
176*84 mm
1/3 kare
84*84 mm
1/4 dikey
86*128 mm
1/6 kare
84*84 mm
1/6 yatay
116*66 mm
1/8 yatay
86*62 mm
1/6 dikey
56*128 mm
Kartvizit
71*44 mm

TEKNKZELLKLER

DERGEBADI(ENxBOY) 218x300mm

RENK 4+4

KAPAK 200GRMATKUE(THALKAIT)

SAYFALAR 90GRMATKUE(THALKAIT)

CLTEKL AMERKANCLT

FREKANS YILDA11SAYI

KOULLAR

1-BirimfiyatlarTLzerindendir.

2-Tarife31Aralk2012tarihinekadargeerlidir.

3-KDVoran%18olupbirimfiyatlarailaveedilecektir.

4-demevadesi30gndr.

5-lanrezervasyonlardergiyayntarihinden20gnncedergireklamblmne
bildirilmelidir.

6-lanmateryalleridergiyayntarihindenenge10gnncedergiyeulatrlmaldr.

7-CDilebirlikteprovabaskgelmemesidurumundabaskkalitesiverenklerdendolay
sorumlulukkabuledilmeyecektir.

REKLAMFORMATLARI

PDF,TIFF,EPS

TALEPEDLENMATERYAL

CDVEPROVABASKI

TRAJ 8000-10.000

DAITIM KARGOVEPOSTAYOLUYLA

www.andante.com.tr

letiimveteknolojiyeyaptyatrmlarla20.000iaknmzisyenvemziktutkunu
tarafndanbeeniiletakipedilenTrkiyeninKlasikMzikPortalwww.andante.com.tr
klasikmzikdnyasnngncelvesondakikahaberleri,zenginierii,forumlar,
syleileri,sarsayfalar,etkinliktakvimiveeletirileriileinternetzerindendemzik
dnyamzahizmetveriyor.

www.andante.com.tr

20112012YILIREKLAMTARFES

1x 4x 6x 11x

stbanner500x60pix 3000 2750 2500 2250

Ortastbanner580x100pix 27502550 22502050

Orta(orta1)banner580x100pix 25002200 1900 1600

Orta(orta2)banner580x100pix 2250 2000 1750 1500

Orta(alt)banner580x100pix 2000 1750 1500 1250

Sastbanner160x160pix# 1250 1000 750 500

Saortabanner160x160pix# 1000 800 600 400

Saaltbanner160x160pix# 750 550 350 250

Solstbanner160x160pix# 1000 800 600 400

Solaltbanner160x160pix# 900 700 500 300

Tamsayfaarkaplanreklam 900070005000 3000

www.andante.com.tr

20112012YILI
BLMSPONSORLUKLARITARFES

1x4x 6x 11x

KULAIMIZAGELENLER 1000 800 600 400

AYINMZSYEN 1000 800 600 400

GENLERDENHABERLER 900 700 500 300

KONSER 800 600 400 200

OPERA 800 600 400 200

CD 800 600 400 200

DVD 800 600 400 200

KTAP 800 600 400 200

lgiliblmnaltksmnda580x160pixelbyklndebannerreklamgsterimi
sunulur.Bannerreklamatklandnda,yenialanbirpencereilefirmannkendi
websitesinelinkverilir.

BANNERREKLAMKOULLARI

1-BirimfiyatlarTLzerindendir.

2-Tarife31Aralk2012tarihinekadargeerlidir.

3-KDVoran%18olupbirimfiyatlarailaveedilecektir.

4-demevadesi30gndr.

6-lanlarbelirtilenllerde,reklamverenkuruluyadaajanstarafndangnderilir.

7-Madde6uyarncahazrlanmamolanbannerreklamlarntasarmveuygulamas
www.andante.com.trgrselynetmenleritarafndanhazrlanabilir.Aylkbannerfiyatnn
%20si,tasarmveuygulamabedeliolarakfiyatailaveedilir.

8-Tasarmveuygulamaswww.andante.com.trtarafndanyaplanbannerreklamlar,
reklamvereninonayndansonragsterimegirer.