Anda di halaman 1dari 44

PENSKORAN, PENGGREDAN &PENAFSIRAN DAN PELAPORAN

NURUL HIDAYAH HAMZAH

D20091035090 MASZAWANI ABDUL WAHAB D20091035110 SITI SURIANI ISMAIL D20091035081 NOR HIDAYAH BT SAAD D20091035108

PENSKORAN
Tugas pemeriksa- memeriksa kertas jawapan pelajar berdasarkan contoh jawapan atau peraturan permakahan yang telah ditetapkan. Skor ujian menggambarkan kebolehan pelajar dalam sesuatu bidang atau domain yang diuji

Skor mentah merupakan bilangan jawapan betul


Skor terbitan skor yang dimodifikasikan atau ditukarkan dari skor mentah Terbahagi kepada skor terbitan mutlak & skor terbitan relatif (norma)

Bagi skor terbitan mutlak, lazimnya skor diberikan se bagai perbandingan prestasi murid berasaskan satu s tandard yang telah ditentukan lebih awal, iaitu selalu nya menggunakan sistem 100-poin. Manakala skor terbitan relatif ialah skor yang membandingkan prestasi murid berdasarkan prestasi ahli kumpulan.

PENSKORAN
Penskoran adalah satu proses memberi skor kepada jawapan pelajar.

Skor adalah berbentuk numerik


Penggredan adalah proses memberi gred ke atas jawapan pelajar atau skor pelajar. Kerapkali dalam bentuk abjad.

Penskoran Jawapan Esei - Penskoran Holistik & Penskoran Analitik Penskoran Holistik juga disebut sebagai pendekatan general impression atau whole impression berdasarkan perbandingan sesuatu sampel esei atau penulisan kepada sesuatu piawaian yang telah ditetapkan

Pengukuran Holistik dibuat berdasarkan kebolehan pelajar


Membina, mengumpul, memilih dan menyusun idea-idea yang berkaitan dengan tajuk karangan Menggunakan bahasa yang jelas dan berkesan

Menguasai teknik mengarang


Menulis dengan bahasa yang kemas, lancar, jelas dan gaya bahasa yang menarik

Pemeriksaan Karangan Untuk Peringkat SPM


Definisi tajuk tepat sekali Isi cukup & berkembang Bahasa sangat memuaskan dan lancar Pengolahan istimewa, menunjukkan kematangan, sangat menarik dan sungguh berkesan Tatabahasa tidak kesalahan yang ketara terdapat kesalahan-

Struktur ayat terdapat keseragaman yang berbagai-bagai Kosa kata penggunaannya sangat luas dan tepat

Pemerengganan wacana betul dan tepat


Tanda baca betul dan tepat

Penskoran Analitik dibuat dengan menyemak jawapan pelajar secara terperinci berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Terangkan empat kriteria pemilihan pokok untuk melandskapkan satu kawasan padang rekreasi. (8 markah)

kadar tumbesaran cepat (1m)


Pokok cepat membesar/mudah mendapat kegunaan sepenuhnya (1m)

Tidak banyak daun/ada buah mudah gugur (1m)


Kawasan tidak mudah nampak berselerak/kotor (1m)

Akar jauh ke dalam/akar tunjang/kukuh (1m)


Tidak mudah tumbang/teguh/tidak merosakkan permukaan padang (1m)

Pokok tidak berduri/beracun (1m)


Mengelakkan keracunan/kecederaan kanak-kanak (1m) Dapat teduhan cukup (1m) yang membahayakan

Mempunyai silara/kanopi lebar/padat (1m)

Penggredan
Definisi:
Proses memberi gred ke atas jawapan atau skor murid dan biasanya gred diberi dalam bentuk abjab gred abjad terdiri daripada 5/6 kategori A-cemerlang D-rendah B-baik E-tidak menguasai C-sederhana F-gagal

Kepentingan: -Untuk mengetahui sejauh mana objektif pengajaran & pembelajaran telah
dicapai -digunakan oleh guru untuk menunjukkan pencapaian pelajar dalam penilaian sumatif seperti ujian akhir penggal/ujian akhir tahun

Tujuan Penggredan
-Satu prosedur yang formal dan sistematik dalam menyampaikan maklumat penaksiran guru tentang pencapaian pelajar kepada ibu bapa -Untuk memotivasikan pelajar dan memberi ganjaran kepada pelajar

Prinsip pembentukan sistem penggredan


-jelas dan mudah difahami oleh penggunanya -diberitahu kepada semua penggunanya -adil kepada semua pelajar tanpa mengira jantina, kelas, ras dan status ekonomi

Ciri-ciri sistem penggredan


-Adil kepada semua pelajar -Tepat dalam menggambarkan apa yang pelajar telah pelajari -Konsisten dari segi penggunaan dan pentadbirannya kepada semua pelajar

Jenis Penggredan
-penggredan rujukan norma -penggredan rujukan kriteria Pelbagai jenis alat pengukuran bagi penggredan. Antaranya ialah : -ujian esei -ujian objektif -tugasan(assignment) -persembahan/amali

Penggredan rujukan kriteria


-prestasi seseorang yang dibandingkan dengan kriteria piawai yang telah ditetapkan terlebih dahulu -asas perbandingan atau pemerolehan satu kontinum ilmu, daripada tiada kecekapan langsung kepada satu prestasi yang sempurna (Glaser, 1963, dalam Hanna & Dettmer, 2004) -aras pencapaian yang diperlukan -Kriteria itu mestilah bidang kandungan atau kemahiran yang boleh dikenalpasti secara eksplisit -Untuk menentukan setakat mana pelajar dapat menguasai objektif pembelajaran kursus yang telah ditetapkan oleh guru atau kurikulum. -Skor yang diperolehi menggambarkan kecekapan dan kebolehan pelajar dalam tugasan yang diberi

-gred yang sama memberi gambaran pencapaian yang sama dalam mana-mana tugasan ayng telah diberi -dilaksanakan melalui sistem 100-point
Gred A B C D F markah 90-100 80-89 70-79 60-69 Kurang daripada 60

Contoh: Kerja Kursus- sejarah PMR


Elemen 1- mengumpul fakta sejarah (4/5 sumber) Buku ilmiah, jurnal, akhbar, majalah, orang, melawat tempat kajian, internet, televisyen, radio, VCD, video dan lain-lain Elemen 2- merekod fakta sejarah (mengulas, menganalisis, mentafsir dan merumus) a. Tajuk Kajian b. Senarai Kandungan c. Penghargaan d. Objektif kajian e. Kaedah kajian f. Laporan kajian g. Rumusan, Lampiran, Rujukan

Elemen 3- penerapan unsur patriotisme Menulis esei yang mengandungi 150 patah perkataan yang menunjukkan pengamalan unsur patriotsme Contoh tajuk Jelaskan peranan seorang remaja dalam pengisian kemerdekaan negara Malaysia.

Penggredan rujukan norma


1.Prestasi seseorang yang dibandingkan dengan prestasi kumpulannya 2.membandingkan prestasi seseorang itu dengan prestasi kumpulan yang relevan dan betul 3. Kumpulan rujukan atau norma mestilah dihuraikan dengan jelas, barulah perbandingan yang bermakna boleh dilakukan 4.kumpulan rujukan atau norma boleh terdiri daripada kelasnya sendiri,tingkatan mahupun sekolah 5. boleh dibandingkan daripada keputusan bagi ujian yang sama 6.menggalakan persaingan dan perbandingan terhadap skoran 7.pencapaian pelajar dinilai berdasarkan pencapaiannya dengan pencapaian kumpulan norma yang telah ditetapkan 8.sesuai untuk diaplikasikan ketika pemilihan bagi penempatan pelajar ke dalam sesuatu program pendidikan 9.apabila memberi gred berdasarkan rujukan norma,pelajar akan disusun mengikut prestasi (rank):

GRED A B

PERATUSAN PELAJAR 15 25

Dimensi Ciri 1. Matlamat

Rujukan Norma Membandingkan prestasi seseorang pelajar dengan pelajar lain

Rujukan Kriteria Membandingkan prestasi seorang pelajar dengan kriteria piawai yang ditetapkan.

2. Pembinaan Soalan

Soalan menggalakkan kepelbagaian. Soalan memberi tumpuan kepada Soalan menggunakan pengacau terbaik kriteria tingkah laku yang diuji. Menumpukan kepada pengenalpastian tingkah laku.

3. Kandungan Ujian

Cetek, kebiasaannya 1 atau 2 soalan setiap objektif

Mendalam, banyak soalan bagi setiap objektif.

4. Kepelbagaian Kandungan 5. Pelaporan dan Pentafsiran

Semakin pelbagai soalan ujian semakin Kepelbagaian soalan ujian adalah baik minimum. Persentil dan skor piawai Bilangan lulus atau gagal serta julat prestasi yang boleh diterima.

Skor ujian tidak mendatangkan apa-apa makna

kecuali guru berupaya membuat tafsiran yang tepat dan sesuai. Skor 60 yang diperoleh oleh seseorang pelajar dalam ujian matematik tidak memberi makna kecuali kita boleh mentafsirkannya sebagai penguasaan yang lemah, sederhana atau cemerlang.

Tafsiran terhadap skor ujian adalah sangat penting

bagi menentukan sejauh mana objektif pengajaran dan pembelajaran di sekolah dicapai. Tafsiran perlu dilakukan dengan objektif bagi mengelakkan pertimbangan peribadi penilai. Di antara ciri yang biasanya diperlukan bagi membuat tafsiran yang tepat ialah ciri kecenderungan memusat dan serakan skor-skor ujian.

Kecenderungan memusat
Suatu ukuran yang nilainya mencerminkan atau

menerangkan sesuatu kumpulan data Satu ukuran yang dapat menerangkan atau memerihalkan tentang keseluruhan set data. Beberapa ukuran yang digunakan : - mod - median - min

4 kegunaan utama ukuran kecenderungan memusat

1. Untuk memberi gambaran terhadap persekumpulan data 2. Untuk membuat perbandingan antara 2 kumpulan data 3. Untuk memberi gambaran secara menyeluruh terhadap sesuatu sekumpulan data melalui persampelan 4. Untuk memberikan konsep matematik terhadap pertalian antara kumpulan yang berbeza.

Min
Lebih dikenali sebagai Min Arimetrik
Biasanya dikenali sebagai purata Bagi populasi yang kecil, min , boleh dikira

menggunakan rumus berikut: M= Xi/N Xi perjumlahan semua skor individu N ialah populasi atau jumlah individu.

terdapat seramai 30 orang pelajar, jadi N = 30. Bagi

pula Xi , ini bermaksud kita jumlahkan kesemua markah pelajar. Xi, Jumlah markah kesemua pelajar = 1644 N, bilangan pelajar = 30 M= Xi/N 1644/30= 54.8 Min= 54.8

Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun (Skor)

Kelas 3 A

Kelas 3 B

Kelas 3 C

54 62 86 74 65 82 84 76 80 66 67 72 56

60 55 58 72 75 65 78 70 68 73 75 80 67

70 59 74 64 62 78 68 59 75 60 57 69 60

94 58 75 98 29 97 95 56 87 46 43 70 48

55 59 50 88 41 68 90 60 100 33 57 35 30

38 70 28 44 69 42 99 92 40 56 80 72 90

62 65 57 50 67 60 63 67 66 60 62 61 55

60 55 60 60 54 66 67 59 58 67 63 68 58

62 61 50 67 65 61 62 60 55 50 57 69 63

Cari nilai min setiap kelas diatas?

Median
Median merupakan nilai tengah sesuatu taburan skor

yang disusun mengikut urutan menaik atau menurun. Langkah-langkah menentukan median sesuatu taburan ialah: 1. Menyusun skor-skor tersebut secara menaik atau menurun. 2. Menomborkan skor-skor tersebut, dengan mengabaikan data yang hilang. 3. Jika bilangan skor adalah genap, skor yang terletak di tengah urutan skor tersebut ialah nilai median.

12 17 21 24 26 35 35 37 40 Median = 26 Jika bilangan skor adalah genap, nilai purata bagi dua skor yang terletak di tengah-tengah urutan skor tersebut adalah nilai median.

12 17 21 24 26 35 36 37 40 68 Nilai median merupakan nilai purata skor 26 dan 35, iaitu 30.5

min = median

Taburan normal, kecenderungan sifar

median min

Kecendurungan positif

Min median

Kecenderungan negatif

Serakan skor-skor ujian


Guru juga perlu mengetahui adakah pelajarnya

mempunyai pencapaian yang serupa atau pelbagai. jika kebanyakan pelajar memperoleh markah yang hampir sama, maka kebanyakan markah berhampiran dengan min, mengakibatkan julat kecil dan serakan kecil atau serupa. Serakan besar dan pelbagai berlaku apabila nilai julat besar, perbezaan prestasi pelajar sangat ketara.

Serakan Serupa

Serakan Pelbagai

min

Serakan serupa dan pelbagai

varians
Ukuran yang biasa digunakan adalah varians dan

sisihan piawai atau sisihan lazim. Varians , ialah purata jumlah perbezaan markah setiap individu pelajar dengan purata min. Kita gunakan rumus

1 Xi X N 1
2

Xi
X
.

Skor individu

Nilai min

ialah populasi atau jumlah individu.

Nilai positif pula dinamai sisihan piawai atau sisihan lazim. Maka varians
1 Xi X N 1
2

1 17750.8 612.097 29

612.097 24.741

Varians yang besar menunjukkan bahawa nilai-nilai

terserak dengan luas daripada nilai min. Ini bermaksud, nilai-nilai bertaburan jauh daripada nilai min. Sekiranya varians kecil, serakan data juga kecil. Varians yang sifar menunjukkan bahawa semua nilai adalah sama.

Nama Pelajar 1 Pelajar 2 Pelajar 3 Pelajar 4 Pelajar 5 Pelajar 6 Pelajar 7 Pelajar 8 Pelajar 9 Pelajar 10 Pelajar 11

Ujian 1 70 45 18 72 50 20 75 55 25 77 56

Ujian 2 30 35 67 25 35 45 44 34 56 78 55

Ujian 3 77 76 87 66 89 87 79 69 88 69 78

Ujian 4 67 66 58 67 73 67 68 61 62 59 71

Ujian 5 98 78 68 21 11 12 13 89 98 96 58

Ujian 6 34 45 32 42 12 15 32 41 144 17 21

Pelajar 12
Pelajar 13 Pelajar 14 Pelajar 15 Pelajar 16 Pelajar 17 Pelajar 18 Pelajar 19 Pelajar 20 Pelajar 21

26
80 58 32 83 60 35 85 62 38

22
77 50 21 75 22 13 35 44 21

56
89 66 80 79 58 57 70 78 57

73
69 66 67 87 59 78 75 74 89

56
89 24 56 21 35 78 89 89 21

24
18 19 26 24 31 32 21 24 32

Pelajar 22
Pelajar 23 Pelajar 24 Pelajar 25 Pelajar 26 Pelajar 27 Pelajar 28 Pelajar 29 Pelajar 30

90
65 40 94 67 15 95 44 15

45
33 22 86 45 11 86 23 11

88
97 90 60 78 88 87 69 78

67
78 89 90 59 68 77 78 69

56
32 98 31 25 54 35 67 23

43
23 13 16 17 13 23 41 51

Min

54.9

41.53333

76.33333

71.03333

54.03333

30.86667

Median
Varians

42.5
607.0586

20.5
499.8437

77.5
134.5747

68
83.41264

60.5
931.5506

42.5
570.2575

Jawapan
Ujian 1: Nilai min lebih besar daripada nilai median. Taburan

condong positif. Serakan pelbagai kerana sisihan piawai besar. Ujian 2: Nilai min jauh lebih besar daripada nilai median. Taburan condong positif. Serakan pelbagai kerana sisihan piawai besar. Ujian 3: Nilai min jauh berhampiran dengan nilai median. Taburan agak normal. Serakan agak serupa kerana sisihan piawai kecil. Ujian 4: Nilai min jauh berhampiran dengan nilai median. Taburan agak normal. Serakan agak serupa kerana sisihan piawai kecil. Ujian 5: Nilai min lebih kecil daripada nilai median. Taburan condong negatif. Serakan pelbagai kerana sisihan piawai besar. Ujian 6: Nilai min lebih kecil daripada nilai median. Taburan condong negatif. Serakan pelbagai kerana sisihan piawai besar.

Definisi Menurut (Dr Ragbir A/P Singh) proses menyampaikan maklumat penilaian oleh guru dari semasa ke semasa tentang perkembangan pelajar, pengetahuan,kemahiran, nilai, sikap, dan pencapaian.

Kriteria yang perlu ada dalam Pelaporan


Objektif Ibu bapa/penjaga dapat menerima catatan yang dibuat dalam pelaporan berkenaan
Berterusan Maklumat berterusan tentang kemajuan pelajar Supaya ibu bapa/penjaga mengetahui perkembangan prestasi pelajar sama ada meningkat atau menurun
Kebolehpercayaan Supaya para ibu bapa dapat menaruh kepercayaan kepada guru

Kaedah Untuk Melaporkan Kemajuan Pelajar


Gred Abjad
Penilaian Bertulis Konferens

Gred Abjad -Kerap digunakan sebagai pangkat dalam menetapkan prestasi pelajar
Konferens -Pertemuan di antara guru, ibu bapa/penjaga dan pelajar untuk membincangkan prestasi pelajar

secara keseluruhan
Penilaian Bertulis

-Pelaporan bertulis dibuat kepada ibu bapa/penjaga yang tidak dapat hadir konferens

JENIS-JENIS LAPORAN
SUMATIF
FORMATIF

Laporan Sumatif
1.Wajib disediakan .

2.Menunjukkan perkembangan pencapaian


atau penguasaan mengikut standard prestasi . 3.Merumus pencapaian atau penguasaan secara kualitatif dan kuantitatif .

Laporan Formatif
1.Tidak wajib, apabila diperlukan sahaja.

2.Verbal/bertulis berdasarkan rekod hasil kerja murid yg dikumpul dlm portfolio


3.Tidak dilaporkan ke pusat secara berkala.

4.Tidak semestinya mengikut pernyataan standard


prestasi.

PELAPORAN FORMATIF MURID