SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

” A. amarga ukara inti utawa bakune ing…. mburi C. Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . tengah D. artikel E. ineratif E. A. campuran D. wiwitan lan mburi E. wiwitan B. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. Pak.C. klausa 5. deduktif B. menawa kowe lara. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. kaya sedina sadurunge. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. cetha yen mangsa ketiga. kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C. campuran 8. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. induktif C. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. Pak kula lara nyuwun pamit B. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. A. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. Pak Guru : “Sin. Dina iki panas banget iki panas banget. Wingi uga panas. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. Ora ana udan. Wis ora ana mendhung. tanpa ukara baku 6. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. Pak. tembung D. A.

Parasaja tegesipun…. nembe mawon tindhak E. Layang dinas C. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. Sampun Bu. krama inggil 11. Layang iber-iber D. muluk . Sembah sungkem . Ingkang salam D. Salam taklim C. Pak. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna. Sampun Bu. nembe mawon B. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. Kula mboten pirsa Bu. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. Wis Bu. A. Ibu Adi : “Di. nembe mawon bidhal D. Ingkang taklim B. simbah lan sapanunggalane. A. krama madya E. bapakmu wis tindak during ?” : “…. lagi mawon tindak C. Layang ulem E.” A. A.D. pak. Layang lelayu 12. aku mulih ndisik nggih ? 9. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. Layang kang sifate pribadi. alus banget C.muluk B. Ingkang sembah E. sederhana D. Diarani…. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Wis sampun Bu. Layang pribadi B.

gawe janji 14. Guru gatra B. salam B. atine sing kelara – lara. Dhong . pitakonan C. wangsulan D. kenalan E. Guru wilangan E. purwakanthi guru swara C. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun.. Pada Kanggo soal no 16. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi…. 17. Ukara kuwi kalebu. parikan E.purwakanthi lumaksita B. A.dhing C. A. Guru lagu D. purwakanthi guru sastra 15. cangkriman D.13... . Mangan ati. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A.

10e. mijil B. sinom E. 6i. 6i. 10i. 10i. Uga babagan informasi. 6u B. 6i. 10e. 6i. pinter B. 6a. 10e. 6i. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. 10i. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. Apa – apa sarwa maju lan modern. pada C. kendel ngarep D. 6o. C. 6u C. guru gatra D. 6a. A. 10i. 10e. 10i. 10i. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. 6a.16. A. 6a. 6u D. 6u. 6u 18. guru wilangan 20. 10i. 10 i. asmaradana 17. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. 10i. pupuh B. guru lagu E. 6u E. gambuh C. lanang 19. sabar E. A. A. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . dhandhanggula D. 10i. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana.

ngerteni majuning jaman saiki.. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. A. deduktif C. Bu Guru. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24. C. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. B. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku…. A. gabungan 21. Bu Guru. mbanda tangan ing buri D. A.. tangan capeng E. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. D. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. Mula saka iku. A.. induktif B. E. Bu Guru. sedhakep B. Tangan ngapurancang tegese. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. ineratif E. Bu Guru. . Bu Guru. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. campuran D. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. dhadhane lurus 22.

15 26. nyuwara D. Nesu!!! . ndangu B. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese…. luwes E. 12 E. nglagokake C. 10 B. mbengok B. 11 C. A. Cacahe tembang macapat kuwi ana….A. maringi pirsa D. mundhut pirsa C. nyaosi pirsa E. A. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. menehi ngerti 25. 8 D.

Bandhang B. 5. A. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A. bombong 30.(Sendang M & Tamu) 27. 2. 2. 4. Mbah Sendang C.5. 4 . 1. 3. 3. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. Sendang M & Tamu D. gancaran C. 2. 4 D. 4 C. C. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A. 4 B. lelagon D. 3. Miwiti wawancara kanthi salam. 5. emosi nggrantes / sedhih D.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine.1. parikan 28. 4 E. 5. 5. 1. A. 2. 2. 1. 1. 1. nyenengake B. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. Tamu E. 5. 3. Panyerat 29. bungah E. pacelathon E. geguritan B. 3. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. 2. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa.

Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. Ngoko alus C. Wigati D. Pawarta kuwi maneka warna. Hardnews C. Krama inggil E. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. A. Softnews B. A. Ngoko lugu B. how C. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. narasumber 32. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. pejabat D. when B. why D. A. wartawan E. moderator B. pemakalah C. Kriminal 33. A. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. what E. Krama ndesa . tembung kowe diganti panjenengan. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara….31. santai E. where 34. Krama lugu D.

Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. sanadyan B. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. panggonan D. daerah B. desa .arep D. Ngoko alus C. pangajab E. 39 lan 40. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. miturut Wiyono. A. mokal Kanggo nomer 37. A. krama D. pangarep . 38. mligine ngurangi (40)…. A. A. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. krama desa 36.35. Ngoko lugu B. 37. upama C. mligine ing (37) … Tumang. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. ngombe lan turu. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. tlatah C. kedhaton E. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku….

babagan C. A. mujudake D.E. selaku B. kutha 38. maringi informasi D. minangka 40. minangka C. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. pangajak C. dhahar E. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. A. njlentrehake . perangan E. miturut B. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. ceritakke kang kudu dilakoni E. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. selaku E. mangan 41. pangarep – arep B. nedha C. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. A. sare B. babagan 39. A. perangan D. maem D.

ngudhar gagasan E. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. pangajak C. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. A. maringi informasi D. A. Maringi informasi marang pamireng B. Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. jedha C.42. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. vokal B. pangarep . diksi E. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. A. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. intonasi saha cengkok 46. Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. Nyariosaken perkara tartamtu 44. .arep B. Ngudhar gagasan E. nyariosaken kahanan ingkang wonten. padha D. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. “Ana bocahe ayu tur lemu”. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. 43. Sakanane lan serius B. Laras lan leres C.

B. C.A. 49. ketr 50. lnc 48. Bapak tindak Semarang. 2000 . mc C. E. ? An [bocahe ayu t/u <mu. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. semPwutV B. aku ses=e sinau nulis …. surat E. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. 20 C. Bapak ing Semarang. 10 B. nulis D. Bapak tindak wingi ing Semarang. a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. D. A. Bapak menyang Semarang. B. sesrV E. jw B. D. 22 D. Yen katulis latin yaiku…. becikKe titik Hl mesiQ …. C. keselV D. k tonV C. 42 E. 47. E. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. A. ? An [bocahe ayu t/u lemu. A. Bapak tindak menyang Semarang.

Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. J. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. Nuduhake kadadeyan nyata. 51. dina Senen (12/11) kepungker. G. 15 Nopember 2007 H. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. Mbukak wewadine pejabat. F. kang diarani aktual yaiku…. 53. Ajak – ajak wong kang maca. I. 54. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. . Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. 7 Agustus I. 7 – 10 Agustus 1949 52. F. Nggugah kawigatene para wong kang maca. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. H. Nuduhake babagan kang aneh. KSAD Djoko Santoso mratelakake. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. F. 7 – 10 Agustus J. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. 12 Nopember 1949 G.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso.

ana ngendi E. objektif I. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. nduwe bobot G. grambyangan H. ndudut ati H. unik 58. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. anyar B. apa D. caket E. banter . endah B. A. intensif 56. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. kuno D.F. kajaba…. penting C. sapa B. A. J. A. kajaba …. Tegese kinan yaiku…. nyata C. diarani apa C. apa anane up to date (anyar) 55. bathin F. jujur B. cepet G. sempurna D. kepriye 57. A. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis.

E. terbuka 59. J. faktual C. pawarta D. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. F. objektif 60. redaktur H. editor I. laporan B. sekretaris operator . Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. Pimpinan redaksi G. aktual E. A.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.