Soal Bahasa Jawa

SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

ineratif E. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. tanpa ukara baku 6. Pak.” A. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. klausa 5. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. Wingi uga panas. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. A. A. tembung D. mburi C. induktif C. menawa kowe lara. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. Dina iki panas banget iki panas banget. wiwitan B. kaya sedina sadurunge. Pak Guru : “Sin. campuran D. kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C.C. Pak. campuran 8. amarga ukara inti utawa bakune ing…. deduktif B. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. A. tengah D. cetha yen mangsa ketiga. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. Ora ana udan. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. Pak kula lara nyuwun pamit B. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. wiwitan lan mburi E. artikel E. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. Wis ora ana mendhung. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7.

Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. Sampun Bu. Ingkang sembah E. Kula mboten pirsa Bu. Layang pribadi B. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. Layang iber-iber D. Layang ulem E. bapakmu wis tindak during ?” : “…. Diarani…. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna. Layang lelayu 12. sederhana D. A. Sembah sungkem .muluk B.” A. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Ibu Adi : “Di. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. simbah lan sapanunggalane. aku mulih ndisik nggih ? 9. Layang dinas C. A. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. krama inggil 11. Wis sampun Bu. Sampun Bu. Wis Bu. lagi mawon tindak C. nembe mawon tindhak E. Salam taklim C.D. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. Ingkang salam D. nembe mawon B. A. muluk . Layang kang sifate pribadi. Pak. Parasaja tegesipun…. krama madya E. nembe mawon bidhal D. alus banget C. pak. Ingkang taklim B.

. 17. atine sing kelara – lara. Guru lagu D.. Dhong . salam B. purwakanthi guru sastra 15. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A. cangkriman D. Guru gatra B.. gawe janji 14. Ukara kuwi kalebu. Guru wilangan E. A. A. wangsulan D.dhing C. kenalan E. Pada Kanggo soal no 16. parikan E. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi….13. Mangan ati.purwakanthi lumaksita B. purwakanthi guru swara C. pitakonan C..

6u E. pinter B. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. guru gatra D. 10i. asmaradana 17. lanang 19. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. 10e. 10e. 6i. 10i. C. A.16. 6a. 6u D. 10e. 6u B. sabar E. 6a. 10i. 6a. mijil B. 6i. 10i. sinom E. Apa – apa sarwa maju lan modern. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. 6i. A. dhandhanggula D. A. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . A. 10i. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. kendel ngarep D. Uga babagan informasi. 10i. 6u 18. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. 10i. 10i. 6i. 6i. pupuh B. 10 i. 6u. 10e. 6o. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. guru lagu E. 6a. pada C. gambuh C. 6u C. 10i. guru wilangan 20.

Mula saka iku. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. mbanda tangan ing buri D. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. deduktif C. E. gabungan 21. dhadhane lurus 22. D. A. Bu Guru. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. A. campuran D. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran.ngerteni majuning jaman saiki. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku….. Bu Guru. B. Bu Guru. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. ... tangan capeng E. A. ineratif E. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. C. Bu Guru. induktif B. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. Bu Guru. Tangan ngapurancang tegese. A. sedhakep B. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C.

A. 12 E. nyuwara D. mundhut pirsa C. 8 D. A. ndangu B. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese…. nglagokake C. 10 B. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. 11 C. Nesu!!! . 15 26. maringi pirsa D. luwes E. mbengok B. nyaosi pirsa E.A. Cacahe tembang macapat kuwi ana…. menehi ngerti 25.

Mbah Sendang C. 5. 1. Miwiti wawancara kanthi salam. 5. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. bungah E. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. 2. A. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. nyenengake B. 3. 5. 1. Tamu E. Panyerat 29.1. 4 D. bombong 30. 1. parikan 28. 3. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A.(Sendang M & Tamu) 27. 2. 4 . geguritan B. 1. Bandhang B. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. 5. 5. 3. 4. 4 C. 2. 2. 3. 2. A. pacelathon E. gancaran C. 4 B. lelagon D.5. C. 3. 4 E. Sendang M & Tamu D. 2. emosi nggrantes / sedhih D. 1.

pemakalah C. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. Ngoko lugu B. santai E. A. wartawan E. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. A. Pawarta kuwi maneka warna. Hardnews C. tembung kowe diganti panjenengan. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. what E. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. Wigati D. Kriminal 33. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H. where 34. narasumber 32. pejabat D. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. why D. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. Ngoko alus C. Softnews B. how C. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. moderator B. Krama ndesa . Krama inggil E. A.31. when B. Krama lugu D. A.

A. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. 38. sanadyan B. tlatah C. Ngoko alus C. pangarep . Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku…. 37. A. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. krama D. pangajab E. A. panggonan D. krama desa 36. Ngoko lugu B. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman.35. ngombe lan turu. mokal Kanggo nomer 37. 39 lan 40. desa . miturut Wiyono. mligine ing (37) … Tumang. upama C. kedhaton E. A. mligine ngurangi (40)….arep D.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. daerah B. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges….

A. perangan E. perangan D. babagan 39. sare B. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. babagan C. pangajak C. pangarep – arep B. minangka C. maringi informasi D. A. miturut B. dhahar E. maem D. A. minangka 40. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. nedha C. selaku B. ceritakke kang kudu dilakoni E.E. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. mujudake D. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. mangan 41. kutha 38. selaku E. njlentrehake . A. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan….

intonasi saha cengkok 46. pangajak C. vokal B. Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. Nyariosaken perkara tartamtu 44. ngudhar gagasan E. Sakanane lan serius B. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. “Ana bocahe ayu tur lemu”. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C.arep B. A. Maringi informasi marang pamireng B. A. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. 43. jedha C. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. padha D. nyariosaken kahanan ingkang wonten. Ngudhar gagasan E. . Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. Laras lan leres C. diksi E.42. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. pangarep . A. maringi informasi D. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra.

semPwutV B. C. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. Bapak ing Semarang. A. becikKe titik Hl mesiQ …. 42 E.A. Bapak tindak wingi ing Semarang. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. 49. ? An [bocahe ayu t/u <mu. ketr 50. Bapak menyang Semarang. mc C. sesrV E. surat E. B. nulis D. Yen katulis latin yaiku…. A. 47. E. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. 22 D. E. aku ses=e sinau nulis …. 10 B. jw B. ? An [bocahe ayu t/u lemu. keselV D. C. B. D. D. 20 C. Bapak tindak Semarang. k tonV C. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. A. lnc 48. 2000 . Bapak tindak menyang Semarang.

7 – 10 Agustus 1949 52. I. Mbukak wewadine pejabat. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. H. . Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. 54. 7 – 10 Agustus J. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. F. 53.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso. Nuduhake kadadeyan nyata. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. F. J. Ajak – ajak wong kang maca. kang diarani aktual yaiku…. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. G. Nuduhake babagan kang aneh. F. Nggugah kawigatene para wong kang maca. 12 Nopember 1949 G. 15 Nopember 2007 H. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. dina Senen (12/11) kepungker. 7 Agustus I. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. KSAD Djoko Santoso mratelakake. 51. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G.

bathin F. intensif 56. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. penting C. cepet G. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. diarani apa C. anyar B. ana ngendi E. caket E. banter . A. sapa B. J. nduwe bobot G. kajaba…. endah B. A. Tegese kinan yaiku…. A. kuno D. ndudut ati H. sempurna D. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. kepriye 57. objektif I. kajaba …. nyata C. apa D. unik 58.F. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. A. grambyangan H. jujur B. apa anane up to date (anyar) 55.

sekretaris operator . faktual C. laporan B. J. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. Pimpinan redaksi G. redaktur H. aktual E. terbuka 59. A. pawarta D. objektif 60. editor I.E. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful