P. 1
Soal Bahasa Jawa

Soal Bahasa Jawa

|Views: 231|Likes:
Dipublikasikan oleh Eka Yuli Astuti

More info:

Published by: Eka Yuli Astuti on Dec 26, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2015

pdf

text

original

SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . ineratif E. klausa 5. tanpa ukara baku 6. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. Pak. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. mburi C. Pak Guru : “Sin. amarga ukara inti utawa bakune ing…. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E.” A. deduktif B. cetha yen mangsa ketiga. campuran 8. Dina iki panas banget iki panas banget. A. Ora ana udan. wiwitan B. Pak. wiwitan lan mburi E. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph….C. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. Pak kula lara nyuwun pamit B. Wis ora ana mendhung. A. tembung D. A. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. campuran D. Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. tengah D. menawa kowe lara. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. kaya sedina sadurunge. kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C. artikel E. induktif C. Wingi uga panas.

A. aku mulih ndisik nggih ? 9. Sampun Bu.muluk B. Ingkang sembah E. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. pak. Ibu Adi : “Di. krama inggil 11. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. Layang kang sifate pribadi. A.” A. Layang iber-iber D. Ingkang salam D. Layang lelayu 12. Parasaja tegesipun…. nembe mawon B. Layang pribadi B. Diarani…. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna. lagi mawon tindak C.D. alus banget C. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. A. Layang ulem E. bapakmu wis tindak during ?” : “…. Salam taklim C. muluk . Wis sampun Bu. Sembah sungkem . Wis Bu. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. Layang dinas C. nembe mawon tindhak E. Pak. krama madya E. simbah lan sapanunggalane. Kula mboten pirsa Bu. sederhana D. Sampun Bu. Ingkang taklim B. nembe mawon bidhal D.

Pada Kanggo soal no 16. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun.. pitakonan C. Dhong . A. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi…. kenalan E.. A.13. Mangan ati. 17. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A. purwakanthi guru swara C.dhing C. Ukara kuwi kalebu. cangkriman D. salam B.purwakanthi lumaksita B. wangsulan D. gawe janji 14. atine sing kelara – lara. Guru lagu D.. purwakanthi guru sastra 15. parikan E. Guru gatra B. Guru wilangan E. .

10i. 6i. 6o. 10i. kendel ngarep D. A. 10i. 6u B. mijil B. 10e. Apa – apa sarwa maju lan modern. 10i. 6i. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. 6a. 6a. 10e. sinom E. C. 6i. lanang 19. 6u. 6i. 10 i. 10i. pada C. A. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. pinter B. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. 6a. 10e. pupuh B. 6u E. 6a. A. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. 10i.16. 10i. guru wilangan 20. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. guru gatra D. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. A. sabar E. 10e. dhandhanggula D. 6u D. 10i. 6u 18. gambuh C. Uga babagan informasi. asmaradana 17. 10i. 6i. 6u C. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . guru lagu E.

C. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. Bu Guru. mbanda tangan ing buri D. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B.. campuran D. A. gabungan 21. sedhakep B. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran. . Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. E. Bu Guru. dhadhane lurus 22. ineratif E. Mula saka iku. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. Bu Guru. A.. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. A. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. Bu Guru. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. deduktif C. Bu Guru. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku….ngerteni majuning jaman saiki. A. Tangan ngapurancang tegese. B. induktif B.. tangan capeng E. D.

A. luwes E. mundhut pirsa C. nglagokake C. nyaosi pirsa E.A. nyuwara D. menehi ngerti 25. Cacahe tembang macapat kuwi ana…. 8 D. 12 E. maringi pirsa D. Nesu!!! . ndangu B. A. 10 B. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. 15 26. 11 C. mbengok B. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese….

5.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. 5. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. bombong 30. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A. 3. 2. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A. 1. pacelathon E.1. 1. A. nyenengake B. Tamu E. A. 2. Panyerat 29. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. 2. Miwiti wawancara kanthi salam. 1. 4 D. bungah E. 2. 3. 5. 4 C. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. 4. 4 E. 3. 2. Bandhang B. 5. 5. 3. C. Mbah Sendang C. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. 5. 3. geguritan B. 1. Sendang M & Tamu D. lelagon D.(Sendang M & Tamu) 27. 4 B. gancaran C. 2. 4 . emosi nggrantes / sedhih D. parikan 28. 1.

Pawarta kuwi maneka warna. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. when B. Krama inggil E. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. Ngoko alus C. Krama lugu D. tembung kowe diganti panjenengan. Softnews B. how C. why D. A. wartawan E. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. Ngoko lugu B. Wigati D. narasumber 32. A. where 34. A. pemakalah C. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. A. pejabat D. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. santai E.31. Kriminal 33. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. moderator B. Krama ndesa . Hardnews C. what E. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H.

A. Ngoko alus C. mligine ngurangi (40)….35. 38. kedhaton E. desa . 39 lan 40. mligine ing (37) … Tumang. daerah B. A. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. 37. panggonan D. krama desa 36. mokal Kanggo nomer 37. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. upama C. Ngoko lugu B. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. A. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. sanadyan B. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku….arep D. tlatah C. A. ngombe lan turu. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. krama D. pangarep . pangajab E. miturut Wiyono.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa….

Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. minangka 40. minangka C. perangan D. miturut B. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. njlentrehake . perangan E. maringi informasi D. A. A. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. selaku E. babagan C. dhahar E. nedha C. selaku B.E. mangan 41. pangajak C. babagan 39. ceritakke kang kudu dilakoni E. maem D. kutha 38. A. A. sare B. pangarep – arep B. mujudake D.

maringi informasi D. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. Nyariosaken perkara tartamtu 44.42.arep B. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. A. . Ngudhar gagasan E. Laras lan leres C. 43. intonasi saha cengkok 46. jedha C. Maringi informasi marang pamireng B. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. ngudhar gagasan E. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45. “Ana bocahe ayu tur lemu”. pangajak C. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. diksi E. vokal B. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. pangarep . A. nyariosaken kahanan ingkang wonten. Sakanane lan serius B. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. A. padha D. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A.

? bpkTi nFkMenv= ge mr=. sesrV E. D. ketr 50.A. Yen katulis latin yaiku…. 22 D. a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. Bapak tindak wingi ing Semarang. becikKe titik Hl mesiQ …. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. B. jw B. 47. 49. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. ? An [bocahe ayu t/u <mu. nulis D. E. mc C. Bapak menyang Semarang. semPwutV B. 42 E. C. 20 C. Bapak ing Semarang. E. A. ? An [bocahe ayu t/u lemu. Bapak tindak Semarang. keselV D. lnc 48. aku ses=e sinau nulis …. A. surat E. B. 10 B. A. 2000 . k tonV C. D. C. Bapak tindak menyang Semarang.

F. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. 7 Agustus I. dina Senen (12/11) kepungker. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. 54. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. F. 51. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. 7 – 10 Agustus J. Nuduhake babagan kang aneh. Mbukak wewadine pejabat. Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. KSAD Djoko Santoso mratelakake. . Nuduhake kadadeyan nyata. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. H. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. F. G. 12 Nopember 1949 G. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. I. 7 – 10 Agustus 1949 52. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. Nggugah kawigatene para wong kang maca. J. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso. Ajak – ajak wong kang maca. 15 Nopember 2007 H. kang diarani aktual yaiku…. 53.

sempurna D. diarani apa C. grambyangan H. Tegese kinan yaiku…. A. caket E. apa D. cepet G. bathin F. apa anane up to date (anyar) 55. endah B. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. ndudut ati H. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. J. kajaba …. intensif 56. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). A. banter . objektif I. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. A. anyar B. kepriye 57. nduwe bobot G. jujur B. A. unik 58. kuno D. nyata C.F. kajaba…. penting C. sapa B. ana ngendi E.

objektif 60. laporan B. J. A. editor I. terbuka 59. aktual E. faktual C.E. redaktur H. pawarta D. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. sekretaris operator . Pimpinan redaksi G. F.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->