SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

Dina iki panas banget iki panas banget. cetha yen mangsa ketiga. artikel E.” A. kaya sedina sadurunge. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. mburi C. ineratif E. induktif C. Pak. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C. amarga ukara inti utawa bakune ing…. tembung D. Pak Guru : “Sin. klausa 5. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. wiwitan B. wiwitan lan mburi E. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. campuran 8. A. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . Ora ana udan. campuran D. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. tengah D. Wingi uga panas. Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. Pak. A. deduktif B. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. Wis ora ana mendhung. tanpa ukara baku 6. menawa kowe lara. A.C. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. Pak kula lara nyuwun pamit B. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D.

Layang ulem E. A. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna.D.” A. Ingkang salam D. Sampun Bu. krama madya E. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Diarani…. Sembah sungkem . muluk . simbah lan sapanunggalane. Ingkang taklim B. Wis sampun Bu. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. bapakmu wis tindak during ?” : “…. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. Ingkang sembah E. Ibu Adi : “Di. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. alus banget C.muluk B. Parasaja tegesipun…. Layang pribadi B. lagi mawon tindak C. Wis Bu. Sampun Bu. nembe mawon B. A. Salam taklim C. aku mulih ndisik nggih ? 9. sederhana D. nembe mawon tindhak E. nembe mawon bidhal D. Layang iber-iber D. Layang lelayu 12. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. Pak. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. A. pak. Kula mboten pirsa Bu. Layang dinas C. krama inggil 11. Layang kang sifate pribadi.

A. pitakonan C. atine sing kelara – lara. A. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun. wangsulan D.. purwakanthi guru sastra 15. Guru gatra B. gawe janji 14.13. 17.. purwakanthi guru swara C. parikan E. Ukara kuwi kalebu. cangkriman D. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A.purwakanthi lumaksita B. Pada Kanggo soal no 16..dhing C. Mangan ati. Dhong . salam B. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi…. . kenalan E. Guru wilangan E. Guru lagu D.

pada C. dhandhanggula D. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. 6u E. 10i. 10 i. sinom E. guru wilangan 20. 6i. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. lanang 19. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . A. 6a. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. 10i. 6i. 6i. 6u 18. 10i. 10i. A. 6a. 10i. pupuh B. 6u B. 10i. asmaradana 17. 10i. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. 6i. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. kendel ngarep D. Apa – apa sarwa maju lan modern. mijil B.16. 6u C. guru lagu E. 6u. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. 10e. 6u D. 6a. 10e. sabar E. 10e. pinter B. Uga babagan informasi. 6a. 10e. A. A. 10i. gambuh C. 6i. 10i. 6o. C. guru gatra D.

E.. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24. Mula saka iku. sedhakep B. . Bu Guru. mbanda tangan ing buri D. B. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. C. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku….ngerteni majuning jaman saiki. deduktif C. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. Bu Guru. gabungan 21. ineratif E.. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. dhadhane lurus 22. A. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. A.. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. D. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. A. Bu Guru. induktif B. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. Bu Guru. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran. A. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku…. campuran D. Bu Guru. tangan capeng E. Tangan ngapurancang tegese.

nyuwara D. A. nyaosi pirsa E. luwes E. ndangu B. 8 D. menehi ngerti 25. nglagokake C. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese…. mbengok B. 11 C. Cacahe tembang macapat kuwi ana….A. maringi pirsa D. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. A. 12 E. Nesu!!! . mundhut pirsa C. 15 26. 10 B.

geguritan B. Tamu E. 5. 5. 3. 2. 3. lelagon D. 2. 5. 2. C. Miwiti wawancara kanthi salam. 1. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A. 5. gancaran C. Sendang M & Tamu D. 5. 2. 4 D. Panyerat 29. pacelathon E. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A. 3.1. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. nyenengake B. Bandhang B. 4.5. emosi nggrantes / sedhih D. 3. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. 2.(Sendang M & Tamu) 27. A. parikan 28. 1. 3. 1. Mbah Sendang C.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. 4 E. 1. 1. 4 . bombong 30. 4 B. bungah E. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. 2. A. 4 C.

Ngoko alus C. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. Ngoko lugu B.31. narasumber 32. tembung kowe diganti panjenengan. when B. Kriminal 33. A. how C. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. santai E. Krama inggil E. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. Wigati D. pemakalah C. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. Krama lugu D. moderator B. Hardnews C. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. Pawarta kuwi maneka warna. where 34. A. pejabat D. A. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H. Softnews B. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. A. wartawan E. Krama ndesa . why D. what E.

mligine ngurangi (40)…. krama desa 36.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. 38. desa . daerah B. krama D. Ngoko lugu B. mligine ing (37) … Tumang. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. miturut Wiyono. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. 39 lan 40. A. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. pangajab E. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. sanadyan B. upama C. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. A. A. 37. kedhaton E.35. ngombe lan turu. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku…. A. tlatah C.arep D. mokal Kanggo nomer 37. panggonan D. Ngoko alus C. pangarep .

Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. mangan 41. perangan E. kutha 38. pangarep – arep B. nedha C. A. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. selaku E. sare B. perangan D. mujudake D. selaku B. A. A. minangka 40. babagan C. njlentrehake . maringi informasi D.E. babagan 39. maem D. A. minangka C. ceritakke kang kudu dilakoni E. miturut B. dhahar E. pangajak C.

43. vokal B. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. ngudhar gagasan E. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. intonasi saha cengkok 46.arep B. A. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. jedha C. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. nyariosaken kahanan ingkang wonten. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45. Nyariosaken perkara tartamtu 44.42. Laras lan leres C. A. padha D. A. Maringi informasi marang pamireng B. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. Ngudhar gagasan E. Sakanane lan serius B. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. “Ana bocahe ayu tur lemu”. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. maringi informasi D. . pangarep . diksi E. pangajak C.

49. 2000 . k tonV C. lnc 48. 47. Bapak tindak wingi ing Semarang. ketr 50. mc C. Yen katulis latin yaiku…. semPwutV B. 42 E. 22 D. ? An [bocahe ayu t/u <mu. Bapak ing Semarang. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. keselV D. C. sesrV E. becikKe titik Hl mesiQ …. a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. aku ses=e sinau nulis …. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. B. E. A. D. jw B. Bapak tindak menyang Semarang. A. ? An [bocahe ayu t/u lemu. nulis D. 20 C. B. 10 B.A. C. A. surat E. D. Bapak tindak Semarang. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. E. Bapak menyang Semarang.

Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. KSAD Djoko Santoso mratelakake. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. F. G. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. J. 7 – 10 Agustus J. 12 Nopember 1949 G. Mbukak wewadine pejabat. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. F. H. 7 – 10 Agustus 1949 52. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. Nuduhake kadadeyan nyata. Ajak – ajak wong kang maca.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. 54. F. Nuduhake babagan kang aneh. 15 Nopember 2007 H. . I. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. 51. 7 Agustus I. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. Nggugah kawigatene para wong kang maca. 53. dina Senen (12/11) kepungker. kang diarani aktual yaiku….

nduwe bobot G. kajaba …. sapa B. nyata C. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. diarani apa C. A.F. sempurna D. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). ana ngendi E. banter . endah B. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. J. apa D. cepet G. A. bathin F. objektif I. A. caket E. intensif 56. unik 58. jujur B. penting C. apa anane up to date (anyar) 55. kajaba…. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. anyar B. kuno D. Tegese kinan yaiku…. ndudut ati H. kepriye 57. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. A. grambyangan H.

Pimpinan redaksi G. objektif 60. J. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. faktual C. aktual E.E. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. A. F. terbuka 59. editor I. sekretaris operator . laporan B. redaktur H. pawarta D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful