SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

deduktif B. Wis ora ana mendhung. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. amarga ukara inti utawa bakune ing…. A. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. cetha yen mangsa ketiga. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. wiwitan lan mburi E. tengah D. ineratif E. Pak Guru : “Sin. tembung D. A. campuran 8. menawa kowe lara. klausa 5. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. induktif C. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. Dina iki panas banget iki panas banget. Pak.C. artikel E. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. A. Pak kula lara nyuwun pamit B. tanpa ukara baku 6. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . Pak. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. mburi C. Ora ana udan. campuran D. Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. wiwitan B. kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C.” A. Wingi uga panas. kaya sedina sadurunge.

A. Parasaja tegesipun…. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. Wis sampun Bu. A. bapakmu wis tindak during ?” : “….D. alus banget C. nembe mawon bidhal D. Layang lelayu 12. Layang pribadi B. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna. Kula mboten pirsa Bu.muluk B. aku mulih ndisik nggih ? 9. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. Ingkang sembah E. Layang kang sifate pribadi. Layang dinas C. Ingkang taklim B. Diarani…. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. Sembah sungkem .” A. Sampun Bu. Ingkang salam D. muluk . pak. Ibu Adi : “Di. Wis Bu. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. simbah lan sapanunggalane. nembe mawon B. Pak. Layang iber-iber D. Sampun Bu. krama madya E. krama inggil 11. A. lagi mawon tindak C. Layang ulem E. Salam taklim C. nembe mawon tindhak E. sederhana D.

gawe janji 14.. Dhong . Mangan ati.. salam B. . Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A.13. atine sing kelara – lara. cangkriman D.dhing C. Pada Kanggo soal no 16.. kenalan E. Guru gatra B. Guru wilangan E. A. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi…. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun. wangsulan D.purwakanthi lumaksita B. A. pitakonan C. 17. purwakanthi guru swara C. purwakanthi guru sastra 15. Ukara kuwi kalebu. parikan E. Guru lagu D.

6i. 6u 18. pada C. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. 10i. 6a. 10 i. A. Apa – apa sarwa maju lan modern. 6a. A. asmaradana 17. pinter B. 10i. 6o. 6i. 6u B. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . dhandhanggula D. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. Uga babagan informasi. kendel ngarep D. guru lagu E. 6i. 6u E. 6u. 10e. 6a.16. 10i. 10e. 10i. 6i. 10i. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. A. pupuh B. C. 10i. guru gatra D. 10i. 10e. 6a. lanang 19. A. guru wilangan 20. sabar E. 6u D. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. 6u C. 10e. 10i. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. 10i. gambuh C. mijil B. sinom E. 6i.

mbanda tangan ing buri D. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. Mula saka iku. E. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. campuran D. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku….. Bu Guru. B. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. D. A. . Tangan ngapurancang tegese. sedhakep B.. tangan capeng E. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran. Bu Guru. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. Bu Guru. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. gabungan 21. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno.ngerteni majuning jaman saiki. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24.. Bu Guru. C. induktif B. A. dhadhane lurus 22. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. Bu Guru. A. ineratif E. A. deduktif C.

Cacahe tembang macapat kuwi ana…. 8 D.A. luwes E. 11 C. 12 E. nyuwara D. nglagokake C. 15 26. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese…. Nesu!!! . nyaosi pirsa E. ndangu B. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. A. menehi ngerti 25. mundhut pirsa C. A. 10 B. maringi pirsa D. mbengok B.

Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. Bandhang B.(Sendang M & Tamu) 27. 1. 3. 2. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. gancaran C.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. 2. 4 E.1. 2. 2. 3. A. 5. 3. 4 C. 2. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. 4 . nyenengake B. 1. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A. 3. Miwiti wawancara kanthi salam. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. emosi nggrantes / sedhih D. geguritan B.5. 2. Panyerat 29. 1. 1. 5. 4 B. 1. bungah E. 3. lelagon D. Mbah Sendang C. A. C. 4 D. 5. 4. parikan 28. Tamu E. 5. Sendang M & Tamu D. 5. bombong 30. pacelathon E. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A.

Hardnews C. where 34. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H. A. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. when B. A. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. Ngoko alus C. pejabat D. narasumber 32. Krama lugu D. santai E. Krama ndesa . Ngoko lugu B. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. wartawan E.31. how C. what E. Wigati D. A. pemakalah C. why D. A. moderator B. tembung kowe diganti panjenengan. Krama inggil E. Softnews B. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. Pawarta kuwi maneka warna. Kriminal 33.

desa . Ngoko lugu B. miturut Wiyono. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. 39 lan 40. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. pangarep . mligine ing (37) … Tumang. A. daerah B. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. mligine ngurangi (40)…. 38. krama D. pangajab E. A.arep D. 37. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. A. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. Ngoko alus C. tlatah C. krama desa 36. mokal Kanggo nomer 37. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. sanadyan B. upama C. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku…. A. panggonan D.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. ngombe lan turu.35. kedhaton E.

Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. maringi informasi D. pangajak C. minangka C. A. ceritakke kang kudu dilakoni E. kutha 38. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. perangan E. pangarep – arep B. dhahar E. miturut B. minangka 40. nedha C. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. selaku B. selaku E. sare B. A. mujudake D. mangan 41. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. A. maem D. babagan C. A.E. perangan D. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. babagan 39. njlentrehake .

Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. pangajak C. ngudhar gagasan E. Sakanane lan serius B. nyariosaken kahanan ingkang wonten. vokal B. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. diksi E. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. Laras lan leres C. jedha C. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. Ngudhar gagasan E. padha D. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan….42. A. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. Maringi informasi marang pamireng B. A. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. 43. pangarep . Nyariosaken perkara tartamtu 44. intonasi saha cengkok 46. . “Ana bocahe ayu tur lemu”. Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul.arep B. maringi informasi D. A.

jw B. D. Bapak tindak Semarang. nulis D. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. aku ses=e sinau nulis …. Yen katulis latin yaiku…. E. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. lnc 48. 22 D. A. 2000 . a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. ketr 50. semPwutV B. surat E. Bapak ing Semarang. 10 B. E. ? An [bocahe ayu t/u <mu. B. Bapak menyang Semarang. Bapak tindak wingi ing Semarang. Bapak tindak menyang Semarang. ? An [bocahe ayu t/u lemu. 20 C. becikKe titik Hl mesiQ …. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. A.A. keselV D. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. C. D. mc C. 49. 42 E. C. k tonV C. A. B. 47. sesrV E.

7 – 10 Agustus J. Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. 7 Agustus I. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. 54. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. F. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. 12 Nopember 1949 G. 53. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. dina Senen (12/11) kepungker. Mbukak wewadine pejabat. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. 15 Nopember 2007 H. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. F. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. 51. 7 – 10 Agustus 1949 52. kang diarani aktual yaiku…. F. Nuduhake kadadeyan nyata. Nggugah kawigatene para wong kang maca. Nuduhake babagan kang aneh. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. J. H. . I. G. KSAD Djoko Santoso mratelakake. Ajak – ajak wong kang maca. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) ….Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso.

penting C. A. nduwe bobot G. kuno D. grambyangan H. diarani apa C. sempurna D. A. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. nyata C. jujur B. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. cepet G. A. apa D. kepriye 57. kajaba…. ana ngendi E. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). bathin F. sapa B. objektif I. J. apa anane up to date (anyar) 55. endah B. Tegese kinan yaiku…. banter . ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. unik 58. ndudut ati H. intensif 56.F. kajaba …. A. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. caket E. anyar B.

pawarta D. sekretaris operator . J. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. laporan B.E. aktual E. redaktur H. editor I. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. terbuka 59. A. objektif 60. F. faktual C. Pimpinan redaksi G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful