P. 1
Soal Bahasa Jawa

Soal Bahasa Jawa

|Views: 231|Likes:
Dipublikasikan oleh Eka Yuli Astuti

More info:

Published by: Eka Yuli Astuti on Dec 26, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2015

pdf

text

original

SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C. wiwitan lan mburi E. campuran D. menawa kowe lara. Pak Guru : “Sin. amarga ukara inti utawa bakune ing…. Pak kula lara nyuwun pamit B. wiwitan B. klausa 5. kaya sedina sadurunge. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. mburi C. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. artikel E. induktif C. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. A. A. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “….” A. ineratif E. tengah D. Pak. tembung D. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. A. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . campuran 8. Wingi uga panas.C. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. Pak. tanpa ukara baku 6. Wis ora ana mendhung. Dina iki panas banget iki panas banget. cetha yen mangsa ketiga. Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. Ora ana udan. deduktif B.

lagi mawon tindak C. muluk . Layang pribadi B. A. nembe mawon tindhak E. simbah lan sapanunggalane. Kula mboten pirsa Bu. Layang kang sifate pribadi. Sampun Bu.D. pak. Layang dinas C. Sampun Bu. Ingkang taklim B. nembe mawon bidhal D. Sembah sungkem . Ibu Adi : “Di. sederhana D. krama madya E. Ingkang sembah E.” A. A.muluk B. Parasaja tegesipun…. aku mulih ndisik nggih ? 9. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. Wis sampun Bu. Layang lelayu 12. alus banget C. Pak. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. Layang ulem E. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. Wis Bu. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. Ingkang salam D. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna. Diarani…. A. nembe mawon B. Salam taklim C. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. krama inggil 11. bapakmu wis tindak during ?” : “…. Layang iber-iber D.

Mangan ati. A.. kenalan E.purwakanthi lumaksita B. atine sing kelara – lara. .. Ukara kuwi kalebu. Dhong .dhing C. wangsulan D. Guru lagu D. cangkriman D. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A. salam B. 17. Pada Kanggo soal no 16. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi….. pitakonan C. parikan E. purwakanthi guru swara C. purwakanthi guru sastra 15. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun.13. Guru wilangan E. gawe janji 14. Guru gatra B. A.

10i. 10e. 10i. 10e. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. 6i. pada C. 6o. pupuh B. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. 10i. kendel ngarep D. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. asmaradana 17. 10i. A. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. sabar E. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. 6a. 6i. 6u C. A. A. sinom E. 6i. Apa – apa sarwa maju lan modern. 6a. 6i. mijil B. 10i. 10i. 10 i. 10i. Uga babagan informasi. 10i. 10e. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. 6u E. 10e. guru gatra D. lanang 19. guru wilangan 20. dhandhanggula D. 6u D. 6a. guru lagu E. 6u 18.16. pinter B. 6i. A. 6u B. 10i. 6u. 6a. gambuh C. C.

tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. deduktif C. ineratif E. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. mbanda tangan ing buri D. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. Bu Guru. Bu Guru. gabungan 21. C. Tangan ngapurancang tegese. D. Bu Guru. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud….... E. A. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. A. campuran D. A. Mula saka iku. Bu Guru. B.ngerteni majuning jaman saiki. Bu Guru. tangan capeng E. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. . Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku…. A. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. induktif B. dhadhane lurus 22. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. sedhakep B. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran.

10 B. A. 11 C. mbengok B. 8 D. maringi pirsa D. A. nyaosi pirsa E. Cacahe tembang macapat kuwi ana…. Nesu!!! . mundhut pirsa C. 12 E. luwes E. 15 26. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes.A. nglagokake C. ndangu B. nyuwara D. menehi ngerti 25. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese….

A. emosi nggrantes / sedhih D. 4 E. geguritan B. Mbah Sendang C.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. 1.(Sendang M & Tamu) 27. 2. Sendang M & Tamu D. 5. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. 5. 1. nyenengake B. 2. 5. parikan 28. bungah E. 5. 3. pacelathon E. 3. Bandhang B. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. 5. 2. 4 . 1. 4 D. Miwiti wawancara kanthi salam. 4 C. 2. 1. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. 3. lelagon D. bombong 30. A. gancaran C. 3.5. 4 B. Tamu E. 2. C. 1. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A.1. Panyerat 29. 3. 4. 2.

A. Krama ndesa . how C. Krama inggil E. narasumber 32. Kriminal 33. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. Krama lugu D. Wigati D. Ngoko alus C. when B. where 34. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. Ngoko lugu B. pejabat D. A. santai E. what E. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. pemakalah C. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. tembung kowe diganti panjenengan. A. moderator B. Softnews B. A. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. Pawarta kuwi maneka warna. Hardnews C. why D. wartawan E. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H.31.

ngombe lan turu. desa . panggonan D. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. A. pangajab E. mokal Kanggo nomer 37. pangarep . 39 lan 40. mligine ing (37) … Tumang.35. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. sanadyan B. A. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. daerah B. A.arep D. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. tlatah C. krama D. 38.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku…. mligine ngurangi (40)…. miturut Wiyono. Ngoko lugu B. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. krama desa 36. Ngoko alus C. kedhaton E. 37. A. upama C.

A. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. pangarep – arep B. ceritakke kang kudu dilakoni E. minangka 40. A. maem D. pangajak C. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. sare B. maringi informasi D. babagan 39. nedha C. babagan C. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. minangka C. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. A. selaku E. mangan 41. A. mujudake D. njlentrehake . dhahar E. selaku B. miturut B. kutha 38. perangan E. perangan D.E.

43. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. Ngudhar gagasan E. nyariosaken kahanan ingkang wonten. maringi informasi D. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. Laras lan leres C.arep B. padha D. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. . diksi E. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. vokal B. Nyariosaken perkara tartamtu 44. A. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. Sakanane lan serius B. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E.42. ngudhar gagasan E. intonasi saha cengkok 46. A. jedha C. Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. A. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. pangajak C. “Ana bocahe ayu tur lemu”. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. Maringi informasi marang pamireng B. pangarep . Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45.

? an [bocahe ayu tu/ lemu. k tonV C. ? An [bocahe ayu t/u lemu. D. B. 49. 22 D. C. 20 C. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. aku ses=e sinau nulis …. 2000 . a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. 10 B. lnc 48. Yen katulis latin yaiku…. ketr 50. Bapak ing Semarang. nulis D. ? An [bocahe ayu t/u <mu. E. semPwutV B. sesrV E. keselV D.A. A. Bapak tindak menyang Semarang. E. A. surat E. Bapak tindak wingi ing Semarang. mc C. A. jw B. 47. 42 E. D. becikKe titik Hl mesiQ …. C. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. Bapak menyang Semarang. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. B. Bapak tindak Semarang.

Mbukak wewadine pejabat.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso. kang diarani aktual yaiku…. 7 – 10 Agustus 1949 52. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. F. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. 15 Nopember 2007 H. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. F. 54. 53. G. F. 51. J. I. KSAD Djoko Santoso mratelakake. Nuduhake babagan kang aneh. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. Nggugah kawigatene para wong kang maca. Nuduhake kadadeyan nyata. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. 7 – 10 Agustus J. . Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. Ajak – ajak wong kang maca. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. 12 Nopember 1949 G. dina Senen (12/11) kepungker. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. 7 Agustus I. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. H.

apa anane up to date (anyar) 55. grambyangan H. ana ngendi E. sempurna D. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). A. unik 58. Tegese kinan yaiku…. kepriye 57. kajaba …. diarani apa C. kuno D. J. jujur B. nyata C. cepet G. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. bathin F.F. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. apa D. intensif 56. penting C. sapa B. endah B. caket E. A. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. nduwe bobot G. banter . anyar B. ndudut ati H. kajaba…. A. objektif I. A.

J. F. editor I. pawarta D. Pimpinan redaksi G. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. laporan B. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. aktual E. faktual C. objektif 60.E. redaktur H. terbuka 59. A. sekretaris operator .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->