SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

A. ineratif E. Pak Guru : “Sin. Dina iki panas banget iki panas banget. tanpa ukara baku 6. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. cetha yen mangsa ketiga. A. Pak. tembung D. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. deduktif B.C. klausa 5. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. menawa kowe lara. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. wiwitan lan mburi E.” A. mburi C. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. Ora ana udan. campuran D. kaya sedina sadurunge. wiwitan B. Wingi uga panas. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. Pak. artikel E. amarga ukara inti utawa bakune ing…. Pak kula lara nyuwun pamit B. A. kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. tengah D. induktif C. Wis ora ana mendhung. campuran 8. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake.

lagi mawon tindak C. Layang iber-iber D. Ingkang sembah E. simbah lan sapanunggalane. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Wis Bu. Layang lelayu 12. bapakmu wis tindak during ?” : “…. Sampun Bu. Salam taklim C. Ingkang taklim B. Layang dinas C. Sampun Bu. krama madya E. nembe mawon bidhal D. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna.D. Diarani…. Sembah sungkem . sederhana D. nembe mawon tindhak E. alus banget C. muluk . Wis sampun Bu. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. nembe mawon B. krama inggil 11. Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. Layang pribadi B. Layang ulem E. Layang kang sifate pribadi. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. aku mulih ndisik nggih ? 9. A. A. Pak. A. Ingkang salam D. pak.muluk B. Parasaja tegesipun…. Ibu Adi : “Di.” A. Kula mboten pirsa Bu.

kenalan E. . Mangan ati. cangkriman D. purwakanthi guru swara C. purwakanthi guru sastra 15. Guru lagu D.purwakanthi lumaksita B.. A. Dhong . Pada Kanggo soal no 16.dhing C. salam B.. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi…. wangsulan D. 17.. gawe janji 14. Ukara kuwi kalebu. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun. A. pitakonan C. Guru gatra B.13. atine sing kelara – lara. parikan E. Guru wilangan E.

A. 6u E. 10e. 6i. 10i. 6i. lanang 19. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. 6u. sabar E. 6i. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. 6a. 10i. 6u B. dhandhanggula D. 10i. guru lagu E. gambuh C. 6a. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. pada C. sinom E. 6o. A. 10i. 6i. 10i. 10e. C. 6i. 10i. 6a. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. mijil B. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. 10 i. 6u C. 10i. kendel ngarep D. asmaradana 17.16. guru gatra D. 10e. guru wilangan 20. A. 10i. 6u D. pupuh B. 10e. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. Apa – apa sarwa maju lan modern. 6a. Uga babagan informasi. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . 10i. 6u 18. A. pinter B.

kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. Tangan ngapurancang tegese. ineratif E.. Bu Guru. Mula saka iku. Bu Guru.ngerteni majuning jaman saiki. B. Bu Guru.. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. campuran D. tangan capeng E. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. D. C. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. E. dhadhane lurus 22. gabungan 21. Bu Guru. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24.. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran. mbanda tangan ing buri D. Bu Guru. induktif B. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. A. . kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. A. A. A. deduktif C. sedhakep B. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku….

menehi ngerti 25. 8 D. maringi pirsa D. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese…. mbengok B. 10 B. ndangu B. Nesu!!! . nglagokake C.A. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. nyaosi pirsa E. 12 E. mundhut pirsa C. 15 26. 11 C. luwes E. nyuwara D. Cacahe tembang macapat kuwi ana…. A. A.

emosi nggrantes / sedhih D. 5. Panyerat 29. 3.5. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. pacelathon E. 1. 5. lelagon D. gancaran C. 4 D. 4 B. 2. 4 E. 3.1. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. 2. Sendang M & Tamu D. 5. Miwiti wawancara kanthi salam. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang…. A. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. 2. 2. 1. 2. bungah E. 1. C. 4 . Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A. 3.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. nyenengake B. 3. Tamu E. Bandhang B. Mbah Sendang C.(Sendang M & Tamu) 27. 1. 3. 1. 4. parikan 28. 5. 4 C. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A. bombong 30. geguritan B. 5. A. 2.

Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H. Ngoko lugu B. A. Wigati D. pejabat D. Krama ndesa . when B. santai E. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. A. A. Kriminal 33. how C. Krama lugu D. pemakalah C. tembung kowe diganti panjenengan. A. gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. why D. wartawan E. moderator B. Pawarta kuwi maneka warna. Krama inggil E. Hardnews C. what E. Ngoko alus C. narasumber 32. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. Softnews B.31. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. where 34.

tlatah C.arep D. sanadyan B. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. upama C. pangajab E. krama D. 39 lan 40. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. miturut Wiyono.35. A. Ngoko lugu B. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. daerah B. Ngoko alus C. krama desa 36. 37. panggonan D. A. ngombe lan turu.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. 38. kedhaton E. mligine ngurangi (40)…. A. desa . Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. pangarep . A. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku…. mligine ing (37) … Tumang. mokal Kanggo nomer 37.

dhahar E. A. selaku E. perangan D. mangan 41. A. minangka 40. pangarep – arep B. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. mujudake D. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. perangan E. njlentrehake . miturut B. selaku B. babagan 39. maringi informasi D. nedha C. pangajak C. sare B.E. kutha 38. ceritakke kang kudu dilakoni E. babagan C. minangka C. maem D. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. A. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. A.

A. pangarep . nyariosaken kahanan ingkang wonten. guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. Sakanane lan serius B. . Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. A. vokal B. “Ana bocahe ayu tur lemu”. 43.42.arep B. diksi E. Njlentrehaken perkawis tartamtu D. A. Maringi informasi marang pamireng B. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. Ngudhar gagasan E. Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. padha D. ngudhar gagasan E. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. jedha C. intonasi saha cengkok 46. Nyariosaken perkara tartamtu 44. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. maringi informasi D. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. Laras lan leres C. pangajak C. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45.

47.A. keselV D. a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. 20 C. nulis D. Bapak tindak Semarang. ketr 50. C. Yen katulis latin yaiku…. A. ? An [bocahe ayu t/u lemu. Bapak ing Semarang. A. D. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. E. sesrV E. semPwutV B. A. ? An [bocahe ayu t/u <mu. Bapak tindak wingi ing Semarang. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. aku ses=e sinau nulis …. C. B. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. 2000 . B. D. lnc 48. 49. E. k tonV C. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. 10 B. Bapak tindak menyang Semarang. mc C. surat E. becikKe titik Hl mesiQ …. 22 D. jw B. Bapak menyang Semarang. 42 E.

51. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. 53.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso. 54. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. dina Senen (12/11) kepungker. 15 Nopember 2007 H. kang diarani aktual yaiku…. 12 Nopember 1949 G. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. 7 Agustus I. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. G. 7 – 10 Agustus 1949 52. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. KSAD Djoko Santoso mratelakake. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. . Nuduhake babagan kang aneh. Mbukak wewadine pejabat. J. F. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. F. Ajak – ajak wong kang maca. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. H. Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. F. 7 – 10 Agustus J. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. Nggugah kawigatene para wong kang maca. I. Nuduhake kadadeyan nyata.

ana ngendi E. jujur B. nduwe bobot G. diarani apa C. A. cepet G. endah B. anyar B. nyata C. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. A. objektif I. penting C. bathin F. ndudut ati H. kajaba …. sempurna D. caket E. A.F. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. intensif 56. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). apa D. Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. A. Tegese kinan yaiku…. banter . grambyangan H. apa anane up to date (anyar) 55. kajaba…. J. unik 58. kepriye 57. kuno D. sapa B.

terbuka 59.E. faktual C. editor I. Pimpinan redaksi G. A. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. redaktur H. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. F. laporan B. J. sekretaris operator . objektif 60. aktual E. pawarta D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful