SOAL BASA JAWA TAHUN PEMBELAJARAN 2011-2012

1. Salah sawijine pidhato utawa micara ing sangajenging wong akeh utawa umum utamane ngandharake babagan ajaran agama kasebut…. A. Sesorah B. Tanggap wacana C. khotbah D. Pidhato E. Tanggap sasmita 2. Ing ngingsor iki kang ora kalebu perangan sesorah yaiku…. A. purwaka B. pepiling C. dudutan D. wusana E. surasa 3. Kula nuwun, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken suka syukur dhumateng Gusthi ingkang maha Agung, mugi rahayu sagung duadi, tansah kajiwa lan kasalira dhumateng panjenengan sedaya lan kula. Perangan sesorah kasebut kalebu…, A. purwaka B. wusana C. surasa D. pangajeng - ajeng E. dudutan 4. Rerangkening ukara kang tansah sesambungan ukara siji lan sijine, sarta bebarengan mbeberake sawijining gagasan (ana ukara bakune) diarani…. A. paragraf B. ukara

kula badhe nyuwun pamit badhe wangsul C. Wis ora ana mendhung. Kemiskinan ing padesan kudu diwatesi C. kepriye anggonmu matur marang Pak Guru ?” Sinta : “…. kula nyuwun idi palilah badhe wangsul amargi kula sakit . campuran 8. Pak. cetha yen mangsa ketiga. tanpa ukara baku 6.C. Dina iki panas banget iki panas banget. Paragraf ing dhuwur kuwi diarani paragraf induktif. menawa kowe lara. Paragraf kang ukara bakune mapan ing tengah – tengah paragraf kasebut paragraph…. artikel E. deduktif B. ineratif E. tengah D. amarga ukara inti utawa bakune ing….” A. induktif C. Ora ana udan. Menehi kesempatan marang penduduk nyiptakake pembangunan 7. Masalah kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal dirampungake. Kemiskinan ing desa lan kutha kudu enggal diatasi D. Pak kula lara nyuwun pamit B. Ide pokok paragraf ing dhuwur yaiku…. campuran D. wiwitan B. tembung D. Pak Guru : “Sin. Kemiskinan ing kutha kudu diwatesi B. A. wiwitan lan mburi E. Pak. A. Kuncine yaiku kanthi menehi kalodhangan marang warga kang ora nduwe supaya melu andil ana ing proses nyiptakake produk pembangunan. kaya sedina sadurunge. Penduduk desa lan kutha duwe andhil ing pembangunan E. klausa 5. Wingi uga panas. mburi C. A.

Salah sijine perangan layang yaiku ana adangiyah. Wis sampun Bu. Salam taklim C. pak. nembe mawon tindhak E. Sampun Bu.” A. Layang kang sifate pribadi. krama madya E. nembe mawon bidhal D. Sampun Bu.D. Ingkang taklim B. A. alus banget C. Pak. Layang pribadi B. simbah lan sapanunggalane.muluk B. Diarani…. menawi adangiyah ingkang trep digunakake tumprap sedulur enom marang sapepadhane yaiku…. krama inggil 11. Layang ulem E. Parasaja tegesipun…. A. A. Layang lelayu 12. kula nyuwun ijin badhe kondur rumiyin E. Kula mboten pirsa Bu. aku mulih ndisik nggih ? 9. Ibu Adi : “Di. Layang iber-iber D. Wonten ing atur tanggapwara kedah saged ngginakake basa kang prasaja. Wis Bu. Ananging adangiyah ugi kaperang maneka warna. sederhana D. Layang dinas C. paling menika sampun tindak awit kalawau nembe siram 10. Ingkang salam D. Sembah sungkem . lagi mawon tindak C. limrahe nggunakake basa kang ora baku katur bapak ibu. muluk . bapakmu wis tindak during ?” : “…. Ingkang sembah E. nembe mawon B.

Guru gatra B.. atine sing kelara – lara.purwakanthi lumaksita B. Guru wilangan E.dhing C. purwakanthi guru swara C. gawe janji 14. cangkriman D. 17. kenalan E. salam B. Mangan ati. Sawektu nglaksanakake wawancara kedah diwiwiti kanthi…. Pada Kanggo soal no 16.13.. Guru lagu D. A. wangsulan D. pitakonan C. 18 Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budhi Ruruh sarwa wasis Samubarangipun.. Ukara kuwi kalebu. parikan E. A. Jenenge larikan ing tembang macapat diarani… A. . purwakanthi guru sastra 15. Dhong .

6u E. Apa – apa sarwa maju lan modern. 6u D. asmaradana 17. 10i.16. 6i. A. pada C. 6i. 6a. 6i. 6u B. Cacahing wanda (suku kata) saben sagatra ana ning tembang macapat kasebut…. 6i. Uga babagan informasi. 6u. sabar E. 10e. C. sinom E. 10e. 10i. lanang 19. Guru wilangan lan guru lagu saking tembang macapat ing ndhuwur yaiku…. 6u C. guru wilangan 20. pupuh B. 10i. pinter B. 10 i. 10i. 10i. 6a. 6u 18. Kayata ing babagan ngelmu lan teknologi. guru lagu E. Tembang macapat ing ndhuwur kalebu jenis tembang…. 6o. A. 10i. 10i. 6a. kendel ngarep D. 6a. Banjur kaya ana tuntunan yen wong – wong kang minangka sumber daya kang baku kudu duweni kabisan nyekel lan . 10e. dhandhanggula D. Ing jaman sakiki beda karo jaman semana. Ruruh sarwa wasis Tembung wasis gadhahi teges…. 6i. mijil B. guru gatra D. 10e. A. A. gambuh C. 10i. 10i.

ngerteni majuning jaman saiki. Bu Guru. A. Paragraf ing dhuwur kalebu paragraf…. kula mundhut ijin badhe dhateng wingking sekedhap C. Bu Guru. mbanda tangan ing buri D. sedhakep B. gabungan 21. E.. C. . induktif B. tangan capeng E. A. A. campuran D. Ukara kang nggunakake basa ngoko alus kanthi bener yaiku…. tangane ditangkepake ing sangisore weteng C. Awake ndingluk sethithik madhep bu Guru kanthi tangan ngapurancang nuli matur Pak Sarno. Bu Guru. kula mundhut ijin badhe tindak wingking sekedhap B. kula nyuwun ijin badhe dhateng wingking sekedhap D. B. ineratif E. Ukara ing ndhuwur nduweni maksud…. Bu Guru. D. Bu Guru. kula nyuwun ijin badhe tindak wingking sekedhap E. kula nyuwun palilah badhe tindak dhateng pangkeran 23. A. Ukara kang migunakake basa karma alus kanthi bener yaiku…. Tangan ngapurancang tegese. dhadhane lurus 22. Mengko sore aku arep rawuh ing omahe Bu Sri Mengko sore aku arep mara ing daleme Bu Sri Mengko sonten kula badhe dhateng wonten dalemipun Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing daleme Bu Sri Mengko sore aku arep sowan ing griyanipun Bu Sri 24. awake dhewe kudu ngudi lan ngundhakake kapinteran. Kula badhe … dhumateng bapak saha ibu bilih benjing wulan Juni sasampunipun nampi rapot menawi saged minggah kelas XII kula badhe ndherek wisata ing dhateng Bali. Mula saka iku.. deduktif C..

ndangu B. mundhut pirsa C. Nesu!!! . A. 10 B. 8 D. krasa banget Soal nomer 27 – 29 ana gegayutane karo wacan ing ngisor iki! Banjir Bandhang Banjir bandhang Kabeh dipantha – pantha Lan digantha – gantha Ilang katrajang Jeri tangis ngiris ati Apa iki bebendu saka gusthi Sebab manungsa wis padha ngawur Lan nglalekake kitab suci Alas ditebas tanpa welas Gunung – gunung gundhul konal – kanul Isin Nggrantes. nyaosi pirsa E. mbengok B. A. luwes E. 12 E. Tembung macapat iku asale saka tembung maca kang tegese…. 15 26. Cacahe tembang macapat kuwi ana…. maringi pirsa D. menehi ngerti 25. 11 C.A. nyuwara D. nglagokake C.

2. A. A. 1. Anggitanipun sinten geguritan kuwi ? A. 1. 3. 5. Sendang M & Tamu D. 1. Tamu E. 4 C. 2. 5. parikan 28. Nganggo basa kang sopan miturut unggah – ungguhing basa. C. 5. 4. Bandhang B. emosi nggrantes / sedhih D. 5. Panyerat 29. 4 . Miwiti wawancara kanthi salam. 5. gancaran C. 2. 3. nyenengake B. 4 B. 4 E. Suraos utawa isi saking geguritan ing ndhuwur yaiku prastawa kang….1. 2. 3. 3. bungah E. geguritan B. 1.5. Aja menehi pitakonan – pitakonan kang wangsulane “iya” utawa “ora” Rantaman kang bener sawektu arep nglaksanakake wawancara utawi wawanrembug yaiku… A. Mbah Sendang C. 1. 3. 2. Pandelenge tumuju ing narasumber 3. bombong 30. pacelathon E.Pungkasi wawancara kanthi agunging matur nuwun amarga narasumber wis menehi informasine. 2. lelagon D. Andharan ing ndhuwur iku kalebu…. 4 D.(Sendang M & Tamu) 27.

Kriminal 33. where 34. Krama lugu D. Wong kang menehi utawa dijaluki informasi babagan sawijining prastawa utawa kadadeyan diarani…. A. Krama ndesa . gadhahi gegayutan karo wong liya sing diajeni. why D. Pawarta kuwi maneka warna.31. Ukara – ukara kuwi kalebu titikan utawa ciri – ciri ukara…. Ing saklebeting pawarta kedah gadhahi rumus 5 W + 1 H. what E. Ngoko alus C. Hardnews C. pemakalah C. bencana lsp yaiku kalebu jenis pawarta…. A. tembung kowe diganti panjenengan. Krama inggil E. how C. A. Wigati D. narasumber 32. Kang nduweni tujuan kanggo menehi ngerti prastawa utawa perkara ing pawarta yaiku…. moderator B. pejabat D. wartawan E. Softnews B. when B. Ater – ater lan panambange tetep ngoko. ananging pawarta kang isine ngenani perkara kang langkung keras dimireng kadosta berita korupsi. Ngoko lugu B. A. santai E.

Sasi Pasa kudu diisi kanthi laku batin kang asifat ngurang – ngurangi sakabehe. sanadyan B. Wong kuwi yen kepengen diajeni kudu uga ngajeni wong liya. ngombe lan turu. pangajab E. A.35. Pasa ing sasi Pasa tumprap wong Jawa. mligine ngurangi (40)…. Sugiha kaya ngapa yen ora mudheng peraturan kaya wong ora pengalaman. A. krama desa 36. A. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing dhuwur yaiku…. upama C. 37. mokal Kanggo nomer 37. Ukara ing ndhuwur kuwi kalebu ukara sambawa kang nduweni teges…. 38.Saengga ing sajroning wawanrembug / wawancara utawa sambung rasa karo wong tuwa utawa wong kang dituwakke kudu nganggo basa…. A. daerah B. Ngoko alus C. (38) … laku kang asifat mligi jalaran sasi Pasa kuwi ing petungan taun lan taun Jawa lan taun Islam pinitaya (39)… sasi sing mbarokahi. kedhaton E. 39 lan 40. Ngoko lugu B. desa .arep D. krama D. tlatah C. miturut Wiyono. mligine ing (37) … Tumang. pangarep . panggonan D.

pangajak C. maem D. Kula lan panjenengan minangka generasi penerus Bangsa ayo sesarengan nguri – nguri budaya jawa supaya lestari. A. minangka 40. nedha C.E. maringi informasi D. njlentrehake . miturut B. A. babagan 39. A. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing nduwur yaiku…. sare B. A. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. Ukara ing ndhuwur kuwi minangka ukara kang asifat persuasi kang gadhahi tujuan…. babagan C. dhahar E. selaku B. ceritakke kang kudu dilakoni E. mujudake D. pangarep – arep B. kutha 38. minangka C. mangan 41. perangan E. Tembung kang trep kanggo nglengkapi paragraf ing ndhuwur yaiku…. perangan D. selaku E.

Kanyatan iki amarga para masyarakat mliginipun para generasi mudha lingsem (isin) ana sing ngarani ora gaul. Maringi informasi marang pamireng B. . Antawisipun macapat lan geguritan gadhahi perbedaan ingkang langkung spesifik ing babagan guru gatra. pangarep . guru lagu saha ndhuwur endeke swara yaiku kang asring diwastani…. Guyonan lan mboten serius supados narik kawigatosan E. Njlentrehaken perkawis tartamtu D.42. Sak lebeting tiyang ingkang nglaksanakake pidhato utawa sesorah kuwi gadhahi ancas utawa tujuan…. jedha C. Ngomong ing sangajenging tiyang kathah C. A. Leres miturut paramasastra lan mboten mujudake rucah D. A. maringi informasi D. pangajak C. yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku…. vokal B. Laras lan leres C. intonasi saha cengkok 46. nyariosaken kahanan ingkang wonten. Basa kang ndakik – ndakik lan baku 45. 43. Ngudhar gagasan E. Pethikan wacana ing nduwur kalebu wacana kang gadhahi tujuan…. diksi E. Sakanane lan serius B. Ditingali saking basanipun tiyang ingkang nglaksanakake sesorah utawa pidhato kedah… A. Nyariosaken perkara tartamtu 44. padha D. A. ngudhar gagasan E.arep B. Saiki akeh wong jawa kang ilang jawane amarga akeh wong jawa kang ora gelem gunakake basane dhewe yaiku basa jawa. “Ana bocahe ayu tur lemu”.

C. mc C. Bapak ing Semarang. ? bpkTi nFkMenv= ge mr=. 42 E. 2000 . Yen katulis latin yaiku…. 49. Bapak menyang Semarang. surat E. a [dkKu fiprizi bpkFuait :…: rupiyh A. D. sesrV E. aku ses=e sinau nulis …. A. 10 B. ? an [bocahe ayu tu/ lemu. semPwutV B. E. ? An [bocahe ayu t/u <mu. jw B. E. Bapak tindak menyang Semarang. C. 20 C. keselV D. B. k tonV C. 22 D. Bapak tindak wingi ing Semarang. ? an [bocahe ayu tu/ [lmu. Bapak tindak Semarang. becikKe titik Hl mesiQ …. A.A. ketr 50. nulis D. lnc 48. ? An [bocahe ayu tu/ [lmu. ? An [bocahe ayu t/u lemu. 47. A. B. D.

15 Nopember 2007 H. Serangan Patang Dina ana Kutha Sala H. Nggugah kawigatene para wong kang maca. 12 Nopember 1949 G. KSAD Djoko Santoso mratelakake.Patung Slamet Riyadi Diresmikake Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso. F. Patung Slamet Riyadi diresmekake I. kang diarani aktual yaiku…. 7 – 10 Agustus 1949 52. G. ngresmekake rampunge pembangunan patung Brigjen (Alm) Slamet Riyadi kang mapan ing wewengkon Gladak. 54. H. Ajak – ajak wong kang maca. 53. I. . dina Senen (12/11) kepungker. Pahlawan tuladha kridhane generasi mudha. 7 – 10 Agustus J. F. Slamet Riyadi Pahlawan saka Sala G. Pembangunan Patung slamet Riyadi J. Slamet Riyadi mujudake pahlawan kang kudu ditulad kridhane dening para generasi mudha jaman saiki. J. Salah sawijining syarate pawarta yaiku aktual. Nuduhake kadadeyan nyata. F. Irah – irahan pawarta ing dhuwur yaiku…. Pawarta iku kudu handuweni kagunaan (fungsi) …. Nuduhake babagan kang aneh. Adicara diramekake fragmen kedadeyan Serangan Empat Hari di Kota sala 7 – 10 Agustus 1949 kang kapimpin dening Slamet Riyadi. 51. Mbukak wewadine pejabat. Miturut pawarta ing dhuwur kadadeyan prastawa serangan patang dina ana ing kutha Sala yaiku…. 7 Agustus I.

Pawarta kang apik iku kudu handuweni unsure 5W + 1H. A. kuno D. Ing ngisor iki kang kalebu bagian – bagian kanggo bobot timbang surasane pawarta bisa antuk kawigatene bebrayan akeh (masyarakat). A.F. objektif I. A. kepriye 57. nduwe bobot G. Nalika nanggapi pawarta kedah kinan tenan alesan kang logis. kajaba …. ing ngisor iki kang kalebu unsure 5W + 1H. sempurna D. grambyangan H. J. ana ngendi E. unik 58. apa anane up to date (anyar) 55. intensif 56. jujur B. A. bathin F. sapa B. ndudut ati H. cepet G. kajaba…. anyar B. Cara kang bisa dilakokake nalika mahami pawarta yaiku kanthi maca…. penting C. Tegese kinan yaiku…. endah B. banter . apa D. diarani apa C. caket E. nyata C.

editor I. objektif 60. terbuka 59. redaktur H. laporan B. aktual E. faktual C. J. Pimpinan redaksi G. Wong kang tugase mbenerake lan ngecek maneh bab panulisan kang wis digawe dening wartawan sadurunge pawarta iku dicethak diarani…. sekretaris operator . A.E. Prastawa utawa kedadeyan kang dilaporake iku diarani…. pawarta D. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful