Anda di halaman 1dari 3

Pelaksanaan Program Pemulihan Khas dan Intervensi (P1NCH) Tahun 2011.

0leh:-Shahiran bin Kamaruddin Dimasukkan pada Mon, 10 Jan 2011 09:40:57 PST

Ruj. Kami : JPNJ.PEM(47)/600-8/2/1 (13) Tarikh : 4 Januari, 2011.

Semua Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah,

Tuan, Pelaksanaan Program Pemulihan Khas dan Intervensi (P1NCH) Tahun 2011. Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Adalah dimaklumkan bahawa Program 100% Celik Huruf (P1NCH) tahun ini akan dilaksanakan secara menyeluruh di semua sekolah-sekolah rendah dan menengah negeri Johor. Ini bertujuan untuk mencapai sasaran sifar Literasi dan Numerasi (3M) dengan mengenalpasti dan membantu murid-murid yang gagal menguasai kemahiran asas tersebut. Di bawah ini dinyatakan beberapa tindakan yang sewajarnya diambil dan dipatuhi oleh semua sekolah bagi pelaksanaan P1NCH.

2.

Program Pemulihan Khas Tahun 2.

2.1 Mulai tahun 2011 semua murid LINUS Pemulihan/Tegar di tahun 1 (2010) akan mengikuti program Pemulihan Khas (LINUS) di sekolah. Walau bagaimanapun, Guru Pemulihan Khas boleh mengambil murid LINUS sekiranya bilangan murid tidak melebihi jumlah murid yang ditetapkan. 2.2 Modul LINUS Tahun 2 dan Modul Pemulihan sedia ada hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P). Murid tersebut akan menduduki Saringan 4, 5, dan 6 dalam program LINUS.

3. 3.1

Program Pemulihan Khas Tahun 3

Semua murid pemulihan khas di tahun 2 (2010) yang gagal dalam Ujian Pelepasan ( IPP2M dan IKAM Tahap 1 ) perlu mengikuti program pemulihan khas. Ujian Pelepasan 1 akan dilaksanakan pada bulan Mac 2011. ( rujuk jadual pelaksanaan ujian dan penghantaran data P1NCH 2011 di lampiran ) 3.2 Berkaitan dengan pelaksanaan program pemulihan sila rujuk Buku Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 ( Edisi Percubaan ) yang telah dibekalkan di sekolah rendah negeri Johor pada 21 Mac 2008. ( Ruj : JPNJ/UPK/33/1449 ) dan Buku Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas ( Masalah Penguasaan 3M ) Cetakan Ke 2, 2003. Buku garis panduan edisi terkini akan dikeluarkan oleh KPM pada bulan April 2011.

4.

Program Pemulihan Tahun 4, 5 dan 6.

Murid di Tahun 4, 5, dan 6 yang masih tidak mengusai 3M perlulah menjalani program pemulihan mengikut konsep KBSR ( Pemulihan Dalam Bilik Darjah ) yang dipertanggungjawabkan kepada guru mata pelajaran yang berkenaan. Walau bagaimanapun guru pemulihan khas bolehlah membantu murid tersebut sekiranya ia tidak menjejaskan tugas hakiki yang sedia ada. Bagi mengesan penguasaan 3M murid tersebut Instrumen Penentu Penguasaan

Membaca dan Menulis (IPP2M) Tahap 2 dan Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Tahap 2 telah dibekalkan kepeda semua PPD.

5.

Program Intervensi 3M Sekolah Menengah

Program pemulihan di sekolah menengah (SMK) adalah mengikut konsep KBSM di mana pemulihan dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran (P&P) di bilik darjah oleh Guru Intervensi yang dilantik secara dalaman oleh pihak pentadbir sekolah. Instrumen Intervensi Membaca dan Menulis (II2M) dan Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) menengah rendah dan atas telah dibekalkan.Panduan Pelaksanaan Program 100% Celik Huruf Negeri Johor ( PINCH ) Sekolah Menengah boleh dijadikan panduan. 6. 6.1 Peranan Guru Pemulihan Khas dalam LINUS Tahun 1.

Merujuk surat KPM.BPKHAS.300-2/2/12 bertarikh 4 Ogos 2010 tentang Peranan Guru Pemulihan Khas dalam Pelaksanaan Program LINUS, Guru Pemulihan Khas perlu mengambil murid LINUS Pemulihan/Tegar di tahun 1 selepas Saringan 2 dilaksanakan. 6.2 Sekiranya bilangan murid pemulihan khas di Tahun 2 dan 3 adalah sedikit (kurang daripada 20 murid), Guru Pemulihan Khas bolehlah mengambil murid LINUS Pemulihan/Tegar selepas Saringan 1.

7.

Pertanyaan / Rujukan Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi pegawai berikut :

7.1Encik Sazali bin Abd Hamid, Ketua Unit Pemulihan Khas JPNJ di talian : 07 2332375 atau 013 7426084 / 016 7176084 email : mysl_sazali@yahoo.com.my atau 7.2Encik Shahiran bin Kamaruddin, Penyelia Pemulihan Khas JPNJ di talian : 07 2332375 atau 019 7784357 email : shahiran@live.com Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih.

` BERKHIDMAT UNTUK NEGARA `

Saya yang menurut perintah,

( HJ MOHD AMIN BIN ANIS ) Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas b.p Pengarah Pelajaran Johor. s.k : Timbalan Pengarah Pelajaran Johor

PENGURUSAN BILIK / KELASPENDIDIKAN PEMULIHAN KHASPENGENALANDalam pendidikan pemulihan khas, bilik / kelas merupakan satu daripada keperluan asasyang utama yang perlu disediakan kerana mengikut konsep pemulihan khas.Murid-murid yang ketinggalan / lemah dalam pelajaran di kelas biasanya akan dibawakeluar dari kelas dan dimasukkan ke bilik yang disediakan khas untuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan pemulihan. Dengan yang demikian dalam menentukan

bilik /kelas yang sesuai dan paling ideal, beberapa ciri / keperluan berikut perlu diambil kira.TUJUAN1. Masa, tenaga dan alatalat pengajaran dapat digunakan dengan sebaik-baiknyauntuk mencapai objektif pengajaran.2. Dapat menggunakan kemudahan yang terdapat dalam kelas dengan berkesan.3. Dapat mengadakan suasana pembelajaran yang menggalakkan.CARA UNTUK MENGADAKAN KELAS PEMULIHANDisyorkan 3 alternatif seperti berikut :1. Sekolah-sekolah yang mempunyai 2 kelas atau lebih bagi sesuatu darjah , murid-muriduntuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari kelas-kelas tersebut sekiranya bilanganmurid pemulihan dalam sesuatu kelas itu hanya 3 atau 4 orang sahaja.Walau bagaimanapun jumlah murid dalam satu sesi pemulihan hendaklah tidak melebihi15 orang.2. Sekolah-sekolah yang mempunyai satu kelas bagi satu darjah, murid-murid untuk kelas pemulihan bolehlah diambil dari darjah-darjah lain tetapi jumlahnya hendaklah tidak melebihi 15 orang.3. Sekiranya muridmurid yang diambil untuk mengikuti kelas pemulihan datangnya darisatu kelas sahaja, maka bilangannya hendaklah tidak melebihi 6 orang. Pemilihan mana-mana satu alternatif hendaklah tertakluk kepada perundingan di antara Guru Kelas KhasPemulihan dengan guru besar dan guru-guru asas.BILIK / KELASa ) Lokasi bilik / kelas untuk dijadikan Kelas Khas Pemulihan adalah sangat bergantung kepada keadaan kemudahan yang sedia ada serta kemampuan di sesebuahsekolah. Tetapi dengan menyedari ciri-ciri kanak-kanak pemulihan, kelas-kelas lainkantin, atau padang-padang permainan boleh digunakan supaya aktiviti yang berlaku di tempat tempat tersebut tidak akan mengganggu sesi pengajaran pemulihan. b) Kesesuaian seperti juga kelas-kelas biasa yang lain perlu diambil kira dari segikeselesaan ruang dengan bilangan murid, cahaya serta edaran udara yangmencukupi, kerusi dan meja serta saiz dan susunan fizikalnya yang selaras denganukuran dan bilangan murid-murid yang terlibat.c) Penyusunan perabot, papan tulis, papan pameran dan tempat tempat penyimpanan perlu diubah suai sebagai dorongan kearah pengajaran yangmenyeronokkan dan yang berkesan, sesuai dengan matlamat menuju ke pengkhususan 2M di sekolah rendah ( rujuk lampiran A ) Prinsip prinsip yang terjalindan dipraktikkan dalam penyusunan kelas seperti ini ialah suasana fizikalnya, sosial,emosi dan rasa hati yang selesa dan gembira untuk murid-murid : bidang dinamik kumpulan yang menyokong pembelajaran atau tugasan yang diberikan : dan penyusunan perabot yang membantu rutin pengurusan. DEFINISI2.1 Definisi Program Pemulihan KhasSatu program pendidikan disediakan untuk murid yang mengalamimasalah dalam penguasaan kemahiran 3M yang kompleksdisebabkan oleh faktor persekitaran. Program ini dijalankan olehguru yang khusus, di ruang yang khusus.2.2 Definisi Murid Pemulihan KhasMurid yang menghadapi kesukaran dalam penguasaankemahiran asas 3M disebabkan oleh faktor persekitaran danbukan kognitif.2.3 MatlamatMemastikan semua murid Tahap 1 menguasai kemahiran asas 3M.2.4 Objektif Setelah mengikuti program ini murid dapat:a) menguasai kemahiran asas 3Mb) meneruskan pembelajaran di kelas biasac) membina keyakinan diri dan positif terhadap pembelajaran A. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN MEMBACAa. Murid boleh kenal dan namakan huruf abjad b. Murid boleh sebut perkataanperkataan sehari-hari seperti baju,emak, adik, ayam, kedai dan lain-lain.c. Murid boleh baca ayat-ayat mudahserta menunjukkan fahaman denganmembuat apa yang terkandung dalamayat seperti:-1. Saya baca buku2. Dia buka pintud. Boleh baca dan faham ceritaceritasesuai dengan tahun 1,2 dan 3.B. KEMAHIRAN MENGIRAa. Ability to count 1 10 b. Ability to count 11 99c. Ability to identify 1 10d. Ability to identify 11 99e. Ability to match object within1 10f. Ability to match object within11 99Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas(Edisi Percubaan)Jabatan Pendidikan KhasKementerian Pelajaran Malaysia25g. Ability to carry out addition 1 digit and1 digith. Ability to carry out subtraction any twonumbers with regroupingi. Ability to carry out simple multiplication. j. Ability to carry out simple division.C. TINGKAH LAKU DALAM KELASa. Menumpukan perhatian b. Ikut arahanc. Gagapd. Selalu mengacau ketenteraman kelase. Selalu tidak hadir f. Berkawang. Mudah tersinggung