Anda di halaman 1dari 1

Penghargaan

Pertama kali syukur ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat saya
menyiapkan assignment saya ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua
individu yang telah membantu saya melaksanakan kerja saya ini secara langsung atau pun
tidak langsung..
Terima kasih yang tidak terhingga kepada En. Harun selaku guru mata pelajaran ini atas
bimbingan dan tunjuk ajar beliau kepada saya.. buat semua kawan-kawan saya juga ingin
mengucapkan terima kasih atas sokongan dan dorongan mereka sehingga saya dapat
menyiapkan kerja saya ini.
Saya juga ingin memohon sejuta kemaafan sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan
dalam tugasan saya ini., segala kekurangan harap dimaafkan..sesungguhnya yang baik itu
datangnya dari allah dan yang buruk itu datangnya dari kelemahan saya sendiri..

Sekian,,
Terima kasih….