P. 1
Babasan Jeung Paribasa Nu Nuduhkeun Hubungan Papada Jalma

Babasan Jeung Paribasa Nu Nuduhkeun Hubungan Papada Jalma

|Views: 263|Likes:
Dipublikasikan oleh Viki Rodriguest

More info:

Published by: Viki Rodriguest on Jan 02, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2015

pdf

text

original

Babasan jeung paribasa nu nuduhkeun hubungan papada jalma

Ieu di handap sawatara conto babasan jeung paribasa nu nuduhkeun hubungan papada jalma. 1. Buruk-buruk papan jati = sanajan ngewa atawa ngambek ka dulur (baraya) anu landes, tapi ari manehna meunang karerepet mah, teu weleh hayang nulungan jeung ngahampura kasalahanana. Teu tega ngantep. 2. Datang katingali tarang, undur katingali punduk = datang kanyahoan, balik (indit) oge kanyahoan, menta idin heula. 3. Galéhgéh gado = saréséh, soméah, akuan. 4. Gedé gunung pananggeuhan = boga baraya atawa sobat luhur pangkat, gedé dunya anu dipaké andelan pibisaeun nulungan. 5. Hade gogog hade tagog = hade basa, budi parangi, jeung sikep: nyaho tata – titi. 6. Hadé ku omong goréng ku omong = sagala rupa perkara biasana dianggap hade atawa goréng ku batur gumantung kana caritaan urang atawa basa anu dipake ku urang. 7. Handap asor = daek ngahargaan atawa ngahormat ka batur. 8. Indung tunggul rahayu, bapa tangkal darajat = kasalamatan jeung kabagjaan nu jadi anak gumantung kana karidoan jeung do’a indung–bapa. 9. Kabawa ku sakaba-kaba = kabawakeun teu puguh lampah ku batur, kapangaruhan ku batur nepi ka teu eucreug. 10. Kawas gula jeung peueut = sarua layeutna atawa geugeutna. 11. Kawas hayam panyambungan = talamba-tolombo dina riungan lantaran euweuh nu wawuh. 12. Kawas himi-himi = meh salilana babarengan duaan, tara daek papisah. 13. Kawas lauk asup kana bubu = hese kaluar tina hiji lingkungan atawa organisasi lantaran katalian ku jangji atawa ku aturan. 14. Kawas tatah = teu hideng sorangan kudu di utuh-etah bae. 15. Lantip budi = gancang ngarti kana maksud atawa kahayang batur sanajan teu diceplakkeun. 16. Letah leuwih seukeut manna pedang = raheut hate ku omongan leuwih peurih karasana tibatan raheut biasa. 17. Lolondokan = bisa ngaluyuken diri jeung kaayaan lingkungan atawa kaayaan jaman. 18. Lungguh tutut bodo keong, sawah sakotak kaider kabeh = siga nu lungguh katenjona, padahal bangor. 19. Macan biungan = jelema anu teu akur jeung batur salembur.

34. Matak andeul-andeuleun = matak ngurangan kapercayaan nepi ka handeueul nu nitah. Pindah cai. Mipit teu amit ngala teu menta = naon-naon the kudu bebeja heula. Mani hayang utah iga = ngarasa kacida sebelna nenjo atawa ngadenge kalakuan batur anu pikaijideun. Nyiruan teu resepeun nyeuseup nu pait-pait = umumna jalma tara resep sosobatan jeung nu miskin. 22. Pindah cai dibawa tampianana = aya di pangumbaraan mageuhan adat kabiasaan sorangan. 21. Misah badan misah nyawa = teu sarua boh lahir boh batin. 28. tara dibere rejeki jeung dulur lantaran parasea. Maung ompong. tapi dina bendengna (teu hadena) alah batan jeung deungeun-deungeun haseum.20. pindah tampian = ngaluyukeun diri kana adat jeung kabiasaan di tempat anyar. 23. Maung sarungkun = tunggal baraya. Maot nulah manggih tungtung. 35. Nepi ka pakotrek iteuk = nepi ka pakokolot. 33. 30. Sabata sarimbangan = sauyunan. lain nu lian (sakaruhun). panjang baraya = sanajan pondok jodo. bedil kosong. . kareta kosong = jelema anu boga komara mah sanajan geus teu nyekel kakawasaan oge teu weleh dipikaserab. 24. paeh ulah manggih beja = sing bener waktu keur hirup supaya ulah diomongkeun ari geus maot. 29. 26. 27. Pondok jodo. Nepung-nepung bangkelung = ngaraketkeun kabarayaan ku jalan bebesanan. 31. sing nuluy (ulah pegat) jadi baraya. Matak pajauh huma = matak teu silipikanyaah. Nyoo gado = ngaheureuykeun jalma nu pantes dihormat. layeut. 32. 25.

bisa jadi eta teh kecap Sunda buhun anu kiwari geus henteu dipikawanoh ku panyatur Basa Sunda. ti mimiti iraha gelarna eta rupa-rupa babasan jeung paribasa teh. adegan kalimah. gelarna eta paribasa teh sanggeus Urang Sunda wawuh kana peda jeung Cirebon. ngan wae gede kamungkinan henteu sawaktu. tur kecap-kecapna masih keneh produktif digunakeun dina paguneman sapopoe. mun ayeuna mah istilahna bibit unggul). naha rek dina basa tinulis. Conto babasan anu diduga geus heubeul upamana janget kinatelon. Boh kecap janget atawa kinatelon. Eta mah naha rek dina paguneman sapopoe. atawa eusi anu dikandungna. Anu dipake ukuran heubeul jeung anyar teh diantarana ungkara kecap atawa frasa. Dina harti. anu bawirasa geus rada beh dieu. mungkin aya anu gelarna geus heubeul pisan jeung deuih anu diduga rada beh dieu.100 BABASAN JEUNG PARIBASA SUNDA • 11 Feb 2002 • Kategori: Uncategorized Babasan jeung Paribasa Sunda mangrupa bagian tina kahirupan tur milu ngajembaran Basa Sunda sarta miboga kalungguhan anu penting pikeun panyaturna. kiwari asa geus tara kadenge digunakeun. Lian ti . Tacan kapaluruh sacara pasti. komo mun tepi kabilangan taunna. anu maksudna turunan hade boh ti indung boh ti bapa (ilaharna dilarapkeun ka sasatoan. Ku urang bisa karampa. Ana kitu. Beda deui upamana jeung paribasa dagang peda ka Cirebon anu ungkarana babari pisan kaharti.

tuda uyah tara tees ka luhur atuh. . “Ah. Timbul pertanyaan.” Ieu 100 conto ngeunaan babasan jeung paribasa Sunda: 1. Ku ngedalkeun eta paribasa. dipatalikeun jeung hiji pajamanan Culturalstelsel (Tanam Paksa).eta. babasan atawa paribasa teh sok dalit gumulung. Sajaba ti babasan atawa paribasa anu dianggo pituin Sunda. contona kokoro manggih mulud. Ibi. teu saeutik idiom tina Islam anu ngajanggelek jadi babasan atawa paribasa. puasa manggih lebaran. teu kudu diterangkeun deui sajentrena yen kalakuan goreng anu dipilampah ku anak biasana mah lantaran aya turunan ti kolotna. Ari nu paselup contona kolot pawongan Kitu deui sanggeus Urang Sunda ngagem Islam. Anu sagemblengna Basa Jawa misalna wae: sadom araning baraja. jeung endah sakumaha anu dipimaksud ku si panyatur. Sarerea oge geus appal. Malah sakapeung mah dipaselupkeun jeung Basa Sunda. anu keur paguneman bieu teh langsung ngarti kana maksudna. Abong heueuh. pamadegan. Dina prak-prakan urang ngedalkeun omongan. gunana biwir teh diantarana pikeun nyarita. tapi teu terus jeung hate. Abang-abang lambe Kecap abang dina ieu babasan hartina beureum. pangpangna Basa Jawa. anu dina basa ragam lomana saharti jeung biwir. jadi bagian tina ungkara kalimah. aya deuih anu hasil injeuman tina basa batur. tuda kalakuan gorng anu dipilampah ku anak biasana mah lantaran aya turunan ti kolotna.” Nyi Holisoh mairan. atawa teu jeung prakna. Ku ngedalkeun ungkara uyah tara tees kaluhur.” ceuk Bi Jumsih. sakunang araning geni. Babasan abang-abang lambe hartina nyarita ukur pikeun ngangeunahkeun hate batur wungkul. omongan teh leuwih ringkes jeung kesanna leuwih anteb. aya deuih paribasa anu proses gelarna bias direkonstruksi. lantip. naon tujuanana ngagunakeun babasan atawa paribasa dina omongan teh? Anu paling utama nyaeta pikeun ngagambarkeun hiji kaayaan. Ieu babasan teh sakapeung robah ungkarana jadi ukur lalambe. Ari lambe atawa lambey kaasup kana basa ragam hormat. singget. angen-angen atawa kahayang kalawan merenah. ngepas. Beda upama jeung loamun ngedalkeun: “Ah. Contona wae dina paguneman dihandap ieu: “Bejana anu osok pirajeunan ngala bungbuahan di kebon teh anak tatangga urang anu imahna ditungtung kaler tea. tuda bapana oge baheula sok resep ceceremed.

sangkan jadi weweg. jadi bias dipunyan-penyon sakahayang. tampir) di sakurilingeun sisina. Paribasa di luhur ieu teh ngandung harti (tabeat atawa kabiasaan) goring anu geus maneuh. Antara ungkara paribasa jeung hartina memang taya patalina. antara dada jeung tonggong. misalna wae nyirig atawa renggong. sabab gede kamungkinan asalna mangrupa sisindiran: Adean ku kuda beureum  Hade ku banda deungeun 5. miboga dua harti. nu penting asal disada. tur hese dipiceunna. teu ngingetkeun bakal kumaha pibalukareunana pikeun batur. Tah tabeat hiji jalma teh dipapandekeun aya dina jeroan iga. dina sareureuhna gawe. Paribasa adean ku kuda beureum hartina ginding ku banda (papakean) batur (meunang nginjeum). kadua. kumaha hesena ngarobah pasipatan hiji “barang” anu aya dina jero awak. Ari biwir mah memang teu make wengku. peta kuda meunang ngahaja malajar (ngalatih). biasana pasosore. handapeun kelek. cecempeh. tumerap ka jalma anu ngomongna sakarepkarep (teu jeung wiwaha). Ungkara kakurung ku iga nuduhkeun aya dina jero iga. Adat kakurung ku iga Kecap adat dina ieu paribasa maksudna tabeat atawa kabiasaan anu tumerap ka hiji jalma. nyiru. Ari iga teh nyaeta bagian awak urang di sisi kenca jeung katuhu. Adean ku kuda beureum Kecap adean teh patalina jeung kuda. Dina ieu paribasa digunakeunana eta kecap teh leuwih keuna dina harti nu kadua. Ieu paribasa teh sakapeung ungkara sok ditambahan jadi abong biwir teu diwengku. luhureun cangkeng. maksudna bias jeung laluasa dipake ngedalkeun omongan kumaha wae oge.2. 3. abong letah teu tulangan. Abong biwir teu diwengku Kecap wengku dina ieu paribasa maksudna palipid barang anyaman (boboko. Ngadu Bako  Bareto aya kabiasaan. Jadi lain adat dina harti kabiasaan anu engkena bras kana tradisi. 4. Geus kasawang. Kahiji. tumpak kuda disina ningkah. lalaki sok .

nyaeta ngadon ngalohong ngobrol ngaler ngidul bari teu puguh jejerna. anu pihartieunana nyaeta obahna badan dina waktu leumpang. Ngajul bulan ku asiwung Anu dimaksud asiwung tehh nyaeta kapas meunang meresihan jeung meunang meteng. 7. Paribasa liana anu meh samaksud jeung ngajul bulan ku asiwung nyaeta: mesek kalapa ku jara  anjing ngagogogan kalong 8. Dina hal ieu. jeung deuih asiwung teh leuleus. atawa sakapeung ungkarana robah jadi ngagulkeun paying butut. Alus laur hade ome Sasaruaan kecap laur teh nyaeta langgeor. lantaran tempatna oge sakitu jauhna. diicip-icip mana nu pangeunahna. bulan mah pamohalan bias diajul ku asiwung. harti agul kuturunan. aki. Aki-aki tujuh mulud  Hartina aki-aki nu geus kolot pisan. Sajeroning kitu teh maranehna sok bari siliasaan bako. uyut jeung saterusna) diri sorangan. atawa ngagulkeun luluhur (bapa. Luhur handapna pangkat hiji menak bias dititenan tina payungna. Paribasa agul ku paying butut. Tepi ka sok jadi kacapangan leumpangna mani . Nya disebut we ngadu bako. paying teh lain digunakeun sakumaha mistina. Jadi ngagosokna kudu lila lamun haying tepi ka beresih deui teh. pikeun niungan lamun hujan atawa panas. Paribasa ngajul bulan ku asiwung teh hartina boga kahayang anu pamohalan bias kalaksanakeun. Agul ku paying butut Salasahiji lambing status kamenakan dina jaman bareto nyaeta paying. Ku urang geus kasawang. 9. moal ngadatangkeun hasil. pedah turunan menak. Atawa mun dipapandekeun kana pakarang (dina kahirupan urang Sunda aya tradisi meresihan barang pusaka dina saban bulan Mulud).tingrariung bari ngobrol ngaler ngidul. Harti nu dikandung dina babasan ngadu bako oge teu jauh ti dinya. bakat ku kandel karahana. biasana keur kaperluan mulasara mayit. Bisa jadi patalina kecap tujuh jeung kecap mulud teh ukur diarah purwakantina. tur anu dikahareupkeunana oge lain perkara penting. meresihanana oge kudu tujuh Muludeun. moal bias dipake ngajul. 6. atawa nyieun tarekah anu mubadr.

11. anu balik teh lain jelemana. kecap balung teh dilarapkeun dina harti nu kahiji. 12. 13. 10.ngalanggeor. Balung kulit kotok meuting Kecap balung dina basa Sunda miboga dua harti:  jawer hayam nu luhurna  tulang Dina ieu paribasa. Bali geusan ngajadi hartina lemah cai atawa tempat urang dilahirkeun. tapi teu tulus. nyaeta ngaran tempat dina babagian adegan (wawangunan). tapi ngaranna wungkul. Paribasa alus laur hade ome hartina tegep dedeg pangadegna. Ieu babasan teh dilarapkeun ka budak (umur welasan taun) anu mimiti mangkat beger. tapi lemes sisitna. Kecap baleg dina babasan baleg tempele digunakeun dina harti anu kahiji. Balik ngaran Hartina ngadon maot di lembur batur. Aya bagja teu daulat Hartina arek menang kauntungan atawa bagja. . 14. rek di awewe rek di lalaki. Baleg Tampele Kecap baleg teh miboga dua harti:  mimiti boga (mimiti ngagunakeun) akal pikiran sarta mimiti aya birahi  bener Ari nu dimaksud tampele nyaeta ngaran lauk jarah sabangsa betook leutik. Tangtu wae lain leumpang bari rurusuhan anu ngalanggeor mah. wanina karek tukangeun. sok diadukeun. Bali geusan ngajadi Anu dimaksud bali nyaeta:  ari-ari santen nu kaluar (dina ngalahirkeun) sabada kaluar orok  robahna tina bale. nuduhkeun cara leumpangna anu alus katenjonna. ari hareupeun mah era keneh.

Paribasa batok bulu eusi madu dilarapkeun ka jalma anu goring rupa. Batok kohok piring semplek Hartina paparabotan anu taya hargana. tapi sabalikna loba turunan somah anu jareneng. pikeun ngabelaan awak sangkan waras deui. Banteng ngamuk gajah meta Ieu paribasa teh sakapeung ungkarana robah jadi maung ngamuk gajah meta. katurug-turug goring katenjona deuih. Paribasa bilih aya tutus langkung kepang haling teh hartina bisi aya omongan anu salah atawa matak teu ngeunah kadengena. 18. . leucir semu herang. atawa kajadian anu dipikasieun jeung dipikagigis ku urang. heuleut dua. nyaeta bancang pakewuh.Balung kulit kotok meuting hartina henteu beresih pisan hatena. ririweuhan. Bilih aya tutus langkung kepang halang Anu dimaksud tutus nyaeta awi meunang meulahan. taya halanganana urang ngajual barang boga sorangan. Tapi ari harti anu dikandingna mah sarua. Isu paribasa teh saharti jeung bobo sapanon carang sapakan. 16. masih keneh ngunek-ngunek. sesa tapasna masih keneh narapel. Ari kepang hartina anyaman bilik anu biasa. Keur mah kasar. sok dipake nginum minangka gaganti cangkir atawa gelas. Paribasa sabalikna nyaeta balungbang timur caang bulan opat welas jalan gede sasapuan. dipake ngajepit daun kiray keur hateup jeung salian ti eta. tapi pinter jeung bageur. anu hartina iklas atawa beresih hate. 19. 17. 20. Banda tatatlang raga Hartina lamun urang keur manggih karerepet (gering upamana). anu eusina itu purun ieu daek. Harti ieu paribasa teh loba turunan menak anu teu jareneng. 15. Batok bulu eusi madu Batok bulu teh batok nu can dikerok. Beda jeung batok meunang ngerok. Batu turun keusik naek Ieu paribasa teh sakapeung sok dianggap cangkang sisindiran.

24. Carang takol Dilarapkeun ka jelema anu langka pisan ngomong. Cikal Bugang Ieu babasan teh ngandung dua harti:  cikal hirup  anu pangheulana gugur di medan perang . najan lain dengekeuneunnana. jeung pria nu hartina dipikaresep. Aya deui nu ngahartikeun ngawangu.21. sarerea padanyaho. Kacanir bangban Anu dimaksud canir nyaeta puhu akar anu rubak. kawentar ka janapria hartina mashur. ari teu perlu-perlu teuing mah. tepi ka langka katembong reureuh nyapek. Ieu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu omonganana alus tur matak kataji pikeun nu ngadengekeunana. kawentar ka janapria Anu dimaksud awun-awun nyaeta mega hideung di langit. 25. Bisa jadi ari maksudna mah padeukeut keneh. 27. Cangkir emas eusi delan Anu dimaksud delan myaeta tarasi. Careham hayameun Ieu babasan teh dilarapkeun ka jalma anu beuki pisan barangdahar. Anu rubak pisan mah jaman bareto. Paribasa kaceluk ka awun-awun. 28. Ari bangban nyaeta ngaran tutuwuhan leuweung. tapi saenyana ari hatena mah goring. Kaceluk ka awun-awun. sok bias dipake keur nyieun kikiping (gilinding) padati. atawa teu wanieun ngomong sakemek-kemek acan. 22. misalna wae akar caringin. 26. atawa resep ngadedengekeun kagorengan. Babasan kacanir bangban hartina kawiwirangan atawa meunang woworang. lantaran rumasa boga dosa. Ari janapria asal kecapna tina jana nu hartina jelema. Ceuli lentaheun Hartina sok sadenge-dengena. Saenyana ari tangkal bangban mah euwuh cariran. Cara bueuk meunang mabuk atawa kawas bueuk meunang mabuk Ieu paribasa dilarapkeun ka jalma anu ngeluk tungkul. 23.

atawa geus aya katangtuan ti lohmahpudna (ti ajalina). saestuna geus ditangtukeun ti heula ku Pangeran. 35. laun-laun jadi legok Cikaracak teh nyaeta cai nu nyarakclakan tina cadas nu nangtawing atawa di jero guha. sagala rupa ihtiar teu hasil. lamun terus dileukeunan bari junun mah ahirna bakal anggeus. teu bisaeun balik deui ka leuweung. Dagang oncom rancatan emas Hartina ari modalna gede kacida. nincak semplak. 32. Ungkara ieu paribasa teh sok robah jadi nete lesot. 33.29. ngeumbing porot atawa nete semplek. Nyokot lesot. Daharna sakeser daun Dilarapkeun ka jelema (pangpangna budak) anu mindeng pisan dahar. Dihin pinasti anyar pinanggih Hartina sagala rupa anu kaalaman (kajadian). Ngadagoan uncal mabal Anu dimaksud mabal nyaeta ngagunakeun jalan (liliwatan). bias jadi lantaran mindeng ngarasa lapar. tapi bati nu diarahna pohara leutikna. Saparangkat atawa sasetna teh aya opat. jeung pangrewong (indung). ti nu pangleutikna tepi ka nu panggedena. atawa milu nyarita minangka estra. tur masing-masing boga ngaran. 34. tepi ka ahirna sasab. Ieu paribasa teh sok robah jadi ngadagoan uncal mahpal. . tempas. Cikaracak ninggang batu. lain anu biasana. Harti ieu paribasa nyaeta najan pagawean sakumaha hesena oge. brangbang. Uncal anu mabal nyaeta uncal anu keur diboro. terus lumpatna henteu nyokot jalan parantina. Babasan dogdog pangrewong dilarapkeun ka jalma nu mantuan gawe ukur tamba lumayan. nyaeta talingtik. Paribasa ngadagoan uncal mabal hartina ngadagoan atawa ngarep-ngarep rejeki bari embung ihtiar heula. 30. Dogdog pangrewong Dogdog teh ngaran tatabeuhan sabangsa bedug leutik. atawa dahar teh dianggap kaulinan. ngeumbing porot Hartina sarwa salah. 31. tapi kalah apruk-aprukan. biasa dipake dina pintonan reog.

Deukeut-deukeut anak taleus Ieu paribasa teh miboga dua harti:  Teu nyaho yen baraya. jeung aya nu saeutik. tapi bias nyilakakeun. 38.36. 43. Elok bangkong Hartina ampir sakarat . padahal geus lila padeukeut imah  Sakitu padeuket. geus gede dituar batur Dogong teh sarua hartina jeung tulak. Ieu paribasa teh hartina ngamumule mojang (lanjang) pipamajikaneun. 37. 40. 45. Dogong-dogong tulak cau. Dosa salaput hulu Hartina teuing ku loba dosa. Duum tinggi Hartina babagi henteu adil. tapi teu nyaho aya kajadian penting diantara maranehna 42. Elmu tumbila Hartina nu boga imah (pribumi) ngarugikeun ka semah. najan sakotret tetep seuneu. sedeng di sabudeureunana mah angger poek. Hartina nyaeta barang atawa perkara anu siga teu sapira. Elmu ajug Anu dimaksud ajug teh nyaeta damar jangkung. Lamun disundakeun mah ungkarana kurang leuwih kieu : najan jarum tapi tetep beusi. lantaran sok doyong. sakunang araning geni Ieu paribasa teh jolna tina basa Jawa. ngarah teu rubuh. Dulang tinande Hartina awewe mah ilaharna nurut kana kahayang lalaki (salaki). Umumna anu sok didogong teh tangkal cau. beurateun teuing ku turuyanana. Lamun diseungeut. tapi ana geus manjing dikawin kalah kop ku batur. Sadom araning baraja. 39. aya nu meunang bagian loba. Elmu sapi Hartina guyub atawa samiuk dina kagorengan. caangna teh ka tempat anu rada jauh. 44. nyaeta awi atawa kai panahan tatangkalan anu doyong. 41.

55. najan ukur meunang saeutik. 50. 54. 49. Galegeh gado Ieu babasan teh dilarapkeun ka jalma nu darehdeh (sareseh). Gantung teureuyeun . 48. 53. Gantung denge Hartina ngarasa hanjakal.46. baraya. 47. 51. tapi bias cumpon keur nutupan pangabutuh. harti nu kahiji mah alus. ari nu kadua goring. peupeus hiji. atawa sok dihartikeun darehdeh tapi teu terus kana hate. boh anak sorangan boh bujang. Endog mapatahan hayam Ieu paribasa teh hartina anu umurna sahandapeun mapatahan ka saluhureun. loba nyesa Isu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu bias ngatur rejeki. tapi urusan rejeki atawa darajat mah can tangtu bakal sarua. Endog sapatarangan. komo lamun dibere loba. Gancang pincang Hartina kusabab dipigawena rurusuhan. Babasan sabalikna nyaeta kendor ngagembol. atawa anak mapatahan kolot. geus pasti bakal nyesa. Endog tara megar kabeh Hartina sanajan saindung-sabapa. hasilna teh teu nyugemakeun. Eta harti teh bisa dianggap patukang tonggong. atawa sobat ngabalukarkeun sarerea kabawa bingung atawa susah. Ngagendong kejo susah nyatu Hartina loba ari titaheun mah. Sagalak-galakna macan tara nyatu anak Hartina sanajan sakumaha galak (bengis) oge. indung-bapa mah moal tepi ka tega (maehan) ka nu jadi anak. peupeus kabeh Hartina kasusah atawa karerepet anu tumiba ka dulur. tapi anggeus (eureun) manten. peupeus hiji. lantaran euweuh nu daekeun. peupeus kabeh atawa endog sasayang. Saeutik mahi. 52. ngan hanjakal ku hese nitahna. dumeh haying keneh ngabandungan kumaha carita terusna.

harupat mah babari pisan potong. 58. atawa disangla arek hebat. sonagar huma Ieu paribasa teh dilarapkeun ka awewe anu rupana tegep. tapi buktina mah henteu. . bias jadi kusabab dahareunana geus beak. 61. Tampian anu aya di girang tangtu bakal ngotoran ka tampian nu aya di hilireunana. 60. gawena ngan haying nyilakakeun batur wae. ngan dangongna dusun. Ginding kakampis Kecap kakampis teh miboga dua harti:  kantong wadah cikiih dina jero beuteung sasatoan (munding. Teu kaop dipileykeun. Pagirang-girang tampian atawa pagiri-giri calik pagirang-girang tampian Anu dimaksud tampian nyaeta tempat mandi boh di walungan boh dipancuran. atawa dengki. 56. eusi kakampis teh mun lain cikiih. Getas harupateun Harupat teh nyaeta bagian injuk anu siga nyere. lur gunung. Babasan getas harupateun dilarapkeun ka jelema anu babari ambek bebeakan. 62. atawa aya dahareun sejen didagoan. barangdahar can seubeuh. kawas nu geus leungit timbangan pikiranana. Ngegel curuk Ieu babasan teh ngandung dua harti:  Teu kabagian atawa teu meunang naon-naon  Teu hasil maksud 57.Hartina ngarasa hanjakal. Gindi pikir belang bayah Dilarapkeun ka jelema goring hate. tapi ka dituna mah terus melempem. dolim. 59. julig. Geulis sisi. sabab regas. domba)  kantong hawa dina jero beuteung lauk Kusabab kitu. nya ukur hawa wungkul alias kosong. Geledug ces Hartina sumanget dina mimitina wungkul. tapi kapaksa eureun.

Ari hingan hartina wates. Hade gogog hade tagog Ieu paribasa dilarapkeun ka jelema anu nya hade basana nya hade kalakuanana. 66. duanana oge tina basa Kawi. carekna kitu teh. teu babari robah-robah. 67. 64. Hambur bacot murah congcot . ari lungsi hartina cacing. hartina henteu. maksudna haying dititah digawe sangkan seubeuh barang dahar. 70. tur embung silih tulungan. Jadi harti sajalantrahna tina ungkara giri lungsi tanpaingan teh nyaeta boh gunung boh cacing (dua babandingan anu pajauh pisan) sarua taya watesna. kitu we! Babasan sabalikna nyaeta gurat cai. raja (kapala nagara atawa pamingpin). leungit ku kagorengan anu ukur sakali milampah. wongatua karo Ieu paribasa teh diwangun ku kecap-kecap tina basa Jawa. saha nu nyaho manehna boga kapunjul. jeung kolot (tegesna indung-bapa) wajib dihormat jeung diturut parentahna. Goong nabeuh maneh Hartina ngagulkeun diri atawa kulawarga sorangan. 69. Goong saba karia Hartina datang karepna sorangan ka anu keur kariaan. sabab sanajan katenjona siga nu bodo. sanajan henteu diondang. 63. Ieu paribasa ngandung maksud yen urang ulah sok ngahina jalma.Paribasa pagirang-girang tampian hartina paunggul-unggul atawa pada hayang leuwih jeung dulur. Kecap tanpaingan diwangun ku tanpa jeung hingan. Gurat batu Hartina pengkuh dina nyekel omongan atawa pamadegan. 65. ratu. Hartina nyaeta guru. Giri lungsi tanpaingan Giri teh gunung. 68. Tanpa tina tan. pangpangna dina urusan kahirupan atawa rejeki. terus robah jadi hingga. Halodo sataun lantis ku hujan sapoe Hartina kahadean anu sakitu gede jeung lilana. Guru.

75. 72. teuas-teuas kari bincurang Ieu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu asalna beunghar jadi sangsara. hantung nyaeta jantung alias kembang cau. Ieu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu hade rupa jeung tagogna. maot ge henteu. geus teu boga kabeungbeurat atawa kahayang naon-naon. 71. teu daek ihtiar sorangan. ari rupana mah mani alus kacida. 78. lain anuna. tapi taya araheunana. Hantang hantung hantigong hantriweli Ari nu dimaksdu hantang teh nyaeta buah kalayar. Hirup teu neut. tapi teu ngeunah didahar. hantigong nyaeta gadog alias buah gintung. 77. sagala rupana geus dipasrahkeun ka Gusti Nu Maha Suci. rajakayana beunang disebutkeun teu nyesa saeutik-eutik acan. sabab taya kabisa. Kahieuman bangkong Hartina katenjona mah siga nu beunghar. tapi berehan. teu ngarasa lebar barang bere dahareun. rupana beureum sarta alus. . tapi ana sakalieun barangpake mani ginding kacida. Babasan hirup ngabangbara dilarapkeun ka jelema anu tempat matuhna keur leutik teh teu tumaninah. Herang-herang kari mata. pamatuhanana teh ukur dina liang anu meh sapaseun awakna. Hirup ku panyukup. lantaran ukur kapihapean barang batur. padahal henteu. Hirup ngabangbara atawa ginding bangbara Kangaraning bangbara. hantriweli nyaeta paria anu sarerea oge apal yen rasana pait. sarua deui teu ngeunah didahar. paeh teu hos Hartina gering ngalanglayung salila-lila. hideung meles semu herang. Hirup dinuhun. 74. gede ku pamere Ieu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu hirupna ukur ngandelkeun pamere ti batur. Hapa-hapa ge ranggeuyan Ieu paribasa dilarapkeun ka awewe anu najan hirupna sangsara tapi boga salaki. cageur deui henteu. paeh dirampes Hartina pasrah pisan. jadi aya nu ngurus jeung bumela. 73. Tapi najan kitu. 76.Ieu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu sok goring sungut jeung sok babari nyarekan.

sabalikna tina kandel kulit beungeut anu hartina euweuh ka era. Paribasa jati kasilih ku junti hartina pribumi kaelehkeun ku semah (urang asing). Jawadah tutung biritna Ieu paribasa teh asalna tina wawangsalan. supaya alus kacaritakeunana. 84. ngan leuwih leutik. Jadi harti ieu paribasa teh nyaeta masarakat di saban tempat boga tata cara sewang-sewangan. 87. paeh teu nyaho di mangsa Hartina urang hirup di dunya teh bakal ditungtungan ku maot anu datangna teu bias dipastikeun ti anggalna. 80. paeh ulah manggih beja Hartina kudu bageur. Jati kasilih ku junti Junti teh ngaran tangkal. 81. Ieu paribasa teh hartina nyorang picilakaeun atawa pibahayaeun. 82. meh sarupa jeung jati. 83.79. 86. . wangsalna cara (ngaran sarupa kueh). jeung teu pati loba gunana. Kecap balem minangka wangsalna. Hirup ulah manggih tungtung. teu nyaho di tata-titi. Jadi sabiwir hiji hartina jadi pangaleman atawa jadi pamujian. tindak-tanduk. duduga peryoga. ari sujen hartina panggangan. Jauh ka bedug. Jawadah tutung biritna. Ipis kulit beungeut Hartina gede kaera (dina harti hade). anggang ka dayeuh Hartina dusun pisan. Ngan wae ieu paribasa teh ayeuna mah sok aya nu ngahartikeun geus jadi rusiah umum atawa geus kanyahoan ku sarerea. eusina sacarana-sacarana. ari eusina nyaeta pangaleman. Iwak nangtang sujen Iwak hartina lauk. anu mungkin wae teu sarua jeung masarakat di wewengkon liana. Jadi sabiwir hiji Kecap sabiwir hiji teh asalna tina wawangsalan. Nginjeum sirit ka nu kawin Hartina nginjeum barang (parabot) anu keur nu bogana kacida perluna (dipikabutuhna) jeung ngan sakitu-kituna. Paribasa sasaruaanana nyaeta oray nyampeurkeun paneunggeul. Lamun biwir ngahiji disebutna balem. kudu hade laku lampah. Hirup katungkul ku pati. 85.

Kai teu kalis ku angin Hartina ari kangaraning jelema mah moal senang salalawasna. 91. 92. Kunang-kunang nerus bumi Hartina bapana geus teu jenengdeui. Kotok bongkok kumorolong. malarat rosa. teu dileuwihan. . 93. nilas saplasna Hartina nyarita sajalantrahna atawa sabalakana. tina dina awal-ahir bakal aya budakna anu jeneng kawas bapana. piritan milu endogan. Ngadek sacekna. 89. tapi can mirupa anak hayam. Nyieun catur taya dapur Hartina ngarang carita teu puguh alang ujurna. Biasana cenah nu dipentana teh sarua jeung nu dipikayang ku indungna waktu keur nyiram (ngakandung) manehna. hirupna ripuh. kacingcalang kumarantang nyaeta lauk buruk milu mijah. upamana wae kadaharan. sagala teu boga. kacingcalang kumarantang Boh kotok bongkok boh kacingcalang sarua dilarapkeunana kana endog anu teu megar jadi anak hayam. Ka bala. ari kacingcalang nyaeta endog anu teu megar. teu dikurangan. Ieu paribasa teh dilarapkeun ka jelema anu pipilueun kana hiji urusan sabab ukur kabawakeun ku batur. 95. Kokoro nyoso. lain karepna sorangan. Ari kotok bongkok mah anak hayam anu paeh dina jero endog keneh. awal ahir tangtu bakal pinanggih jeung kasusah. lantaran geus deukeut kana ajal. 94. lebaran teu meuncit hayam Ieu paribasa dilarapkeun ka jelema anu kacida masakatna. tepi ka jadi goreng katenjona. Kawas nu mulangkeun panyiraman Hartina boga kahayang atawa pamenta anu kawilang aneh. Paribasa liana anu samaksud jeung kotok bongkok kumorolong. ka bale Ieu paribasa teh ngandung dua harti:  bisa campur gaul jeung jelema ti rupa-rupa golongan  bisa atawa teu ngawagu kana gawe kasar jeung gawe lemes 90.88.

rek dikitu-kieu oge hempek. da rumasa salah atawa boga dosa. Ieu paribasa teh hartina ngalaksanakeun pagawean pikeun kapentingan nagara. najan geus teu nyekel kakawasaan oge angger dipiserab. ngepung maung. Ditatalepakeun ti hiji desa ka desa liana. kemit (jaga) di imah kapala (pamingpin) kalawan bagilir. 98. Sagantang kirakira sarua jeung lima cuntang. ieu paribasa teh sok robah unina. Ari tundan nyaeta jelema atawa kuda nu disadiakeun di desa (baheula) pikeun nyiringkeun barang. kareta kosong. Maung ompong. Nyanggakeun suku genteng belokeun. dicacag diwalang-walang Hartina sumerah. dituding boga dosa lantaran kabeneran aya di tenpat kajadian lumangsungna kajahatan. dicangcang teu diparaban Ieu paribasa teh dilarapkeun ka awewe anu dipihukum (jadi pamajikan) tapi teu dibalanjaan. Kecap cuntang jeung gantang sok digunakeun pikeun naker beas. menak kuda kapundayan. 100. Tugur tundan. beuheung teukteukeun. boh nu patali jeung kaamanan wewengkon boh juan-jieun atawa uma-ome sarana keur kapentingan umum. masrahkeun diri. tugur tundan. disiksik dikunyit-kunyit. jadi susuk bendung. jeung sajabana ti eta. 99. Pur kuntul kari tunggul. atawa teu dicumponan pangabutuhna ku salakina. cuntang gantang Anu dimaksud tugur nyaeta kawajiban rayat baheula. bedil kosong Hartina jalma anu boga komara mah. Dikungkung teu diawur.5 kg.96. surat. Jigana ayeuna mah teu beda ti piket. lar gagak kari tunggak Hartina katideresa. . 97. Dina ungkara sejen. atawa kurang leuwih 3.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->