SULIT

942/2

STPM 2008 GEOGRAFI KERTAS 1 ALAM SEKITAR MANUSIA
(Tiga jam)

PEPERIKSAAN EXCEL JABATAN PELAJARAN SABAH

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

Arahan kepada calon: Jawab empat soalan. Markah kepujian akan diberikan kepada anda sekiranya anda menggunakan peta-peta lakar dan gambar-gambar rajah yang sesuai. Markah kepujian akan diberikan juga untuk contoh-contoh yang khusus dan teliti yang dikaji melalui kajian luar dan kajian tempatan yang dibuat sendiri. Semua penghitungan hendaklah diserahkan bersama dengan jawapan anda. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Sekiranya bahan-bahan yang perlu diperiksa dibuat pada rajah dan peta-peta rangka dunia, helaian itu hendaklah dipisahkan daripada kertas soalan dan diserahkan bersama dengan jawapan anda.

________________________________________________________________________ © Jabatan Pelajaran Sabah STPM 942/2 Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

1

[LIHAT SEBELAH SULIT

SULIT

1. a) Bincangkan peranan manusia sebagai agen perubahan melalui pembangunan sosio ekonomi. [5M] b) Berdasarkan jadual 1 di bawah,lukiskan satu graf bar yang menunjukkan taburan penduduk negeri-negeri di Malaysia pada tahun 1996. [10M] Jumlah penduduk negeri-negeri di Malaysia tahun 1996 Negeri Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor Terengganu Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Labuan Penduduk (‘000) 2496.2 1505.9 1411.1 576.5 797.9 1213.9 2083.3 213.2 1209.9 2454.8 1919.3 2909.7 948.4 1358.9 67.9

c) Berdasarkan contoh-contoh yang telah dipelajari, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk dunia mengikut wilayah. [10M] 2. a) Berikan definisi konsep proses penuaan penduduk. b) Berdasarkan rajah 1 di bawah,nyatakan ciri-ciri piramid tersebut. [5M] [10M]

Rajah 1. Piramid Penduduk Regresif 2 [LIHAT SEBELAH SULIT

SULIT

c) Berdasarkan rajah 2 di bawah,jelaskan peralihan demografi yang berlaku di negara kita. [10M]

Rajah 2: Peralihan Demografi

3. a) Apakah definisi migrasi dalaman? [ 5M ] b) Huraikan kesan-kesan migrasi dalaman terhadap kawasan destinasi. [10M] c) Bincangkan faktr-faktor yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ke Malaysia. [10M] atau 3 a) Nyatakan komponen utama alam sekitar fizikal . [ 5M ] b) Huraikan perbezaan sumber-sumber yang boleh diperbaharui dengan sumbersumber yang tidak boleh diperbaharui. [10M] c) Jelaskan kesan pertumbuhan dan tumpuan penduduk terhadap alam sekitar. [10M] 4. a) Apakah definisi sektor ekonomi tertier? [5M] b) Bincangkan kepentingan industri pelancongan terhadap pembangunan negara Malaysia. [10M] c) Jelaskan masalah-masalah sektor pelancongan di negara kita dan sarankan langkahlangkah mengatasinya. [10M] 5. a) Berikan definisi bioteknologi dalam sektor pembuatan dan pertanian. [ 5M ] b) Bincangkan impak sektor pembuatan terhadap alam sekitar. [10 M] c) Huraikan langkah-langkah mengurangkan impak pembangunan sektor pembuatan terhadap alam sekitar. [10M]

3

[LIHAT SEBELAH SULIT

SULIT

6. a) Apakah definisi konsep transformasi desa secara ringkas? [5M] b) Dengan memberikan contoh,bincangkan peranan bandar dalam pembangunan wilayah.[10M] c) Jelaskan kesan transformasi desa terhadap penduduk dan alam sekitar. [10M] 7. a) Berikan definisi globalisasi ekonomi. b) Huraikan kepentingan kerjasama rantau ASEAN dan masalah yang dihadapinya.[10M] c) Jelaskan lima prinsip pembangunan berterusan ( lestari). [5M]

[10M]

8. Berdasarkan satu kajian luar yang telah dijalankan di lapangan, a) Nyatakan jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan dan ciri-cirinya. [5M] b) Bincangkan kepentingan aktiviti ekonomi tersebut terhadap kawasan kajian. [10M] c) Apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh kegiatan ekonomi tersebut dan cadangkan langkah-langkah mengatasinya. [10M]

SOALAN TAMAT

4

[LIHAT SEBELAH SULIT