Anda di halaman 1dari 4

1. Jumlah voltan yang terhasil dalam konduktor bergantung kepada 4 perkara asas: a. . b. . c. .. d. .. 2. 3. 4. 5.

Kirakan frekuensi suatu motor apabila halajunya 1200 pusingan/minit? Berapakah tempoh suatu gelombang sinus dengan frekuensi 10 Mhz? Tempoh suatu gelombang sinus adalah 5us. Kirakan frekuensi gelombang tersebut? Kirakan nilai puncak 120Vac

6. Nilai puncak ke puncak voltan suatu bacaan osiloskop adalah 70V. Cari nilai berkesan /punca purata kuasadua (rms/ppkd) 7. Carikan nilai berkesan (rms) bagi suatu arus ulangalik dengan nilai puncak 25mA? 8. Cari nilai e pada 25 darjah dengan nilai E adalah 15V dengan frekuensi 60 Hz? 9. Pada frekuensi 10kHz, kirakan beza masa antara 45 darjah dan 90 darjah? 10. Berapakah nilai purata bagi gelombang sinus bila nilai voltan p-p adalah 100V? 11. Cari nilai berkean bagi au bila nilai voltan puncak 300V? 12. Cari nilai R, I dan V3 dalam rajah dibawah:

13. Kirakan jumlah kemuatan dan nilai voltan merentasi setiap kapasitor dalam rajah dibawah.

14. Cari jumlah kemuatan dan nilai voltan pada setiap kapasitor dalam litar dibawah:

15. Cari Regangan Kemuatan kapasitor 10uF dalam frekuensi 60 Hz? 16. Tentukan kemuatan yang diperlukan dari regangan 50 Ohm dalam frekuensi 60 Hz? 17. Berapakah nilai frekuensi bagi kapasitor 80uF jika regangan adalah 1 Ohm?

18. Dalah rajah di bawah litar gabungan perintang 30 Ohm dan kapasitor regangan 50 Ohm disambungkan secara siri dengan punca kuass au Es adalah 117V. Cari nilai Z, I, Vr , dan Vc . 19. Satu mikrofarad (1uF) bersamaan dengan ________ picofarads. 20. Satu farad (1F) bersamaan dengan ______ mikrofarad. 21. Kirakan cas pada kapasitor 10 mF apabila voltan 100V dalam litar. 22. Cari jumlah kemuatan bagi 4 kapasitor 10 mF disambungkan selari 23. Cari nilai Xc pada kapasitor 0.05uF pada frekuensi 1.5 kHz? 24.Tentukan kemuatan yang diperlukan jika Xc = 100Ohm dalam litar 120Hz? 25. Berapakah jumlah kemuatan 5 kapasitor disambungkan selari, jika setiap kapasitor Xc adalah 10 Ohm? 26. Apakah yang dimaksudkan dengan pearuh (indictor) 27. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kearuhan(inductance) sesuatu pearuh 1. 2. 3. 4. 28. Cari nilai kearuhan /inducutance suatu gelungan wayar pada selider kertas 6 cm panjang dan lilitan 2 cm dengan bilangan lilitan 500 lilitan. 29. Dua gelungan L1=8H dan L2=6H disusun secara siri dalam satu litar. Cari Jumlah kearuhan? 30. Cari nilai regangan pearuh gelungan 80 mH pada 600 kHz? 31. Tentukan kearuhan gelungan pada 60 Hz apabila regangan diberikan adalah 3014.4 Ohm? 32. Cari frekuensi suatu gelombang apabila kearuhan 100 uH dan regangan 50kOhm? 33. Jika XL suatu gelungan 80 mH pada 60 KHz adalah 30 kOhm, Berapakah XL pada 20kHz?

34. Bagi rajah di bawah, cari nilai (a) XL (b) Z (c) I (d) VL (e) VR (f) Et

35. Dalam litar di bawah : Kira Rt, Jumlah XL dan Z, bila (a) f= 100Hz (b) f = 1kHz (c) f = 10kHz.

36. Cari (a) Arus melalui setiap perintang (b) Arus melalui setiap pearuh (c) Jumlah Arus dalam litar (d) Regangan dalam litar