Anda di halaman 1dari 2

Chapter 7 - United States of America (US)

Artikel 39 Majlis Keselamatan hendaklah menentukan kewujudan ancaman mana-mana pelanggaran keamanan, keamanan, atau bertindak agresif dan hendaklah membuat syor, atau membuat keputusan apakah langkah-langkah yang boleh diambil selaras dengan Artikel 41 dan 42, untuk mengekal atau memulihkan keamanan antarabangsa dan keselamatan. Artikel 40 Untuk mengelakkan gangguan keadaan, Majlis Keselamatanboleh, sebelum membuat cadangan atau membuat keputusan diatas langkah-langkah yang telah diperuntukkan dalam Perkara 39,panggilan kepada pihakpihak yang berkenaan untuk mematuhiapa-apa langkah sementara yang difikirkannya perlu atau wajar.Apa-apa langkah-langkah sementara hendaklah tanpamenjejaskan hak-hak, tuntutan, atau kedudukan pihak-pihak yangberkenaan. Majlis Keselamatan sewajarnya hendaklah mengambil kira kegagalan untuk mematuhi apa-apa langkah sementara. Artikel 41 Majlis Keselamatan boleh memutuskan apakah langkah-langkah yang tidak melibatkan penggunaan tenaga bersenjata untukdiambil bekerja untuk memberi kesan kepada keputusan, dan iaboleh meminta Ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) untuk memohon apa-apa langkah. Ini mungkin termasukgangguan yang lengkap atau sebahagian hubungan ekonomi dankeretapi, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan cara-caraperhubungan yang lain, dan pemutusan hubungan diplomatik. Artikel 42 Jika Majlis Keselamatan berpendapat bahawa langkah-langkahyang diperuntukkan dalam Perkara 41 akan tidak mencukupi atautelah terbukti tidak mencukupi, ia mungkin mengambil apa-apa tindakan oleh udara, laut, atau kuasa-kuasa tanah sebagaimana yang perlu untuk mengekal atau memulihkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Tindakan itu boleh termasukdemonstrasi, sekatan, dan operasi lain melalui udara, laut, ataukuasa-kuasa tanah Ahliahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Artikel 43 1. Semua Ahli-ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB),untuk menyumbang kepada mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa, berjanji untuk menyediakan kepada Majlis Keselamatan, panggilan dan mengikut perjanjian atauperjanjian khas, angkatan tentera, bantuan dankemudahan,termasuk hak-hak laluan, yang perlu bagi maksudmengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. 2. Perjanjian itu atau perjanjian hendaklah mentadbir nombor danjenis daya, tahap kesediaan dan lokasi am, dan jeniskemudahan dan bantuan yang akan disediakan. 3. Perjanjian atau perjanjian boleh dirunding secepat mungkin diatas inisiatif Majlis Keselamatan. Mereka hendaklah dibuat di antara Majlis Keselamatan dan Ahli-ahli atau di antara Majlis

Keselamatan dan kumpulan Ahli dan hendaklah tertakluk kepadapengesahan oleh negaranegara penandatangan mengikutproses perlembagaan masing-masing mereka.

Artikel 44 Apabila Majlis Keselamatan telah memutuskan untukmenggunakan kekerasan ia hendaklah, sebelum menyeru Ahlitidak diwakili untuk menyediakan angkatan tentera untukmemenuhi obligasi yang diambil di bawah Perkara 43, menjemputAhli itu, jika Ahli berhasrat sedemikian, untuk mengambil bahagian dalam keputusanMajlis Keselamatan mengenai penggajiankontinjen angkatan tentera Ahli.