Anda di halaman 1dari 3

AMBILLAH DAN TRIMALAH

Do=A,4/4
MM=66

Lirik : St. Ignatius Loyola


Musik : Onggo Lukito

|-5-|
___

___====

____

____

____

___====

____

____

TB | 3> . 5 2> . 1>97 | 1> . 3 7 . 5 | 6 . 1 5 . 493 | 4 . 5 2 . 5 |


Am- bil-lah
dan
tri- ma-lah slu- ruh ke-mer- deka- an-ku, ing___

___====

____

____

____

___====

____

__

TB | 3> . 5 2> . 1> 7 | 1> . 3 7 . 5 | 6 . 1 5 . 493 | 4 . 3> 2> .


at- an-ku dan pe- ker- ti- ku, dan se- lu- ruh
kehen-dak- ku.
___

______

1>

___

7 .

1>

3>

5 .

3 .

1> .

1>

5 5
4 . . 3 2 1 .
dan sga- la
mi- lik- ku

7<
yang

3> .

1>

. 1> 2> 3>

. 6 7 1>

. 6 6
5 .
hi-dup- ku
_____

______

4 . .

5 6

2>

______

1> . .

1> 1>

0 6 7

0 5 5

_____

_____

3>

_____

_____

6< .
Kau

| 5> . . 5> 4> 3> 2> | 2> 3> 1> .


han
ku-mo-hon be- ri-kan-lah

| 5> .
ka

____=====

7 696

____=====

1> 1>

___=====

2> 1>91>

_____

0 3> 2>

1>

6 6

___=====

5> . 3>

____=====

1> 1>

___=====

_____

____ _____

______

___=====

7 . 6

____ _____

. 3> 4> 5>

3> . 7

____ _____

7 1>

_______

____ _____

3>

3>

______

5 6 .
Slu-ruh

6 . .

_______

. 3> 3>

______

5 .

______

2>

_______

. 7 1>

___

______

___

_______

. 2> 3>

1>

_____

2> 1>91>

____=====

. 6< 7< 1
3 . 4/ 5 0 4 3 4 4 4 5 494
be-ri- kan pa- da- ku,
ku-se-rahkan pa-da- Mu
____

======____

=====____

_____

_____

_____

___====

_____

_____

. 7 1>

2> 2>

2> 3>

___====

_____

_____

. 5 6

5 5

5 5

___====

_____

_____

. 3> 2>

1> 1>

1> 1>

___====

_____

_____

___

____

___====

____

______

_____

_____

____

____

____

___====

____

____

4 . 5 2 . 5
ka- an-ku, ing-

4>
-

4>

6
-

1> .
Aa

.
7
-

3>
-

5
-

0 1> 7 | 1> . . . |
Oh Tu- han.

1> . 3 7 . 5
6 . 1 5 . 493
tri- ma-lah slu- ruh ke-mer- de-

5>
Aa

_____

SA 3> . 5 2> . 1>97


Am- bil-lah dan
0

. 5 | 6 4>93> 2> 1> | 6 3> 2> . 0 5 |


cin- ta ka- sih dan ber-kat-Mu.
Ma-

4> 3> 2> | 2> 3> 1> . . 2> 3> | 4> 3> 2> 1> 6 3> | 2> .
cukuplah ba-gi- ku,
tiada la- in yang ku-ing- in- kan,

___====

. 3 4 5 5 5 5 5 0
se-tu- rut kehendak-Mu. Tu-

|-4-|
cf

____

2> 0 5

2>
-

2>

4
-

1>

7
-

6
-

6>9
Aa-

3
-

2
-

5
-

___

___====

____

____

____

___====

3> . 5 2> . 1> 7

1> . 3

7 . 5

6 . 1

5 . 493

____

____

____

___====

___

5>
-

1> .
Aa

7
-

4>
-

4>

6
-

_____

5> .
han

3>
-

5
-

======____

2>
-

1>
-

6>

4
-

5>

_____

____

5> 4> 3> 2>


2> 3> 1> .
ku-mo-hon be- ri-kan-lah

4 . 1> 2> 0
hen-dak- ku. Tu-

3>

4>
-

2>

5>
-

2
-

5
-

3
-

____

3> . 5 2> . 1> 7


1> . 3 7 . 5
6 . 1 5 . 493
at- an-ku dan pe- ker- ti- ku, dan se- lu- ruh
ke-

T 96>
B

___====

____

4 . 1> 2>

____

______

_____

. 5
6 4>93> 2> 1>
6 3> 2> . 0 5
cin- ta ka- sih dan ber-kat-Mu.
Ma-

5 0

3>

2>

1>

1>

1>

7 0

5
be-

6
ri-

4
ta

4 3 3
ka- sih dan

5> .
ka

1>
7
Tu- han

=====____

6
5
3
kan- lah cin-

_____

___=====

. 4> 3> 2> 2> 3> 1> .


cukuplah ba-gi- ku,
____

5
5
5
Ma- ka cu-

______

2
ber-

______

_____

. 2> 3> 4> 3> 2> 1> 6 3> 2> .


tiada la- in yang ku- ing-in- kan.
___=====

6
5 0
kat- Mu.

______

0 1> 7
Oh Tu-

______

3 3 3 3 . 4 5 6 5 4 3 1 5 5 .
kup ba-gi- ku, tiada la- in yang ku- ing-in- kan.

_____

3>

2>

1>

2> 1>

3
ti-

4
a-

4
da

1>

1>

1>

_____

1>
7
5
Ma- ka cu-

6 7 1> 5
kup ba-gi- ku,

3
3 2 6 5 0
yang ku- ing-in- kan.

___=== ____

___=== ____

2/4

4/4

1> .
han.

5> . 6> . 4>


Aa -

3> . 5> . 3>


-

2>
-

3>
-

4>
-

5>
-

5>/
-

. 5>/
Tu-

A1

1>

1>

2>

1>

1>

2>

2>/

. 2>/

A2

1>

1>

2>

1>

1>

. 1>

4> 3> 2> 1> 5>

5>

5/>

. 5>/

2>

2/>

. 2>/

5
-

5/
-

. 5/
Tu-

2> .

_____ _____

T1

1>

1>

1>

1>

5>

4>

3>

_____ _____

T2

1>

1>

1>

1>

5>

4>

3>

4> 3> 2> 1> 1>


_____ _____

4 .
Aa

3
-

2
-

3
-

4
.
Aa -

3
-

.
-

2 3 4 6 5
-

Do=Bes (5>/=5>, 2>/=2>,1>=7)


_____

5>

_____

1> .
han

======____

5> 5> 4>

3>

2>

======____

3>

3>

2>

_________

____

_____

7 7 6 5 4
4 5 3 .
ku-mo-hon be- ri-kan-lah
_________

_____

2> 3> 1>

1> 1>
7
5
5
han ku- mo- hon be-

. 5

____

____

______

4>93> 2>

1>

____

3>

______

. 3
4 695 4 3
4 5 69 5
cin- ta ka- sih dan ber-kat-Mu.

5
Ma-

______

7 1> 1> 9 7

2>

1>

1>

1>

1> 7

______

6 6 695
ri-kan-lah

3
4
cin- ta

4 3 3
ka- sih dan

2
ber-

6 5 5
kat-Mu. Ma-

=====____

_____

______

______

. 2> 3>

4>

2>

5>

. 4> 3> 2> 2> 3> 1>

S2

5>

. 4> 3> 2> 2> 3> 1>

1> . 7 6 5 4 4 5 3 .
ka
cukuplah ba-gi- ku,

3>

1> 1>
7
5
ka cu- kup- lah

S1

1>

1> .

1>

S2

1>

6 .

4 .

1>

2>

1> .

1>

1 .
han.

1 .

=====____
=====____

___=====

S1

_____

_____

3>

___=====

______

______

. 2> 3>

4>

2>

___=====

______

3>

2>

_____

3>

2> .

3>

2> .

_____
_____

1>

2>

3
tia-

4
da

4 4 3 3 2 .
yang ku- ing-in- kan.

. 5 4
Oh Tu$

2>

1>

1>

1>

_______

6 6 695
ba-gi- ku,

. 5 5

______

1>

. 1> 7

_______

7 1> 1> 9 7
______

1>

. 4 5 6 5 4 3 3 5 4 .
tiada la- in yang ku- ing-in- kan.

______

3>

1>

______

7 3> 2>
______

5 5 5
Oh Tu-