Intrumen Supervisi Pengawas Mts, MA/SMP,SMA,SMK

Bojonegoro 2011 

c

 5 r -  (  $ 0 5  c c c à   ....&...................)* &+r)/)01!2 0)31.................... r )* &+...........r )* 0 r+..... * -+............r// *+.. & 01!..............-. ...!............................+ !(!4!3!..............c c cccc ...............

à  .

à   .

 .

 .

cc à  .

-#.    !  " #$$%  " .r# $! % .&#.

 : cc c.

c à & . .

 .

 .

'  ( .

' .

.......' r 6+.................... à + " ( %78à.................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

.. 4 $+.SMK Bojonegoro 2010 c...........................................................................................................................................................SMA........................ MA/SMP................................... ...................................... ( #..................................... .......... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts................................................

.......+.r )* 0 r+ à àà r )* &+ * -+ & 01!....-....&...........r// *+........ ....c c  ..... 5 r -  (  $ 0 5  à  .....)* &+r)/)01 0)31....

à $ .

à  .

à . .

: 55 $   .

à ' .$  .

 ( .

 36r .

 36 .

 8  5$ .

' à    .

 àà 3 r. .

' à .

 .

. à + " ( %78à................à r 6+....

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

....................................................................... 4 $+..................................................................................................... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts................................ ......SMK Bojonegoro 20101 c..................... ( #.........................................................SMA............................ ............................... MA/SMP...

.....ccc ...+......... 5 r à  : -  (  $ 0 5  ( 1  .......-....&.....)* &+ 0)31........ ...r )* 0 r+ àà! à r )* &+ * -+ & 01!...r// *+......

à (  ( $#$ '.

à 36&$ 5$ .

à '.

à ' -$ ##  $ '.

à ( !*# '.

à 1 :.

à . :. " % .112 .( $. $. .*!3  0).  .

.à .

r "0##% ( 6 " ###8#à #àà#à% :.8 à .

à 3 5--(!&.r#0# $ .

....à r 6+............. à + " ( %78à.

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

................................................ # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts.. 4 $+.................SMK Bojonegoro 2011  ccccc.............................................SMA.............................................................................. ................................................................. MA/SMP.... ........................................................................ ( #...................

..... à.. .)* &+r)/)01!2 0)31...à...+ !(!4!3!...r// *+..... ........!.... .. " # +à. à.-.r )* 0 r+...... 5............... r )* &+ * -+ & 01!................&... -  ( 0 5  r 5 à  ......

&$ * "0-#02# # 5 % &$.à.+.' &$ + .

3  .

à' : &$ 1 ! " # ###% à'.

' ' &$ / &$ ."#$ #% .

à'  $ . .

à' :.

......... à + " ( %78à..............à' r 6+.....................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

........................................................ 4 $+.......... ........................ ............................................ # ( #.................................................................................................................................................... # .................................................................

Intrumen Supervisi Pengawas Mts.SMA.SMK Bojonegoro 2011 c. MA/SMP.

....... 5 r à -  (  $ 0 5  ...r )* 0 r+...c c c ....+ !(!4!3!...&.......... r )* &+ * -+ & 01!..)* &+r)/)01!2 0)31.... .........................-..r// *+........!......

à  .

 " % ( $.# . "6 % $.cc .

# .à ( .

à : .

à ' 36$!.# ( $$# 6 5 . ( $. ! !.

. ( $# .

  $#  $# .

' 8 à àà à à à.

' .

' .

' $# .

 $. + .#$ (.( .' r.

à .

.......................à *  à r 6+......... + " ( %78à............

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

..................................................... # ( #................................................ ............. ............................... # ........................................................ ........................................................................................................................... 4 $+........................

MA/SMP.SMA.SMK Bojonegoro 2011 c.Intrumen Supervisi Pengawas Mts.

...........0 $.....&... ..... -  ( 0 5  r 5 à 0 ( ........r// *+..1+..-.)* &+r)/)01!2 0)31.........r )* 0 r+ àà! à r )* &+ * -+ & 01!......c cc . 0 ..

.......... ( ...........( / ... ...........( ..........5 !! 6.... .à' ( ! $ .... 0" %$........... .....

'  + . $  $ +"$%. 1 .1$ $.

. $ .

à ' $ .

à' ( + 5 ( 0 ( $ 5 .

à :  $ . .

à' .

................................ + " ( %78à.à à r 6+...........

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

....................................................................................... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts..........SMA............................ ( #.... ............................SMK Bojonegoro 2011  c c. 4 $+............................................................................................................... ............................................................................. MA/SMP....

.........r )* 0 r+............. ..-.......!...r// *+....&...... r )* &+ * -+ & 01!.. . r 5 -  (  $ 0 5  ........................... ..+ !(!4!3!.)* &+r)/)01!2 0)31.

.

 c c.

 #=$ . à . "<à'% $. $  c .

c c.

c c c . #  # # 6#$ .

: $. $ 6 .

 $.: .

$ .

:  c c c.

 : ' .*$ .

-$ .: $.

: *$ -$6$ .

' .

' .

5$ c.

c c c.

  . .

$ .( 1.: $.

: . #6! .

>$ ! .: .

: .( .

*$  .: 6.

: cc cc c c.

 .0 $ .

& .' $.  !*5 .

0 $5$5 1 ? .0*$ ? .' .

' .

................ à + " ( %78à..............' r 6+..............

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

..................................................... ................................ # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts...........SMA............................................................................ 4 $+................................................................................................... MA/SMP................. .......... ( #......SMK Bojonegoro 2011  ..............................................

......-.....&...........r// *+.................)* &+r)/)01!2 0)31.. r 5 -  ( à c .......+ !(!4!3!............ r )* &+ * -+ & 01!..ccc ....r )* 0 r+.. ........!.

ccc  $ 0 5  .

 $ . .?:  . "<à'% $. $  +6 .

à cc .

à 9 (  $. 36  6. 6 1 .( .  .( 1  .

.à .

( - 5.6 .$. .36  6.  .

 * : ' .

à .

 ( > . .0 $.( 06$. . ( r> . + .$"- $ $% .( .à  ccc .

à 5 .

' --$ .

' 8 * .

......... + " ( %78à.....à à r 6+..............................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

............................................................................. 4 $+.......................................SMA................................................ ............................................... MA/SMP.......... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts......... ( #...................................................................SMK Bojonegoro 2011 cc...................................... ...............

.....+....r// *+.. r .r )* 0 r+ àà! à  - à c.. )* + .-..)* &+ 0)31...c c r  30 &+ * -+ r 2 *1)* + & 01!..&........

  . $. )0=10/.( 36 6.( 3 . $8 @.( 0"$% .( .(    ( $ 0 5   .( .( .( r .c c .( $. $ .36. .3 .(  .  .0.( * . )(1r .3 .$ .( . 6 .- . $ .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

' .

.' .

.. ( !( ..  !$  .

' .

.' à r 6+. + " ( %78à................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

..... # YYYYYYYYYY YY Y ............... ( #.......................... 4+........................................................................................................................................................................................................... ............................................................................. .....................

YYYYYYYYYY .