Intrumen Supervisi Pengawas Mts, MA/SMP,SMA,SMK

Bojonegoro 2011 

c

............... 5 r -  (  $ 0 5  c c c à   ........ * -+......-........c c cccc ........ ......r// *+.......r )* 0 r+.....&..............!.... r )* &+....................................)* &+r)/)01!2 0)31.................+ !(!4!3!. & 01!.............

à  .

à   .

 .

 .

cc à  .

&#.-#.r# $! % .    !  " #$$%  " .

 : cc c.

.c à & .

 .

 .

'  ( .

' .

..........' r 6+.. à + " ( %78à................................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

........................................... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts.... ( #........................ MA/SMP.SMK Bojonegoro 2010 c.................................... 4 $+... ............................................. .............................................................................................................................SMA.....................................................................

..)* &+r)/)01 0)31...........c c  .....&....... 5 r -  (  $ 0 5  à  ..+....r// *+......-..r )* 0 r+ à àà r )* &+ * -+ & 01!........... ...

à $ .

à  .

.à .

: 55 $   .

$  .à ' .

 ( .

 36r .

 36 .

 8  5$ .

' à    .

 àà 3 r. .

' à .

 .

...à r 6+.... à + " ( %78à..............

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

............................................................................................................................................................................................ MA/SMP......................................... 4 $+.......SMA.................... .................. ( #..... ............. # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts...............................................SMK Bojonegoro 20101 c...........

........+.....&.)* &+ 0)31.... 5 r à  : -  (  $ 0 5  ( 1  .r )* 0 r+ àà! à r )* &+ * -+ & 01!....-.........ccc ..... .............r// *+...

à (  ( $#$ '.

à 36&$ 5$ .

à '.

à ' -$ ##  $ '.

à ( !*# '.

à 1 :.

112 .  . :. . " % .*!3  0). $.à .( $.

.à .

r "0##% ( 6 " ###8#à #àà#à% :.8 à .

r#0# $ .à 3 5--(!&.

....à r 6+........... à + " ( %78à...

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

.......................... ....... 4 $+......... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts..................SMK Bojonegoro 2011  ccccc.................................................... ....................................SMA............................................................. MA/SMP............................................................................................................................... ( #..............

. " # +à.. .....à....+ !(!4!3!....................&... à....!. à.....-.............. r )* &+ * -+ & 01!.)* &+r)/)01!2 0)31.. 5... .. -  ( 0 5  r 5 à  ...... ......r// *+....r )* 0 r+..

+.' &$ + .à.&$ * "0-#02# # 5 % &$.

3  .

à' : &$ 1 ! " # ###% à'.

' ' &$ / &$ ."#$ #% .

à'  $ . .

à' :.

...... à + " ( %78à........................à' r 6+..............

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

................................................................................................ # ( #.................................... ............ # .............................................................................................. ...................................................................................................... 4 $+.......

Intrumen Supervisi Pengawas Mts.SMK Bojonegoro 2011 c.SMA. MA/SMP.

........................ r )* &+ * -+ & 01!.c c c . ...r )* 0 r+..)* &+r)/)01!2 0)31...............r// *+......+ !(!4!3!........&...... 5 r à -  (  $ 0 5  ....-..!.....

à  .

# . "6 % $. " % ( $.cc .

# .à ( .

à : .

# ( $$# 6 5 .à ' 36$!. ! !. ( $.

 ( $# . .

  $#  $# .

' 8 à àà à à à.

' .

' .

' $# .

#$ (. $.' r.( . + .

à .

..................................à *  à r 6+. + " ( %78à.........

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

.................................................... # ( #..................................... ........................................................................................................................................ # ............................................................ 4 $+......................... ..... .................................

SMK Bojonegoro 2011 c.Intrumen Supervisi Pengawas Mts. MA/SMP.SMA.

c cc ......&...r// *+......... -  ( 0 5  r 5 à 0 ( .....-... 0 ...)* &+r)/)01!2 0)31...0 $..............1+.....r )* 0 r+ àà! à r )* &+ * -+ & 01!.. ..

. 0" %$....... ( ....( / ........à' ( ! $ ......... .. ...( ..................5 !! 6.......... ........

 1 .'  + .1$ $. $  $ +"$%.

 $ ..

à ' $ .

à' ( + 5 ( 0 ( $ 5 .

à :  $ . .

à' .

..à à r 6+.......... + " ( %78à................................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

....................................... ( #.............. ........................................... ....................... MA/SMP.............SMA................................................................... # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts....................................................SMK Bojonegoro 2011  c c........................................................................................ 4 $+...........

. .&.r// *+...........!.....................)* &+r)/)01!2 0)31..... r )* &+ * -+ & 01!....r )* 0 r+... . ................-. r 5 -  (  $ 0 5  ............+ !(!4!3!.

.

 c c.

 "<à'% $. $  c . #=$ . à .

c c.

c c c . #  # # 6#$ .

: $. $ 6 .

: . $.

$ .

:  c c c.

*$ . : ' .

: $.-$ .

: *$ -$6$ .

' .

' .

5$ c.

c c c.

  . .

: $.( 1.$ .

 #6! .: .

: .>$ ! .

: .( .

: 6.*$  .

: cc cc c c.

 .0 $ .

  !*5 .& .' $.

0*$ ? .0 $5$5 1 ? .' .

' .

à + " ( %78à............' r 6+................................

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'8)"%7 .

.........................................SMK Bojonegoro 2011  .......................................................... 4 $+............................................................. MA/SMP................................................SMA............................ .............. # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts........................................ ...................................... ( #......................

............. r )* &+ * -+ & 01!... .....)* &+r)/)01!2 0)31......-........ccc ....... r 5 -  ( à c ...............!.r )* 0 r+....&......r// *+.+ !(!4!3!........

ccc  $ 0 5  .

 "<à'% $.?:  . $  +6 . $ . .

à cc .

( . 36  6.  . 6 1 .( 1  .à 9 (  $.

à . .

 .36  6.( - 5.  .6 .$.

 * : ' .

à .

( . ( r> . .0 $. .( 06$. + . ( > .à  ccc .$"- $ $% .

à 5 .

' --$ .

' 8 * .

..........à à r 6+....................... + " ( %78à...........

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

......................SMK Bojonegoro 2011 cc................................................................................................................................................. ................................. 4 $+............... MA/SMP.........................................................SMA...... ............ ( #............................................. # # Intrumen Supervisi Pengawas Mts...............

..&.-..... r .+........)* &+ 0)31. )* + .c c r  30 &+ * -+ r 2 *1)* + & 01!.........r )* 0 r+ àà! à  - à c.r// *+.

( .- . .( r . $ .( * .(  .c c . $8 @.  . $.( 3 .( .( 0"$% .( .  .36.3 . 6 .(    ( $ 0 5   .3 . $ .$ . )0=10/.( .( 36 6.0.( $. )(1r .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

: .

' .

.' .

.. ( !( .  !$  ..

' .

' à r 6+... + " ( %78à...............

à 9("( %7 .

8 94"4 %7 .

'93"%7à.

'89)"%7 .

............................................................................... ............................ ( #................................... 4+.................................................................... ..................................................................................................... # YYYYYYYYYY YY Y ....................................

YYYYYYYYYY .