Anda di halaman 1dari 20

LARANGAN MEMAKAN HARTA ORANG LAIN DENGAN JALAN BATHIL Qs AL-Baqarah ayat 188

Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yangh lain diantara kamu dengan jalan yang bathil ,dan janganlah kamu mebawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu bisa memakan sebagian harta orang lain dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahuinya. ASBABUNNUJUL Ibnu Hatim telah meriwayatkan sebuah hadits yang di terima dari saad bin jubeir RA Saad berkata Umruul qois bin abis dan abdan bin aswa Al hadromi terlibat tentang kepemilikan tanah ,masing masing mengklaim bahwa tanah itu milik mereka .Umruul qaes berusaha mendapatkan tanah itu dengan bersumpah di hadapan hakim,padahal Umruul qoes mengaku di dlm hatinya bahwa tanah itu bukanlah miliknya .Maka ALLAH taala menurunkan ayat itu kepada Rosulullah SAW sebaga peringatan kepada oranh-orang yang merampas hak orang lain Kalimat Laa takulu asal katanya adalah memakan Sedangkan kalimat ini memakai memiliki,memungut membelanjakan,mengambil,untuk mendapatkan harta. Kalimat bil bathil secara harfiyah adalah jalan yang bathil,sedangkan secara umum setiap perbuatan yang tdk di benarkan ,dan tidak di syariatkan oleh Alloh di dalam islam,baik dlm mendapatkan harta maupun membelanjakan harta atau Amwal menurut islam ada dua : 1. Amwal halal Amwal halal ialah Segala sesuatu yang di perbolehkan oleh Alloh dan RasulNYA untuk dipergunakan untuk kemanfaatan manusia. Amwal halal terbagi dua : 1 Amwal halal dzati yaitu segala benda makana dan minuman yang ada di dunia yang Alloh dan Rasul NYA tdk di larang. 2.Amwal halal manawi yaitu harta yang cara mendapatkannya dari bagian zakat,perdagangan dan rikaz. 2 .Amwal haram Amwal haram ialah Segala sesuatu yang tdk di perbolehkan oleh Alloh dan rasul- NYA Amwal haram terbagi dua : 1. Amwal haram dzati.yaitu darah,arak,babi,bangkai. 2.Amwal haram manawi yaitu harta hasil dari penipuan,suap Dll. PERBUATAN TERLARANG SAAT MELAKSANAKAN IBADAH HAJI Qs Al-Baqarah ayat 98


197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi[122], Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats[123], berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa[124] dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. Ayat di atas mengenai ketentuan haji. ibadah 1. Alloh menjelaskan tentang waktu-waktu yang di tentukan pelaksanaan ibadah 2. Alloh melarang kepada yang meleksanakan ibadah haji seperti rofas,fasik,dan perbuatan yang buruk 3. Alloh memberi petunjuk kepada manusia bahwa Ia mengetahui apa yang dikerjakan manusia baik atau buruk ASBABUNNUJUL. Di dalam hadits diriwayatkan Imam Buhoriditerima dari Ibnu Abbas di ceritakan bahwa orang yaman yg meaksanakan haji tsdk pernah membawa bekal mereka berkata kami bertawaqal kepada Allohmaka Alloh menurunkan ayat ini sebagai bantahan anggapan mereka yang salah.
INTISARI

1. Waktu pelaksanaan haji yaitu :Syawal,dzul qodah10 hari pertama dzulhijjah. 2. Kemampuan melaksanakan haji 1.Mampu secara fisik 2.Mampu secara bekal atau harta 3. Tata cara ihram haji: Ihram adalah niat melaksanaka haji dan mengenakan pakaian Ihram 4 Larangan dalam ayat 197 1.Rofas yaitu ucapan,lirikan dan bersetubuh 2.Fusuk yaitu Pelanggaran terhadap larangn Alloh maupun sementara waktu baik haji atau pun muthlak. 5 Bekal haji :yaitu Taqwa dan kebaikan.
LARANGAN MENCEGAH IBADAH HAJI UNTUK BERNIAGA DAN PERINTAH BERDZIKIR SERTA MEMOHON KEPADA ALLOH AMPUNAN SAAT IBADAH HAJI
Qs Al-Baqarah ayat 198


198. tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam[125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang yang sesat.orang[125]

Ialah bukit Quzah di Muzdalifah.


199. kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
ASBABUNNUJUL

Meriwayatkan al bukhori yang bersumber dari ibnu abbas RA dijelaskan bahwa di mekah terdapat pasar yang bernama ukaz mijnah dan dzulmajaz,kaum muslimin merasa berdosa apabila meakukan perdagangan di pasar tsb.kemudian mereka bertanya kpd Rasulullah SAW mengenai hal itu maka turunlah ayat 198 yang memperbolehkan untuk berniaga. ASBABUNNUZUL ayat 199 Diriwayatkan dari ibnu Mundzir yang bersumber dari asma binti abi bakar RA, di dlam riwayatnya itu dikatakan bahwa orang orang qureisy melakukan wukuf di dataran rendah mzdalifah,sedangkan orang-orang arab melakukan wukuf didataran tinggi arafah kecuali saibah bin rabiahmaka Alloh menurunkan ayat ini yang mewajibkan semua orang wukuf di dataran tinngi arafah. 2,Masalah prdagangan di musim haji Sebagian orang sampai sekarang masih beranggapan bahwa berniaga di musim haji tdk boleh karena ada tiga alasan . 1. Mencampur adukan ibadah haji dengan duniawi 2. Menghilangkan keikhlasan di dlm ibadah haji dengan dtngnya tujuan lain yaitu keuntungan dunia 3. Perdagangan menimbulkan perdebatan dan pertenggkaran . Sesungguhnya angga[pan itu hadir karena tak tahu dan keraguan di hati mereka untuk menghilangkannya maka Alloh menurunka ayat 198. 4. Dzikir. Di dlm ayat 198 Alloh menyebutkan dua kata dzikir. 1 Berdzikirlah di masyaril harom 2 Berdzikirlah sebagaimana yang di tunjukan kepadamu Walau kedua kalimah tersebut sama memerintah pd dzikir tapi ada perbedaan makna 1. Dzikir ini menjadi khusus karena harus dilakukan di dekat Masyaril harom. 2. Perintah muthlak yaitu agar jamaah haji melakukan zikir dilakukan dimanapun,kapanpun dan dalkam situasi apapun. 4.Minta ampunan kepada Alloh isinya ada dua

1. mansuia.

Taubat berdasarkan yang dilakuan jenis dosa oleh

A Yang berhubungan dengan Alloh B Yang berhubungan dengan manusia. Syarat taubat yang berhubungan dengan Alloh Syaratnya ada 4 Menyesali perbuatan dosa dengan sepenuh hati Menghentikan pervbuatan dosa Mengucapkan kalimah istighfar Itiqad kuat untuk tdk mengulani dosa itu selama-lamanya. Dosa yang brhubungan dengsn msnusia ditambah satu yaitu meminta maaf kpd orang yang telah di dholimi baik harta ataupun kehormatan 2. Istighfar. Dlm ayat 199 Alloh memerintahkan beristighfar taubat yaitu perangkat perangkatnya di hati lisan dan perbuatan Qalbu :Yaitu tempat bersumbernjya taubat atau menyesali perbuatan Lisan :kegiatan yang dilakukan oleh element mulut Amal perbuatan yaitu wujud yang dinyatakan dari taubat. Taubat banyak macamnya misalnya mengucapkan sayidul istighfar 1 2 3 4


LARANGAN MEMBANGGAKAN NENEK MOYANG DAN LARANGAN MEMOHON KEBAIKAN DUNIA SESAAT Qs Al-Baqarah ayat 200-202 .1


2. 200. apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, Maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebutnyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu[126], atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami (kebaikan) di

dunia", dan Tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat. 3. 201. dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"[127]. 202. mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya. ASBABUN NUZUL Sebab-sebabnya dijelaskan didalam hadits diriwayatkan dari Abu Hakim bersumber dari Ibnu Abbas,dikemukakan bahwa apbila orangorang jahiliyah mekakukan wukuf di musim haji masing-masing dari mereka saling membanggakan nenek moyang,dengan menyebutkan jasa 2 mereka maka Alloh menurunkan ayat tsb. Dalam riwayat yang dikemukakan Ibnu Hakim bersumber dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa ayat tsb diturunkan berkenaan dengan adanya suatu golongan dikalangan bangsa arab datang ke tempat wukuf merea berkataYa Alloh jadikanlah tahunku ini tahun hujan,dan kesuburan serta tahun kasih sayang dan kebaikan ,doa mereka tidak sedikitpun menyinggung m asalah akherat .Kemudian datanaglah golongan lain diantara orang yang beriman lalu berdoaYa Alloh berikan kebaikan di dunia dan akheratserta lindungilah kami dari sksa api nerakamu,lalu Alloh menurunkan ayat 200-202 2. Larangan membanggakan nenek moyang. Apabila direnungkan secara dalam maka kita akan menemukan makna yang dalam 1. mempertemukan manusia dari suku bangsa dengan golongan yang berbeda 2. Memberi kesempatan untuk saling mengenal diantara sesama muslim dari suku yang berbeda 3. Membuka kesempatan bagi umat islam untuk saling memperkuat tali persaudaraan dan tali silatirrahmi. 4. Larangan membanggakan nenek moyang mempunyai makna yang berarti a. Menghilangkan kesombongan dan mengendalikan hawa b. Menahan diri dari berbuat dholim c. Menyadari bahwa setiap manusia itu sama,yang membedakan adalah keyaqwaan. d. Menghindarkan permusuhan e. Mencusikan hati f. Menyegerakan taqarub{mendekatkan diri 1. Berdzikir kepada Alloh sesuai dengan ibadah haji Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak sedikit yang merasa rindu kepada sanak keluarga,dan tanah air ,mak Alloh menganjurkan mereka yang berdzikir agar mereka bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Alloh kepada mereka 2. Golongan manusia yang meminta kebaikan a .Golongan yang hanya meminta kebaikan di dunia sesaat b. Golongan orang yang meminta kebaikan di dunia dan akherat Maka yang diperintahkan Alloh adalah yang kedua. LARANGAN BERBUAT NIFAK

Qs Al-Baqarah ayat 204-206


204. dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, Padahal ia adalah penantang yang paling keras. 205. dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan[130]. 206. dan apabila dikatakan kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah", bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) neraka Jahannam. dan sungguh neraka Jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-burukny a.
[130] Ungkapan ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu Mengadakan pengacauan. ASBABUNNUJUL

Ibnu jarir telah meriwayatkan sebuah hadits yang telah diterima dari Assudi mengenai sebabturunnya surat Al-Baqarah ayat 204-=206 Assudi berkata :Ayat itu durunkan berkenaan dengan ahnas bin surek yang datang kepada nabi SAW memperlihatkan keislamannya sampai-sampai Rasululloh merasa kagum dan tertarik kepadanya ,Sesudah itu Ahnas pergi dengan melewati sebuah ladang dan tempat pemeliharaan keledai milik kaum muslimin,ia membakar seluruh tanaman yang tumbuh di ladang itu,serta membunuh semua keledai mlik kaum muslimin,maka Alloh SWT menurunkan surat Al-Baqarah ayat 204 dan meneranglkan tentang keberadaan serta bahayanya dari orang-orang munafik. Ciri-Ciri orang munafik 1. Berbicara dengan kata-kata yang mengesankan dalam rangka menyembunyikan kekafirannya. 2. Berani bersumpah atas nama Alloh atas kebohongannya 3. Memutar balikan antara hak dan yang bathil 4. Berbuat kerusakan,baik kerusakan aqidah atau kerusakan fisik Ciri-ciri orang mumin 1. Senantisa berkata jujur 2. Berupaya menepati janji 3. Memegang teguh amanat yang di berikqannya 4. Melakukan amal olehs

5. Taat kepada Alloh dan RasulNYA LARANGAN MENGUCAPKAN SUMPAH DENGAN SEMBARANGAN Qs Al-Baqarah ayat 224-225

.1
2. 224. Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia[139]. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 225. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun[140]. Pengertian sumpah ialah pernyataan seseorang yang menghadirkan persaksian atas nama Alloh dalam rangka meyakinkan orang lain supaya percaya.
ASBABUNNUZUL

3.

Ibnu Jarir telah meriwayatkan sebuah hadits yan menjelaskan sebab2 turunnya surat Al- Baqarah ayat 224 riwayat ini bersumber dari Ibnu Jureid yang mengatakan bahwa Abu bakar RA telah bersumpah tdk akan memberikan nafkah beanja kepada Mistoh Bin utsatsa karena mistoh telah terlibat dlm menyebarkan fitnah mengenai Aisyah RA karena itulah Alloh menurunkan ayat tsb sebagai teguiran agar sumpah dilakukan oleh seseorang tdk menghalanginya untuk berbuat kebaikan . Kata fitnah yang dimaksud dlm sejarah ialah dengan sebutan haditsul ifki {berita bohong} Akibat buruk dari banyak bersumpah 1. Hilangnya sifat kejujuran dan tergelincir terhadap perbuatan dusta ,dengan bersumpah seseorang merasa dengan mudahnya mendapat kepercayaan orang lain dengan itu pula mudah tergelincir pada perbuatan menyalahi sumpah itu sendiri 2. Berbicara seenaknya dlm banyak hal, 3. Hilang kehormatan di mata manusia 4. Tidak bisa di percaya lagi. Kafarat sumpah terdapat pd surat Al-Maidah ayat 89 yang berbunyi :


89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau meberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya).
IDDAH WANITA DAN LARANGAN MENUTUPI KEHAMILAN

Qs Al-Baqarah ayat 228


228. wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'[142]. tidak boleh mereka dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suamiMenyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat., mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
ASBABUNNUJUL

Dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Asma Binti yazid Asakan Al Anshoriyah dalam riwayat iu Asma Binti Yazid RA menjelaskan bahwa ia telah di tholak oleh suaminya pda masa Rasululloh SAW

Pd waktu ia di tolak Alloh belum menurunkan hukum mengenai masa idah wanita yang di tholak ,maka Alloh menurunkan ayat tsb,yang berisi hukum bagi wanita yang di tholak untuk menjalani masa iddahnya tiga kali kuru{suci dari haidh } Kndungan ayat di atas istilah-istilah tersebut terkait dengan peristiwa di dalam rumah tangga.Istilah yang dimaksud adalah tholak,iddah,ruju 1. Tholak Menurut bahasa beraal dari kata Artinya melepaskan /meninggalkan Menurut Syara : Melepaskan ikatan perkawinan dan tholak bisa melalui kata-kata secara langsung kepada istri atau bisa melalui surat atau menggunakan utusan pihak keluarga atau pihak yang dipercaya. 2. Iddah Berasal dari kata artinya bilangan ,angka,hitungan. Menurut Syara : Masa menunggu wanita selama kurun waktu tertentu yang harus dijalani setelah di tholak atau ditinggal mati suaminya .Selama iddah wanita tsb tdk boleh menikah dengan lelaki lain 3. Ruju Menurut bahasa berasal dari kata Artinya kembali Menurutr Syara :kembali seorang suami kepada istrinya yang telah di tholak untuk melanjutkan ikatan pernikahan dan ruju hanya dpt dilakukan apabila masa iddah istri belum berakhir LARANGAN BAGI WALI MENGHALANG-HALANGI WANITA YANG TELAH HABIS MASA IDDAHNYA UNTUK MENIKAH LAGI Qs Al-Baqarah ayat 232


232. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
ASBABUNNUJUL

Diriwayatkan dari Abu Daud, Attirmidzi,dan Ibnu Majjah telah mengemikakan suatu peristiwa yang di alami oleh shohabat yang bernama Makil bin Yasar berkaitan dengan perkawinan saudara perempuannya.Makil berkata Saya punya saudara wanita banyak yang melamar ia,tapi aku tholak semuanya .Suatu hari datanglah sepupuku

meminangnya maka aku kawinkan kepadanya .Mereka hidup sebagai suami istri cukup lama sampai ia pisah dengan tholak rojaI dan bekas suaminya meninggalkanya ketika masa idahnya telah habis setelah itu datanglah orang2 melamarnya begitu pula bekas suaminya.aku brkata kpd bekas suaminya daahulu aku menolak semua pinangan yang ditunjukan kpd saudara wanitaku kemudian aku menerima pinanganmu dan aku kawinkan dia denganmu kemudian kau tholak ro\jaI serta meninggalkannya sekarang ketika orang2 meminangnya engkau dtng pula untuk meminangnya Demi Alloh aku tdk akan menikahkannya denganmu selamanya.Maka turunlah ayat tsb dan aku membayar kafarat sumpahkudan menikahkannya dengan saudaraku.
[ **********

LARANGAN PENERIMA

BERBUAT

RIYA,MANNA,DAN

ADA

{MENYAKITI

SI

Qs AL-baqarah Ayat 264-265


264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebutnyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka

tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir[168]. [168] Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. 265. dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Sedekah akan bermanfaat dan berpahala apabila diiringi 3 syarat 1. Disertai niyat yang suci 2. terlepas dari kekikiran ketika mengeluarkannya 3. Menyenangkan hati si penerima. HIKMAH DAN ANUGERAH ALLOH SWT{HIKMAH ILMU YANG BERMANFAAT]DAN LARANGAN BERLAKU KIKIR Qs Al-Baqarah ayat 268-269


268. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170]. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. 269. Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendakiNya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).
Didalam ayat ini,Alloh menjelaskan kaum muslimin agar mengeluarkan infaq dijalannya,barang siapa yang ikhlasmengeluarkan sebagian hartanyakarena Alloh dan RasulNYA ,maka baginya ampunan dan karuniaNYA . Yang dimaksud dengan syetan yaitu meliputi iblisdan bala tenterenya baik golongan dari jin dan manusia.

Tingkatan orang yang mengeluarkan infaq. 1. Tingkatan { sempurna} : Yaitu mereka yang menginfaqkan hartanya yang terbaik dan memberikannya dengan ikhlas semata-mata karena Alloh,tanpa pamrih apapun dan tanpa maksud yang lain. 2. Tingkatan { pertengahan}:Yaitu mereka yang menginfaqkan hartanya tapi masih memilih antara harta yang baik dan yang yang buruk,lalu mereka menginfaqkan yang buruk dan menyimpan harta mereka yang baik ntuk dirinya sendiri. 3. Tingkatan : yaitu orang yang menginfaqkan hartanya dan mengeluarkannya dengan diikuti perasaan manna dan riya
LARANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN NADZAR

Qs Al-Baqarah ayat 270


270. apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan[171], Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. orangorang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya. Nazar Yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian terhadap Allah s.w.t. untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat ataupun tidak. Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Alloh mengetahui apa yang diinfaqkan dan di nadzarkan oleh manusia . Maka ada pengertian bahwa Alloh mengetahui niat yang ada dalam qalbu hambaNYA baik ikhlas,riya, sumah.Dan jika di renungi ayat di atas maka akan menyiratkan pula suatu janji yang pasti dari Alloh Swt.Sekecil apapun infaq yang dikeluarkan niscaya pahalnya tdk akan terabaikan . Pengertian 1.Nadzar :Secara bahasa Yaitu Mewajibkan atau mengharuskan kepada dirinya sendiri. Sedangkan nadzar menurut pengertian syara adalah:Mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Alloh Swt Sedangkan nadzar menurut syara adalah : Mewajibkan kepada diri sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan .suatu perbuatan dengan maksud untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada Alloh. LARANGAN MENGELUARKAN SHADAQOH DENGAN RIYA Qs Al-Baqarah ayat 271


271.

jika kamu Menampakkan sedekah(mu)[172], Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya[173] dan kamu

berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa para shohabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAWtentang cara mengeluarkan shodaqoh. Hal yang dipertanyakan adalah Manakah yang paling utama mengeluarkan dhodaqoh secara sembunyi-sembunyi atau/secara terang-terangan?Maka sehubungan dengan hal itu Alloh Swt menurunkan ayat di atas .Segagai petunjuk kepada kaum muslimin berkenaan dengan cara mengeluarkan shodaqoh.
[

HUKMAH MENGELUARKAN SHODAQOH SECARA SEMBUNYISEMBUNYI 1. Dapat membelengu diri daridorongan berbuat riya dan sumah,maka sedekah ini lebih besar pahalanya. 2. Dapat menjaga kehormatan orang yang menerima shodaqoh tersebut. 3. Dapat dimaknakan sebagai penghinaan terhadap orang yang diberi,padahal tindakan menghinakan mumin tidaklah dibenarkan. 4. Dapat menimbulkan pergunjingan. HIKMAH MENGELUARKAN SHODAQOH WAJIB SECARA TERANGTERANGAN 1. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengikuti jejak langkahnya dalam mengeluarkan zakat. 2. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat dengan jelas bahwa ia telah mengeluarkan zakat. Dengan demikian hilanglah tuduhan bahwa orang tersebut belum mengeluarkan zakat. LARANGAN MEMAKSA KEPADA ORANG KAFIR UNTYK MENGIKUTI PETUNJUK Qs Al-Baqarah ayat 272


272. bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).

PENJELASAN Alloh Swt menegaskan kepada kaum muslimin bahwa memberikan shodaqoh kepada orang-orang kafir aealah tidak terlarang. Dalam ayat di atas telah menjelaskan bahwa dalam harta orang kaya ada hak orang fakir sekalipun orang fakir itu kafi,kekafiran bukanlah penghalangbagi kaum muslimin untuk berbuat baik,selama kebaikan tersebut ada dalam batasan-batasan yang dipebolehkan agama. ASBABUNNUZUL Dari Ibnu Abbas Ra riwayatitu mengemukakan bahwa ada diantara kaum muslimin yang mempunyai kerabat orang musyrik,mereka tidak mau memberikan sedekah kepada kerabatnya yang masih musyrik kecuali sudah masuk islam. Kaum muslimin berkata kami tidak akan memberi sedekah sedikitpun kepada kalian kecuali setelah bertanya dahulu kepada Rasululloh.Maka Rasululloh menjawab dan membenarkan perbuatan mereka.Namun Alloh SWT menurunkan ayat di atas bahwa hidayah dan taufik hanyalah urusan Alloh SWT tidak suatu makhlukpun berkuasaterhadap perkara hidayah ini PENJELASAN SEDEKAH SUNAT DAN WAJIB Dalam ayat di atas menelaskan meberikan infak kepada orang kafir yang fakir itu diperbolehkan kalau infak yan sunat dan kafirnya pun buka kafir harbi,berbeda eengan sedekah wajib para fuqoha hanya memperbolehkan kepada kaum muslimin .Karena berdasarkan hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas ra.Bahwa Rasululloh bersabda,kepada Muad bin Jabal Artinya : Beritahukanlah kepada mereka Bahwa Alloh mewajibkan kepada mereka menbayar zakat yang dipungut dari orang-oarang kaya mereka lalu diberikan kepada fakir mereka(muslim)

LARANGAN MEMINTA DENGAN MEMAKSA Qs Al-Baqarah 273


273. (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

Dalam ayat di atas Alloh menjelaskan kepada kaum muslimin agar memprioritaskan infaqnya kepada orang faqir yangmemilki sifat-sifat seperti yan dijelaskan dlam ayat diatas. Para mufasir menuturkan bahwa ayat diatas diturunkan berkenaan engan ahli suffah yaitu kaum muhajirin yang faqir mereka berjumlah 400 orang tidak pnya rumah dan bertempat tinggal di suffah (serambi mesjid).Pada malam hari mereka mengaji Quran dan mendirikan shalat tahajud,siang hari mereka melaksanakan shaum,mereka senantiasa berjihad bersama rasulullah SAW.Meraka inilah oreang-orang faqir yang disebutkan sifatnya dalam ayat ini,kepada merekalah mengeluarkan infaq.Pada suatu hari Nabi SAW berdiri memperhatikan keadaan ahli suffah terbayang dalam benak hati beliau kefaqiran,kepayahan,ketulousan hati mereka Rasul bersabda Wahai kalian ahl suffah siapa pun yang memiliki sifat seperti kalian dan ridho atas kenyataan yang adaniscaya ia termasuk temanku di hari qiyamat nanti . Sifat-sifat orang faqir : 1. Terikat di jalan Alloh 2. Tidak bisa mencari nafkah 3. Memelihara diri dari perbuatan yang hina 4. Mempunyai ciri-ciri khusus sebaai orang faqir 5. Tidak meminta-minta sama sekali. Secara lebih dalam apabila direnungkan mengungkapkan ajaran yang luhur diantaranya : 1. .Memerintahkan untuk menaga kehormatan diri seraya berusaha untuk tidak berpangku tangan 2. Mengetuk kaum muslimin untuk berjihad di jalan Alloh 3. Mendorong kaum muslimin untuk selalu senantiasa peduli terhadap kebutuhan orang lain. LARANGAN BEBRUAT RIBA Qs Al-Baqarah ayat 275


orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari
.

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan. PENJELASAN Riba diharamkan oleh islam karena mengandung unsur kedholiman terhadap orang lain.Sebagai upaya untuk mencegah riba ,Aloh menyuruh kaum muslimin untuk menyuburkan shodaqah yang di sebut dalam AlQuran ayat 275. Riba termasuk perbuatan kufur sedangkan sedekah merupakan perbuatan yang terpuji yang akan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Riba ialah : di sebut juga Artinya tambahan atau kelebihan atau dirtikan juga Pengertian Riba menurut ahli syariat yaitu : Tambahan dalam hal modl,takaran,tempo,jumlah,dll baik sedikit maupn banyak yang dilakukan oleh manusia dalam kaitan jual beli,sewa menyewa,pinjam meminjam harta benda. Menurut ensiklopedi islam Riba ialah : Tambahan pada modal uang yang dipnjamkan dan harus diterinma oleh orang yang berpiutang sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan persentase yang ditetapkan. Pembagian riba : 1. : Yaitu tambahan pembayaran yang di syaratakanoleh orang yang di pinjamkan moodal karena adanya penangguhan pembayaran dari oran yang meminjam modal 2. : Yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah dan nulai yang berbeda karena orang yang menukrkannya menyaratkan. LARANGAN MEMAKSA ORANG YANG TIDAK MAMPU UNTUK MENAGIH HUTANGNYA Qs Al-Baqarah 280

dan jika (orang


yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Penjelasan Para ulama sepakat ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang yang berpiutang secara riba,tetapi juga secara umum kepada orang-orang yang berpiutang tanpa riba.Alloh melarang kaum muslimin melakukan pemaksaan terhadap orang yang tidak mampu membayar sebaliknya untuk memberi tangguh beberapa waktu hingga punya waktu untuk membayar sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :


Artinya : Siapa saja orang yang memberikan tempo kepada orang yang berada dalam kesempitan atau hutannya digugurkan / dianggap lunas maka ia akan dilindungi pemilik arasy pada hari qiyamat.

LARANGAN MENJADIKAN ORANG KAFIR SDEBAGAI WALI 29-28

Artinya :Janganlah orang mukmin mengambil atau menjadikan orang-orng kafir sebagai wali dan meninggalkan orang-orang mukmin.Barang siapa yang melakukn demikian mak niscaya dia akan terlepas dari pertolongan Alloh,terkecuali karena siasat memelihara diri dari segala sesuatu yang di takuti dari mereka dan Alloh memperingatkan mereka terhadap siksanya,dirinya,dan hanya kepada Alloh kembalimu

Kataknlah jika kalian menyembunyikan apa yang ada dalam hati kalian atu kalian mendhohirkannya,maka niscaya Alloh mengetahu apa yang ada di langit dan di bumi.Dan Alloh mh Kuasa Atas segala sesuatu.
Di dalam ayat yang mulia ini ,Alloh melarang kaum muslimin menjadikan orang kafir sebagai wali ( yang menolong/mencintai).

Dalam konteks di atas,siapa saja yang berperan sebagi penolong/yang memiliki hubungan yang dekat dengan orang-orang kafir,dan meninggalkan orang-orang mumin.Maka di terangkan pul bahwa ancaman bagi orang-orang yang terlepas dari pertolongan ini maka terlepas dari pertolongn Alloh. ASBBUNNUZUL

Dalm suatu riwayat diterangkan banyak dari tokoh/golongan orang yahudi yang memikat orang mumin dari golongan kum anshor untuk berpaling dari agmanya maka para shbt memperingatkan Rifaah,Abdullh bin jubeir,Saad bin Hasamah memperingatkan dengan berkata Hatihatilah kalian dari pikatan mereka,dan jagalah kalian dari agama kalian.Tetapi orang-orang anshor menolak peringatan dari para sahabat,Mak turunlah ayat di atas sebagai peringatan kepad orang mumin agar tidak menjadikan orang kafir sebagai pelindung kaum miminiin. Wali bagi kaum muminin ada 3 : 1. Alloh 2. Rasululloh 3. Orang-orang yang beriman. Dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 55 yang menerangkan bahwa wali orang mumin ada 3 yaitu diantaranya : Alloh,Rasul-NYA,dan orang yang beriman yang mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakatnya,dan tunduk kepads Alloh .Barang siapa yang menjadikan Alloh,Rasulnya,dan orang yang beriman sebagai walinya maka sesungguhnya pengikut agam Alloh pasti menang. LARANGAN MEMAKAN HARTA HASIL RIBA QS Ali Imran ayat 130-132


Artinya : Hai orang-orang yang beriman jangnlh kmu memakan riba,dengan berlipat ganda,dan bertaqwalah kepada Alloh supaya kmu mendapatkan keberuntungan. Dan peliharlah dirimu dari dari api neraka yang disediakan untuk orang yang kafir. Dan taatilah Alloh dan Rasul-NYA,supaya kamu di beri rahmat. Penjelasan : Larangan memakan riba dalam ayat ini merupakan pengulangan,dalam ayat yang sama yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 275.Dan hal itu menunjukan bahwa perbuatann ini dilarang keras dalam ajaran agama islam. ASBABUNNUZUL Diriwayatkan oleh al-ffarobi yang bersumber dari Atho bahwa di zaman jahiliyah safik berhutang ppada bani nadhir.Ketika tiba waktu membayar safik berkata : kami bayar bunganya dan kamiundurkan waktunya.Maka setelah islam datang,maka turunlah surat Ali-imran ayat 130 sebagai larangan berbuat riba.

PENJELASAN:

Sejarah telah mencatat bahwa orang-orang arab mengenal riba dari kaum yahudi yang tinggal di madinah.Sebelum islam datang orang yahudi biasa melakukan riba dengan bunga berkisar 40-100 %. Perkataan riba di dalm Al-Quran ada 7 yaitu: 1. Qs Al-Baqarah ayat 275,278,dan 279 2. Qs Arrum ayat 39, 3. Qs Annisa ayat 261. Isi kandungan ayat di atas : Pada Al-Quran ayat di atas memiliki 2 petunjuk yaitu diantarnya : 1. Dimensi pertama berupa ancaman yang diwujudkan berupa larangan riba kepada orang yang beriman agr tidak memakan riba. 2. Perintah menjauhi api nerakayang di sediakn untuk orang kafir,dan kabar gembira bagi orang yang meninggalkan perbuatan riba. LARANGAN MENYERAHKAN HARTA KEPADA ORANG YANG BELUM SEMPURNA AKALNYA Qs Annisa ayat :5


Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya[268], harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Orang yang belum sempurna akalnya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Alloh Swt memberikan petunjuk kepada semua wali agar jangan menyerahkan harta orng-orang yng berada dlam kepengurusannya jika akl mereka belum sempurna/belum mampu mengatur/mengurus hartranya.Disyartkan pula agar para wali mengurus atau mengatur serta mengembangkan harta tersebut agar bisa dipergunakan untuk menjamin harta yang di urusnya. Kata ialah orang-orang yang lemah,yaitu: Anak-anak yatim yang belum baligh/orang dewasa yang belum mampu atau tidak mampu mengatur hartanya. Pengertian wali adalah : Orang-orang yang bertanggung jawab mengurus harta milik sufaha beserta hartanya.Wali ini bisa datang dari kerabat/dari golongan yang lainnya. PENDAPAT PARA ULAMA Pendapat para ulama tentang kedudukan harta orang-orang salaf,mereka mengatajan bahwa harta itu adalah senjatanya orang muslim.Bahkan seorang sahabat Nabi yang berenama Ibnu Abbas pernah mengatakan Dinar dan Dirham adalah cincin Alloh di muka bumi,yang dengannya biisa tercapai segala kehendakmu.Ketika ditanya tentang kedudukan harta darinya padahal ia lebih mendekatkan diri pada dunia. Abu jinad berkata :Walau iia mendekatkan diri pada dunia,tapi ia pun yang dapat menyelamatkan diri dari dunia pula.

Maksudnya : Harta da[pat meningkatkn kwantitas ibadah seorang hamba,Alasannya karena diantarnya ada ibadah yang tidak bisa terlaksana terkecuali dengan kepemilikan harta tersebut. Tugas-tugas wali diantarnya :