Anda di halaman 1dari 11

RUJUK DALAM ISLAM

Didiet Adityawan Nur

Fatah Sidik Wayi Fariz Nugroho

Pengertian Hukum

rujuk Pendapat ulama Rukun rujuk Prosedur rujuk Hikmah rujuk

Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Rujuk menurut bahasa artinya kembali (mengembalikan). Adapun yang dimaksud rujuk disini adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raji yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu.

Kembali

Wajib Sunnah Makruh Haram Jaiz

Kembali

Lanjut

1. 2.

hukum ruju terhadap talak rajI hukum ruju terhadap talak bain

talak bain karena talak tiga kali nikah muhallil

Kembali

1. 2. 3. 4. 5.

Imam SyafiI Imam Malik Imam Hambali Imam Hanafi Imamiyah

Kembali

(1) Suami yang merujuk. Syarat-syarat suami sah merujuk: (a) Berakal. (b) Baligh. (c) Dengan kemahuan sendiri. (d) Tidak dipaksa tidak sah rujuk suami yang murtad. (b) Isteri yang dirujuk. Syarat isteri yang sah dirujuk: (a) Telah disetubuhi. (b) Bercerai dengan talak, bukan dengan fasakh. (c) Tidak bercerai dengan khuluk tidak sah dirujuk isteri yang bercerai dengan khuluk. (d) belum dijatuhkan talak tiga (c) Ucapan yang menyatakan rujuk. Syarat-syarat lafaz: (a) Lafaz yang menunjukkan maksud rujuk, misalnya kata suami aku rujuk engkau atau aku kembalikan engkau kepada nikahku. (b) Tidak bertaklik tidak sah rujuk dengan lafaz yang bertaklik, misalnya kata suami aku rujuk engkau jika engkau mahu. Rujuk itu tidak sah walaupun isteri mengatakan mahu. (c) Tidak terbatas waktu seperti kata suami aku rujuk engkau selama sebulan. 5. Isteri yang telah habis tempoh iddahnya atau diceraikan dengan Talak Bain termasuklah Talak Tiga tidak boleh dirujuk semula. Sekiranya ingin bersatu semula hendaklah dengan akad yang baru. Syarat-syarat sah kahwin semula selepas talak tiga ialah: (a) selesai idah dari suami pertama. (b) bekas isteri berkahwin dengan lelaki lain. (c) suami kedua sudah melakukan persetubuhan dengannya. (d) bercerai dengan suami kedua, fasakh, atau mati (habis idah). (e) Setelah tamat idahnya, suami pertama boleh kembali bekas isterinya itu dengan akad nikah yang baru mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun nikah yang ditetapkan. 6. Rujuk secara bengurau dianggap sah walaupun dilakukan secara main-main dan tanpa saksi.

Kembali

Di hadapan PPn suami mengikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal dua orang saksi PPN mencatatnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya dihadapan suami-istri tersebut terhadap saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan. PPN membuatkan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama Kutipan diberikan kepada suami-istri yang rujuk PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan Suami-istri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

Kembali

1.

2.

3.

Dapat menyambung semula hubungan suami isteri untuk kepentingan kerukunan numah tangga. Membolehkan seseorang berusaha untuk rujuk meskipun telah berlaku perceraian. Dapat menimbulkan kesedaran untuk lebih bertanggungjawab dalam soal rumahtangga.
Kembali