Anda di halaman 1dari 20

Syahirul Naim Bin Ibrahim

y Nilai adalah perkara penting dalam kehidupan


manusia yang mempengaruhi tingkahlaku manusia dalam persekitarannya. y Nilai merujuk kepada idea yang dipunyai oleh individu tentang apa yang benar dan apa yang salah. y Nilai merupakan konsep internal tentang apa yang dimahukan, sesuatu yang disukai, disanjungi dan "committed" terhadapnya.

"... sesuatu yang boleh mempengaruhi keputusan individu untuk membuat pemilihan dan yang boleh menghasilkan respon yang membabitkan emosi "(Linton, 1954).

"... konsepsi yang unik bagi individu atau kumpulan, tentang perkara yang dimahukan yang mempengaruhi pemilihan cara dan penyudah tingkahlaku (Kluckhohn, 1971).

"... kepercayaan yang berlanjutan tentang cara perlakuan tertentu atau keadaan terakhir kewujudan yang diutamakan sama ada personal atau sosial " (Rokeach, 1973).

Instrumental
(cara perlakuan)

NILAI
Terminal
(Keadaan akhir kewujudan)

Nilai Instrumental
y Bercita-cita tinggi y Berpandangan luas dan y y y y y y y

berfikiran terbuka Berkebolehan, cekap dan berkesan Periang, senang hati dan sentiasa gembira Bersih, teratur, kemas Tabah berpegang teguh kepada kepercayaan sendiri Pengampun dan sedia memaafi orang lain Suka menolong, bekerja untuk kebajikan orang lain

y Berdikari y Intelektual, pandai dan suka y y y y y y y y

berfikir Logik dan rasional Penyayang dan pengasih Kepatuhan, taat dan menghormati Berbudi-bahasa, bersopan dan beradat Bertanggungjawab, boleh diharap dan boleh dipercayai Kawal diri dan disiplin diri Jujur, ikhlas dan benar Imaginatif dan kreatif

Nilai Terminal
y Kehidupan yang selesa y kehidupan yang y y y y y y

memberangsangkan, aktif sumbangan yang berterusan Keamanan dan keselamatan Keindahan dunia peluang yang sama untuk semua Keselamatan keluarga Kebebasan dan berdikari

y Kebahagiaan y bebas dari ketegangan y y y y y y

dalaman Perhubungan cinta yang matang dan kerohanian Kenikmatan hidup yang gembira Hormat diri atau harga diri Peingiktirafan sosial Persahabatan sejati Kebijaksanaan

Klasifikasi nilai

Nilai Personal Nilai Moral Nilai Sosial

Nilai Personal
y Nilai personal merangkumi ciri atau cara individu
bertindak dalam kehidupan seharian yang dilahirkan dalam tingkahlaku seperti disiplin, motivasi, ketepatan masa, ketertiban, penilaian diri terhadap usaha, ketetapan pendirian dan orientasi matlamat. Nilai-nilai ini merupakan sebahagian dari ciri personal seseorang. Nilai personal adalah unik bagi setiap individu di mana nilai personal dipilih mengikut kepentingan masing-masing.

Nilai Moral
y Nilai moral membekalkan rasa salah atau benar,
dan berkait dengan tanggungjawab untuk hidup dengan cara yang melindungi kebebasan dan hak orang lain. Nilai moral menggambarkan kesopanan moral. Sikap dan kepercayaan bermoral ditunjukkan dari segi kejujuran, boleh diharapkan, toleransi, ketenangan fikiran, keadilan, integriti, prihatin kepada faedah jangka panjang dan konsisten dari segi kesempurnaan dan tindakan.

Nilai Sosial
y Nilai sosial dapat dilihat melalui perhubungan
dengan orang lain. Nilai ini adalah seperti sokongan, kerjasama, penghargaan, berdikari, saksama, pemurah, adil, patuh undang-undang, menerima keputusan ramai, saling bergantungan, serta mengiktiraf kebaikan dan maruah orang lain.

Pembudayaan Nilai Murni Dalam Kehidupan Harian

Orientasi Nilai
Orientasi Aktiviti Orientasi Kemanusiaan Semulajadi Orientasi Individu-alam Orientasi masa Orientasi hubungan

Orientasi Aktiviti
y kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang

dipengaruhi oleh budaya. y Orientasi aktiviti boleh dinilai daripada 3 sudut iaitu pelaku, apa yang dilakukan dan apa yang tercapai olehnya. y aktiviti yang menggalakkan pekembangan personaliti yang menyeluruh serta pencapaian keunggulan diri

Orientasi Kemanusiaan Semulajadi


y Faktor keagamaan diberi penekanan dalam

orientasi ini di mana ia berfungsi sebagai panduan untuk bertingkahlaku. y Orientasi ini sekiranya tersebar kepada manusia sejagat akan menjamin keharmonian dalam kehidupan.

Orientasi Individu-alam
y Kualiti kehidupan manusia dan alam sekitar

bergantung kepada bagaimana individu melihat hubungannya dengan alam. y Individu pasif merasakan mereka tidak boleh menyumbang kepada kesejahteraan alam. y Individu yang ingin menguasai alam pula menyalahgunakan sumber alam dalam kehidupan. y Individu yang peka mementingkan keharmonian hubungannya dengan alam, selaras dengan perspektif ekologi yang menganggap saling pergantungan antara manusia dan alam.

Orientasi masa
y Kehidupan manusia dipengaruhi oleh orientasi

masa depan, kini dan lampau. y Faktor agama dan budaya menentukan orientasi masa yang diberi keutama.
y Sebagai contoh masyarakat Cina amat mementingkan budaya masa lampau di mana nenek-moyang yang telah meninggal dunia mempengaruhi cara dan gaya kehidupan mereka. Manakala Masyarakat maju lebih menitikberatkan kepada masa depan tanpa mengira apa yang telah berlaku sebelum itu.

Orientasi hubungan
y hubungan interpersonal berdasarkan persamaan

tingkahlaku dengan mengiktiraf perbezaan. y orientasi individualistik pula memberi penekanan kepada keupayaan individu dalarn penyelesaian masalah y individu itu mempunyai tanggungjawab terhadap kumpulan secara keseluruhan. Kedudukan dan tanggungjawab individu itu distrukturkan secara tesendiri. Walaupun fokus kepada individualistik, kerjasama dan semangat berkumpulan diberi penekanan.

TERIMA KASIH