KHUTBAH GERHANA BULAN

Istighfar 9 x

ُّ ًَ ‫ َج َع‬َٚ ‫ض‬
‫د‬
َ ٍَ‫ َخ‬ٞ‫ْاٌ َح ّْ ُذ ِ هَلِلِ اٌه ِز‬
َ ْ‫ ْاْلَس‬َٚ ‫د‬
ِ ‫اٌظٍُ َّب‬
ِ ‫ا‬ٚ‫ب‬
َ َّ ‫ك اٌ هس‬
ُْ ٍِّ‫ َس‬َٚ ًِّ‫ص‬
َ ٌُ‫َ ْع ِذ‬٠ ُْ ِٙ ِّ‫ا ثِ َشث‬ُٚ‫ٓ َوفَش‬٠
َ ‫س ۖ ثُ هُ اٌه ِز‬ٛ
َ ُ‫ُ ه‬ٌٍّٙ‫ ا‬. ْٛ
َ ٌُّٕ‫ا‬َٚ
َْٓ ١‫صحْ جِ ِٗ أَجْ َّ ِع‬
َ َٚ ِٗ ٌِ‫ آ‬ٍَٝ‫ َع‬َٚ ‫ٌِ َه ُِ َح هّ ٍذ‬ُْٛ ‫ َسس‬َٚ ََ ‫ َع ْج ِذن‬ٍٝ‫َع‬
َٜٛ ‫ ثِزَ ْم‬ٞ‫هب‬
َ ٠ِ‫إ‬َٚ ُْ ‫ ُى‬١ْ ‫ص‬
ِ ْٚ ُ‫ا هللاَ أ‬ْٛ ُ‫ َْ ارهم‬ْٛ ُِِٕ ‫َب اٌ ُّ ْؤ‬ُّٙ٠َ‫َب أ‬١َ‫أَ هِب ثَ ْع ُذ ف‬
َ َ‫طَب َعزِ ِٗ فَمَ ْذ ف‬َٚ ِ‫هللا‬
َْ ْٛ ُ‫بص اٌ ُّزهم‬
MARILAH kita sama-sama meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata‟ala dengan sebenarbenar taqwa, iaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhan-Nya
dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dengan yang demikian,
mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul
serta mendapat keredaan Allah Subhanahu Wata‟ala di dunia dan di
akhirat.
Muslimin / muslimat yang dirahmati Allah,
Firman Allah dalam ayat 38 – 40 surah Yaasiin:

ْ ُِ ُْ ُ٘ ‫َب َس فَئِ َرا‬ٙ‫ ًُ َٔ ْسٍَ ُخ ِِ ُْٕٗ إٌه‬١ْ ‫ُ ُُ اٌٍه‬ٌَٙ ٌ‫َخ‬٠‫آ‬َٚ
ُ‫اٌ هش ّْس‬َٚ ْٛ
َ ُّ ٍِ‫ظ‬
َٰ ۚ ‫َب‬ٌَٙ ٍّ‫ ٌِ ُّ ْسزَمَش‬ٞ‫رَجْ ش‬
ْ
ْ
َ
َ
‫ض‬
‫ع‬
ٌ‫ا‬
‫ش‬
٠
‫ذ‬
‫م‬
‫ر‬
‫ه‬
ٌ
‫ر‬
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ُٖ‫ ْاٌمَ َّ َش لَ هذسْ َٔب‬َٚ ُ١ِ ٍِ‫ض ْاٌ َع‬٠
ِ ِ
ِ
‫َب‬ٌَٙ ٟ‫َ ْٕجَ ِغ‬٠ ُ‫ُ ََل اٌ هش ّْس‬٠ِ ‫ْ ْاٌمَ ِذ‬ُٛ
ِ ‫ َعب َد َو ْبٌ ُعشْ ج‬َٰٝ ‫بص َي َحزه‬
ِ ََِٕ
ُ ِ‫ ًُ َسبث‬١ْ ‫ ََل اٌٍه‬َٚ ‫أَ ْْ رُ ْذ ِس َن ْاٌمَ َّ َش‬
‫ فٍََ ٍه‬ِٟ‫ ُوًٌّ ف‬َٚ ۚ ‫بس‬
ِ َٙ‫ك إٌه‬
ُْٛ
َ ‫َ ْسجَح‬٠
Maksudnya :
Dan lagi dalil yang terang untuk mereka (berfikir) ialah malam; Kami
hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada
dalam gelap-gelita; Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah)
1

Kita sentiasa diminta agar berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah dalam mengenali sifat-sifat Allah dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang serba lemah Muslimin / muslimat yang diberkati Allah. Firman Allah Subhanahu Wata‟ala dalam Surah Ibrahim ayat 33: ًَْ ١‫ َس هخ َش ٌَ ُى ُُ اٌٍه‬َٚ ۖ ِْٓ ١َ‫ ْاٌمَ َّ َش َدائِج‬َٚ ‫س‬ َ ّْ ‫َس هخ َش ٌَ ُى ُُ اٌ هش‬ ‫بس‬ َ َٙ‫إٌه‬َٚ 2 .(Dengan ketentuan yang demikian). Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara bergantiganti. Kejadian ini mengajak kita untuk menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wata‟ala sebagai Pentadbir seluruh alam. manakala bulan beredar di waktu malam adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wata‟ala jua. Dan bulan pula Kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat. Oleh itu setiap kejadian yang berlaku termasuk gerhana bulan pada malam ini adalah untuk mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingati Allah sepanjang masa dan tempat. sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya – (berbentuk melengkung) seperti tandan yang kering. segala peredaran cakerawala. bulan. ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. matahari tidak mudah baginya mengejar bulan. bumi. matahari dan seumpamanya. dan malam pula tidak dapat mendahului siang. Ia mempunyai hikmat dan tujuan tersendiri antaranya bagi tujuan membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah dengan tenang. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan kalendar tahunan samada berdasarkan pergerakan matahari bagi kalendar Masihi dan mengikut peredaran bulan bagi taqwim Hijrah. Pada malam ini kita dapat sama-sama saksikan bagaimana kejadian gerhana bulan. lagi Maha Mengetahui. matahari beredar di waktu siang. itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa.matahari.

matahari dan segala cakerawala yang lain di atas landasan orbitnya tanpa berlakunya perlanggaran antara satu sama lain tetapi golongan ini gagal menjejaki tentang adanya Allah yang mengatur segala pergerakan tersebut. Begitu juga lahirnya ramai manusia yang hanya merasa bagaimana hebatnya pergerakan bulan.” Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana kedua kejadian ini walau pun hebat tetapi berada arahan dan perintah Allah.w terhadap para sahabat yang membuat pelbagai andaian tentang kejadian gerhana matahari yang berlaku berkebetulan dengan hari kewafatan anakandanya Ibrahim lalu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: ‫ا‬ٛ‫ّ٘ب فبدع‬ّٛ‫ز‬٠‫برٗ فئرا سأ‬١‫َل ٌح‬ٚ ‫د أحذ‬ٌّٛ ْ‫ٕىسفب‬٠ ‫بد هللا َل‬٠‫زبّٔٓ آ‬٠‫اٌمّش آ‬ٚ ‫“ إْ اٌشّس‬ )ٍُ‫ِس‬ٚ ٞ‫اٖ اٌجخبس‬ٚ‫ٕىشف ِب ثىُ (س‬١‫ا حزى‬ٍٛ‫ص‬ٚ ‫هللا‬ Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta‟ala. 3 . matahari dan sesuatu selain Allah sebagai tuhan yang disembah akibat terpesona dengan kehebatannya yang tidak seberapa sehingga mereka gagal memahami bahawa adanya kuasa yang lebih hebat yang menciptakan setiap sesuatu yang mereka kagumi selama ini iaitu Allah. ianya bukanlah merupakan suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhuatirkan sebaliknya ia menunjukkan antara kehebatan dan kekuasaan Allah.a. Kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Betapa malangnya sekira ada umat manusia yang menjadikan bulan. Maka apabila kamu melihat gerhana keduanya itu maka berdoalah kepada Allah. Inilah antara kelemahan akal manusia yang terbatas had kemampuannya di mana tanpa panduan agama maka manusia tidak mampu mengenali Allah Tuhan Pencipta walau pun terlalu kagum dengan alam ciptaanNya. Muslimin / muslimat yang dihormati sekalian. Kejadian gerhana juga bukanlan disebabkan oleh kematian atau kelahiran seseorang sebagaimana teguran Rasulullah s. Kejadian gerhana matahari atau bulan.“Dan Dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu.

Apabila berlaku gerhana. menambah serta menguatkan lagi keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata‟ala. Maka apabila kamu melihat gerhana itu maka berdoalah kepada Allah.dirikanlah sembahyang sehingga hilangnya tanda gerhana daripada kamu Muslimin / muslimat yang diberkati Allah. bersembahyang. Firman Allah Subhanahu Wata‟ala dalam Surah Ali „Imran ayat 190 – 191: ْ َٚ ‫ض‬ ًِْ ١‫ف اٌٍه‬ ِ ‫اخزِ ََل‬ ِ ‫ا‬َٚ ‫ك اٌ هس َّب‬ ِ ٍْ ‫ َخ‬ِٟ‫إِ هْ ف‬ ِ ْ‫ ْاْلَس‬َٚ ‫د‬ ‫ْ ه‬ُٚ ‫َب ًِب‬١ِ‫هللاَ ل‬ َ ‫َ ْز ُوش‬٠ ٓ٠ َ ‫ة اٌه ِز‬ ٍ ‫َب‬٠٢َ ‫بس‬ ِ ‫ ْاْلَ ٌْجَب‬ٌُِٟٚ‫د ِْل‬ ِ َٙ‫إٌه‬َٚ ‫د‬ َ ‫َزَفَ هىش‬٠َٚ ُْ ِٙ ِ‫ث‬ُٕٛ‫ ُج‬َٰٝ ٍَ‫ َع‬َٚ ‫ ًدا‬ُٛ‫لُع‬َٚ ِ ‫ا‬َٚ ‫ك اٌ هس َّب‬ ِ ٍْ ‫ َخ‬ِٟ‫ْ ف‬ُٚ َ ‫ض َسثهَٕب َِب َخٍَ ْم‬ ‫بط ًَل ُس ْج َحبَٔ َه فَمَِٕب‬ ِ َ‫ذ ََٰ٘ َزا ث‬ ِ ْ‫ ْاْلَس‬َٚ ‫بس‬ َ ‫َع َز‬ ِ ‫اة إٌه‬ 4 . dirikanlah sembahyang dan bersedekahlah…… Di samping itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: ‫زُ رٌه‬٠‫ فئرا سأ‬، ٗ‫بر‬١‫َل ٌح‬ٚ ‫د أحذ‬ٌّٛ ْ‫ٕخسفب‬٠ ‫بد هللا َل‬٠‫زبْ ِٓ آ‬٠‫اٌمّش آ‬ٚ ‫[ إْ اٌشّس‬ ) ٞ‫ا …… ( اٌجخبس‬ٛ‫رصذل‬ٚ ، ‫ا‬ٍٛ‫ص‬ٚ ،‫ا‬ٚ‫وجش‬ٚ ‫ا هللا‬ٛ‫فبدع‬ Maksudnya: Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 bukti daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta‟ala di mana kedua-duanya tidak akan gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya bersegera untuk melakukan perkara-perkara yang berkebajikan seperti berdoa. marilah kita melakukan perkara-perkara yang berkebajikan dan menghindari daripada melakukan perkara-perkara mungkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercanggah dengan ajaran agama Islam. bertakbirlah. berzikir. bersedekah dan beristighfar. bertakbir. Mudah-mudahan kejadian gerhana bulan ini akan menimbulkan keinsafan.

Dan bulan hilang cahayanya.w terus melakukan solat sunat apabila berlakunya gerhana dengan bacaan yang panjang dalam kedaan seolah-olah seperti akan berlaku qiamat.” Muslimin / mat yang dikasihi sekalian. : ‫بِخ‬١‫سح اٌم‬ٛ‫ س‬21 – 6 ‫خ‬٠‫فشِبْ هللا داٌُ أ‬ ‫ ُي‬ُٛ‫َم‬٠ ‫ ْاٌمَ َّ ُش‬َٚ ُ‫ ُج ِّ َع اٌ هش ّْس‬َٚ ‫ف ْاٌمَ َّ ُش‬ َ ‫ َخ َس‬َٚ ‫ص ُش‬ َ ‫َب َِ ِخ فَئ ِ َرا ثَ ِش‬١ِ‫ َُ ْاٌم‬ْٛ َ٠ ْ‫هب‬ َ ٠َ‫َسْؤ َ ُي أ‬٠ َ َ‫ق ْاٌج‬ ُ ‫اْل ْٔ َس‬ ُّ‫ َِئِ ٍز ْاٌ ُّ ْسزَمَش‬ْٛ َ٠ ‫ َسث َِّه‬َٰٝ ٌَِ‫ َص َس إ‬َٚ ‫ َْٓ ْاٌ َّفَشُّ َو هَل ََل‬٠َ‫ َِئِ ٍز أ‬ْٛ َ٠ ْ‫ب‬ ِْ Maksudnya : Dia bertanya (secara mengejek): “Bilakah datangnya hari kiamat itu?” Maka (jawabnya: hari kiamat akan datang) apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar (kerana gerun takut). ada tanda-tanda kekuasaan. berkatalah manusia (yang ingkarkan hari kiamat): “Ke manakah hendak melarikan diri?” Tak usahlah bertanya demikian! Tidak ada lagi tempat perlindungan! Pada hari itu.Maksudnya : “Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukuran malam dan siang. Pernah suatu masa Rasulullah s.a. Ini semua mengajar kita semua agar sentiasa ingat kepada hari kematian kita serta hari qiamat yang begitu dahsyat dengan kehancuran langit dan bumi termasuk bulan dan matahari. (Maka) pada hari itu. kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara ‫د‬ َ َ‫ث‬ ِ ‫َب‬٠٢‫ ِٗ ِِ َٓ ا‬١ْ ِ‫هب ُو ُْ ثِ َّب ف‬٠ِ‫إ‬َٚ ِٟٕ‫َٔفَ َع‬َٚ ُِْ ١‫آْ اٌ َع ِظ‬ ِ ْ‫ اٌمُش‬ِٟ‫ٌَ ُى ُْ ف‬َٚ ْٟ ٌِ ُ‫بس َن هللا‬ َ ‫اٌ ِّز ْو ِش‬َٚ َ‫ا ْسزَ ْغفِ ُش هللا‬َٚ ُُ ١ْ ٍِ‫ ُع اٌ َع‬١ْ ِّ ‫ اٌ هس‬َٛ ُ٘ ُٗ‫رَُٗ إِٔه‬ٚ‫َل‬ َ ِ‫ ِِ ْٕ ُى ُْ ر‬َٚ ِِِّٟٕ ً‫رَمَج َه‬َٚ ُِْ ١‫اٌح ِى‬ ‫د‬ َ ّْ ٍِ‫ٌِ َسبئِ ِش اٌُ ّْ ِس‬َٚ ُْ ‫ٌَ ُى‬َٚ ْٟ ٌِ َُ ١ْ ‫اٌ َع ِظ‬ ِ ‫اٌ ُّ ْؤ َِِٕب‬َٚ َْٓ ١ِِِٕ ‫اٌ ُّ ْؤ‬َٚ ‫د‬ ِ ‫اٌ ُّ ْسٍِ َّب‬َٚ ٓ١ َْٓ ١ِ‫َب َٔ َجبحَ اٌزهبئِج‬٠َٚ َْٓ ٠‫ َص اٌ ُّ ْسزَ ْغفِ ِش‬ْٛ َ‫َب ف‬١َ‫ُٖ ف‬ُْٚ ‫فَب ْسزَ ْغفِش‬ 5 . kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal: Iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata: Wahai Tuhan kami! Tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Peringatan ini sewajarnya kita perbanyakkan terutama bila berlakunya gerhana sebagaimana malam ini. Maha Suci Engkau maka peliharalah kami dari azab neraka. Dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama.

dan Dia lah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu (berpindah-randah) pada tempat-tempat peredarannya masing-masing) supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. ‫سًا‬ْٛ ُٔ ‫اٌمَ َّ َش‬َٚ ‫َب ًء‬١‫ض‬ َ ٍَ‫ َخ‬ٜ‫اٌح ّْ ُذ َِلِلِ اٌه ِز‬ َ ّْ ‫ك اٌ هش‬ َ ِ ‫س‬ ‫ِّ َذَٔب ُِ َح هّ ًذا‬١‫َ ُذ أَ هْ َس‬ٙ‫أَ ْش‬َٚ ٌَُٗ ‫ْه‬ َ ٠‫حْ َذُٖ َل َش ِش‬َٚ ُ‫أَ ْْ َل إٌَِٗ إَِل هللا‬ ‫ه‬ َ ٌُِْٛ ‫ َسس‬َٚ ‫ َع ْج ِذ َن‬ٍٝ‫ َسٍِّ ُْ َع‬َٚ ًِّ‫ص‬ َ ُ‫ُ ه‬ٌٍّٙ‫ ا‬. ٌُُُْٗٛ ‫ َسس‬َٚ ُٖ‫َع ْج ُذ‬ َْٓ ١‫صحْ جِ ِٗ أَجْ َّ ِع‬ َ َٚ ِٗ ٌِ‫ آ‬ٍَٝ‫ َع‬َٚ ‫ُِ َح هّ ٍذ‬ َٜٛ ‫ ثِزَ ْم‬ٞ‫هب‬ َ ٠ِ‫إ‬َٚ ُْ ‫ ُى‬١ْ ‫ص‬ ِ ْٚ ُ‫ا هللاَ أ‬ْٛ ُ‫ َْ ارهم‬ْٛ ُِِٕ ‫َب اٌ ُّ ْؤ‬ُّٙ٠َ‫َب أ‬١َ‫أَ هِب ثَ ْع ُذ ف‬ َ َ‫طَب َعزِ ِٗ فَمَ ْذ ف‬َٚ ِ‫هللا‬ َْ ْٛ ُ‫بص اٌ ُّزهم‬ Firman Allah dalam ayat 5 -6 surah Yunus : َ ّْ ‫ َج َع ًَ اٌ هش‬ٞ‫ اٌه ِز‬َٛ ُ٘ ِ ‫س‬ ُٖ‫لَ هذ َس‬َٚ ‫سًا‬ُٛٔ ‫ ْاٌمَ َّ َش‬َٚ ‫َب ًء‬١‫ض‬ ‫ك ه‬ ‫ه‬ َ ٌِ‫هللاُ َٰ َر‬ َ ٍَ‫بة ۚ َِب َخ‬ َ ِٕ‫ا َع َذ َد اٌ ِّس‬ُّٛ ٍَ‫بص َي ٌِزَ ْع‬ َ ‫ ْاٌ ِح َس‬َٚ ٓ١ ِ ََِٕ ِّ ‫إِ هَل ثِ ْبٌ َح‬ ِٟ‫ْ إِ هْ ف‬ٛ ِّ َ‫ُف‬٠ ۚ ‫ك‬ َ ُّ ٍَ‫َ ْع‬٠ ٍَ ْٛ َ‫د ٌِم‬ ِ ‫َب‬٠٢‫ص ًُ ْا‬ ‫ك ه‬ ‫ه‬ ْ ‫ه‬ ‫د‬ ٙ ٕ ٌ‫ا‬ ٚ ًْ ١ ٌٍ‫ف ا‬ َ ٍَ‫ َِب َخ‬َٚ ‫بس‬ َ ِ ‫ا‬َٚ ‫ اٌ هس َّب‬ٟ‫هللاُ ِف‬ ِ ‫اخزِ ََل‬ َ ِ ِ َ ْ‫س‬ ْٛ ‫ا ْْل‬َٚ َ ُ‫َزهم‬٠ ٍَ ْٛ َ‫د ٌِم‬ ٍ ‫َب‬٠٢َ ‫ض‬ ِ Maksudnya : Dia lah yang menjadikan matahari bersinar-sinar (terang-benderang) dan bulan bercahaya. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti. 6 .Khutbah Kedua Istighfar 7 kali ‫َ ُذ‬ٙ‫أَ ْش‬َٚ . Allah tidak menjadikan semuanya itu melainkan dengan adanya faedah dan gunanya yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatNya (tanda-tanda kebesaranNya) satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui (hikmat sesuatu yang dijadikanNya). dan pada segala yang dijadikan oleh Allah di langit dan di bumi. ada tanda-tanda (yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah) kepada kaum yang mahu bertaqwa.

‬اٌٍّ‪ ُٙ‬هُ أَ ِع هض اْلسَْل ََ َ‪ٚ‬اٌ ُّ ْسٍِ ِّ‪َٚ َْٓ ١‬أَ ِّر هي اٌ ِّششْ َ‬ ‫بْ َ‪َ َِ ٚ‬ى ٍ‬ ‫َص َِ ٍ‬ ‫ن اٌ ُّ ْؤ ِِِٕ‪َ ََ ْٓ١‬سثهَٕب‬ ‫َ‪ٚ‬اٌ ُّ ْش ِش ِو‪َ َٚ َْٓ ١‬د ِِّشْ أَ ْع َذا َء اٌ ِّذ‪َٚ ِْٓ ٠‬ا ْٔ ُ‬ ‫صشْ ِعجَب َد َ‬ ‫ه أَ ْٔ َ‬ ‫ذ‬ ‫ه َسحْ َّخً إِٔه َ‬ ‫َلرُ ِض ْغ لٍُُ ْ‪ٛ‬ثََٕب ثَ ْع َذ إِ ْر َ٘ َذ ْ‪٠‬زََٕب َ‪َ٘ٚ‬تْ ٌََٕب ِِ ْٓ ٌَ ُذ ْٔ َ‬ ‫اٌ َ‪٘ٛ‬هبة َسثهَٕب آرَِٕب فِ‪ ٟ‬اٌ ُّذ ْٔ‪َ١‬ب َح َسَٕخً َ‪ٚ‬فِ‪ ٟ‬ا‪ِ ٢‬خ َش ِح َح َسَٕخً َ‪ٚ‬لَِٕب‬ ‫بس‬ ‫َع َز َ‬ ‫اة إٌه ِ‬ ‫بْ َ‪ٚ‬اِ ْ‪٠‬زَآ ِء ِر‪ ْٞ‬اٌمُشْ ثَ‪ٝ‬‬ ‫ِعجَب َد هللاِ ! إِ هْ هللاَ ‪َ٠‬ؤْ ُِ ُشثِبٌ َع ْذ ِي َ‪ٚ‬اْل حْ َس ِ‬ ‫َ‪َ َْٕٝٙ َ٠ٚ‬ع ِٓ اٌفَحْ َشب ِء َ‪ٚ‬اٌ ُّ ْٕ َى ِش َ‪ٚ‬اٌجَ ْغ ِ‪ِ َ٠ ٟ‬عظُ ُى ُْ ٌَ َعٍه ُى ُْ رَ َز هوش ُْ‪َْ ٚ‬‬ ‫فَ ْبر ُوش ُْ‪ٚ‬ا هللاَ اٌ َع ِظ ْ‪ْ َ٠ َُ ١‬ز ُوشْ ُو ُْ َ‪ٚ‬ا ْش ُىش ُْ‪ٚ‬ا َعٍَ‪َ ِٔ ٝ‬ع ِّ ِٗ ‪ِ َ٠‬ض ْد ُو ُْ‬ ‫ْط َى ُْ َ‪ِ ٌَٚ‬ز ْو ُش هللاِ أَ ْوجَ ُش َ‪ٚ‬هللاُ ‪ْ َ٠‬عٍَ ُُ َِب‬ ‫َ‪ٚ‬اسْؤٌَُ ْ‪ ْٓ ِِ ُٖٛ‬فَضْ ٍِ ِٗ ‪ُ٠‬ع ِ‬ ‫رَصْ َٕع ُْ‪َْ ٛ‬‬ ‫‪7‬‬ .‫صٍُّ ْ‪ٛ‬ا‬ ‫صٍُّ ْ‪َ َْ ٛ‬عٍَ‪ ٝ‬إٌهجِ ِّ‪َ٠ ٟ‬بأَ‪َُّٙ٠‬باهٌ ِز‪ َْٓ ٠‬آ َُِٕ ْ‪ ٛ‬ا َ‬ ‫إِ هْ هللاَ َ‪ََِ ٚ‬لئِ َىزَُٗ ‪َ ُ٠‬‬ ‫آي‬ ‫َعٍَ ْ‪َ َٚ ِٗ ١‬سٍِّ ُّ ْ‪ٛ‬ا رَ ْسٍِ ْ‪ًّ ١‬ب اٌٍّ‪ ُٙ‬هُ َ‬ ‫صًِّ َعٍَ‪َ ٝ‬س‪ِ ِّ١‬ذَٔب ُِ َح هّ ٍذ َ‪َ ٚ‬عٍَ‪ِ ٝ‬‬ ‫صٍه‪َ ١‬‬ ‫آي َس‪ِ ِّ١‬ذَٔب‬ ‫َس‪ِ ِّ١‬ذَٔب ُِ َح هّ ٍذ َو َّب َ‬ ‫ْذ َعٍَ‪َ ٝ‬س‪ِ ِّ١‬ذَٔب إِث َْشا ِ٘ ْ‪ٚ َُ ١‬عٍ‪ِ ٝ‬‬ ‫آي َس‪ِ ِّ١‬ذَٔب ُِ َح هّ ٍذ َو َّب‬ ‫بس ْن َعٍَ‪َ ٝ‬س‪ِ ِّ١‬ذَٔب ُِ َح هّ ٍذ َ‪َ ٚ‬عٍَ‪ِ ٝ‬‬ ‫إِ ْث َشا ِ٘ ْ‪َٚ َُ ١‬ثَ ِ‬ ‫ثَب َس ْو َ‬ ‫آي َس‪ِ ِّ١‬ذَٔب إِث َْشا ِ٘ ْ‪ َُ ١‬فِ‪ٟ‬‬ ‫ذ َعٍَ‪َ ٝ‬س‪ِ ِّ١‬ذَٔب إِ ْث َشا ِ٘ ْ‪َ َٚ َُ ١‬عٍَ‪ِ ٝ‬‬ ‫ه َح ِّ ْ‪ٌ ١‬ذ َِ ِج ْ‪ٌ ١‬ذ‬ ‫اٌ َعبٌَ ِّ‪ َْٓ ١‬إِٔه َ‬ ‫ه َغفهبسًا فَؤَسْ ِس ًِ اٌ هس َّآ َء َعٍَ ْ‪َٕ١‬ب ِِ ْذ َساسًا اٌٍّ‪ ُٙ‬هُ‬ ‫ن إِٔه َ‬ ‫اٌٍّ‪ ُٙ‬هُ إِٔهب َٔ ْسزَ ْغفِ ُش َ‬ ‫ة اٌهزِ‪ ٟ‬رَ َّْٕ ُع َغ‪َ ١‬‬ ‫ْث اٌ هس َّآ ِء َ‪َٔ ٚ‬ع ُْ‪ُ ٛ‬رثِ َه ِِ َٓ‬ ‫إِٔهب َٔع ُْ‪ُ ٛ‬رثِ َ‬ ‫ه ِِ َٓ اٌ ُّزُٔ ْ‪ِ ٛ‬‬ ‫ة اٌهزِ‪ ٟ‬رُ ِزيُّ اْلَ ِع هض َ‪ ٚ‬رُ َذٌِّ ًُ اْلَ ْع َذاء‪ .‬اٌٍّ‪ ُٙ‬هُ ا ْغفِشْ ٌِ ٍْ ُّ ْسٍِ ِّ‪َْٓ ١‬‬ ‫اٌ ُّزُٔ ْ‪ِ ٛ‬‬ ‫ه‬ ‫د إِٔه َ‬ ‫د اْلحْ ‪َ١‬ب ِء ِِ ْٕ‪َٚ ُْ ُٙ‬اْل ِْ َ‪ٛ‬ا ِ‬ ‫د َ‪ٚ‬اٌ ُّ ْؤ ِِِٕ‪َٚ َْٓ ١‬اٌ ُّ ْؤ َِِٕب ِ‬ ‫َ‪ٚ‬اٌ ُّ ْسٍِ َّب ِ‬ ‫د َ‪ٚ‬أٌَِّ ْ‬ ‫ف ثَ‪َْٓ ١‬‬ ‫بض َ‪َ ٟ‬‬ ‫اٌحب َجب ِ‬ ‫د َ‪ٚ‬لَ ِ‬ ‫َس ِّ ْ‪ٌ ١‬ع لَ ِش‪ْ٠‬تٌ ُِ ِج ْ‪١‬تُ اٌ هذ َع َ‪ٛ‬ا ِ‬ ‫لٍُُ ْ‪ٛ‬ثِ ِ‪َٚ ُْ ٙ‬أَصْ ٍِحْ َر َ‬ ‫ن َ‪َ ٚ‬ع ُذ ِّ‪. ُْ ِ٘ ٚ‬‬ ‫اد ثَ ْ‪َٚ ُْ ِٙ ِٕ١‬ا ْٔ ُ‬ ‫صشْ ُ٘ ُْ َعٍَ‪َ ٝ‬ع ُذ ِّ‪َ ٚ‬‬ ‫ه فِ‪ُ ٟ‬و ًِّ‬ ‫ُش اٌ ُّ َجب ِ٘ ِذ‪ َْٓ ٠‬اٌه ِز‪َُ ٠ َْٓ ٠‬جب ِ٘ ُذ ْ‪ َْ ٚ‬فِ‪َ ٟ‬سجِ ْ‪َ ٍِ١‬‬ ‫اٌٍّ‪ ُٙ‬هُ ا ْٔص ِ‬ ‫ن‬ ‫بْ ‪ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful