Anda di halaman 1dari 19

u

SMK SERI AMPANG JALAN GUNUNG RAPAT, 31350 IPOH, PERAK Pendidikan Moral Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Tingkatan 2 2 0 11

Rancangan Tahunan Pendidikan Moral Tingkatan Dua Minggu 1 Bidang Pembelajaran(BP)1: Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri BP 1.1 Kepercayaan Kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Minggu Pengenalan HSP dan Bidang Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 2 Kandungan Akademik Percaya kewujudan Tuhan asas kesejahteraan hidup Agama benteng hidup manusia Keperluan beragama dalam kehidupan manusia Sikap taat dan patuh kepada suruhan Tuhan. Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup i. Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup ii Rujuk juga objektif Pembelajaran 1-2 Unit 1 dalam Buku Teks. i. Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan. ii. Menghasilkan esei bertema Buat baik dibalas baik iii.Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 1 Objektif / Hasil Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 2

Unit 1 Agama Asas Kesejehteraan Manusia

iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Minggu 3

BP 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah menjamin perhubungan yang harmonis Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain Sikap amanah dalam setiap perhubungan Anggota keluarga Rakan sebaya Warga sekolah Anggota masyarakat

Unit 2 i. Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain ii. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 2 dalam Buku teks. i. Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan ii. Menyenaraikan cirri amanah dalam pelbagai situasi Koperasi sekolah Bendahari persatuan/kelab iii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 2 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Amanah Mencerminkan Peribadi Mulia

Minggu Minggu 4

Nilai dan Penerangan BP 1.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.

Kandungan Akademik Sayang akan diri membentuk peribadi mulia Perlakuan yang baik membentuk jati diri Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi Kumpulan kongsi gelap Penyalahgunaan dadah Merokok Pergaulan bebas

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 3 dalam buku teks.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 3 Remaja Harapan Negara

2.

i. Ceramah yang bertema Tingkatkan Maruah Diri ii. Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripdaa terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri. iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 3. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Minggu 5

BP 1.4 Bertanggungajwab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Sikap bertanggungjawab menjamin kesejahteraan hidup Amalan bertanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas Rumah Sekolah Masyarakat

Unit 4 1. Menjalankan tanggungjawab di rumah, sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 4 dalam buku teks. i Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah, sekolah dan dalam masyarakat. ii. Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi iii. Rujuk juga aktiviti Buku Teks Unit 4. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Bertanggungjawab Amalan Terpuji

Minggu 6-7

BP 1.5 Hemah Tinggi Beradab sopan dan berbudi Pekerti mulia dalam Pergaulan seharian.

Hemah tinggi mencerminkan peribadi mulia Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat Tutur kata dan tingkah laku terpuji Menghormati orang lain Berterima kasih atas pemberian Jauhi sikap negatif Angkuh Bercakap besar Mementingkan diri Kandungan Akademik. Toleransi menjamin kemesraan Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra Toleransi dalam perhubungan Anggota keluarga Rakan sebaya Warga sekolah Masyarakat

Unit 5 1. Mengamalkan peraturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 5 dalam buku teks. i. Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 5. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Hemah Tinggi Mencerminkan Keperibadian Individu

2.

Minggu Minggu 8

Nilai dan Penerangan BP 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham dan kesejahteraan hidup.

Objektif/Hasil Pempelajaran 1. Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 6 dalam buku teks.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks Unit 6 Toleransi Menjamin Kemesraan

2.

i. Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain. ii. Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak diamalkan dalam kehidupan seharian. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 6. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Minggu 9

BP 1.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Berdikari membawa kejayaan Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari. Keupayaan menyelesaikan masalah Secara individu Secara kumpulan 1. Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 7 dalam buku teks. i. Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah. ii. Menceritakan anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 7. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras
pencapaian murid.

Unit 7 Berdikari Mencerminkan Kedewasaan

Minggu 10

UJIAN 1

Minggu 11

BP 1.8 Kerajinan Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan,kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara.

Rajin dan usaha tangga kejayaan Kegigihan dalam kehidupan seharian Usaha yang gigih menjamin kejayaan Diri Keluarga Sekolah 1. 2. Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri, keluarga dan sekolah. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 8 dalam buku teks. i Mengumpul dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema kerajinan ii. Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya. iii.Rujuk Aktiviti Buku Teks Unit 8. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Aktiviti Pembelajaran

Unit 8 Usaha Tangga Kejayaan

Minggu Minggu 12 Minggu 13

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran Cuti Pertengahan Semster 1

Panduan Guru/ Buku Teks

BP 1.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berbekalkan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Kasih sayang asas kesejahteraan hidup Kasih dan sayang semua hidupan di dunia Sayangi semua hidupan Manusia Fauna Flora

Unit 9 1. Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 9 dalam buku teks. i. Menghayati dan membincangkan kirik lagu bertemakan kasih sayang. ii. Lawatan ke rumah kebajikan, zoo, hutan rekreasi dan membuat laporan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 9. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Kasih Sayang Membawa Kebahagiaan.

Minggu 14

BP 1.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Keadilan menjamin kesejahteraan bersama Keadilan membentuk budaya sekolah Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Hukuman dan gajaran Layanan antara murid Kemudahan 1. Menerima dan mengamalkan prinsip keadilan di sekolah. i. Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah. ii. Main peranan - Pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 10. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 10 Keadilan Hak Semua

2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 10 dalam buku teks.

Minggu Minggu 15

Nilai dan Penerangan BP 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar.

Kandungan Akademik Sikap rasinal membentuk pemikiran yang matang Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa factor sebelum membuat keputusan - Bukti yang kukuh - Pengetahuan - Pengalaman

Objektif/Hasil Pembelajaran 1. Membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai factor. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 11dalam buku teks.

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 11 Remaja Berdisiplin Negara Aman

2.

i. Menyenaraikan kebaikan mambuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai factor. ii. Mengumpul keratin akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram, rasuah, penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 11. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

BP 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain.

Hidup sederhana asas kesejehteraan bersama Sikap sederhana dalam hubugan Keupayaan mengimbangan kepentingan diri dan orang lain - Pergaulan - Membantu mengikut kemampuan diri.

Unit 12 1. Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 12 dalam buku teks. i. Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhanaan dalam hubungan dengan orang lain. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 12. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Kesederhanaan Asas Perhubungan Harmoni

2.

Minggu Minggu 16

Bidang Pembelajaran (BP) 2: Nilai Berkaitan dengan kekeluargaan BP 2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga Perasaan cinta , kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga.

Kandungan Akademik Kasih sayang asas keluarga bahagia Kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga Hubungan keluarga yang harmonis

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 13

1. Menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 13 dalam buku teks.

i. Peta minda tentang cirri-ciri keluarga bahagia ii. main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 13. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Kasih Sayang Teras Keluarga Bahagia.

Minggu 17

BP2.1 Hormat dan Taat kepada Anggota

Pegangan agama menjamin keluarga bahagia

Unit 14

Keluarga Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama - Islam - Buddha - Hindu - Kristian - Sikh 1. Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 14 dalam buku teks. i. Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga. ii. Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 14 iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Memuliakan dan Mentaati Ibu Bapa

2.

Minggu Minggu 18

Nilai dan Penerangan BP 2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-menurun dalam keluarga

Kandungan Akademik Tradisi kekeluargaan warisan berharga Amalan adapt menghidupkan tradisi kekeluargaan Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun - Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 15 Adat Tradisi Mengeratkan Hubungan Kekeluargaan

1. Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 15 dalam buku teks.

i. Mengumpul gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 15 iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

BP 2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga.

Tanggungjawab terhadap keluarga ialah satu amanah Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga Sikap bertanggunjawab untuk memajukan diri dan keluarga. - Pendidikan - Kerjaya 1. Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga. 2. Menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga 3. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 16 dalam buku teks. i. Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 16. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 16 Keluarga Pendorong Kejayaan

MINGGU 19 HINGGA 20: PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu Minggu 21

Bidang Pembelajaran (BP)3: Nilai Berkaitan dengan Alam Sekitar BP 3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Kandungan Akademik Persekitaran berkualiti kesejahteraan bersama Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah - Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 17

1. Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 17 dalam buku teks.

i. Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah. ii. Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 17. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Sekolah Ceria Murid Gemilang

BP 3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar. Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.

Air sumber alam berharga

Unit 18

Air nadi kehidupan Kepentingan air dalam kehidupan - Punca air dan kegunaannya - Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air. - Penjimatan air

1. Menjaga kebersihan sumber air dan mengekalkan pembaziran. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 18 dalam buku teks.

Menghasilkan poster bertemakan Air ii. Buku skrap : - Kepentingan air iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 18. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Hargai Air

Minggu 22

3.3 Kemapanan Alam Sekitar Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup.

Perlindungan santauri hidupan tanggungjawab bersama Zon persisiran pentai perlu dilindungi Pembangunan terkawal di zon persisiran pantai Pengekalan kawasan terumbu karang untuk pembaikan hidupan marin 1. Melibatkan diri dalam melindungi zon persisiran pantai. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 19 dalam buku teks. i. Tayangan vodeo tentang perlindungan santuari. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 19. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 19 Pantai Indah Negara Permai

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

Bencana alam ialah fenomena semulajadi Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama Kesan bencana alam kepada alam sekitar Persediaan menghadapi bencana alam 1 Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenal pasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 20 dalam buku teks . i. Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam. ii. Mengumpul maklumat daripada media catak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam iii. Melakonan satu latihan kecemasan iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 20 v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 20 Menangani Bencana Alam Tanggungjawab Bersama

Minggu Minggu 23

Nilai dan Penerangan 4.1 Cinta akan Negara Perassan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri .

Kandungan Akademik Nikmat dan keselesaan hidup tanda kemakmuran negara Kemudahan dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 1.

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru / Buku Teks Unit 21 Negara Makmur Rakyat Sejahtera

Berbangga serta menggunakan sebaik-baik segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 21dalam buku

i. Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan rasa bangga terhadap kemudahan awam/perkidmatan sosial yang ada dalam negara ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 21. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

teks. Minggu 24 4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan negara. Raja dan pemimpin payung negara Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara Taat setia kepada raja dan negara Hari Keputeraan Hari Kebangsaan Pertabalan Raja 1 Menghormati dan mentaat upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara 2.Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari kebesaran negara. 3.Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 22 dalam buku teks. i. Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut. ii.Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah - Melukis/mewarna/mengibar Bendera Malaysia - Sudut patriotisme di dalam kelas. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 22. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Unit 22 Raja Payung Negara

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 25

4.3 Sanggup Berkorban untuk Negara Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara.

Sanggup berkorban demi kebajikan masyarakat dan kemakmuran negara Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal Ekonomi Kesihatan Pendidikan Sukan 1.Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 2.Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 23 dalam buku teks. i. Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit.23 iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras
pencapaian murid.

Unit 23 Berbakti untuk Negara

Minggu 26

Bidang Pembelajaran 5 Nilai Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. 5.1 Melindungi Hak Kanakkanak Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna. Persekitaran mempengaruhi pertumbuhan kanak-kanak Ibu bapa pelindung kanak-kanak Tanggungjawab ibu bapa memastikan anak-anak mendapat kehidupan sempurna - Pendidikan - Perlindungan 1. Menyedari kanakkanak berhak mendapat pendidikan dan perlindungan untuk menjamin kehidupan yang sempurna 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 24 dalam buku teks. i. Berbincang dan menghasilkan buku skrap tentang persekitaran yang selesa untuk kanak-kanak Tempat tinggal Suasana pembelajaran ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 24. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 24

Ibu Bapa Pelindung Kanak-kanak

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

Panduan Guru/ Buku Teks

Minggu 27

5.2 Menghormati Hak Wanita Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Pengiktirafan hak wanita menjamin pembangunan insane Hak wanita tanggungjawab bersama Peka terhadap hak wanita - Hal-hal kebajikan - Peluang kenaikan pangkat - Pengeksploitasian - Iklan 1. Bersikap terbuka dalam mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan, berpotensi dan bermaruah. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 25dalam buku teks. i. Mengumpul maklumat diri media cetak dan media elektronik tentang pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas. ii. Rujuk juga aktiviti buku teks Unit 25. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 25 Menghormati Hak Wanita Tanggungjawab Semua

Penilaian Kurikulum Ke-2 Minggu 28 5.3 Melindungi Hak Pekerja Menghormati,menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan,jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara. Majikan yang prihatin meningkatkan produktiviti negara Majikan prihatin pekerja berjaya tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja - Keselesaan tempat kerja - Peluang meningkatkan kerjaya - Kemudahan berekreasi 1. Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 unit 26 dalam buku teks. i. Mengumpul iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faeah yang ditawarkan ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 26. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Unit 26 Utamakan Kebajikan Pekerja

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru

Minggu 29

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan.

Golongan kurang berupaya insan ciptaan Tuhan Prihatin terhadap golongan kurang berupaya Golongan kurang berupaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak - Keluarga - Rakan sebaya - Anggota masyarakat 1. Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 27 dalam buku teks. i Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan. ii.Tayangan video berkaitan dengan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 27. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

/Buku Teks Unit 27

Keistimewaan Golongan Kurang Upaya

MINGGU 30: UJIAN 2 Minggu 31 5.5 Melindungi Hak Pengguna Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu,mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksplotasi. Kesedaran pengguna tanda masyarakat Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna Kepakaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab - Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan - Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan 1. Menyedari dan mengenal pasti hak pengguna untuk mendapat perlindungan dan maklumat tentang barangan dan perkhidmatan. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 28 dalam Buku Teks. i. Mengumpul, membincangkan dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik. ii. Menulis surat aduan kepada Persatuan Penguna tentang barangan/perkhidmatan yang tidak memuaskan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 28. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Unit 28 Pengguna yang Bijaksana

Minggu

Nilai dan Penerangan Bidang Pembelajaran 6

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru

Minggu 32

Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi. 6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang. Menerima dan mematuhi peraturan dan undangundang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada.

/Buku Teks Undang-undang menjamin kesejahteraan hidup masyarakat Undang-undang menjamin keselamatan di jalan raya Patuhi undang-undang dan peraturan jalan raya. Tidak terlibat dalam perbuatan yang menyalahi undang-undang jalan raya - Perlumbaan haram - Memandu tanpa lessen - Memandu dalam keadaan mabuk - Kecuaian pejalan kaki 1. Mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan orang lain. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-3 Unit 29 dalam buku teks. i. Mencari maklumat tentang kesalahan-kesalahan di jalan raya. ii. Ceramah keselamatan di jalan raya oleh pegawai JPJ atau Polis iii.Mempamerkan keratin akhbar berkaitan dan mengadakan perbincangan tentang pentingnya mematuhi peraturan dan undangundang jalan raya. iv. Rujuk aktiviti buku teks Unit 29. v Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Unit 29 Keselamatan di Jalan Raya Tanggungjawab Kita

Unit 30 Minggu 33 6.2 Kebebasan Bersuara Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Kebebasan bersuara mencerminkan keluarga berfikiran terbuka Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga - Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal - Perasaan dan emosi dikawal. 1. Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni. 2.Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 30 dalam Buku Teks. i. Skesta atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni. ii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 30. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. . Kebebasan Bersuara Menjamin Keharmonian Keluarga

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru

Minggu 34

6.3 Kebebasan Beragama Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.

Kebebasan beragama lambang masyarakat majmuk Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan Kebebasan meraikan upacara keagamaan - Sambutan Maulidur-Rasul (Islam) - Hari Wesak (Buddha) - Thaipusam (Hindu) - Good Friday (Kristian) Hari Vasakhi (Sikh) 1. Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagaman orang lain. 2. Rujuk juga objektif pembelajaran 1-2 Unit 31 dalam buku teks. i. Perbincangan tentang perayaan keagaman sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain. ii.Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di Malaysia. iii.Rujuk aktiviti buku teks Unit 31. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

/Buku Teks Unit 31 Kebebesan Beragama Di Malaysia

Minggu 35

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan,undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Minda yang sihat melalui aktiviti yang bermanfaat Aktiviti kemsayarakatan dijayakan bersama Pernyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah - Aktiviti kebajikan dengan mesyarakat setempat 1. Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara. 2. Rujuk juga Objektif Pembelajaran 1-2 Unit 32 dalam Buku Teks Unit 32. i. Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya. ii Rujuk aktiviti buku teks Unit 32. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras pencapaian murid. .

Unit 32 Penglibatan Diri dalam Aktiviti Kemasyarakatan

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru

Minggu 36

6.5 Sikap Keterbukaan Bersedia memberi dan menerima pandangan, pembaruan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Sikap terbuka tanda kematangan fikiran Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka - Akademik - Kokurikulum - Bimbingan dan kaunseling

/Buku Teks Unit 33 1. Menerma pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama. 2. Rujuk juga objektif Pembelajaran 1-2 Unit 33 dalam Buku Teks. i. Main peranan - Orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 33. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras
pencapaian murid.

Kematangan Berfikir Penting untuk Kebaikan Bersama

Minggu 37

Bidang Pembelajaran 7 Nilai Berkaitan Dengan Keamanan dan Keharmonian 7.1 Hidup Bersama Secara Aman Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama,bangsa,dan budaya. Perpaduan masyarakat tunggak kesejehteraan negara Semangat kejiranan membentuk kesejahteraan masyarakat Konsep kejiranan sebagai amalan dalam kehidupan bermasyarakat - Kunjungan Muhibah (Rumah terbuka, ziarah menziarahi, saling membantu, hari keluarga) 1. Menjadi jiran baik yang boleh dicontohi oleh masyarakat. 2. Rujuk juga objektif Permbelajaran 1-2 Unit 34 dalam Buku Teks. i. Membincangkan cirri-ciri jiran yang baik. ii. Projek : membantu jiran dan membuat laporan. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 34. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras
pencapaian murid.

Unit 34

Semangat Kejiranan Asas Perpaduan

Minggu

Nilai dan Penerangan

Kandungan Akademik

Objektif/Hasil Pembelajaran

Aktiviti Pembelajaran

BBM Panduan Guru

Minggu 38

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama Usaha yang baik dan mambina yang dilakukan bersama pada peringkat individu,komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat.

Hidup sepakat membawa berkat Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama Permuafakatan dalam melaksanakan tugas kemasyarakatan Gotong royong Rukun Tetangga Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Program Pemuafakatan Kesepakatan antara negara menjamin kemakmuran sejagat Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonoi Perasaan bertolak ansur dan hormat menghormati antara negara untuk kesepakatan serantau. 1. Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama. 2. Rujuk juga objektif Pembelajaran 1-2 Unit 35 dalam Buku Teks. i. Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas. ii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 35. iii Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras
pencapaian murid.

/Buku Teks Unit 35 Permuafakatan Membawa Berkat

Minggu 39

7.3 Saling Menghormati antara Negara Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Unit 36 1. Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau. 2. Rujuk juga objektif Pembelajaran 1-2 Unit 36 dalam Buku Teks. i. Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek. ii. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas. iii. Rujuk aktiviti buku teks Unit 36. iv Aktiviti tambahan mengikut kreativiti guru dan aras
pencapaian murid.

Kesepakatan Menjamin Pembangunan Serantau

Minggu 40 Minggu 41-42

Aktiviti Kerja Amal Tahunan Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan 2