P. 1
Serat Centini Jilid i

Serat Centini Jilid i

|Views: 56|Likes:
Dipublikasikan oleh DJimmy Tiyang Sae

More info:

Published by: DJimmy Tiyang Sae on Jan 07, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

SERAT CENTINI JILID I (Lanjutan

)
PUPUH XXXV DHANDHANGGULA – 01 – Lon umatur Raden Jayengresmi, kadiparan dinten kang prayoga, punapi wonten sanese, utawi wancinipun, mawi milih mawi nyingkir, ki Buyut angandika, punika masputu, etang minangka satiyar, angluluri nasehat ing nguni-uni, wiji saking ing Arab. – 02 – Pan punika masalah ngawruhi, ingkang pangandika, Nabiyullah, salahu wasalame, sakehe umatingsun, padha ngawruhana ing nginggil, patingkah alulungan, milya kang sarju aja lungan tanggal pisan, ta na laba lungana, tanggal ping kalih, pan iya oleh laba. – 03 – Tanggal kaping tiga datan becik, tan na laba tanggal kaping papan, rekasa angen margane, tanggal ping lima iku, manggih laba kaping nemneki, tan manggih laba ilang, karyane wong iku, tanggal ping pitu prayoga, manggih rahmating Pangeran tanggal kaping, wolu agring ingi paran. – 04 – Tanggal kaping sanga manggih pati, lan pakewuh tur padha sumadhang, tanggal kaping sadasane, manggih laba rahayu, ping sawelas apenget ugi, tanggal ping kalihwelas, tan ana labeku, tanggal kaping tigawelas, oleh utang tanggal pat belas becik, neng parang manggih laba. – 05 – Tanggal ping limalas ayu olih, emas perak tanggal ping nembelas, tan antuk laba tanggale, ping pitulas rahayu, p8ing wolulas pan laba manggih, tanggal kaping sangalas, penet pan rahayu, tanggal kaping kalihdasa, gering marga, tanggal ping salikur ugi, (ng)garesah aneng paran. – 06 – Tanggal ping rorikur ayu becik, tanggal telulikur laba karya, tanggal kaping patlikure, penet ping limalikur, mapan ala tanggale kaping, nemlikur gesang pejah, punika pinangguh, tanggal pitulikur ala, bakal tukar iya ananireng margi, tanggal wolulikurnya. – 07 –

Oleh laba sangalikurneki, manggih rahmat saking ing Pangeran, tanggal ping tigadasane, manggih utang neng purug, tititelas masalah iki, ing wong kang alulungan, pangandika Rosullolah, salahiwasalam, dipun sami nastiti kadi punika, inggih waluhualam. – 08 – Lampaira Kangjeng para Nai, lamun badhe mangkat saking wisma, isarat ingkang kaangge, Jumungah akakemu, lan asusur lampahing Nabi, Muhammad Rosullolah, lamun dina Sabtu, punika angandhut lemah, dinekekken ing puser lapahing Nabi, Adam ingkang minulya. – 09 – Dinten Ahan angangge susumping lapahipun Jeng Yusup Bagendha, Isnen natab lalandhepe, Bagendha Umar laku, Slasa manggan asta ing geni, Bagendha Abubakar, ingkan darbe laku, Rebo akukudhung sinjang, lampahipun Nabi Ayub singgih, Kemis tumengeng tawang. – 10 – Myang tumungkul ing bantala nenggih, lapahipun Sang Ali Bagendha, winewahan sangatane, kalamun arsa nglurug, angkatira pan sampun uning, langkahe ingkan pecak, sangat lamun sampun, pecak sadasa umangkal, pangwasane sang Gadudha kawon dening, sadhengahing taksaka. – 11 – Isnen wusing pecak nem lumaris, pangawasane singa krura kalah, dene*) manjangan yektine. Salasa lamun sampun, pecak kalih angkatireki, pangawasanipun singa, ingkang sru manempuh, kayon dening kang dirada, Rebo wusing pesak pipitu lumaris, menggah pangasanira. – 12 – Diwangkara kawong dening sasi, Kemis wusing pesak dwilyas **) Jumungahapan sampuning, pecak triwelas mangkat, de pangawasipun, sona dening kancil kalah, Saptu wusing pecak dwiwelas lumaris, denen pangawasanira. – 13 – Sawer kawon dengin kodhok bungkik, tamat sangat Sang Ali Bagendha, wonten santat ingkang kangge, aningkahaken sunu, myang ngadegken sadhengah panti, punika manut tanggal, sapisan witipun, kaping kalih kaping tiga, ping sakawan pang gangsal gya wangsul malih, nem kadi ping sapisan. – 14 –

jabarail slamet ngrangkepi. awit pecak sawelas. – 17 – Pole tekeng purnamaning rawi. Ngijrail pitutur rangkepan. awit pasar potira prapti. sawlas epot bedhug Ahmade rejeki. – 18 – Pecak sawlas epot bedhug wanci. epot pecak salikur. wiwit pecak salikur. sangalikur punika ingetang. Yusup pacakwesi marengi. salawe tigang dasa. Ibrahim kalangan mangke. Yusup pitutur Ahmad. purnamane Sanghyang Surya amungkasi. wolulas tigalikur. pecak sawelas awite. Yusup rijekinira. ping wolu ping triwelas. awit purnamaning surya. awit salikur pecak. Ahmad kalanganipun. . bedhug tekeng Asar pote. salikur myang nemlkure. ping sangan ping patbelas. asar sadalu pisan. wit bedhug epot Asar. – 21 – Pecak slikur sawelas potneki. wit surya wedalipun. wit Hyang Surya purnamane. Jabarail kalangan tangkepanneki. Ahmad pacakwesi rangkepannya. pot pecak salikur. Asar prapta purnamaning surya. wit purnamaning surya. Brahim rijekiku. Yusup slamet rangeppane. epot pecak sawlas Ibrahim. pitulikur rangkepannya. Ngijrail rejekinnya. – 20 – jabarail pitutur ngrangkepi. Ngijrail akalangan. epote tekeng bedhug. tekeng pecak salikur epotireki. tekeng pecak slikur potneki. ping kalih winuwus. Yusup kalangan tangkepnya. kaping nenem sawelas nembelas.Tanggal kaping sapisan pan sami. epot pesak salikur punika. sami lawan kaping sapta. Ahmad pitutur nyata. bedhug epotnya Asar. Jabarail rejekine. sawlas epot bedhug. – 15 – Epot bedhuk Brahmin pecak-wesi. wolulikur punika sami. Jabarail iku. purnamaning Hyang Surya. Asar sadalau epotnya. awit bedhug ing potipun Asar. Ahmad slamet tanggal kaping tiga. pecak slikur pot pecak sawilas marengi. pan sami puniku. ping gangsal sadaseku. bedhuk potnya Irjail apacak-wesi. – 19 – Ping sangalas patlikur myang kaping. Asar sawengi muput. sawelas potipun. gangsal welas myang kalihdesi. Ibrahim slamet rangkepan. myang pitulikur samya. wit pecak salikur epote pecak sawelas. – 16 – Purnamaning Hyang Pradangapati. epot enjing Hyang Surya mijil. Ngijrail salamet pecak. kalihwelas pitulas rorikur nengggih. pacak wesi tangepannya. gantya tanggal ping sakawan samineki.

mumuruk amamarah. anggalih samubarang. samukawis prayoga. dinen ngelmi utamane.• • ) Prayoginipun dening *) Prayoginipun dwiwias – 22 – Raden Jayengresmi tanya malih. punapi wonten sanese. – 24 – Lare lair rainten marengi. jales estri umuripun panjang. tinitik saking lintang. – 28 – Apan awon ing tyas gung prihatin. mangkya catur lintang Kamar kang winarni. akengkenan dhumateng mengsahing jurit. samukawis punika prayoga. tur pengkok nora (ng)gragap. yen jalu lari dalu. dene ingkang boten sae. samubarang prayoga ingkang upami. tuwin ngenggali pangganggya. nunugel kesah perang. pandamelan atutde. kadiparan sangat palintangan. bilih estri dalu lairira. sinung padhang ing driyane. kang awon andum karya. lawan marek ing sri naranata. rabi tumekeng sarju. – 25 – Lintang Juhrah angka dwi nameki. – 27 – Marek nata myang pados usadi. gantya kang winursita. dalu watekipun. nging wicara kaduk. manut dinten lampahireki. ningkah langkun panuju. lintang Ngatarit pinajar. myang wong agung sasamine. ragi panasten ing manah. cupet kang budi wateke. prihatinan ing tyasireki. sabar lila ing donya. pan ugi petengan manah. jalu estri yen medal. yen jaler lair siyang. ki Buyut manthuk-manthuk. welasan marang sasama. apan sami prayoga sadaya. myang kengkenan sadhengah. . – 26 – Lare lair jalu lawan estri. kumpulan tan prayoga. awon penet myang laire jabang bayi. anuju wanci dalu. undang-undang prasanakan atanapi. pipitu kehing lintang. – 23 – Lintang Samsu sabarang prayogi. kedhik rijekinipun. tur sudih begja gung. ing raina jembar kang polatan. lawan sinung gelap tyase anawengi. watekipun jembar kang budi. kaping tri winuwus. sae keh daulatnya. langkung kumet wicaraneki. sadinten sadalu. lair rinten bilih pawestri. namun saged ing damel tan nguciwani. anjampeni rare utami. paedahe pyambak-pyambak. ingkang awon tuwin myang sakit. jejampi nyanyambut. jalu estri yen laire. paes pasah cucukur.

lamun nuju rinten rare lair estri. nanging keh rejekinya. lampahing pilantangan. – 34 – Mangkya gantya kasapta mungkasi. akengkenan sarju katampi. cuparira kalangkung. nastiti mring samubarang. – 30 – Lare estri lair amarengi. adagang antuk untung. jalu estri ugi samya. lintang Mustrai iku. gumantya angka neneme. wadanane mung radi engetan. ingkang awong mung sajuga. yen lair nuju ratrine. yen rare lair siyang. nuju siyang boros watekira. pandamelan agal myang remit. yen estri lair dalune. amanggalih ngadoni lapahing jurit. sae saged ing karya. widada awidagda. jail amathangkul. remen nyilib tyasira. atanapi (n)dhaupaken laki-rabi. yen jalu siyang laire. – 32 – Tur asabar lila ing donyaki. atanapi ngadoni jurit. tansah kambah sakit encok tan kalirih. kajawi puniku. langkung sae sabarang.– 29 – Tuwin marek ing sri narapati. – 33 – Jalu estri pan sami prayoga. lintang Mirah ingkan aprayoga. tan kaconggah nedha ing kebon ananging. keket kapara ngarsa. pandamel mring Pangerane. estri tanapi jalu. tan salamet manahnya gingsir. lyan punika boten prayoga. awit ngantos pakantuk. atanapi dalu. – 31 – Panca lintang Juhkal kang winarni. satingkah rahayu. barancah mring wanodya. lair dalu langkung pradhah. lawan iyasa gaman. pradata padu myang nglamar. sampun jangkep lintang sapta. ingkang sae wiwit gentur tapa. punika tan prayoga. bekti marang kakung. sisimpen tulus arjane. yen rare lair siyang. namping imba paras paes. mamaris tulus trimah. angandikan kang mawa paedah. ratuning kang lintang sapteki. pakaryan awon sadaya. lamun rare jalu. sunat ugi pakantuk. awon penet ing mangke wiwit winilis. tan saranta barang watekira. kang awon winuwus. lamun estri lairnya ratri. watekipun saestu sukuran. watak jail kang manah. lamun jaler lairipun wektu ratri. ajrih mring piyanipun. – 35 – Bilih jalu rinten lairneki. – 36 – .

Mustari kang lungguh.Malem akad ing wanci Mahribi. tengah ratri Mirahnya. wanci bedhug Mirah kang tampi.lampahing lintang sapta. ingkang tampi taranggana Kamar. bedhug Kamar kang lungguh. Ngasare tinampenan Mustari punika. – 39 – Isnen enjing lintan Kamar tampi. rame pasar tinampen ing Juhrah. Subuh Natarit lintang. – 37 – Akad enjing Samsu kang nampeni. Ngasri Juhkal lungguh. lebar pasare tinampen. jangkep kasapta lintang. – 38 – Malem Isnen ing waktu Mahribi. Subuh lintang Mustarnya. bangun enjing lintang Mustari kang tampi. – 41 – Slasa enjang Mirah ingkang tampi. lintang Mirah jangkep saratri saari. lintang Juhkal ingkang nampeni. sontene ingkang atampa. lingsir dalu tinampenan. bangun enjing lingant Juhkal kang nampeni. trengganan Samsu tampine. sontene tinampenan. wanci sonten Ngatarit ingkang atampi. ing wektu Subuh Juhrah. tinampen Kamar lintange. – 40 – Malem slasa ing waktu Mahribi. Ngisa-bah Juhkal tampine. tengahe ratri Kamar. bedhug tinampen gupuh ing Ngatarit Luhur tinampi. lingsir wenginipun. – 43 – . bangun enjing lintang Juhrah katan atampi. jangkep lintang kasapta. tinampenan lintang Juhkal. ingkang tampi lintang Mustari. lingsir wenginipun. Subuh Mirah gumantya. rame pasar tinampen ing Juhkal. Ngatarit ingkang lenggah. tengah ratri tranggana. wanci sirep janmeku. lingsir wenginipun. wektu Luhur Samsunya prapteng Ngasar puput. – 42 – Malem Rebo ing waktu Mahribi. lintang Samsu kang alenggah. taranggono Mustari pot wektu Mahrib. lebar pasar Tangarite. ing wanci sirep manus. tinampen ing lintang Kamar. sirep janma kang lungguh. Mustari trengganaku. ingkang tampi Samsu taranggana. wanci sirep jalmeku. rame pasar Samsu ingkang lenggah. bar psar Juhrah tampine. lintang Mirah bangun sampun kang nampeni. Ngisal Juhrah tampine. lintang Tarit ingkang atampi. luhur Juhkal ingkang nampeni. lintang Juhrah tengahing ratri. lintang Mirah seren wektu Ngisa. lintang Ngatarit pot wektu Ngisa. Kamar kang tarangganan. tinampenan lintang Juhrah.

dalu praptaning siyang. Ngatarit inggkan lenggah. siningkura kainan. wektu Ngisa tinampen ing Kamar. titi sampung lampahing lintang saptari. tinampenan lintang Kamar. pot Ngasri tinampenan. bar pasar Samsu tampine. wanci sonten ing Juhrah kang nampeni. lingsir ratrinipun. gya sumendhe ing Susksma. wektu luhur Juhrah nampeni. taranggana Mustari praptanya. bangun enjing lintang Kamar ingkang tampi. pepetangan tan saged ngewahken takdir. sirep janma gya tinampen. Subuh pan lintan Juhrah. rame pasar Mustari kang lenggah. – 50 – Kang minangka naasing lintang dwi. kanang tranggana Juhrah. Ngatarit sitengsu. tinampen Nataritu. Mustari taranggana. ngagesang winenangake. jangkep lintang kasapta. seren lingsir dalu.Rebo enjing Ngatarit kang tampi. amung aywa kinekahan. lingan Juhkal ingkang nyiteni. wanci sonten lintang Juhkal ingkang tampi. widadaning kayun. – 49 – Saptu enjing lintang Juhkal tampi. amung. tinampen Ngatarit lintang. epot lingsir dalu. lintang Mirah sontene Samsu kang tampi. jangkep lintang kasapta. jangkep kasapta lintang. lebar pasar lintan Mirah. setiyar mrih rahayu. yen wus atut eanganeki. sirep ing janma Samsu. – 47 – Jumngah enjing Juhrah tampi. . Ngisa tinampenan Mireh. lintang Juhkal potipun. lintang Mustari punika. – 48 – Malem Saptu Mahribi Ngatarit. lintang Juhrah ingkang apilenggah. – 46 – Malem Jumngah ing wektu Mahribi. Subuh Samsu tranggana. Luhur gya tinampenan Mustari sitengsu. trenggana Samsu lenggah. bedhug nulya sinambut. (ng)gih punika Mirah lawan Juhkal. wektu Ngasaripun. bedhug tinampen Samsu. rame pasar tinampen ing Kamar. lebar pasar Kamar Manggen. tengah ratri ingkang nampeni. sirep janma Kamar nampeni. tengah ratrinya Juhkal. bar pasar Juhkal tampine. – 45 – Kemis enjing Mustari kang tampi. tinampen Mirah Tranggana. ing wektu Subuh Juhkal. rame pasar lintang Mirah lenggah. bangun enjing lintang Samsu kan nampeni. – 44 – Malem Kemis ing wektu Mahribi. wektu Ngasri tinamenan. bangun enjing lintang Mirah kang nampeni. lintang Mirah punika. sontene tinampen Kamar. rame pasar Ngatarit kang lenggah. seren Ngasri wektu. ing Mustari Luhur tinampi. tengah ratri ingkang nampeni. ing waktu Ngisa epote. bedhug ginantyan gupuh.

kaarah dhawah karta. kalih catur Kemis astha sawlas tuwin satunggal tri sakawan. lajeng etang kadi siyang. kalamun awiwita. ri Akad tartamtu. ambeneraken kalane. kalih welas gathita. kalih welas tiga myang sakawan. – 57 – Yen mangetan kadhawahna bumi. dados namung wonten kalih welas wanci. samurdane kang darbe wisma pribadi. – 55 – Raden Jeyengresmi matur aris. lair utawi papatya. ing pamahan dipun estokena. bilih wonten tiyang nyakiti. gangsal salah satunggal. tiyang badhe gadhah rate. satunggal tripanceku. kathah temen ing parincenira. – 54 – Jumhan astha sadasa tanapi. winicala saking dhepa. mrih widada rahajane. gathita nem sapta sawelas satunggil. dene jroning plataran. – 52 – Wiwit purnamaning Sanghyang Rawi. gathita nem sapta astha nawa. dwidwlas kalih catur. prapteng janji ing wancineki. utami dipun enut. myang wiyar ciyutipun. wonten kaol mupakat. Saptu sapta myang nawane. yen mangaleripun. anotog pager ukurnya. yen (ng)garap pater sitine. pecate nyaweku. kalihwlas inggih bedhug. Slasa sapta sadasa tuwin. tabul satunggal kalawan gangsal. wilangannya bumi karta kala kali. inggih ingkang adarbe panti. punapa saestu. tuwin griya saka usuk denukuri. wangsul nenem surup. – 53 – Gathita nem sapta sawlas tuwin.– 51 – Kaol saking pawon mitra mami. Senen astha sadasane. sadasa sawlas tengange. – 56 – Leres wonten manawi akardi. gya gathita satunggil kalih. tingkahe wismanira. utawi tyang sakarat. kalih gangsalipun. cengkali dhepanipun. bilih damel ingkang bubutulan. wawaton ari sapta. tenggane kalihwelas. tan kainan basanireki. tiga sakawan gangsal. penet awoning petang. yen badhe karya pemahan. siayan dalu punika sami binagi. brahmanandi ing Ngata-maruta. ler kilen mangidul. ing pamahan sukaning galih. Rebo sapta nawa sawlas. utawi jama ayun. kalamun ari Akad. laire kanang jabang. – 58 – .

ing pitedah prayogi aywa kawuri. inggih gansal petangipun. griya kadhawahna emas. geringan kang gadhah panti. – 04 – Dhawah banyu watekira. prayoga esri dhawahnya. sampun jangkep menggah saka kang denukur. kang darbe wisma geringan. watek kerep aliyan. bilih masjid gana ingkang prayogi. lolongkange pandhapa. gansal petanganira. manawi iyasa lumbung. tepusing talapakane. – 05 – Kabasmaran watakira. PUPUH XXXVI PANGKUR – 01 – Punika yen karya griya. pager tarab cengkalnya. – 02 – Bilih pawon dhawah naga. pinecakan panjangipun. esri kakitri gana. kang tengen iku lakune. manawi dhawah gana. mara-sanganipun. yen kekelir sakilening wisma. kalih mandhapanipun. kliyu pokan bilih wisma etang usuk. bumi banyu prawata myang sangkala geni jangkep gasalipun. – 59 – Gedhuging wisma lawan pandhapa. payon lesung prayogi dhawah adi. . poma sampun asembrana. teka ing wismanipun. pandhapi dhawaha kitri.Den agathuk pager aja lali. ukuripun pecakira pribadi. lawan lodra yen karya kori. mangkya usuk denetang cajah iji. – 06 – Kalih punika prayoga. – 03 – Ngukur wiyare kang saka. sanese masjid puniku. tamu angker utawi singit kalangkung. apan srepan punika (ng)gih prayogi manawi dhumawah gunung. mandhapa iku kalawan lodra.lajeng kangge ngukur panjangireki. saking wismanipun. pandhapa perak prayogi. gathukena ing pager (n)jawi. dhawah geni tan prayogi. lamun dhwah sengkala awon kalangkung. ugi gansal petanipun. lan kajawi purusneki. kang wetan bau kiwa. teteg watekipun bumi. dhawah bumi kang prayoga. esri adi naga emas perak lamun. den-gathuk lan wismanira. tepusen aglis. dhawah esri pecaknya. yen pareng begjanira. lawan pacakanira. kaliyu datan prayoga. kajawi tangkping ngandhap.

pepujinira nutug. gansal petananireki. ingkang sae dhawah karta. . – 14 – Utami kang radi awal. bakdaning pepujian. kawula nyuwun wasiat. – 11 – Palangipun pinecakan. kiwa miwah tengenipun. dene pager punika ukuranipun. dhawah bale punika ingkang pakantuk. samya wulu paragating Subekti*). tebihing (dn)dhapi lan griya. omah latar pawuhan. dene yen yasa gedhogan. – 10 – Pecaking kang gadhah griya. sampun jangkep ing pundi kaparengipun.– 07 – Yen denetang dhawah pokah. dhawah candhi prayoga. ingukur kalawan pecak. utami ingkang dhumawuh. kajawine purus myang pendhemneki. suwawi waktu Subekti*). pan sakawan etanganipun nenggih. bebuka esri etang. ing tebihe saking treping pantinipun. sakukanya pan boten denwanceni. tapa lungguh sedana pugeranipun. tuwin dhepane pribadi. dedege kang darbe wisma. pitados saha kekah. kalayan dhumawah candhi. ugi wonten ukurneki. – 13 – Awit etanipun karta. – 12 – Saka kandhang myang gedhogan. depugeran watekipun. tuwin kandhang kebo sapi. ing wewilangan karta. awit bale etangipun. wus anggagat bangun enjang. nengna wau titi etangnya ki Buyut. gangsal wewilanganipun. tan prayoga kerep nandhang prihatin. ingukur lan palang wau. basanipun tiyang abti**). – 09 – Lungguh teteg watekira. sampun jangkep etangnya. kapejaan jumarunuh. dhawah sri watak serepan. pan sedana sugiyan watekneki. – 08 – Menggah wiyaring pemahan. Gathuk matur alim dalem Kyai Byur. kajawine pepurus ingkan manjing. tapa luwe watekneki. candhi karta rogoh sampoyong puniku. sakawan etangannya. baya tura samaya angemasi.

ngidul ngilen wus ngambah ing pasisir. Ki Buyut nyawan sang bagus. ngandikeng tyas cecalone janma luhung. dupi mudhun juragan kang sangking laut. datanpa laku tur cendhak. sakalangkung kapundhi sih sing yogi. lamun pinareng ing mangsa. marang sadhengahin kewan. bokmanawi ing tembe ngingah kambing. wus salaman ki Buyut ngandika arum. – 18 – Gahuk nuwun-nuwun nembah.– 15 – Nunutut sadhengah kewan. kantuna karaharjan. . kang agun apuranta. amrih cumbu dhaten ulun. tembe ulun saged wangsul. ing saparan tanpa sedya. rahadyan alon umatur. wasana matur sang adi. –17 – Kalawan manthening sedya. singa wulu singa buntut. anom udhuning juragan. lamun sira kapareng angelus-elus. lelima tut saujarku mung punika. seu sokur yen jenak aneng ngriki. singa buntuk idhepa idhep ing idhepku tut sing saujarku. prapta ing palabuhan Pakalongan kendel ing tepining laut. kang dadi parenging ati. – 16 – Seka leka seka leka. sami apuji-pinuji. sangsaya angles ing galih. bokmnawan tutut yekti. tan winarna lampahipun. mangkene basanireki. rahayune ing lampah bokmanawi. mas putu nestapaningwang. ki Buyut angandika. binekta ing nangkoda. – 22 – Menawi ari kalihnya. manther cahyaning oliya. – 20 – Amung pangestu paduka. mung iku ora liya. mangkya ulun ayun (m)dumegekken kayun. – 21 – Wus tumurun sangkin Murya. tinon kang rayi tan ana. iya kacung pancen ana emelipun. kang sangking liyan nagari. sangking Gresik nunut utawi pinupu. mring pawong-sanakira. ngulati ingkan lunga nis. – 19 – Ing mangke paran ing karsa. ingusapan pandhawa. sumunaring kang cahya. uga cendhak mangkene basaneki.

kendel ing ngandhaping arga. aneng kene kurang nadhah kurang turu. – 25 – Prapti ardi Panegaran. sang yogi Kawiswara. – 27 – (n)Jeng paduka ingaturan. amung ta karuhana. minggah maring ing dhepok ulunirit. lawan ngendi pinangkamu. kang dadi karsanta kaki. karep PUPUH XXXVII KINANTHI . ing dunungmu awet mangkene kabanjur. kanthining janma utami. sayogya sira anggoa. pinanggih lan rahdyan. wus alami pruita ing sang yogi. ki Waskitha wus tumurun. kacarita sang yogi kang palinggih. wau Radyan Jayengresmi. sang wiku mapag wiwara. gya lumampah tambuh kang sindyeng kalbu. kendelnya dalu kewala. tatakrabatanya lumintu. – 28 – Kulup ingkang nembe prapta. sampun kerit Gathak Gathuk tansen pungkur. wakitheng tyas uning satriya anglangut. – 29 – Rahadyan dahat lenggana. atuse manthenging tyas. rahayune kadangira kekalih. Jayengsari myang Niken Rancangkapti. kadya kinjeng tanpa soca. mangenjali matur kawula ingutus. –26 – Sabatnya aran Waskitha. kinen mudhun marang ngandhapping wukir. wus tundhuk rinangkul aglis. baya mring endi jantungku. darapon bisaa klakyan. – 24 – (n)Dedonga marang Pangeran. rahadyan ngandika arum. Kawiswara sang ayogi. mahawiku Panegaran. sajarwaa kekasihira kaki. aneng Panegaran gunung. inggih paman prayoga. lon ngandika ana jiliddan linuhung. wasi kawisuwara. tembe sageda pinangguh. bada Subuh gya lumaris. sayogene lereppa.– 23 – Aduh yayi kadangingwang. sang wasi utusan aglis. • • )Prayoginipun Subekti = Subuh *) Prayoginipun apti = arep.

tan wiyang mayanga westhi. awlas asih ring pagimi. samanning sila nagari. amaladdi samadinning. rereh ing pangarah-arah. yen miro tmah memirang. langening kang milangonni. wlasa singa nuwa-nuwi. ywan ingandel dendumeling. kaluntalunta kalintang. malah maluya ywa lali. Amurweng Paningal jati. tama liriing panataran. tanpa angenaki ati. darana ring daruning. ing reh aywa nguring-uring. den amulat ing leleta. – 07 – Nguranggana ing pangrungu. – 05 – Lelakone kang kaluhun. wittipun tan ana malih. – 04 – Kahenengena manengkung. sarehning ingkang dumadya. arahen aywa ngurangi. titika denkatalika. anegessa karsanging Sang. aywa gugup ing nalika. tingalena maklamullah. nglonggana haywan tantara. amerang amurang niti. dayaning (n)donning dumadi. – 02 – Sreda purai ngasamun. – 06 – Isthaning anga kagugu. rantara sesalwirning. cipta mantep marang Widdhi. ywa lalu atmah lali. aminta sihing ngamarar. – 08 – Becik rengkuhen pamengku. beda pandumming budaya.– 01 – Minangka murda satuhu. – 09 – Sangking kakawin myang kidung. sakarsa karseng pamasa. – 03 – Durung dadi lamun durung. nalarrira den alirih. satibane kang tinuding. tariken yen ana luwih. alin-alin denkalilin. kadi kadang anjarwani. – 10 – . (n)dulu ulah karawitan. ywa nunulak tutulan-cik. lelenga aywa kaalan. gupita jeg agagappi. kumawa ing agal alit. unggyannira ngamatirta. ing sarekaning kalangyan.

kawiddhi ing widhayaka. masalahing sumpet karsa. pasamuwan srawunganning. pan wus cinariteng Sruti. wakitha awangsulanning. – 18 – Ana wadi kang sinamun. ya karana sang siniwi. nyataning tyas aneng naya. wigar agalagar. ing cipta ya dyan patutta. yen tan angling den amemma. – 15 – Palaning wong ambasengut. kapelang kapelak-pelak. titika dipun katitik. – 19 – . kolina kilat ngalingi. naya netya kang nampani. sru trep tita ing purwaka. den amemes ing pangungkih. palenggahe agaligir. manawa katambang balik. denkacakup ing pangucap. kasudarman tyas mardawa. mustika tinon aywa sak. netya ala tan kailir. – 17 – Patitike ywan wus putus. kasantikan wus kawuri. karsa sineser tan osik. den manuh manah mamanis. rekaning kawi kawiddhi. kelu kalessan ng muka. lair ing tyas kang nampani. tan wring naya ringa mawas. – 11 – Wah tahet babah binarung. mengku ala nir pokalih. dennira amasang mesi. – 13 – Ring sojar aja anjujur. nganggur tan egaring galih.Miwah ungguhing raras-rum. dana kariyin denarah. kaya gopala kapilis. sasat simpen karsa suji. – 16 – Ing wacana yen anuju. sinuksa sari-sarining. ing tembang sambang manawi. – 12 – Manah prenessan ywa kunus. sesandinig sang kendriya. dipun sambada ing tembang. wacana butheking netya. ulatte anginggit-inggit. rumarah murang ing kawi. buhana sabawaning tyas. – 14 – Ywa taha berguguk lugu. ring kasidaning dumadi. mangka kenging anganggepi.

pangehna ing sarireki. linulut ing lokajana. ginulang-gulang ing pangling. bremara ngusweng kusuma. – 24 – Sarat rinaharjeng kayun. ing netya pahemanneki. siyasat lir sagaragni. – 25 – Mikara kang sikara dur. pribadi asiyeng raga. sarira paran bedanya. – 22 – Ingkang kadi mangkoneku. nir tasitaning akathah. amiluta ambek ing ngrat. ambawa ambawani. sojar tekanang binukti. papa telutuh siningkir. genengan kathah isininya. asihana ing sesami. sarira tanpa welang ngling. endi ulun amurwani. saharja mangakumeki.Sawadining wardayeku. mayana mayaning kapti. rat karaktettan padha sih. – 23 – Kinasihan ing reh aru. dera ngimpun prih sadaya. sesining tapa ing bumi. klitir marang apapa. ing wacana (ng)gonning wedhar. jeneng kasarjana sami. tanpa karsa pagehana. nimitnya-mitya sajati. saesthining asthagina. pan wus jenengin narpati. – 21 – Paesan ing sarireku. bumi saja saha jarwa. mawarah-warah reh aris. ana pae nupa bumi. arjuning ngrat tan kaesthi. sumarmaning ganda sari. pan sangking raga pribadi. witting raga kanasiyan. amberat ingkang kaeksi. – 20 – Ati akapti kumudu. – 26 – Sesumbanging ngrat kasumbung. – 28 – . sidayaka dayeng wadi. juti sajatining mita. kengang murwa angarjani. among jagad jaga-jaga. ing paniwi wamangkana. widigda ing ciptamaya. kadulu dalan dinalit. ing wadi widagdeng kuwi. – 27 – Salwir bawaning kang sinung.

moneng manengku ngenani. resik lumintu atata. waluyane wali-wali. kuwat awetta rangkawit. kaptine ingkang kampita. sinelan planu pinalin. titir pamantara titi. – 32 – Kertya pakarti katutur. –35 – Kawining Hyang Yama laku. angarep-areppa karya. marassaken jiwaragi. puret pepet tan pinipil. rereh ririh tan rekasa. – 29 – Wiwitting watara wolu. kaliliran kalairran. ya maluma lwir ya pejah. – 37 – . kawaratan ing mamanis. wahyu-wahyaning sakalir. tan pegat amagut kapti. – 33 – Yen ing tyas pan aywa tambuh. menuhi manah madada. sukura suker singkinkir. ya asthaguna kinawi. binubuh pinrih ing pati. ngingsep toya tan katawis. – 34 – Kawining Hyang Endra laku. sikara tan karawatan. wulang lila lan wilalat. ruda ruah angrudatin.Liniling-liling kalangkung. santyasa ngatiyati. waras ngeniraken maras. angresepi sabuwana. madhendhakrama tan yukti. nadyan braya wani ngambah. pitaya den pitayani. karyane sawijiwiji. – 36 – Kawining Hyang Surya laku. sarasa-rasa rinangsang. ywan linelet temah lali. papalla sangking sikara. durjana gelahing bumi. bubuhanne wong ngaurip. anurut rat pinirit. lalu amilih turida. wijining puruitaa. ngudannaken wangi-wangi. lairing wahyu-winaris. – 30 – Rudating angayun-ayun. rasanne tan ngeressi. tatas pandining walgita. mirit angipat kiparat. – 31 – Noraga tegeng anurut. kang saru-saru siningkir.

komala mredu katingal. pundi antuk kalah. – 41 – Kawining Hyang Brama laku. cuddining rat kinawruhan. lana gineneng pinusthi. resep marang para resi. lan lakune Buddha nguni. suraku rumekseng bumi. angalappa saraganing. Jayengrana pinandhita. ing palagyan palunggyaning. ngagem sanjata ngapussi. Sruti titikanning kangap. sawicara denkawruhi. amempeng dennya ninitik. beda budining manungsa. sinalasah cinepengan. akawih ingkang linewih. sawicara denkawruhi. kang kapir prandening sesthi. – 38 – Kawining Hyang Bayu laku. – 44 – Asthabrata kang linaku. guya-gutunya mamanis. ya dibya guna kagunan. anggesengi ripu tapis. tapa kaluhuran dadi. linanturaken pakarte. – 42 – Nahan ta guna ginunggung. anginte sagun pakarti. dinunni saari-ari. tamannira aneng geni. – 46 – . bumi ginora warana. – 43 – Aywa neher ing paniru. lir tetessing martotama. sagung kang olah durjana. murub warata kataman.ya dibya guna kagunan. galak ring ripu lwir singa. ginunni saari-ari. – 40 – Kawining Baruna laku. anginte sagung pakarti. Islam mapan janma tama. – 45 – Maluya laya anuntur. byuha tarien wekasningka. ulah sesran musran muni. buddining rat kinawruhan. ngasuk ngasepi sang bumi. kelakon pangolahneki. jinajahan sinalisik. sesthaning butaning ngolah.Kawining Hyang Candra laku. kang kinangsah sirna gusis. – 39 – Kawining Kuwera laku. kadhapping kilap ngulati.

Legaweng pati ring ripu. pan purbawisesa jati. tutulunga teka wangwang. tempuking ayuda pan wis. tan kacaryan tan kawuryan. urippe sangking Hyang Jati. sor tapaning kang pandhita. – 54 – Tan ana lara myang lampus. antyastya pramukyeng tapa. munga sang nata pribadi. manawa na katelayah. ring atapa gunungwesi. ring dadi dadining bumi. ruhanana ywang wus pingsal. asapenet gan yen uwis. tapa tapaking jayanti. – 50 – Ana (ng)gyanya tindak-tanduk. sastakasa myang riringa. – 51 – Bubuhan kang aneng ngayun. aywa ta kaselan meda. Karana tan takut ing prang. bubuka ywa ngaruhunii. – 47 – Sinembah ing ngalapa gung. panarcayan mring sang nata. – 49 – Ing agama payungipun. – 52 – Mung kanan kering myang pungkur. – 53 – Yeka palayarannipun. titika denkatalika. – 55 – . rineksa tebih ing westhi. aywa liyan kang karengya. dennira angadu laga. dyajan ta anut ancala. tapa (ng)graning gunung wesi. tan patya keh kang umiring. kinenan malah ing mangkin. sang nata nata ring wuntat. – 48 – Agama pan sedya ayu. nadyan ana hru sayuta. sawega prayitneng westhi. nistha madya utamaning. pratapanning kang prajurit. singgih yen sirarsa jurit. ginantya bala toh pati. ing bubuka purba titi. dumadya amangguh westhi. ing swara asywa dumeling. pagahen padhanging pati. tutula tinali-tali. sedya yu pan denpayungi. mantri lingling kina-kina. mawastreng papan makangsi. raganing turangga mregil. den prastawa ing sopana. mangsa kaguha ing jurit.

tan mangra mantreng sarira. dadya dawaning murwani. mangsa mangke dadya warta. purwaning amenggel kawi. nampingana mangka dadya. kawisesa budyadarma malangun dadine bumi. telasana sanggamu. buhana tandha saben ri. – 58 – Lwir tarbuka rupanipun. sanepaning pasang sewa. rumaras ywan tan mangguha. Kawiswara ngandika lon. amung supaya wuwuha. cundhining rat anjajagi. – 56 – Yen ing bala ngarsa gempur. wasi kawiswara kaot. suka ringa manggel kawi. tumanduk lamun udani. ywa. dhasar lantip sang abagus. pinunjal tinujel suka.Nisthaning mantri winuwus. lena kari wadyanira. utamanireng kang mantri. – 61 – Nimpeni dadi sinamun. sakep atampi piwulang. miyarsa andikanira. tan wrin cacden ing sami. madyaning mantri yen mati. mantri ngmasi rumiyin. – 59 – Ing angga akarem liwung. yen amungun jareng jurit. yen kawawas lena dhingin. sinawwa tan suwawi. risi kanggenan sireku. ingsun tan pisan-pisan. – 57 – Ing lelakonne keh kantun. tulaten namung pinampar. dening tanduk tan nindaki. nistha madya utamanta. tulung ngadegken jemparing. kinayah kayuh bawamba. kulup ywa dadya tyasira. ing pangiwa angenani. namun dana tanpa mijil. kaputungan tyas kang nulis. bareng lawan wadyanira. – 02 – Saya tebih dhabar guling. . sepi supene kang bawat. – 60 – Wiyangga wuyungan kalbu. PUPUH XXXVIII ASMARADANA – 01 – Rahadyan sanget gung kingkin. Gathak Gathuk eca ing tyas. ngentek piwulangira. abuning rat ing saricik. wus lami neng Panegaran. uguhing kidung tinampi.

. wau panembahan gunung. rahadyan sampun lumengser. ing langgar wus ginelaran. pinaringana kuwat. kawula darma lumampah sangking pituduh. ganda arum amrik ngambar. pating sareweh iline. bakal ana tamu. Adi ing Kalijaga. – 08 – Sumawuring sari-sari. Gathak Gahtuk tanseng pungkur. masjid munggul katingal. saha aturira alon. gantya ingkang winiraos. – 09 – Sasekaran angubengi. wus manjing agama Islam. toya wening tinalangan. ingawe sang wiku gupuh. wus ngancik sukuning arga. ing langgar resikana. radyan anungkemi pada. – 06 – Wau mesem sang maharsi. eh Sekar ngandika alon. utama calon olia. muga kinuwatna ing Hyang. – 07 – Iya kenang sun ideni. kulup ing pangestuningwang. lajeng ing lapahira. muhung pangestu paduka. rahadyan wus katingal. angidulla bener angger. marang ing Salamet arga. angsala idin pandonga. yen datan lawan nugraha. linggar sangking Panegaran. rahadyan angaras pada. – 11 – Sabar Maklum mundur aglis. atmaja sri Majalangu. – 04 – Dhepok ing Salamet wukir. Ki Maklum lawan Ki Sabar. ing dhepok Salamet arga.– 03 – Kawruh utamining urip. Sabar Maklum den agepah. sinepuhan Jeng Suhunan. taru-tarunya tinata. tuhu tan darbe kuwasa. – 10 – Ingadhep abdi kakalih. aran wong bisa ketemu. – 05 – Mangkata sedheng kang wanci. mangungkan talaga dibya. Sunan Tembayat gurune. ngalela lenggah ing langgar. kono ana satriya. asri busananing gunung. (n)dherekken wayah pukulun. kawula anyuwun barkah. Seh Sekar gya kondur alon. tumekane ing delahan. lenggah tepining talaga. ngunguwung lirab-lirab. Gathak Gathuk awotsinom. nama Seh Sekardelima.

sarta pangeran Palembang. arum wijiling kang sabda. tegese sariraningong. ing pangarah dipun sareh. kalawan Seh Siti Jenar. bokmanawa katarima. – 15 – Kinarya gita ing kawi. ing Argapura (ng)gennipun kadhaton ratu agama. aseba mring Giri Liman. pangestu dalem kang mulya. – 16 – Wali sadaya tinari. – 17 – Seh Benthong rumut tinari. – 21 – . dennira Prabu Sarmata*). Suhunan Ngampeldenta. lumintu ingkang lampah. radyan nembah saha matur. samya (m)babar sesotya. para wali sasanga. kulup kywa sadaya-daya. – 13 – Seh Sekar ngandika malih. banget sukaning driya. sukur pepeg anakingsun. ing Giri Gajah enggone. myang Suhunan Kalijaga. den anglela den tetela. tatkala aguguneman. iya sadar jenengamba. ambabar kang pangawikan. aywa ana parebutan. yen pinareng wektunipun. iya Alah Sukma Subur.– 12 – Pinangkul keinempit-kempit. jeneng urip lawan jagad. sampun wongen masang semu. – 14 – Suhunan ing Bayat nguni. iya jenging purab. trusing ngaji pan akumpul. eyangmu buyut kalane. Suhunan Benang tinaros. sami miyak warana. Panembahan Madurane. Suhunan Kudus tinantun. sami ababar sosotya. kumpulan lan wali sanga. sampun wonten kang sulaya. – 18 – Sadaya tunggala kapti. mrelokken mring dhepokingwang. arempega kang wiraos. angling Prabu Satmata. slamet satekamu raden. – 19 – – 20 – Jeng Suhunan adiluwih. sung carita marang ingwang. sami limuta kaliman. mung ywa pegat ing paminta.

aran kanugrahane. amisesa purba dhawak. Allah kang anglela iku. katerasan iku linge. – 29 – Wali sadaya samya ngling. ababar kang pangawikan. budi uriping Suksma. kang ngawruhi iya Allah. – 28 – Prabu Satmata mangkya ngling. Siti Jenar iku luput. raga jiwa den micara. ingsun kang amurba iku. adoha yen benera. iku Allah supayaa. angurip Mahaluhur. sembah sinembah Allah. tegese Allah punika. salah sira Siti Jenar. – 26 – Seh Siti Jenar mangkya ngling. cahya mancur kadi surya. Seh Lemah Bang mangkya linge. sujud rukuk padha Allah.Jeng suhunan Giri-westhi. tegese sariraningong. – 25 – Prabu Satmata mangkya ngling. tegese kundhi ika. tan langgeng aneng dunya. ambabar kang pangawikan. amartani lapahipun. kaping pat Datollah ika. tembe mangke ngaku Suksma. – 22 – Jeng Suhunan Kudus angling. urip sara Allah iku. – 23 – Penembahan Madura ngling. kaping kalih nur badan. Allah ingkang amurba. Siti Jenar Kadariyah. kundhi Allah ta punika. ambabar kang pangawikan. padesane dentilar. ambabar kang pangawikan. jinaten ing nama Allah – 24 – Pangeran Palembang angling. kaping tiga rasul iku. Roh wajib ing imaningong. ambabar kang pangawikan. imam urip lan nugraha. tegese sariraningong. – 27 – Wali sadaya mangkya ngling. nabi Allah jatinipun. dene angaku badanne Allah badan Siti Jenar. mangkana ing kawruhamba. ambabar kang pangawikan. ingkang perak iku embuh. iku jisin Siti Jenar. Siti Jenar sigra ngucap. anguripi ing sajagad. kang misesa ingsun uga. asembah ing Allah ingong. sami lan Allah purbane. mijil sangking prabawa. sakarsanipun wisesa. – 30 – .

Seh Lemah Bang sampun khukhum**). Siti Jenar nama tuwan. akeh kang (ng)gegampang kang wong. akeh wong kang anggegampang. dadi tan arsa (ng)guguru. sami ambabar sosotya. ana bekti ana ora. – 39 – . ingih Allah jenengamba. sampun aling-aling kang wong. kene yen warahen dudu. tan beda lan pakenira. temah ngrusak agama. dening kaum sakawan. – 33 – Seh Molana samya prapti. – 34 – Seh Molana mangkya angling. lawan swarga menga kabeh. aggegampang temahipun. samya prawira Khukhum**)e. – 32 – Kathah wong kang tanpa yekti. sajatinipun wikan. – 31 – Prabu Satmata mangkya ngling. sakathahe Aji Cempa.Pan wonten lakone nguni. awirang yen ta takona. suhunan (n)daweg winejang. Siti Jenar sinerampat. apan sedya pinejahan. aja na salah cipta. pinereg ing masjid gedhe. – 38 – Titiga sabate sami. sanak pakenira kabeh. pinedhang tatas kang jangga. kapir dana Siti Jenar. nora na Allah ika. (n)daweg sampun kalayatan. punika kapir sampurna. masjid dalem suwung kabeh. dene warta atimbalan. – 37 – Seh Siti Jenar mangkya ngling. tanpa yun angguguruwa. sigra amiyarsa warta. mapan kantun wali sapta. Siti Jenar mangkya turre. nanging sampun anglela. anging siti Jenar iku. anebut Subkhanallah. Islamipun indalah. anging panggah Siti Jenar. sami amiyak warana. Seh Lemah Bang kamanungsan. Aji Cempa angling alon. manawi dudi klurung. – 35 – Molana Ngaribbi*) angling. kapkir dadi Siti Jenar. – 36 – Molana Mahribi angling. samya (m)babar sosotya. wonten rare angon wedhus. tan prabeda kang rumuhun. kang salah (n)daweg pinedhang. titiga samya anedya. Siti Jenar ingandikan. sirna Jenar Allah ana. kapir danas wong puniku.

tumulya uluk salam. datan kantun melu ilang. – 02 – . sajroning mana. maksih wutuh reragane. sampun (n)dika kalayatan. tigang dina gilang-gilang. gawok sakeh kang andulu. aywa adoh ingsun gawa. nanging pilih kang abisa. sandhingena lawan ingsun. – 40 – Prabu Satmata mangkya ngling. Seh Lemah Bang wus anyata. dhumateng Seh Siti Jenar. crita Wringin-sungsang.Siti Jenar wani mati. sandhingena Siti Jenar. anggiten dipun sayekti. katon kandel kumandele. – 43 – Tan kari sabatireki. rare iku kudu pejah. rare cilik sru tangise. kasusra angaku Allah. pan ana kawruh malih. – 42 – Jeng Suhunan Ratu Giri. age tumuta pralaya. kantuna andika ratu. khukhum**)ena aja suwe. nora kira Siti Jenar. lan angger ngong jarwani. amareg mring ngayunan wonten Allah kari iku. – 44 – Tuturku kang wus kawijil. pinentog mundur plarasan. kadi Seh Siti Jenar. • ) Ugi kasebut Prabu Setmata *) Prayoginipun Mahribi **) Prayoginipun khukum=kaukum PUPUH XXXIX DURMA – 01 – Lawan malih raden sira kawruhana. miwah rare angon mangke. angling Ki Siti Jenar. wus menga lawang swarga. wajibe kawruhana. pinedhang janggane sampun. Siti Jenar nulya ilang. sadaya sampun sirna. mesem rare angen menda. akeh mandheg aneng catur. sadaya wus samya ilang. lumayu asumbar-sumbar. – 41 – Ponan rare angling aris. katungkul ya angon menda. punang rare angon age.

lan ngendi baya. apa ta metu kuping. iku wajib ngawruhi. tambenipun sekawan. endi (ng)gonnira. panjere satunggal. babalunge kalpika. lamun metu grana. – 09 – Lamun metu ing jubur langkung najis ya. luhur tan ngawruhi. – 06 – Lamun malihe raden sira kawruhana. pupuse lang wohe ugi. iman wujud kang pasthi. aran peksi-dewata. yen metu puser ugi. liyane marang mami. lamun metu cangkem najis.Wringin-sungsang wayahira tumaruna. wastane kang waringin. asraha badan. lah ngendi ingkang marga. wohe retno-di luwih – 03 – Kulitira kang wringin kancana mulya. – 05 – Poma-poma angger sira kawruhana. pange sakawan. iku pasthi moler kaki. anadene kang angapit. uwiting wreksa. pasthi pecah kang reksi. otote sosotya. – 04 – Lan malihe kaki tengah kawruhana. kang pasthi bolong kaki. lah iku mokal. peksi sakawan. marga kalangkung rungsit. ingkang aneng tengah. pasti bojot ika. margane lamun mati. – 07 – Lamun mati kang nyawa ngendi marganya. yen metu sirah. – 11 – . apa ta metu netra. – 08 – Lamun metu ing embun-embunan radyan. lawan tambining ngepang. ngaturna pati urip. iku kawruhana. lamun ing wulu kang margi. apan suker ika. asal sangking punapa. lan pancere pisan. lalima kathahneki. purwa madya wasana. daging kumala adi. apa arannya. miwah benjing lamun mati. pupusipun mung sawiji. – 10 – Lah ta raden angger sira tetakona. wajib sira kawruhi. yektine jember uga. kabeh takokena. sungsume motyara luwih. lawan marganing pati. apa asalmu dhingin. takokna dipun patitis.

ing guru kang wawarah. – 13 – Tegesipun kang Darussalam punika. – 02 – Ping pindho ingaran tapa. tegesipun punika tapa ngeli. rembuge pawon sanak. ing Darussalam. temahan mati kapir nuli labuhana. miwah lawan lakunira. angur si kopar. upama nira. pendhemen dipun aremi. enggon wong agung mulya. – 12 – Anadene enggone wong kang sampurna.Lamun mati apa ta ana ngakerat. apa karsane Hyang Agung. prenahe kerat ngendi. basa ngakerat. aja angayawara. iya iku tegesipun. yen tan weruha sayekti. aja ngatokken uga. kawula teka nglakoni. kalamun oleha. dipun weruh ing sajati. anarima shing Hyang Suksma jati. geniara iku dipun lakoni. lan nasabi ing wong kawiranganipun. lah poma dipun olih. tan doyan tan ing ngakir. – 03 – Kaping tiga banyuara. mapan anut ing pitutur. anadene artinipun. tapa kawan prakawis. aneng Darussalam. aywa kawuntar. malebu ing dahana. yen kabrangas ing ujar iku den teguh. mapan tan nedya gumingsir. – 15 – Yen pepeka ing wejang guru kang pasal. iku gurokna sayekti. takokna den angsal. wong awas ing Suksma jati. sejange gurunira. apa karsaning parentah. ywa toleh anak rabi. apan anut kewala. – 04 – Kalawan kaping patira. silema ironing jaladri. – 14 – Lat ta iku raden sira gurokena. iku laku kang utama. karuwan mati garing. enggon wong agung sisip. PUPUH XL PANGKUR – 01 – Dhingin kang ingaran tapa. ing becike awake dhewe puniku. yen denucap ing tetangga. anglir sarah aneng satengahing laut. iku suwargi ening. wujud mukal kang pasthi. . iku gurekena kang aran wujud mukal. tapa ngluwat amendhem jroning siti. labuhan kawan prakawis.

sampurnane ing niyat lawan takbir. iya iku sira gurokena kulup. lawan sampurnaning pejah. sarwa muwah adi-adi sakalangkung. iya iku wong bekti marang Hyang Agung. kang aran Darussalam. den prawira anganggit sajroning kalbu.– 05 – Kalamun ta malihira. – 10 – Lawan malih atakona. – 09 – Iku poma ala poma. datan ana kang amalang supami jumeneng aji. yen tan amuruk mangkana. utamakna ing lampah. ingaran bumi retna. pan kaping pat bumi budi. iku laku kang utama. kang duwe wong aprang sabil. – 08 – Sampune amenang aprang. – 07 – Wong aprang sabil punika nora lawan si kopar lan si kapir. amboyong Kencanawungu. poma setyana iku. dudu gurumu sayekti. – 11 – Pan lilima kathahira. iku sampurnaning kawruh. takokna dipun patitis. poma raden punika tan dipun antuk. dipun andhapasor sareh ing budi. kalawan yen sakarat. ingkang dahat adiluhung. nuji ngancik ing nagri Maespati. tan ana ingkang nyameni. – 06 – Iku ganjarane benjang. luwih rame ayuda pupuh pinupuh. bumi pitu lah reden sun jarwani. iya lawan dhewekira iku jatine prang sabil. aywa mamang manahira sayeksti. ujar kang dhingin uga. kaping pindho ingarang bumi kalmu. poma ta dipun angsal. bumi jantung kaping tiga. sajroning jajamu iku ana prang Bratayuda. gurokena iku dipun mangerti. iya wong menang prang sabil. iku aranne wong lanang. pan sampun karsaning Allah. – 13 – . – 12 – Yen sira ayun unginga. miwah sahadat punika. kang dhingi bumi rannipun. den kalah*) ing parapadu. nuli jumeneng nata aparentah**) sakathahe para ratu. cinacadhang manggon ing sawarga-di.

bum rahsa apan iya tegesipun.lawan kaping nemme ika. iya iku astanane ing ngelmi. bumi jinem tegesnya. ingaran bumi rahsa. iku wajig kawruhana. kaping telu bumi jantung. lan malih kaping patira. tegesipun dhadhanira pribadi. – 14 – Ingkang aran bumi retna. prakara kang langit sapta. asmaradana gumanti. astane ing iman kang sajati. den becik pidhangetira. roh-napsani kaping tiga. dene langit kaping pat. ping pitune bumi rahsa arannipun. iku gedhong kang mulaya. ingaran bumi suksma. – 16 – Bumi budi tegese. – 17 – Utawi kang bumi suksma. langit roh-nabadi ranne. – 03 – . bumining manungsa luhung. – 02 – Dhingin langit roh-jasmani. roh-rokani wastanipun. astaning***) ing paningal. ingaran astanane sih satuhu. • ) Prayoginipun den ngalah **) Prayoginipun amarentah ***) Prayoginipun astanane PUPUH XLI ASMARADANA – 01 – Raden kawruhana malih. ingaran bumi budi. ingaran astaning Islam iku. astanane ing puji lawan dhikir. lawan kaping nenemipun. tegese sawiji-wiji. dene langit kaping lima. ana ing sira dununge. astane anenggih sakehing kawruh. dene langit ping kalihnya. bumi kalbu denwastani. poma-poma dipunpirsa.Lawan kaping limanira. lawan kaping pimanipun. – 15 – Bumi kabu tegesira. lawan kaping kalihira. ingaran bumi jinem sayekti. langit kang ana sira. iku ta ingaranan. bumi suksma den arani. mara ngong jarwani kulup. nenggih kaping pitunipun.

mepeki ngelunira. amepeki adhipira. langit rho-rokani uga. sakehe badan sadarum. tinitahaken ing Allah. pan pepak pasrahing badan. langit roh-nurani ika. amepeki uripipun. rohkapi wastanira. ——————————————————————————— . salire badan sadaya. langit roh rabani raden. sakehe badan sadaya. lang langir roh-kapi iku. – 06 – Amepeki cahyaneki. ana ing jasa sadaya. amepeki ingkang karsa. langit kaping nemme ika. – 05 – Ingkang langit roh-napsani. ingkang badan sadaya. langit kaping pitu ika. karepe badanne kabeh. roh-rabani ing wastane.Ingaran roh-nurani. langit roh satunggal-tunggal. amepeki ing uripe. anenggih ing tegesipun. – 04 – Tegese langit jasmani. langit rohnabati ka.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->