P. 1
Serat Centini Jilid i

Serat Centini Jilid i

|Views: 58|Likes:
Dipublikasikan oleh DJimmy Tiyang Sae

More info:

Published by: DJimmy Tiyang Sae on Jan 07, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2012

pdf

text

original

SERAT CENTINI JILID I (Lanjutan

)
PUPUH XXXV DHANDHANGGULA – 01 – Lon umatur Raden Jayengresmi, kadiparan dinten kang prayoga, punapi wonten sanese, utawi wancinipun, mawi milih mawi nyingkir, ki Buyut angandika, punika masputu, etang minangka satiyar, angluluri nasehat ing nguni-uni, wiji saking ing Arab. – 02 – Pan punika masalah ngawruhi, ingkang pangandika, Nabiyullah, salahu wasalame, sakehe umatingsun, padha ngawruhana ing nginggil, patingkah alulungan, milya kang sarju aja lungan tanggal pisan, ta na laba lungana, tanggal ping kalih, pan iya oleh laba. – 03 – Tanggal kaping tiga datan becik, tan na laba tanggal kaping papan, rekasa angen margane, tanggal ping lima iku, manggih laba kaping nemneki, tan manggih laba ilang, karyane wong iku, tanggal ping pitu prayoga, manggih rahmating Pangeran tanggal kaping, wolu agring ingi paran. – 04 – Tanggal kaping sanga manggih pati, lan pakewuh tur padha sumadhang, tanggal kaping sadasane, manggih laba rahayu, ping sawelas apenget ugi, tanggal ping kalihwelas, tan ana labeku, tanggal kaping tigawelas, oleh utang tanggal pat belas becik, neng parang manggih laba. – 05 – Tanggal ping limalas ayu olih, emas perak tanggal ping nembelas, tan antuk laba tanggale, ping pitulas rahayu, p8ing wolulas pan laba manggih, tanggal kaping sangalas, penet pan rahayu, tanggal kaping kalihdasa, gering marga, tanggal ping salikur ugi, (ng)garesah aneng paran. – 06 – Tanggal ping rorikur ayu becik, tanggal telulikur laba karya, tanggal kaping patlikure, penet ping limalikur, mapan ala tanggale kaping, nemlikur gesang pejah, punika pinangguh, tanggal pitulikur ala, bakal tukar iya ananireng margi, tanggal wolulikurnya. – 07 –

Oleh laba sangalikurneki, manggih rahmat saking ing Pangeran, tanggal ping tigadasane, manggih utang neng purug, tititelas masalah iki, ing wong kang alulungan, pangandika Rosullolah, salahiwasalam, dipun sami nastiti kadi punika, inggih waluhualam. – 08 – Lampaira Kangjeng para Nai, lamun badhe mangkat saking wisma, isarat ingkang kaangge, Jumungah akakemu, lan asusur lampahing Nabi, Muhammad Rosullolah, lamun dina Sabtu, punika angandhut lemah, dinekekken ing puser lapahing Nabi, Adam ingkang minulya. – 09 – Dinten Ahan angangge susumping lapahipun Jeng Yusup Bagendha, Isnen natab lalandhepe, Bagendha Umar laku, Slasa manggan asta ing geni, Bagendha Abubakar, ingkan darbe laku, Rebo akukudhung sinjang, lampahipun Nabi Ayub singgih, Kemis tumengeng tawang. – 10 – Myang tumungkul ing bantala nenggih, lapahipun Sang Ali Bagendha, winewahan sangatane, kalamun arsa nglurug, angkatira pan sampun uning, langkahe ingkan pecak, sangat lamun sampun, pecak sadasa umangkal, pangwasane sang Gadudha kawon dening, sadhengahing taksaka. – 11 – Isnen wusing pecak nem lumaris, pangawasane singa krura kalah, dene*) manjangan yektine. Salasa lamun sampun, pecak kalih angkatireki, pangawasanipun singa, ingkang sru manempuh, kayon dening kang dirada, Rebo wusing pesak pipitu lumaris, menggah pangasanira. – 12 – Diwangkara kawong dening sasi, Kemis wusing pesak dwilyas **) Jumungahapan sampuning, pecak triwelas mangkat, de pangawasipun, sona dening kancil kalah, Saptu wusing pecak dwiwelas lumaris, denen pangawasanira. – 13 – Sawer kawon dengin kodhok bungkik, tamat sangat Sang Ali Bagendha, wonten santat ingkang kangge, aningkahaken sunu, myang ngadegken sadhengah panti, punika manut tanggal, sapisan witipun, kaping kalih kaping tiga, ping sakawan pang gangsal gya wangsul malih, nem kadi ping sapisan. – 14 –

– 20 – jabarail pitutur ngrangkepi. tekeng pecak salikur epotireki. purnamaning Hyang Surya. Asar sawengi muput. sami lawan kaping sapta. wiwit pecak salikur. Ngijrail akalangan. Jabarail kalangan tangkepanneki. Ngijrail salamet pecak. pecak sawelas awite. wit purnamaning surya. ping sangan ping patbelas. awit pasar potira prapti. – 18 – Pecak sawlas epot bedhug wanci. Yusup slamet rangeppane. Ngijrail rejekinnya. – 21 – Pecak slikur sawelas potneki. purnamane Sanghyang Surya amungkasi. bedhuk potnya Irjail apacak-wesi. sawlas epot bedhug Ahmade rejeki. awit salikur pecak. – 17 – Pole tekeng purnamaning rawi. sawelas potipun. Yusup kalangan tangkepnya. kaping nenem sawelas nembelas. Jabarail rejekine. ping gangsal sadaseku. ping wolu ping triwelas. Ahmad pacakwesi rangkepannya. epot pecak salikur. epot pesak salikur punika. gangsal welas myang kalihdesi. wit Hyang Surya purnamane. sangalikur punika ingetang. kalihwelas pitulas rorikur nengggih. Jabarail iku. jabarail slamet ngrangkepi. sawlas epot bedhug. bedhug tekeng Asar pote. Asar prapta purnamaning surya. Ibrahim kalangan mangke. Ngijrail pitutur rangkepan. pan sami puniku. salawe tigang dasa. tekeng pecak slikur potneki. myang pitulikur samya. Yusup rijekinira. pitulikur rangkepannya. gantya tanggal ping sakawan samineki. – 16 – Purnamaning Hyang Pradangapati. wit surya wedalipun. pot pecak salikur. epot enjing Hyang Surya mijil. awit bedhug ing potipun Asar. – 15 – Epot bedhuk Brahmin pecak-wesi.Tanggal kaping sapisan pan sami. . Ahmad pitutur nyata. – 19 – Ping sangalas patlikur myang kaping. bedhug epotnya Asar. pecak slikur pot pecak sawilas marengi. Asar sadalau epotnya. Yusup pacakwesi marengi. ping kalih winuwus. epot pecak sawlas Ibrahim. Ahmad kalanganipun. Ibrahim slamet rangkepan. pacak wesi tangepannya. awit purnamaning surya. salikur myang nemlkure. wolulikur punika sami. Yusup pitutur Ahmad. epote tekeng bedhug. wolulas tigalikur. awit pecak sawelas. wit pecak salikur epote pecak sawelas. wit bedhug epot Asar. Brahim rijekiku. asar sadalu pisan. Ahmad slamet tanggal kaping tiga.

tuwin ngenggali pangganggya. yen jalu lari dalu. pipitu kehing lintang. dalu watekipun. sabar lila ing donya. samubarang prayoga ingkang upami. kedhik rijekinipun. jalu estri yen medal. – 26 – Lare lair jalu lawan estri. anjampeni rare utami. paedahe pyambak-pyambak. nging wicara kaduk. ingkang awon tuwin myang sakit. bilih estri dalu lairira. kadiparan sangat palintangan. samukawis prayoga. sinung padhang ing driyane.• • ) Prayoginipun dening *) Prayoginipun dwiwias – 22 – Raden Jayengresmi tanya malih. apan sami prayoga sadaya. anggalih samubarang. langkung kumet wicaraneki. awon penet myang laire jabang bayi. punapi wonten sanese. cupet kang budi wateke. gantya kang winursita. tur pengkok nora (ng)gragap. lintang Ngatarit pinajar. lawan marek ing sri naranata. – 25 – Lintang Juhrah angka dwi nameki. dene ingkang boten sae. watekipun jembar kang budi. ragi panasten ing manah. mangkya catur lintang Kamar kang winarni. tur sudih begja gung. lawan sinung gelap tyase anawengi. – 27 – Marek nata myang pados usadi. nunugel kesah perang. rabi tumekeng sarju. jejampi nyanyambut. sae keh daulatnya. yen jaler lair siyang. ing raina jembar kang polatan. . paes pasah cucukur. lair rinten bilih pawestri. kang awon andum karya. jales estri umuripun panjang. jalu estri yen laire. myang kengkenan sadhengah. kumpulan tan prayoga. undang-undang prasanakan atanapi. ningkah langkun panuju. – 24 – Lare lair rainten marengi. welasan marang sasama. – 28 – Apan awon ing tyas gung prihatin. mumuruk amamarah. pan ugi petengan manah. – 23 – Lintang Samsu sabarang prayogi. ki Buyut manthuk-manthuk. tinitik saking lintang. akengkenan dhumateng mengsahing jurit. myang wong agung sasamine. samukawis punika prayoga. manut dinten lampahireki. namun saged ing damel tan nguciwani. anuju wanci dalu. sadinten sadalu. prihatinan ing tyasireki. pandamelan atutde. dinen ngelmi utamane. kaping tri winuwus.

wadanane mung radi engetan. lawan iyasa gaman. sunat ugi pakantuk. kang awon winuwus. mamaris tulus trimah. barancah mring wanodya. – 31 – Panca lintang Juhkal kang winarni. sae saged ing karya. yen estri lair dalune. awon penet ing mangke wiwit winilis. – 34 – Mangkya gantya kasapta mungkasi. cuparira kalangkung. widada awidagda. pandamel mring Pangerane. yen rare lair siyang. punika tan prayoga. tansah kambah sakit encok tan kalirih.– 29 – Tuwin marek ing sri narapati. lampahing pilantangan. sampun jangkep lintang sapta. estri tanapi jalu. sisimpen tulus arjane. pradata padu myang nglamar. lyan punika boten prayoga. lair dalu langkung pradhah. – 35 – Bilih jalu rinten lairneki. adagang antuk untung. – 30 – Lare estri lair amarengi. angandikan kang mawa paedah. lintang Mirah ingkan aprayoga. langkung sae sabarang. – 32 – Tur asabar lila ing donyaki. pakaryan awon sadaya. amanggalih ngadoni lapahing jurit. namping imba paras paes. tan salamet manahnya gingsir. keket kapara ngarsa. watekipun saestu sukuran. bekti marang kakung. jalu estri ugi samya. atanapi ngadoni jurit. ajrih mring piyanipun. atanapi (n)dhaupaken laki-rabi. akengkenan sarju katampi. nastiti mring samubarang. lamun rare jalu. atanapi dalu. ingkang sae wiwit gentur tapa. nanging keh rejekinya. lamun jaler lairipun wektu ratri. nuju siyang boros watekira. tan saranta barang watekira. – 36 – . ingkang awong mung sajuga. tan kaconggah nedha ing kebon ananging. yen jalu siyang laire. remen nyilib tyasira. gumantya angka neneme. awit ngantos pakantuk. – 33 – Jalu estri pan sami prayoga. satingkah rahayu. lamun estri lairnya ratri. yen rare lair siyang. pandamelan agal myang remit. kajawi puniku. watak jail kang manah. jail amathangkul. lamun nuju rinten rare lair estri. lintang Mustrai iku. yen lair nuju ratrine. ratuning kang lintang sapteki.

ingkang tampi Samsu taranggana. rame pasar Samsu ingkang lenggah. bangun enjing lintang Juhrah katan atampi. – 42 – Malem Rebo ing waktu Mahribi. lintang Samsu kang alenggah. Subuh Mirah gumantya. ingkang tampi taranggana Kamar. lingsir wenginipun. wanci bedhug Mirah kang tampi. Ngatarit ingkang lenggah. Ngisa-bah Juhkal tampine. lingsir wenginipun. tinampen ing lintang Kamar. bar psar Juhrah tampine. tinampenan lintang Juhkal. taranggono Mustari pot wektu Mahrib. sirep janma kang lungguh. trengganan Samsu tampine. lingsir wenginipun. lintang Mirah bangun sampun kang nampeni. – 38 – Malem Isnen ing waktu Mahribi. lintang Mirah seren wektu Ngisa. bedhug tinampen gupuh ing Ngatarit Luhur tinampi. Subuh Natarit lintang. bangun enjing lintang Mustari kang tampi. Ngasare tinampenan Mustari punika. lintang Ngatarit pot wektu Ngisa. – 43 – . lintang Mirah jangkep saratri saari. Mustari trengganaku. ing wektu Subuh Juhrah. luhur Juhkal ingkang nampeni. Ngasri Juhkal lungguh. – 41 – Slasa enjang Mirah ingkang tampi. lintang Juhkal ingkang nampeni. Ngisal Juhrah tampine. Mustari kang lungguh. ingkang tampi lintang Mustari. tengah ratri tranggana. sontene tinampenan. – 37 – Akad enjing Samsu kang nampeni. Kamar kang tarangganan. lintang Juhrah tengahing ratri. bangun enjing lingant Juhkal kang nampeni. jangkep kasapta lintang. tengahe ratri Kamar.lampahing lintang sapta. rame pasar tinampen ing Juhrah. tinampenan lintang Juhrah.Malem akad ing wanci Mahribi. lebar pasar Tangarite. lintang Tarit ingkang atampi. tinampen Kamar lintange. wanci sirep jalmeku. sontene ingkang atampa. bedhug Kamar kang lungguh. – 39 – Isnen enjing lintan Kamar tampi. – 40 – Malem slasa ing waktu Mahribi. wanci sirep janmeku. rame pasar tinampen ing Juhkal. lingsir dalu tinampenan. lebar pasare tinampen. jangkep lintang kasapta. tengah ratri Mirahnya. wektu Luhur Samsunya prapteng Ngasar puput. Subuh lintang Mustarnya. ing wanci sirep manus. wanci sonten Ngatarit ingkang atampi.

– 45 – Kemis enjing Mustari kang tampi. taranggana Mustari praptanya. tengah ratrinya Juhkal. bedhug ginantyan gupuh. ing wektu Subuh Juhkal. yen wus atut eanganeki. rame pasar lintang Mirah lenggah. wektu Ngasri tinamenan. wanci sonten lintang Juhkal ingkang tampi. lebar pasar Kamar Manggen. – 47 – Jumngah enjing Juhrah tampi. bangun enjing lintang Samsu kan nampeni. bar pasar Juhkal tampine.Rebo enjing Ngatarit kang tampi. setiyar mrih rahayu. jangkep kasapta lintang. rame pasar Mustari kang lenggah. tengah ratri ingkang nampeni. lebar pasar lintan Mirah. pepetangan tan saged ngewahken takdir. bar pasar Samsu tampine. jangkep lintang kasapta. jangkep lintang kasapta. titi sampung lampahing lintang saptari. bedhug tinampen Samsu. pot Ngasri tinampenan. sirep janma gya tinampen. kanang tranggana Juhrah. – 49 – Saptu enjing lintang Juhkal tampi. amung. bangun enjing lintang Kamar ingkang tampi. sirep janma Kamar nampeni. dalu praptaning siyang. wektu Ngisa tinampen ing Kamar. lingan Juhkal ingkang nyiteni. lintang Juhrah ingkang apilenggah. bedhug nulya sinambut. lintang Mustari punika. – 50 – Kang minangka naasing lintang dwi. seren Ngasri wektu. Subuh pan lintan Juhrah. sirep ing janma Samsu. wanci sonten ing Juhrah kang nampeni. Ngatarit inggkan lenggah. gya sumendhe ing Susksma. Subuh Samsu tranggana. – 48 – Malem Saptu Mahribi Ngatarit. siningkura kainan. bangun enjing lintang Mirah kang nampeni. lintang Mirah punika. ing waktu Ngisa epote. amung aywa kinekahan. lintang Mirah sontene Samsu kang tampi. . tengah ratri ingkang nampeni. wektu Ngasaripun. tinampen Nataritu. (ng)gih punika Mirah lawan Juhkal. – 44 – Malem Kemis ing wektu Mahribi. seren lingsir dalu. epot lingsir dalu. trenggana Samsu lenggah. tinampenan lintang Kamar. rame pasar Ngatarit kang lenggah. rame pasar tinampen ing Kamar. wektu luhur Juhrah nampeni. tinampen Mirah Tranggana. Ngatarit sitengsu. tinampen Ngatarit lintang. widadaning kayun. Ngisa tinampenan Mireh. ngagesang winenangake. lintang Juhkal potipun. – 46 – Malem Jumngah ing wektu Mahribi. lingsir ratrinipun. ing Mustari Luhur tinampi. Mustari taranggana. Luhur gya tinampenan Mustari sitengsu. sontene tinampen Kamar.

bilih wonten tiyang nyakiti. Rebo sapta nawa sawlas. ler kilen mangidul. dados namung wonten kalih welas wanci. tingkahe wismanira. pecate nyaweku. gathita nem sapta sawelas satunggil. yen (ng)garap pater sitine. cengkali dhepanipun.– 51 – Kaol saking pawon mitra mami. dene jroning plataran. – 54 – Jumhan astha sadasa tanapi. ing pamahan sukaning galih. punapa saestu. dwidwlas kalih catur. kalih catur Kemis astha sawlas tuwin satunggal tri sakawan. siayan dalu punika sami binagi. Slasa sapta sadasa tuwin. kalamun ari Akad. utami dipun enut. wonten kaol mupakat. ri Akad tartamtu. yen badhe karya pemahan. brahmanandi ing Ngata-maruta. – 52 – Wiwit purnamaning Sanghyang Rawi. gangsal salah satunggal. Saptu sapta myang nawane. Senen astha sadasane. laire kanang jabang. tenggane kalihwelas. yen mangaleripun. kalih gangsalipun. sadasa sawlas tengange. bilih damel ingkang bubutulan. wangsul nenem surup. tiyang badhe gadhah rate. kalih welas gathita. tuwin griya saka usuk denukuri. prapteng janji ing wancineki. lajeng etang kadi siyang. anotog pager ukurnya. winicala saking dhepa. utawi jama ayun. myang wiyar ciyutipun. tiga sakawan gangsal. – 57 – Yen mangetan kadhawahna bumi. kalih welas tiga myang sakawan. mrih widada rahajane. utawi tyang sakarat. lair utawi papatya. tan kainan basanireki. satunggal tripanceku. ambeneraken kalane. kalihwlas inggih bedhug. gathita nem sapta astha nawa. kaarah dhawah karta. kathah temen ing parincenira. penet awoning petang. samurdane kang darbe wisma pribadi. kalamun awiwita. – 58 – . tabul satunggal kalawan gangsal. gya gathita satunggil kalih. – 55 – Raden Jeyengresmi matur aris. ing pamahan dipun estokena. – 56 – Leres wonten manawi akardi. inggih ingkang adarbe panti. – 53 – Gathita nem sapta sawlas tuwin. wawaton ari sapta. wilangannya bumi karta kala kali.

payon lesung prayogi dhawah adi. poma sampun asembrana. manawi dhawah gana. ukuripun pecakira pribadi. kaliyu datan prayoga. geringan kang gadhah panti. gathukena ing pager (n)jawi. kang darbe wisma geringan. kliyu pokan bilih wisma etang usuk. den-gathuk lan wismanira. lamun dhwah sengkala awon kalangkung. – 03 – Ngukur wiyare kang saka. tepusing talapakane. pandhapi dhawaha kitri. bilih masjid gana ingkang prayogi. PUPUH XXXVI PANGKUR – 01 – Punika yen karya griya. esri kakitri gana. kajawi tangkping ngandhap. dhawah esri pecaknya. pager tarab cengkalnya. teka ing wismanipun. saking wismanipun.lajeng kangge ngukur panjangireki. kalih mandhapanipun. yen pareng begjanira. lawan pacakanira. dhawah bumi kang prayoga. watek kerep aliyan. teteg watekipun bumi. apan srepan punika (ng)gih prayogi manawi dhumawah gunung. bumi banyu prawata myang sangkala geni jangkep gasalipun. tepusen aglis. – 59 – Gedhuging wisma lawan pandhapa. ugi gansal petanipun. lawan lodra yen karya kori. esri adi naga emas perak lamun. – 06 – Kalih punika prayoga. sampun jangkep menggah saka kang denukur. – 02 – Bilih pawon dhawah naga. gansal petanganira. lan kajawi purusneki. mandhapa iku kalawan lodra. sanese masjid puniku. kang wetan bau kiwa. prayoga esri dhawahnya. mangkya usuk denetang cajah iji. . – 04 – Dhawah banyu watekira. kang tengen iku lakune. yen kekelir sakilening wisma. ing pitedah prayogi aywa kawuri. tamu angker utawi singit kalangkung. pinecakan panjangipun. dhawah geni tan prayogi. inggih gansal petangipun. griya kadhawahna emas. pandhapa perak prayogi. – 05 – Kabasmaran watakira.Den agathuk pager aja lali. lolongkange pandhapa. manawi iyasa lumbung. mara-sanganipun.

ingkang sae dhawah karta. tapa luwe watekneki. sakukanya pan boten denwanceni. tebihing (dn)dhapi lan griya. ugi wonten ukurneki. – 11 – Palangipun pinecakan. kapejaan jumarunuh. pepujinira nutug. wus anggagat bangun enjang. – 08 – Menggah wiyaring pemahan. dene pager punika ukuranipun. dedege kang darbe wisma. kalayan dhumawah candhi. ing wewilangan karta. kajawine purus myang pendhemneki. gangsal wewilanganipun. – 10 – Pecaking kang gadhah griya. gansal petananireki. samya wulu paragating Subekti*). awit bale etangipun. depugeran watekipun. nengna wau titi etangnya ki Buyut. Gathuk matur alim dalem Kyai Byur. bakdaning pepujian. – 09 – Lungguh teteg watekira. dhawah candhi prayoga. candhi karta rogoh sampoyong puniku. kawula nyuwun wasiat. ingukur kalawan pecak. tapa lungguh sedana pugeranipun. tan prayoga kerep nandhang prihatin. suwawi waktu Subekti*). tuwin kandhang kebo sapi. pan sakawan etanganipun nenggih. kajawine pepurus ingkan manjing. . baya tura samaya angemasi. dhawah bale punika ingkang pakantuk.– 07 – Yen denetang dhawah pokah. pan sedana sugiyan watekneki. utami ingkang dhumawuh. – 14 – Utami kang radi awal. basanipun tiyang abti**). ingukur lan palang wau. sakawan etangannya. sampun jangkep etangnya. tuwin dhepane pribadi. dhawah sri watak serepan. pitados saha kekah. bebuka esri etang. – 13 – Awit etanipun karta. sampun jangkep ing pundi kaparengipun. – 12 – Saka kandhang myang gedhogan. ing tebihe saking treping pantinipun. dene yen yasa gedhogan. omah latar pawuhan. kiwa miwah tengenipun.

ngandikeng tyas cecalone janma luhung. iya kacung pancen ana emelipun. sangsaya angles ing galih. Ki Buyut nyawan sang bagus. bokmnawan tutut yekti. datanpa laku tur cendhak. . sakalangkung kapundhi sih sing yogi. mring pawong-sanakira. kang agun apuranta. – 16 – Seka leka seka leka. wasana matur sang adi. kang sangking liyan nagari. mas putu nestapaningwang. tinon kang rayi tan ana. –17 – Kalawan manthening sedya. – 21 – Wus tumurun sangkin Murya. mung iku ora liya. kang dadi parenging ati. marang sadhengahin kewan. singa wulu singa buntut.– 15 – Nunutut sadhengah kewan. uga cendhak mangkene basaneki. ingusapan pandhawa. sami apuji-pinuji. – 22 – Menawi ari kalihnya. ki Buyut angandika. amrih cumbu dhaten ulun. lamun sira kapareng angelus-elus. tembe ulun saged wangsul. manther cahyaning oliya. lelima tut saujarku mung punika. – 19 – Ing mangke paran ing karsa. anom udhuning juragan. mangkya ulun ayun (m)dumegekken kayun. rahadyan alon umatur. dupi mudhun juragan kang sangking laut. wus salaman ki Buyut ngandika arum. lamun pinareng ing mangsa. – 18 – Gahuk nuwun-nuwun nembah. sangking Gresik nunut utawi pinupu. singa buntuk idhepa idhep ing idhepku tut sing saujarku. tan winarna lampahipun. binekta ing nangkoda. – 20 – Amung pangestu paduka. ngidul ngilen wus ngambah ing pasisir. sumunaring kang cahya. mangkene basanireki. prapta ing palabuhan Pakalongan kendel ing tepining laut. ngulati ingkan lunga nis. kantuna karaharjan. bokmanawi ing tembe ngingah kambing. ing saparan tanpa sedya. seu sokur yen jenak aneng ngriki. rahayune ing lampah bokmanawi.

ing dunungmu awet mangkene kabanjur. – 24 – (n)Dedonga marang Pangeran. atuse manthenging tyas. kendel ing ngandhaping arga. bada Subuh gya lumaris. rahadyan ngandika arum. – 28 – Kulup ingkang nembe prapta. wus alami pruita ing sang yogi. wus tundhuk rinangkul aglis. minggah maring ing dhepok ulunirit. aneng kene kurang nadhah kurang turu. tatakrabatanya lumintu. wakitheng tyas uning satriya anglangut. aneng Panegaran gunung. inggih paman prayoga. pinanggih lan rahdyan. gya lumampah tambuh kang sindyeng kalbu. wau Radyan Jayengresmi. karep PUPUH XXXVII KINANTHI . tembe sageda pinangguh. – 29 – Rahadyan dahat lenggana. sang wiku mapag wiwara. sajarwaa kekasihira kaki. • • )Prayoginipun Subekti = Subuh *) Prayoginipun apti = arep. sang yogi Kawiswara. – 27 – (n)Jeng paduka ingaturan. kadya kinjeng tanpa soca. sang wasi utusan aglis. kendelnya dalu kewala. mangenjali matur kawula ingutus. – 25 – Prapti ardi Panegaran. darapon bisaa klakyan. sayogene lereppa. sampun kerit Gathak Gathuk tansen pungkur. kang dadi karsanta kaki. Jayengsari myang Niken Rancangkapti. mahawiku Panegaran.– 23 – Aduh yayi kadangingwang. baya mring endi jantungku. sayogya sira anggoa. lawan ngendi pinangkamu. kinen mudhun marang ngandhapping wukir. lon ngandika ana jiliddan linuhung. –26 – Sabatnya aran Waskitha. amung ta karuhana. kacarita sang yogi kang palinggih. rahayune kadangira kekalih. kanthining janma utami. Kawiswara sang ayogi. wasi kawisuwara. ki Waskitha wus tumurun.

unggyannira ngamatirta. tama liriing panataran. dayaning (n)donning dumadi. satibane kang tinuding. samanning sila nagari. arahen aywa ngurangi. amaladdi samadinning. lelenga aywa kaalan. titika denkatalika. tariken yen ana luwih. kadi kadang anjarwani. – 02 – Sreda purai ngasamun. ing reh aywa nguring-uring. nalarrira den alirih. anegessa karsanging Sang. nglonggana haywan tantara. kaluntalunta kalintang. alin-alin denkalilin. wittipun tan ana malih. tan wiyang mayanga westhi. – 06 – Isthaning anga kagugu. – 07 – Nguranggana ing pangrungu. rantara sesalwirning. ywa lalu atmah lali. amerang amurang niti. tingalena maklamullah. langening kang milangonni. Amurweng Paningal jati. awlas asih ring pagimi. ing sarekaning kalangyan. ywan ingandel dendumeling.– 01 – Minangka murda satuhu. cipta mantep marang Widdhi. tanpa angenaki ati. yen miro tmah memirang. wlasa singa nuwa-nuwi. darana ring daruning. gupita jeg agagappi. beda pandumming budaya. sarehning ingkang dumadya. – 04 – Kahenengena manengkung. aywa gugup ing nalika. aminta sihing ngamarar. – 09 – Sangking kakawin myang kidung. ywa nunulak tutulan-cik. – 10 – . (n)dulu ulah karawitan. kumawa ing agal alit. den amulat ing leleta. – 08 – Becik rengkuhen pamengku. malah maluya ywa lali. – 03 – Durung dadi lamun durung. – 05 – Lelakone kang kaluhun. sakarsa karseng pamasa. rereh ing pangarah-arah.

– 15 – Palaning wong ambasengut. yen tan angling den amemma. palenggahe agaligir. sinuksa sari-sarining. sru trep tita ing purwaka. – 19 – . kasantikan wus kawuri. rekaning kawi kawiddhi. naya netya kang nampani. – 13 – Ring sojar aja anjujur. – 18 – Ana wadi kang sinamun. sesandinig sang kendriya. ulatte anginggit-inggit. kelu kalessan ng muka.Miwah ungguhing raras-rum. masalahing sumpet karsa. pan wus cinariteng Sruti. – 14 – Ywa taha berguguk lugu. den amemes ing pangungkih. dipun sambada ing tembang. kolina kilat ngalingi. dana kariyin denarah. karsa sineser tan osik. wigar agalagar. netya ala tan kailir. ing cipta ya dyan patutta. kaya gopala kapilis. – 11 – Wah tahet babah binarung. mengku ala nir pokalih. kasudarman tyas mardawa. kapelang kapelak-pelak. den manuh manah mamanis. pasamuwan srawunganning. sasat simpen karsa suji. titika dipun katitik. – 16 – Ing wacana yen anuju. lair ing tyas kang nampani. denkacakup ing pangucap. mustika tinon aywa sak. wacana butheking netya. buhana sabawaning tyas. rumarah murang ing kawi. nyataning tyas aneng naya. ya karana sang siniwi. dennira amasang mesi. manawa katambang balik. nganggur tan egaring galih. tan wring naya ringa mawas. wakitha awangsulanning. ring kasidaning dumadi. ing tembang sambang manawi. kawiddhi ing widhayaka. – 17 – Patitike ywan wus putus. – 12 – Manah prenessan ywa kunus. mangka kenging anganggepi.

asihana ing sesami. kadulu dalan dinalit. ing netya pahemanneki. – 27 – Salwir bawaning kang sinung. arjuning ngrat tan kaesthi. – 20 – Ati akapti kumudu. sumarmaning ganda sari. saharja mangakumeki. siyasat lir sagaragni. mawarah-warah reh aris. sarira paran bedanya. among jagad jaga-jaga. – 26 – Sesumbanging ngrat kasumbung. pan wus jenengin narpati. widigda ing ciptamaya. amiluta ambek ing ngrat. bumi saja saha jarwa. witting raga kanasiyan. ing wadi widagdeng kuwi. sojar tekanang binukti. – 24 – Sarat rinaharjeng kayun. tanpa karsa pagehana. – 25 – Mikara kang sikara dur. nir tasitaning akathah. papa telutuh siningkir.Sawadining wardayeku. ing wacana (ng)gonning wedhar. sidayaka dayeng wadi. pribadi asiyeng raga. mayana mayaning kapti. bremara ngusweng kusuma. genengan kathah isininya. rat karaktettan padha sih. – 28 – . pangehna ing sarireki. sesining tapa ing bumi. ing paniwi wamangkana. ginulang-gulang ing pangling. – 23 – Kinasihan ing reh aru. nimitnya-mitya sajati. dera ngimpun prih sadaya. pan sangking raga pribadi. kengang murwa angarjani. amberat ingkang kaeksi. juti sajatining mita. – 21 – Paesan ing sarireku. – 22 – Ingkang kadi mangkoneku. jeneng kasarjana sami. klitir marang apapa. linulut ing lokajana. endi ulun amurwani. ambawa ambawani. ana pae nupa bumi. saesthining asthagina. sarira tanpa welang ngling.

karyane sawijiwiji. pitaya den pitayani. waras ngeniraken maras. –35 – Kawining Hyang Yama laku. durjana gelahing bumi. kaptine ingkang kampita. wijining puruitaa. lalu amilih turida. moneng manengku ngenani. kawaratan ing mamanis. ya asthaguna kinawi. rereh ririh tan rekasa. puret pepet tan pinipil. bubuhanne wong ngaurip. santyasa ngatiyati. wulang lila lan wilalat. anurut rat pinirit. resik lumintu atata. – 36 – Kawining Hyang Surya laku. ngudannaken wangi-wangi. – 29 – Wiwitting watara wolu. – 37 – . – 31 – Noraga tegeng anurut. binubuh pinrih ing pati. rasanne tan ngeressi. nadyan braya wani ngambah.Liniling-liling kalangkung. ruda ruah angrudatin. tan pegat amagut kapti. kaliliran kalairran. madhendhakrama tan yukti. waluyane wali-wali. papalla sangking sikara. titir pamantara titi. mirit angipat kiparat. sukura suker singkinkir. angresepi sabuwana. sinelan planu pinalin. ngingsep toya tan katawis. wahyu-wahyaning sakalir. tatas pandining walgita. angarep-areppa karya. – 33 – Yen ing tyas pan aywa tambuh. – 34 – Kawining Hyang Endra laku. – 32 – Kertya pakarti katutur. sarasa-rasa rinangsang. ya maluma lwir ya pejah. sikara tan karawatan. menuhi manah madada. marassaken jiwaragi. ywan linelet temah lali. kuwat awetta rangkawit. kang saru-saru siningkir. – 30 – Rudating angayun-ayun. lairing wahyu-winaris.

lir tetessing martotama. jinajahan sinalisik.ya dibya guna kagunan. – 46 – . cuddining rat kinawruhan. – 40 – Kawining Baruna laku. sagung kang olah durjana. beda budining manungsa. murub warata kataman. – 44 – Asthabrata kang linaku. buddining rat kinawruhan. ya dibya guna kagunan. kang kapir prandening sesthi. guya-gutunya mamanis. komala mredu katingal. akawih ingkang linewih. ginunni saari-ari. bumi ginora warana. sawicara denkawruhi. pundi antuk kalah. Sruti titikanning kangap. angalappa saraganing. sesthaning butaning ngolah. dinunni saari-ari. ngagem sanjata ngapussi. suraku rumekseng bumi. anginte sagun pakarti. – 45 – Maluya laya anuntur. ulah sesran musran muni. kelakon pangolahneki. anggesengi ripu tapis. lan lakune Buddha nguni. – 38 – Kawining Hyang Bayu laku. resep marang para resi. tamannira aneng geni. sawicara denkawruhi. – 41 – Kawining Hyang Brama laku. – 42 – Nahan ta guna ginunggung. Islam mapan janma tama. sinalasah cinepengan. – 43 – Aywa neher ing paniru. kadhapping kilap ngulati. Jayengrana pinandhita. ngasuk ngasepi sang bumi. ing palagyan palunggyaning. amempeng dennya ninitik. tapa kaluhuran dadi. lana gineneng pinusthi. anginte sagung pakarti.Kawining Hyang Candra laku. kang kinangsah sirna gusis. galak ring ripu lwir singa. byuha tarien wekasningka. – 39 – Kawining Kuwera laku. linanturaken pakarte.

aywa ta kaselan meda. urippe sangking Hyang Jati. panarcayan mring sang nata. rineksa tebih ing westhi. tutula tinali-tali. – 47 – Sinembah ing ngalapa gung. ginantya bala toh pati. – 48 – Agama pan sedya ayu. ing swara asywa dumeling. pratapanning kang prajurit. nistha madya utamaning. mangsa kaguha ing jurit. – 50 – Ana (ng)gyanya tindak-tanduk. ring dadi dadining bumi. dyajan ta anut ancala. tan patya keh kang umiring. tapa tapaking jayanti. asapenet gan yen uwis. singgih yen sirarsa jurit. dennira angadu laga. bubuka ywa ngaruhunii. raganing turangga mregil. – 55 – . tempuking ayuda pan wis. sastakasa myang riringa. ring atapa gunungwesi. manawa na katelayah. munga sang nata pribadi. kinenan malah ing mangkin. aywa liyan kang karengya. tapa (ng)graning gunung wesi. titika denkatalika. ruhanana ywang wus pingsal. ing bubuka purba titi. sang nata nata ring wuntat. Karana tan takut ing prang. – 49 – Ing agama payungipun. – 54 – Tan ana lara myang lampus. sor tapaning kang pandhita. mawastreng papan makangsi. sawega prayitneng westhi. antyastya pramukyeng tapa. pan purbawisesa jati. mantri lingling kina-kina. sedya yu pan denpayungi. nadyan ana hru sayuta. pagahen padhanging pati.Legaweng pati ring ripu. den prastawa ing sopana. – 53 – Yeka palayarannipun. – 51 – Bubuhan kang aneng ngayun. tan kacaryan tan kawuryan. tutulunga teka wangwang. dumadya amangguh westhi. – 52 – Mung kanan kering myang pungkur.

– 57 – Ing lelakonne keh kantun. ing pangiwa angenani. mantri ngmasi rumiyin. kawisesa budyadarma malangun dadine bumi. kulup ywa dadya tyasira. tulung ngadegken jemparing. risi kanggenan sireku. – 60 – Wiyangga wuyungan kalbu. PUPUH XXXVIII ASMARADANA – 01 – Rahadyan sanget gung kingkin. – 58 – Lwir tarbuka rupanipun. lena kari wadyanira. tulaten namung pinampar. dadya dawaning murwani. – 61 – Nimpeni dadi sinamun. – 59 – Ing angga akarem liwung. bareng lawan wadyanira. tan wrin cacden ing sami. abuning rat ing saricik. pinunjal tinujel suka. kinayah kayuh bawamba. namun dana tanpa mijil. Kawiswara ngandika lon. dhasar lantip sang abagus. Gathak Gathuk eca ing tyas. miyarsa andikanira. amung supaya wuwuha. nampingana mangka dadya. ngentek piwulangira. ywa. yen amungun jareng jurit. tan mangra mantreng sarira. nistha madya utamanta. uguhing kidung tinampi. – 02 – Saya tebih dhabar guling. tumanduk lamun udani. sanepaning pasang sewa. – 56 – Yen ing bala ngarsa gempur. utamanireng kang mantri. kaputungan tyas kang nulis. wasi kawiswara kaot. yen kawawas lena dhingin. madyaning mantri yen mati. sepi supene kang bawat. sakep atampi piwulang. suka ringa manggel kawi. telasana sanggamu.Nisthaning mantri winuwus. purwaning amenggel kawi. sinawwa tan suwawi. buhana tandha saben ri. dening tanduk tan nindaki. cundhining rat anjajagi. wus lami neng Panegaran. rumaras ywan tan mangguha. mangsa mangke dadya warta. ingsun tan pisan-pisan. .

linggar sangking Panegaran. tuhu tan darbe kuwasa. toya wening tinalangan. kawula darma lumampah sangking pituduh. marang ing Salamet arga. angidulla bener angger. muhung pangestu paduka. kawula anyuwun barkah. ing langgar resikana. bakal ana tamu. kono ana satriya. yen datan lawan nugraha. muga kinuwatna ing Hyang. Ki Maklum lawan Ki Sabar. – 11 – Sabar Maklum mundur aglis. asri busananing gunung. ing dhepok Salamet arga. aran wong bisa ketemu. – 08 – Sumawuring sari-sari. utama calon olia. kulup ing pangestuningwang. ingawe sang wiku gupuh. nama Seh Sekardelima. lajeng ing lapahira. angsala idin pandonga. mangungkan talaga dibya. rahadyan wus katingal. gantya ingkang winiraos. eh Sekar ngandika alon. saha aturira alon. ngunguwung lirab-lirab. – 05 – Mangkata sedheng kang wanci. ganda arum amrik ngambar. wus ngancik sukuning arga. ing langgar wus ginelaran. lenggah tepining talaga. atmaja sri Majalangu. masjid munggul katingal.– 03 – Kawruh utamining urip. rahadyan sampun lumengser. sinepuhan Jeng Suhunan. tumekane ing delahan. – 09 – Sasekaran angubengi. pating sareweh iline. – 07 – Iya kenang sun ideni. radyan anungkemi pada. . Gathak Gahtuk tanseng pungkur. pinaringana kuwat. – 10 – Ingadhep abdi kakalih. (n)dherekken wayah pukulun. Seh Sekar gya kondur alon. Sabar Maklum den agepah. Gathak Gathuk awotsinom. ngalela lenggah ing langgar. Sunan Tembayat gurune. wau panembahan gunung. wus manjing agama Islam. – 04 – Dhepok ing Salamet wukir. rahadyan angaras pada. Adi ing Kalijaga. taru-tarunya tinata. – 06 – Wau mesem sang maharsi.

Panembahan Madurane.– 12 – Pinangkul keinempit-kempit. – 19 – – 20 – Jeng Suhunan adiluwih. sami miyak warana. sampun wongen masang semu. Suhunan Benang tinaros. myang Suhunan Kalijaga. ing Giri Gajah enggone. kalawan Seh Siti Jenar. samya (m)babar sesotya. eyangmu buyut kalane. tatkala aguguneman. sukur pepeg anakingsun. lumintu ingkang lampah. bokmanawa katarima. mrelokken mring dhepokingwang. – 17 – Seh Benthong rumut tinari. ambabar kang pangawikan. iya Alah Sukma Subur. para wali sasanga. – 21 – . jeneng urip lawan jagad. trusing ngaji pan akumpul. banget sukaning driya. sami ababar sosotya. yen pinareng wektunipun. mung ywa pegat ing paminta. angling Prabu Satmata. radyan nembah saha matur. sami limuta kaliman. sung carita marang ingwang. ing pangarah dipun sareh. Suhunan Ngampeldenta. – 15 – Kinarya gita ing kawi. den anglela den tetela. slamet satekamu raden. – 18 – Sadaya tunggala kapti. iya sadar jenengamba. kumpulan lan wali sanga. aywa ana parebutan. arempega kang wiraos. – 16 – Wali sadaya tinari. ing Argapura (ng)gennipun kadhaton ratu agama. aseba mring Giri Liman. pangestu dalem kang mulya. iya jenging purab. tegese sariraningong. arum wijiling kang sabda. kulup kywa sadaya-daya. – 13 – Seh Sekar ngandika malih. sampun wonten kang sulaya. – 14 – Suhunan ing Bayat nguni. sarta pangeran Palembang. Suhunan Kudus tinantun. dennira Prabu Sarmata*).

aran kanugrahane. – 28 – Prabu Satmata mangkya ngling. dene angaku badanne Allah badan Siti Jenar. Allah kang anglela iku. ababar kang pangawikan. Roh wajib ing imaningong. amisesa purba dhawak. jinaten ing nama Allah – 24 – Pangeran Palembang angling. Seh Lemah Bang mangkya linge. kang ngawruhi iya Allah. tegese sariraningong. mijil sangking prabawa. anguripi ing sajagad. imam urip lan nugraha. kundhi Allah ta punika. Allah ingkang amurba. mangkana ing kawruhamba. Siti Jenar Kadariyah. – 25 – Prabu Satmata mangkya ngling. katerasan iku linge. ambabar kang pangawikan. sakarsanipun wisesa. tegese Allah punika. angurip Mahaluhur. adoha yen benera. – 22 – Jeng Suhunan Kudus angling. kaping tiga rasul iku. urip sara Allah iku.Jeng suhunan Giri-westhi. budi uriping Suksma. kaping pat Datollah ika. iku Allah supayaa. sujud rukuk padha Allah. kang misesa ingsun uga. iku jisin Siti Jenar. – 29 – Wali sadaya samya ngling. cahya mancur kadi surya. amartani lapahipun. ambabar kang pangawikan. kaping kalih nur badan. tan langgeng aneng dunya. ambabar kang pangawikan. sembah sinembah Allah. tegese kundhi ika. raga jiwa den micara. – 30 – . ingsun kang amurba iku. nabi Allah jatinipun. sami lan Allah purbane. ambabar kang pangawikan. ambabar kang pangawikan. tegese sariraningong. salah sira Siti Jenar. – 23 – Penembahan Madura ngling. tembe mangke ngaku Suksma. Siti Jenar iku luput. asembah ing Allah ingong. ingkang perak iku embuh. – 27 – Wali sadaya mangkya ngling. – 26 – Seh Siti Jenar mangkya ngling. padesane dentilar. Siti Jenar sigra ngucap.

anging panggah Siti Jenar. dadi tan arsa (ng)guguru. dening kaum sakawan. ingih Allah jenengamba. Siti Jenar sinerampat. – 31 – Prabu Satmata mangkya ngling. – 36 – Molana Mahribi angling. pinereg ing masjid gedhe. suhunan (n)daweg winejang. – 34 – Seh Molana mangkya angling. pinedhang tatas kang jangga. sigra amiyarsa warta. – 37 – Seh Siti Jenar mangkya ngling. nora na Allah ika. tanpa yun angguguruwa. sakathahe Aji Cempa. – 38 – Titiga sabate sami. dene warta atimbalan. masjid dalem suwung kabeh. mapan kantun wali sapta. kene yen warahen dudu. – 33 – Seh Molana samya prapti. punika kapir sampurna. manawi dudi klurung. Islamipun indalah. nanging sampun anglela. kapir dana Siti Jenar. – 39 – . ana bekti ana ora. wonten rare angon wedhus. sami amiyak warana. Seh Lemah Bang sampun khukhum**). akeh wong kang anggegampang. lawan swarga menga kabeh. sami ambabar sosotya. sampun aling-aling kang wong. awirang yen ta takona. anebut Subkhanallah. Siti Jenar mangkya turre. Siti Jenar ingandikan. sirna Jenar Allah ana. Aji Cempa angling alon. samya (m)babar sosotya. akeh kang (ng)gegampang kang wong. sanak pakenira kabeh. aja na salah cipta. kapkir dadi Siti Jenar. sajatinipun wikan. samya prawira Khukhum**)e. anging siti Jenar iku. titiga samya anedya. tan prabeda kang rumuhun. (n)daweg sampun kalayatan. apan sedya pinejahan. Seh Lemah Bang kamanungsan. aggegampang temahipun. tan beda lan pakenira. temah ngrusak agama. kang salah (n)daweg pinedhang. Siti Jenar nama tuwan. kapir danas wong puniku. – 32 – Kathah wong kang tanpa yekti. – 35 – Molana Ngaribbi*) angling.Pan wonten lakone nguni.

anggiten dipun sayekti. – 40 – Prabu Satmata mangkya ngling. kasusra angaku Allah. katon kandel kumandele. age tumuta pralaya. dhumateng Seh Siti Jenar. khukhum**)ena aja suwe. lumayu asumbar-sumbar. sajroning mana. sampun (n)dika kalayatan. angling Ki Siti Jenar. rare iku kudu pejah. – 41 – Ponan rare angling aris. pinedhang janggane sampun. aywa adoh ingsun gawa. tigang dina gilang-gilang. miwah rare angon mangke. kadi Seh Siti Jenar. nora kira Siti Jenar. lan angger ngong jarwani. pan ana kawruh malih. amareg mring ngayunan wonten Allah kari iku. maksih wutuh reragane.Siti Jenar wani mati. nanging pilih kang abisa. datan kantun melu ilang. sadaya sampun sirna. sandhingena Siti Jenar. mesem rare angen menda. – 02 – . crita Wringin-sungsang. rare cilik sru tangise. Siti Jenar nulya ilang. Seh Lemah Bang wus anyata. – 44 – Tuturku kang wus kawijil. – 43 – Tan kari sabatireki. • ) Ugi kasebut Prabu Setmata *) Prayoginipun Mahribi **) Prayoginipun khukum=kaukum PUPUH XXXIX DURMA – 01 – Lawan malih raden sira kawruhana. wajibe kawruhana. – 42 – Jeng Suhunan Ratu Giri. kantuna andika ratu. pinentog mundur plarasan. gawok sakeh kang andulu. wus menga lawang swarga. tumulya uluk salam. punang rare angon age. akeh mandheg aneng catur. sadaya wus samya ilang. sandhingena lawan ingsun. katungkul ya angon menda.

anadene kang angapit. iku wajib ngawruhi. panjere satunggal. asraha badan. sungsume motyara luwih. apa asalmu dhingin. ngaturna pati urip. yen metu puser ugi. apa arannya. babalunge kalpika. pupuse lang wohe ugi. yen metu sirah. wastane kang waringin. – 10 – Lah ta raden angger sira tetakona. iman wujud kang pasthi. – 07 – Lamun mati kang nyawa ngendi marganya. pange sakawan.Wringin-sungsang wayahira tumaruna. peksi sakawan. daging kumala adi. – 09 – Lamun metu ing jubur langkung najis ya. lan ngendi baya. wajib sira kawruhi. lalima kathahneki. – 04 – Lan malihe kaki tengah kawruhana. tambenipun sekawan. otote sosotya. liyane marang mami. – 05 – Poma-poma angger sira kawruhana. – 11 – . pupusipun mung sawiji. apa ta metu netra. lawan marganing pati. pasthi pecah kang reksi. lah ngendi ingkang marga. – 08 – Lamun metu ing embun-embunan radyan. lah iku mokal. apan suker ika. – 06 – Lamun malihe raden sira kawruhana. marga kalangkung rungsit. iku kawruhana. pasti bojot ika. asal sangking punapa. luhur tan ngawruhi. kabeh takokena. iku pasthi moler kaki. takokna dipun patitis. purwa madya wasana. lawan tambining ngepang. miwah benjing lamun mati. apa ta metu kuping. aran peksi-dewata. lan pancere pisan. lamun metu grana. lamun ing wulu kang margi. kang pasthi bolong kaki. ingkang aneng tengah. margane lamun mati. yektine jember uga. endi (ng)gonnira. uwiting wreksa. wohe retno-di luwih – 03 – Kulitira kang wringin kancana mulya. lamun metu cangkem najis.

anglir sarah aneng satengahing laut. – 04 – Kalawan kaping patira. ywa toleh anak rabi. anadene artinipun. angur si kopar. mapan tan nedya gumingsir. . tapa ngluwat amendhem jroning siti. basa ngakerat. yen kabrangas ing ujar iku den teguh. pendhemen dipun aremi. anarima shing Hyang Suksma jati. apa karsaning parentah. miwah lawan lakunira. lan nasabi ing wong kawiranganipun.Lamun mati apa ta ana ngakerat. apa karsane Hyang Agung. labuhan kawan prakawis. ing guru kang wawarah. – 13 – Tegesipun kang Darussalam punika. tapa kawan prakawis. malebu ing dahana. tan doyan tan ing ngakir. aneng Darussalam. lah poma dipun olih. apan anut kewala. tegesipun punika tapa ngeli. yen denucap ing tetangga. dipun weruh ing sajati. geniara iku dipun lakoni. iku gurekena kang aran wujud mukal. aja ngatokken uga. wong awas ing Suksma jati. aja angayawara. – 14 – Lat ta iku raden sira gurokena. mapan anut ing pitutur. kalamun oleha. enggon wong agung mulya. kawula teka nglakoni. PUPUH XL PANGKUR – 01 – Dhingin kang ingaran tapa. prenahe kerat ngendi. enggon wong agung sisip. iku laku kang utama. yen tan weruha sayekti. wujud mukal kang pasthi. temahan mati kapir nuli labuhana. aywa kawuntar. iku suwargi ening. – 15 – Yen pepeka ing wejang guru kang pasal. – 03 – Kaping tiga banyuara. karuwan mati garing. – 12 – Anadene enggone wong kang sampurna. – 02 – Ping pindho ingaran tapa. ing becike awake dhewe puniku. takokna den angsal. iya iku tegesipun. iku gurokna sayekti. ing Darussalam. rembuge pawon sanak. silema ironing jaladri. upama nira. sejange gurunira.

pan sampun karsaning Allah. iku aranne wong lanang. ujar kang dhingin uga. amboyong Kencanawungu. – 11 – Pan lilima kathahira. kang dhingi bumi rannipun. – 07 – Wong aprang sabil punika nora lawan si kopar lan si kapir. bumi pitu lah reden sun jarwani. cinacadhang manggon ing sawarga-di. pan kaping pat bumi budi. den prawira anganggit sajroning kalbu. sampurnane ing niyat lawan takbir. den kalah*) ing parapadu. iku laku kang utama. dipun andhapasor sareh ing budi. – 08 – Sampune amenang aprang. aywa mamang manahira sayeksti. utamakna ing lampah. iya lawan dhewekira iku jatine prang sabil. lawan sampurnaning pejah. kalawan yen sakarat. nuji ngancik ing nagri Maespati. kang aran Darussalam. takokna dipun patitis. – 06 – Iku ganjarane benjang. gurokena iku dipun mangerti. bumi jantung kaping tiga. ingaran bumi retna. miwah sahadat punika. – 13 – . poma ta dipun angsal. kang duwe wong aprang sabil. ingkang dahat adiluhung. iku sampurnaning kawruh. iya wong menang prang sabil. poma raden punika tan dipun antuk. sajroning jajamu iku ana prang Bratayuda.– 05 – Kalamun ta malihira. nuli jumeneng nata aparentah**) sakathahe para ratu. yen tan amuruk mangkana. dudu gurumu sayekti. – 10 – Lawan malih atakona. iya iku wong bekti marang Hyang Agung. poma setyana iku. datan ana kang amalang supami jumeneng aji. kaping pindho ingarang bumi kalmu. sarwa muwah adi-adi sakalangkung. – 12 – Yen sira ayun unginga. tan ana ingkang nyameni. luwih rame ayuda pupuh pinupuh. – 09 – Iku poma ala poma. iya iku sira gurokena kulup.

ingaran bumi budi. astaning***) ing paningal. tegesipun dhadhanira pribadi. lawan kaping nenemipun. bumining manungsa luhung. dene langit kaping pat. astanane ing puji lawan dhikir. bum rahsa apan iya tegesipun. dene langit kaping lima. ana ing sira dununge. roh-napsani kaping tiga. ingaran astanane sih satuhu. iku wajig kawruhana. – 02 – Dhingin langit roh-jasmani. kaping telu bumi jantung. lan malih kaping patira.Lawan kaping limanira. ingaran bumi rahsa. – 17 – Utawi kang bumi suksma. ingaran bumi suksma. – 16 – Bumi budi tegese. ingaran bumi jinem sayekti. bumi jinem tegesnya. iku ta ingaranan. bumi suksma den arani. dene langit ping kalihnya. astane ing iman kang sajati. den becik pidhangetira. langit kang ana sira. – 03 – . iku gedhong kang mulaya. bumi kalbu denwastani. nenggih kaping pitunipun. tegese sawiji-wiji. ingaran astaning Islam iku.lawan kaping nemme ika. – 14 – Ingkang aran bumi retna. lawan kaping pimanipun. • ) Prayoginipun den ngalah **) Prayoginipun amarentah ***) Prayoginipun astanane PUPUH XLI ASMARADANA – 01 – Raden kawruhana malih. iya iku astanane ing ngelmi. asmaradana gumanti. poma-poma dipunpirsa. mara ngong jarwani kulup. lawan kaping kalihira. roh-rokani wastanipun. ping pitune bumi rahsa arannipun. prakara kang langit sapta. – 15 – Bumi kabu tegesira. langit roh-nabadi ranne. astane anenggih sakehing kawruh.

salire badan sadaya. amepeki ing uripe. tinitahaken ing Allah. – 06 – Amepeki cahyaneki. amepeki uripipun. pan pepak pasrahing badan. lang langir roh-kapi iku. – 05 – Ingkang langit roh-napsani. roh-rabani ing wastane. amepeki adhipira. langit roh satunggal-tunggal. langit roh-nurani ika. langit kaping pitu ika. anenggih ing tegesipun.Ingaran roh-nurani. amepeki ingkang karsa. langit roh rabani raden. ingkang badan sadaya. – 04 – Tegese langit jasmani. sakehe badan sadaya. mepeki ngelunira. sakehe badan sadarum. langit rohnabati ka. ——————————————————————————— . karepe badanne kabeh. rohkapi wastanira. ana ing jasa sadaya. langit kaping nemme ika. langit rho-rokani uga.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->