Anda di halaman 1dari 1

HOMEOSTASIS -Ho me o sta sis ad alah ha k milik sua tu siste m te rbu ka a tau suatu siste m yan g t e rtut up te ruta

ma suat u o rga nisme hidup, yan g meng a tu r lin g kun gan inte rnaln ya supaya memelihara suatu kondisi stabil yang tetap -Homeostasis merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam biologi, di mana Homeostasis merupakan kemampuan suatu organisme dalam mengatur dan menjaga keseimbangan lingkungan internalnya di bawah pengaruh perubahan lingkungan eksternalnya. Pengaturan keseimbangan ini dapat mempengaruhi fungsifungsi sel hingga sistem organ dari suatu organisme. -Homeostasisdirujuk sebagai pengekalan atau mekanisma kawal atur persekitarandinamikdalaman (badan organisma) yang malar. Homeostasis merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam biologi. Bidang fisiologi boleh mengklasifkasikan mekanisma homeostasis kawalatur dalaman organisma. Gerak balas homeostasis berlaku pada setiap organisma. Terdapat 2 jenis pemalar atau keadaan mantap dalam homeostasis iaitu 1. Sistem tertutup - Keseimbangan statik Dimana keadaan dalam yang tidak berubah seperti botol tertutup. 2. Sistem terbuka - Keseimbangan dinamik
 

Dimana keadaan dalam yang malar walaupun sistem ini terus berubah contohnya seperti sebuah kolam di dasar air terjun.

Organisma mempunyai 2 persekitaran iaitu: 1. Persekitaran luar iaitu persekitaran yang mengelilingi organisma secara keseluruhan. Organisma akan hidup secara berkongsi dengan organismaorganisma(biosis) dan objek-objek yang bukan hidupan(abiosis). 2. Persekitaran dalam iaitu persekitaran dinamik dalam badan manusia yang terdiri daripada bendalir yang mengelilingi komuniti sel-sel yang membentuk badan.

treebuilder.blogspot.com