NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

Duaning asapunika. Tri maartos tetiga. karya sane abot dados ingan. Mungguing bhoga. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. “globalisasi” sane sampun mapikolih. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. Sakemaon. satata ngulati.don. bale banjar. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. sane mangkin. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. . Hita maartos bagia. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. ngastiti mangda waras. Sarana minakadi margi. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang. • Pawongan. makamiwah makrama desa. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. genah aguron-guron marupa sekolah. sampun wenten sakadi babuatane. inggih punika : • Parahyangan. lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. pasar. punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. upabhoga. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine.

Para panureksa sane kusumayang titiang. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. turmaning ngwawa palemahan druene. kasusilan. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. masimakrama ring para jana sami. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. Parahyangan. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. karahajengan. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari.• Palemahan. nglestariang wewidangan. Inggih. mangda masikian. mangda sida nyaika aken ikang budhi. Palemahan. leteh. Mangda sida punika sami becik. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. pang keto nyen adi. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. Pawongan. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. degag letuhe. mala. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. sane kabaos papa. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki. Yening sampun prasida kamargiang makasami. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. ilangin malu papa nerakane. ngicalang momoangkarane.

Çantih. sakadi unjuk lungsur. Çantih Om . anggah-ungguhing basa. Om Çantih.wantah akidik. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. Makawasananing atur. Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun.