NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. Mungguing bhoga. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. karya sane abot dados ingan. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang. inggih punika : • Parahyangan. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. . satata ngulati. Sakemaon. ngastiti mangda waras. sane mangkin. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine. bale banjar. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. “globalisasi” sane sampun mapikolih. Sarana minakadi margi.don. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. Duaning asapunika. sampun wenten sakadi babuatane. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. • Pawongan. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. makamiwah makrama desa. pasar. lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. Tri maartos tetiga. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. upabhoga. genah aguron-guron marupa sekolah. Hita maartos bagia.

kasusilan. sane kabaos papa. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. ilangin malu papa nerakane. Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. Pawongan. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. mangda masikian. pang keto nyen adi. Mangda sida punika sami becik. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. Para panureksa sane kusumayang titiang. mala. Palemahan. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. turmaning ngwawa palemahan druene. masimakrama ring para jana sami. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. ngicalang momoangkarane. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. nglestariang wewidangan. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. Inggih. mangda sida nyaika aken ikang budhi. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . Parahyangan. karahajengan. jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. degag letuhe. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. leteh. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat.• Palemahan. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. Yening sampun prasida kamargiang makasami.

Om Çantih. sakadi unjuk lungsur. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. Makawasananing atur. Çantih Om . puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih.wantah akidik. Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun. Çantih. anggah-ungguhing basa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful