NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

pasar. lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. bale banjar. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. upabhoga. ngastiti mangda waras. Duaning asapunika. inggih punika : • Parahyangan. punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. • Pawongan. Sakemaon. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine. satata ngulati. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. makamiwah makrama desa. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. karya sane abot dados ingan. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. genah aguron-guron marupa sekolah. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. Hita maartos bagia. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. . sampun wenten sakadi babuatane. sane mangkin. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Sarana minakadi margi.don. Mungguing bhoga. sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. “globalisasi” sane sampun mapikolih. Tri maartos tetiga. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang.

sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa.• Palemahan. masimakrama ring para jana sami. mangda sida nyaika aken ikang budhi. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. Para panureksa sane kusumayang titiang. pang keto nyen adi. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. degag letuhe. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. kasusilan. Pawongan. leteh. nglestariang wewidangan. Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. Parahyangan. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. ilangin malu papa nerakane. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. turmaning ngwawa palemahan druene. mangda masikian. Inggih. ngicalang momoangkarane. sane kabaos papa. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. Mangda sida punika sami becik. mala. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. Palemahan. Yening sampun prasida kamargiang makasami. karahajengan. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane.

sakadi unjuk lungsur.wantah akidik. puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. Çantih Om . Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. Makawasananing atur. Om Çantih. anggah-ungguhing basa. Çantih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful