NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. bale banjar. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. Mungguing bhoga. pasar. upabhoga. Duaning asapunika. punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. makamiwah makrama desa. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. sane mangkin. satata ngulati. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang.don. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. karya sane abot dados ingan. . genah aguron-guron marupa sekolah. Sakemaon. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. Hita maartos bagia. ngastiti mangda waras. “globalisasi” sane sampun mapikolih. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. Sarana minakadi margi. • Pawongan. inggih punika : • Parahyangan. Tri maartos tetiga. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. sampun wenten sakadi babuatane. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang.

turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. turmaning ngwawa palemahan druene. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. degag letuhe. mangda sida nyaika aken ikang budhi. nglestariang wewidangan. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. ngicalang momoangkarane. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. Pawongan. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. Para panureksa sane kusumayang titiang.• Palemahan. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. Yening sampun prasida kamargiang makasami. Palemahan. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. ilangin malu papa nerakane. karahajengan. Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. masimakrama ring para jana sami. pang keto nyen adi. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. Inggih. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . sane kabaos papa. kasusilan. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. Parahyangan. mangda masikian. Mangda sida punika sami becik. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. mala. leteh. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman.

wantah akidik. Çantih. anggah-ungguhing basa. Çantih Om . puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. Makawasananing atur. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. sakadi unjuk lungsur. Om Çantih. Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful