P. 1
Tug As

Tug As

|Views: 36|Likes:
Dipublikasikan oleh aryhuntz

More info:

Published by: aryhuntz on Jan 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. Sakemaon. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. sampun wenten sakadi babuatane. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. Tri maartos tetiga. Mungguing bhoga. • Pawongan.don. genah aguron-guron marupa sekolah. pasar. upabhoga. inggih punika : • Parahyangan. “globalisasi” sane sampun mapikolih. bale banjar. . lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. ngastiti mangda waras. makamiwah makrama desa. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. Hita maartos bagia. sane mangkin. satata ngulati. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. Sarana minakadi margi. karya sane abot dados ingan. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. Duaning asapunika. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine.

Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. sane kabaos papa. Yening sampun prasida kamargiang makasami. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . mala. ilangin malu papa nerakane. Pawongan. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. Parahyangan. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. kasusilan. mangda sida nyaika aken ikang budhi. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. Inggih. Mangda sida punika sami becik. Para panureksa sane kusumayang titiang. degag letuhe. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. leteh. karahajengan. jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. pang keto nyen adi. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan.• Palemahan. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. Palemahan. ngicalang momoangkarane. turmaning ngwawa palemahan druene. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. masimakrama ring para jana sami. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. nglestariang wewidangan. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. mangda masikian. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki.

Çantih.wantah akidik. Om Çantih. puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. Çantih Om . anggah-ungguhing basa. Makawasananing atur. Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun. sakadi unjuk lungsur. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->