NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

sane mangkin. inggih punika : • Parahyangan. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. makamiwah makrama desa. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. ngastiti mangda waras. Tri maartos tetiga. Mungguing bhoga. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine. Sarana minakadi margi. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. pasar. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. sampun wenten sakadi babuatane. upabhoga. karya sane abot dados ingan. punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. genah aguron-guron marupa sekolah. bale banjar.don. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang. sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. Duaning asapunika. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. Sakemaon. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. Hita maartos bagia. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. satata ngulati. “globalisasi” sane sampun mapikolih. • Pawongan. . Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin.

Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. mangda sida nyaika aken ikang budhi. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. Palemahan. Parahyangan. dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. Yening sampun prasida kamargiang makasami. sane kabaos papa. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. Para panureksa sane kusumayang titiang.• Palemahan. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. leteh. nglestariang wewidangan. Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. Mangda sida punika sami becik. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. mala. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. Inggih. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. masimakrama ring para jana sami. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. turmaning ngwawa palemahan druene. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. ngicalang momoangkarane. mangda masikian. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin. karahajengan. kasusilan. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. ilangin malu papa nerakane. degag letuhe. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. pang keto nyen adi. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. Pawongan. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki.

Çantih. Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun. Makawasananing atur. Om Çantih.wantah akidik. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. anggah-ungguhing basa. puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. sakadi unjuk lungsur. Çantih Om .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful