P. 1
Tug As

Tug As

|Views: 36|Likes:
Dipublikasikan oleh aryhuntz

More info:

Published by: aryhuntz on Jan 08, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2012

pdf

text

original

NGRAJEGANG DESA PAKRAMAN MALARAPAN ANTUK TRI HITA KARANA

Suksma atur titiang majeng ring sang ugrawakya antuk galah sane sampun kapaica ring sikian titiang. Inggih, Ratu pamiarsa sareng sinamian, mustikannyane ida dane sareng sami sane kusumayang titiang, Pinaka murweng jagat Blahbatuh, palungguh Camat sane dahat kusumayang titiang, Para panureksa sane kusumayang titiang, Punika taler para pamilet saha pamiarsa sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang matur piuning ring ida dane sareng sami, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Parama Wisesa, malarapan antuk pangastungkara, “Om Swastyastu”. Angayu bagia pisan manah titiang prasida mapupul, masadu ajeng sareng ida dane sinamian, jagi nyarengin pacentokan mapidarta. Sayuakti titiang rumasa ring padewekan tambet tur kalintang wimuda, jugul punggung, cangkah cumangkah nyarengin pacentokan puniki. Satmaka titiang nasikin segara, nanginin ida dane rikalaning sampun malinggih, matur amatra ring ida dane sane sampun pawikan. Sakewanten, pinaka yowana Bali, meled manah titiang sareng-sareng nglestariang budaya baline majalaran nyarengin pacentokane puniki. Duaning asapunika, ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang jaga nguningayang indik daging sane mamurda, “Ngrajegang Desa Pakraman Malarapan antuk Tri Hita Karana”. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, sayuakti pisan sekadi mangkin, sami pada ngwikanin, rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab druene sareng sami sampun sekala molihing

sapunapi pidabdab sane patut kalaksanayang anggen ngrajegang desa pakraman druene? Napi sane utama anggen dasar pidabdabe puniki? Nenten ja sios wantah sane kawastanin “Tri Hita Karana”. ngastiti mangda waras. Mungguing bhoga. • Pawongan. makamiwah makrama desa. kawentenane puniki prasida mapuara kaon yening iraga sareng sami nenten sayaga nglestariang budaya bali druene. . genah aguron-guron marupa sekolah. lan paribhoga sami sampun sakadi sapatutnyane. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika. satata ngulati. Karana inggih punika sane ngranayang utawi sane ngawinang. Tiosan ring punika taler sangkaning panglimbak pariwisatane miwah sane kabaos sakadi mangkin. “globalisasi” sane sampun mapikolih. Sarana minakadi margi. Sakemaon. pasar. punapi antuk ngastawa ring Ida Sang Hyang Parama Kawi mangda Ida satata suweca ring iraga sareng sinamian. inggih punika pasawitran lan pasametonan sane becik risajeroning masimakrama. keneng-keneng briak-briuk makrama banjar. upabhoga. bale banjar. Pamiarsa sareng sami sane banget tresna sihin titiang.don. ngulati mangda keneng-keneng masemeton. Tetiga pidabdab sane prasida ngametuang karahayuan jagat. karya sane abot dados ingan. sampun wenten sakadi babuatane. pinaka nyinaring jagat utawi listrik. kenak pinaka bekel nglaksanayang swadarmane. duaning parahyangan punika wantah genah sane pinih utama rikalaning iraga nunas karahajengan. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. utsaha ngrajegang desa pakraman mabuat pisan kalaksanayang mangda budaya bali druene nenten rered wit sangkaning pikobet panglimbak pariwisata turmaning globalisasine. sane mangkin. inggih punika : • Parahyangan. Hita maartos bagia. punika sami silih sinunggil sangkaning utsaha nyujur karahayuan jagat pamekasnyane ring soang-soang desa pakraman pinaka unteng turmaning pamucuk sane ngrajegang budaya baline. Duaning asapunika. Tri maartos tetiga.

dhirgayusa mahartam namastu jagadhitayam. mara ngidang lantas ngulati ane madan rahayu. Palemahan. nglestariang wewidangan. ritatkala Ida Sang Kresna ngicenin piteket ring ida Sang Arjuna. mangda masikian. Pawongan. karahajengan. Dumogi wenten pikenohnyane yadiastun . Yening punika kautamane sampun prasida kamargiang. cutet atur titiang ngiring sareng sami ngawit mangkin tunggilang kayune ri sajeroning ngawerdiang pingkalih nglimbakang utsaha ngrajegang desa pakraman druene soang-soang. degag letuhe. Ida dane sareng sami sane wangiang titiang. ngicalang momoangkarane. masimakrama ring para jana sami. ngulati Bali sane ajeg tur lestari. miwah makasami sane metuang nenten rahayu. pang keto nyen adi. yen adi edot ngalih ane madan melah wiadin sukerta. Mangda sida punika sami becik. Dagingnyane : Ngulati sane kabaos kautaman. janten eman antuk iraga ngulati kabecikan ring jagat druene puniki. turmaning nureksin wawidangan mangda becik tur lestari. punapi antuk nyaga wewidangane mangda satata sida asri keton rikalaning iraga mapidabdab mangda sida ngamangguhang sane kabaos. mala. kasusilan. “Ksayan ikang papa nahan prayojana”. ilangin malu papa nerakane. wantah asapunika sane prasida atur uningayang titiang rahinane mangkin.• Palemahan. Tri Hita Karanane punika nenten dados pasahang. turmaning ngwawa palemahan druene. leteh. Mungguing sane sampun munggah ketah ring sastrane utawi ring katattwan Mahabharatane. Para panureksa sane kusumayang titiang. rikalaning ngastawa Ida Sang Hyang Widhi. jeg pastika sampun desa pakraman druene ajeg. Yening sampun prasida kamargiang makasami. sane kabaos papa. mangda sida nyaika aken ikang budhi. Santukan punika satmaka dasar pamargi para janane sareng sami ngulati sane kabaos karahayuan jagat. sapunapi antuk mangda prasida matunggilan. Parahyangan. Boya ja wenten sios wantah adnyanan ida dane. kadi puniki : Adi Sang Arjuna idewa. Inggih.

wantah akidik. anggah-ungguhing basa. Om Çantih. Çantih. lugrayang titiang nunas geng rna sinampura. sakadi unjuk lungsur. Çantih Om . Manawita wenten atur titiang sane tan manut ring kayun. puputang titiang antuk ngaturang parama Çantih. Makawasananing atur.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->