N y nescaya = pasti y nestapa = duka y ngeri = dahsyat, seram y niat = hasrat y nilai = harga y nyaring = lantang, kuat y nyaris

= hampir-hampir y nyata = terang y nyawa = jiwa y nyenyak = lena y onak = duri y ongkos = belanja, wang

K
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

L kabur = samar kacak = tampan kahwin = nikah kais = cakar kaji = selidik kaku = kejang kamar = bilik kambus = timbus karam = tenggelam karya = ciptaan kasih = sayang kaum = bangsa kawan = sahabat kawasan = daerah kecuali = melainkan kekal = abadi kemas = rapi kembali = pulang kenang = ingat kerap =selalu ketara = jelas khas = istimewa khidmat = bakti kerling = jeling kitab = buku kolot = kuno kunjung = ziarah kurun = abad kutip = pungut
y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y

lada = cili lafaz = cakap laga = adu laju = pantas laknat = kutuk lambang = tanda lambat = lewat lancar = fasih lantang = nyaring lapang = luas larang = tegah laris =laku layak = sesuai lazat = enak lelap = lena lengang = sepi lengkap = cukup lenyap = hilang loba = tamak luruh = gugur

supaya agung .asuh ajuk .pindah alpa .padah akur .malu ajaib .A y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y B abad .sangka agar .pelawa ajal .hujung akibat . gelisah cengkeram = cagaran cepat = pantas cerah = terang cerai = pisah cerita = kisah ceramah = syarahan cerdik = bijak cermat = teliti ciri = sifat cocok = sesuai contoh = teladan cuai = lalai cuci = basuh cukup = genap cuma = hanya cungkil = korek curam = cerun curiga = sangsi .pelik ajak .besar ahli .lapor agak .tanda alas .perkakas alih .fikiran akhir .hamba abu .anggota aib .dunia alamat .kekanda abdi .kurun abadi .kekal abang .saksama adu .adinda adil .ejek akal .resam adik .kalah alam .damai y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y C badai = ribut badan = tubuh bagi = beri bagus = baik bah = banjir bahan = benda bahang = panas bakat = kebolehan baki = sisa bakti = jasa bakul = raga bala = bencana balam = kabur baligh = dewasa balu = janda balut = bungkus bangga = megah bangkit = bangun bangkang = bantah bantai = pukul banting = hempas bantu = tolong banyak = ramai bapa = ayah barang = benda basah = kuyup basuh = cuci batin = jiwa bayu = angin bebal = bodoh bebas = merdeka bekas = tanda belas = kasihan benar = betul bengis = garang bentuk = rupa berita = khabar biasa = lazim biaya = belanja bijak = cerdik bilik = kamar bimbang = khuatir binatang = haiwan bising = riuh y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y cabang = cawangan caci = hina cahaya = sinar cakap = tutur calon = bakal cambah = tumbuh campak = buang cantik = indah carik = koyak cedera = luka cegah = halang cekap = mahir celaka = malang celana = seluar cemar = keji cemas = bimbang.mempunyai adab .cuba ada .debu acu .lapik alat .maut ajar .setuju alah .lalai aman .sopan adat .

D y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y E dacing = neraca daerah = kawasan daftar = senarai dahaga = haus dahsyat = ngeri daif = hina daki = panjat dakwa = tuduh damai = aman danau = tasik dandan = hias darjat = pangkat dasar = asas datang = sampai datar = rata daya = tenaga dedah = buka dekad = dasawarsa dekat = hampir denda = hukum dengki = cemburu dekat = hampir deras = cepat desa = kampung diam = senyap didik = asuh dingin = sejuk duga = cuba duit = wang duka = sedih dukun = bomoh dusta = bohong dusun = kebun y y y y y y y y y y F edisi = keluaran ejek = cemuh elak = hindar elok = cantik emak = ibu enak = lazat enggan = ingkar erat = karib erti = makna esa = satu y y y y y y y faedah = manfaat faham = tahu fajar = subuh fakir = miskin fasal = sebab fikir = ingat fitnah = tuduh .

P y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y R padat = penuh pahlawan = perwira pakar = ahli paling = amat palsu = tiruan palu = pukul pancar = sinar pancung = potong pangkal = permulaan pantang = larang paras = wajah patuh = taat payah = sukar pedoman = panduan peladang = petani pelihara = bela penat = letih peraduan = pertandingan perintah = arah perkasa = gagah perli = ejek pinggir = tepi pulih =sembuh punca = sebab pusara = kubur putar = pusing y y y y y y y y y y y S rabak = koyak rakan = kawan rakus = gelojoh ramal = teka ratap = tangis rayu = pujuk rejam = lempar rempuh = langgar reka = cipta ria = gembira riwayat = kisah y y y y y y y y y y y y y saat = detik saksama = adil santun = sopan sayu = pilu sederhana = sedang semangat = jiwa segera = cepat sekitaran = sekeliling seteru = musuh selesai = siap sisi = tepi siuman = waras syor = cadangan .

M y y y y y y y y y y y y T maaf = ampun mahir = cekap makam = kubur makmur = mewah mamah = kunyah mampu = sanggup mangsa = korban masyhur = terkenal matlamat = tujuan mekar = kembang merana = derita mercu = puncak y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y N y y y y y y y y y y y nafi = sangkal nafkah = rezeki naib = penolong nakal = jahat nakhoda = kapten nampak = lihat nanti = tunggu nasib = tuah nasihat = ajaran nilai = mutu nyaris = hampirhampir taat = patuh tabah = berani tabiat = kelakuan tamadun = peradaban tampan = kacak taraf = darjat tangkas = cepat tatap = renung taufan = ribut tegah = larang teguh = kukuh tekun = rajin teka = agak telaga = perigi temu = jumpa tenaga = daya tentera = askar tepi = pinggir teruna = pemuda tolong = bantu tonton = lihat tubuh = badan turut = ikut tutur = cakap y y y y y y y y y y wajib = mesti waktu = masa wangi = harum wanita = perempuan warkah = surat wartawan = pemberita waspada = hati-hati waswas = ragu wawancara = temuramah wujud = ada Y y y y yakin = percaya yatim = piatu yuran = bayaran Z y y y zalim = kejam ziarah = lawat zuriat = keturunan U y y y y y y y y y y O y y y onak = duri orang = manusia otak = akal ubah = tukar uji = duga umpama = seperti untuk = bagi untung = faedah usaha = ikhtiar usang = buruk usia = umur utus = hantar uzur = sakit W y y y wafat = mati wajah = muka wajar = patut .