Pendekatan Kuantitatif

Disediakan Oleh :
ABDUL NAJIB B. AWANG @ ABDUL HALIM 22 Tahun BLOK NURI 302

skor-Z. Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min. dan sebagainya. ‡ Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. median. bercorak linear.‡ Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti . peratusan. dan menumpukan kepada hasil. mod. mempunyai penjadualan yang jelas. . sisihan piawai. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka. skor-T. mempunyai darjah kekaburan yang minima. varian. data-data numerikal atau statistik. ‡ Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur .

Pendekatan Kualitatif .

. ‡ Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. ‡ Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal.‡ Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti . Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil. ‡ Ia kurang berstruktur. terbuka dan lebih menumpukan kepada proses.

Perbezaan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .

Kuantitatif ‡kaedah postivis. kemasyarakatan. ‡eksperimental. ‡konsep makna ‡Esei ‡ pemahaman ‡ pembentukan fenomena ‡ konteks dan triangulasi bidang antropologi. yang dikaji oleh psikologi. sains politik. sosiologi dan sejarah Kaedah Penyelidikan Konsep Utama ‡konsep variable ‡konsep hipotisis kepercayaan ‡Operasional ‡ kesahan dan signifikan Sudut bidang sains asas. perindustrian. penghuraian ‡ kajian lapangan ‡ kajian sejarah ‡ kajian kes. penyelidik kejuruteraan. linguistic. ‡data numarika ‡ujian statistik Kualitatif ‡kaedah interpretif. ekonomi dan pendidikan . ‡data verbal ‡ triangulasi data.

‡temubual tidak berstruktur ‡ rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Reka Bentuk Kajian Sudut Sampel sampel bersaiz besar. ‡meningkatkan kefahaman. ‡menunjukkan perbezaan. ‡ menunjukkan hubungan. ‡menyatakan kejadian semulajadi ‡menerangkan kejadian secara verbal. persampelan bukan kebarangkalian . pemilihan sampel secara rawak. meramal tingkah laku ‡menerangkan kejadian secara statistik ‡Eksperimental ‡ kuasi eksperimental ‡temubual berstruktur. kaedah persampelan kebarangkalian. ‡Pemerhatian ‡ pemerhatian peserta. ‡menghuraikan kenyataan. ‡pemerhatian berstruktur dan tinjauan ‡melengkapkan teori. berskala kecil. ‡membina fakta.Kuantitatif Kualitatif Tujuan ‡menguji teori.

‡Spesifik ‡ struktur ‡telah ditetapkan dan menggunakan skala kaedah kualitatif adalah sebaliknya.Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Dara mengumpul data secara : ‡kuantiti ‡Bilangan ‡ pengukuran ‡ statistik ‡penghuraian deskriptif ‡nota pandangan ‡ catatan verbal ‡ rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis Data ‡menganalisis data secara deduktif dan statistik ‡menganalisis secara tertutup. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format Instrument ‡lebih formal. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful