Pendekatan Kuantitatif

Disediakan Oleh :
ABDUL NAJIB B. AWANG @ ABDUL HALIM 22 Tahun BLOK NURI 302

data-data numerikal atau statistik. sisihan piawai. peratusan. mempunyai darjah kekaburan yang minima.‡ Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti . bercorak linear. mod. varian. dan menumpukan kepada hasil. . ‡ Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. skor-Z. Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min. median. skor-T. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka. ‡ Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur . dan sebagainya. mempunyai penjadualan yang jelas.

Pendekatan Kualitatif .

terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. ‡ Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil.‡ Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti . ‡ Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal. . ‡ Ia kurang berstruktur.

Perbezaan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .

‡konsep makna ‡Esei ‡ pemahaman ‡ pembentukan fenomena ‡ konteks dan triangulasi bidang antropologi. penghuraian ‡ kajian lapangan ‡ kajian sejarah ‡ kajian kes. perindustrian. sains politik. penyelidik kejuruteraan. ‡data numarika ‡ujian statistik Kualitatif ‡kaedah interpretif.Kuantitatif ‡kaedah postivis. sosiologi dan sejarah Kaedah Penyelidikan Konsep Utama ‡konsep variable ‡konsep hipotisis kepercayaan ‡Operasional ‡ kesahan dan signifikan Sudut bidang sains asas. ‡eksperimental. ekonomi dan pendidikan . linguistic. ‡data verbal ‡ triangulasi data. yang dikaji oleh psikologi. kemasyarakatan.

meramal tingkah laku ‡menerangkan kejadian secara statistik ‡Eksperimental ‡ kuasi eksperimental ‡temubual berstruktur. kaedah persampelan kebarangkalian. ‡meningkatkan kefahaman. persampelan bukan kebarangkalian . ‡temubual tidak berstruktur ‡ rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Reka Bentuk Kajian Sudut Sampel sampel bersaiz besar. ‡pemerhatian berstruktur dan tinjauan ‡melengkapkan teori. ‡menyatakan kejadian semulajadi ‡menerangkan kejadian secara verbal. berskala kecil. ‡menunjukkan perbezaan. ‡Pemerhatian ‡ pemerhatian peserta. pemilihan sampel secara rawak. ‡menghuraikan kenyataan.Kuantitatif Kualitatif Tujuan ‡menguji teori. ‡ menunjukkan hubungan. ‡membina fakta.

. ‡Spesifik ‡ struktur ‡telah ditetapkan dan menggunakan skala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format Instrument ‡lebih formal.Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Dara mengumpul data secara : ‡kuantiti ‡Bilangan ‡ pengukuran ‡ statistik ‡penghuraian deskriptif ‡nota pandangan ‡ catatan verbal ‡ rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis Data ‡menganalisis data secara deduktif dan statistik ‡menganalisis secara tertutup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful