Pendekatan Kuantitatif

Disediakan Oleh :
ABDUL NAJIB B. AWANG @ ABDUL HALIM 22 Tahun BLOK NURI 302

sisihan piawai.‡ Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti . . Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min. mempunyai penjadualan yang jelas. dan menumpukan kepada hasil. bercorak linear. dan sebagainya. mempunyai darjah kekaburan yang minima. skor-T. skor-Z. mod. varian. ‡ Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur . ‡ Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. data-data numerikal atau statistik. median. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka. peratusan.

Pendekatan Kualitatif .

‡ Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal. ‡ Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. . ‡ Ia kurang berstruktur. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil. terbuka dan lebih menumpukan kepada proses.‡ Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti .

Perbezaan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .

sosiologi dan sejarah Kaedah Penyelidikan Konsep Utama ‡konsep variable ‡konsep hipotisis kepercayaan ‡Operasional ‡ kesahan dan signifikan Sudut bidang sains asas. yang dikaji oleh psikologi. ‡data verbal ‡ triangulasi data. ‡eksperimental. linguistic.Kuantitatif ‡kaedah postivis. sains politik. ‡data numarika ‡ujian statistik Kualitatif ‡kaedah interpretif. ‡konsep makna ‡Esei ‡ pemahaman ‡ pembentukan fenomena ‡ konteks dan triangulasi bidang antropologi. kemasyarakatan. ekonomi dan pendidikan . penyelidik kejuruteraan. penghuraian ‡ kajian lapangan ‡ kajian sejarah ‡ kajian kes. perindustrian.

‡pemerhatian berstruktur dan tinjauan ‡melengkapkan teori. meramal tingkah laku ‡menerangkan kejadian secara statistik ‡Eksperimental ‡ kuasi eksperimental ‡temubual berstruktur. ‡ menunjukkan hubungan. ‡membina fakta. ‡menunjukkan perbezaan. ‡temubual tidak berstruktur ‡ rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Reka Bentuk Kajian Sudut Sampel sampel bersaiz besar. pemilihan sampel secara rawak. ‡menghuraikan kenyataan. ‡menyatakan kejadian semulajadi ‡menerangkan kejadian secara verbal. ‡meningkatkan kefahaman. kaedah persampelan kebarangkalian. berskala kecil. persampelan bukan kebarangkalian .Kuantitatif Kualitatif Tujuan ‡menguji teori. ‡Pemerhatian ‡ pemerhatian peserta.

dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format Instrument ‡lebih formal.Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Dara mengumpul data secara : ‡kuantiti ‡Bilangan ‡ pengukuran ‡ statistik ‡penghuraian deskriptif ‡nota pandangan ‡ catatan verbal ‡ rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis Data ‡menganalisis data secara deduktif dan statistik ‡menganalisis secara tertutup. . ‡Spesifik ‡ struktur ‡telah ditetapkan dan menggunakan skala kaedah kualitatif adalah sebaliknya.