Pendekatan Kuantitatif

Disediakan Oleh :
ABDUL NAJIB B. AWANG @ ABDUL HALIM 22 Tahun BLOK NURI 302

dan menumpukan kepada hasil. peratusan.‡ Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti . ‡ Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur . mempunyai darjah kekaburan yang minima. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka. mod. dan sebagainya. median. data-data numerikal atau statistik. ‡ Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. . Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min. bercorak linear. mempunyai penjadualan yang jelas. sisihan piawai. skor-Z. skor-T. varian.

Pendekatan Kualitatif .

‡ Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti . ‡ Ia kurang berstruktur. ‡ Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. . ‡ Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal. terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil.

Perbezaan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .

sains politik. ‡eksperimental. penyelidik kejuruteraan. kemasyarakatan.Kuantitatif ‡kaedah postivis. ekonomi dan pendidikan . ‡data verbal ‡ triangulasi data. ‡konsep makna ‡Esei ‡ pemahaman ‡ pembentukan fenomena ‡ konteks dan triangulasi bidang antropologi. linguistic. sosiologi dan sejarah Kaedah Penyelidikan Konsep Utama ‡konsep variable ‡konsep hipotisis kepercayaan ‡Operasional ‡ kesahan dan signifikan Sudut bidang sains asas. ‡data numarika ‡ujian statistik Kualitatif ‡kaedah interpretif. penghuraian ‡ kajian lapangan ‡ kajian sejarah ‡ kajian kes. yang dikaji oleh psikologi. perindustrian.

kaedah persampelan kebarangkalian. ‡ menunjukkan hubungan.Kuantitatif Kualitatif Tujuan ‡menguji teori. ‡menunjukkan perbezaan. ‡pemerhatian berstruktur dan tinjauan ‡melengkapkan teori. ‡meningkatkan kefahaman. ‡temubual tidak berstruktur ‡ rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Reka Bentuk Kajian Sudut Sampel sampel bersaiz besar. ‡Pemerhatian ‡ pemerhatian peserta. meramal tingkah laku ‡menerangkan kejadian secara statistik ‡Eksperimental ‡ kuasi eksperimental ‡temubual berstruktur. persampelan bukan kebarangkalian . ‡menghuraikan kenyataan. berskala kecil. ‡membina fakta. pemilihan sampel secara rawak. ‡menyatakan kejadian semulajadi ‡menerangkan kejadian secara verbal.

Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Dara mengumpul data secara : ‡kuantiti ‡Bilangan ‡ pengukuran ‡ statistik ‡penghuraian deskriptif ‡nota pandangan ‡ catatan verbal ‡ rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis Data ‡menganalisis data secara deduktif dan statistik ‡menganalisis secara tertutup. . dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format Instrument ‡lebih formal. ‡Spesifik ‡ struktur ‡telah ditetapkan dan menggunakan skala kaedah kualitatif adalah sebaliknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful