Pendekatan Kuantitatif

Disediakan Oleh :
ABDUL NAJIB B. AWANG @ ABDUL HALIM 22 Tahun BLOK NURI 302

skor-T. bercorak linear. peratusan. . mempunyai penjadualan yang jelas. median. varian. mod. skor-Z. dan menumpukan kepada hasil. ‡ Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur . mempunyai darjah kekaburan yang minima. ‡ Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min.‡ Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti . dan sebagainya. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka. data-data numerikal atau statistik. sisihan piawai.

Pendekatan Kualitatif .

Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil.‡ Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti . . ‡ Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. ‡ Ia kurang berstruktur. ‡ Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal.

Perbezaan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .

perindustrian. ‡data numarika ‡ujian statistik Kualitatif ‡kaedah interpretif. ‡data verbal ‡ triangulasi data. ekonomi dan pendidikan . kemasyarakatan. sosiologi dan sejarah Kaedah Penyelidikan Konsep Utama ‡konsep variable ‡konsep hipotisis kepercayaan ‡Operasional ‡ kesahan dan signifikan Sudut bidang sains asas. ‡konsep makna ‡Esei ‡ pemahaman ‡ pembentukan fenomena ‡ konteks dan triangulasi bidang antropologi. ‡eksperimental. penghuraian ‡ kajian lapangan ‡ kajian sejarah ‡ kajian kes. yang dikaji oleh psikologi.Kuantitatif ‡kaedah postivis. penyelidik kejuruteraan. linguistic. sains politik.

persampelan bukan kebarangkalian . ‡menghuraikan kenyataan. ‡Pemerhatian ‡ pemerhatian peserta. ‡menyatakan kejadian semulajadi ‡menerangkan kejadian secara verbal. ‡menunjukkan perbezaan. ‡membina fakta. berskala kecil. kaedah persampelan kebarangkalian. meramal tingkah laku ‡menerangkan kejadian secara statistik ‡Eksperimental ‡ kuasi eksperimental ‡temubual berstruktur. ‡ menunjukkan hubungan. ‡meningkatkan kefahaman. ‡temubual tidak berstruktur ‡ rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Reka Bentuk Kajian Sudut Sampel sampel bersaiz besar.Kuantitatif Kualitatif Tujuan ‡menguji teori. pemilihan sampel secara rawak. ‡pemerhatian berstruktur dan tinjauan ‡melengkapkan teori.

‡Spesifik ‡ struktur ‡telah ditetapkan dan menggunakan skala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format Instrument ‡lebih formal. .Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Dara mengumpul data secara : ‡kuantiti ‡Bilangan ‡ pengukuran ‡ statistik ‡penghuraian deskriptif ‡nota pandangan ‡ catatan verbal ‡ rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis Data ‡menganalisis data secara deduktif dan statistik ‡menganalisis secara tertutup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful