Pendekatan Kuantitatif

Disediakan Oleh :
ABDUL NAJIB B. AWANG @ ABDUL HALIM 22 Tahun BLOK NURI 302

skor-T. sisihan piawai. peratusan. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka. . ‡ Dari segi skop kajian ia boleh melibatkan responden yang besar. dan sebagainya. mempunyai darjah kekaburan yang minima. mempunyai penjadualan yang jelas. median.‡ Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti . bercorak linear. skor-Z. varian. ‡ Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur . mod. dan menumpukan kepada hasil. Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti min. data-data numerikal atau statistik.

Pendekatan Kualitatif .

‡ Pendekatan kualitatif pula berasaskan kualiti . terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil. ‡ Ia kurang berstruktur. . ‡ Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. ‡ Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal.

Perbezaan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif .

sosiologi dan sejarah Kaedah Penyelidikan Konsep Utama ‡konsep variable ‡konsep hipotisis kepercayaan ‡Operasional ‡ kesahan dan signifikan Sudut bidang sains asas. ‡eksperimental. penyelidik kejuruteraan. ‡data verbal ‡ triangulasi data. penghuraian ‡ kajian lapangan ‡ kajian sejarah ‡ kajian kes. ‡data numarika ‡ujian statistik Kualitatif ‡kaedah interpretif. ‡konsep makna ‡Esei ‡ pemahaman ‡ pembentukan fenomena ‡ konteks dan triangulasi bidang antropologi. linguistic. perindustrian.Kuantitatif ‡kaedah postivis. ekonomi dan pendidikan . yang dikaji oleh psikologi. kemasyarakatan. sains politik.

meramal tingkah laku ‡menerangkan kejadian secara statistik ‡Eksperimental ‡ kuasi eksperimental ‡temubual berstruktur. ‡menghuraikan kenyataan. pemilihan sampel secara rawak. ‡membina fakta. ‡pemerhatian berstruktur dan tinjauan ‡melengkapkan teori. berskala kecil. ‡meningkatkan kefahaman. ‡temubual tidak berstruktur ‡ rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Reka Bentuk Kajian Sudut Sampel sampel bersaiz besar. persampelan bukan kebarangkalian . ‡menunjukkan perbezaan.Kuantitatif Kualitatif Tujuan ‡menguji teori. ‡ menunjukkan hubungan. kaedah persampelan kebarangkalian. ‡Pemerhatian ‡ pemerhatian peserta. ‡menyatakan kejadian semulajadi ‡menerangkan kejadian secara verbal.

.Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Dara mengumpul data secara : ‡kuantiti ‡Bilangan ‡ pengukuran ‡ statistik ‡penghuraian deskriptif ‡nota pandangan ‡ catatan verbal ‡ rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis Data ‡menganalisis data secara deduktif dan statistik ‡menganalisis secara tertutup. ‡Spesifik ‡ struktur ‡telah ditetapkan dan menggunakan skala kaedah kualitatif adalah sebaliknya. dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format Instrument ‡lebih formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful