EAK IMTAITAS ANCGOTA DPR MENURM IJIIDANGI]NDANG NOMOR 27 TAffUN TENIANG MP& DPR, DPD DT]Y DPRD (Studt

Tert ng Hst A!.!i ldrnusir)

2OO9

SKBIPSI

Itiit,M

@ea M.he ttl S.bohofu" P6ratu6 A & Mdp.roL& Gela. S4det Eatum

rr'tTI{TA NURI'L ATIKA

051,ltlox

DEPARIEMEN PENDIDT(AN NASTONAI,
FAKT'LTAS EUKT,M
VNTVERSITAS ANDALAI PA.DANG
2010 No, R.g

3ltlPK

VU0?2010

57 ABSTR{K DPR Jncrupakan lcmbaga pcfrakilan rxktar trng berkedudukm sehagai lembaga negara Hak imuniras meruprkrn salah sru hak anggota DPR )ane diatur dalrn pasal 196 Unddg-Unddg Nonor 27 Tanun 2009 bahRa angAota DPR tidak dapltdnuntur dj depan penAsdilan. DPDdan DPRD ha. SehubutrgaD dcn8an kcdudukar setlap oranE scbagai sarEa neAara adrlah samr dm tidak ada b.ri .lt dalan menSeluarkan pohtaha.lrn bxhRdundms undangNomor2? l ahuD 2009 rcntaneMPR.!p!l DpR ataup(tr di nrenSumumkal materi yrng tel.tjuea diaru ol€h da lenib Jrn kode etik DPR tapianggola DPR scr nE sekali'nelan$nrratalcdib bxhkan kodcclik DfR iru sendni yang nanlinyr rnggoh DPR nrcmsr dilindungi oleh hak imuritas.rrkultlsttukunUnirersit$Andilrs.laiggxrdi maka dapxr dilxtuka pongaduai kepadr Bdan Kehomatan.t peml2raD. dalan.ngcdai hak imdnnas bhadap anggob DIR menurur Undlng-Undan8 Nomor 27 Tahun 2009 dan bagaimanakah prcsedu ponyelesrian hadlrn :hibat Pdbgglrr hdk imdnirrs oleh . petrBatumn hak in0nih! tcdrdqr rsgoh DPR menurutljnddg ljndang Ndmdr2? Tlhun 2009. Mctodc pengnnpuian dalanyx adalrh d. pengcunrn hak imlnib tsebd agar iidak salah D.R lidak berlaku dalani hol onagob ya.trcc4iin drlan rcrliidip uidang-undais bftbur ]rorrsid r } {udi dr . dr/ahu llar .r Kcsinpulan daripenelitian iniad. dadaEu pcMap. Mclodc yane di8unakan dalam pcrclirian ini adalah nclodc kualikril' sedanskatr pcndekatan yang disunakm adaiah yu.g bcsangk(.nggolx DPR menuru1 ljnd g und g Nonlor 27 'Iahun 2009.nclitian.inc uku.. letunya .5pakah msalah hukum lane rimbul m.dprl DPR yrng berkrihn donean lirngsi setu tugds dan *rwenang DPRj llal ifrunnas aqgola Dl.kumen den8lo mcngaMlhh brnan hukum dihkukrn secara logh mcnaeunakan akal sch. tldak datat dlga.idk{omatit Pcnclitian ini be6ill{ deskriFril dalan bentuk kalihrt tairu nentdjikan lpa g ditedeh dari pclaksxnaai p. DPR.danld di fruk3 hukLrn bcnni ak menutup kemungkinan unluk dapal dilaporlan kcpada pihk kcpolisian.usdiumik le6ih ielrs.20t0) 2OO9 (vynt. sunbcr da{a dalan Fnelirian ini beraul dari sumber kepusxkaai.IIAK IMUNTTAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR2T TAHUN TENTANG MPR.nrarqrkru katuD.06l40026. DPR.n tendatar ydng dikdmukakrnnyr di ddm. pendyaxn.asialln a{atr hal lain yme dinaksud dalam kelcfnran mcnecna i ialEia ncgsa scs uai dcn gb kecntuan perdtudn perundbg undangd AnSgou lrl. DPD DAN DPRD (SludiTentrns Hak Asrsi Manusia) hrl!m.n.NurulAiik!.h dkepakaridrlam npat tenutut unruk diml. fuabila rcrjadi p. Adapun noniadi rumusan ma\alah dala'n penuLkan skripsi iDi adalsh basoiman.

tirngsi temtdsa pe*aldtm arau pdtchcn bid&ya dibedakd le dald tga tunssi.gai eegob prlenen yos tercantum datd tonstilusi p6at 20A ayat (3) yeg lebilt lanjul diatu daran Lhdtus-Und&s Nomor2T Tanun 200q H. penany@.al lt6 Undans Undmg Nooor 27 ditulur di Tahun 2009. dmEh. de DPRD. DPRD provi. dan telah nenbentuk alal_ Bade Muyawdah.J.1tr DPRD Kabupaten4{ob alat kel€.1Ed).sa lenbuat undes_ und&s.ctrahnya yahu MFR.k dlpat dcp pengadild tena phyat@.r Di Indoncsia. Suru lenbaga yag lidat adalon ka ta6 pentingnya datd suaD neCm dcmokmsi lmbaga lcgislarifaku l@in di(erDr sbagai temb. Datd ftnjatstan O tunasinya &sCota DpR memiliki hal seb. dar.i lnan|nq 'lo'.i. DpD.BAB I PENDAHULUAN Sebasaj hait pemiritran muh (penitu) bgntalif dald rara ranun 2009.ke salah satu hat agsora DpR ymg dianu dald . yaitu tuesi lesistdi (tcgislario.hho|q Necqa ) /t. Bahkan Frtemcn pd. Badd Anesarin. Badd L€sislsi dM Bada KehonaLan. saar ini tclah lerbentu( lcnbaga-tembasa paneren lepencnntahm sesuai tevet ti.s' .| .a.gkapdr DPRD sepeni Konrisi. DpR.4PTBhu4alLI!Popul.u p€nljapat L. Anasola LrpR tida.s Derup.l imunir. nbssj !€nsawan (contot) dan linesi angg@ .

ba.ug rli(eDukaktunya idL Lr Ji l@ EDr npR her^Jibn JdJ relgT tLro en h.k di d.jktu kepada asgora DpR sebmsnra htrya be.las ya.muiraj essola DpR tidak bert.hd Fsr t%adO) r dalihd!:i.!4 w€ae@s DpR le6ebul. c6 :yat (a) unda .g diberikan pada sseo& lesistatif dn&ceg untu( nenj@in Dcn)al1nE'ndd tcleFJre-n st{6 per ugsora tegistarif dar menccgalr oe.. peney@\ dtu/arau pendaFl J. Cu-.l. frt3.e_latu pohiknva 6 1ni bira nenjadi sutu kekurhn densm ehbet€hbct datam ranska tugas. Angaota l)pR dapar Ddh nenegumku hat imunir4 hruk ncndisrredirka la$.kail dcns& ketchbag@ Daka berlaku di itu h.4 Hot.dJd (c1 apla*allI Lihd danr pet i% ayar (2) Lodee-Lidms Nond 27 ]!hui ?0@ da'r-. yang reic run dalan kercnrb nogenai ran4ia nega6 s6ui dengtu ketenlm pemtum pemd g Hsk imuild yes dibo. hal ini hak nnunira tc.tus djkcmutakamy! baik s{a€ Ina nlutun renulk luar rarat DPR yana bcrkaiEd di d€nae funasi scia tur4 dxn Anegola DpR ridlk daFt diganti dtNaku rdena pehyar@.tu dataD hal ggot! yang be$anekut& ncngununrtan harcri yana relai dkepakaii datm rapal renutup unluk dlahdiaktu alau hat lain.latu dalan rapar sebab apabih hat nruiIls telap melekat di tur mtar DpR nralG hat ihunills iru dapal disltansuale.tah mplr DpR dd.k inuitls dalm npar DpR Hal imu.

DPfr dan DPRD yans mcnegdiska bahwa trggola DpR mcnpMyri hak imunilas atau hal lckcb. Anscota DPR lid.i.nya baik di dalam ralar DPR mpal DPR yeg berkaisn denAa tungsi Fna tuS6 d wevendg nErcka.darah : L Dalm UndMg Undlng Dasar NcgaraRepublik lndoncsia {tilrur neneenai hak imunilas ]ailr Fada lasal ?0A ryat (r) db lrsal ?8 hurufaseni lebil) lanjut pada pasal 196 Unddg undane Nom. yang Hal iounitas msaola DtR lidak b€rlala dald hal msgoe bermekutan nenemunkan mareri l. p€nmym. dd/al?u se@a lhan pcndapxl yang dikenukatmny. DPR. bait naupu tcrrulis di dalam mpat DPR araupun di lud rapar DpR yans bcrk. DPD dd DPRD dinyat3ld banwa hak inudlls itu tidar dapat ditutur di d€pan pensadits kend pemyaien. Sclanjdnya dalam F. DPR.iran dcngan funssi scrra tugas do \€wcmg nereka. Pengaturd nengenai bak imuitas tidak bedni scndin tebpi dibarNi sepojds tidak bedentinsm d€ngM PeEtUm Tata Tcnib dan Kode .u.ttu krrena pemyaram. pendym.jctxvn Undms-udana Nomor 2? Tanm 2009 Gnrrng MPII.BAB IV PENTJTIIP Adapun kcsimpule d&ipenulhm skbsi ini. di luar pendapat ymg dikenukdka.k dapar diSanti anraN.r 27 Tahun 2009lenling MpR. dadalru naq.ns tclah disopanad dalan €pal g dinatsurt tnutup unruk dnah6iahd arau hal lah y ddm kermruan mengenai mnaia negd sesuai dcnge kelenluu pemiDm l€rundos- undanem.hn huhm.

/1z! Negara. 2006. Kmsir.{' Ot on:D.pftss.1RU.ta sind HmpM..N. lakanL 19j Cratindo Ismail Suy. N-HILL-CO.lPR . DPRD & Ot. Jaleia. Bina Aksa.. PekEaktat Metad.-ulj B. Iakarla. rimlr A.rl Daetoh seldah Atudenen Ja.nsrr \ra tt m|.ga Nqatu llaw widjaja Pcn elensEaruan Pe^ada Jal€rt4 2005. 006 Ajonin.g. i'egarq Konsoft ium Rclomasi Huknm Naional (KRHN).esia padrsdlnl. lokt\ p. Pldars. . Jai{.tatw UUD t945 B.a bJ<.d t6.noni o. T. !a\a1z" 2006. Sdd\ lstt. Jatrd4 Otona l. CldBudaya Indo..../a..2006.n4.atatLs Univcnil. dU{.h2001 . Basn llutm prc:s Mdtu. Lenboga Pe\akilah D.rar P enelitiah Huhan./uJ. Jatarla Selard. pT. &'ja AkstaRm. p-t. P] Br " trnl top rter retompok C@. RajacBfindo.ia 2009. pusr.Abu Daud Buyoh. 1 ...rtut. Huku. uuD tqa:i & trr --c S ?e xnbuhan da ad. tT.s Andals Padeg. RefamL\i Huhu.00.tru Tata Nesdru Rcpubtik . pT Buni Aks!.iwenbljan Lenba*d 2Ot)5. lergesetah Fuassi Lrsrildr. Anirudin dtr Zainai Asikin. Msrbu!.r Lru ttu:lane:id..Ul. DP.d f. dan Se eklta J. Jajrarm.dia tatdq'00- .. Crafiri Fimsyah rifin. reb6a dn Ek:ekutif.2005 ^alsat l\rcnim. Soedono Soeketo.ria Djokosoctono. Jatona 20 r 0. l.bl Huka tae ierrrr latloa. Pe. 2006. Konstjtusi Retublik lhtlahcsiu Mckuju BDdi perubahah ke Uhni. acrycr. 1936.u r. DID N. l/ .lonesia. /nd. Jakaia. Nesdra.4. pdetitiak 2 RajacEfindo Pe6ad.shiddq. DPD dan j. PT. D/. F]l.erjd. [ORMAppl (Rom M6'€mlar Peduli Pademcn tndonesia) dd AusAlD." rcrjary.(.. i di tn.t. 2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful