Anda di halaman 1dari 58

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT 2012

Minggu

Tajuk

Hasil pembelajaran

Sistem bahasa

Pengisian kurikulum

Catatan

1 04-6/01/12

Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 2. BM Kertas 2 - Karangan - Rumusan - Pemahaman -Tatabahasa - Pemahaman Teks (Komsas)
Gaya hidup Sihat Masyarakat Malaysia Alaf Baru (Interpersonal dan Maklumat)

Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 1. skema pemarkahan 2. bahan rujukan

2 9-13/1/2012

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai. 2. Mengemukakan kritikan yang membina terhadap sesuatu isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. 3. Mengenal pasti Kata Nama HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (v) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii)

Kata Nama

PENYERAPAN Ilmu : Sivik Nilai : Kerjasama KBT : (a) KB menjana idea (b) Belajar cara belajar (BCB)

BBB Gambar Poster Petikan Berita Akhbar Lembaran Pengurusan Grafik BTT4 Unit 8 Bahagian 1 Unit 1 Bahagian 1

Genre NOVEL Aspek 1. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - penulis 2. Sinopsis (Estetik dan maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk Bab 1 dan Bab 2 3. Mengenal pasti maksud istilah-istilah sastera. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 2. Menulis bahagian-bahagian ayat berpola frasa nama subjek dan frasa nama predikat. 3. Menulis ayat menggunakan imbuhan meN-. HPU : 7.0

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata Istilah / Kosa kata

PENYERAPAN Ilmu : Sivik, sastera Nilai : Kasih sayang KBT : (a) KB mencirikan (b) Pembelajaran Konstruktivisme

BBB Novel Melunas Rindu Kamus Dewan Lembaran Peta

RUMUSAN Petikan Umum

SISTEM BAHASA Pembentukan kata(imbuhan meN-), Peribahasa

PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Hargai nikmat keamanan dan keharmonian hidup. KBT : (a) KB membuat inferens

BBB Petikan Akhbar & Rencana BTT4 Unit 4 Bahagian 3

(Maklumat)

HPK : 7.1, 7.5

(b) Kajian Masa Depan

HHP : Aras 1 (i), (iv)

3 16-20/1/2012

Membincangkan tentang Isu-isu Semasa (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai. 2. Menyangkal penyataan lawan dengan bahasa yang sopan. 3. Menggunakan kata kerja dalam ayat dengan betul. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2, 1.5 HHP : Aras 1 (i), (ii) , (vii) HPU : 7.0 HPK : 7.1

SISTEM BAHASA Ayat Tanya dan Kata Kerja

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am / Sivik Nilai : Hormat-menghormati KBT : (a) KB menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB Gambar Poster Petikan Akhbar

Genre NOVEL Tema dan Persoalan (Estetik dan maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema novel 2. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan. 3. Membezakan ayat songsang dan ayat susunan biasa. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 3 (i), (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (i), (iv)

SISTEM BAHASA Ayat penyata, susunan ayat ayat songsang

PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, Ketabahan dan Keberanian KBT : (a) KB mengitlak (b) Kajian Masa Depan

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

BBB PENULISAN Karangan Fakta Panduan Mengarang Fungsi Perenggan Teknik menulis pendahuluan yang baik. (Interpersonal dan Maklumat) Ambang Remaja Dunia Semakin Canggih 4 23-27/1/2012 OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk. 2. Menghuraikan 3 isi karangan berdasarkan tajuk. 3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam karangan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.5 HHP : Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Ayat Topik = Ayat Huraian Ayat Huraian = Ayat Topik Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Sains Sosial Nilai : Kerjasama, toleransi KBT : (a) KB membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual. Bahan Edaran Karangan Contoh yang mengandungi pendahuluan dan isi yang baik. BTT4 Unit 2 : Bahagian 3 Unit 3 : Bah 3

CUTI TAHUN BAHARU CINA


Gaya Hidup Sihat Mendengar Teks untuk memberikan respons (Interpersonal dan Maklumat) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Merungkaikan kemusykilan yang dikemukakan oleh rakan dalam perbualan. 2. Melaporkan maklumat tambahan daripada laman web. 3. Memberikan perbezaan antara kata nama dan kata kerja. SISTEM BAHASA Kata Nama dan Kata Kerja. BBB PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan, Teknologi. Nilai : Bertanggungjawab dan Toleransi Gambar Poster

5 30/1-3/2/2012

HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.3 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (iii), (iv) SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata, Simpulan Bahasa.

KBT : (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai

TMK internet BTT4

Unit 8 Bahagian 1 Cerpen Ibu dan Ceper sinopsis tema dan persoalan watak dan perwatakan nilai OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1.Menulis sinopsis. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. 3. Mengenal pasti ayat songsang dalam petikan cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 1 (v), 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.6 HHP : Aras 2 (ii), 3 (i) RUMUSAN Petikan Umum Senario Masyarakat Kita (Interpersonal dan Maklumat) HPU :7.0 HPK : 7.4, 7.5 HHP : Aras 1 (iv), (v) HPU : 12.0 HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. 3. Menyenaraikan istilah yang berkaitan dengan teknologi. HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (ii), (iv) Genre NOVEL Aspek: Watak dan Perwatakan - watak utama - watak sampingan OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan watak dan perwatakan dinamis dan statik. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak dinamis dan 3 ciri watak statik. 3. Mengenal pasti simpulan bahasa dalam novel. SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata, Simpulan Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang, hormatmenghormati KBT : (a) KB mencirikan BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Membaca pantas secara imbasan tentang petikan yang disediakan. 2. Mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat dalam petikan. 3. Menulis ayat menggunakan ayat majmuk. SISTEM BAHASA Kosa Kata Penanda wacana PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Kesungguhan / Tanggungjawab KBT : (a) KB membuat urutan (b) Kajian Masa Depan BBB Petikan Umum Rencana Akhbar Harian BTT4 : Unit 1 : Bahagian 1, 3 PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang, hormatmenghormati KBT : (a) KB mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai BBB Kamus Dewan Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

(Estetik dan Maklumat)

6 6-10/2/2012

MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema : Teknologi Maklumat Dunia Semakin Canggih (Bidang Maklumat)

SISTEM BAHASA Istilah Teknologi Kosa Kata

PENYERAPAN Ilmu : Teknologi Maklumat Nilai : Rasional, Ketekunan KBT : (a) KB menjana idea (b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

BBB Petikan rencana dan majalah atau internet BTT4 : Unit 3 Bahagian 2

(Estetik dan Maklumat) Genre

HPU :10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (i). 2 (i), (ii)

(b) Kecerdasan Pelbagai

PENULISAN Karangan Jenis Pemerihalan (Interpersonal dan Maklumat) Senario Masyarakat Kita

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi penting karangan. 2. Menghuraikan setiap isi dalam perenggan. 3. Mengenal pasti jenis-jenis kata ganda. HPU :2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.3 HHP : Aras 1 (i), (ii)

SISTEM BAHASA Golongan kata : Imbuhan, kata ganda, kata majmuk. Peribahasa.

PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, pendidikan. Nilai : Hormat-menghormati, keberanian, kerjasama KBT : (a) KB menyusun mengikut keutamaan (b) Kecerdasan pelbagai

BBB Akhbar Majalah BTT4 : Unit 1 Bahagian 1

Kerjaya 7 13-17/2/2012 (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membuat bidasan dalam perbincangan secara sopan. 2. Menggunakan pengetahuan dan pengalam an sendiri untuk mengubah persepsi orang lain. 3. Menggunakan tanda baca yang betul dalam ayat. HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), (v) HPU : 2.0 HPK : 2.3, 2.5 HHP : Aras 1 (ii), 2 (i)

SISTEM BAHASA Ragam Ayat, Kata Tanya, Tanda Baca dan Ayat Tanya. .

PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi. Nilai : Bantu-membantu, keberanian KBT: (a) KB menjana idea (b) Kajian Masa Depan.

BBB Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BTT4 : Unit 9 Bahagian 2

Genre PUISI TRADISIONAL Pantun Empat Kerat (Budi) - ciri-ciri pantun - maksud pantun - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran.

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan ciri-ciri pantun. 2. Menjelaskan maksud pantun. 3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran pantun. 4. Menulis serangkap pantun yang tepat. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (iii) 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.5 HHP : Aras 1 (iii)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola suku kata Laras Bahasa.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah. Nilai : Keyakinan, Berbudi, Berhemah Tinggi. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kajian Masa Depan, Kontekstual Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Garfik Kamus Dewan

(Estetik)

RUMUSAN Petikan Umum - isu kerjaya/ ekonomi Kerjaya

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat petikan. 2. Menyatakan usaha-usaha meningkatkan ekonomi negara. 3. Menulis rumusan lengkap menggunakan ayat yang lengkap. HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1(ii) HPU : 8.0 HPK : 8.3 HHP : Aras 1 (ii), (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Membina 8 ayat yang berbentuk berita dan rencana. 2. Menyampaikan ayat yang dibina dengan tepat dan menggunakan intonasi yang sesuai. 3. Menulis ayat pasif dan ayat aktif. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (v), Aras (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (ii), (iv) HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (ii)

SISTEM BAHASA Pembentukan kata-kata majmuk, ayat berlapis, Tanda Baca.

PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerajinan, Kejujuran. KBT: (a) KB - meramal (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. BTT4 : Unit 9 Bahagian 2

(Interpersonal dan Maklumat)

8 20-24/2/2012

Menyampaikan Berita Dunia Sem akin Canggih (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat aktif, Ayat Pasif

PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Pengetahuan Am. Nilai : Menghargai Kepentingan Sains dan Teknologi. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Gambar Poster Petikan Berita Akhbar BTT4 : Unit 3 Bahagian 2

Genre NOVEL Aspek : GAYA BAHASA (Estetik dan Interpersonal)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Mengarang cerpen dengan tajuk-tajuk yang tertentu. 2. Menjelaskan aspek-aspek sastera dalam cerpen yang dikarang. 3. Mengenal pasti istilah menarik dalam novel. HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 1.0 HPK : 1.3, 1.4 HHP : Aras 1 (v), (vi)

SISTEM BAHASA Susunan ayat (susunan biasa) - istilah dan kosa kata

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan, kasih sayang. KBT: (a) KB menyusun mengikut keutamaan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB

Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Jenis Perbincangan / Pendapat Kemalangan Jalan Raya dan Langkah Menanganinya

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan 5 isi utama karangan. 2. Menyusun dan menghuraikan setiap isi yang dibincangkan. 3. Menulis sebuah karangan yang lengkap menggunakan tanda baca yang betul. HPU : 4.0

SISTEM BAHASA Golongan Kata - peribahasa - Tanda baca - ayat majmuk pancangan.

PENYERAPAN Ilmu : Sains, Geografi Nilai : Rasional, Kerjsama, kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kontekstual

BBB Gambar / Poster Akhbar, Majalah dan Internet

(Interpersonal dan Maklumat)

HPK : 4.1, 4.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.2, 7.6 HHP : Aras 1 (iii), (v) BBB

9 27/2-2/3/2012

MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema :Patriotisme Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan ulasan berdasarkan fakta. 2. Menganalisis penggunaan istilah dan ayat dalam laras politik. 3. Menulis ulasan/pendapat berdasarkan isu yang dibaca. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.5 HHP : Aras 1 (i), 2 ((i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (ii), (v), (vii)

SISTEM BAHASA Golongan kata, kata sendi, cogan kata, kata bersanjak, ayat berpola. Laras bahasa

PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme, Keberanian. KBT: (a) KB membuat inferens (b) Kajian Masa Depan.

Petikan Teks Akhbar, Majalah, Internet. BTT4: Unit 7 Bahagian 2,3

Genre NOVEL Aspek: PLOT Binaan Plot - permulaan - perkembangan - perumitan - puncak - peleraian Teknik Plot -suspens - kejutan (Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Petikan Umum - isu alam sekitar Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan binaan dan teknik plot. 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot. 3. Membina ayat biasa daripada ayat songsang. HPU :10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (v)

SISTEM BAHASA Susunan ayat ayat biasa, ayat songsang.

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am, Kesusasteraan Melayu Nilai : Bersyukur, menghargai KBT : (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat tentang kemusnahan hutan. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat. 3. Mengenal pasti binaan ayat dasar dalam ayat. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (i), 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), 3 (i)

SISTEM BAHASA Binaan Ayat Dasar, Ayat Fakta, Kosa kata

PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Pendidikan Alam Sekitar Nilai : Bertanggungjawab, Menghargai Alam Sekitar. KBT: (a) KB - mensintesis (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Petikan Umum Rencana Akhbar Harian dan Majalah BTT4 : Unit 5 Bahagian 1,2

10 5-9/3/2012

UJIAN 1

11 12-16/3/2011

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 1


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan idea secara spontan dengan bahasa yang gramatis dan berkesan. 2. Menyampaikan ucapan dengan intonasi dan gaya yang sesuai. 3. Mengenal pasti perbezaan KKT dan KKTT. HPU : 1.0 HPK : 1.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis sinopsis 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot. 3. Menjelaskan unsur gaya bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii), 2 (i), (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (i), (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 2. Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam surat. HPU : 6.0 HPK : 6.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) 2 (i) HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i), (iii) SISTEM BAHASA Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif BBB PENYERAPAN Ilmu : Moral, Sivik Nilai : Bersyukur, Menghargai Keindahan Alam KBT: (a) KB - menganalisis (b) Kajian Masa Depan Akhbar Majalah Komputer BTT4 : Unit 3 Bahagian 1

12 19-23/3/2011

Dunia Sem akin Canggih (Interpersonal dan Maklumat)

Genre CERPEN Memori Seorang Tua Aspek : - Sinopsis - Plot - Latar - Watak dan perwatakan. (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Surat Kiriman Rasmi - format - laras bahasa - isi surat Kerjaya (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah / Kosa kata

BBB PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Sains dan Teknologi dan Kesusasteraan Melayu. Nilai : Berani, Yakin KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan dan mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai.

Antologi : HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Tanda Baca Imbuhan, Kosa kata, Kata Majmuk, Kata Panggilan.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, kesederhanaan KBT: (a) KB menjana idea (b) Konstruktivisme

Contoh Surat Kiriman rasmi BTT4 : Unit 9 Bahagian 3

13 26-30/3/2012

Melestarikan Alam Sekitar (Maklumat dan Interpersonal)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membina 3 perenggan ayat-ayat berbentuk taklimat. 2. Menyampaikan taklimat dengan suara, intonasi dan gaya yang sesuai. 3. Menggunakan kata kerja tak transitif dalam ayat. HPU : 7.0 HPK : 7.4 HHP : Aras 1 (iv) , (v) HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. 2. Mengenal pasti istilah menarik dalam cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.5 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) HPU : 11.0 HPK : 11.2 HHP : Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA Kata Terbitan, Kata Kerja Tak Transitif, Ayat Penyata.

PENYERAPAN Ilmu : Sejarah, Pengetahuan Am Nilai : Patriotisme KBT: (a) KB membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Akhbar, Majalah BTT4 : Unit 5 Bahagian 2

Genre CERPEN Israk sinopsis tema dan persoalan watak dan perwatakan gaya bahasa latar nilai dan pengajaran.

SISTEM BAHASA Istilah/Kosa kata Laras Bahasa Kata-kata hikmat

PENYERAPAN Ilmu : Sosial Linguistik, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kesantunan bahasa, menghargai keindahan bahasa. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi: HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

(Estetik) RUMUSAN Petikan Umum -isu pendidikan alam sekitar. Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat. 2. Menghasilkan rumusan lengkap dengan kepanjangan 120 patah perkataan. 3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), 3 (i)

SISTEM BAHASA Binaan ayat Ayat Dasar. Penanda Wacana, Ayat Penyata. .

PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Nilai : Kerajinan , Ketekunan KBT: (a) KB merumus, meringkas. (b) Kajian Masa Depan

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah BTT4 : Unit 5 Bahagian 2

14 2-5/4/2012

MEMBACA DAN MEMAHAMI Industri Pelancongan di Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengujarkan perkataan yang mengandungi diftong dalam sebutan baku. 2. Memberi beberapa sebab/alasan tentang kebaikan melancong di dalam negeri. HPU : 5.0 HPK : 5.1, 5.2 HHP : Aras 1 (ii), (iii) 2 (i)

SISTEM BAHASA Laras Bahasa Iklan Peraturan Sosiobudaya.

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am. Nilai : Menghargai Khazanah Tempatan. KBT: (a) KB membuat analogi. (b) Pembelajaran Kontekstual.

* 6/4/2012 CUTI GOOD FRIDAY BBB Gambar Poster Risalah Pelancongan BTT4 : Unit 11 Bahagian 2

Genre NOVEL Aspek: 1. Latar 2. Nilai dan pengajaran. (interpersonal dan maklumat)

HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya. 2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan yang tertentu yang diberi. 3. Menulis ayat menggunakan laras bahasa yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud peribahasa. 2. Menyenaraikan 5 isi penting. 3. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan. HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.4, 12.6 HHP : Aras 1 (ii), 3 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membina 3 perenggan ayat berbentuk laporan tentang aktiviti yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan. 2. Menyampaikan laporan dengan suara dan intonasi yang sesuai. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.7 HHP : Aras 1 (ii), (vii) HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya. 2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan yang tertentu yang diberi. 3. Menulis ayat menggunakan laras bahasa yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 2 (iii)

SISTEM BAHASA Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras Bahasa.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan KBT: (a) KB - Mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai. Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Jenis Peribahasa - teknik menulis - gaya bahasa Industri Pelancongan di Malaysia (Estetik)

SISTEM BAHASA Peribahasa Pembentukan kata kata majmuk, kata ganda, Tanda Baca.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, Kesyukuran. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual. Teks Cerita Bergambar Contoh karangan berbentuk Peribahasa. BTT4 : Unit 4 Bahagian 1 Unit 11 Bahagian 3

15 9-13/4/2012

LISAN Laporan Melestarikan Alam Sekitar (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Ragam ayat ayat aktif

BBB PENYERAPAN Ilmu : Sains dan teknologi, kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang dan Toleransi. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Konstruktivisme Contoh laporan Kad Arahan BTT4 : Unit 5 Bahagian 3

Genre NOVEL Aspek: 3. Latar 4. Nilai dan pengajaran. (interpersonal dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras Bahasa.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan KBT: (a) KB - Mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai. Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

RUMUSAN

HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 6 isi tersurat. 2. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2,8.3 HHP : Aras 1 (i), (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan . 2. Berbual tentang tajuk dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan berkesan. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.5 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan bentuk syair. 2.Menjelaskan maksud syair. 3.Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i), (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menutarakan 5 isi penting karangan. 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan. 3. Menulis karangan menggunakan ayat majmuk dengan tanda baca yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2, 7.6 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA Binaan Ayat Majmuk Kosa Kata Tanda Baca .

BBB PENYERAPAN Ilmu : Sosial, Teknologi dan Ekonomi. Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab. KBT: (a) KB membanding dan membeza (b) Pembelajaran Kontekstual, TMK dan Kajian Masa Depan PENYERAPAN Ilmu : Kesihatan, Alam Sekitar. Nilai : Kesyukuran KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. BTT4 : Unit 7 Bahagian B 1,3

Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat tanya dan ayat penyata.

BBB Petikan Berita Akhbar/ majalah BTT4 : Unit 6 Bahagian 1,2

16 16-20/4/2012

LISAN Perbincangan bahan prosa Riadah (Interpersonal dan Maklumat)

Genre PUISI TRADISIONAL Syair Definisi Orang Berakal Aspek : - ciri-ciri syair - maksud syair - persoalan (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan Rencana Dunia Sem akin Canggih (Maklumat dan interpersonal)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah, Warisan dan Budaya. Nilai : Kerajinan, Ketekunan. KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Kata Tugas, Kata Tanya, Kosa kata, Tanda baca, Ayat Majmuk.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Alam Sekitar, Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, Kesetiaan, Berhemah tinggi. KBT: (a) KB menyusun atur. (b) TMK. Contoh Surat Kiriman Tak Rasmi, Internet

BTT4 : Unit 3

17 23-27/4/2012

LISAN Mentafsir Hujah Generasi Kita (Maklumat dan Interpersonal)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mentafsir hujah untuk menerima dan menolaknya. 2. Menyatakan kekuatan dan kelemahan sesuatu pandangan. 3. Menggunakan imbuhan yang betul ketika berhujah. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1(i) HPU : 1.0 HPK : 1.5 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud sajak. 2. Menyatakan tema, nilai dan pengajaran sajak tersebut. 3. Memprosakan sajak tersebut ke dalam bentuk prosa biasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i), (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sebab-sebab negara memerlukan ahli yang pakar dalam bidang sains dan teknologi. 2. Mengemukakan 6 isi tersurat daripada petikan. 3. Menulis ayat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menggunakan etika yang sesuai ketika berurusan. 2. Mengemukakan 3 sebab seseorang itu perlu mempunyai kerjaya. 3. Menggunakan laras bahasa yang sesuai. HPU : 3.0 HPK : 3.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA Morfologi Kata Kerja Transitif Berapitan meN-...kan dan meN-...-i

BBB PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerjasama dan bertolak ansur KBT: (a) Kecerdasan Pelbagai (b) Konstruktivisme Pita Rakam an Kad Arahan BTT4 : Unit 7 Bahagian 3

Genre PUISI MODEN Aspek : Harga Remaja - maksud - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran - memprosakan (Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Petikan Umum Isu Sains dan Teknologi Keranamu Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Songsang Ayat Penyata Cakap Pindah.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Islam/Moral, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang, pengorbanan. KBT: (a) KB mencirikan, menilai (b) Belajar Cara Belajar. Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Binaan Ayat (Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk)

BBB PENYERAPAN Ilmu : sosial Nilai : Hormat-menghormati, bertanggungjawab. KBT: (a) KB - meramal (b) ICT Petikan Wawancara BTT4 : Unit 4 Bahagian 3

LISAN 18 30/4-4/5/2012 Perbincangan tentang Kerjaya Kerjaya (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata dan ayat perintah, laras bahasa.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kaunseling dan Komunikasi Nilai : Kesyukuran dan kerjasama. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. Petikan Berita Akhbar / Majalah BTT4 : Unit 9 Bahagian 1,2

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: Genre PUISI MODEN Di Perpustakaan 1. Menjelaskan maksud sajak. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran dalam sajak. 3. Mendeklamasikan sajak itu dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (iii), 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 6 isi tersurat. 2. Menghasilkan rumusan dengan bahasa yang baik. 3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam rumusan. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) 19 7-11/5/2012

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola Suku Kata Laras Bahasa

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah. Nilai : Keyakinan, Berhemah tinggi. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kajian Masa Depan Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

Aspek : - Ciri-ciri sajak - maksud sajak - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran.

PENULISAN Rumusan Bahan Grafik Graf Bar (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penanda Wacana Ayat Majmuk Pancangan dan Relatif.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar, Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, keberanian. KBT: (a) KB menyusun atur. (b) TMK - contoh rumusan. - lembaran grafik

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA


LISAN MEMBACA DAN MEMAHAMI OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: - Perbincangan jawapan peperiksaan. 1. Menyatakan soalan-solan pem ahaman. 2. Mengemukakan pendapat tentang isu yang dibincangkan. 3. Menggunakan kata kerja berawalan memper- dan berapitan memper-...-kan dalam ayat yang berpola FN + FK dengan gramatis. HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 7.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (vii) SISTEM BAHASA Imbuhan berapitan memper... dan memper-...-kan. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Perdagangan Nilai : Menghargai, Sopan santun dan Kerjasama KBT: (a) KB Membuat ram alan. (b) Kajian Masa Depan. BBB Petikan Umum BTT4 : Unit 7 Bahagian 2

20 14-18/5/2012

21 21-25/5/2012

TEMA : Disiplin/kesedaran sivik Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

Genre PUISI MODEN Mengintai Ruang Insaf

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjelaskan maksud sajak. 2. Menjelaskan tem a dan persoalan. 3. Menyatakan dan memberi contoh unsur bunyi. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii), 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7,8.8 HHP : Aras 1 (vii), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 4 isi penting karangan. 2. Menghasilkan karangan syarahan tentang usaha meningkatkan semangat juang di kalangan atlet. 3. Menggunakan penanda wacana yang betul. HPU : 4.0 HPK : 4.2 HHP : Aras 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. .

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral. Nilai : Rasional KBT: (a) KB - menilai (b) Kajian Masa Depan

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Petikan Nilai dan Pengajaran.

Aspek : - maksud - tema dan persoalan. - unsur bunyi (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Syarahan Petikan Umum isu kesihatan Gaya Hidup Sihat (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penanda Wacana, tanda baca dan ejaan.

PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari, menghargai. KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. BTT4 : Unit 8 Bahagian 1,3

22 28/5-1/6/2012 23 4-8/6/2012 24 11-15/6/2012 LISAN Forum Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan Maklumat)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar. 2. Bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai. 3. Membina ayat menggunakan partikel kah. HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i), (iii) HPU : 3.0 HPK : 3.1 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak. 2. Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa. 3. Menyatakan tiga nilai dan tiga pengajaran sajak. HPU : 10.0 HPK : 10.3, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 2.0 SISTEM BAHASA Morfologi partikel kah. Sintaksis Ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Keyakinan KBT: (a) KB membuat keputusan. (b) Belajar Cara Belajar. BBB Gambar Petikan Akhbar BTT4 : Unit 5 Bahagian 1,2

Genre PUISI MODEN Sajak: Adat Sezaman - maksud - Gaya Bahasa - nilai dan pengajaran

SISTEM BAHASA Sebutan, Intonasi, Istilah dan Kosa kata.

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Geografi. Nilai : Keberanian, Kesyukuran. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

(Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Perbahasan ala parlimen - format - laras bahasa - isi Riadah (Interpersonal dan Maklumat)

HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i), (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengendalikan perbahasan ala parlimen. 2. Menyampaikan hujah dengan bahasa dan intonasi yang betul. 3. Menggunakan peribahasa yang betul dalam penulisan karangan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.3 HHP : Aras 2 (i) 3 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membaca teks untuk memahami format dan isi. 2. Menjawab soalan-soalan pemaham an. 3. Menggunakan kosa kata yang diberi untuk membina ayat. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan ciri-ciri prosa tradisional. 2. Menulis sinopsis cerita. 3. Menjelaskan perbezaan antara cakap ajuk dan cakap pindah. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iv) HPU : 11.0 HPK : 11.2, 11.3 HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) (iii), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis dan mengemukakan idea utama dalam petikan berita. 2. Mencadangkan secara bertulis enam isi penting tentang perkembangan industri pelancongan di Malaysia. 3. Membina ayat daripada kata tanya. HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.5 HHP : Aras 1 (i) (v) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan 10 ayat berbentuk sumbang saran daripada bahan prosa yang diberikan.

SISTEM BAHASA Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk, Peribahasa.

PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Kemasyarakatan. Nilai : Rasional KBT: (a) KB Menghubungkait. (b) TMK

BBB Pita Rakam an Akhbar Majalah Ilmiah Kamus Dewan BTT4 : Unit 6 Bahagian 1,2,3

SISTEM BAHASA Kosa kata, ayat songsang.

25 18-22/6/2012

LISAN Perbahasan

(Maklumat dan interpersonal)

PENYERAPAN Ilmu : Geografi Nilai : Hemah tinggi, kerjasama. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Artikel tentang industri sama ada dari majalah atau internet.

Genre PROSA TRADISIONAL Pelayaran yang Penuh Peristiwa Aspek : - Pengenalan 1. ciri-ciri prosa tradisional 2. unsur mitos dan legenda (Estetik)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Cakap ajuk dan cakap pindah.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Islam dan Moral. Nilai : Kesyukuran, kesabaran KBT: (a) KB - mengitlak (b) Kajian Masa Depan Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

RUMUSAN Petikan Umum - KEBUDAYAAN DAN PELANCONGAN Industri pelancongan di Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat ayat tanya

BBB PENYERAPAN Ilmu : Perdagangan Nilai : Keberanian, keyakinan KBT: (a) KB Kajian Masa Depan (b) Kecerdasan Pelbagai. Petikan Berita BTT4: Unit 11 Bahagian 1,2

26 25-29/6/2012

LISAN

SISTEM BAHASA Ayat Suruhan Ayat Larangan

PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Alam Sekitar Nilai : Toleransi

BBB Petikan Berita

Sumbang Saran Bahan Prosa Riadah (Maklumat dan Estetik)

2. Mengenal pasti isi-isi penting bahan prosa. 3. Mengenal pasti ayat suruhan dan ayat larangan. HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 11.0 HPK : 11.3 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan sinopsis petikan. 2.Menjelaskan maksud watak bulat, dan pipih. 3. Menyatakan watak dan perwatakan bagi watak bulat, dan pipih. 4. Menyenaraikan kosa kata klasik yang terdapat dalam petikan prosa. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyemak draf syair dari segi tanda baca, ejaan, penggunaan kata dan penanda wacana yang sesuai. 2. Menghasilkan syair dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 3. Menggunakan kata nama yang diberi untuk menghasilkan sebuah syair. HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mentaksir maklumat secara jelas untuk membuat inferens. 2. Mengeluarkan / menyatakan semua 6 isi daripada ulasan selari yang disampaikan. 3. Membina ayat terbitan. HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 5.0 HPK : 5.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghurai ciri-ciri prosa tradisional . 2. Menulis sinopsis cerita.

KBT: (a) KB membuat ram alan. (b) Kajian Masa Depan

Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 6 Bahagian 2

Genre PROSA TRADISIONAL Merah Silu Aspek : - watak dan perwatakan (Estetik)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Istilah Sastera

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pengetahuan Am Nilai : Kesabaran, tolak ansur. KBT: (a) KB Menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Menulis Syair - tema dan persoalan - nilai - gaya bahasa (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Nama Penanda Wacana Tanda baca

PENYERAPAN Ilmu : Sastera, Kemasyarakatan. Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental, Kejujuran. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB - pita rakaman - petikan syair

27 2-6/7/2012

LISAN Menyampaikan ulasan selari berdasarkan bahan rangsangan. Kerjaya (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Terbitan

PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Rasional, Keyakinan, Kerjasam a. KBT: (a) KB membanding dan membeza. (b) TMK

BBB Gambar Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 9 Bahagian 2

Genre PROSA TRADISIONAL

SISTEM BAHASA Kiasan dan perumpamaan Istilah Sastera.

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu.

BBB Antologi HARGA

3. Menyenaraikan perumpamaan yang terdapat dalam petikan. Hikayat Indera Nata Aspek: - sinopsis - latar - citra masyarakat (Estetik dan Interpersonal) HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan enam isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyatakan 5 faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya. 3. Memahami proses pengguguran ayat dengan menjawab soalan yang diberi. HPU : 12.0 HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 kesan pencem aran alam sekitar. 2. Mencadangkan 5 langkah mengatasinya. 3. Menggunakan kata kerja pasif dalam ayat. HPU : 7.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (vii) HPU : 5.0 HPK : 5.1 HHP : Aras 1 (i) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjelaskan sinopsis cerita. 2. Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam prosa. 3. Menukarkan cakap ajuk kepada prosa biasa. HPU : 10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 1 (v) 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 10 perkataan / frasa / ayat yang puitis. 2. Menulis karangan dengan bahasa yang gramatis. 3. Merangka isi cereka untuk menghasilkan perenggan yang koherens. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i)

Nilai : Kesetiaan dan kasih sayang KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual.

REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Kamus Istilah

RUMUSAN Petikan Umum - KEMALANGAN JALAN RAYA Pendidikan Lalu Lintas (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Pengguguran ayat.

PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah Tinggi, bertanggungjawab KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan. (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Petikan Akhbar Gambar Kemalangan Jalan Raya.

28 9-13/7/2012

LISAN Mendengar dan Memahami Melestarikan alam sekitar (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Laras Bahasa Kata Kerja Pasif

BBB PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. Petikan Akhbar BTT4 : Unit 5 Bahagian 1

Genre PROSA TRADISIONAL Hikayat Khoja Maimun Aspek : -

SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Istilah Sastera

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sains. Nilai : Kejujuran, Baik hati. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai. Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Istilah Sastera.

Sinopsis Latar Citra masyarakat

(Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan cereka / cerpen Riadah (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penyusunan semua ayat. Kata Kerja.

PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, TMK Nilai : Rasional, Ketekunan. KBT: (a) KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. (b) Kajian Masa Depan

BBB Majalah BTT4 : Unit 6 Bahagian 2,3

29 16-20/7/2012

LISAN Perbincangan Pelaburan (Interpersonal dan Maklumat)

HPU : 8.0 HPK : 8.8 HHP : Aras 1 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan persoalan pokok yang terdapat dalam petikan. 2. Mengeluarkan / menyatakan 4 isi penting daripada perbincangan. 3. Menulis ayat daripada kata terbitan yang diberi. HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 2 (i) HPU : 9.0 HPK : 9.4 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis sinopsis drama. 2. Menjelaskan watak dan perwatakan. 3. Menjelaskan citra masyarakat dalam teks. 4. Menyenaraikan perumpamaan yang terdapat dalam petikan. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i), (iii) 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sepuluh perkataan / frasa / ayat yang puitis. 2. Merangka isi karangan untuk menghasilkan perenggan yang koherens. 3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam karangan. HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.4 HHP : Aras 1 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. 2. Membina 5 ayat daripada laras cerita. 3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai dengan menggunakan laras bahasa yang betul. HPU : 2.0 HPK : 2.4 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 6.0 HPK : 6.2

SISTEM BAHASA Kata Terbitan, ayat penyata.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Keyakinan KBT: (a) KB membanding dan membezakan. Slaid

Genre DRAMA Gelanggang Tuk Wali Aspek : 1. Sinopsis 2. Watak dan perwatakan. 3. Latar - citra masyarakat (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan Surat Tak Rasmi - format - isi/ kandungan Ambang Remaja (Maklumat dan Estetik)

SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera.

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kasih sayang, rasional. KBT: (a) KB menyusun atur. (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik.

SISTEM BAHASA Tanda Baca Sistem Ejaan Peribahasa

BBB PENYERAPAN Ilmu :Kemasyarakatan. Nilai : Kejujuran, hemah tinggi. KBT: (a) KB menjana idea Conoth surat. Contoh Frasa yang mengandungi ayat puitis.

30 23-27/7/2012

LISAN Bercerita (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Laras Sastera Ayat Penyata.

PENYERAPAN Ilmu : Sastera Nilai : Keyakinan, ketekunan. KBT: (a) KB menyelesaikan masalah. (b) Kajian Masa Depan.

BBB

Lembaran Pengurusan Grafik Petikan Cerita.

Genre DRAMA Forum Remaja 2020 Aspek: 1. Watak dan Perwatakan 2. Plot (Estetik dan Maklumat)

HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1.Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan. 2.Menyusun peristiwa mengukut urutan plot. 3. Menukarkan dialog ke bentuk karangan biasa. HPU : 10.1 HPK : 10.2 HHP : Aras 1 (iiv) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 4 isi berdasarkan gambar. 2. Menyusun isi mengikut urutan. 3. Membina ayat majmuk daripada ayat tunggal. HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. 2. Menyatakan sepuluh ayat untuk membentuk sebuah cerita. 3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai. HPU : 7.0 HPK : 7.2, 7.4, 7.5 HHP : Aras 1 (ii, iv) HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kecekalan, Ketabahan. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Istilah sastera.

KARANGAN BAHAN RANGSANGAN Gambar Warisan Bangsa (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Proses Peluasan Ayat

PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah tinggi, hormatmenghormati KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Majalah Laporan akhbar

BTT4 : Unit 10 Bahagian 1,2

LISAN 31 30/7-3/8/2012 Bercerita Warisan Bangsa (Maklumat dan Estetik)

SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kemasyarakatan. Nilai : Keyakinan, kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Belajar Cara Belajar

BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Cerita BTT4 : Unit 10 Bahagian 1 BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik.

Genre CERPEN Pemain Catur Aspek : 1. Plot 2. Persoalan 3. Perbandingan Watak. (Estetik dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan struktur plot. 2. Menyatakan persoalan dalam prosa. 3. Menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.6 HHP : Aras 1 (i, v) HPU : 8.0 HPK : 8.3, 8.4 HHP : Aras 1 (ii, iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan format wawancara. 2. Menyatakan 5 isi utama wawancara. 3. Menggunakan tanda baca yang betul dalam karangan.

SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa Kata adjektif.

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai : Kesabaran, Ketaatan. KBT: (a) KB Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Pembelajaran Kontekstual

PENULISAN Wawancara

SISTEM BAHASA Tanda Baca Ayat Tanya Ayat Sokongan Kata Adjektif

PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Baik hati, bersih KBT: (a) KB menyusun atur

BBB Contoh Wawancara BTT4 : Unit 7 Bahagian

- format - Isi/ Kandungan Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (ii), (iii), 3 (i) HPU : 5.0 HPK : 5.2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 2 (i)

(b) Belajar Cara Belajar

32 6-10/8/2012

UJIAN 2
MEMBACA DAN MEMAHAMI OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. 2. Menggunakan kata pem eri dengan betul dalam ayat. 3. Mengemukakan pendapat tentang isu yang dibincangkan. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (iv, vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan binaan dan teknik plot. 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot. 3. Membina ayat daripada simpulan bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.7 HHP : Aras 1 (i, ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan tanggungjawab remaja terhadap keluarga dan masyarakat. 2. Mengemukakan 6 isi tersurat dalam petikan. 3. Mengenal pasti kata majmuk yang terdapat dalam petikan. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.3 HHP : Aras 1 (i), 2 (iii) 3 (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.3 HHP : Aras 1 (ii) SISTEM BAHASA Cakap ajuk Sebutan dan intonasi Simpulan bahasa. , SISTEM BAHASA Tanda Baca Kata Pemeri PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kesopanan KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat (b) Pembelajaran BBB Petikan rencana daripada akhbar BTT4 : Unit 2 Bahagian 2

33 13-17/8/2012

Petikan Umum Ambang Remaja (Maklumat) Genre Drama : Cempaka Berdarah 1. Sinopsis 2. Plot 3. Watak dan perwatakan. (Estetik dan Maklumat)

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah Nilai : Patriotisme, ketaatan. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual Kontekstual

BBB Antologi: HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik.

RUMUSAN Perbincangan isu-isu semasa (tersurat dan tersirat) Dunia Sem akin Canggih (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Kesihatan. Nilai : Kesyukuran, tanggungjawab KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Gambar Poster Petikan Berita BTT4 : Unit 3 Bahagian 2

34 20-24/8/2012

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

35 27-30/8/2012

LISAN Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan Dunia Semakin Canggih Ambang Remaja (Maklumat) Genre CERPEN Mellisa (Estetik dan Interpersonal)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. 2. Menyatakan tiga ayat berbentuk ulasan kepada bahan grafik. 3. Membezakan penggunaan ialah dan adalah. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 2 (i) (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan watak dan perwatakan. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. 3. Mengenal pasti kosa kata menarik dalam petikan dan mencari makna perkataan tersebut. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (v) 3 (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.3 HHP : Aras 1 (i) 3 (ii)

SISTEM BAHASA Kata Tugas kata pemeri.

PENYERAPAN Ilmu : Geografi Nilai : Kerajinan, ketaatan. KBT: (a) KB membezakan fakta dengan pendapat. (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Laman-lam an web pendidikan BTT4 : Unit 3 Bahagian 1 Unit 2 Bahagian 1

SISTEM BAHASA Ayat tanya Ayat penyata Istilah dan kosa kata

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan Nilai : Patriotisme, rasional. KBT: (a) KB Membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan.

BBB Cerpen : HARGA REMAJA

Lembaran Pengurusan Grafik.

PENULISAN Ulasan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membuat ulasan novel dari segi bahasa, tema dan pengajaran. 2. Mengetahui format penulisan ulasan novel. 3. Menulis ayat menggunakan ayat pasif dan ayat aktif.

SISTEM BAHASA Kosa kata Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat tanya Tanda Baca. ,

Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.5 HHP : Aras 1 (iv), (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengenal pasti lima isi penting yang akan disampaikan. 2. Menyatakan tiga perenggan berbentuk syarahan. 3. Mengenal pasti kata kunci tajuk syarahan yang akan disampaikan. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 3.1, 3.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i)

PENYERAPAN Ilmu : Kasihatan, Perubatan. Nilai : Bertanggungjawab, Disiplin. KBT: (a) KB membuat inferens (b) Kecerdasan Pelbagai

BBB Majalah, Novel BTT4 : Unit 7 Bahagian 1

LISAN 36 3-7/9/2012 Syarahan Gaya Hidup Sihat (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kesabaran KBT: (a) KB - mencirikan Kecerdasan Pelbagai. Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 7 bahagian 3

Genre CERPEN Biarkan Samudera 1. Watak dan perwatakan 2. Plot 3. Nilai dan pengajaran.

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. 2. Menghuraikan watak utama. 3. Membina ayat daripada kata ganda. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis rumusan selengkapnya dengan betul. 2. Mencadangkan 5 usaha menarik pelancong ke negara ini. 3. Mengenal pasti kata pinjaman yang digunakan dalam bahasa Melayu. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.5, 8.8 HHP : Aras 3 (i)

(b) SISTEM BAHASA Kosa kata Kata ganda Sebutan dan intonasi Susunan ayat.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kesabaran KBT: (a) KB - mencirikan Kecerdasan Pelbagai. Antologi : HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan

(Estetik dan Interpersonal)

RUMUSAN Petikan Rencana Isu Pelancongan (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata Pinjaman Kata Terbitan.

PENYERAPAN Ilmu : PJK Nilai : Semangat Kesukanan. KBT: (a) KB Menjana idea (b) Kajian Masa Depan,.

BBB Petikan Rencana Dewan Masyarakat Lembaran Pengurusan Grafik.

LISAN 37 10-14/9/2012 Penyelesaian masalah (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan enam isi penting dalam penyelesaian masalah. 2. Menghuraikan enam hujah sebagai penyelesaian masalah. 3. Menghuraikan sesuatu menggunakan ayat penyata. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 3.1, 3.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i)

SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya.

BBB PENYERAPAN Ilmu : PJK, Sains Nilai : Disiplin, Ketaatan. KBT: (a) KB Membezakan fakta dengan pendapat. Komputer Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Berita

Genre: PUISI TRADISIONAL Syair Siti Sianah

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud syair. 2. Menjelaskan nilai dan pengajaran. 3. Menulis sebuah syair menggunakan kosa kata yang diberi. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (i) (iv) 3 (i)

SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah/kosa kata.

BBB PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Berani, Yakin KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai. Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan

Aspek: 1. Maksud Syair 2. Persoalan 3. Nilai dan Pengajaran

(Estetik dan Maklumat) PENULISAN - Laporan Laporan Pertandingan Sukan Air di Tempat Anda (Interpersonal dan Maklumat) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis laporan dengan format yang betul. 2. Mengemukakan 3 isi penting laporan. 3. Menggunakan kata nama dan kata kerja yang betul dalam penulisan laporan. HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyampaikan sekurang-kurangnya empat pendapat dengan ayat-ayat yang gramatis. 2. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya dengan tepat. 3. Menggunakan ayat aktif dan ayat pasif dalam konteks ayat yang betul. HPU : 9.0 HPK : 9.3, 9.4 HHP : Aras 1 (i) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud gurindam. 2. Menyatakan dan memberikan contoh keindahan bahasa. 3. Menulis sebuah gurindam dengan menggunakan kata nama yang diberikan. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4 HHP : Aras 1 (ii) (v) 3 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.6 HHP : Aras 1 (iii) (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis ayat-ayat / frasa yang sesuai dalam unsur format ucapan. 2. Menyediakan rangka karangan format ucapan. 3. Menggunakan laras bahasa yang betul ketika menulis ucapan. HPU : 9.0 HPK : 9.2, 9.4 HHP : Aras 2 (ii) (iii) HPU : 11.0 HPK : 11.1 SISTEM BAHASA Kata Nama Kata Kerja Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : PJK, Sukan Nilai : Keberanian, Semangat Kesukanan KBT: (a) KB menyusun atur (b) Kajian Masa Depan BBB Contoh Laporan Majalah

LISAN 38 17-21/9/2012 Memberi pendapat / membuat keputusan. Malaysia Alaf Baru (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Kata Kerja Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat Penyata

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am Nilai : Bertanggungjawab KBT: (a) KB mencirikan, mengenal pasti sebab akibat. (b) Belajar Cara Belajar,

BBB Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 4 Bahagian 2

Genre PUISI TRADISIONAL Gurindam 12 Fasal yang Keenam Aspek : 1. Maksud gurindam 2. Persoalan 3. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata nama. Istilah Umum.

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Patriotisme, taat setia. KBT: (a) KB - mengitlak (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Peta Minda.

PENULISAN Ucapan / Syarahan / Ceramah - format - laras bahasa - isi Kepentingan Internet Kepada Masyarakat

SISTEM BAHASA Diksi dan istilah Laras bahasa

PENYERAPAN Ilmu : TMK, Komunikasi. Nilai : Berhemah tinggi, Amanah KBT: (a) KB menyusun atur, menjana idea

BBB Rakam an Video, LCD

(Maklumat dan Estetik) 39 24-28/9/2012

HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan enam isi penting dalam petikan. 2. Menghuraikan hujah berkaitan prosa. 3. Mengenal pasti jenis-jenis ayat. HPU : 8.0 HPK : 8.7, 8.8 HHP : Aras 1 (iii) 2 (ii) 3 (i) HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat tanya. PENYERAPAN Ilmu : TMK, Perdagangan. Nilai : amanah KBT: (a) KB menyelesaikan masalah. BBB Komputer Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Petikan Berita Akhbar BTT4 : Unit 11 Bahagian 1,2 BBB Antologi HARGA REMAJA

LISAN Memberi ulasan tentang prosa Industri Pelancongan di Malaysia (Maklumat dan Interpersonal)

Genre PUISI TRADISIONAL Seloka Emak Si Randang Aspek: - Maksud Seloka - Persoalan - Nilai dan pengajaran. (Estetik dan Interpersonal) RUMUSAN Kepentingan Internet Kepada Masyarakat (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud seloka. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran. 3. Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya. HPU : 10.0 HPK : 10.2, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membuat rumusan selengkapnya dengan menepati kehendak soalan. 2. Mengenal pasti 6 isi tersurat daripada petikan. 3. Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan. HPU : 2.0 HPK : 2.4 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.8 HHP : Aras 1 (i) (ii) (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 hasil perbincangan berdasarkan gambar. 2. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat. 3. Dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (iii, v) 2 (v) HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i)

SISTEM BAHASA Cakap ajuk, Cakap pindah Istilah / kosa kata.

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, kesusasteraan Melayu. Nilai : kasih sayang, tolak ansur KBT: (a) KB membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai.

Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Kosa kata Istilah

PENYERAPAN Ilmu : Komunikasi Nilai : disiplin, jujur KBT: (a) KB menjana idea (b) Kajian Masa Depan ,

BBB Petikan rencana daripada majalah Lembaran Pengurusan Grafik

LISAN 40 1-5/10/2012 Komentar Riadah/ Warisan Bangsa (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Laras Bahasa, Ayat tunggal, ayat majmuk.

PENYERAPAN Ilmu : Sukan, Kebudayaan, Sejarah. Nilai : Semangat bermasyarakat, Kesantunan. KBT: (a) KB menjana idea (b) Belajar cara belajar.

BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar. BTT4 : Unit 6 Bahagian 1

Genre SAJAK Mahsuri 1. Maksud Sajak 2. Persoalan 3. Nilai dan Pengajaran

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud sajak. 2. Menyatakan sekurang-kurang dua nilai dan pengajaran. 3. Mengenal pasti maksud tersirat daripada sajak. HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 3.0 HPK : 3.3 HHP : Aras 1 (iv)

SISTEM BAHASA Kata Pemeri Ungkapan Istilah dan diksi.

PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, hemah tinggi. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Antologi: HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

(Interpersonal dan Estetik) PENULISAN Karangan Peribahasa - format - isi perbincangan Jauh berjalan Luas Pandangan (Interpersonal) HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia. 3. Menggunakan kata hubung yang sesuai dalam perbualan. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.4 HHP : Aras 1 (i) (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (ii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengetahui semua istilah asas berkaitan dengan sastera. 2. Menjelaskan semua tajuk yang terdapat dalam antologi Harga Remaja. 3. Menggunakan istilah sains sosial dalam penulisan. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii, v) 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (ii) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan perkara penting dalam format penulisan forum. OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan maksud peribahasa dengan betul. 2. Menulis karangan berdasarkan maksud peribahasa. 3. Menggunakan ayat majmuk dalam penulisan karangan. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (v) SISTEM BAHASA Ayat Majmuk Ungkapan / peribahasa. Istilah dan diksi. PENYERAPAN Ilmu : Kesenian Nilai : Kesantunan, bertanggungjawab KBT: (a) KB membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan BBB Contoh karangan Lembaran Pengurusan Grafik.

41 8-12/10/2012

LISAN Perbualan Adat Perkahwinan (Maklumat dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Kata Sendi Nama Kata Hubung Ayat Penyata Ayat Tanya

PENYERAPAN Ilmu : Budaya, Agama Nilai : Keberanian, Kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme.

BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster

Petikan Berita Akhbar

Genre Semua Jenis Genre Aspek: - ulasan secara keseluruhan genre (Estetik dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Pinjam an Istilah Sains Sosial

PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai :Keadilan, Kejujuran. KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Antologi HARGA REMAJA, Novel AZFA HANANI Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan / Kamus Istilah Sastera.

PENULISAN

SISTEM BAHASA Sistem Ejaan

PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan.

BBB

Forum Peranan Sekolah dalam Melestarikan Kebudayaan Tradisonal (Interpersonal dan Maklumat)

2. Memberi lima punca/cadangan/ sesuatu isu yang dibincangkan. 3. Menggunakan kata-kata hikmat dalam penulisan forum. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.4, 1.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 2 (i) (ii)

Kata-kata Hikmat Ayat Tanya Ayat Penyata.

Nilai : Kasih sayang, kejujuran. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual.

Video Pertandingan Forum

42 15-19/10/2012

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


43 22-23/10/2012 44 29/10-2/11/12 45 5-9/11/2011

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN SOALAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN SOALAN AKHIR TAHUN SPM MESYUARAT AKHIR TAHUN CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN

10/11-31/12/12

RANCANGAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH MASING-MASING.

Minggu / Tajuk
1 04-6/01/12

Objektif/HPU/HPK/HHP
Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 2. BM Kertas 2 - Karangan - Rumusan - Pemahaman -Tatabahasa - Pemahaman Teks (Komsas)
OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai. 2. Mengemukakan kritikan yang membina terhadap sesuatu isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan. 3. Mengenal pasti Kata Nama HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (v) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 4 ciri novel. 2. Menulis sinopsis untuk Bab 1 dan Bab 2 3. Mengenal pasti maksud istilah-istilah sastera. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengenal pasti idea utama yang terdapat dalam petikan yang dibaca. 2. Menulis bahagian-bahagian ayat berpola frasa nama subjek dan frasa nama predikat. 3. Menulis ayat menggunakan imbuhan meN-. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.5 HHP : Aras 1 (i), (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 3. skema pemarkahan 4. bahan rujukan

Catatan / BBB

2 9-13/1/2012 LISAN Memberi arahan / Panduan Gaya hidup Sihat Masyarakat Malaysia Alaf Baru (Interpersonal dan Maklumat) Genre NOVEL Aspek 1. Pengenalan novel - ciri-ciri novel - penulis 2. Sinopsis (Estetik dan maklumat) RUMUSAN Petikan Umum Pengorbananku (Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Nama PENYERAPAN Ilmu : Sivik Nilai : Kerjasama KBT : (a) KB menjana idea (b) Belajar cara belajar (BCB)

BBB Gambar Poster Petikan Berita Akhbar Lembaran Pengurusan Grafik BTT4 Unit 8 Bahagian 1 Unit 1 Bahagian 1

SISTEM BAHASA Ayat Tanya Ayat penyata Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Sivik, sastera Nilai : Kasih sayang KBT : (a) KB mencirikan (b) Pembelajaran Konstruktivisme SISTEM BAHASA Pembentukan kata(imbuhan meN-), Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Hargai nikmat keamanan dan keharmonian hidup. KBT : (a) KB membuat inferens (b) Kajian Masa Depan

BBB Novel Melunas Rindu Kamus Dewan Lembaran Peta

BBB Petikan Akhbar Rencana Akhbar Harian BTT4 Unit 4 Bahagian 3

Minggu / Tajuk
3 16-20/1/2012 LISAN Membincangkan tentang Isu-isu Semasa (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Berbual tentang isu semasa dengan ungkapan yang sesuai. 2. Menyangkal penyataan lawan dengan bahasa yang sopan. 3. Menggunakan kata kerja dalam ayat dengan betul. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2, 1.5 HHP : Aras 1 (i), (ii) , (vii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema novel 2. Menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 4 persoalan. 3. Membezakan ayat songsang dan ayat susunan biasa. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 3 (i), (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis pendahuluan karangan yang baik dan sesuai dengan tajuk. 2. Menghuraikan 3 isi karangan berdasarkan tajuk. 3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam karangan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.5 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Tanya dan Kata Kerja PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am / Sivik Nilai : Hormat-menghormati KBT : (a) KB menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Akhbar

Genre NOVEL Tema dan Persoalan (Estetik dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat penyata, susunan ayat ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, Ketabahan dan Keberanian KBT : (a) KB mengitlak (b) Kajian Masa Depan

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Fakta Panduan Mengarang Fungsi Perenggan Teknik menulis pendahuluan yang baik. (Interpersonal dan Maklumat) Ambang Remaja Dunia Semakin Canggih 4 23-27/1/2012

SISTEM BAHASA Ayat Topik = Ayat Huraian Ayat Huraian = Ayat Topik Peribahasa PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Sains Sosial Nilai : Kerjasama, toleransi KBT : (a) KB membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Bahan Edaran Karangan Contoh yang mengandungi pendahuluan dan isi yang baik. BTT4 Unit 2 : Bahagian 3 Unit 3 : Bah 3

CUTI TAHUN BAHARU CINA

Minggu / Tajuk
5 30/1-3/2/2012

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Merungkaikan kemusykilan yang dikemukakan oleh rakan dalam perbualan. 2. Melaporkan maklumat tambahan daripada laman web. 3. Memberikan perbezaan antara kata nama dan kata kerja. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.3 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (iii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1.Menulis sinopsis. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. 3. Mengenal pasti ayat songsang dalam petikan cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.4 HHP : Aras 1 (v), 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.6 HHP : Aras 2 (ii), 3 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Nama dan Kata Kerja. PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan, Teknologi. Nilai : Bertanggungjawab dan Toleransi KBT : (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

LISAN Gaya Hidup Sihat Mendengar Teks untuk memberikan respons (Interpersonal dan Maklumat) Aspek: Ibu dan Ceper sinopsis tema dan persoalan watak dan perwatakan nilai

TMK internet BTT4 Unit 8 Bahagian 1

SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata, Simpulan Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang, hormat- menghormati KBT : (a) KB mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA Ayat Penyata, Susunan Ayat ayat biasa dan ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu Nilai : Kegigihan, Bertanggungjawab, Berani. KBT: (a) KB Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Kata Nama, Ayat Majmuk. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Kesungguhan / Tanggungjawab KBT : (a) KB membuat urutan (b) Kajian Masa Depan

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

(Estetik dan Maklumat)

RUMUSAN Petikan Umum Isu Perumahan / Masyarakat Kita / Kejiranan Senario Masyarakat Kita (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Membaca pantas secara imbasan tentang petikan yang disediakan. 2. Mengemukakan isi-isi tersurat dan tersirat dalam petikan. 3. Menulis ayat menggunakan ayat majmuk. HPU :7.0 HPK : 7.4, 7.5 HHP : Aras 1 (iv), (v) HPU : 12.0 HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii), (iv)

BBB Petikan Umum Rencana Akhbar Harian BTT4 : Unit 1 : Bahagian 1, 3

Minggu / Tajuk
6 6-10/2/2012 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema : Teknologi

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan pemahaman. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 5 isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. 3. Menyenaraikan istilah yang berkaitan dengan teknologi. HPU : 8.0 HPK : 8.2

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Istilah Teknologi PENYERAPAN Ilmu : Teknologi Maklumat Nilai : Rasional, Ketekunan KBT : BBB

Catatan / BBB
Petikan rencana dan majalah atau internet BTT4 : Unit 3 Bahagian 2

Maklumat Dunia Semakin Canggih (Bidang Maklumat) Genre NOVEL Aspek: Watak dan Perwatakan - watak utama - watak sampingan

HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (ii), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan watak dan perwatakan dinamis dan statik. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 ciri watak dinamis dan 3 ciri watak statik. 3. Mengenal pasti simpulan bahasa dalam novel. HPU :10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (i). 2 (i), (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyenaraikan 6 isi penting karangan. 2. Menghuraikan setiap isi dalam perenggan. 3. Mengenal pasti jenis-jenis kata ganda. HPU :2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.3 HHP : Aras 1 (i), (ii)

(a) KB menjana idea (b) Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata, Simpulan Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kasih sayang, hormat- menghormati KBT : (a) KB mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai SISTEM BAHASA Ayat Penyata, Susunan Ayat ayat biasa dan ayat songsang. SISTEM BAHASA Golongan kata : Imbuhan, kata ganda, kata majmuk. Peribahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, pendidikan. Nilai : Hormat-menghormati, keberanian, kerjasama KBT : (a) KB menyusun mengikut keutamaan (b) Kecerdasan pelbagai

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

(Estetik dan Maklumat) Genre

PENULISAN Karangan Jenis Pemerihalan (Interpersonal dan Maklumat) Senario Masyarakat Kita

BBB Akhbar Majalah BTT4 : Unit 1 Bahagian 1

Minggu / Tajuk
7 13-17/2/2012 LISAN Kerjaya (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), (v)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membuat bidasan dalam perbincangan secara sopan. 2. Menggunakan pengetahuan dan pengalam an sendiri untuk mengubah persepsi orang lain. 3. Menggunakan tanda baca yang betul dalam ayat.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ragam Ayat, Kata Tanya, Tanda Baca dan Ayat Tanya. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi. Nilai : Bantu-membantu, keberanian KBT: (a) KB menjana idea (b) Kajian Masa Depan. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar BTT4 : Unit 9 Bahagian 2

Genre PUISI TRADISIONAL Pantun Empat Kerat (Budi) - ciri-ciri pantun - maksud pantun - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran.

HPU : 2.0 HPK : 2.3, 2.5 HHP : Aras 1 (ii), 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan ciri-ciri pantun. 2. Menjelaskan maksud pantun. 3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 nilai dan 3 pengajaran pantun. 4. Menulis serangkap pantun yang tepat. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (iii) 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.5

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola suku kata Laras Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah. Nilai : Keyakinan, Berbudi, Berhemah Tinggi. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kajian Masa Depan, Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Garfik Kamus Dewan

HHP : Aras 1 (iii) (Estetik) Genre NOVEL Aspek: 5. Latar 6. Nilai dan pengajaran. (interpersonal dan maklumat) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya. 2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan yang tertentu yang diberi. 3. Menulis ayat menggunakan laras bahasa yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat petikan. 2. Menyatakan usaha-usaha meningkatkan ekonomi negara. 3. Menulis rumusan lengkap menggunakan ayat yang lengkap. HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1(ii) HPU : 8.0 HPK : 8.3 HHP : Aras 1 (ii), (iii) SISTEM BAHASA Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan KBT: (a) KB - Mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

RUMUSAN Petikan Umum - isu kerjaya/ ekonomi Kerjaya

SISTEM BAHASA Pembentukan kata-kata majmuk, ayat berlapis, Tanda Baca. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerajinan, Kejujuran. KBT: (a) KB - meramal (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. BTT4 : Unit 9 Bahagian 2

(Interpersonal dan Maklumat)

Minggu / Tajuk
8 20-24/2/2012 LISAN Menyampaikan Berita Dunia Sem akin Canggih (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Membina 8 ayat yang berbentuk berita dan rencana. 2. Menyampaikan ayat yang dibina dengan tepat dan menggunakan intonasi yang sesuai. 3. Menulis ayat pasif dan ayat aktif. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (v), Aras (i) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (ii), (iv) HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1.Mengarang cerpen dengan tajuk-tajuk yang tertentu. 2. Menjelaskan aspek-aspek sastera dalam cerpen yang dikarang. 3. Mengenal pasti istilah menarik dalam novel. HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 1.0 HPK : 1.3, 1.4 HHP : Aras 1 (v), (vi)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat aktif, Ayat Pasif PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Pengetahuan Am. Nilai : Menghargai Kepentingan Sains dan Teknologi. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Berita Akhbar BTT4 : Unit 3 Bahagian 2

Genre NOVEL Aspek : GAYA BAHASA (Estetik dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Susunan ayat (susunan biasa) - istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan, kasih sayang. KBT: (a) KB menyusun mengikut keutamaan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB

Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Jenis Perbincangan / Pendapat Kemalangan Jalan Raya dan Langkah Menanganinya (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan 5 isi utama karangan. 2. Menyusun dan menghuraikan setiap isi yang dibincangkan. 3. Menulis sebuah karangan yang lengkap menggunakan tanda baca yang betul. HPU : 4.0 HPK : 4.1, 4.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.2, 7.6 HHP : Aras 1 (iii), (v)

SISTEM BAHASA Golongan Kata - peribahasa - Tanda baca - ayat majmuk pancangan. PENYERAPAN Ilmu : Sains, Geografi Nilai : Rasional, Kerjsama, kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kontekstual

BBB Gambar / Poster Akhbar, Majalah dan Internet

Minggu / Tajuk
9 27/2-2/3/2012 MEMBACA DAN MEMAHAMI Tema :Patriotisme Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat) Genre NOVEL Aspek: PLOT Binaan Plot - permulaan - perkembangan - perumitan - puncak - peleraian Teknik Plot -suspens - kejutan (Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Petikan Umum - isu alam sekitar Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan ulasan berdasarkan fakta. 2. Menganalisis penggunaan istilah dan ayat dalam laras politik. 3. Menulis ulasan/pendapat berdasarkan isu yang dibaca. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.5 HHP : Aras 1 (i), 2 ((i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (ii), (v), (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menyatakan binaan dan teknik plot. 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan plot. 3. Membina ayat biasa daripada ayat songsang. HPU :10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (v)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Golongan kata, kata sendi, cogan kata, kata bersanjak, ayat berpola. Laras bahasa PENYERAPAN Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme, Keberanian. KBT: (a) KB membuat inferens (b) Kajian Masa Depan. SISTEM BAHASA Susunan ayat ayat biasa, ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am, Kesusasteraan Melayu Nilai : Bersyukur, menghargai KBT : (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual BBB

Catatan / BBB
Petikan Teks Akhbar, Majalah, Internet. BTT4: Unit 7 Bahagian 2,3

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 isi tersurat tentang kemusnahan hutan. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat. 3. Mengenal pasti binaan ayat dasar dalam ayat. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (i), 2 (ii) HPU : 8.0

SISTEM BAHASA Binaan Ayat Dasar, Ayat Fakta, Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Pendidikan Alam Sekitar Nilai : Bertanggungjawab, Menghargai Alam Sekitar. KBT: (a) KB - mensintesis (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Petikan Umum Rencana Akhbar Harian dan Majalah BTT4 : Unit 5 Bahagian 1,2

HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), 3 (i) 10 5-9/3/2012 UJIAN 1

11 12-16/3/2011

CUTI PERSEKOLAHAN PERTENGAHAN PENGGAL 1

Minggu / Tajuk
12 19-23/3/2011 LISAN Ucapan Dunia Sem akin Canggih (Interpersonal dan Maklumat) Genre CERPEN Memori Seorang Tua Aspek : - Sinopsis - Plot - Latar - Watak dan perwatakan. (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Surat Kiriman Rasmi - format - laras bahasa - isi surat Kerjaya (Estetik dan Maklumat) HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i), (iii) HPU : 1.0 HPK : 1.6 HHP : Aras 1 (iii)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mengemukakan idea secara spontan dengan bahasa yang gram atis dan berkesan. 2. Menyampaikan ucapan dengan intonasi dan gaya yang sesuai. 3. Mengenal pasti perbezaan KKT dan KKTT.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Kerja Transitif Kata Kerja Tak Transitif PENYERAPAN Ilmu : Moral, Sivik Nilai : Bersyukur, Menghargai Keindahan Alam KBT: (a) KB - menganalisis (b) Kajian Masa Depan BBB Akhbar Majalah Komputer

Catatan / BBB

BTT4 : Unit 3 Bahagian 1

HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Menulis sinopsis 2. Menyusun peristiwa mengikut urutan binaan plot. 3. Menjelaskan unsur gaya bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii), 2 (i), (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (i), (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 3. Menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 4. Menggunakan kata panggilan yang sesuai dalam surat. HPU : 6.0 HPK : 6.2 HHP : Aras 1 (i), (ii) 2 (i)

SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah / Kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Sains dan Teknologi dan Kesusasteraan Melayu. Nilai : Berani, Yakin KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan dan mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Tanda Baca Imbuhan, Kosa kata, Kata Majmuk, Kata Panggilan. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, kesederhanaan KBT: (a) KB menjana idea (b) Konstruktivisme

BBB

Antologi : HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

BBB

Contoh Surat Kiriman rasmi BTT4 : Unit 9 Bahagian 3

Minggu / Tajuk
13 26-30/3/2012 LISAN Menyampaikan

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membina 3 perenggan ayat-ayat berbentuk taklimat. 2. Menyampaikan taklimat dengan suara, intonasi dan gaya yang sesuai. 3. Menggunakan kata kerja tak transitif dalam ayat. HPU : 7.0

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Terbitan, Kata Kerja Tak Transitif, Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Sejarah, Pengetahuan Am Nilai : Patriotisme BBB

Catatan / BBB
Petikan Akhbar, Majalah BTT4 : Unit 5 Bahagian 2

Taklimat Melestarikan Alam Sekitar (Maklumat dan Interpersonal) Genre CERPEN Israk sinopsis tema dan persoalan watak dan perwatakan gaya bahasa latar nilai dan pengajaran.

HPK : 7.4 HHP : Aras 1 (iv) , (v) HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 3. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. 4. Mengenal pasti istilah menarik dalam cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.5 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) HPU : 11.0 HPK : 11.2 HHP : Aras 1 (ii)

KBT: (a) KB membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK Kajian Masa Depan.

SISTEM BAHASA Istilah/Kosa kata Laras Bahasa Kata-kata hikmat PENYERAPAN Ilmu : Sosial Linguistik, Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kesantunan bahasa, menghargai keindahan bahasa. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Binaan ayat Ayat Dasar. Penanda Wacana, Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Nilai : Kerajinan , Ketekunan KBT: (a) KB merumus, meringkas. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Antologi: HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

(Estetik) RUMUSAN Petikan Umum -isu pendidikan alam sekitar. Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan maklumat) 14 2-5/4/2012 MEMBACA DAN MEMAHAMI Industri Pelancongan di Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 6 isi tersurat dan 2 isi tersirat. 2. Menghasilkan rumusan lengkap dengan kepanjangan 120 patah perkataan. 3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam ayat. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.3 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (iv), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengujarkan perkataan yang mengandungi diftong dalam sebutan baku. 2. Memberi beberapa sebab/alasan tentang kebaikan melancong di dalam negeri. HPU : 5.0 HPK : 5.1, 5.2 HHP : Aras 1 (ii), (iii) 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (v) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya. 2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan yang tertentu yang diberi. 3. Menulis ayat menggunakan laras bahasa yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah BTT4 : Unit 5 Bahagian 2

SISTEM BAHASA Laras Bahasa Iklan Peraturan Sosiobudaya. PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am. Nilai : Menghargai Khazanah Tempatan. KBT: (a) KB membuat analogi. (b) Pembelajaran Kontekstual.

* 6/4/2012 CUTI GOOD FRIDAY BBB Gambar Poster Risalah Pelancongan BTT4 : Unit 11 Bahagian 2

Genre NOVEL Aspek: 7. Latar 8. Nilai dan pengajaran. (interpersonal dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan KBT: (a) KB - Mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Karangan Jenis Peribahasa - teknik menulis - gaya bahasa Industri Pelancongan di Malaysia (Estetik)

HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud peribahasa. 2. Menyenaraikan 5 isi penting. 3. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan. HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.4, 12.6 HHP : Aras 1 (ii), 3 (iii)

SISTEM BAHASA Peribahasa Pembentukan kata kata majmuk, kata ganda, Tanda Baca. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, Kesyukuran. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Teks Cerita Bergambar Contoh karangan berbentuk Peribahasa. BTT4 : Unit 4 Bahagian 1 Unit 11 Bahagian 3

Minggu / Tajuk
15 9-13/4/2012 LISAN Laporan Melestarikan Alam Sekitar (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membina 3 perenggan ayat berbentuk laporan tentang aktiviti yang dilaksanakan di peringkat kebangsaan. 2. Menyampaikan laporan dengan suara dan intonasi yang sesuai. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.7 HHP : Aras 1 (ii), (vii) HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.2 HHP : Aras 1 (i), (iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tema dan sekurang-kurangnya 2 persoalan dalam karya. 2. Menulis cerpen berdasarkan tema dan persoalan yang tertentu yang diberi. 3. Menulis ayat menggunakan laras bahasa yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.6 HHP : Aras 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 6 isi tersurat. 2. Menghuraikan setiap isi yang disenaraikan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2,8.3 HHP : Aras 1 (i), (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ragam ayat ayat aktif PENYERAPAN Ilmu : Sains dan teknologi, kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang dan Toleransi. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Konstruktivisme BBB

Catatan / BBB
Contoh laporan Kad Arahan BTT4 : Unit 5 Bahagian 3

Genre NOVEL Aspek: 9. Latar 10. Nilai dan pengajaran. (interpersonal dan maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Tanya, Ayat Penyata dan Laras Bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kegigihan KBT: (a) KB - Mengitlak (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Novel Melunas Rindu Lembaran Pengurusan Grafik

RUMUSAN

SISTEM BAHASA Binaan Ayat Majmuk Kosa Kata Tanda Baca PENYERAPAN Ilmu : Sosial, Teknologi dan Ekonomi. Nilai : Kasih sayang, bertanggungjawab. KBT: (a) KB membanding dan membeza (b) Pembelajaran Kontekstual, TMK dan Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. BTT4 : Unit 7 Bahagian B 1,3

Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

Minggu / Tajuk
16

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA BBB

Catatan / BBB

16-20/4/2012 LISAN Perbincangan bahan prosa Riadah (Interpersonal dan Maklumat)

1. Mencetuskan 5 idea/pendapat semasa perbincangan . 2. Berbual tentang tajuk dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan berkesan. HPU : 2.0 HPK : 2.2, 2.5 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan bentuk syair. 2.Menjelaskan maksud syair. 3.Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i), (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menutarakan 5 isi penting karangan. 2. Menyusun isi-isi karangan mengikut keutamaan. 3. Menulis karangan menggunakan ayat majmuk dengan tanda baca yang betul. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2, 7.6 HHP : Aras 1 (i), (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i)

Ayat tanya dan ayat penyata. Petikan Berita Akhbar/ majalah PENYERAPAN Ilmu : Kesihatan, Alam Sekitar. Nilai : Kesyukuran KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. BTT4 : Unit 6 Bahagian 1,2

Genre PUISI TRADISIONAL Syair Definisi Orang Berakal Aspek : - ciri-ciri syair - maksud syair - persoalan (Estetik dan maklumat) PENULISAN Karangan Rencana Dunia Sem akin Canggih (Maklumat dan interpersonal)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah, Warisan dan Budaya. Nilai : Kerajinan, Ketekunan. KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Kata Tugas, Kata Tanya, Kosa kata, Tanda baca, Ayat Majmuk. PENYERAPAN Ilmu : Teknologi, Alam Sekitar, Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, Kesetiaan, Berhemah tinggi. KBT: (a) KB menyusun atur. (b) TMK.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

BBB Contoh Surat Kiriman Tak Rasmi, Internet

BTT4 : Unit 3

Minggu / Tajuk
17 23-27/4/2012 LISAN Mentafsir Hujah Generasi Kita (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat 1. Mentafsir hujah untuk menerima dan menolaknya. 2. Menyatakan kekuatan dan kelemahan sesuatu pandangan. 3. Menggunakan imbuhan yang betul ketika berhujah. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1(i) HPU : 1.0 HPK : 1.5 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud sajak. 2. Menyatakan tema, nilai dan pengajaran sajak tersebut. 3. Memprosakan sajak tersebut ke dalam bentuk prosa biasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Morfologi Kata Kerja Transitif Berapitan meN...-kan dan meN-...-i PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Kerjasama dan bertolak ansur KBT: (a) Kecerdasan Pelbagai (b) Konstruktivisme SISTEM BAHASA Ayat Songsang Ayat Penyata Cakap Pindah. PENYERAPAN Ilmu : Pendidikan Islam/Moral, Kesusasteraan BBB

Catatan / BBB
Pita Rakam an Kad Arahan BTT4 : Unit 7 Bahagian 3

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

Genre PUISI MODEN Aspek : Harga Remaja

- maksud - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran - memprosakan (Estetik dan Maklumat) RUMUSAN Petikan Umum Isu Sains dan Teknologi Keranamu Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

HHP : Aras 1 (iii) (v), 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i), (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Menyatakan sebab-sebab negara memerlukan ahli yang pakar dalam bidang sains dan teknologi. 5. Mengemukakan 6 isi tersurat daripada petikan. 6. Menulis ayat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (ii)

Melayu. Nilai : Kasih sayang, pengorbanan. KBT: (a) KB mencirikan, menilai (b) Belajar Cara Belajar. SISTEM BAHASA Binaan Ayat (Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk) PENYERAPAN Ilmu : sosial Nilai : Hormat-menghormati, bertanggungjawab. KBT: (a) KB - meramal (b) ICT BBB Petikan Wawancara BTT4 : Unit 4 Bahagian 3

Minggu / Tajuk
18 30/4-4/5/2012 LISAN Perbincangan tentang Kerjaya Kerjaya (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 3. Menggunakan etika yang sesuai ketika berurusan. 4. Mengemukakan 3 sebab seseorang itu perlu mempunyai kerjaya. 3. Menggunakan laras bahasa yang sesuai. HPU : 3.0 HPK : 3.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat tanya, ayat penyata dan ayat perintah, laras bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kaunseling dan Komunikasi Nilai : Kesyukuran dan kerjasama. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB
Petikan Berita Akhbar / Majalah BTT4 : Unit 9 Bahagian 1,2

Genre PUISI MODEN Di Perpustakaan 1. Menjelaskan maksud sajak. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga nilai dan tiga pengajaran dalam sajak. 3. Mendeklamasikan sajak itu dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (iii), 2 (iii) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.5 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 6 isi tersurat. 2. Menghasilkan rumusan dengan bahasa yang baik. 3. Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam rumusan. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (i)

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Pola Suku Kata Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral, Sejarah. Nilai : Keyakinan, Berhemah tinggi. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kajian Masa Depan

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan

Aspek : - Ciri-ciri sajak - maksud sajak - tema dan persoalan - nilai dan pengajaran.

PENULISAN Rumusan Bahan Grafik Graf Bar (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penanda Wacana Ayat Majmuk Pancangan dan Relatif. PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar, Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, keberanian. KBT: (a) KB menyusun atur.

BBB - contoh rumusan. - lembaran grafik

HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) 19 7-11/5/2012 PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

(b) TMK

20 14-18/5/2012

PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA

Minggu / Tajuk
21 21-25/5/2012 LISAN MEMBACA DAN MEMAHAMI TEMA : Disiplin/kesedaran sivik Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: - Perbincangan jawapan peperiksaan. 3. Menyatakan soalan-solan pemahaman. 4. Mengemukakan pendapat tentang isu yang dibincangkan. 3. Menggunakan kata kerja berawalan memper- dan berapitan memper-...-kan dalam ayat yang berpola FN + FK dengan gramatis. HPU : 1.0 HPK : 1.3 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 7.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjelaskan maksud sajak. 2. Menjelaskan tem a dan persoalan. 3. Menyatakan dan memberi contoh unsur bunyi. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii), 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7,8.8 HHP : Aras 1 (vii), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 4 isi penting karangan. 2. Menghasilkan karangan syarahan tentang usaha meningkatkan semangat juang di kalangan atlet. 3. Menggunakan penanda wacana yang betul. HPU : 4.0 HPK : 4.2 HHP : Aras 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Imbuhan berapitan memper... dan memper-...kan. PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Perdagangan Nilai : Menghargai, Sopan santun dan Kerjasam a KBT: (a) KB Membuat ram alan. (b) Kajian Masa Depan. BBB

Catatan / BBB
Petikan Umum BTT4 : Unit 7 Bahagian 2

Genre PUISI MODEN Mengintai Ruang Insaf

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Istilah sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Moral. Nilai : Rasional KBT: (a) KB - menilai (b) Kajian Masa Depan.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Petikan Nilai dan Pengajaran.

Aspek : - maksud - tema dan persoalan. - unsur bunyi (Estetik dan Maklumat) PENULISAN Syarahan Petikan Umum isu kesihatan Gaya Hidup Sihat (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penanda Wacana, tanda baca dan ejaan. PENYERAPAN Ilmu : Sukan Nilai : Berdikari, menghargai. KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Umum rencana akhbar harian dan majalah. BTT4 : Unit 8 Bahagian 1,3

22 28/5-1/6/2012 23

CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

4-8/6/2012

Minggu / Tajuk
24 11-15/6/2012 LISAN Forum Melestarikan Alam Sekitar (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menceritakan sesuatu berdasarkan maklumat yang didengar. 2. Bersoal jawab dengan intonasi yang sesuai. 3. Membina ayat menggunakan partikel kah. HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i), (iii) HPU : 3.0 HPK : 3.1 HHP : Aras 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud dalam rangkap sajak. 2. Menyatakan dan memberi contoh gaya bahasa. 3. Menyatakan tiga nilai dan tiga pengajaran sajak. HPU : 10.0 HPK : 10.3, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i), (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengendalikan perbahasan ala parlimen. 2. Menyampaikan hujah dengan bahasa dan intonasi yang betul. 3. Menggunakan peribahasa yang betul dalam penulisan karangan. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.3 HHP : Aras 2 (i) 3 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.1 HHP : Aras 1 (i), (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Morfologi partikel kah. Sintaksis Ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Sains dan Teknologi Nilai : Keyakinan KBT: (a) KB membuat keputusan. (b) Belajar Cara Belajar. BBB Gambar

Catatan / BBB

Petikan Akhbar BTT4 : Unit 5 Bahagian 1,2

Genre PUISI MODEN Sajak: Adat Sezaman - maksud - Gaya Bahasa - nilai dan pengajaran (Estetik dan Interpersonal) PENULISAN Karangan Perbahasan ala parlimen - format - laras bahasa - isi Riadah (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sebutan, Intonasi, Istilah dan Kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Geografi. Nilai : Keberanian, Kesyukuran. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

SISTEM BAHASA Imbuhan, Kata Ganda, Kata Majmuk, Peribahasa. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, Kemasyarakatan. Nilai : Rasional KBT: (a) KB Menghubungkait. (b) TMK

BBB Pita Rakam an Akhbar Majalah Ilmiah Kamus Dewan BTT4 : Unit 6 Bahagian 1,2,3

Minggu / Tajuk
25 18-22/6/2012

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membaca teks untuk memahami format dan isi. 2. Menjawab soalan-soalan pemaham an. 3. Menggunakan kosa kata yang diberi untuk membina ayat. HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan ciri-ciri prosa tradisional.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kosa kata, ayat songsang. PENYERAPAN Ilmu : Geografi Nilai : Hemah tinggi, kerjasama. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual BBB

Catatan / BBB
Artikel tentang industri sama ada dari majalah atau internet.

LISAN Perbahasan

(Maklumat dan interpersonal)

Genre PROSA TRADISIONAL

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi

BBB

Pelayaran yang Penuh Peristiwa Aspek : - Pengenalan 1. ciri-ciri prosa tradisional 2. unsur mitos dan legenda (Estetik)

2. Menulis sinopsis cerita. 3. Menjelaskan perbezaan antara cakap ajuk dan cakap pindah. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iv) HPU : 11.0 HPK : 11.2, 11.3 HHP : Aras 1 (ii), 2 (ii) (iii), 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis dan mengemukakan idea utama dalam petikan berita. 2. Mencadangkan secara bertulis enam isi penting tentang perkembangan industri pelancongan di Malaysia. 3. Membina ayat daripada kata tanya. HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.5 HHP : Aras 1 (i) (v) 3 (i)

Laras Bahasa Cakap ajuk dan cakap pindah. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pendidikan Islam dan Moral. Nilai : Kesyukuran, kesabaran KBT: (a) KB - mengitlak (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Ayat ayat tanya PENYERAPAN Ilmu : Perdagangan Nilai : Keberanian, keyakinan KBT: (a) KB Kajian Masa Depan (b) Kecerdasan Pelbagai.

Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

BBB Petikan Berita BTT4: Unit 11 Bahagian 1,2

RUMUSAN Petikan Umum - KEBUDAYAAN DAN PELANCONGAN Industri pelancongan di Malaysia (Interpersonal dan Maklumat)

Minggu / Tajuk
26 25-29/6/2012 LISAN Sumbang Saran Bahan Prosa Riadah (Maklumat dan Estetik) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iv)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan 10 ayat berbentuk sumbang saran daripada bahan prosa yang diberikan. 2. Mengenal pasti isi-isi penting bahan prosa. 3. Mengenal pasti ayat suruhan dan ayat larangan.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Suruhan Ayat Larangan PENYERAPAN Ilmu : Geografi, Alam Sekitar Nilai : Toleransi KBT: (a) KB membuat ram alan. (b) Kajian Masa Depan BBB

Catatan / BBB
Petikan Berita Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 6 Bahagian 2

Genre PROSA TRADISIONAL Merah Silu Aspek : - watak dan perwatakan (Estetik)

HPU : 11.0 HPK : 11.3 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan sinopsis petikan. 2.Menjelaskan maksud watak bulat, dan pipih. 3. Menyatakan watak dan perwatakan bagi watak bulat, dan pipih. 4. Menyenaraikan kosa kata klasik yang terdapat dalam petikan prosa. HPU : 10.0 HPK : 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyemak draf syair dari segi tanda baca, ejaan, penggunaan kata dan penanda wacana yang sesuai. 2. Menghasilkan syair dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 3. Menggunakan kata nama yang diberi untuk menghasilkan sebuah syair.

SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Laras Bahasa Istilah Sastera PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Pengetahuan Am Nilai : Kesabaran, tolak ansur. KBT: (a) KB Menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

PENULISAN Menulis Syair - tema dan persoalan

SISTEM BAHASA Kata Nama Penanda Wacana Tanda baca PENYERAPAN

BBB - pita rakaman - petikan syair

- nilai - gaya bahasa (Estetik dan Maklumat)

HPU : 12.0 HPK : 12.1, 12.6 HHP : Aras 1 (v) HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i)

Ilmu : Sastera, Kemasyarakatan. Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental, Kejujuran. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Kecerdasan Pelbagai.

Minggu / Tajuk
27 2-6/7/2012 LISAN Menyampaikan ulasan selari berdasarkan bahan rangsangan. Kerjaya (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mentaksir maklumat secara jelas untuk membuat inferens. 2. Mengeluarkan / menyatakan semua 6 isi daripada ulasan selari yang disampaikan. 3. Membina ayat terbitan. HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.5 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 5.0 HPK : 5.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghurai ciri-ciri prosa tradisional . 2. Menulis sinopsis cerita. 3. Menyenaraikan perumpamaan yang terdapat dalam petikan. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (i) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan enam isi penting berdasarkan petikan. 2. Menyatakan 5 faktor yang menyebabkan kemalangan jalan raya. 3. Memahami proses pengguguran ayat dengan menjawab soalan yang diberi. HPU : 12.0 HPK : 12.2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (vii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Terbitan PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Rasional, Keyakinan, Kerjasam a. KBT: (a) KB membanding dan membeza. (b) TMK BBB Gambar Poster

Catatan / BBB

Petikan Akhbar BTT4 : Unit 9 Bahagian 2

Genre PROSA TRADISIONAL Hikayat Indera Nata Aspek: - sinopsis - latar - citra masyarakat (Estetik dan Interpersonal)

SISTEM BAHASA Kiasan dan perumpamaan Istilah Sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kesetiaan dan kasih sayang KBT: (a) KB - mencirikan (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Dewan Kamus Istilah

RUMUSAN Petikan Umum - KEMALANGAN JALAN RAYA Pendidikan Lalu Lintas (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Ayat Pengguguran ayat. PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah Tinggi, bertanggungjawab KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan. (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Petikan Akhbar Gambar Kemalangan Jalan Raya.

Minggu / Tajuk
28 9-13/7/2012 LISAN Mendengar dan Memahami Melestarikan alam sekitar

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 kesan pencemaran alam sekitar. 2. Mencadangkan 5 langkah mengatasinya. 3. Menggunakan kata kerja pasif dalam ayat. HPU : 7.0 HPK : 7.7 HHP : Aras 1 (vii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Laras Bahasa Kata Kerja Pasif PENYERAPAN Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Kebersihan Fizikal dan Mental KBT: BBB

Catatan / BBB
Petikan Akhbar BTT4 : Unit 5 Bahagian 1

(Maklumat dan Interpersonal) HPU : 5.0 HPK : 5.1 HHP : Aras 1 (i) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menjelaskan sinopsis cerita. 2. Menjelaskan nilai dan pengajaran dalam prosa. 3. Menukarkan cakap ajuk kepada prosa biasa. HPU : 10.0 HPK : 10.6 HHP : Aras 1 (v) 2 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan 10 perkataan / frasa / ayat yang puitis. 2. Menulis karangan dengan bahasa yang gramatis. 3. Merangka isi cereka untuk menghasilkan perenggan yang koherens. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.5 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.8 HHP : Aras 1 (ii)

(a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai.

Genre PROSA TRADISIONAL Hikayat Khoja Maimun Aspek : -

SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Istilah Sastera PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sains. Nilai : Kejujuran, Baik hati. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik Kamus Istilah Sastera.

Sinopsis Latar Citra masyarakat

(Estetik dan Maklumat) PENULISAN Karangan cereka / cerpen Riadah (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Penyusunan semua ayat. Kata Kerja. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi, TMK Nilai : Rasional, Ketekunan. KBT: (a) KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. (b) Kajian Masa Depan, TMK.

BBB Majalah BTT4 : Unit 6 Bahagian 2,3

Minggu / Tajuk
29 16-20/7/2012 LISAN Perbincangan Pelaburan (Interpersonal dan Maklumat)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan persoalan pokok yang terdapat dalam petikan. 2. Mengeluarkan / menyatakan 4 isi penting daripada perbincangan. 3. Menulis ayat daripada kata terbitan yang diberi. HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 2 (i) HPU : 9.0 HPK : 9.4 HHP : Aras 2 (ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis sinopsis drama. 2. Menjelaskan watak dan perwatakan. 3. Menjelaskan citra masyarakat dalam teks. 4. Menyenaraikan perumpamaan yang terdapat dalam petikan. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i), (iii) 2 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii), (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Terbitan, ayat penyata. PENYERAPAN Ilmu : Ekonomi Nilai : Keyakinan KBT: (a) KB membanding dan membezakan. (b) TMK BBB Slaid

Catatan / BBB

Genre DRAMA Gelanggang Tuk Wali Aspek : 1. Sinopsis 2. Watak dan perwatakan. 3. Latar - citra masyarakat (Estetik dan maklumat)

SISTEM BAHASA Perumpamaan Istilah sastera. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kasih sayang, rasional. KBT: (a) KB menyusun atur. (b) Pembelajaran Kontekstual

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik.

PENULISAN Karangan Surat Tak Rasmi - format - isi/ kandungan Ambang Remaja (Maklumat dan Estetik)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan sepuluh perkataan / frasa / ayat yang puitis. 2. Merangka isi karangan untuk menghasilkan perenggan yang koherens. 3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam karangan. HPU : 9.0 HPK : 9.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 12.0 HPK : 12.4 HHP : Aras 1 (ii)

SISTEM BAHASA Tanda Baca Sistem Ejaan Peribahasa PENYERAPAN Ilmu :Kemasyarakatan. Nilai : Kejujuran, hemah tinggi. KBT: (a) KB menjana idea (b) TMK

BBB Conoth surat. Contoh Frasa yang mengandungi ayat puitis.

Minggu / Tajuk
30 23-27/7/2012 LISAN Bercerita (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 2.0 HPK : 2.4 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. 2. Membina 5 ayat daripada laras cerita. 3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai dengan menggunakan laras bahasa yang betul.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Laras Sastera Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Sastera Nilai : Keyakinan, ketekunan. KBT: (a) KB menyelesaikan masalah. (b) Kajian Masa Depan. BBB

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik Petikan Cerita.

Genre DRAMA Forum Remaja 2020 Aspek: 1. Watak dan Perwatakan 2. Plot (Estetik dan Maklumat)

HPU : 6.0 HPK : 6.2 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1.Menghuraikan watak dan perwatakan bagi watak utama dan sampingan. 2.Menyusun peristiwa mengukut urutan plot. 3. Menukarkan dialog ke bentuk karangan biasa. HPU : 10.1 HPK : 10.2 HHP : Aras 1 (iiv) HPU : 7.0 HPK : 7.3 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 4 isi berdasarkan gambar. 2. Menyusun isi mengikut urutan. 3. Membina ayat majmuk daripada ayat tunggal. HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (ii) 3 (i) HPU : 8.0 HPK : 8.2 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i)

SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Kecekalan, Ketabahan. KBT: (a) KB - mencirikan (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Istilah sastera.

KARANGAN BAHAN RANGSANGAN Gambar Warisan Bangsa (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Proses Peluasan Ayat PENYERAPAN Ilmu : Perundangan Nilai : Hemah tinggi, hormat-menghormati KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat. (b) Kajian Masa Depan.

BBB Petikan Majalah Laporan akhbar

BTT4 : Unit 10 Bahagian 1,2

Minggu / Tajuk
31

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat:

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA BBB

Catatan / BBB

30/7-3/8/2012 LISAN Bercerita Warisan Bangsa (Maklumat dan Estetik)

1. Menyenaraikan isi-isi penting daripada sebuah cerita. 2. Menyatakan sepuluh ayat untuk membentuk sebuah cerita. 3. Bercerita secara lisan dengan gaya dan intonasi yang sesuai. HPU : 7.0 HPK : 7.2, 7.4, 7.5 HHP : Aras 1 (ii, iv) HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan struktur plot. 2. Menyatakan persoalan dalam prosa. 3. Menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam cerpen. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.6 HHP : Aras 1 (i, v) HPU : 8.0 HPK : 8.3, 8.4 HHP : Aras 1 (ii, iv) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan format wawancara. 2. Menyatakan 5 isi utama wawancara. 3. Menggunakan tanda baca yang betul dalam karangan. HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.4 HHP : Aras 1 (ii), (iii), 3 (i) HPU : 5.0 HPK : 5.2 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 1.0 HPK : 1.2 HHP : Aras 2 (i)

Ayat Penyata Ayat Aktif PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kemasyarakatan. Nilai : Keyakinan, kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Belajar Cara Belajar SISTEM BAHASA Cakap Ajuk Laras Bahasa Kata adjektif. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai : Kesabaran, Ketaatan. KBT: (a) KB Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Pembelajaran Kontekstual SISTEM BAHASA Tanda Baca Ayat Tanya Ayat Sokongan Kata Adjektif PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Baik hati, bersih KBT: (a) KB menyusun atur (b) Belajar Cara Belajar

Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Cerita BTT4 : Unit 10 Bahagian 1 BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik.

Genre CERPEN Pemain Catur Aspek : 1. Plot 2. Persoalan 3. Perbandingan Watak. (Estetik dan Maklumat)

BBB Contoh Wawancara BTT4 : Unit 7 Bahagian 3

PENULISAN Wawancara - format - Isi/ Kandungan Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat)

32 6-10/8/2012

UJIAN 2

Minggu / Tajuk
33 13-17/8/2012 MEMBACA DAN MEMAHAMI Petikan Umum Ambang Remaja (Maklumat) Genre

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. 5. Menggunakan kata pem eri dengan betul dalam ayat. 6. Mengemukakan pendapat tentang isu yang dibincangkan. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (iv, vi)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Tanda Baca Kata Pemeri PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kesopanan KBT: (a) KB mengenal pasti sebab akibat (b) Pembelajaran SISTEM BAHASA Cakap ajuk BBB

Catatan / BBB
Petikan rencana daripada akhbar BTT4 : Unit 2 Bahagian 2

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan binaan dan teknik plot.

BBB

Drama : Cempaka Berdarah 4. Sinopsis 5. Plot 6. Watak dan perwatakan. (Estetik dan Maklumat)

2. Menyusun peristiwa mengikut urutan dan struktur plot. 3. Membina ayat daripada simpulan bahasa. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.6 HHP : Aras 1 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.2, 8.7 HHP : Aras 1 (i, ii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Menyenaraikan tanggungjawab remaja terhadap keluarga dan masyarakat. 5. Mengemukakan 6 isi tersurat dalam petikan. 6. Mengenal pasti kata majmuk yang terdapat dalam petikan. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.3 HHP : Aras 1 (i), 2 (iii) 3 (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.3 HHP : Aras 1 (ii) CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

Sebutan dan intonasi Simpulan bahasa. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah Nilai : Patriotisme, ketaatan. KBT: (a) KB menyusun atur (b) Pembelajaran Kontekstual Kontekstual, TMK SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata

Antologi: HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik.

BBB Gambar Poster

RUMUSAN Perbincangan isu-isu semasa (tersurat dan tersirat) Dunia Sem akin Canggih (Interpersonal dan Maklumat)

PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Kesihatan. Nilai : Kesyukuran, tanggungjawab KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.

Petikan Berita BTT4 : Unit 3 Bahagian 2

34 20-24/8/2012

Minggu / Tajuk
35 27-30/8/2012

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyenaraikan fakta dalam petikan yang diberi. 2. Menyatakan tiga ayat berbentuk ulasan kepada bahan grafik. 3. Membezakan penggunaan ialah dan adalah. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (iv) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 2 (i) (ii)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Tugas kata pemeri. PENYERAPAN Ilmu : Geografi Nilai : Kerajinan, ketaatan. KBT: (a) KB membezakan fakta dengan pendapat. (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB

Catatan / BBB
Laman-lam an web pendidikan BTT4 : Unit 3 Bahagian 1 Unit 2 Bahagian 1

LISAN Menilai dan membuat ulasan tentang pelbagai bahan Dunia Sem akin Canggih Ambang Remaja (Maklumat) Genre CERPEN Mellisa (Estetik dan Interpersonal)

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan watak dan perwatakan. 2. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 nilai dan pengajaran. 3. Mengenal pasti kosa kata menarik dalam petikan dan mencari makna perkataan tersebut. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (v) 3 (ii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.3 HHP : Aras 1 (i) 3 (ii)

SISTEM BAHASA Ayat tanya Ayat penyata Istilah dan kosa kata PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan Nilai : Patriotisme, rasional. KBT: (a) KB Membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan.

BBB Cerpen : HARGA REMAJA

Lembaran Pengurusan Grafik.

PENULISAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Membuat ulasan novel dari segi bahasa, tema dan pengajaran.

SISTEM BAHASA Kosa kata

BBB

Ulasan

5. Mengetahui format penulisan ulasan novel. 6. Menulis ayat menggunakan ayat pasif dan ayat aktif.

Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat tanya Tanda Baca. PENYERAPAN Ilmu : Kasihatan, Perubatan. Nilai : Bertanggungjawab, Disiplin. KBT: (a) KB membuat inferens (b) Kecerdasan Pelbagai, TMK.

Majalah, Novel BTT4 : Unit 7 Bahagian 1

Generasi Kita (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 2.0 HPK : 2.1 HHP : Aras 1 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.5 HHP : Aras 1 (iv), (vi)

Minggu / Tajuk
36 3-7/9/2012 LISAN Syarahan Gaya Hidup Sihat (Interpersonal dan Maklumat) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengenal pasti lima isi penting yang akan disampaikan. 2. Menyatakan tiga perenggan berbentuk syarahan. 3. Mengenal pasti kata kunci tajuk syarahan yang akan disampaikan.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata Ayat Tanya. PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Sivik. Nilai : Disiplin, Ketaatan. KBT: (a) KB Membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK. (b) SISTEM BAHASA Kosa kata Kata ganda Sebutan dan intonasi Susunan ayat. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Kesabaran KBT: (a) KB - mencirikan Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata Pinjaman Kata Terbitan. PENYERAPAN Ilmu : PJK Nilai : Semangat Kesukanan. KBT: (a) KB Menjana idea (b) Kajian Masa Depan, TMK. BBB

Catatan / BBB
Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 7 bahagian 3 BBB Antologi : HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan

Genre CERPEN Biarkan Samudera 4. Watak dan perwatakan 5. Plot 6. Nilai dan pengajaran.

HPU : 3.0 HPK : 3.1, 3.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 gaya bahasa beserta contoh. 2. Menghuraikan watak utama. 3. Membina ayat daripada kata ganda. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.5 HHP : Aras 1 (ii) (iii) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis rumusan selengkapnya dengan betul. 2. Mencadangkan 5 usaha menarik pelancong ke negara ini. 3. Mengenal pasti kata pinjaman yang digunakan dalam bahasa Melayu. HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.5, 8.8 HHP : Aras 3 (i)

(Estetik dan Interpersonal) RUMUSAN Petikan Rencana Isu Pelancongan (Interpersonal dan Maklumat)

BBB Petikan Rencana Dewan Masyarakat Lembaran Pengurusan Grafik.

Minggu / Tajuk
37 10-14/9/2012

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan enam isi penting dalam penyelesaian masalah. 2. Menghuraikan enam hujah sebagai penyelesaian masalah.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Majmuk Ayat Penyata BBB Komputer

Catatan / BBB

LISAN Penyelesaian masalah (Interpersonal dan Maklumat)

3. Menghuraikan sesuatu menggunakan ayat penyata. HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vi) HPU : 3.0 HPK : 3.1, 3.2 HHP : Aras 1 (i) (v) 2 (i) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menghuraikan maksud syair. 2. Menjelaskan nilai dan pengajaran. 3. Menulis sebuah syair menggunakan kosa kata yang diberi. HPU : 10.0 HPK : 10.1 HHP : Aras 1 (iii) 2 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.1 HHP : Aras 1 (i) (iv) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis laporan dengan format yang betul. 2. Mengemukakan 3 isi penting laporan. 3. Menggunakan kata nama dan kata kerja yang betul dalam penulisan laporan. HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.3 HHP : Aras 1 (iii) (vii)

Ayat Tanya. Lembaran Pengurusan Grafik. PENYERAPAN Ilmu : PJK, Sains Nilai : Disiplin, Ketaatan. KBT: (a) KB Membezakan fakta dengan pendapat. (b) TMK. Gambar Poster Petikan Berita

Genre: PUISI TRADISIONAL Syair Siti Sianah

SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah/kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu. Nilai : Berani, Yakin KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan. (b) Kecerdasan Pelbagai.

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan

Aspek: 1. Maksud Syair 2. Persoalan 3. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat) PENULISAN - Laporan Laporan Pertandingan Sukan Air di Tempat Anda (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Kata Nama Kata Kerja Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : PJK, Sukan Nilai : Keberanian, Semangat Kesukanan KBT: (a) KB menyusun atur (b) Kajian Masa Depan

BBB Contoh Laporan Majalah

Minggu / Tajuk
38 17-21/9/2012 LISAN Memberi pendapat / membuat keputusan. Malaysia Alaf Baru (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyampaikan sekurang-kurangnya empat pendapat dengan ayat-ayat yang gram atis. 2. Mengemukakan 1 perenggan isi-isi penting dan menghuraikannya dengan tepat. 3. Menggunakan ayat aktif dan ayat pasif dalam konteks ayat yang betul. HPU : 9.0 HPK : 9.3, 9.4 HHP : Aras 1 (i) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud gurindam. 2. Menyatakan dan memberikan contoh keindahan bahasa. 3. Menulis sebuah gurindam dengan menggunakan kata nam a yang diberikan.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Kerja Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan Am Nilai : Bertanggungjawab KBT: (a) KB mencirikan, mengenal pasti sebab akibat. (b) Belajar Cara Belajar, TMK SISTEM BAHASA Kata nama. Istilah Umum. PENYERAPAN BBB

Catatan / BBB
Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Poster Petikan Akhbar BTT4 : Unit 4 Bahagian 2

BBB Antologi HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

Genre PUISI TRADISIONAL Gurindam 12 Fasal yang Keenam

Aspek : 1. Maksud gurindam 2. Persoalan 3. Nilai dan Pengajaran (Estetik dan Maklumat)

HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4 HHP : Aras 1 (ii) (v) 3 (iii) HPU : 8.0 HPK : 8.4, 8.6 HHP : Aras 1 (iii) (vi) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis ayat-ayat / frasa yang sesuai dalam unsur format ucapan. 2. Menyediakan rangka karangan format ucapan. 3. Menggunakan laras bahasa yang betul ketika menulis ucapan. HPU : 9.0 HPK : 9.2, 9.4 HHP : Aras 2 (ii) (iii) HPU : 11.0 HPK : 11.1 HHP : Aras 1 (i)

Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Sejarah. Nilai : Patriotisme, taat setia. KBT: (a) KB - mengitlak (b) Pembelajaran Kontekstual.

Kamus Dewan Peta Minda.

PENULISAN Ucapan / Syarahan / Ceramah - format - laras bahasa - isi Kepentingan Internet Kepada Masyarakat (Maklumat dan Estetik)

SISTEM BAHASA Diksi dan istilah TMK Laras bahasa PENYERAPAN Ilmu : TMK, Komunikasi. Nilai : Berhemah tinggi, Amanah KBT: (a) KB menyusun atur, menjana idea (b) TMK

BBB Rakam an Video, LCD

Minggu / Tajuk
39 24-28/9/2012 LISAN Memberi ulasan tentang prosa Industri Pelancongan di Malaysia (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan enam isi penting dalam petikan. 2. Menghuraikan hujah berkaitan prosa. 3. Mengenal pasti jenis-jenis ayat. HPU : 8.0 HPK : 8.7, 8.8 HHP : Aras 1 (iii) 2 (ii) 3 (i) HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menulis maksud seloka. 2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua nilai dan pengajaran. 3. Menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya. HPU : 10.0 HPK : 10.2, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii) (v) 2 (i) 3 (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2 HHP : Aras 1 (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Membuat rumusan selengkapnya dengan menepati kehendak soalan. 2. Mengenal pasti 6 isi tersurat daripada petikan. 3. Memberikan maksud perkataan yang terdapat dalam petikan. HPU : 2.0 HPK : 2.4 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.8

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Ayat Penyata Ayat Aktif Ayat Pasif Ayat tanya. PENYERAPAN Ilmu : TMK, Perdagangan. Nilai : amanah KBT: (a) KB menyelesaikan masalah. (b) TMK SISTEM BAHASA Cakap ajuk, Cakap pindah Istilah / kosa kata. PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, kesusasteraan Melayu. Nilai : kasih sayang, tolak ansur KBT: (a) KB membuat kesimpulan (b) Kecerdasan Pelbagai. SISTEM BAHASA Kosa kata Istilah TMK PENYERAPAN Ilmu : Komunikasi, TMK. Nilai : disiplin, jujur KBT: (a) KB menjana idea (b) Kajian Masa Depan , TMK BBB Komputer

Catatan / BBB

Lembaran Pengurusan Grafik Gambar Petikan Berita Akhbar BTT4 : Unit 11 Bahagian 1,2 BBB Antologi HARGA REMAJA

Genre PUISI TRADISIONAL Seloka Emak Si Randang Aspek: - Maksud Seloka - Persoalan - Nilai dan pengajaran. (Estetik dan Interpersonal) RUMUSAN Kepentingan Internet Kepada Masyarakat (Interpersonal dan Maklumat)

Lembaran Pengurusan Grafik

BBB Petikan rencana daripada majalah Lembaran Pengurusan Grafik

HHP : Aras 1 (i) (ii) (iv)

Minggu / Tajuk
40 1-5/10/2012 LISAN Komentar Riadah/ Warisan Bangsa (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan 5 hasil perbincangan berdasarkan gambar. 2. Berurusan dengan pihak tertentu untuk mendapatkan maklumat. 3. Dapat membezakan ayat tunggal dan ayat majmuk. HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 1 (iii, v) 2 (v) HPU : 2.0 HPK : 2.2 HHP : Aras 1 (i) 2 (ii) 3 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Menulis maksud sajak. 5. Menyatakan sekurang-kurang dua nilai dan pengajaran. 6. Mengenal pasti maksud tersirat daripada sajak. HPU : 2.0 HPK : 2.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 3.0 HPK : 3.3 HHP : Aras 1 (iv)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Laras Bahasa, Ayat tunggal, ayat majmuk. PENYERAPAN Ilmu : Sukan, Kebudayaan, Sejarah. Nilai : Semangat bermasyarakat, Kesantunan. KBT: (a) KB menjana idea (b) Belajar cara belajar. SISTEM BAHASA Kata Pemeri Ungkapan Istilah dan diksi. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan Nilai : Kerjasama, hemah tinggi. KBT: (a) KB menjana idea (b) Kecerdasan Pelbagai. BBB

Catatan / BBB
Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster Petikan Berita Akhbar. BTT4 : Unit 6 Bahagian 1 BBB Antologi: HARGA REMAJA Lembaran Pengurusan Grafik

Genre SAJAK Mahsuri 4. Maksud Sajak 5. Persoalan 6. Nilai dan Pengajaran

(Interpersonal dan Estetik) PENULISAN Karangan Peribahasa - format - isi perbincangan Jauh berjalan Luas Pandangan (Interpersonal) 41 8-12/10/2012 HPU : 9.0 HPK : 9.1 HHP : Aras 1 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia. 3. Menggunakan kata hubung yang sesuai dalam perbualan. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.4 OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan maksud peribahasa dengan betul. 2. Menulis karangan berdasarkan maksud peribahasa. 3. Menggunakan ayat majmuk dalam penulisan karangan. HPU : 7.0 HPK : 7.5 HHP : Aras 1 (v) SISTEM BAHASA Ayat Majmuk Ungkapan / peribahasa. Istilah dan diksi. PENYERAPAN Ilmu : Kesenian Nilai : Kesantunan, bertanggungjawab KBT: (a) KB membanding dan membeza (b) Kajian Masa Depan SISTEM BAHASA Kata Sendi Nama Kata Hubung Ayat Penyata Ayat Tanya PENYERAPAN BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster BBB Contoh karangan Lembaran Pengurusan Grafik.

LISAN Perbualan

HHP : Aras 1 (i) (iii) Adat Perkahwinan (Maklumat dan Interpersonal) HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (ii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Mengetahui semua istilah asas berkaitan dengan sastera. 5. Menjelaskan semua tajuk yang terdapat dalam antologi Harga Remaja. 6. Menggunakan istilah sains sosial dalam penulisan. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii, v) 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (ii) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan perkara penting dalam format penulisan forum. 2. Memberi lima punca/cadangan/ sesuatu isu yang dibincangkan. 3. Menggunakan kata-kata hikmat dalam penulisan forum. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.4, 1.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 2 (i) (ii) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Genre Semua Jenis Genre Aspek: - ulasan secara keseluruhan genre (Estetik dan Maklumat)

Ilmu : Budaya, Agama Nilai : Keberanian, Kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme. SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah Sains Sosial PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai :Keadilan, Kejujuran. KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual.

Petikan Berita Akhbar

BBB Antologi HARGA REMAJA, Novel AZFA HANANI Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan / Kamus Istilah Sastera.

PENULISAN Forum Peranan Sekolah dalam Melestarikan Kebudayaan Tradisonal (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata-kata Hikmat Ayat Tanya Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, kejujuran. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Video Pertandingan Forum

42 15-19/10/2012 43 22-23/10/2012

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Minggu / Tajuk
44 29/10-2/11/2012 45 5-9/11/2012

Objektif / HPU / HPK / HHP


PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN

Penyerapan dan Pengabungjalinan

Catatan / BBB
25-25/10/2012 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA

PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN

Minggu / Tajuk
42 LISAN Perbualan Adat Perkahwinan (Maklumat dan Interpersonal) HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.4 HHP : Aras 1 (i) (iii)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Membuat perbandingan antara adat-adat perkahwinan di Malaysia. 3. Menggunakan kata hubung yang sesuai dalam perbualan.

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Sendi Nama Kata Hubung Ayat Penyata Ayat Tanya PENYERAPAN Ilmu : Budaya, Agama Nilai : Keberanian, Kasih sayang. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontruktivisme. SISTEM BAHASA Kata Pinjaman Istilah Sains Sosial PENYERAPAN Ilmu : Kesusasteraan Melayu, Kenegaraan. Nilai :Keadilan, Kejujuran. KBT: (a) KB - menganalisis (b) Pembelajaran Kontekstual. BBB

Catatan / BBB
Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Poster

Genre Semua Jenis Genre Aspek: - ulasan secara keseluruhan genre (Estetik dan Maklumat)

HPU : 2.0 HPK : 2.1, 2.2 HHP : Aras 1 (ii) 2 (i) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 7. Mengetahui semua istilah asas berkaitan dengan sastera. 8. Menjelaskan semua tajuk yang terdapat dalam antologi Harga Remaja. 9. Menggunakan istilah sains sosial dalam penulisan. HPU : 10.0 HPK : 10.1, 10.4, 10.6 HHP : Aras 1 (iii, v) 3 (ii) HPU : 8.0 HPK : 8.7 HHP : Aras 1 (ii) (iii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan perkara penting dalam format penulisan forum. 2. Memberi lima punca/cadangan/ sesuatu isu yang dibincangkan. 3. Menggunakan kata-kata hikmat dalam penulisan forum. HPU : 1.0 HPK : 1.1, 1.4, 1.5 HHP : Aras 1 (i) (ii) (viii) HPU : 8.0 HPK : 8.1, 8.2 HHP : Aras 2 (i) (ii)

Petikan Berita Akhbar

BBB Antologi HARGA REMAJA, Novel AZFA HANANI Lembaran Pengurusan Grafik. Kamus Dewan / Kamus Istilah Sastera.

PENULISAN Forum Peranan Sekolah dalam Melestarikan Kebudayaan Tradisonal (Interpersonal dan Maklumat)

SISTEM BAHASA Sistem Ejaan Kata-kata Hikmat Ayat Tanya Ayat Penyata. PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan. Nilai : Kasih sayang, kejujuran. KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Kontekstual.

BBB Video Pertandingan Forum

Minggu / Tajuk
43 22-24/10/2012 MEMBACA DAN MEMAHAMI Perkahwinan Mengikut Adat Perpatih (Maklumat dan Interpersonal) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2, 7.5 HHP : Aras 1 (ii) (v)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras dengan betul. 3. Menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.2 HHP : Aras 1 (i)

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Terbitan Ayat Pasif Ayat Majmuk Ayat Aktif PENYERAPAN Ilmu : Kesenian, Kemasyarakatan. Nilai : Kesantunan, Kasih sayang. KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual.

Catatan / BBB
25-25/10/2012 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA BBB Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Komputer

Petikan Berita Akhbar BTT5 : Unit 12 Bahagian C BBB

LISAN

OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan diberi.

SISTEM BAHASA Kosa kata

Ceramah (Interpersonal dan Maklumat)

2. Mengemukakan 3 isi ceram ah. 3. Menulis ceramah dengan menggunakan ayat majmuk. HPU : 4.0 HPK : 4.1, 4.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (ii) (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan lima isi dengan alasan yang meyakinkan. 2. Menyusun isi untuk penulisan karangan fakta. 3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam penulisan karangan. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (i)

Kata Majmuk Ayat Majmuk Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Kenegaraan. Nilai : Baik hati, Kejujuran. KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan (b) Belajar Cara Belajar. SISTEM BAHASA Kata Kerja Peribahasa Ayat Berlapis PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, Kebudayaan. Nilai : Bertanggungjawab, Kesantunan KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Konstruktivisme

Lembaran Pengurusan Grafik.

Petikan Berita Akhbar

BBB Carta Perbahasan

PENULISAN Karangan Fakta Warisan Bangsal (Maklumat)

Gambar BTT4: Unit 11 Bahagian 1,3

inggu / Tajuk
44 29/10-2/11/2012 MEMBACA DAN MEMAHAMI Perkahwinan Mengikut Adat Perpatih (Maklumat dan Interpersonal)

Objektif / HPU / HPK / HHP


OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan tentang sesuatu adat perkahwinan. 2. Menjawab soalan pemahaman yang pelbagai aras dengan betul. 3. Menulis ayat pasif berdasarkan ayat aktif. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.2 HHP : Aras 1 (i) HPU : 7.0 HPK : 7.1, 7.2, 7.5 HHP : Aras 1 (ii) (v) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 4. Mengenal pasti kata kunci tajuk ceramah yang akan diberi. 5. Mengemukakan 3 isi ceram ah. 6. Menulis ceramah dengan menggunakan ayat majmuk. HPU : 4.0 HPK : 4.1, 4.2 HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (ii) (vii) OBJEKTIF : Pada akhir pelajaran, murid akan dapat: 1. Mengemukakan lima isi dengan alasan yang meyakinkan. 2. Menyusun isi untuk penulisan karangan fakta. 3. Menggunakan peribahasa yang sesuai dalam penulisan karangan. HPU : 9.0 HPK : 9.1, 9.2

Penyerapan dan Pengabungjalinan


SISTEM BAHASA Kata Terbitan Ayat Pasif Ayat Majmuk Ayat Aktif PENYERAPAN Ilmu : Kesenian, Kemasyarakatan. Nilai : Kesantunan, Kasih sayang. KBT: (a) KB membuat kaitan dan perhubungan (b) Pembelajaran Kontekstual. SISTEM BAHASA Kosa kata Kata Majmuk Ayat Majmuk Ayat Penyata PENYERAPAN Ilmu : Pengetahuan am, Kenegaraan. Nilai : Baik hati, Kejujuran. KBT: (a) KB mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan (b) Belajar Cara Belajar. SISTEM BAHASA Kata Kerja Peribahasa Ayat Berlapis PENYERAPAN Ilmu : Kemasyarakatan, Kebudayaan. BBB

Catatan / BBB
Lembaran Pengurusan Grafik. Gambar Komputer

Petikan Berita Akhbar BTT5 : Unit 12 Bahagian C BBB

LISAN Ceramah (Interpersonal dan Maklumat)

Lembaran Pengurusan Grafik.

Petikan Berita Akhbar

BBB Carta Perbahasan

PENULISAN Karangan Fakta Warisan Bangsal

Gambar

(Maklumat)

HHP : Aras 1 (i) (ii) HPU : 7.0 HPK : 7.1 HHP : Aras 1 (i)

Nilai : Bertanggungjawab, Kesantunan KBT: (a) KB menjana idea (b) Pembelajaran Konstruktivisme

BTT4: Unit 11 Bahagian 1,3

MINGGU 40 MINGGU 41 MINGGU 42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERBINCANGAN SOALAN PAT

PEMETAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4 SMK KABOGAN 2012 MINGGU 1 04/01/12 06/01/12 TAJUK Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 2. BM Kertas 2 - Karangan - Rumusan - Pemahaman -Tatabahasa - Pemahaman Teks (Komsas) Unit:1 Senario Masyarakat Kita 1. Karangan Jenis karangan Berformat / Tak Berformat(Pendahuluan) 2. Rumusan 3. Tatabahasa -Golongan Kata nama 4. Pemahaman Teks Komsas Unit:1 Senario Masyarakat Kita 1. Karangan Rangsangan(A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa Pembentukan Kata Nama 4. Komsas Unit: 2 Ambang Remaja 1. Karangan Umum (B) Karangan Fakta 2. Rumusan SKOP Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 5. skema pemarkahan 6. bahan rujukan Rujukan Teks

2 9/01/12 13/01/12

LISAN

Memberi arahan / Panduan

Gaya hidup Sihat Masyarakat Malaysia Alaf Baru (Interpersonal dan Maklumat)

Penekanan Jenis-jenis pendahuluan karangan dan cara menulis Teknik Merumus - Pendahuluan - Isi Tersurat - Isi Tersirat - Penutup - Pembentukan Kata Tunggal

Buku Teks m/s 6-7

Harga Remaja Pantun Empat kerat Budi m/s 5 Pantun Empat kerat Jenaka m/s 6

3 16/01/12 20/01/12

- Gambar Tunggal/Bersiri - Carta /Graf - Peta - Iklan - Dialog - Latihan Merumus - Kata nama tunggal dan akronim

Buku Teks m/s 14

Harga Remaja Harga Remaja m/s 17 Di Perpustakaan m/s18 Buku Teks m/s 30-31

4 25/01/12 27/01/12

- Menulis Perenggan Isi / Pemerengganan

3. 4. 5 30/01/12 03/02/12 6 06/02/12 10/02/12 7 13/02/12 17/02/12

Tatabahasa Komsas

Unit: 2 Ambang Remaja 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 3 Dunia Semakin Canggih 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 3 Dunia Semakin Canggih 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Novel

Latihan Merumus Pembentukan Kata Nama Cerpen Gambar rajah Latihan Merumus Kata Nama Majmuk Drama Laporan Persediaan Menulis Latihan merumus Golongan Kata Kerja Drama Iklan Latihan Merumus Kata Kerja Transitif Novel

Harga Remaja Ibu dan Ceper m/s 99 Buku Teks m/s 41 Harga Remaja Gelanggang Tuk Wali m/s 187 Buku Teks m/s 56-57 m/s 6-7 Harga Remaja Forum Remaja 2020 m/s 229 Buku Teks m/s 64 Melunas Rindu

8 20/02/12 24/02/12 09 27/02/12 02/03/12 10 05/03/12 9/03/12

Unit : 4 Keranamu Malaysia 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Novel UJIAN SELARAS 1 Unit : 4 Keranamu Malaysia 1 2 3 4. Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas dan Novel

- Penulisan Kreatif - Latihan Merumus - Kata Kerja Berimbuhan Sisipan - Novel

Buku Teks m/s 84 Melunas Rindu

Buku Teks m/s 91 Syarahan Latihan Merumus Pembentukan Kata Kerja Novel Melunas Rindu

11 12/03/12 16/03/12 12 19/03/12 23/03/12 13 26/03/12 30/03/12 14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Unit : 5 Melestarikan Alam Sekitar 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 5 Melestarikan Alam Sekitar 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 6 Riadah Buku Teks m/s 106 - Gambar Tunggal - Kata Adjektif - Prosa Tradisional Perbahasan Latihan Merumus Pembentukan Kata Adjektif Cerpen Harga Remaja Pelayaran Yang Penuh Peristiwa m/s 29 Buku Teks m/s 116 Harga Remaja Israk m/s 131

- Gambar Bersiri

02/04/12 05/04/12 15 9/04/12 13/04/12 16 16/04/12 20/04/12 17 23/04/12 27/04/12 18 30/04/12 04/05/12

19 07/05/12 11/05/12 20 14/05/12 18/05/12 21 21/05/12 25/05/12 22&23 26/05/12 10/06/12 24 11/06/12 15/06/12 25 18/06/12 22/06/12

1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 6 Riadah 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 6 Riadah 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit: 7 Generasi Kita 1. Karangan (A) 2. Rumusan 7. Tatabahasa 8. Komsas Unit: 7 Generasi Kita 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL

- Latihan Merumus - Ayat Dasar dan Ayat Seru - Sajak - Wawancara- Latihan Merumus - Kata Tugas - Ayat Tunggal - Prosa Tradisional - Wawancara - Latihan Merumus - Ayat Majmuk - Kata Praklausa - Prosa Tradisional - Petikan - Latihan Merumus - Cakap Ajuk dan Cakap Pindah - Binaan Frasa Nama - Cerpen - Rencana - Latihan Merumus - Ayat Aktif dan Ayat Pasif - Frasa Kerja - Cerpen

Harga Remaja Syair Definisi Orang Berakal m/s 7 Buku Teks m/s 133 Harga Remaja Merah Silu m/s 51 Buku Teks m/s144 Harga Remaja Hikayat Indera Nata

Buku Teks m/s 162 Harga Remaja Pemain Catur m/s 143

Buku Teks m/s 171 Harga Remaja Melisa m/s 153

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL

Unit : 8 Gaya HIdup Sihat 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Unit : 8 Gaya HIdup Sihat 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas dan Novel Unit : 9 Kerjaya 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas dan Novel

Rencana Latihan Merumus Ayat Aktif dan Ayat Pasif Binaan Frasa Adjektif Drama

Buku teks m/s 184 Harga Remaja Cempaka Berdarah m/s 243

Ucapan Latihan Merumus Mencantumkan Ayat Frasa Sendi Nama Prosa Tradisional Ucapan Latihan Merumus Memisahkan Ayat Stuktur Binaan Ayat

Buku teks m/s 194 Harga Remaja Hikayat Khoja Maimun m/s 69

Harga Remaja Biarkan Samudera m/s 173

- Cerpen

26 25/06/12 29/06/12

Unit : 9 Kerjaya 1. Karangan (A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas dan Novel Unit : 10 Warisan Bangsa 1. Karangan (B) 2. Rumusan 1. Tatabahasa 2. Komsas dan Novel Unit : 10 Warisan Bangsa 1. Karangan(A) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas Unit : 11 Industri Pelancongan Malaysia 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. tatabahasa 4. Komsas Unit : 11 Industri Pelancongan Malaysia 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas dan Novel

Buku teks m/s 215 Iklan Latihan Merumus Kesalahan Ejaan dan Imbuhan Sajak Harga Remaja Gurindam Fasal yang Keenam (11) Buku teks m/s 229 Forum Latihan merumus Kesalahan Ejaan dan Imbuhan Binaan Ayat Tunggal Sajak Harga Remaja Seloka Emak Si Randang m/s12 Buku teks m/s 236 Harga Remaja Memori Seorang Tua m/s 109 Buku teks m/s 254 Harga Remaja Adat Sezaman m/s 23 Buku teks m/s 264 Harga Remaja Mahsuri m/s 21

27 02/07/12 06/07/12 28 9/07/12 13/07/12 29 16/07/12 20/07/12 30 23/07/12 27/07/12

31 30/07/12 03/08/12 32 6/08/12 10/08/12 33 13/08/12 17/08/12 34

- Forum - Latihan merumus - Kesalahan Imbuhan - Ayat Majmuk -Sajak - Ilustrasi kartun - Latihan merumus - Kesalahan Ejaan dan Imbuhan - Proses Penerbitan Ayat - Sajak - Surat Kiriman Tidak Rasmi - Latihan Merumus - Kesalahan Ejaan dan Imbuhan - Proses Penerbitan Ayat - Proses Penyusunan semula ayat - Sajak - Minit Mesyuarat - Latihan merumus - Kesalahan Istilah/Pemilihan kata - Sajak

Tiba Waktu m/s 24

UJIAN SELARAS 2

1. 2. 3. 4.

karangan (A) Rumusan tatabahasa Komsas

- Pendapat - Latihan Merumus - Kesalahan Istilah dan Pemilihan Kata - Sajak

Mengintai Ruang Insaf m/s 20

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 20/08/12 24/08/12 35 27/08/12 30/08/12 36 03/09/12 07/09/12 37 10/09/12 14/09/12 38 17/09/12 21/09/12 39 24/09/12 28/09/12 40 01/10/12 05/10/12 41 8/10/12 19/10/12 1. 2. 3. 4. Karangan (B) Rumusan Tatabahasa komsas dan Novel 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Karangan (A) Rumusan tatabahasa Novel dan Komsas karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas dan Novel Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas dan Novel Karangan (B) Rumusan Tatabahsa Komsas dan Novel Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas dan Novel Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas dan Novel - Carta / Peta Minda - Latihan Merumus - Kesalahan Frasa dan Ayat - Latihan pemahaman - Sajak - Perbincangan - Latihan Merumus - Kersalahan Frasa dan Ayat - Latihan Pemahaman Komsas dan Novel - Perbincangan - Latihan Merumus - Kersalahan Frasa dan Aya - Latihan Pemahaman - Komsas dan Novel - Carta Graf Bar - Latihan merumus - Peribahasa(Maksud) - Latihan Pemahaman Komsas dan Novel - Ceramah - Latihan Merumus - Peribahasa (Bina Ayat) - Latihan Pemahaman Komsas dan Novel - Komentar - Latihan merumus - Peribahasa(Maksud) - Latihan pemahaman Komsas dan Novel - Peribahasa - Latihan merumus - Peribahasa(Isi Tempat Kosong) - Latihan Pemahaman Komsas dan Novel

Syair Siti Sianah m/s 9

Ulang kaji

Ulang kaji

Ulang kaji

Ulang kaji

Ulang kaji

Ulang kaji

42 15/10/12 19/10/12 43

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 22/10/12 25/10/12 44 Perbincangan jawapan Peperiksaan Akhir

Tahun 29/10/12 2/11/12 45 05/11/12 9/11/12 46 CUTI AKHIR TAHUN 10/11/12 31/12/12 Perbincangan jawapan Peperiksaan Akhir Tahun