Anda di halaman 1dari 6

Terjemah Kitab Al- Ajnas ( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Mentri Nabi Sulaiman A.

S ) Kitab Al- Ajnas merupakan salah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia sekitar 5000 tahun, kitab ini di susun oleh wajir / menteri Nabi sulaiman AS yang bernama Sayyidina Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab ilmu hikmah yang sangat langka sekali, inilah bab pertama dari kitab al- Ajnas , mudah mudahan memberikan manfa'at bagi para pengunjung Blog khumaira66, inilah terjemah Al-Ajnas : Latifatul Ula ( Latifah Awwal ) Dengan nama Allah SWT Yang maha kuat dan agung, Awal nya mahluq yang taat pada Allah SWT, Adalah Ta atnya Malaikat pembawa Arasy, Dan inilah Asma Malaikat Pembawa Arasy : Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin Syahuunin Bajahuunin Malyahuunin Tafsir nya dengan bahasa Arab adalah : Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal hayyul qayyumu rabba kulla syay-in wa ilaha kulli syay-in wa alima bikulli syay-in qaadirun ala kulli syay-in la ya zibu anka mistqala dzarrati syay-in ta alayta pala tura. Artinya : Wahai Allah engkau yang maha tunggal, Engkau yang maha tempat bersandar, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan yang mengurus segala sesuatu dan tuhan segala sesuatu dan engkau mengetahui pada segala sesuatu, Yang Maha kuasa atas segala sesuatu,Engkau maha tidak tercela sekecil apapun, engkau yang maha tinggi dan tidak terlihat. Ketahuilah oleh kalian semua, allah SWT telah menjanjikan pada kalian, Bahwa sesungguhnya Asma asma ini apabila kalian membaca dengan Asma Asma di atas , membacanya dalam keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhlas maka akan turun kepada engkau beberapa malaikat yang berwujud cahaya , maka bergetarlah langit & Bumi dan bergetar juga semua yang ada di langit dan di bumi, para Malaikat tsb dapat melakukan untuk menghadirkan malaikat golongan ruhani untuk anda, menjadikan haybah / wibawa si pembaca asma tsb di hadapan para pembesar, dapat di terima di semua kalangan serta si pembaca dapat mengikat lidah lawan bicaranya ( kalau bisnis kata si pengamal jadi maka lawan bicaranya akan ta at serta patuh pasa apa yg dia katakan ), Dilaksanakan semua hajatnya, sapat di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari semua gangguan mahluq, dapat di gunakan sebagai senjata ghaib untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di ridhai allah swt. Latifatust Tsaniyyah ( Latifah kedua ) Asma atau bacaan latifah yang ke 2 Allah swt telah ciptakan dari asma Latifah ke 2 ini para malaikat yang menempati Suradiqatil Udzma ( Tempat / Tenda yg sangat besar ), Dan dengan Asma inilah Allah SWT menerima taubatnya Nabi Adam AS, Dan dengan Asma Latifah ke 2 inilah Nabi Isa AS Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, menyembuhkan buta

mata, Maka apabila anda membacanya dalam keadaan suci baik badan, tempat serta pakaian maka akan bergetarlah gunung-gunung karena agungnya Asma ini, Dan inilah Asma yg dimaksud : ANNI BAYROKHIN BAYRUUKHIN BARKHUWA SYAIROKHIN SYAARUUKHIN YATMAKHIN SYAKHOOYAA MUUKHIN FAASIKHIN SYAMUUKHIN SYAMIIKHOO MAKHIKHO ARIIKHO BAYRUUKHO BAHIYA YA BUUMA HUUROYAAWAMAHIN MAHAARUUTIN YA HUUHIN SYAIMUU MALSAYAMIIMIN MAQNAANAN BISYAFHARAZIN BAARUUKHIN SYARFAYUUKHIN BAALUUKHOO ANTA ANTA BADI US SAMAWATI WAL ARDI Tafsirnya dalam bahasa Arab adalah : Anta Allahu alladzi laa ilaha illa anta ajalla man dzukira wa ahaqqa man humida wa ajwada man suila wa awsa a man utiya la ilaha illa anta alama man ullima wa arafa man malaka wa ansara man istaghiitsa la ilaha illa anta ihtajabta anil kholqi wa atsbatal fadla ila nafsika wakhtasasta bil asmail husna wa ahatta jami al asyya-i bil ilmi wal qudrati tud a fatujiiba wa tusalu fatu tiya katabtal atsara wa ahsoytal amara anta antal malikul jabbarul wahidul qohharu la ilaha illa anta tudzillu bilqudrati man syi ta wa tarfa u bil izzati man syi ta anta anta allahu al maaliku quluubal kholaaiqi biyadika taqollabuha kayfa syi ta alqaulu ma qulta wal qodha-u ma qodhayta walhukmu ma hakamta la radda liamrika wa laa daafi a liqodhaaika wa antal hayyul qayyumu. Artinya : Engkau Allah yang tida tuhan selain engkau, engkau memuliakan orang yang mengingatmu, dan engkau telah membenarkan orang yang menyembahmu, Dan engkau mengutamakan orang yg telah memujimu, Dan engkau telah meluluskan orang yang memintamu, Dan engkau telah meluaskan orang yang telah kau beri, Tiada tuhan selain engkau, Engkau lebih mengetahui dari mahluq yg telah kau beri ilmu, dan engkau lebih mengetahui dari dari raja yang telah engkau beri pengetahuan, Dan engkau telah menolong pada orang2 yang memohon pertolonganmu, Tiada tuhan selain engkau , engkau telah menutup dzatmu dari ciptaan engkau, Dan engkau telah menetapkan keutamaan pada dirimu, dan engkau telah mengkhususkan dzatmu dengan asmaul husna, Dan engkau telah melindungi segala sesuatu dengan ilmu dan qudratmu, Engkau di panggil maka engkau menjawab, dan engkau di minta maka engkau memberi, Engkau telah menulis atsar dan engkau telahmenjaga umur umur makhluq, Engkau engkau yang maha raja, yang maha memaksa, yang maha tunggal, Tiada tuhan selain engkau, engkau hinakan dengan kekuasaanmuorang yang engkau kehendaki, Dan engkau telah mengangkat derajat dengan keagunganmu orang yang engkau kehendaki, engkau engkau yang maha memiliki hati hatinya semua makhluq yang berada dalam kekuasaanmu, Engkau yang merubah hati tsb sekehendak engkau, maha benar firman yang engkau firmankan, dan maha benar rencana ( Qadha ) yang telah engkau rencanakan, Dan maha benar hukum yang telah engkau gariskan, Tiada yang dapat menolak terhadap perintahmu, dan tiada seseorangpun yang dapat membentengi dari rencanamu ( qadha ), San engkau maha hidup dan berdiri dengan sendirinya . Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma Asma diatas berpencar mengelilingi tongkatnya nabi Musa AS , dan didalam tongkat nabi musa terdapat 31 Asma pada setiap 1 Asma mempunyai 10 keutamaan yang luar biasa diantaranya : Dapat mengeluarkan berbagai

macam Mu zizat, membuka kunci kunci, membatalkan semua jenis sihir, mengikat lidah, menghancurkan musuh, membinasakan raja raja yang sombong, dan asma di atas dapat digunakan untuk memanggil golongan ruhani bumi, dapat digunakan mencuri secara ghaib, benteng, tameng, menghukum orang yg dzolim, asihan / pelet, menarik ghaib / orang yg kabur/ jauh, dan dapat digunakan untuk semua hajat dengan kekuasaan allah yang allah telah letakkan kuasanya pada Asma dia atas tsb, dan Asma tsb dapat digunakan pada semua pekerjaan pekerjaan mulia. Dan dari sebagian ke khususan Asma Latifah ke 2 di atas adalah : Apabila anda menulisnya pada kaca cermin yang terbuat dari batu kemudian di hadapkan pada bintang selama 7 hari, Maka golongan ruh apapun yang anda panggil akan hadir menjawab panggilan anda dan mereka tidak akan berpaling dari perintah anda, Dan asma ini dapat engkau pergunakan untuk menarik pencuri, mengeluarkan segala jenis harta terpendam, Apabila anda membaca Asma ini maka akan turun pada anda para malaikat yang akan membawa para raja ruhani dari yang engkau kehendaki, Dan bagi Asma Latifah ke2 ini mempunya berbagai macam kegunaan yg sangat langka dan tidak terbilang manfa atnya. Latifatuts Tsalisath ( Latifah ketiga ) Asma latifah ke 3 ini di khususkan kepada para malaikat Rahmat, Asma ini mempunyai ketaatan luar biasa bagi mereka, Dan asma Asma Latifah ke 3 ini lebih lebih di khususkan bagi Malaikat Israfiil As, dan Asma 2 ini di tulis pula pada dahinya malaikat Israfiil AS yang mendiami Alam Qudrat sebelah kanan, Dia Israfiil AS menunggu untuk di perintah meniup sengkala / terompet, Akan berkumpul dengan Asma ini semua golongan ruh, Dan inilah Asma Latifah ke 3 yang dimaksud : Tsahiitsin maataytin saman saman saymiiman bitayan yamqoyan haatuulin yamuukhin huuhin maayukhin Tafsir dengan bahasa arabnya adalah : Antal mutajabbiru aynal mutajabbruuna, Antal mutakabbiru aynal mutakabbiruuna antal hayyul qoyyuumu, Ajibuu ya ma syaral awani bi idznillahi. Artinya : Engkau yang maha gagah mana mereka para yang gagah, Engkau maha sombong mana mereka yang sombong Engkau yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya, Wahai kalian sekumpulan Awan hadirlah dengan idzin Allah swt . Ketahuilah wahai saudaraku sesungguhnya Asma Asma yang suci ini, Jika anda mengucapkannya akan bergetarlah 7 lapis bumi dan gunung gunungnya karena begitu agungnya asma tsb, Dan akan cepat secepat cepatnya datang pada anda semua malaikat golongan ruhanny dan semua arwah dan golongan Jin untuk hadir dihadapan anda, Khodam dari asma ini merupakan para malaikat serba putih dan tangan tangan mereka memegang tumbak yang berbendera terbuat dari cahaya putih bersinar terang. Apabila anda bacakan Asma tsb dihadapan para pembesar yg gagah maka tercengang dan heran kepada anda serta bisu lidah lidah mereka, dan begitu juga jika asma ini anda

bacakan dihadapan musuh2, orang hasud serta orang yang akan menganiayaya mereka akan kaget serta terkunci lidahnya. Asma ini dapat anda gunakan / bacakan untuk mengikat lidah ( tidak bisa berbicara ), Benteng / Tameng Dzohir maupun ghaib, Pada semua jenis kesehatan, membahayakan musuh / lawan , dan asma ini dapat anda gunakan untuk menarik hadir semua malaikat yang Allah swt tempatkan di semua penjuru dunia, mereka tidak akan menentang terhadap semua perintah anda, Tidaklah engkau bacakan Asma ini kecuali anda dalam keadaan suci baik tempat, pakaian dan badan, Dan tidak lah anda baca Asma ini kecuali pada perkara perkara yang di ridhai Allah swt. Latifatur Rabi ah ( Latifah ke empat ) Asma Latifah ke empat ini tertulis pada dahinya Malaikat Jibril AS yang menempati Alam Qudrat sebelah kiri, Dia menunggu untuk di perintahkan menurunkan wahyu ilahi pada orang2 terpilih, Dan Asma ini Allah swt khususkan pula untuk para malaikat yang bertugas di Lauhil Mahfudz merekalah yang menjaga keseimbangan semua Alam dan Ilmu ilmu yang tinggi, tatkala mereka dipanggil dengan Asma ini maka mereka akan menjawab memenuhi panggilan anda dengan mendengar dan ta at, dan asma ini juga yang sering di bacakan oleh nabi Isa AS ketika mendapatkan masalah masalah yang pelik dan rumit, Dan inilah Asma latifah ke empat yang dimaksud : Thosyin Thosyin thosyatin thosyahin yuhaniitin huumayaatin huutsawatin jallallahu azza wa jalla wahuwa ala kulli syay-in qodir Tafsirnya dengan bahasa arab : Subhanaka Ya hayyu subhanaka Ya Qoyyumu Subhanaka Ya Amadu Subhanaka ya man lam yalidu walam yuladu walam yakun lahu kufuwan ahadu Lailaha illa anta wala qodira ghairuka wala ma buuda siwaaka, Artinya : Maha suci engkau wahai Dzat yang maha hidup, maha suci engkau wahai Dzat yang maha berdiri dengan sendirinya, Maha suci engaka wahai dzat tempat bersandar, maha suci engkau wahai dzat yang tidak beranak dan di peranakan dan yang tidak ada sesuatupun yang menyerupaimu, Tiada tuhan selain engkau ya allah, Dan tidak ada yang berkuasa kecuali engkau serta tiada yang disembah selain engkau ya allah . Asma di atas ini mempunyai keta atan yang luar bisa bagi semua para malaikat, Tatkala anda bacakan dan memanggil mereka maka mereka akan menjawab dengan kehadirannya di hadapan anda, Asma ini dapat anda bacakan / gunakan pada semua amal - amal yang baik dan taqwa. ( keterangan serta kayfiyah asma ini memang singkat sesuai kitab aslinya ). Latifatul Khomisah ( Latifah kelima ) Asma latifah kelima ini mempunyai 7 asma yang telah Allah swt ajarkan pada Malaikat Mikail AS, Asma Latifah kelima ini senantiasa di tasbihkan oleh para malaikat yang mendiami Alam Rafi ke 7 yaitu suatu alam yang berlokasi diantara Alam Lauhil Mahfudz dan Alam Arsy, allah SWT menempatkan para Khodam malaikat yang terbuat dari cahaya pada asma ini, mereka para Khodam asma ini yang senantiasa membantu seluruh para nabi, pada tangan2

khodam malaikat ini terdapat berbagai macam senjata perang yang terbuat dari cahaya, Mereka akan pergi sekejap mata untuk menghukum para golongan ruhanny langit dan bumi yang membangkang, Tatkala anda bacakan Asma ini untuk memanggil mereka, maka mereka akan menjawab nya dengan hadir dihadapan anda, para khodam dari asma ini dapat anda gunakan pada segala sesuatu dari berbagai macam perbuatan yang baik dan taqwa, Juga dapat anda perintahkan untuk menurunkan para Malaikat Tsaqufah ( yang diwakilkan pada setiap arah mata angin dan musim ), Asma ini merupakan asma yang suci serta mulia, Asma ini tertulis pula pada keningnya malaikat Mikail AS, Inilah 7 Asma dari Asma Latifah ke 5 yang di maksud : Syaahan Syawiinin Kanuupasyin Lawnaymin Kaylaymin Ya thaysyin Baalahin Tafsir nya dengan bahasa arab : Subhanaka Ya Allahu Ya Jabbaru, subhanaka Ya Allahu Ya Qahharu, Subhanaka Ya man Ya lamu maa yatasaqitu min waraqin, Subhanaka Ya man tarada bil kibriya-I wal waqaari, Subhanaka man ahsa jami al amaari, Ta alayta rabbi amma yaquludz dzolimuuna uluwwan kabiira. Artinya : Mahasuci engkau ya Allah wahai dzat yang maha gagah, Maha suci engkau ya allah yang maha memaksa, Maha suci engkau wahai dzat yang mengetahui apa apa daun yang jatuh dari pohonnya, mahasuci engakau wahai dzat yang diliputi kebesaran dan keagungan, Maha suci engkau wahai dzat yang menghitung semua umur, Engkau sangat maha tinggi wahai tuhanku dari apa apa yang di ucapkan oleh orang orang yang dzolim, Engkau maha tinggi serta maha besar . Ketahuilah wahai saudaraku mudah2 an Allah SWT memberikan Taufiq nya padamu, Sesungguhnya jika anda bacakan Asma tsb Maka akan turun para malaikat yang bersinar dihadapan anda, Pada tangan mereka terdapat pedang pedang yang terbuat dari cahaya yang menunggangi pasukan kuda yang juga terbuat dari cahaya, Mereka merupakan pasukan pelempar lembing / tumbak yang dapat anda perintahkan pada segala sesuatu seperti, Mengusir mahluq halus, jin, setan serta ifrit2 yang menggangu, Juga dapat anda perintahkan untuk membuat hijab / benteng lahir maupun ghaib, membakar, Menyambar, Mengikat lidah, dan menyuruh malaikat golongan ruhany dan bumi, dan juga dapat anda perintahkan pada segala sesuatu dengan izdin Allah SWT. Latifatus Sadisah ( Latifah ke enam ) Latifah ke enam terdiri dari 7 Asma yang Allah SWT telah ajarkan pada Malaikat Izrail AS, Dengan 7 Asma inilah malaikat Izrail AS dapat mencabut nyawa, Inilah Asma Latifah ke enam yang dimaksud : Kasyla in Ya lasin Ya kalamin Syatyakaalin Jam ahum ( jam ahum bukan termasuk asma ), makaaya Nun kuluwan. Tafsirnya dengan bahasa arab :

Ana Alhaliqu Ana Al-Baari-u Ana Al-Mubdi-u Ana Al Fa aalu lima uridu Ana Al Muhyi wal mumiitu Ana Al Jabbaru wal mutakabbiru Ana Al-Ghaffaru al mutafarridu bir rahmati, Ukhrujii ayyatuhar ruuha sami atan muti atan li amrillahi. Artinya : Aku yang maha menciptakan, Aku yang maha memulai, aku yang maha tempat kembali, Aku yang maha membuat pada apa yang aku kehendaki, Aku yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan mematikan, aku yang maha gagah dan maha besar, Aku yang maha mengampuni , yang maha tunggal denga rahmat, keluar lah wahai ruh denagn mendengar dan ta at pada perintah Allah SWT. Ketahuilah wahai saudaraku Allah swt telah menolong anda, Sesungguhnya 7 Asma yang agung ini senantiasa dibaca oleh para pemilik kesucian yang luhur dan para pembesar yang senantiasa menjaga segala sesuatu dengan taqwa pada Allah SWT, 7 Asma diatas ini dita ati yang luar biasa oleh semua Aflak ( Alam Semesta ), Dan juga di ta ati oleh semua para malaikat yang bertasbih di alam semesta ini. Ketahuilah jika anda membaca ke 7 Asma ini ketika anda akan masuk pada seorang pembesar / pejabat atau raja yang aniayaya serta melampaui batas, atau anda bacakan ketika berhadapan dengan musuh yang ingin anda kalahkan, Atau orang hasud yang ingin anda kembalikan segala tipu dayanya, maka bacalah ke 7 Asma ini niscaya mereka bingung, kaget, heran , tercengang serta bisu kaku lidahnya, janganlah and abaca asma tsb kecuali ketika anda sedang menghadapi masalah atau perkara yang penting, Dan Asma inilah yang mampu mengalahkan semua goolngan ruhanny langit dan bumi, Asma ini sangat bermanfa at dengan idzin Allah SWT untuk mengikat lidah, masuk pada para raja, pembesar, pejabat, Melihat dalam mimpi hal - hal yang tersembunyi , membuat perjanjian dengan para raja raja malaikat ruhanny, Memahami kabar kabar ghaib di seluruh penjuru bumi, benten / tameng yang sangat agung, Panah yang sangat panas dan besar bagi mereka para penggangu dari golongan Jin, Setan dan manusia. Demikian pembahasan 6 Asma Latifah yang terkenal dengan sebutan Asma Bilathah, 6 Asma latifah ini yang ada pada nabi Sulaiman AS yang merupakan Haikal Agung , Asma 6 latifah inilah yang membuat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail Alahimus salam duduk bersimpuh pada hari perjanjian Arwah.

Anda mungkin juga menyukai