Anda di halaman 1dari 11

PEMULIHAN DAN PENGAYAAN

IPG KAMPUS PERLIS

PEMULIHAN

 Konsep Pemulihan:
 Menurut Kamus Dewan, pulih bermaksud kembali

seperti biasa atau sembuh. Pemulihan adalah sesuatu usaha untuk membaiki sesuatu kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul. satu pembelajaran kesedaran bertujuan untuk membolehkan murid menjalinkan kontak dan mesra dengan persekitarannya. ~ satu program yang lebih sesuai untuk murid-murid yang lemah dalam pencapaian akademik mereka.

 -

Program Pendidikan Pemulihan adalah ~ satu tindakan khusus untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan pembelajaran dalam menguasai sesuatu kemahiran dalam masa yang ditentukan dengan pendekatan, bahan-bahan pengajaran serta aktiviti yang bersesuaian

 Di peringkat permulaan, murid-murid diberi pemulihan di

kelas biasa, dan jika masih gagal kanak-kanak ini diletakkan dalam darjah khas di sekolah biasa,di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan, dalam kumpulan yang diasingkan dari sekolah biasa atau dalam darjah untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan.

Konsep pendidikan pemulihan


 3M
Peringkat pertama Kelas biasa Kaedah : ~aktiviti penilaian ~ ujian bulanan ~ latihan kerja rumah Selepas sesuatu kemahiran telah diajar Peringkat kedua kelas kecil gagal menguasai kemahiran dirujuk kepada guru pemulihan yang lebih professional

OJEKTIF PENDIDIKAN PEMULIHAN


1. Menguasai kemahiran tertentu dengan kaedah,

2. 3. 4. 5.

bahan-bahan pengajaran serta aktiviti alternatif yang sejajar dengan kebolehan serta minat mereka. Menerima layanan secara individu mengikut kadar perkembangan mental mereka. Mengatasi masalah-masalah akademik yang mereka hadapi. Memperkembangkan potensi dan bakat mereka Menyertai aktiviti-aktiviti sosial di dalam dan di luar bilik darjah.

6. Membina sifat keyakinan diri supaya mereka dapat 7. 8.

9. 10.

berinteraksi dengan berkesan dalam masyarakat. Meneruskan pelajaran mereka dalam sistem persekolahan biasa atau sekolah khas jika perlu. Menerima bahan-bahan pembelajaran yang lebih bermakna dan seimbang dengan kebolehan mereka. Menikmati pengalaman berjaya dalam alam persekolahan. Membina perhubungan yang sihat dengan guru kelas, guru pemulihan dan rakan-rakan sedarjah.

Rasional pendidikan pemulihan


1. Kadar keupayaan belajar murid adalah berbeza, ini

2. 3. 4. 5.

bermakna ada pelajar yang dapat menguasai apa yang diajar manakala ada sebahagian yang tidak dapat memahami. Oleh itu murid-murid ini memerlukan pendidikan pemulihan. Bilangan murid dalam kelas biasa yang ramai. Oleh itu guru tidak dapat memberi tumpuan kepada murid yang lemah. Murid-murid lemah memerlukan perhatian khusus semasa aktiviti. Aktiviti perlu sesuai dengan keupayaan murid. Murid yang lemah mempunyai keyakinan diri yang rendah jika berada bersama dengan murid-murid lain.

PENDIDIKAN IMBUHAN
 Program pendidikan yang meliputi usaha-usaha

mengatasi kelemahan pembelajaran serta usaha-usaha mencegah daripada berlakunya sebarang masalah pembelajaran dari peringkat awal. Skop pendidikan imbuhan lebih meluas dan meliputi bukan sahaja unsur-unsur pedagogi tetapi meliputi faktor sosioekonomi dan politik. Sejarah pendidikan imbuhan bermula apaila wujudnya ketidakseimbangan peluang pendidikan antara golongan kaya dan miskin.

Pendidikan Imbuhan menitikberatkan:


 Tindakan awal ujian diagnostik untuk kesan

punca masalah. Penentuan objektif projek Rancangan pengajaran dan pembelajaran disusun bagi mengatasi serta mencegah masalah pembelajaran. Pengubahsuaian kurikulum, bahan pembelajaran, kaedah dan strategi P&P Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah dan projek pembangunan komuniti. Sumbangan pihakj swasta.

PERBEZAAN PENDIDIKAN PEMULIHAN DAN PENDIDIKAN IMBUHAN


Pendidikan Pemulihan Murid Tumpuan Skop Aktiviti Pendidikan Imuhan Murid lemah tanpa mengira Murid yang kurang kemudahan kaya atau miskin sosioekonomi Penguasaan kemahiran asas 3M Semua mata pelajaran mengikut perkembangan kognitif murid

Pedagogi dalam bilik darjah Meliputi pedagogi, sosioekonomi dan politik. Aktiviti P&P di bilik darjah Selain P&P, juga meliputi bantuan makanan, kewangan dan lain-lain kemudahan. Murid golongan awahan di semua peringkat: prasekolah, sekolah rendah dan ibu bapa mereka Merapatkan jurang pendidikan

Kumpulan Sasaran Objektif

Murid lemah di sekolah rendah dan menengah Menguasai kemahiran asas

Ciri-ciri

Murid Pemulihan:

 tidak bermotivasi untuk belajar tidak memahami cara belajar dan cara

menyelesaikan masalah Lebih mudah berputus asa lebih mudah terganggu oleh persekitaran kurang cerdas dalam pemikiran ragu-ragu untuk bertindak cepat lupa akan kemahiran yang baru sahaja diajar ataupun fakta-fakta