Anda di halaman 1dari 52

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN DUA TAHUN 2010

MINGGU

BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

PENGHASILAN SENI VISUAL

M 1

1. ASAS SENI REKA

1.1 UNSUR SENI.

1.1.1 GARISAN

- Jenis-jenis garisan

-Garisan dan rupa -Garisan dan jalinan. -Garisan dan ruang.

1. Mengetahui dan memahami jenis-jenis garisan.

2. Menghasilkan pelbagai jenis garisan melalui pelbagai media dan teknik.

3. Mengaplikasikan dan memahami fungsi garisan dalam aktiviti penghasilam seni visual

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni

Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

ARAS 3 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan pelbagai jenis eksperimen garisan dengan menggunakan pelbagai media dan teknik yang berbeza.

AKTIVITI 2 Pelajar melakar dan melukis pelbagai garisan dan jalinan pada alam semulajadi. Menggunakan olahan garisan

AKTIVITI 3 Menghasilkan lukisan objek geometrik, pelbagi bentuk dan tona menggunakan garisan.

ABM

Pensil, pensil warna, krayon, pen,berus, warna poster

Contoh gambar eksperimen garisan pelbagi media dan teknik

NILAI Kerjasama,Yakin, Berani

KBKK Klasifikasi Banding beza Menjana idea

TKP - Kinestatik - Interpersonal - Naturalis

MASTERI Pengayaan Pemulihan.

M21.1.2JALINAN- Jalinantampak- Jalinansentuh1.Memahamikonsep/ maksuddanjenisjalinan Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Perspektif Satah ImbanganAKT IVITI1Pelajarmenghasilkanmelakardanmelukisjalinantampakdansentuhyangterdapatpada alamABMKertaslukisan, objekpersekitaran, bahansemulajadiKBKKMencirikanMenjanaidea. 2.Mengetahuicarauntukmenghasilkanjalinandalambentuk2D. 3.Memahamijalinandanaplikasidalampenghasilansenivisual. 2.Menggunakanpelbagaialat,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengant emayangmeliputipersekitarankeluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. 4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. semulajadidanbuatanmanusiaAKTIVITI2Menghasilkankolajyangmenunjukkanjalinandariba hanSemulajadi/buangan. Mengamatijalinanyangterdapatpadapermukaansesuatubenda. AKTIVITI3Menghasilkancorakberwarnaberdasarkanjalinanbuatanmanusia. &buatanmanusia. Contohgambarjalinandanobjekberjalinan. NILAIKasihsayangKesungguhanSabarTKPNaturalisKinestatikIntrapersonal 2

M 3 - 4

1.1.3 WARNA

-Warna utama, skunder, tertier

-Warna sejuk, panas.

-Ton warna -Warna penggenap.

1. Mengetahui dan memahami jenis warna.

2. Menghasilkan pelbagai jenis warna dengan pelbagai teknik.

3. Memahami dan mengaplikasi warna dalan penghasilan seni visual.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

ARAS 3 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada:

AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan roda warna iaitu warna utama, skunder dan tertier serta memahami warna pada di sekeliling kita (alam

semulajadi dan buatan manusia).

AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan jadual warna panas dan sejuk serta memahami atau mengaplikasi dalam poster/logo.

AKTIVITI 3 Pelajar membuat tona warna dan mengaplikasinya dalam catan yang mudah

AKTIVITI 4 Aktiviti aplikasi warna pada corak, kad ucapan, rekabentuk dan sebagainya.

ABM Contoh carta warna yang lengkap.

Contoh lanskap warna panas dan sejuk

Contoh kad ucapan pelbagai perayaan.

Kertas lukisan, jangka lukis,warna, berus.

NILAI Kesabaran. Kerjasama Yakin

TKP - Naturalis - Verbal linguistik - Interpersonal - Logik matematik

KBKK Membanding dan membeza

MASTERI Pengayaan Pemulihan.

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

M5 -61.1.4.RUPA-RupaOrganik-RupaGeometrik-RupaPositif-RupaNegatif. 1.Mengetahuidanmemahamijenis-jenisdansifatrupa. 2.Menghasilkanrupadalambentukpenghasilansenivisual. 3.Memahamiaplikasirupadenganunsurseniyanglain. Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Perspektif Satah Imbangan2.Menggunakanpelbagaiala t,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengantemayangmeliputipersekita rankeluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. 4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. AKTIVITI1Pelajarmembuatlakarandanlukisanrupaorganikdangeometrikcorakberulang. AKTIVITI2Pelajarmenghasilkancorakkomposisiyangmenunjukkanperbezaanrupapositifdan negatif. AKTIVITI3Menghasilkanrupamukataipyangbergaya,danberwataksptJATUH, TINGGI,RENDAH,GEMOKdll. ABMContohlogodancorakrupa. Contohcorakrupapositif/Negatif. JenamahurufbergayaNILAIKesabaranKesungguhanKeyakinan. TKPNaturalisVerballinguistikInterpersonalLogikmatematikKBKKMembandingMembezaKONS TRUKTIVISMEPengetahuansediaadaAKTIVITI4Pelajarmmbuataplikasirupadalamrekabentukl ogo/lambang. 4

M 7 -8

1.1.5 BENTUK

-Bentuk geometrik -Bentuk organik.

-Bentuk konkrit -Bentuk ilusi

1. Mengetahui dan memahami konsep dan jenis bentuk.

2. Menghasilkan kepelbagaian bentuk melalui teknik tertentu.

3. Memahami dan mengaplikasi bentuk dalam penghasilan seni visual.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit

pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan aktiviti bentuk iaitu melukis bentuk geometrik dan organik untuk membuat corak selang-seli.

AKTIVITI 2 Pelajar membuat kolaj timbul berasaskan bentuk organik pada alam semulajadi

AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan origami yang berbentuk 3D untuk menunjukkan bentuk konkrit.

ABM Contoh corak pelbagai bentuk.

Contoh kolaj yang menunjukkan bentuk. NILAI Kasih sayang Berani Tekun TKP Kinestatik Logik matematik

KBKK Membanding Menyelesaikan masalah

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

M91.1.6RUANG. -Ruangdekat-Ruangjauh. -Ruangterhad-Ruangbebas. -Ruangdanpersepektif. 1.Mengetahuidanmemahamijenisdansifatruang. 2.Menghasilkanruangmelaluiaktivitipenghasilansenivisual. 3.Memahamiaplikasiruangdalamlukisan/catan/ Rekabentuk. ARAS31.MengolahPrinsipRekaandenganmemberiperhatiankepada: Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Prespektif Satah Imbangan2.Menggunakanpelbagaiala t,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengantemayangmeliputipersekita rankeluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. 4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. AKTIVITI1Pelajarmenghasilkanlukisan/catanyangmenunjukkanruangdekatdanjauh. AKTIVITI2Pelajarmenghasilkanlukisanperspektif1titiklenyapdalambilikdarjahyangmen unjukkanruangterhad. AKTIVITI3Pelajarmembuatlukisanlanskapyangmembezakanruangdepan,tengahdanbelakang. ABMLukisan&Catanyangmenunjukkanpelbagairuang. Contohlukisanperspektifdansenibinaberperspektif. NILAIKesungguhanKekemasan. Kesabaran. TKP- Naturalis- Verballinguistik- Interpersonal- LogikmatematikKBKKKritisMemband ingMembezaKONSTRUKTIVISMEPengetahuansediaadaM10UjianBulanan1(PenilaianKurikulum1 ) (7/3/2011 11/3/2011) CutiPertengahanSemester(12/3/2010 20/3/2010) 6

M 11

1.1.2. PRINSIP REKAAN

1.2.1 HARMONI

1. Mengetahui dan memahami konsep harmoni.

2. Menghasilkan konsep harmoni dalam aktiviti seni halus atau rekabentuk grafik.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui

aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan konsep harmoni melalui susunan atau ulangan unsur seni yang seimbang.

AKTIVITI 2 Pelajar membuat kajian dan menghasilkan kesan harmoni pada unsur seni seperti garisan, warna, bentuk dan rupa.

AKTIVITI 3 Pelajar mengaplikasi konsep harmoni dalam gubahan corak kertas pembalut hadiah.

ABM Lukisan, Catan kertas hadiah dan corak yang menunjukkan harmoni. Contoh gambar yang harmoni USSR.

NILAI Kesungguhan Kekemasan.

Kesabaran TKP Kinestatik Logik matematik Intrapersonal

KBKK Kreatif Membanding Menyelesaikan Masalah

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

M121.2.2. PENEGASAN1.Memahamikonseppenegasan. 2.Mengetahuibeberapacarauntukmendapatdanmenghasilkanpenegasan3.Menghasilkansebua hcorakberasaskanpenegasanARAS31.MengolahPrinsipRekaandenganmemberiperhatiankepad a: Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Perspektif Satah Imbangan2.Menggunakanpelbagaiala t,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengantemayangmeliputipersekita rankeluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. AKTIVITI1MengkajikonseppenegasanpadaalamsemulajadidanbuatanmanusiaAKTIVITI2Pelaj armenghasilkanposteryangdapatmenunjukkanpenegasn.darisegiwarna/tipogfari/visual. AKTIVITI3Pelajarmenghasilkankotakhadiahdenganpenegasanpadacoraknya. ABMCatan/lukisan/krafyangmenunjukkanpenegasan,warna, motifdanrekabentuk. ContohPosterContohkotakNILAIKeselamatanKekemasan. KerjasamaKBKKMembandingMembezaMenjanaideaTKPNaturalisVerballinguistikInterperson alKONSTRUKTIVISMEPengetahuansediaada4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. 8

M131.2.3IMBANGAN.1.Mengetahuidanmemahamikonsepdanjenisimbangan. 2.Menghasilkankaryaberprinsipimbangan3.Mengaplikasiprinsipimbangandalampenghasil ansenivisual. ARAS11.Mengumpulmaklumatberkaitanunitpembelajaran. ARAS21.MengaplikasiAsasSeniRekadalamprosespenghasilankaryaSeniHalus. 2.BerkomunikasimelaluiaktivitiSenidanmenjalankanaktivitisecaraspontandanterancan g. 3.Membandingbezajeniskomunikasivisual. ARAS31.MengolahPrinsipRekaandenganmemberiperhatiankepada: Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Perspektif Satah Imbangan2.Menggunakanpelbagaiala t,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengantemayangmeliputipersekita ranAKTIVITI1Mengkajidanmenerokaikonsepimbangandalamalamsemulajadidanbuatanmanusi a. AKTIVITI2Menghasilkanarcamobaildaribahanbuanganbagimenjelaskankonsepimbangan. AKTIVITI3Membuatcorakataulogokolaiyangbercirikanimbangansimetridannonsimetri. ABMContohgambar/fotokonsepimbangan. Bahanbuanganspt.Kulitkerang, bijigetahdllContohlogo& corakbersimetri. NILAIKesungguhanKetepatanTanggungjawab. TKPNaturalisKinestatikLogikmatematikKBKKKreatifKritisKONSTRUKTIVISMEPengetahuans ediaadaM141.2.4KONTRA1.Mengetahuimemahamikonsepkontra. 2.Mengetahuiprinsipkontradlmsenidankehidupanseharian3.Menghasiklansatuhasilkarya kontradalamrupayangmenarikAKTIVITI1Mengkajidanmenerokaiprinsipkontrapadaalamseke liling. AKTIVITI2Menghasilkankaryaberkonsepkontrapadagarisan,warna,rupa, jalinan,bentuk,ruang. AKTIVITI3Menghasilkanlogoyangbermotifobjekalamsemulajadi/buatanmanusiadenganpene kananprinsipkontrawarna. ABMGambar/Poster/Logo/Corak/Motifkrafyangberkonsepkankontra. NILAIKerjasamaDisiplinKebersihanTKPNaturaliskinestetikVerbalLinguistikInterperso nalKBKKMembandingMenjanaidea 9

M141.2.5PERGERAKAN1.Memahamikonseppergerakan2.Menghasilkankesanpergerakan3.Menga plikasipergerakandalampenghasilansenivisual. keluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. 4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. AKTIVITI1Pelajarmenghasilkanlukisankesanpergerakanmelaluimembuatgarisan, rupadanbentuk. AKTIVITI2PelajarmembuatkesanpergerakandenganmenggunakanteknikkolajAKTIVITI3Pelaj armembuatarcamobaildaripadakertasuntukmenunjukknpergerakan3Dimensi. ABMContohgambarpergerakanalampersekitarandanobjekbuatanmanusiaContoharcamobailya ngkinestatik. NILAIKerjasamaTanggungjawabSabarKBKKKreatifMenjanaideaTKPkinestetikNaturalisVisu alruangInterpersonalKONSTRUKTIVISMEPengetahuansdiaadaM15UjianBulanan2(PenilaianK urikulum2) (18/4/2011 24/4/2011) 10

M 16

1.2.6 KEPELBAGAI-AN

1. Mengetahui dan memahami konsep kepelbagaian.

2. Menghasilkan konsep kepelbagaian dalam penghasilan seni visual.

3. Memahami konsep kepelbagaian dan aplikasi dalam seni halus, rekabentuk dan kraf.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

ARAS 3 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan lukisan/catan yang berkonsep kepelbagaian melalui gabungan unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk dan warna.

AKTIVITI 2 Pelajar mencipta logo/lambang berdasarkan kepelbagaian rupa dan mukataip.

AKTIVITI 3 Menghasilkan kolaj melalui kepelbagaian teknik (bakar,koyak,potong, gunting, gurisan dsb) dan media.(kertas, kain, plastik, kad board dsb)

ABM Catan dan lukisan kondep kepelbagaian USSR.

Jenis dan contoh logo

Contoh kolaj pelbagai media.

NILAI Kebersihan Keselamatan Kesabaran. KBKK Pemikiran kreatif Menjana idea

TKP kinestetik Visual ruang Interpersonal

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

M171.2.7KESATUAN1.Mengetahuidanmemahamikonsepkesatuan. 2.Menghasilkanpenghasilansenivisualyangmenjelaskankonsepkesatuan. 3.Memahamikonsepkesatuandalamaplikasisenivisual. kepada: Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Perspektif Satah Imbangan2.Menggunakanpelbagaiala t,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengantemayangmeliputipersekita rankeluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. 4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. AKTIVITI1Pelajarmengkajikonsepkesatuandalamkaryasenivisual. AKTIVITI2Pelajarmengabungkanunsur-unsursenisepertigarisan,jalinan,rupa, bnetuk,warnadanruangbagimenunjukkanelemenkesatuan. AKTIVITI3Pelajarmenghasilkansatukaryalukisanpensilbertemakanlanskapyangdapatmenj elaskankonsepkesatuan. ABMContohcatandankraflengkapyangmenunjukkankonsepkesatuan. Contohcatanlanskap. NILAIKesempurnaanBeraniKesungguhan. KBKKPemikirankreatifKritisTKPkinestetikVisualruangInterpersonalKONSTRUKTIVISMEPe ngetahuansediaada 12

M 18

1.3 SENI HALUS

1.3.1.LUKISAN

1. Mengetahui dan memahami jenis dan asas lukisan .

2. Menghasilkan dan mengenalpasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam menggambar secara lukisan

3. Memahami peranan lukisan dalam seni visual.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat berkaitan unit pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

ARAS 3 1.Mengolah Prinsip Rekaan dengan memberi perhatian kepada: Kadar banding Hubungkaitan kedudukan objek Perspektif Satah Imbangan

2.Menggunakan pelbagai alat, media dan teknik dalam lukisan, catan, arca dan cetakan dengan tema yang meliputi persekitaran keluarga dan masyarakat.

3.Menggunakan kemahiran komputer untuk meningkatkan daya AKTIVITI 1 Membuat kajian garisan, jalinan yang terdapat di tumbuh-tumbuhan.dan alam semulajadi. dan buatan manusia dengan dakwat/arang

AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan lukisan persepktif dua titik lenyap dengan menggunakan ruang dalam kelas sebagai rujukan.

AKTIVITI 3 Pelajar membuat lukisan secara pointistik bertemakan suatu bahan semulajadi bagi menghasilkan sebuah karya seni.

ABM Contoh lukisan menekankan jalinan dan garisan dengan pelbagai media.

Pensil/pen/arang/ dakwat

Lukisan Perspektif 1 dan 2 titik lenyap.

NILAI Ketekunan / kesungguhan / kasih sayang TKP; Naturalis Verbal linguistik Interpersonal Logik matematik

KBKK Membanding Membeza

MASTERI Pemulihan Pengayaan.

M191.3.2.CATAN- CatPoster- Catancatair- CatMinyak. 1.Mengetahuidanmemahamijenisdanteknikcatan. 2.Menghasilkancatancatanmengikutteknikyangtertentu. 3.Mengaplikasikandanmemahamiunsursenidanprinsiprekaandalamcatankreativitidalampr osespewujudanidea. 4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. AKTIVITI1Pelajardidedahkanjenisdantekniksertaalat/bahandalammenghasilkancatan. AKTIVITI2Pelajarmenghasilkanpostermudahdenganmenggunakancatposter/warnabuncho. AKTIVITI3Pelajarmenghasilkanujikajiteknikdanjeniscatancatairsepertibasahatasbasa h,basahataskeringdankeringatasbasah. AKTIVITI4Pelajarmenghasilkancatanyangtertentudenganpenekananunsurtona, cahayadanteknik. ABMContohcatantempatanpelbagiteknikdanaliran. Catanpelbagaimediasebagaiperbandingan. NILAIKetekunan. Ketelitian. Kebersihan. KBKKPemikirankreatifTKPkinestetikVisualruangInterpersonalKONSTRUKTIVISMEPengetah uansediaadaM20 -21PeperiksaanPertengahanTahun(23/5/2011 27/5/2011) CutiPertengahanPenggal1(28/5/2011 12/6/2011) 14

M 22 -25

1.3.3 ARCA

- Arca Mobil - Arca Stabail - Arca Berfungsi - Arca Estatika

1. Memahami konsep, jenis dan teknik penghasilan arca

2. Memahami dan menghasilkan arca berfungsi dan estatika.

3. Mengetahui teknik dan proses untuk menghasil-kan arca stabail.atau mobail

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat

berkaitan unit pembelajaran.

ARAS 2 1.Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam proses penghasilan karya Seni Halus.

2.Berkomunikasi melalui aktiviti Seni dan menjalankan aktiviti secara spontan dan terancang.

3.Membanding beza jenis komunikasi visual.

ARAS 3 AKTIVITI 1 Pelajar mengkaji dan menilai contoh arca berfungsi dan estatika di sekeliling sekolah dan sekitarnya.

AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan arca mobail statik

berdasarkan teknik origami. Atau kertas.

AKTIVITI 3

Pelajar membuat arca luakan dengan menggunakan sepotong sabun/plastersin menggunakan pisau.

ABM Contoh Arca luakan, binaan, mobail/ stabail

Kad origami, kertas manila, pisau, dawai, tali/benang. Pisau , sabun, plastersin.

NILAI Ketelitian Keselamatan Kreatif

KBKK Pemikiran kreatif Banding beza

TKP kinestetik logik matematik Interpersonal

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

M26 - 301.3.4CETAKAN- Cetakanlino. - Cetakanstensil. - Cetakansuterasaring. - Cetakantimbul. - Cetakanbenam. 1.Mengetahuidanmemahamipelbagaijenis,mediadanteknikcetakan2.Menghasilkancetakany angtertentusebagaipenghasilansenivisual. 3.Memahamicetakandanaplikasiunsursenidanprinsiprekaan. 1.MengolahPrinsipRekaandenganmemberiperhatiankepada: Kadarbanding Hubungkaitankedudukanobjek Prespektif Satah Imbangan2.Menggunakanpelbagaiala t,mediadanteknikdalamlukisan,catan,arcadancetakandengantemayangmeliputipersekita rankeluargadanmasyarakat. 3.Menggunakankemahirankomputeruntukmeningkatkandayakreativitidalamprosespewujuda nidea. AKTIVITI1Pelajarmenghasilkancetakanmelaluibahanbuanganyangberjalinansepertitali, benang,daun, kulitkayudansebagainya. AKTIVITI2Membuatcetakankolajassemblajbertemakanbahanalamsemulajadisepertirumput, akar, bunga,lalangdankulitkayu. AKTIVITI3Membuatcetakansuterasaringsewarnabermotifkanfloraataufaunadengantekniks tensilkertas. ABMBahanbuangansptbenang,tali,daun, buluayamdll. Kertas,gam,pisaudanbahanbuangan/bahansemulajadi. Blok,dye,skujidanstensilkertas. NILAIKebersihan/ KetelitianKreatif. KBKKPemikirankreatifTKPkinestetikNaturalisVisualruangInterpersonalKONSTRUKTIVISM EPengetahuansediaada4.Membuatkemasandanmenyediakanportfolio. M31UJIANBULANAN3(1/8/2011 5/8/2011) M321.4KOMUNIKASIVISUAL1.4.1REKABENTUKGRAFIK. -Tipografi-logo-PosterPembungkusan-PapanTanda. 1.Mengetahuidanmemahamirekabentukgrafikspt.Tipografi, logo,poster,papantandadsb. 2.Menghasilkanlogo, tipografi,logo,poster, papantandadsb. ARAS11.MengaplikasiAsasSeniRekadalamaktiviti. 2.MembuatRekaBentukGrafikmudah. ARAS21.Menghasilkankerjagarfiksecaramanualataumenggunakankomputerdenganmemberipe rhatiankepada; AKTIVITI1Pelajarmenghasilkanpelbagairekabentuktipografisystem3x5denganpelbagaini sbah. AKTIVITI2Pelajardimintamenghasilkansaturekabentuklogohurufyangbertemakannama/nam asingkatan. ABMContohhurufblokpelbagainisbah. Logo-logohurufsptTV3,RTM, PEPSI,F1dsb. Contohposteryangberkaitan. KBKKPemikirankreatifTKPkinestetiklogikmatematikInterpersonalKMDMembuatramalanPro sesinovasi 16

3. Memahami pelbagai kompenan reka bnetuk grafik dan cirri-cirinya yang baik.

Kadar banding Reka letak Prespektif Muka taip Satah Imbangan

2.Membuat lukisan figura yang sesuai untuk tujuan kerja grafik.

ARAS 3 1.Menghasilkan kerja grafik berasaskan tema yang diberi dengan menyatakan hasrat masyarakat dan negara.

2.Menginteprestasi maklumat dan memperkembangkan daya imaginasi.

AKTIVITI 3 Pelajar menghasilkan sebuah poster mudah

bertemakan dengan menitikberatkan tipografi dan imej (tema pilihan isu semasa).

NILAI Ketepatan/ kebersihan Kreatif KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

M 32

1.5 KRAF TRADISONAL

1.5.1

KRAF TEKAT

1. Mengetahui dan memahami asas kraf tekat.

2. Menghasilkan kraf tekat yang ringkas.

3. Memahami kraf tekat tradisional dan dimensi baru.

ARAS 1 1.Mengumpul maklumat reka bentuk ukiran kayu dan tekat dengan memberi perhatian kepada fungsi, nilai budaya, kemasan dan pemeliharaan.

2.Menghasilkan motif ukiran kayu dan tekat dalam bentuk 2D.

ARAS 2 1.Mengolah motif ukiran kayu dan tekat yang sesuai dengan hasil kerja dalam bentuk 2D. AKTIVITI 1 Pelajar didedahkan dengan kerja orientasi tekat spt menyulam dengan menggunakan benang

tekat.

AKTIVITI 2 Pelajar diminta menghasilkan kraf tekat dengan menggunakan motif flora.

AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf tekat dan dimensi baru. ABM Benang biasa, benang emas, kain baldu, kad manila dan gam.

Alat spt jarum, pemidang dan laola/coban.

Contoh gambar kraf

NILAI Penghargaan Kebersihan keselamatan KBKK Kreatif Menjana idea

TKP kinestetik Naturalis

Visual ruang Interpersonal

KONSTRUKTIVISME Pengetahuan sedia ada

2.Menghasilkan kerja ukiran kayu atau tekat berdasarkan satu motif bersaiz kecil.

3.Mengenali beberapa orang tokoh kraf ukiran kayu dan tekat.

ARAS 3 1.Mereka bentuk dan menghasilkan barangan kraf ukiran kayu dan tekat dengan menggunakan motif yang digubah.

M 33

1.5.2 KRAF UKIRAN KAYU

1. Mengetahui dan memahami asas kraf ukiran kayu.

2. Menghasilkan kraf ukiran kayu dengan menggunakan kayu jelutong.

3. Memahami kraf ukiran kayu tradisional dan dimensi baru.

AKTIVITI 1 Pelajar dikehendaki menghasilkan kajian motif dan corak dalam bentuk 2D.

AKTIVITI 2 Pelajar didedah dengan motif-motif tradisional yang mudah dan diminta menghasilkannya dengan pelbagai dimensi baru.

AKTIVITI 3 Pelajar diminta mengumpul gambar kraf ukiran kayu tradisional dan dimensi baru.

ABM Contoh ukiran kayu spt bingkai gambar, bingkai jam dsb.

Contoh ukiran kayu spt tebuk tembus dan bunga timbul.

Contoh kraf ukiran kayu tradisional dan dimensi baru.

NILAI Ketekunan/ Keselamatan Kreatif

KBKK pemikiran kritis Menjana idea Menyelesaikan masalah

KONSTRUKTIVISME pengalaman sedia ada

TKP - kinestetik - logik matematik - Interpersonal

B. SEJARAH DAN APRESIASI SENI VISUAL MINGGU

BIDANG TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS

AKTIVITI ABM NILAI MURNI KEMAHIRAN BELAJAR

M 34

1. PERKEMBANGAN SENI VISUAL DI MALAYSIA

1.1: SENI HALUS

1. Mengetahui dan memahami warisan budaya Seni Halus Malaysia.

2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan warisan budaya Seni Halus Tempatan

ARAS 1

1.Mengumpul maklumat sejarah Seni Halus sebelum merdeka dan Kraf Tradisional dari aspek: Pengenalan Tokoh, karya dan sumbangan

ARAS 2 1.Membuat pernyataan berkaitan pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau.

2.Menghuraikan perkembangan kraf ukiran kayu dan tekat tradisional dan pribumi (etnik) dai aspek: Pengenalan Tokoh dan sumbangan

3.Membuat pernyataan tentang Seni Visual dalam kehidupan dan budaya.

AKTIVITI 1 Pelajar membuat dokumentasi dengan

menyenaraikan beberapa tokoh pelukis tanah air serta karyanya yang popular. AKTIVITI 2 Pelajar membuat portfolio berkumpulan (2 atau 3 orang sekumpulan ) tentang Sejarah dan sumbangan Tokoh Seni Visual terkenal di Malaysia

AKTIVITI 3 Pelajar didedahkan dengan Kritikan Mudah karya catan/ arca tempatan yang popular.

ABM Contoh gambar dan karya popular tempatan seperti:

Dato Syed Ahmad Jamal

Latif Mohiden

Abdullah Arif

Yun Mun Seng

dan lain-lain.

NILAI Kebersihan Ketelitian kesabaran

KBKK pemikiran kritis

BCB Mencatat Membaca Menulis laporan

KONSTRUKTIVISME -pengalaman sedia ada

ARAS 3 1.Membanding beza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau dengan Seni Halus dan Kraf Tradisional di Malaysia.

2.Menyediakan portfolio.

3.Menamakan tokoh Seni Visual dan sumbangan mereka terhadap perkembangan budaya.

4.Menjelaskan peranan Seni Visual dalam kehidupan seharian.

M 33-35

1.2 KRAF TRADISIONAL

- Apresiasi tekat. - Apresiasi ukiran kayu.

1. Mengtahui dan memahami Kraf

Tradisional tempatan.

2.Mengetahui dan menghargai tokoh dan pandai seni kraf tanah air.

AKTIVITI 1 Pelajar menghasilkan buku skrap dengan mengumpul gambar dan motif kraf tradisional spt. motif yang terdapat pada tekat dan ukiran kayu.

AKTIVITI 2 Pelajar menghasilkan folio ringkas tentang reka bentuk kraf-kraf tempatan semakin pupus dan perlu diselamatkan.

AKTIVITI 3 Membandingbeza pengaruh Seni Islam, Barat dan serantau dengan Seni Halus dan Kraf Tradisional di Malaysia.

ABM Contoh Buku skrap tentang motif flora dan fauna serta koleksi gambar mengenai kraf tekat dan ukiran kayu.

Contah kraf tekat dan ukiran kayu.

NILAI Penghargaan Kreatif Kesungguhan

KBKK pemikiran kritis

BCB Mencatat Membaca Menulis laporan

KONSTRUKTIVISME -pengalaman sedia ada

M 36

ULANGKAJI DAN LATIH TUBI

M 37,38,39

PEPERIKSAAN AKHIR (10/10/2011-25/10/2011)

40,41,42

RUMUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

43

CUTI AKHIR TAHUN ( 19/11/2011 1/01/2012)