Anda di halaman 1dari 3

Induksi yang dilalui oleh guru-guru baru memberi persediaan kepada mereka untuk menghadapi suasana baru alam

pekerjaan. Mereka akan berhadapan dengan tugas mencabar dalam tahuntahun awal pengajaran termasuklah sistem pentadbiran , kerenah dan ragam pelajar di samping proses penyesuaian diri dengan persekitaran sekolah.Kursus induksi menyediakan para guru dengan pengisian yang dapat membantu guru memperlengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran di samping membentuk peribadi yang kukuh. Oleh itu keyakinan diri , efikasi kendirikan diri dan kemahiran pengajaran guru dapat dikukuhkan.

Kajian yang dijalankan oleh Ralph J. Cartissano, (2010), menunjukkan bahawa guru bersetuju mereka telah disediakan dalam bidang pengetahuan kurikulum,memperolehi kemahiran pengurusan bilik darjah dan mempunyai perhubungan rakan sebaya yang positif juga bersetuju bahawa mereka memperoleh kemahiran pengajaran yang bermakna, dan mempunyai keberkesanan efikasikan diri dan kesediaan untuk tinggal di kawasan sekolah.

Richard S. Katz (2011) pula mendapati bahawa guru novis/baru mempunyai komitmen yang kuat untuk penambahbaikan, komitmen terhadap profesion dan berpuas hati dengan kerja mereka. Keputusan mempunyai implikasi bagi guru-guru yang mempunyai pengalaman induksi membantu, menghasilkan guru-guru yang lebih berpuas hati dan ingin kekal dalam profesion keguruan. Bandura (1997) mengatakan pendapat utama berkenaan dengan peranan kepercayaan efikasi kendiri dalam fungsi kemanusiaan ialah tahap motivasi manusia, tahap afektif, dan tindakantindakan yang lebih berdasarkan apa yang mereka percaya daripada apa objektif sebenar . Atas

sebab ini, bagaimana orang berkelakuan selalunya boleh menjadi lebih baik diramalkan oleh oleh kepercayaan yang mereka pegang berbanding dengan apa yang mereka sebenarnya mampu capai., persepsi individu dapat membantu menentukan apa yang individu boleh lakukan dengan pengetahuan dan kemahiran yang mereka ada.

Faedah induksi Induksi yang diikuti oleh guru-guru membawa banyak faedah .Kajian oleh M.Helms-Lorenz & C.E.Vermue (2011) mendapati bahawa elemen induksi iaitu sokongan kerjasama dalam tingkah laku pedagogik didaktik yang berkaitan dengan efikasi kendiri adalah lebih tinggi diri dalam konteks bilik darjah. Sekolah yang menawarkan beberapa elemen induksi dikaitkan dengan guruguru permulaan dengan efikasi kendiri yang tinggi.Ini menunjukkan bahawa induksi adalah penting bagi guru-guru permulaan membina efikasi kendiri yang positif terutama bagi mengendalikan P&P dalam kelas. Efikasi kendiri yang tinggi yang ditunjukkan dapat diandaikan induksi untuk guru-guru permulaan adalah langkah yang penting dalam kontinum pembangunan profesional untuk membantu guru-guru awal mengatasi halangan dan cabaran tahun-tahun awal pengajaran, mengurangkan risiko pergeseran, dan memperbaiki pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.(Sean Kearsey, 2010) Menurut Marjorie Wechsler et al (20102,Guru-guru yang mengikutiinduksi yang memberi tumpuan kepada arahan, yang menjalani pelbagai aktiviti induksi, dan yang bekerja dalam konteks sekolah menyokong mempunyai tahap efikasi kendiri yang lebih tinggi. Begitu juga, induksi yang berkaitan dengan melaporkan pertumbuhan guru. Guru-guru yang menerima bimbingan lebih intensif, yang induksi mempunyai fokus yang kuat atas arahan, yang menerima

pelbagai menyokong induksi, dan yang bekerja dalam konteks sekolah menyokong melaporkan peningkatan yang lebih besar dalam amalan pengajaran mereka.

Rujukan M.Helms-Lorenz &C.E.Vermue, (2011). Relating elements of induction arrangements to perceived self-efficacy and stress measures of beginning teachers . ICSEI conference paper, Cyprus 2011. Wechsler, M. E., Caspary, K., Humphrey, D. C., & Matsko, K. K. (2010). Examining the effects of new teacher induction. Menlo Park, CA: SRI International Kearney, S., Understanding the need for Induction Programmes for Beginning Teachers in Independent Catholic Secondary Schools in New South Wales, Paper presented at the Faculty of Education and IERI HDR Conference, University of Wollongong, 12 November 2010.

Cartisano, Ralph J., (2010).New teacher induction programs and their relationships to instructional skills, teacher efficacy and retention of high school teachers in New York State. Ed.D., Dowling College.