Anda di halaman 1dari 3

Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan konsep Pendidikan Seni Visual (PSV) serta matlamat dan objektif PSV Kurikulum Baru Sekolah Rendah 2. Menerangkan kepentingan PSV dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian 3. Menganalisis dan menghargai serta mengulas sumbangan dan pandangan tokoh-tokoh Seni dan pendidik Seni 4. Menganalisis dan menghurai kesenian pelbagai budaya dalam aspek-aspek bidang, konsep dan nilai serta karyakarya terkenal Menerangkan konsep, fungsi, bahan dan menganalisis kepentingan kraf Menghuraikan kepentingan PSV dalam era teknologi tinggi

5. 6. Sinopsis

Kursus ini meliputi konsep PSV, serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian, beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik, kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu, India, China, Jepun dan Barat, konsep kraf, dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. This course covers the concepts, aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life, various views and contributions of distinguished artists and art educationists, art of various cultures, the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology.

Tajuk 1

Kandungan Teori Konsep Pendidikan Seni Visual Konsep Seni/Seni Visual Konsep Pendidikan Seni Visual Matlamat dan Objektif PSV KBSR Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) Matlamat PSV KBSR Objektif PSV KBSR Kepentingan Pendidikan Seni Visual Alat Komunikasi Ekspresi Kemahiran Pengetahuan dan kefahaman Menajamkan kepekaan pengamatan Kreativiti Pertimbangan dan kesedaran estetik Pembangunan manusia Pandangan/Sumbangan Tokoh-tokoh Seni/Pendidik Seni Visual Islam China India Jepun Barat Malaysia Pengertian Rekabentuk Dalam PSV Konsep Rekabentuk Rekabentuk dan Industri Rekabentuk Dalam Konteks Kehidupan Pengertian Kraf dalam PSV Konsep Kraf Fungsi/ Kegunaan Kraf Dimensi Baru Pengenalan Kesenian Pelbagai Budaya (Islam, Alam Melayu, Barat, China, India dan Jepun) Pelbagai bidang Konsep dan nilai Contoh karya terkenal Kepentingan PSV dalam Era Teknologi Tinggi Pengenalan kepada teknologi multimedia - Konsep evolusi teknologi multimedia Elemen-elemen multimedia ( Multimedia Building Blocks) 2

Jam 3

Tajuk

Kandungan Penggunaan multimedia dalam PSV - Integrasi multimedia dalam pelbagai bidang seni - Integrasi multimedia dalam pelbagai industri. Jumlah

Jam

45 50 % 50 %

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir

Feldman, E.B. (1996). Philosophy of art education. New Jersey: Prentice Hall Hurwirtz, Al & Day, M. (2001). Children and their art Methods for the elementary school.(7th.ed.). USA : Wardsworth Thomson Learning. Ken Neo T.K .& Neo Mai. ( 2000 ).The multimedia pavillion: Trends and technologies. K.L :Meway Computec Sdn .Bhd.

Rujukan Tambahan

Dzul Haimi Hj. Md.Zain.(2003). Seni Islam .Batu Caves,Selangor: Univision Press Sdn.Bhd. Feldman, E.B. (1997). Becoming human through art. NAEA 5Oth Anniversary Printing.New Jersey: Prentice Hall Herberholz, D. (1985). Developing artistic and perceptual awareness: Art practice in the elementary classroom. Iowa : Wm. C. Brown Publishers. Jack A.Hobbs (1985) Art in context- Third edition . Harcourt Brace : Jovanovich Publisher Ken Neo T.K. & Neo Mai. ( 2000 ). The mighty PC. K.L :Meway Computec Sdn .Bhd. Leigh, B. (2000). The changing face of Malaysian crafts identity, industry and ingenuity. London : Oxford University Press. McDonald, S.( 1970). The history and philosophy of art education. London : University of London Press Ltd. Waley, Arthur (1981). Oriental art and culture : A study of Indian, Chinese and Japanese art. Cosmo Publications