Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM SEKOLAH CEMERLANG (PSC) PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BATU PAHAT INSTRUMEN PEMANTAUAN

PENGURUSAN KURIKULUM DAN KOAKADEMIK INDIKATOR PRESTASI


1. Perancangan i. Carta Organisasi Majlis Kurikulum/ Akademik ii. Rancangan setahun sekolah iii. Takwim Tahunan Sekolah lengkap iv. Perancangan 5 tahun di dokumenkan v. Rekod Pelaksanaan Program vi. Merangka anggaran belajawan mengurus (ABM) 2. Pengurusan Panitia i. Mesyuarat Panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun (setiap mata pelajaran) ii. Semua minit mesyuarat lengkap, difailkan dan kemaskini. iii. Panitia ada jadual kerja tahunan dan dilaksanakan iv. Program kursus dalaman dirancang v. Menyediakan & menguruskan semua fail panitia secara kemas dan sistematik vi. Merangka dan mengurus peruntukan kewangan dengan tepat dan betul 3. Perlaksanaan Panitia i. Penggunaan peruntukan PCG dengan cekap ii. Analisis keputusan Peperiksaan Awam dan sekolah serta tindakan susulan dibuat iii. Kelas pemulihan, pengukuhan, pengayaan dilaksanakan oleh setiap panitia (jika perlu) iv. Setiap panitia ada jadual menggubal soalan. v. Tindakan susulan selepas mesyuarat panitia dilakukan dan direkodkan. 4. Buku Rekod Pengajaran i. Rancangan terkini pengajaran setahun dan sukatan pelajaran lengkap dari Pusat Perkembangan Kurikulum disimpan dan difailkan. ii. Ringkasan Pengajaran Harian, Objektif, ABM, isi pelajaran, dan ABM dinyatakan iii. Kekerapan menerapkan elemen KBKK dan Kemahiran /belajar dalam P & P iv. Ada semakan dan penandaan Buku Rekod Mengajar oleh Pentadbir sekolah.

SKOR

CATATAN

Perancangan

Pengurusan

Perlaksanaan

Pengajaran

INDIKATOR

PRESTASI
5. Ujian/ Penilaian/ Dokumen/ Peperiksaan/ PKBS i. Kekerapan pemeriksaan hasil kerja pelajar ii. Markah ujian/peperiksaan kemaskini iii. Rekod Buku Nilam kemaskini iv. Buku Latihan di semak dan ditanda serta rekod penyemakan didokumentasikan. 6. Pengurusan Jadual i. Jadual waktu induk lengkap & dipamerkan ii. Jadual waktu individu & kelas lengkap dan kemaskini dapat dilihat serta dipamerkan iii. Terdapat system pengurusan guru ganti yang lengkap & kemas dan praktikal iv. Ada Rekod & Jadual guru ganti yang lengkap & kemas didokumenkan v. Agihan tugas mengikut opsyen dan kelulusan akademik dilaksanakan sebaik mungkin 7. Pengurusan Penilaian & Peperiksaan i. Jawatankuasa Peperiksaan Awam dan Dalaman ii. Ada sistem peperiksaan dalaman (penyedia soalan, bank soalan, menyimpan & mengedar kertas soalan iii. Terdapat jadual peperiksaan penilaian bulanan, pertengahan tahun, percubaan dan akhir tahun iv. Penganalisaan keputusan peperiksaan awam dan dalam dilakukan (ada rekod/fail) v. Maklumabalas kepada AJK kurikulum diberikan vi. Jadual & pelaksanaan Program Khas sekolah (spt gerak gempur, motivasi dsbnya) 8. Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (PSS) i. Jawatankuasa Induk PSS ada dan dipamerkan ii. Jadual Waktu & Perancangan Tahunan ada & dipamerkan iii. Merangka & mengurus belanjawan PSS iv. Wujud sistem rangkaian PSS yang berfungsi 9. Perlaksanaan Pusat Sumber Sekolah i. Sistem pinjaman & pemulangan buku dan alatan cekap dan bersistematik ii. Pemberitahuan dan penyebaran maklumat dilakukan kerap untuk tujuan P & P iii. Melaksana & menyediakan ABM untuk P & P iv. Papan kenyataan dimanfaatkan sepenuhnya (dalam & luar bilik darjah) 10. Perlaksanaan proses i. Jawatankuasa penyeliaan, pemantauan dan pencerapan dibentuk ii. Ada rekod pencerapan oleh wakil pengurusan sekolah iii. Perbincangan & khidmat nasihat diberikan

SKOR

CATATAN

Pembelajaran

Jadual Waktu

Pengujian, Pengukuran dan Penilaian

Perlaksanaan Pengurusan Sumber Sekolah

Pemantauan / Penyeliaan & Pencerapan

INDIKATOR

PRESTASI
iv. Mesyuarat dan minit mesyuarat AJK pemantaun/pencerapan & penyeliaan terkini 11. Program Pembangunan Staf i. Program dirancang dan dilakukan sekurangkurangnya 3X setahun. ii. Jawatankuasa Pembangunan Staf dibentuk iii. Rekod hari profesionalisme dan rekod kursus dalaman lengkap dan terkini iv. Ada rekod proses pementoran 12. Budaya Ilmu i. Suasana pembelajaran kondusif terwujud ii. Ruang paparan maklumat kemas & terkini iii. Ada ruang & kemudahan belajar di luar bilik darjah (pondok bacaan, tempat rehat dsbnya) iv. Ada ruang & kemudahan pembelajaran dalam bilik darjah : a. AJK Induk b. Jadual Tugas Harian c. Jadual Waktu Kelas d. Jadual Waktu Kelas Tambahan 13. Program Kurikulum i. Ada Jadual & Rekod yang kemaskini dan jelas ii. Kelas-kelas penambahbaikan dan pengukuhan dibuat (spt : kelas hikmat, Ibnu Sina dsbnya) iii. Ada kelas tambahan dan pengukuhan untuk kelas-kelas bukan peperiksaan iv. Program motivasi diadakan v. Kursus Teknik menjawab soalan diadakan 14. Program Kokurikulum Akademik Aktiviti pertandingan yang dimenangi tahun dinilai di peringkat : i. Antarabangsa/Kebangsaan ii. Negeri iii. Daerah iv. Zon

SKOR

CATATAN

Pembangunan Staf

Budaya Ilmu

Program Kurikulum

Program Kokurikulm Akademik

Jumlah Skor Diperolehi


Nama Sekolah : Kod Sekolah: ..................................

Anda mungkin juga menyukai