P. 1
Manual Peka Sains Spm 2011

Manual Peka Sains Spm 2011

|Views: 233|Likes:
Dipublikasikan oleh bolakampung

More info:

Published by: bolakampung on Jan 15, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2015

pdf

text

original

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN KERJA AMALI
SAINS SPM
[ PEKA SAINS SPM –1511/3 ]
PENYELARASAN
PENSKORAN
PELAPORAN
PENYELARASAN
PENGURUSAN
PEKA SAINS
PEKA SAINS SPM 1511/3
BIL. PERKARA
1. Borang Maklumat Sekolah
2. Laporan Pentak!ran Ker"a Amal! Sa!n
3. #a$ual Ker"a Pentak!ran
%. Aement S&he$ule 'orm %
5. Aement S&he$ule 'orm 5
(. Senara! Semak Pemantauan )alaman
*. Borang Pemantauan )alaman +Proe,
-. Borang Skor In$!.!$u +BSI,
/. Borang 0re$ In$uk +B0I,
11. Reko$ Pen2erahan E.!$en
11. Borang Pergerakan E.!$en
12. Borang Pem!n$ahan )okumen PEKA
13. LAMPIRAN
• 3arta 4rgan!a! #a5atan Kuaa Penguruan
PEKA Sekolah
• 3ontoh Surat Perlant!kan
• Surat Akuan Pemantauan
• Maklumat PK5
2
KAN)6N0AN 'AIL PEN06R6SAN
PEKA SAINS SPM 1511/3
BORANG MAKLUMAT SEKOLAH
1.0 Nama Mata Pelajaran 7 PEKA SAINS SPM
2.0 Kod Mata Pelajaran 7 1511/3
.0 Ma!l"mat Se!ola# $ P"%at
Nama 7 88888888888888. No. 9ele:on 7
88888..
Alamat 7 88888888888888. Ko$ Sekolah 7
8888..
888888888888888 No. Puat 7 8888..
Nama Pengetua 7
8888888888888888888888888
&.0 Ma!l"mat Penta!%'r Se!ola#
B!
l
Nama Pentak!r
;a$!r
Penatar
an
PEKA
<a/9!$ak
4p2
en
Pengalam
an
Menga"ar
Sa!n
9!ngkat
an
2ang
$!a"ar
3
PEKA SAINS SPM 1511/3
4
PEKA SAINS SPM 1511/3
LAPORAN PENTAKS(RAN KER)A AMAL( SA(NS
NEGER( * ++++++++++++++++++++++++++++
PEKA * SA(NS TAHUN ...........
No. Kod* 1,11$
1. PEN-AHULUAN
B!l. Perkara #umlah
1 B!langan ekolah $alam ka5aan / =ahag!an
pentak!ran
2 B!langan Sekolah 2ang $!pantau
3 B!langan pentak!r 2ang $!pantau
3 B!langan Pentak!r Sekolah 2ang meng!kut!
penataran
% B!langan Pentak!r Sekolah 2ang t!$ak
meng!kut! penataran
5 B!langan Pentak!r Ka5aan / KP Neger!
2. -APATAN PEMANTAUAN
2.1 A%.e! Pentad/'ran Pela!%anaan PEKA
B!l Perkara B!langan
ekolah
3atatan
A$a 9!a$a
1 )a0atan!"a%a Penta!%'ran
Se!ola#
1.1 $!tu=uhkan +&arta organ!a!,
1.2 me2uarat $!a$akan+m!n!t
me2uarat,
1.3 pen2elaraan ker"a
pentak!ran
2 -o!"men PEKA
2.1 urat pekel!l!ng PEKA
2.2 Buku Pan$uan PEKA
2.3 Buku Manual PEKA
2.% urat pelant!kan pentak!r
3 Pro%ed"r Kerja Penta!%'ran
3.1 Rangka #a$ual ker"a
pentak!ran
3.2 $!pamerkan +$alam :a!l / =uku
reko$ ,
& Pela!%anaan .enta!%'ran
5
PEKA SAINS SPM 1511/3
B!l Perkara B!langan
ekolah
3atatan
A$a 9!a$a
%.1 pen2elaraan pentak!ran
$alaman
%.2 pemantauan $alaman
+Pengetua/0PK 1/ 0KMP Sa!n,
, Boran1 %!or 'nd'2'd" 3BS(4
5.1 $!lengkapkan
5.2 $!:a!lkan $an $!!mpan
5 Boran1 R"m"%an S!or
(.1 $!lengkapkan
(.2 $!:a!lkan $an $!!mpan
6 Port7ol'o dan E2'den% .elajar
*.1 e.!$en pela"ar
*.2 reko$ pergerakan e.!$en
*.3 reko$ pen2erahan e.!$en
8 Ke%9!e% !#a%*
-.1 &alon menumpang
-.2 &alon p!n$ah
-.3 &alon ak!t =erpan"angan
-.% ke $!!pl!n
2. Pen:elara%an S!or
Kekerapan7 88888888888888.
B'
l
Per!ara La.oran r'n1!a%
1 E.!$en /
Intrumen
• Bentuk
• Ke&ukupan
• La!n>la!n
2 Kontruk
+$ar! eg! l!putan,

Ke:ahaman
mengena!
peraturan
penkoran
6
PEKA SAINS SPM 1511/3
B'
l
Per!ara La.oran r'n1!a%
&

Keelaraan kor
, Sel!!h kor
5 Pun&a el!!h kor
6 3a$angan
mengurangkan
el!!h kor
RUMUSAN PENYELARASAN SKOR *
Kon%t
r"!
B'lan1an Penta!%'r /erda%ar!an ."rata %el'%'# %!or
? 1.5
+ =oleh $!ter!ma $an
t!$ak memerlukan
penkoran emula,
1.5 h!ngga 1.1
+perlu penkoran
emula $an t!$ak
perlu pen2elaraan
ke>2,
@1.1
+perlu penkoran
emula $an
pen2elaraan
ke>2,
(
(((
(;
. PRESTAS( KESELURUHAN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
& PRESTAS( TERPER(N<(
&.1 La.oran .emanta"an .entad/'ran PEKA
Kekerapan pemantauan 7......................................................
KEKUATAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
7
PEKA SAINS SPM 1511/3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KELEMAHAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KES(LAPAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<A-ANGAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
&.1 LAPORAN PRESTAS( <ALON
KEKUATAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KELEMAHAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KES(LAPAN*
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
<A-ANGAN*
8
PEKA SAINS SPM 1511/3
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
,. KOMEN TENTANG (NSTRUMEN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
5. SARANAN KEPA-A <ALON
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6. SARANAN KEPA-A GURU
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
8. (SU9(SU YANG BERKA(TAN -ENGAN PENGURUSAN PEKA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
=. <A-ANGAN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
10. PENUTUP
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9
PEKA SAINS SPM 1511/3
........................................................................
9ar!kh 7....................
+ ,
Pentak!r PEKAB 88888888..
Neger! .................................................
B N2atakan ama a$a Pentak!r Ka5aan / Ketua Pentak!r Neger! / Ketua
Pentak!r Ke=angaan
10
PEKA SAINS SPM 1511/3
#A)6AL KER#A PEN9AKSIRAN
Perkara 9ar!kh
1 Lant!kan Ketua Pentak!r Ke=angaan 'e=ruar! 2111
2 Me2uarat KPK $engan KPN 25 C 2- 'e= 11
3 Me2uarat KPN $engan KPK5 Ma& 2111
% Pen2elaraan PEKA Apr!l C #ula!
2111
5 Pemantauan PEKA Ma& C #ula!
2111
( Kemaukan Markah ke LPM 31 4go 2111
* PK5 hantar laporan ke KPN 31 4go 2111
- KPN hantar laporan ke KPK $an #PN 5 Sept 2111
/ KPK hantar laporan ke LPM 5 4kto=er
2111
11
PEKA SAINS SPM 1511/3
SEK4LA; MENE0A; KEBAN0SAAN LEMBA0A
K6ALA L6MP6R
ASSESSMENT S<HE-ULE
NAME 7 88888888888888888..
S6B#E39 7 S3IEN3E
'4RM 7 %
<EAR 7 2111
3ontru&t aee$
Month Deek I II III IE E Note
#an 1
2
3
%
'e= 1
2
√ √ √ √ √
propr!o&eptor
3
%
Mar&h 1
√ √ √ √ √
3ont!nuou Ear!at!on
2
3
%
Apr!l 1
√ √ √ √ √
E::e&t o: !mpur!t!e on the =o!l!ng po!nt o:
pure l!Fu!$
2
3
%
Ma2 1
√ √ √ √ √
EGotherm!& an$ en$otherm!&
2
3
%
#une 1
2
3
%
#ul2 1
2
3
%
Augut 1
12
PEKA SAINS SPM 1511/3
3ontru&t aee$
Month Deek I II III IE E Note
2
3
%

Sept 1 > > > > > 9he th!&kne o: the len e::e&t the :o&al
length o: &on.eG len
2
3
%
√ √ √ √ √
Re!tan&e o: allo2 to &orro!on
4&t 1
2
3
%
13
PEKA SAINS SPM 1511/3
SEK4LA; MENEN0A; KEBAN0SAAN LEMBA0A
K6ALA L6MP6R
ASSESSMENT S<HE-ULE
NAME 7 88888888888888888..
S6B#E39 7 S3IEN3E
'4RM 7 5
<EAR 7 2111
3ontru&t aee$
Month Deek I II III IE E Note
#an 1
2
3
% > > > > > E::e&t o: temperature/hum!$!t2/p; on
the gro5th o: m!&roorgan!m
'e= 1
2
3
%
Mar&h 1
2
3
%
Apr!l 1 > > > > > In.et!gat!ng the relat!onh!p =et5een
ma an$ !nert!a
2
3 > > > > > Relat!onh!p =et5een 5e!ght +:or&e,
an$ preure
%
Ma2
2
3
%
#une 1
2
3
%
#ul2 1
2
14
PEKA SAINS SPM 1511/3
3ontru&t aee$
Month Deek I II III IE E Note
3
%
Augut 1
2
3
%
Sept 1
2
3
%
4&t 1
2
3
%
15
PEKA SAINS SPM 1511/3
SENARAI SEMAK PEMAN9A6AN )ALAMAN
PEKA SAINS 1511/3
9A;6N7 AAAAAAAAAAAAAA
NAMA SEK4LA;7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK4) SEK4LA; 7 AAAAAAAAAAAAAAAA
16
PEKA SAINS SPM 1511/3
B!l Perkara A$a 9!a$a 3atatan
1 )a0atan!"a%a Penta!%'ran
Se!ola#
1.1 $!tu=uhkan +&arta organ!a!,
1.2 me2uarat $!a$akan+m!n!t
me2uarat,
1.3 pen2elaraan ker"a
pentak!ran
2 -o!"men PEKA
2.1 urat pekel!l!ng PEKA
2.2 Buku Pan$uan PEKA
2.3 Buku Manual PEKA
2.% urat pelant!kan pentak!r
3 Pro%ed"r Kerja Penta!%'ran
3.1 Rangka #a$ual ker"a
pentak!ran
3.2 $!pamerkan +$alam :a!l / =uku
reko$ ,
% Pela!%anaan .enta!%'ran
%.1 pen2elaraan pentak!ran
$alaman
%.2 pemantauan $alaman
+Pengetua/0PK 1/ 0KMP Sa!n,
, Boran1 %!or 'nd'2'd" 3BS(4
5.1 $!lengkapkan
5.2 $!:a!lkan $an $!!mpan
5 Boran1 R"m"%an S!or
(.1 $!lengkapkan
(.2 $!:a!lkan $an $!!mpan
6 Port7ol'o dan E2'den% .elajar
*.1 e.!$en pela"ar
*.2 reko$ pergerakan e.!$en
*.2 reko$ pen2erahan e.!$en
8 Ke%9!e% !#a%*
-.1 &alon menumpang
-.2 &alon p!n$ah
-.3 &alon ak!t =erpan"angan
-.% ke $!!pl!n
17
PEKA SAINS SPM 1511/3
)!emak 7
8888888888888888
+Nama Pemantau )alaman7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,
#a5atan 7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9ar!kh 7+++++++++++++++++++++++++
18
PEKA SAINS SPM 1511/3
PEKA SAINS SPM
B4RAN0 PEMAN9A6AN )ALAMAN +PR4SES,
9A#6K7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
KELAS7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9ARIK;7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
MASA7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
NAMA PEN9AKSIR7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
K4NS9R6K II +MEN#ALANKAN EKSPERIMEN,
+9an$a H pa$a ruang =erkenaan,
Kemah!ran Ba!k Se$erhana Lemah
1 Mengen$al!kan ra$a
2 Mem=er!hkan ra$a
3 Men2!mpan ra$a
K4NS9R6K E +SIKAP SAIN9I'IK )AN NILAI M6RNI,
+9an$a H pa$a ruang =erkenaan,
S!kap Ba!k Se$erhana Lemah
1 Bertanggung "a5a=
2 Beker"aama
K4MEN7
9an$a tangan 7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nama Pemantau7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
#a5atan7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nota7
Pentak!r Sekolah perlu memaklumkan kepa$a Pemantau )alaman tentang pemantauan
proe.
Nota7
19
PEKA SAINS SPM 1511/3
Pemanta" dalaman * Pen1et"a$GPK1$G<$GKMP SA(NS
20
PEKA SAINS SPM 1511/3
BORANG SKOR (N-(;(-U
PEKA SA(NS SPM
BORANG BS(

Se!ola# 7 88888888888888888888.
Nama 7 88888888888888888888.
No. Kad Pen1enalan 7 88888888888888888
9ar!kh

pentak!ra
n
9a"uk/
No. ekper!men
1. Meran?an1
e!%.er'men
2. Menjalan!an
e!%.er'men
.
Men1"m."l
dan
mere!od
data$
.emer#at'a
n
&. Menta7%'r
data dan
mem/"at
!e%'m."lan
$ r"m"%an
,. S'!a. %a'nt'7'!
dan n'la' m"rn'
Pet"nj"! Pre%ta%'
S
!
o
r
Pet"nj"!
Pre%ta%'
S
!
o
r
Pet"nj"!
Pre%ta%'
S
!
o
r
Pet"nj"!
Pre%ta%'
S
!
o
r
Pet"nj"!
Pre%ta%'
S
!
o
r
1 2 & , 1 2 & 1 2 1 2 1 2 &
R"m"%an %!or
+ #umlah t!ga kor tert!ngg!,
R"m"%an Gred

9ahun 9!ngkatan Nama 0uru Pentak!r 9an$a 9angan 9ar!kh
1.
2.
1.
2.
9ahun
9!ngkat
an
21
PEKA SAINS SPM 1511/3
B4RAN0 B0I
B4RAN0 0RE) IN)6K
PEKA SA(NS SPM
Sekolah 7 888.88888888888888. Nom=or Puat 7 888888888888
9!ngkatan 7 .88888888888888888. 9ahun 7 888888888888
Mata Pela"aran 7 888.88888888888888.
B!
l
Nama
Nom=or
Ka$
Pengenala
n
Angka
0!l!ran
0re$
3atatan
Meran&ang
Pen2!aata
n
/Ekper!me
n
Men"alank
an
Pen2!aata
n
/Ekper!me
n
Mengump
ul $an
Mereko$
)ata
Menta:!r
)ata $an
Mem=uat
Ke!mpula
n
S!kap
Sa!nt!:!k
$an
N!la!
Murn!
9an$a 9angan Pentak!r7 9an$a 9angan Pengetua7
888888888888 888888888888
+ , + ,
22
PEKA SAINS SPM 1511/3
9ar!kh 7 888888. 9ar!kh 7 8888888
23
PEKA SAINS SPM 1511/3
Reko$ Pen2erahan E.!$en
Borang !n! $!tampal pa$a muka $alam :a!l
B!l 9ar!kh E.!$en 3atatan
24
PEKA SAINS SPM 1511/3
Borang Pergerakan E.!$en
B!l E.!$en
9ar!kh
Keluar
9an$a
9angan
Mur!$
9ar!kh
Mauk
9an$a
9angan
Pentak!r
25
PEKA SAINS SPM 1511/3
26
PEKA SAINS SPM 1511/3
SEK4LA; MENEN0A; LEMBA0A PEPERIKSAAN
P69RA #A<A
9el7 AAAAAAAAAAAAAA 'aG7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
B4RAN0 PEMIN)A;AN )4K6MEN PEKA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
+Diisi oleh pelajar yang bertukar sekolah dalam dua salinan,
NAMA PELA#AR7
NAMA SEK4LA; BAR67
I ALAMA9 9EL7
N4. P6SA97 AN0KA 0ILIRAN7
N4. KA) PEN0ENALAN7
ALAMA9 R6MA;
9EL7
9ARIK; BER96KAR SEK4LA;7
SEBAB PER96KARAN7
MAKL6MA9 PEKA
BI
L.
)4K6MEN A)A+H
,
9IA)A+
J,
3A9A9AN
1. Port:ol!o
2. E.!$en +&atatkan
!ntrument,
2.1
2.2
2.3
2.%
2.5
2.(
3. BSI
%. S!"!l PEKA +#!ka =erka!tan,
6laan 0uru +#!ka =erka!tan,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
9an$a tangan pela"ar7 9an$a tangan Pentak!r
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
+NAMA7 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, +NAMA7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,
3op Sekolah7
27
PEKA SAINS SPM 1511/3
Salinan 1: dibawa oleh pelajar Salinan 2: simpanan sekolah
28
LAMPIRAN
• 3AR9A 4R0ANISASI
#ADA9AN K6ASA
PEN06R6SAN PEKA
SEK4LA;
• 34N94; S6RA9
PERLAN9IKAN
• S6RA9 AK6AN
PEMAN9A6AN
• MAKL6MA9 PEN9AKSIR
PEKA SAINS SPM 1511/3
<ARTA ORGAN(SAS(
)A@ATANKUASA PENGURUSAN PEKA SEKOLAH
2011
PENGERUS(
+Pengetua,
NA(B PENGERUS(
+0PK Aka$em!k,
SE9IA6SA;A
PEPERIKSAAN
KETUA PENTAKS(R SEKOLAH
3KP%4
3Ket"a B'dan1 Sa'n% A Matemat'!$
Mata pela"aran,
PENTAKS(R SEKOLAH 3PS4
GURU9GURU MATA PELA)ARAN T(NGKATAN & -AN ,

)a0atan!"a%a Penta!%'r Ke% !#a%
Pengetua
6PP #PN
Pentak!r Neger!
Pentak!r Ka5aan
Ketua Pentak!r Sekolah
21
PEKA SAINS SPM 1511/3
SEKOLAH LEMBAGA PEPER(KSAAN MALAYS(A
PUTRA)AYA

Tel 3Pej4* ++++++++++++++
BaC * ++++++++++++++
Tel 3Se!ola#4 * +++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SUL(T Ru" 9uan
Nama Pemer!ka Ru" Kam! 7
SMK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9ar!kh7
9uan/PuanK
PERLANT(KAN KETUA PENTAKS(R SEKOLAH
BAG( MATA PELA)ARAN * SA(NS S()(L PELA)ARAN MALAYS(A 2011
)engan hormatn2a a2a meru"uk kepa$a perkara $! ata.
2. Suka&!ta $!maklumkan =aha5a tuan/puan telah $!lant!k men"a$! Penta!%'r
Se!ola# =ag! mata pela"aran Sa'n% 1,11$
3. Sehu=ungan $engan !tu tuan/puan $!kehen$ak! melakanakan tuga7
3.1 Mengha$!r! me2uarat pen2elara per!ngkat ekolah.
3.2 Men2e$!akan #a$ual Pelakanaan PBS $an menghantar al!nann2a kepa$a
6PP>#PN $an PK5.
3.3 Mem=er! takl!mat PBS kepa$a pentak!r ekolah $an mur!$.
3.% Memat!kan et!ap &alon mem!l!k! port:ol!o PEKA.
3.5 Men2elarakan kor $! per!ngkat ekolah.
3.( Menghantar B0I kepa$a S6P.
3.* Memat!kan e.!$en $!!mpan elama ( =ulan elepa peper!kaan SPM.
3.- Mem=er! ker"aama kepa$a PK5 $an KPN $alam tuga pen2elaraan PEKA
P!hak ekolah amat =er=ear hat! $! ata keu$!an tuan/puan mener!ma perlant!kan !n!.
Semoga tuan $apat men"alankan tanggung"a5a= $engan &emerlang.
Sek!anK ter!ma ka!h.
DBERKH(-MAT UNTUK NEGARAE
Sa2a 2ang menurut per!ntahK
L404
SEK4LA
;
22
PEKA SAINS SPM 1511/3
Pengetua
SMK AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
.k. 6n!t Peper!kaan $an Pen!la!an #PN
S()(L PELA)ARAN MALAYS(A 2011
PENTAKS(RAN BERASAS SEKOLAH
PENGESAHAN PENYELARASAN PBS
Ko$ Mata Pela"aran 7 1,11$ Nama Mata Pela"aran 7
Sa'n%
A$alah $!ahkan =aha5a 7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nom=or Ka$ Pengenalan 7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA e=aga! Ket"a Penta!%'r
Ne1er' $ Penta!%'r Ka0a%an telah melakanakan tuga>tuga pen2elaraan
mata pela"aran tere=ut $! ata pa$a 7
9ar!kh 7AAAAAAAAAAAAAAAA
Maa 7 $ar! AAAAAAAAAAAA h!ngga AAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
9an$a tangan
Ketua Pentak!r Neger! / Pentak!r Ka5aan
)!ahkan oleh 7
9an$a tangan Pengetua 7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nama Pengetua 7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
LOGO )PN
23
PEKA SAINS SPM 1511/3
9ar!kh 7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
6laan Pengetua
7AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3op Sekolah
24
PEKA SAINS SPM 1511/3
MAKLUMAT PENTAKS(R PEKA SA(NS SPM
TAHUN * 200+++++
PER0ERAKAN PEN<ELARASAN )AN PEMAN9A6AN KPN/KPK5
MAKL6MA9 PEN9AKSIR MAKL6MA9 P6SA9 PEN<ELARASAN PEN<ELARASAN
NAMA
PEN9AKSIR
BIL N4
P6SA9
NAMA P6SA9/SEK4LA;
BIL
3AL4
N
9ARIK;/ ;ARI
N4. K/P
ALAMA9
SEK4LA;
N4.
9EL+PE#ABA9,
ALAMA9 R6MA;
N4 9EL +R6MA;,
N4.9EL +;/P,
#ADA9AN )I
SEK4LA;
#ADA9AN
PN/PK5,/
KADASAN/)AER
A;,
KEL6L6SAN
AKA)EMIK
4PS<EN
25
PEKA SAINS SPM 1511/3
MA9A PELA#ARAN
)IA#AR/9IN0KA9A
N
26

PEKA SAINS SPM 1511/3

KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN

BIL.

PERKARA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Borang Maklumat Sekolah Laporan Pentaksiran Kerja Amali Sains Jadual Kerja Pentaksiran Assessment Schedule Form 4 Assessment Schedule Form 5 Senarai Semak Pemantauan Dalaman Borang Pemantauan Dalaman (Proses) Borang Skor Individu (BSI) Borang Gred Induk (BGI) Rekod Penyerahan Evidens Borang Pergerakan Evidens Borang Pemindahan Dokumen PEKA LAMPIRAN • Carta Organisasi Jawatan Kuasa Pengurusan PEKA Sekolah • Contoh Surat Perlantikan • Surat Akuan Pemantauan • Maklumat PKw

2

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->