LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN KERJA AMALI
SAINS SPM
[ PEKA SAINS SPM –1511/3 ]

PELAPORAN
PENYELARASAN
PENSKORAN
PENYELARASAN
PENGURUSAN

PEKA SAINS

PEKA SAINS SPM 1511/3

KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN

BIL.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

PERKARA

Borang Maklumat Sekolah
Laporan Pentaksiran Kerja Amali Sains
Jadual Kerja Pentaksiran
Assessment Schedule Form 4
Assessment Schedule Form 5
Senarai Semak Pemantauan Dalaman
Borang Pemantauan Dalaman (Proses)
Borang Skor Individu (BSI)
Borang Gred Induk (BGI)
Rekod Penyerahan Evidens
Borang Pergerakan Evidens
Borang Pemindahan Dokumen PEKA
LAMPIRAN
• Carta Organisasi Jawatan Kuasa Pengurusan
PEKA Sekolah
• Contoh Surat Perlantikan
• Surat Akuan Pemantauan
• Maklumat PKw

2

PEKA SAINS SPM 1511/3

BORANG MAKLUMAT SEKOLAH
1.0 Nama Mata Pelajaran :

PEKA SAINS SPM

2.0 Kod Mata Pelajaran

:

1511/3

3.0 Maklumat Sekolah / Pusat
Nama
: …………………………………….
……………..

No. Telefon

Alamat
: ……………………………………. Kod Sekolah
…………..

:

:

……………………………………… No. Pusat : …………..
Nama Pengetua :
…………………………………………………………………

4.0 Maklumat Pentaksir Sekolah

Bi
l

Nama Pentaksir

Hadir
Penatar
an
PEKA
Ya/Tidak

3

Opsy
en

Pengalam Tingkat
an
an
Mengajar
yang
Sains
diajar

PEKA SAINS SPM 1511/3 4 .

.3 Buku Manual PEKA 2. Kod: 1511/3 1.1 Bil 1 Aspek Pentadbiran Pelaksanaan PEKA Perkara Bilangan Catatan sekolah Ada Tiada Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah 1. No.2 Buku Panduan PEKA 2...3 penyelarasan kerja 2 3 pentaksiran Dokumen PEKA 2..2 mesyuarat diadakan(minit mesyuarat) 1.2 dipamerkan (dalam fail / buku 4 rekod ) Pelaksanaan pentaksiran 5 ..4 surat pelantikan pentaksir Prosedur Kerja Pentaksiran 3.... Perkara Bilangan sekolah dalam kawasan / bahagian pentaksiran Bilangan Sekolah yang dipantau Bilangan pentaksir yang dipantau Bilangan Pentaksir Sekolah yang mengikuti penataran Bilangan Pentaksir Sekolah yang tidak mengikuti penataran Bilangan Pentaksir Kawasan / KP Negeri Jumlah DAPATAN PEMANTAUAN 2.1 surat pekeliling PEKA 2.1 ditubuhkan (carta organisasi) 1.PEKA SAINS SPM 1511/3 LAPORAN PENTAKSIRAN KERJA AMALI SAINS NEGERI : ____________________________ PEKA : SAINS TAHUN . 1 2 3 3 4 5 2..1 Rangka Jadual kerja pentaksiran 3. PENDAHULUAN Bil..

3 calon sakit berpanjangan 8.PEKA SAINS SPM 1511/3 Bil Perkara Bilangan Catatan sekolah Ada Tiada 4. Bi l 1 Perkara Laporan ringkas Evidens / Instrumen 2 • Bentuk • Kecukupan • Lain-lain Konstruk (dari segi liputan) 3 Kefahaman mengenai peraturan penskoran 6 .4 kes disiplin Penyelarasan Skor Kekerapan: …………………………………….1 dilengkapkan 5.1 penyelarasan pentaksiran dalaman 4. (Pengetua/GPK 1/ GKMP Sains) Borang skor individu (BSI) 5.2 difailkan dan disimpan Borang Rumusan Skor 6.1 dilengkapkan 6.2 calon pindah 8.2 pemantauan dalaman 5 6 7 8 2.1 calon menumpang 8.3 rekod penyerahan evidens Kes-kes khas: 8.1 evidens pelajar 7.2 rekod pergerakan evidens 7.2 difailkan dan disimpan Portfolio dan Evidens pelajar 7.

. KEKUATAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7 ..1 Laporan pemantauan pentadbiran PEKA Kekerapan pemantauan :....................0 >1......PEKA SAINS SPM 1511/3 Bi Perkara l 4 Keselarasan skor 5 Selisih skor 6 Punca selisih skor 7 Cadangan mengurangkan selisih skor Laporan ringkas RUMUSAN PENYELARASAN SKOR : Konst ruk Bilangan Pentaksir berdasarkan purata selisih skor < 0......5 0.0 ( boleh diterima dan (perlu penskoran (perlu penskoran tidak memerlukan semula dan tidak semula dan penskoran semula) perlu penyelarasan penyelarasan ke-2) ke-2) I III IV 3............ PRESTASI KESELURUHAN ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4 PRESTASI TERPERINCI 4..5 hingga 1...........

1 LAPORAN PRESTASI CALON KEKUATAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ KELEMAHAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ KESILAPAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ CADANGAN: 8 .PEKA SAINS SPM 1511/3 ____________________________________________________________________________ KELEMAHAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ KESILAPAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ CADANGAN: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 4.

SARANAN KEPADA CALON ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 7. SARANAN KEPADA GURU ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 8. CADANGAN ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 10. KOMEN TENTANG INSTRUMEN ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 6. PENUTUP ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 9 . ISU-ISU YANG BERKAITAN DENGAN PENGURUSAN PEKA ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 9.PEKA SAINS SPM 1511/3 ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 5.

.......... * Nyatakan sama ada Pentaksir Kawasan / Ketua Pentaksir Negeri / Ketua Pentaksir Kebangsaan 10 ........................PEKA SAINS SPM 1511/3 ................... Negeri .................................... ( ) Pentaksir PEKA* …………………….................... Tarikh :...................................

PEKA SAINS SPM 1511/3 JADUAL KERJA PENTAKSIRAN Perkara Tarikh 1 Lantikan Ketua Pentaksir Kebangsaan Februari 2011 2 Mesyuarat KPK dengan KPN 25 – 28 Feb 11 3 Mesyuarat KPN dengan KPKw Mac 2011 4 Penyelarasan PEKA 5 Pemantauan PEKA 6 Kemasukan Markah ke LPM April – Julai 2011 Mac – Julai 2011 30 Ogos 2011 7 PKw hantar laporan ke KPN 30 Ogos 2011 8 KPN hantar laporan ke KPK dan JPN 5 Sept 2011 9 KPK hantar laporan ke LPM 5 Oktober 2011 11 .

. : SCIENCE : 4 : 2011 Construct assessed I II III IV V Week 1 2 3 4 1 2 3 4 March 1 2 3 4 April 1 Notes √ √ √ √ √ proprioceptor √ √ √ √ √ Continuous Variation √ √ √ √ √ Effect of impurities on the boiling point of pure liquid √ √ √ √ √ Exothermic and endothermic 2 3 4 May 1 2 3 4 June 1 2 3 4 July 1 2 3 4 August 1 12 .PEKA SAINS SPM 1511/3 SEKOLAH MENEGAH KEBANGSAAN LEMBAGA KUALA LUMPUR ASSESSMENT SCHEDULE NAME SUBJECT FORM YEAR Month Jan Feb : …………………………………………….

PEKA SAINS SPM 1511/3 Month Sept Week 2 3 4 1 2 3 4 Oct Construct assessed I II III IV V √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Notes The thickness of the lens effects the focal length of convex lens Resistance of alloy to corrosion 1 2 3 4 13 .

. : SCIENCE : 5 : 2011 Construct assessed I II III IV V Week 1 2 3 4 Notes √ √ √ √ √ Effect of temperature/humidity/pH on the growth of microorganisms 1 2 3 4 1 2 3 4 1 √ √ √ √ √ Investigating the relationship between mass and inertia 2 3 √ √ √ √ √ Relationship between weight (force) and pressure 4 May June July 2 3 4 1 2 3 4 1 2 14 .PEKA SAINS SPM 1511/3 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LEMBAGA KUALA LUMPUR ASSESSMENT SCHEDULE NAME SUBJECT FORM YEAR Month Jan Feb March April : …………………………………………….

PEKA SAINS SPM 1511/3 Month August Sept Oct Week 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Construct assessed I II III IV V Notes 15 .

PEKA SAINS SPM 1511/3 SENARAI SEMAK PEMANTAUAN DALAMAN PEKA SAINS 1511/3 TAHUN: ______________ NAMA SEKOLAH: ________________________________________________________ ________________________________________KOD SEKOLAH : ________________ 16 .

1 ditubuhkan (carta organisasi) 1.1 evidens pelajar 7.3 calon sakit berpanjangan 8.2 dipamerkan (dalam fail / buku rekod ) 4 Pelaksanaan pentaksiran 4.2 pemantauan dalaman (Pengetua/GPK 1/ GKMP Sains) 5 Borang skor individu (BSI) 5.2 difailkan dan disimpan 6 Borang Rumusan Skor 6.1 surat pekeliling PEKA 2.2 difailkan dan disimpan 7 Portfolio dan Evidens pelajar 7.4 kes disiplin Ada 17 Tiada Catatan .1 dilengkapkan 5.2 calon pindah 8.2 mesyuarat diadakan(minit mesyuarat) 1.3 penyelarasan kerja pentaksiran 2 Dokumen PEKA 2.4 surat pelantikan pentaksir 3 Prosedur Kerja Pentaksiran 3.PEKA SAINS SPM 1511/3 Bil Perkara 1 Jawatankuasa Pentaksiran Sekolah 1.3 Buku Manual PEKA 2.1 dilengkapkan 6.2 Buku Panduan PEKA 2.2 rekod pergerakan evidens 7.1 calon menumpang 8.1 penyelarasan pentaksiran dalaman 4.1 Rangka Jadual kerja pentaksiran 3.2 rekod penyerahan evidens 8 Kes-kes khas: 8.

PEKA SAINS SPM 1511/3 Disemak : ………………………………………… (Nama Pemantau Dalaman: _____________________________) Jawatan :_______________________ Tarikh :_________________________ 18 .

Nota: 19 .PEKA SAINS SPM 1511/3 PEKA SAINS SPM BORANG PEMANTAUAN DALAMAN (PROSES) TAJUK: ________________________________________________________ KELAS: _________________________________________________________ TARIKH: _______________________________________________________ MASA: __________________________________________________________ NAMA PENTAKSIR: ______________________________________________ KONSTRUK II (MENJALANKAN EKSPERIMEN) (Tanda √ pada ruang berkenaan) 1 2 3 Kemahiran Mengendalikan radas Membersihkan radas Menyimpan radas Baik Sederhana Lemah Sederhana Lemah KONSTRUK V (SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI) (Tanda √ pada ruang berkenaan) 1 2 Sikap Bertanggung jawab Bekerjasama Baik KOMEN: Tanda tangan : ______________________ Nama Pemantau: _____________________ Jawatan: ____________________________ Nota: Pentaksir Sekolah perlu memaklumkan kepada Pemantau Dalaman tentang pemantauan proses.

PEKA SAINS SPM 1511/3 Pemantau dalaman : Pengetua/GPK1/GC/GKMP SAINS 20 .

Nama : ……………………………………………………. Menjalankan eksperimen 4 Petunjuk Prestasi 1 2 3 4. 21 Skor 1. Merancang eksperimen 3. Mentafsir data dan membuat kesimpulan / rumusan Petunjuk Prestasi 1 2 3 5. 2. 2. Kad Pengenalan : …………………………………………… Skor BORANG BSI Tarikh 3 4 . Sikap saintifik dan nilai murni Petunjuk Prestasi 1 2 Rumusan skor ( Jumlah tiga skor tertinggi) Rumusan Gred Tahun Tingkatan Nama Guru Pentaksir Tanda Tangan 1. 1. eksperimen Skor Tarikh 2.PEKA SAINS SPM 1511/3 BORANG SKOR INDIVIDU PEKA SAINS SPM Tahun Tingkat an Petunjuk Prestasi 1 2 3 4 5 Petunjuk Prestasi 1 2 3 Skor pentaksira n Tajuk/ No. Mengumpul dan merekod data/ pemerhatia n Skor Sekolah : ……………………………………………………. No.

Nombor Kad Pengenala n Nama Angka Giliran Merancang Penyiasata n /Eksperime n Nombor Pusat : Tahun : Menjalank an Penyiasata n /Eksperime n Tanda Tangan Pentaksir: ……………………………… ( Gred Mengump ul dan Merekod Data ……………………………… ……………………………… Mentafsir Data dan Membuat Kesimpula n Sikap Saintifik dan Nilai Murni Catatan Tanda Tangan Pengetua: ……………………………… ( ) 22 ) . ………. .…………………………………….…………………………………….PEKA SAINS SPM 1511/3 BORANG BGI BORANG GRED INDUK PEKA SAINS SPM Sekolah : Tingkatan : Mata Pelajaran : Bi l ……….…………………………………………….

PEKA SAINS SPM 1511/3 Tarikh : ………………. Tarikh : ………………… 23 .

PEKA SAINS SPM 1511/3 Rekod Penyerahan Evidens Borang ini ditampal pada muka dalam fail Bil Tarikh Evidens Catatan 24 .

PEKA SAINS SPM 1511/3 Borang Pergerakan Evidens Bil Evidens Tarikh Keluar 25 Tanda Tangan Murid Tarikh Masuk Tanda Tangan Pentaksir .

PEKA SAINS SPM 1511/3 26 .

3. PUSAT: NO. DOKUMEN ADA(√ ) TIADA( X) CATATAN Portfolio Evidens (catatkan instrument) 2.4 2.2 2.1 2. 2.5 2. 1.PEKA SAINS SPM 1511/3 SEKOLAH MENENGAH LEMBAGA PEPERIKSAAN PUTRA JAYA Tel: ______________ Fax: ___________________ BORANG PEMINDAHAN DOKUMEN PEKA _____________________ (Diisi oleh pelajar yang bertukar sekolah dalam dua salinan) NAMA PELAJAR: NAMA SEKOLAH BARU: & ALAMAT NO. 4. KAD PENGENALAN: ALAMAT RUMAH TEL: ANGKA GILIRAN: TEL: TARIKH BERTUKAR SEKOLAH: SEBAB PERTUKARAN: MAKLUMAT PEKA BI L.3 2.6 BSI Sijil PEKA (Jika berkaitan) Ulasan Guru (Jika berkaitan) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanda tangan pelajar: Tanda tangan Pentaksir ------------------------------------------ -------------------------------- (NAMA: ___________________________) (NAMA:_____________________________) Cop Sekolah: 27 .

PEKA SAINS SPM 1511/3 Salinan 1: dibawa oleh pelajar Salinan 2: simpanan sekolah 28 .

LAMPIRAN • CARTA ORGANISASI JAWATAN KUASA PENGURUSAN PEKA SEKOLAH • CONTOH SURAT PERLANTIKAN • SURAT AKUAN PEMANTAUAN • MAKLUMAT PENTAKSIR .

PEKA SAINS SPM 1511/3 CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA PENGURUSAN PEKA SEKOLAH 2011 PENGERUSI (Pengetua) NAIB PENGERUSI (GPK Akademik) SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA PENTAKSIR SEKOLAH (KPs) (Ketua Bidang Sains & Matematik/ Mata pelajaran) PENTAKSIR SEKOLAH (PS) GURU-GURU MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 DAN 5 Jawatankuasa Pentaksir Kes khas Pengetua UPP JPN Pentaksir Negeri Pentaksir Kawasan Ketua Pentaksir Sekolah 21 .

terima kasih. Memberi kerjasama kepada PKw dan KPN dalam tugas penyelarasan PEKA Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini.7 3.4 3. PERLANTIKAN KETUA PENTAKSIR SEKOLAH BAGI MATA PELAJARAN : SAINS SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ Saya yang menurut perintah. Sekian. Memastikan evidens disimpan selama 6 bulan selepas peperiksaan SPM.2 3.6 3. Menyelaraskan skor di peringkat sekolah.1 3.8 Menghadiri mesyuarat penyelaras peringkat sekolah. Memastikan setiap calon memiliki portfolio PEKA.3 3. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dilantik menjadi Pentaksir Sekolah bagi mata pelajaran Sains 1511/3 3.PEKA SAINS SPM 1511/3 LOGO SEKOLA H SEKOLAH LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA PUTRAJAYA Tel (Pej): ______________ Fax : ______________ Tel (Sekolah) : _________ ______________________________________________________________________ SULIT Nama Pemeriksa SMK _______________________________ Ruj Tuan Ruj Kami : Tarikh : Tuan/Puan. Sehubungan dengan itu tuan/puan dikehendaki melaksanakan tugas: 3. Memberi taklimat PBS kepada pentaksir sekolah dan murid. 22 . Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab dengan cemerlang. 2.5 3. Menyediakan Jadual Pelaksanaan PBS dan menghantar salinannya kepada UPP-JPN dan PKw. Menghantar BGI kepada SUP.

PEKA SAINS SPM 1511/3 Pengetua SMK _____________________________ s.k. Unit Peperiksaan dan Penilaian JPN LOGO JPN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH PENGESAHAN PENYELARASAN PBS Kod Mata Pelajaran : 1511/3 Nama Mata Pelajaran : Sains Adalah disahkan bahawa :________________________________________________________ Nombor Kad Pengenalan :_____________________________ sebagai Ketua Pentaksir Negeri / Pentaksir Kawasan telah melaksanakan tugas-tugas penyelarasan mata pelajaran tersebut di atas pada : Tarikh Masa :________________ : dari ____________ hingga ____________ _____________________________ Tanda tangan Ketua Pentaksir Negeri / Pentaksir Kawasan Disahkan oleh : Tanda tangan Pengetua Nama Pengetua :______________________ :_____________________________________________ 23 .

PEKA SAINS SPM 1511/3 Tarikh :______________________ Ulasan Pengetua :__________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Cop Sekolah 24 .

TEL (H/P) JAWATAN DI SEKOLAH JAWATAN PN/PKw)/ KAWASAN/DAER AH) KELULUSAN AKADEMIK OPSYEN 25 NAMA PUSAT/SEKOLAH PENYELARASAN BIL CALO N TARIKH/ HARI .PEKA SAINS SPM 1511/3 MAKLUMAT PENTAKSIR PEKA SAINS SPM TAHUN : 200_____ PERGERAKAN PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN KPN/KPKw MAKLUMAT PENTAKSIR NAMA PENTAKSIR NO. K/P ALAMAT SEKOLAH MAKLUMAT PUSAT PENYELARASAN BIL NO PUSAT NO. TEL(PEJABAT) ALAMAT RUMAH NO TEL (RUMAH) NO.

PEKA SAINS SPM 1511/3 MATA PELAJARAN DIAJAR/TINGKATA N 26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful