LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. layang bisa kaperang dadi papat. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep . Katentreman lan karahayon d. gampang dipahami dening kang nampa layang.arep supaya kang dikirimi uga slamet. e. Rinengga sugenging pakurmatan. Tansah winantu suka basuki. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. Peprincene gawe layang : 1. sipat lan asale. b. tuladhane : . Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. yaiku : a. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. 4.LAYANG A. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha . b. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. Surat (layang) pribadhi.padha utawa peprenahe luwih enom. utamane kanggone sing nampa layang. WASANA BASA : Pungkasaning layang. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. Surat ( layang ) dinas. c. isi. SURASA BASA : Isine layang. Sembah sungkem. Winantu ing bagya mulya. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. kekarepane layang. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. 2. Manut basa. Surat (layang) resmi. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko. 5. Surat ( layang) niaga d. 3. c. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar.

Aip Mungkar Parakan Temanggung. Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula.mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae. B. Saking ingkang putra b. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. amin. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Ingkang kaping kalih. sanes wekdal dipun sambet malih. Parakan. Sembah sungkem. Tuladha gawe layang 1. Semarang. kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. 6.Adhimu saka paran.a. 21 Agustus 2008 7. lsp 8. Layang anak marang wong tuwa. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi . mugi . Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a. 9. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT. menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira . TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang. Kanthi lumantaring serat punik. Bapakmu ing omah c. amin. kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang.

Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih. KRT. Tedjaningrat Kekalih 3. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih. 14 Desember 2006 Pukul 09. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] . Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra.00 enjing. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon.2. Salam taklim. mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta. Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. kula matur nuwun sanget.Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1. NIKEN NASTITI KRT.00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage. ing griya Jl. Nuwun.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan. Tedjaningrat Kaliyan Drs. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. 8 Desember 2006 Pukul 09. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. BAGUS WARSANA 2.

Salam taklim. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) . SPd. dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14. SH.Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09. kula matur sanget nuwun. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci. Sardjito nalika dinten Ahad kliwon.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50. (putra) *Brayat Mangkurati.00 Ngayogyakarta. Sela Darmaji Kekalih 4. layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr.50 siyang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful