LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

sipat lan asale. yaiku : a. Peprincene gawe layang : 1. SURASA BASA : Isine layang. Katentreman lan karahayon d. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. b. 3. e. Rinengga sugenging pakurmatan. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. WASANA BASA : Pungkasaning layang. gampang dipahami dening kang nampa layang. ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. 4. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar. Surat (layang) resmi. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. 5. c. 2.arep supaya kang dikirimi uga slamet.LAYANG A. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. b. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep . Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha .padha utawa peprenahe luwih enom. c. isi. utamane kanggone sing nampa layang. Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. Surat (layang) pribadhi. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. kekarepane layang. Winantu ing bagya mulya. Tansah winantu suka basuki. layang bisa kaperang dadi papat. Surat ( layang) niaga d. tuladhane : . ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. Manut basa. Sembah sungkem. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. Surat ( layang ) dinas.

menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT.a. B. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. 21 Agustus 2008 7. Layang anak marang wong tuwa. 9.Adhimu saka paran. Parakan. Sembah sungkem. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi . Semarang. lsp 8. Aip Mungkar Parakan Temanggung. sanes wekdal dipun sambet malih. kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Saking ingkang putra b. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang. Kanthi lumantaring serat punik. Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. Bapakmu ing omah c. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang. amin. 6. mugi . amin. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Tuladha gawe layang 1. kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran. Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln.mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae. Ingkang kaping kalih. 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira .

8 Desember 2006 Pukul 09. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Tedjaningrat Kekalih 3. KRT. Tedjaningrat Kaliyan Drs. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage. Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra. 14 Desember 2006 Pukul 09. Nuwun.00 enjing.00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. NIKEN NASTITI KRT. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih. Salam taklim.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] . Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. BAGUS WARSANA 2. mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19. kula matur nuwun sanget. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta. ing griya Jl.2.Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1.

dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14.50 siyang. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana. Salam taklim. layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. kula matur sanget nuwun. Sardjito nalika dinten Ahad kliwon.00 Ngayogyakarta. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11. (putra) *Brayat Mangkurati.Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09. SH.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. Sela Darmaji Kekalih 4. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) . SPd. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful