P. 1
La Yang

La Yang

|Views: 85|Likes:
Dipublikasikan oleh Ali Sufyan

More info:

Published by: Ali Sufyan on Jan 15, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. Tansah winantu suka basuki. Sembah sungkem. gampang dipahami dening kang nampa layang. Surat ( layang ) dinas. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. isi. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. Manut basa. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. Katentreman lan karahayon d. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha . Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. Surat ( layang) niaga d. b. sipat lan asale. WASANA BASA : Pungkasaning layang. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. layang bisa kaperang dadi papat. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko.LAYANG A. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. Surat (layang) pribadhi. Peprincene gawe layang : 1. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane. SURASA BASA : Isine layang. yaiku : a. c. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep . Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. utamane kanggone sing nampa layang.arep supaya kang dikirimi uga slamet. 4. Rinengga sugenging pakurmatan. kekarepane layang. 5. Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . 2. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. 3. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. tuladhane : . Winantu ing bagya mulya. e. c. b. Surat (layang) resmi.padha utawa peprenahe luwih enom.

Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT. Ingkang kaping kalih. amin. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi . Sembah sungkem. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. lsp 8. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a. Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula. Tuladha gawe layang 1. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah.Adhimu saka paran. Aip Mungkar Parakan Temanggung. Bapakmu ing omah c. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Semarang. Saking ingkang putra b. 21 Agustus 2008 7.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang. mugi . 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira . Kanthi lumantaring serat punik. Parakan. kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. 6.a. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln. menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. B. 9. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh.mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae. Layang anak marang wong tuwa. sanes wekdal dipun sambet malih. kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran. amin.

NIKEN NASTITI KRT. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan.00 enjing. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] .00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19. 14 Desember 2006 Pukul 09. 8 Desember 2006 Pukul 09.2. Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. BAGUS WARSANA 2. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta. Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra. Salam taklim. Nuwun. KRT. kula matur nuwun sanget. Tedjaningrat Kaliyan Drs.Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1. Tedjaningrat Kekalih 3. ing griya Jl. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih.

Sardjito nalika dinten Ahad kliwon. temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) .Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09.00 Ngayogyakarta. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50. Sela Darmaji Kekalih 4. kula matur sanget nuwun. Salam taklim. dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana.50 siyang. SPd. (putra) *Brayat Mangkurati. SH. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->