P. 1
La Yang

La Yang

|Views: 86|Likes:
Dipublikasikan oleh Ali Sufyan

More info:

Published by: Ali Sufyan on Jan 15, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2015

pdf

text

original

LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

SURASA BASA : Isine layang. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha . Tansah winantu suka basuki. e. Surat ( layang) niaga d. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep .arep supaya kang dikirimi uga slamet. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. Katentreman lan karahayon d. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar. 3. Surat (layang) resmi. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. sipat lan asale. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane. isi. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. kekarepane layang. b. Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. 5. ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. Surat ( layang ) dinas. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko. Rinengga sugenging pakurmatan. gampang dipahami dening kang nampa layang. 4.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. layang bisa kaperang dadi papat.LAYANG A. c. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. tuladhane : . utamane kanggone sing nampa layang. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. Surat (layang) pribadhi. 2. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . WASANA BASA : Pungkasaning layang. c. Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. Sembah sungkem. yaiku : a. b.padha utawa peprenahe luwih enom. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. Manut basa. Winantu ing bagya mulya. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. Peprincene gawe layang : 1.

6. Tuladha gawe layang 1. Kanthi lumantaring serat punik.a. Saking ingkang putra b. Layang anak marang wong tuwa. Semarang. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. 9. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi . sanes wekdal dipun sambet malih. menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. mugi . Parakan. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. B. lsp 8. amin. kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira . Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln. Bapakmu ing omah c. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang. 21 Agustus 2008 7. kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. Sembah sungkem. Aip Mungkar Parakan Temanggung. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT. Ingkang kaping kalih. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula. amin.mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae.Adhimu saka paran. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a.

KRT.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan.2. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] . Nuwun. Tedjaningrat Kekalih 3. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon. 14 Desember 2006 Pukul 09. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih. Tedjaningrat Kaliyan Drs. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage. 8 Desember 2006 Pukul 09. Salam taklim. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. BAGUS WARSANA 2. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra. Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta.00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19.00 enjing.Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1. ing griya Jl. NIKEN NASTITI KRT. kula matur nuwun sanget.

layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50. SPd. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) .00 Ngayogyakarta.Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09. Sela Darmaji Kekalih 4. Sardjito nalika dinten Ahad kliwon. temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. kula matur sanget nuwun. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana. Salam taklim. (putra) *Brayat Mangkurati. SH. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11.50 siyang. dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->