LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

e. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. Winantu ing bagya mulya. Tansah winantu suka basuki. 2. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. Surat (layang) resmi. sipat lan asale.padha utawa peprenahe luwih enom. tuladhane : . SURASA BASA : Isine layang. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha . layang bisa kaperang dadi papat.LAYANG A. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. b. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko. Surat ( layang ) dinas. utamane kanggone sing nampa layang. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . isi. Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. Rinengga sugenging pakurmatan. yaiku : a. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. Surat (layang) pribadhi. 4. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep . ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. Manut basa. b. Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. kekarepane layang. c. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar. Katentreman lan karahayon d. gampang dipahami dening kang nampa layang. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane. Sembah sungkem.arep supaya kang dikirimi uga slamet. Peprincene gawe layang : 1. 3. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. 5. Surat ( layang) niaga d. WASANA BASA : Pungkasaning layang. c.

Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi . menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira . Saking ingkang putra b. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. Bapakmu ing omah c. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang. Semarang.a. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Kanthi lumantaring serat punik.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. mugi . kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula. Ingkang kaping kalih. lsp 8. amin. 9. Layang anak marang wong tuwa. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. Sembah sungkem. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT. Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln. Parakan. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala.Adhimu saka paran. kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran.mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae. Aip Mungkar Parakan Temanggung. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang. Tuladha gawe layang 1. 6. amin. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a. B. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh. 21 Agustus 2008 7. sanes wekdal dipun sambet malih.

Salam taklim. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta. 8 Desember 2006 Pukul 09. kula matur nuwun sanget. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] . mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih.00 enjing. BAGUS WARSANA 2. Tedjaningrat Kekalih 3. Tedjaningrat Kaliyan Drs.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan.Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1. NIKEN NASTITI KRT. Nuwun. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage. Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra. ing griya Jl. 14 Desember 2006 Pukul 09. KRT. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun.00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl.2. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih.

Sardjito nalika dinten Ahad kliwon.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. Sela Darmaji Kekalih 4. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11.00 Ngayogyakarta. SPd. kula matur sanget nuwun. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50.Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09. SH. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) . temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. Salam taklim. (putra) *Brayat Mangkurati. dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14.50 siyang. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful