LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

c. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. 2. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. Surat (layang) pribadhi. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep . 3. ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane. b. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama. gampang dipahami dening kang nampa layang. Surat (layang) resmi. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. b.arep supaya kang dikirimi uga slamet. utamane kanggone sing nampa layang. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . Sembah sungkem. yaiku : a. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. Winantu ing bagya mulya. 5. Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. Tansah winantu suka basuki. Manut basa. tuladhane : . 4. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. sipat lan asale. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha . Rinengga sugenging pakurmatan. kekarepane layang. Surat ( layang ) dinas. isi. WASANA BASA : Pungkasaning layang.padha utawa peprenahe luwih enom. SURASA BASA : Isine layang. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. Surat ( layang) niaga d. layang bisa kaperang dadi papat.LAYANG A. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. Peprincene gawe layang : 1. e. Katentreman lan karahayon d. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. c.

Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh.a. 9. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a. amin. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Tuladha gawe layang 1. Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang. Saking ingkang putra b. Bapakmu ing omah c. Parakan. lsp 8. sanes wekdal dipun sambet malih. Semarang. Aip Mungkar Parakan Temanggung. mugi . kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran. kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi . Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. 21 Agustus 2008 7. menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT. Kanthi lumantaring serat punik. amin. Sembah sungkem. B. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. Ingkang kaping kalih. 6. 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira . Layang anak marang wong tuwa.Adhimu saka paran.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten.mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang.

ing griya Jl. 14 Desember 2006 Pukul 09. kula matur nuwun sanget.00 enjing. Tedjaningrat Kekalih 3. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon. NIKEN NASTITI KRT. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih. 8 Desember 2006 Pukul 09. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage.00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. Salam taklim.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan.2. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Nuwun. KRT. Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra. BAGUS WARSANA 2. Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta. mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19.Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] . Tedjaningrat Kaliyan Drs.

(putra) *Brayat Mangkurati. layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. kula matur sanget nuwun.00 Ngayogyakarta.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. SH. Salam taklim. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50.Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09. Sela Darmaji Kekalih 4. SPd. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci. temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14.50 siyang. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11. Sardjito nalika dinten Ahad kliwon. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) .