LAYANG IBER-IBER Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken

saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat. layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian. layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos. layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken. • Tuladha layang iber -iber Kang pandonga marang anakku Irawan, Ing Jakarta Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug. wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet. Parakan, 22 Nopember 2009 Wong tuwamu: Suradi • Tuladha layang kitir Katur Mas Bayu, ing dalem Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan. Dene anggonku mbalekake mengko bengi. Parakan, 22 Nopember 2009 Adhimu : Sunaryo

Winantu ing bagya mulya. kanthi mengkono layang mau ora nimbulake kabingungan lan kesalahpahaman. 2. layang bisa ditulis nganggo basa ngoko. ananging yen kang nampa layang peprenahe luwih tuwa utawa dhuwur kalungguhane. Rinengga sugenging pakurmatan. 4. layang bisa kaperang dadi papat. Tansah winantu suka basuki. Surat ( layang ) dinas. WASANA BASA : Pungkasaning layang. layang pribadhi uga kudu ditulis kanthi cetha. b. Sembah sungkem. b. c. Katentreman lan karahayon d. mula saka kuwi basa kang digunakake ing layang pribadhi luwih longgar. Layang pribadhi iku wujude kaya layang lumrahe. Surat (layang) resmi. tuladhane : .arep supaya kang dikirimi uga slamet. PURWAKA : Nelakake kabar kaslametane kang kirim layang lan pangarep . SURASA BASA : Isine layang. prayogane layang mau katulis nganggo basa krama. yaiku : a. gampang dipahami dening kang nampa layang. SATATA BASA : Alamate layang bisa katulis pojok tengen utawa kiwa ing dhuwur. Sanajan layang pribadhi duwe kalonggaran babagan basa lan perkara kang dirembug. layang pribadhi ora kena ninggalake subasita lan tata krama.aturan kang baku nanging mung kaiket dening peprenah antarane kang ngirim layang lang kang dikirimi layang. sipat lan asale.LAYANG A. isi. Menaw kang dikirimi layang kuwi kanca sepadha . Nanging basane layang pribadhi bisa ngoko bisa uga krama gumantung kalungguhane wong sing dikirimi layang. ADANGIYAH : Tembung pamuji rahayu upamane : a. 5. c. Surat (layang) pribadhi. e. Karepe basa ing layang pribadhi ora kaiket dening aturan . Surat ( layang) niaga d. Peprincene gawe layang : 1. utamane kanggone sing nampa layang. Seserepan Layang utawa nawala yaiku basa kang diaturake nganggo tulisan utawa salah sijining piranti komunikasi kang awujud tulisan. Sing dadi pratandhane menawa layang iku kalebu layang pribadhi yaiku pigunane. Manut basa. kekarepane layang.padha utawa peprenahe luwih enom. Tegese layang mau digunakake pribadhi marang pribadhi lan isine ngrembug perkara pribadhi utawa ora perkara kadinasan. 3.

lsp 8. Semarang. Sembah sungkem. Aip Mungkar Parakan Temanggung. Kajawi punika ingkang sepisan ingkang putra ngaturi priksa bilih kintunannipun arta sampun kula tampi rikal dinten minggu kapengkur. Tuladha gawe layang 1. menawi wonten kirang trapsilaning atur dhumateng Bapak saha Ibu. Ing wusana cekap semanten rumiyen serat kula. 26 Nopember 2008 Saking ingkang putra Hadi Prawira .a. 9. Parakan. Tirahanipun kangge nyekapi kabetahan wonten kos. PEPRENAH : Asale layang saka sapa tuladha : a. Bapak saha Ibu Joko Surasa Jln. kula nyuwun lumunturing samudra pangaksami. 6. Arta punika sampun kula ginakaken kangge prabeya sekolah. Cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh. TITI MANGSA : Nelakake wektu panulisaning layang. Bapakmu ing omah c. 21 Agustus 2008 7. Saking ingkang putra b. B. sanes wekdal dipun sambet malih. mugi . amin. amin.mugi kawontenanipun Bapak sah Ibu ugi mekaten. Menggah panyuwun kula dhumateng gusti Allah SWT. Layang anak marang wong tuwa. kula ngaturi uninga bilih kawontenan kula ing Semarang tansah ginajar wilujeng nir ing sambikala. Ingkang kaping kalih. TAPAK ASMA / TANDHA ASMA : Tanda tangan kang gawe layang. Kanthi lumantaring serat punik.Adhimu saka paran. Pramila kula nyuwun tambahing berkah pangestu mugi .mugi kula saged nglampahi tes semesteran punika kanthi biji ingkang sae. ASMA TERANG : Asma terang sing gawe layang. kula ngaturi priksa bilih sekedhap malih badhe tes semesteran.

Tuladha Serat Ulem Supitan Supitan: 1. Nuwun. BAGUS WARSANA 2. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula penganten kekalih. mbenjang ing: Dinten : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi Tanggal : 14 Desember 2006 [24 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 19.00 enjang ing Dokter Supit Padmasuri Jampiroso Temanggung Parakan. mbenjang ing: Dinten : Minggu Wage [malem Jumuah Legi] . 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. Salam taklim. MARYAN UTAMA Letkol Sumaryan Akad Nikah: Kemis Kliwon. KRT. Tedjaningrat Kaliyan Drs. 14 Desember 2006 Pukul 09. Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing syukuran supitipun anak kula jaler kekalih. Madukismo 75 Ngayogyakarta Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. Layang ulem Nambut silaning akrami: Dra.00 [pitu sonten] Papan : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. kula matur nuwun sanget. Madukismo 123 Ngayogyakarta Ngayogyakarta. 8 Desember 2006 Pukul 09. Tedjaningrat Kekalih 3. BAGUS WARDAYA Gresipun: Jumuah Wage. 1 Desember 2006 Nuwun wiyosipun. ing griya Jl.00 enjing. NIKEN NASTITI KRT.2.

Salam taklim. kula matur sanget nuwun. Sela Darmaji Kekalih 4. (putra) *Brayat Mangkurati. 24 Desember 2006 (3 Besar alip 1939) pukul 11.50 siyang. (putra) *Brayat Sumargana (raka) *Brayat Parengkuan (rayi) . SPd. dinten Senen Legi 25 Desember 2006 pukul 14. layang Kitir Lelayu Innalillahi wa inna ilaihi roji’un Sampun tinimbalan sowan ing pangayunaning Pangeran kanthi tentrem ing RSUP Dr. Bapak/embah sutresna: KI MANGKUSASMITA (Yuswa 80 taun) Layon badhe kasarekaken ing makam Sitisuci. 24 Desember 2006 Ingkang duhkita *Nyi Mangkusasmita (garwa) *Brayat Mangkutana. Sardjito nalika dinten Ahad kliwon.Tanggal : 10 Desember 2006 [20 Dulkaidah Alip 1939] Pukul : 09. bidhal saking griya sungkawa Jeruksari Gang Megatruh 50.00 Ngayogyakarta.00 enjang Papan : Gedung Mandiri Kecamatan Parakan. temanggung Wasana awit keparengipun rawuh lan berkah pangestu. SH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful