SIJIL PELAJARAN MALAYSIA LUKISAN KEJURUTERAAN 3759/2

TUGASAN PROJEK SPM 2012

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Jalan Duta 50605 Kuala Lumpur

KANDUNGAN
HALAMAN BIL TUGASAN

1 2 3 4 5 6 7

Tugasan 1 (Lukisan Terbantu Komputer 1) Tugasan 2 (Lukisan Terbantu Komputer 2) Tugasan 3 (Lukisan Mekanikal) Tugasan 4 (Lukisan Bangunan) Tugasan 5 (Lukisan Perpaipan) Tugasan 6 (Lukisan Elektrik) Tugasan 7 (Lukisan Elektronik)

3
10 18 26 32 39 45

2

15.0

TUGASAN / TASK

Task 1:

Computer Aided Drawing 1

List of instruments and materials 1. A4 size paper. 2. Personal computer. 3. Printer or plotter.

Instructions 1. Project task must be done by the candidate individually. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. 3. All dimensions are in millimetres. 4. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.

Assessment In this project task assessment, emphasis is given to the following aspects: 1. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. Accuracy. 3. Draughtsmanship.

3

Tugasan 1 : Lukisan Terbantu Komputer 1

Senarai Alat dan Bahan 1. Kertas lukisan bersaiz A4. 2. Komputer peribadi. 3. Pencetak atau pemplot.

Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 2. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Semua dimensi yang digunakan adalah dalam milimeter. 4. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan.

Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kebolehan calon menggunakan perintah perisian AutoCAD. 2. Kejituan. 3. Kejurupelanan.

4

a)

Figure 1 shows a template. Using full size scale, draw the template according to the following task instructions using AutoCAD software. The drawing should be printed on A4 size paper. List the AutoCAD commands that you have used for each step in Table A on page 7. Task Instructions 1. Start with a new file. Use command: file new Set a layout as follow: Unit: Metric Limit: (297,210) Command use: Zoom All Draw a title box in size 270 X 180 at point (20,40) Use polar coordinate system Draw a line AC = 70 mm. Draw a line CD = 75 mm. Draw a circle R30 at point D. Draw a line DE = 115 mm. Draw a line AF = 20 mm. Draw a line FK = 55 mm. Draw a line KI = 130 mm with an angle 1400. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle through the point I and point E. Draw a circle with R20 mm tangent to the line FK and line KI. Edit your drawing according to Figure 1. All the dimensions and coordinates need not be shown. Save file. Plot your project task at scale 1:1.

b)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5

Simpan fail Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 b) 2. 12. 8. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E.Limit: (297. Dengan skala saiz penuh. Lukiskan bulatan berjejari 20 mm bertangen pada garisan FK dan garisan KI. Arahan Kerja 1. 11. 14. 15. 6. Senaraikan perintah AutoCAD yang anda gunakan pada setiap langkah kerja dalam Jadual A pada muka surat 8. 16. Semua dimensi dan titik koordinat tidak perlu ditunjukkan. Lukiskan garisan DE= 115 mm Lukiskan garisan AF = 20 mm Lukiskan garisan FK = 55 mm Lukiskan garisan KI = 130 mm dan bersudut 1400.40) . Hasil kerja hendaklah dicetak pada kertas bersaiz A4.210) . 5. Sunting rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. Lukiskan bulatan J30 pada titik B.Arahan digunakan: Zoom all . 13. 9.Gunakan sistem koordinat polar Lukiskan garisan AC = 70 mm.new Set paparan kerja seperti berikut: . Guna arahan: .file . 10. lukis plat pencontoh itu mengikut arahan kerja berikut dengan menggunakan perisian AutoCAD. 7. 4. Mula kerja dengan fail baru.Bina kotak tajuk bersaiz 270 x 180 pada titik (20.Unit: Metrik . Lukiskan garisan CD = 75 mm. 6 .a) Rajah 1 menunjukkan satu plat pencontoh. 3.

14. Edit your drawing according to Figure 1. Save file. Draw a line DE. Plot your project task at scale 1:1 Table A AUTOCAD COMMAND USED 7 . Draw a line CD. TASK INSTRUCTIONS Start with a new file.IDENTITY CARD NUMBER:…………. Draw a circle through the point I and point E. 3. 4. Draw a circle R20 tangent to the line FK and line KI. 13.INDEX NUMBER: …………………………. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle R30 at point D. 2. 10. Draw a line AC. 1. 7. 12. 9. 11. 8.. Draw a line AF.…………… SKILLS ACHIEVED NO. Draw a line KI. 6. 5. Draw a line FK.

5.. 3. Lukiskan garisan CD. Lukiskan garisan AC.. Lukiskan bulatan J20 bertangen pada garisan FK dan garisan KI. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI BIL. Lukiskan garisan AF. KAD PENGENALAN:…………………….. Simpan fail. 9. 6.ANGKA GILIRAN:………………………… NO. 4. 2. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. 8... Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 Jadual A PERINTAH AUTOCAD YANG DIGUNAKAN 8 . 10. 12. Lukiskan garisan FK. ARAHAN KERJA Buka fail baru. 1. 7. Lukiskan garisan DE. Suntingkan rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. 13.. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. 11. 14. Lukiskan garisan KI.

.

3. Printer or plotter. emphasis is given to the following aspects: 1. Accuracy. Project task must be done by the candidate individually.Task 2 : Computer Aided Drawing 2 List of instruments and materials 1. 10 . Draughtsmanship. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. Personal computer. 2. All dimensions are in millimetres. 3. 2. 3. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Assessment In this project task assessment. A4 size paper. Instructions 1. 4.

Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kejituan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 4. 2. 2. 3. Komputer peribadi. Kertas bersaiz A4. 11 . 3. Arahan 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kejurupelanan.Tugasan 2 : Lukisan Terbantu Komputer 2 Senarai Alat dan Bahan 1. Kebolehan calon menggunakan perisian AutoCAD. 3. Pencetak atau pemplot. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Semua ukuran yang digunakan adalah dalam millimeter. 2.

12 .25 0.a) Complete the Table B with state the AutoCAD command to used produce an isometric drawing.25 0. state three main dimensions including depth. Set the following layers: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. By using BORDER’s layer. draw a border line and title block as shown in Figure 3. 7.50 0.15 0. 2. By using TEXT’s layer. By using DIMENSION’s layer. Task Instructions 1.25 3. b) Figure 2 shows three orthographic views of a block. Draw an isometric view based on an orthographic view to Figure 2. The directions of object are shown. Open a new file. Based on Figure 2.50 0. height and width. The drawing should be printed on A4 size paper. 8. 6. draw an isometric drawing by using AutoCAD command. Print your project task by using scale 1 : 1 5. 4. Save file. complete the title block with index number and identity card number. Use Arial font sized 3 mm.

lukis pandangan isometrik dengan menggunakan perintah AutoCAD. 8. Gunakan font Arial bersaiz 3 mm. Rajah 2 menunjukkan tiga pandangan ortografik bagi satu bongkah. 7. COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0.25 0. dimensikan tiga ukuran utama iaitu kedalaman. lengkapkan kotak tajuk dengan mengisi angka giliran dan nombor kad pengenalan. Buka fail baru.a) Lengkapkan Jadual B dengan menyatakan arahan AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik. Cetak tugasan projek anda dengan menggunakan skala 1 : 1 4. b) Arahan kerja: 1.25 0.25 Dengan menggunakan layer BORDER. Lukis pandangan isometrik berdasarkan pandangan ortografik pada Rajah 2. Berdasarkan Rajah 2. lukis garisan sempadan dan kotak tajuk seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. Dengan menggunakan layer TEXT. 2. Simpan fail. ketinggian dan kelebaran.15 0. 13 . 5. Arah pandangan adalah seperti ditunjukkan. Bina layer berikut: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER 3. Dengan menggunakan layer DIMENSION.50 0. Lukisan hendaklah dicetak pada kertas A4.50 0. 6.

.............................................................................................. c ) . ii ) Step 1 : ..................................................................................................................................................................... State the process of replacing rectangular snap to isometric snap by using pull down menu i) Command : .............. b ) ....................................................................... iii ) Command : PLOT a ) .. 2................... i) Command : ............ iv ) Step 3 : OK TABLE B 14 .......... The AutoCAD command used to produce an isometric drawing.................................................. vi ) Step 5 : Linewidth ............................. v ) Step 4 : Linetype ............ i) Command : DRAW a ) ......................... iii ) Step 2 : ............ ii ) Command : OSNAP a ) ..... b ) ..................................................................................................................................................................... iv ) Step 3 : Colour ............... State the task instructions to construct a layer CONSTRUCTION............................................... iii ) Step 2 : Snap type…………………………………...SKILLS ACHIEVED 1............. ii ) Step 1 : ....................................................................................................................................................... vi ) Step 6 : OK 3..............................

........................................... i) Perintah : ................................................... i) Perintah : DRAW a ) ............................................................................. vi ) Langkah 5 : Linewidth ... ii ) Langkah 1 : ......... Perintah AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik....................................................... vi ) Langkah 6 : OK 3....................................................................................................................... Nyatakan arahan kerja bagi membina layer CONSTRUCTION.. iii ) Langkah 2 : Snap type ...... ii ) Perintah : OSNAP a ) .......................... i) Perintah : ...........................KEMAHIRAN YANG DICAPAI 1............................................................................................. ii ) Langkah 1 : . c ) ............................................ v ) Langkah 4 : Linetype ................................................................................................. iv ) Langkah 3 : Colour .... iv ) Langkah 3 : OK JADUAL B 15 ................... Nyatakan proses menukarkan rectangular snap kepada isometric snap dengan menggunakan arahan menu tarik turun. iii ) Langkah 2 : ............................................................................................................................................................................. 2........................................................... iii ) Perintah : PLOT a ) ......... b ) ............................. b ) .........................................................

.

.

Accuracy. Instructions 1. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Study the given drawings carefully before starting the task. Use the conventional symbol. 3.Task 3 : Mechanical Drawing List of instruments and materials 1. A3 size drawing paper. 4. 2. Engineering Drawing equipment. emphasis is given according to the following aspects: 1. Correct method. 3. All dimensions are in millimetres. Draughtsmanship. Assessment In this project task assessment. 18 . 2. Project task must be done by the candidate individually. 4. 2.

19 . Penggunaan simbol yang betul. 3. penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 3. Arahan 1. 2. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kertas lukisan bersaiz A3.Tugasan 3 : Lukisan Mekanikal Senarai alat dan Bahan 1. Kejituan. Kaedah yang betul. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2. 4. 4. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. 2. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Kejurupelanan.

Project the sectional view of A – A. Project the right side view. position. Hidden details must be shown. diameter. name the types of hole and thread at the space provided. Do the following task in Figure 6 on page 25: (i) Dimension the top view with aligned system. Figure 6 shows the top view of the object redrawn with a scale 1:1. Figure 5 shows the top view and the front view of the Object A. Figure 4 shows a pictorial view of an Object A.a) Complete the Table C with hatching the sectional views. depth. radius and web. b) (ii) (iii) 20 . Ensure the dimension consists of six details such as width.

b) (ii) (iii) 21 . Pastikan dimensi itu beraneka jenis seperti dimensi saiz. Unjurkan pandangan sisi kanan. diameter. kedudukan. jejari dan web. Rajah 4 menunjukkan pandangan bergambar bagi sebuah Objek A. Lakukan yang berikut pada Rajah 6 pada halaman 25: (i) Ukur dan dimensikan mengikut sistem pendimensian terjajar bagi enam butiran pada pandangan atas.a) Lengkapkan Jadual C dengan melorekkan pandangan keratan. Rajah 6 menunjukkan pandangan atas objek itu yang dilukis semula dengan skala 1:1. Butiran terlindung perlu ditunjukkan. Rajah 5 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi Objek A. Unjurkan pandangan keratan A – A. menamakan jenis lubang dan ulir pada ruang yang telah disediakan.

.

.

.

.

Project task must be done by candidate individually. Instructions 1. Draughtsmanship. 3. Study carefully the given drawings before starting the task. 26 . 2. Accuracy. 2. 4. Correct method. A3 size paper. Engineering Drawing equipment. 3. 4. Use the correct standard symbols. 2. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1.Task 4 : Building Drawing List of instruments and materials 1. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. All dimensions are in milimetres.

27 . 3. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kertas saiz A3. 2.Tugasan 4 : Lukisan Bangunan Senarai alat dan bahan 1. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Kejituan. Kejurupelanan. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 2. 2. Arahan 1. Penggunaan simbol piawai yang betul. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. 4. 3. 4. Kaedah yang betul.

Complete the left side view.Figure 7 shows an isometric view of a single storey bungalow. the front view and the left side view with scale 1:100 Do the following in Figure 8: (i) (ii) (iii) Complete the floor plan by drawing the roof line. LOCATION P1 P2 P3 T1 T2 A B C DETAILS Three panels sliding door Four panels sliding door Hinged door Swing window Adjustable Glass louvers Dining set Bed (twin) Kitchen Table D 28 . Complete the front view. Complete all views with the standard architecture symbols at the suitable position according to Table D. Figure 8 shows incomplete views of the floor plan.

Rajah 7 menunjukkan pandangan isometri sebuah banglo kediaman setingkat. Rajah 8 menunjukkan pelan lantai. Lakukan yang berikut pada Rajah 8 : (i) (ii) (iii) Lengkapkan pelan lantai dengan melukis garisan bumbung. Lengkapkan pandangan hadapan. pandangan hadapan dan pandangan sisi kiri yang tidak lengkap dilukis dengan skala 1:100. Lengkapkan semua pandangan itu dengan simbol piawai senibina pada kedudukan yang sesuai berdasarkan Jadual D TEMPAT P1 P2 P3 T1 T2 A B C BUTIRAN Pintu gelangsar kembar tiga Pintu gelangsar kembar empat Pintu berengsel Tingkap berengsel Tingkap ram kaca boleh laras Set meja makan Katil (kembar) Dapur Jadual D 29 . Lengkapkan pandangan sisi kiri.

.

.

Correct method. 2. 1. 4. A3 size paper. 3. 2. Instructions 1. 3. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.TASK 5 : Piping Drawing List of instruments and materials. Engineering Drawing equipment. Study carefully the given drawings before starting the task. 2. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Follow the piping by law. Draughtmanship. Use the correct standard symbols. Project task must be done by the candidate individually. 32 .

3. 4. 2. 2.Tugasan 5 : Lukisan Perpaipan Senarai alat dan bahan 1. Mematuhi undang-undang kecil perpaipan. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kaedah yang betul. 2. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Penggunaan simbol piawai yang betul. 3. 33 . Kertas lukisan bersaiz A3. Kejurupelanan. Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1.

a) Complete the Table E with draw the piping standard symbols of sanitary fitting. b) Figure 9 shows an isometric piping view of a bungalow. Figure 10 shows floor plan of the bungalow that had been completed with sanitary equipment symbols. 34 . elbow and bend joint clearly. draw an orthographic piping drawing in Figure 10 showing joints of piping flow such as T. Based on Figure 9.

siku dan liku dengan jelas. Rajah 10 menunjukkan pelan lantai kediaman itu yang telah dilengkapkan dengan simbol alat kelengkapan sanitari.a) b) Lengkap Jadual E dengan melukis simbol piawai perpaipan bagi alat lekapan. 35 . Berdasarkan Rajah 9. Rajah 9 menunjukkan lukisan perpaipan isometri bagi sebuah kediaman banglo. lukiskan perpaipan ortografik pada Rajah 10 dengan menunjukkan semua simbol penyambungan aliran paip seperti sambungan T.

Lukiskan simbol piawai perpaipan bagi lekapan berikut. No Bil Element Elemen Water Meter Meter Air Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Float Valve Injap Bebola 3 Tap Tap 4 Stopcock Kunci Paip 5 Shower Ros Mandian 6 Cold water pipe Paip air sejuk 7 Water Heater Pemanas Air 8 Water Tank (Front View) Tangki Simpanan Air (Pandangan Hadapan) Table E Jadual E 36 .Draw the piping standard symbols of sanitary fitting.

.

.

Engineering Drawing equipment. Study the given drawing carefully before starting the task. 39 . 2. emphasis is given according to the following aspects: 1. 3. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. switches and suitable locations. Assessment In this project task assessment. Instructions 1. Correct method. 2. 3. 1. Use the symbols. A3 size drawing paper.Task 6 : Electrical Drawing List of instruments and materials. Draughtsmanship. 2. Project task must be done by the candidate individually.

2. suis dan kedudukan yang betul.Tugasan 6 : Lukisan Elektrik Senarai alat dan Bahan 1. Kertas lukisan bersaiz A3. 40 . Kejurupelanan. Kaedah yang betul. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Arahan 1. Penggunaan simbol. 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. 3.

Based on Table F. complete the domestic layout plan with electrical fixtures and accessories Places Electrical Fixture And Accessories Remark Controlled by two way switch : • Porch • Living Hall Switches must be installed in the Master Bedroom No. Figure 11 shows a floor plan of house. Table F shows a list of electrical fixtures of house.a) b) Complete the Table G with draw the electrical standard symbols. 1 2 Porch Terrace Master Bedroom 1 unit of globe wall lamp 1 unit of spotlight 1 unit of air conditioner 1 unit of ceiling fan 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of double wall lamp 1 unit water heater point 1 unit of globe lamp 1 unit of double fluorescent lamp 1 unit of exhaust fan 1 unit of 15 Ampere socket outlet 2 units of fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of television antenna socket 1 unit of telephone socket 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of ceiling fan 1 unit of electric bell Distribution fuse box 1 unit of chandelier lamp 2 units of double fluorescent lamp 1 unit of single fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of round fluorescent lamp 1 unit of 13 Ampere socket outlet 3 4 Bathroom Controlled by two way switch : • Master Bedroom • Kitchen 5 6 Kitchen Dining Hall 7 Living Hall Controlled by a dimmer switch Controlled by one switch 8 9 Bedroom 2 Bedroom 3 Table F 41 .

lengkapkan pelan lantai dengan alat kelengkapan dan alat tambah elektrik. Rajah 11 menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah.a) b) Lengkap Jadual G dengan melukis simbol piawai elektrik. Berdasarkan Jadual F. Jadual F menunjukkan senarai alat tambah dan alat lengkap elektrik bagi rumah itu. Tempat Anjung Alat Tambah dan Alat Lengkap 1 unit lampu glob dinding Catatan Dikawal oleh suis dua hala : • Anjung • Ruang Tamu Suis hendaklah dipasang di Bilik Tidur Utama Bil 1 2 Terrace 1 unit lampu sorot 1 unit penyaman udara 1 unit kipas siling 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit lampu dinding berkembar 1 unit poin pemanas air 1 unit lampu glob 1 unit lampu pendarfluor berkembar 1 unit kipas ekzos 1 unit soket keluar 15 Ampiar 2 unit lampu pendarfluor 1 unit kipas dinding 1 unit soket antenna TV 1 unit soket telefon 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit kipas siling 1 unit loceng electrik Papan fuis agihan 1 unit lampu candelier 2 unit lampu pendarfluor berkembar 3 Bilik Tidur Utama 4 Bilik Air Dikawal oleh suis dua hala: • Bilik Tidur Utama • Dapur 5 Dapur 6 Ruang Makan 7 Ruang Tamu Dikawal suis pemalap Dikawal oleh satu suis 8 9 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 1 unit lampu pendarfluor dinding 1 unit kipas dinding 1 unit lampu pendarfluor bulat 1 unit soket keluar 13 Ampiar Jadual F 42 .

Draw the electrical fixture and accessories of electrical standard symbols Lukiskan simbol piawai elektik bagi alat tambah dan alat lengkap berikut. No Bil Electrical fixture and accessories Alat tambah dan alat lengkap One Way Switch Suis Satu Hala Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Cooker Control Unit Unit Kawalan Pemasak 3 Fan Regulator Alatur Kipas 4 Two Way Switch Suis Dua Hala 5 Exhaust Fan Kipas Ekzos 6 Heater Control Unit Unit Kawalan Pemanas Table G Jadual G 43 .

.

Assessment In the project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. 3. Engineering Drawing equipment. 2. 3. Study carefully the given drawings before starting the task. A3 size paper. 2. Project task must be done by the candidate individually.Task 7 : Electronic Drawing List of instruments and materials 1. 2. Instructions 1. Correct method. Use the correct standard symbols and polarity. 45 . Draughtsmanship. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.

Kertas Lukisan bersaiz A3 Arahan 1.Tugasan 7 : Lukisan Elektronik Senarai Alat dan Bahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3. 3. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Penggunaan simbol piawai dan kekutuban yang betul. 46 . 2. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kaedah yang betul. Peralatan Lukisan Kejuruteraan 2. 2. Kejurupelanan.

47 .a) Complete the Table H with draw the electronic standard symbols. ii) Label all electronic components and devices according to standards. draw the schematic diagram. Component symbols drawn must according to appropriate size. Complete the following task on Figure 13: i) Based on Figure 12. b) Figure 12 shows a power supply printed circuit board.

a) Lengkapkan Jadual H dengan melukis simbol piawai elektronik. b) Rajah 12 menunjukkan satu litar tercetak bekalan kuasa. Lengkapkan perkara berikut pada Rajah 13: i) Lukiskan rajah litar skematik berdasarkan Rajah 12 ii) Labelkan komponen elektronik dan peranti mengikut kepiawaian Simbol komponen yang dilukis mestilah mempunyai perkadaran saiz yang sesuai 48 .

No Bil Component Komponen Standard Symbols Simbol Piawai 1 Diode Diod 2 Light emitting diode Diod pancaran cahaya 3 Zener diode Diod Zener 4 NPN transistor Transistor NPN 5 Electrolyte capacitor Pemuat elektrolit 6 Resistor Perintang Table H Jadual H 49 . Lukiskan simbol piawai bagi komponen electronik berikut.Draw the standard symbols of component electronic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful