SIJIL PELAJARAN MALAYSIA LUKISAN KEJURUTERAAN 3759/2

TUGASAN PROJEK SPM 2012

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Jalan Duta 50605 Kuala Lumpur

KANDUNGAN
HALAMAN BIL TUGASAN

1 2 3 4 5 6 7

Tugasan 1 (Lukisan Terbantu Komputer 1) Tugasan 2 (Lukisan Terbantu Komputer 2) Tugasan 3 (Lukisan Mekanikal) Tugasan 4 (Lukisan Bangunan) Tugasan 5 (Lukisan Perpaipan) Tugasan 6 (Lukisan Elektrik) Tugasan 7 (Lukisan Elektronik)

3
10 18 26 32 39 45

2

15.0

TUGASAN / TASK

Task 1:

Computer Aided Drawing 1

List of instruments and materials 1. A4 size paper. 2. Personal computer. 3. Printer or plotter.

Instructions 1. Project task must be done by the candidate individually. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. 3. All dimensions are in millimetres. 4. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.

Assessment In this project task assessment, emphasis is given to the following aspects: 1. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. Accuracy. 3. Draughtsmanship.

3

Tugasan 1 : Lukisan Terbantu Komputer 1

Senarai Alat dan Bahan 1. Kertas lukisan bersaiz A4. 2. Komputer peribadi. 3. Pencetak atau pemplot.

Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 2. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Semua dimensi yang digunakan adalah dalam milimeter. 4. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan.

Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kebolehan calon menggunakan perintah perisian AutoCAD. 2. Kejituan. 3. Kejurupelanan.

4

a)

Figure 1 shows a template. Using full size scale, draw the template according to the following task instructions using AutoCAD software. The drawing should be printed on A4 size paper. List the AutoCAD commands that you have used for each step in Table A on page 7. Task Instructions 1. Start with a new file. Use command: file new Set a layout as follow: Unit: Metric Limit: (297,210) Command use: Zoom All Draw a title box in size 270 X 180 at point (20,40) Use polar coordinate system Draw a line AC = 70 mm. Draw a line CD = 75 mm. Draw a circle R30 at point D. Draw a line DE = 115 mm. Draw a line AF = 20 mm. Draw a line FK = 55 mm. Draw a line KI = 130 mm with an angle 1400. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle through the point I and point E. Draw a circle with R20 mm tangent to the line FK and line KI. Edit your drawing according to Figure 1. All the dimensions and coordinates need not be shown. Save file. Plot your project task at scale 1:1.

b)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5

Dengan skala saiz penuh. 6.Unit: Metrik .file . 9. 10.Bina kotak tajuk bersaiz 270 x 180 pada titik (20. Simpan fail Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 b) 2. Senaraikan perintah AutoCAD yang anda gunakan pada setiap langkah kerja dalam Jadual A pada muka surat 8. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. 5.new Set paparan kerja seperti berikut: . 15. 8. 12.210) . 4. Lukiskan bulatan berjejari 20 mm bertangen pada garisan FK dan garisan KI. lukis plat pencontoh itu mengikut arahan kerja berikut dengan menggunakan perisian AutoCAD. 3. Mula kerja dengan fail baru. Sunting rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. Arahan Kerja 1.Gunakan sistem koordinat polar Lukiskan garisan AC = 70 mm. 13.Arahan digunakan: Zoom all . 7. 14.40) . Lukiskan garisan CD = 75 mm. 16. 6 . Lukiskan bulatan J30 pada titik B. Semua dimensi dan titik koordinat tidak perlu ditunjukkan.a) Rajah 1 menunjukkan satu plat pencontoh. 11.Limit: (297. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. Hasil kerja hendaklah dicetak pada kertas bersaiz A4. Guna arahan: . Lukiskan garisan DE= 115 mm Lukiskan garisan AF = 20 mm Lukiskan garisan FK = 55 mm Lukiskan garisan KI = 130 mm dan bersudut 1400.

6. 14. 3. Draw a line FK. 11. Draw a circle R20 tangent to the line FK and line KI..IDENTITY CARD NUMBER:…………. 4. Draw a line CD. 10. TASK INSTRUCTIONS Start with a new file. 5. Plot your project task at scale 1:1 Table A AUTOCAD COMMAND USED 7 . Save file. 9.INDEX NUMBER: …………………………. 7. Draw a circle through the point I and point E. Draw a line AF. Draw a line DE. 13. Draw a line KI.…………… SKILLS ACHIEVED NO. 2. Edit your drawing according to Figure 1. Draw a circle R30 at point B. 1. Draw a circle R30 at point D. 8. Draw a line AC. 12.

1. KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI BIL.ANGKA GILIRAN:………………………… NO. 3. Lukiskan garisan KI. 13. 6.... Lukiskan bulatan J30 pada titik D. Suntingkan rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. 8. Lukiskan garisan AC. 12. 7. KAD PENGENALAN:……………………. 10. 4.. 14. Lukiskan garisan DE. Lukiskan garisan AF. 5. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. 9. Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 Jadual A PERINTAH AUTOCAD YANG DIGUNAKAN 8 . ARAHAN KERJA Buka fail baru.. 11. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. Simpan fail. Lukiskan garisan FK. Lukiskan bulatan J20 bertangen pada garisan FK dan garisan KI. 2.. Lukiskan garisan CD.

.

2. 3. Personal computer. 3. 2. Printer or plotter. Draughtsmanship. 3. A4 size paper. Project task must be done by the candidate individually. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. All dimensions are in millimetres. 2. emphasis is given to the following aspects: 1. Ability of candidate to use AutoCAD software. Accuracy. Study the given drawing carefully before starting the task. Assessment In this project task assessment. 10 . 4.Task 2 : Computer Aided Drawing 2 List of instruments and materials 1. Instructions 1.

Kejituan. Arahan 1. 3. Kejurupelanan. Semua ukuran yang digunakan adalah dalam millimeter. 11 . Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 4. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kertas bersaiz A4. 3. 2. Pencetak atau pemplot. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Komputer peribadi. 3. 2.Tugasan 2 : Lukisan Terbantu Komputer 2 Senarai Alat dan Bahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kebolehan calon menggunakan perisian AutoCAD. 2.

25 0. 2. By using TEXT’s layer. Task Instructions 1. 4. b) Figure 2 shows three orthographic views of a block. 8. The drawing should be printed on A4 size paper. Save file. Based on Figure 2.a) Complete the Table B with state the AutoCAD command to used produce an isometric drawing. height and width. Draw an isometric view based on an orthographic view to Figure 2. By using DIMENSION’s layer. draw an isometric drawing by using AutoCAD command. complete the title block with index number and identity card number.50 0.25 3. state three main dimensions including depth. Use Arial font sized 3 mm. Set the following layers: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. Open a new file. The directions of object are shown.50 0. Print your project task by using scale 1 : 1 5. 12 . By using BORDER’s layer. 7. 6. draw a border line and title block as shown in Figure 3.25 0.15 0.

25 Dengan menggunakan layer BORDER.25 0. Buka fail baru. dimensikan tiga ukuran utama iaitu kedalaman. Simpan fail. Lukis pandangan isometrik berdasarkan pandangan ortografik pada Rajah 2. Arah pandangan adalah seperti ditunjukkan. Cetak tugasan projek anda dengan menggunakan skala 1 : 1 4. b) Arahan kerja: 1. Dengan menggunakan layer TEXT. Gunakan font Arial bersaiz 3 mm.a) Lengkapkan Jadual B dengan menyatakan arahan AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik. Bina layer berikut: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER 3. lukis pandangan isometrik dengan menggunakan perintah AutoCAD. 5. Berdasarkan Rajah 2. Lukisan hendaklah dicetak pada kertas A4. ketinggian dan kelebaran.25 0. 13 . 7.15 0. 2.50 0. Rajah 2 menunjukkan tiga pandangan ortografik bagi satu bongkah. 8. lengkapkan kotak tajuk dengan mengisi angka giliran dan nombor kad pengenalan. lukis garisan sempadan dan kotak tajuk seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. Dengan menggunakan layer DIMENSION.50 0. COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. 6.

.......................... i) Command : DRAW a ) .................................................................................... iv ) Step 3 : OK TABLE B 14 ....................................................................................................................... c ) .. i) Command : .............................................................................................. The AutoCAD command used to produce an isometric drawing..................... b ) ......... ii ) Command : OSNAP a ) ......................... 2.............................................. v ) Step 4 : Linetype .......................................... State the task instructions to construct a layer CONSTRUCTION......................... ii ) Step 1 : ............. iv ) Step 3 : Colour ..... vi ) Step 5 : Linewidth ......... b ) ................................ State the process of replacing rectangular snap to isometric snap by using pull down menu i) Command : ......... iii ) Command : PLOT a ) .......................................................................... iii ) Step 2 : ............................................................................................................ iii ) Step 2 : Snap type…………………………………......................................................... ii ) Step 1 : ...........................SKILLS ACHIEVED 1.................................................................................... vi ) Step 6 : OK 3..................................

...................................................... vi ) Langkah 6 : OK 3.................................................KEMAHIRAN YANG DICAPAI 1................................................................. v ) Langkah 4 : Linetype ............................................................................. iii ) Perintah : PLOT a ) ........ Nyatakan arahan kerja bagi membina layer CONSTRUCTION... c ) ...... iv ) Langkah 3 : OK JADUAL B 15 ...... Nyatakan proses menukarkan rectangular snap kepada isometric snap dengan menggunakan arahan menu tarik turun................................................ ii ) Perintah : OSNAP a ) ................ iv ) Langkah 3 : Colour . iii ) Langkah 2 : Snap type .......................................... i) Perintah : DRAW a ) ............ Perintah AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik............................................................................................. i) Perintah : ................................................. b ) ....................................................................................................................................................................... ii ) Langkah 1 : ....................................................................................... ii ) Langkah 1 : ..................................................... 2......................................... b ) ........................ iii ) Langkah 2 : .......... vi ) Langkah 5 : Linewidth .................................................................................... i) Perintah : .........

.

.

Study the given drawings carefully before starting the task. 2. 4. Project task must be done by the candidate individually. 3. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Correct method.Task 3 : Mechanical Drawing List of instruments and materials 1. 4. 2. A3 size drawing paper. 2. Use the conventional symbol. 18 . Engineering Drawing equipment. emphasis is given according to the following aspects: 1. All dimensions are in millimetres. Accuracy. Assessment In this project task assessment. 3. Draughtsmanship. Instructions 1.

Tugasan 3 : Lukisan Mekanikal Senarai alat dan Bahan 1. Arahan 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 4. Penggunaan simbol yang betul. 3. Kertas lukisan bersaiz A3. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. 19 . 2. 4. 2. 3. Kaedah yang betul. Kejurupelanan. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini. penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kejituan.

Figure 6 shows the top view of the object redrawn with a scale 1:1. Figure 4 shows a pictorial view of an Object A. Hidden details must be shown.a) Complete the Table C with hatching the sectional views. position. Do the following task in Figure 6 on page 25: (i) Dimension the top view with aligned system. radius and web. depth. name the types of hole and thread at the space provided. diameter. Project the sectional view of A – A. b) (ii) (iii) 20 . Project the right side view. Figure 5 shows the top view and the front view of the Object A. Ensure the dimension consists of six details such as width.

Pastikan dimensi itu beraneka jenis seperti dimensi saiz. Rajah 6 menunjukkan pandangan atas objek itu yang dilukis semula dengan skala 1:1. kedudukan. Butiran terlindung perlu ditunjukkan. b) (ii) (iii) 21 . jejari dan web. menamakan jenis lubang dan ulir pada ruang yang telah disediakan. diameter. Lakukan yang berikut pada Rajah 6 pada halaman 25: (i) Ukur dan dimensikan mengikut sistem pendimensian terjajar bagi enam butiran pada pandangan atas.a) Lengkapkan Jadual C dengan melorekkan pandangan keratan. Unjurkan pandangan sisi kanan. Rajah 5 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi Objek A. Rajah 4 menunjukkan pandangan bergambar bagi sebuah Objek A. Unjurkan pandangan keratan A – A.

.

.

.

.

All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Draughtsmanship. 3. Study carefully the given drawings before starting the task. 2. 2. A3 size paper. Accuracy. 26 . 3. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Instructions 1. Use the correct standard symbols. Engineering Drawing equipment. 4. 4. Project task must be done by candidate individually. All dimensions are in milimetres. Correct method.Task 4 : Building Drawing List of instruments and materials 1. 2.

4. Arahan 1.Tugasan 4 : Lukisan Bangunan Senarai alat dan bahan 1. Kaedah yang betul. 3. Kertas saiz A3. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. Kejurupelanan. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kejituan. 27 . 4. 3. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Penggunaan simbol piawai yang betul. 2. 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja.

Complete all views with the standard architecture symbols at the suitable position according to Table D. Figure 8 shows incomplete views of the floor plan.Figure 7 shows an isometric view of a single storey bungalow. Complete the left side view. the front view and the left side view with scale 1:100 Do the following in Figure 8: (i) (ii) (iii) Complete the floor plan by drawing the roof line. Complete the front view. LOCATION P1 P2 P3 T1 T2 A B C DETAILS Three panels sliding door Four panels sliding door Hinged door Swing window Adjustable Glass louvers Dining set Bed (twin) Kitchen Table D 28 .

Lengkapkan pandangan hadapan. Lengkapkan semua pandangan itu dengan simbol piawai senibina pada kedudukan yang sesuai berdasarkan Jadual D TEMPAT P1 P2 P3 T1 T2 A B C BUTIRAN Pintu gelangsar kembar tiga Pintu gelangsar kembar empat Pintu berengsel Tingkap berengsel Tingkap ram kaca boleh laras Set meja makan Katil (kembar) Dapur Jadual D 29 . Lengkapkan pandangan sisi kiri. Rajah 8 menunjukkan pelan lantai.Rajah 7 menunjukkan pandangan isometri sebuah banglo kediaman setingkat. Lakukan yang berikut pada Rajah 8 : (i) (ii) (iii) Lengkapkan pelan lantai dengan melukis garisan bumbung. pandangan hadapan dan pandangan sisi kiri yang tidak lengkap dilukis dengan skala 1:100.

.

.

TASK 5 : Piping Drawing List of instruments and materials. 2. 2. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 3. Study carefully the given drawings before starting the task. Engineering Drawing equipment. Instructions 1. 32 . 2. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Draughtmanship. 3. Use the correct standard symbols. A3 size paper. Follow the piping by law. Correct method. 4. Project task must be done by the candidate individually. 1.

Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kejurupelanan. 4. 2. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kaedah yang betul. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 33 . 3. Penggunaan simbol piawai yang betul. Kertas lukisan bersaiz A3. 2. 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan.Tugasan 5 : Lukisan Perpaipan Senarai alat dan bahan 1. Arahan 1. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Mematuhi undang-undang kecil perpaipan.

a) Complete the Table E with draw the piping standard symbols of sanitary fitting. Figure 10 shows floor plan of the bungalow that had been completed with sanitary equipment symbols. elbow and bend joint clearly. 34 . Based on Figure 9. b) Figure 9 shows an isometric piping view of a bungalow. draw an orthographic piping drawing in Figure 10 showing joints of piping flow such as T.

Rajah 9 menunjukkan lukisan perpaipan isometri bagi sebuah kediaman banglo. siku dan liku dengan jelas. 35 . Berdasarkan Rajah 9. Rajah 10 menunjukkan pelan lantai kediaman itu yang telah dilengkapkan dengan simbol alat kelengkapan sanitari. lukiskan perpaipan ortografik pada Rajah 10 dengan menunjukkan semua simbol penyambungan aliran paip seperti sambungan T.a) b) Lengkap Jadual E dengan melukis simbol piawai perpaipan bagi alat lekapan.

No Bil Element Elemen Water Meter Meter Air Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Float Valve Injap Bebola 3 Tap Tap 4 Stopcock Kunci Paip 5 Shower Ros Mandian 6 Cold water pipe Paip air sejuk 7 Water Heater Pemanas Air 8 Water Tank (Front View) Tangki Simpanan Air (Pandangan Hadapan) Table E Jadual E 36 . Lukiskan simbol piawai perpaipan bagi lekapan berikut.Draw the piping standard symbols of sanitary fitting.

.

.

switches and suitable locations. A3 size drawing paper. 3. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 2. Assessment In this project task assessment. emphasis is given according to the following aspects: 1. Instructions 1. Engineering Drawing equipment. Use the symbols. Study the given drawing carefully before starting the task. 39 . 2. Correct method. 3. 2. Project task must be done by the candidate individually.Task 6 : Electrical Drawing List of instruments and materials. Draughtsmanship. 1.

2.Tugasan 6 : Lukisan Elektrik Senarai alat dan Bahan 1. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Penggunaan simbol. Arahan 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2. Kejurupelanan. suis dan kedudukan yang betul. 2. Kertas lukisan bersaiz A3. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 40 . Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 3. 3. Kaedah yang betul.

complete the domestic layout plan with electrical fixtures and accessories Places Electrical Fixture And Accessories Remark Controlled by two way switch : • Porch • Living Hall Switches must be installed in the Master Bedroom No.a) b) Complete the Table G with draw the electrical standard symbols. Figure 11 shows a floor plan of house. Table F shows a list of electrical fixtures of house. 1 2 Porch Terrace Master Bedroom 1 unit of globe wall lamp 1 unit of spotlight 1 unit of air conditioner 1 unit of ceiling fan 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of double wall lamp 1 unit water heater point 1 unit of globe lamp 1 unit of double fluorescent lamp 1 unit of exhaust fan 1 unit of 15 Ampere socket outlet 2 units of fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of television antenna socket 1 unit of telephone socket 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of ceiling fan 1 unit of electric bell Distribution fuse box 1 unit of chandelier lamp 2 units of double fluorescent lamp 1 unit of single fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of round fluorescent lamp 1 unit of 13 Ampere socket outlet 3 4 Bathroom Controlled by two way switch : • Master Bedroom • Kitchen 5 6 Kitchen Dining Hall 7 Living Hall Controlled by a dimmer switch Controlled by one switch 8 9 Bedroom 2 Bedroom 3 Table F 41 . Based on Table F.

Tempat Anjung Alat Tambah dan Alat Lengkap 1 unit lampu glob dinding Catatan Dikawal oleh suis dua hala : • Anjung • Ruang Tamu Suis hendaklah dipasang di Bilik Tidur Utama Bil 1 2 Terrace 1 unit lampu sorot 1 unit penyaman udara 1 unit kipas siling 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit lampu dinding berkembar 1 unit poin pemanas air 1 unit lampu glob 1 unit lampu pendarfluor berkembar 1 unit kipas ekzos 1 unit soket keluar 15 Ampiar 2 unit lampu pendarfluor 1 unit kipas dinding 1 unit soket antenna TV 1 unit soket telefon 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit kipas siling 1 unit loceng electrik Papan fuis agihan 1 unit lampu candelier 2 unit lampu pendarfluor berkembar 3 Bilik Tidur Utama 4 Bilik Air Dikawal oleh suis dua hala: • Bilik Tidur Utama • Dapur 5 Dapur 6 Ruang Makan 7 Ruang Tamu Dikawal suis pemalap Dikawal oleh satu suis 8 9 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 1 unit lampu pendarfluor dinding 1 unit kipas dinding 1 unit lampu pendarfluor bulat 1 unit soket keluar 13 Ampiar Jadual F 42 . Berdasarkan Jadual F. Rajah 11 menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah. Jadual F menunjukkan senarai alat tambah dan alat lengkap elektrik bagi rumah itu. lengkapkan pelan lantai dengan alat kelengkapan dan alat tambah elektrik.a) b) Lengkap Jadual G dengan melukis simbol piawai elektrik.

Draw the electrical fixture and accessories of electrical standard symbols Lukiskan simbol piawai elektik bagi alat tambah dan alat lengkap berikut. No Bil Electrical fixture and accessories Alat tambah dan alat lengkap One Way Switch Suis Satu Hala Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Cooker Control Unit Unit Kawalan Pemasak 3 Fan Regulator Alatur Kipas 4 Two Way Switch Suis Dua Hala 5 Exhaust Fan Kipas Ekzos 6 Heater Control Unit Unit Kawalan Pemanas Table G Jadual G 43 .

.

Assessment In the project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.Task 7 : Electronic Drawing List of instruments and materials 1. Engineering Drawing equipment. 2. Project task must be done by the candidate individually. Study carefully the given drawings before starting the task. 45 . 3. 2. Correct method. A3 size paper. 2. Draughtsmanship. Use the correct standard symbols and polarity. Instructions 1. 3.

Kejurupelanan. 3. 46 . 2. 2.Tugasan 7 : Lukisan Elektronik Senarai Alat dan Bahan 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Peralatan Lukisan Kejuruteraan 2. Kertas Lukisan bersaiz A3 Arahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 3. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kaedah yang betul. Penggunaan simbol piawai dan kekutuban yang betul. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja.

47 . Component symbols drawn must according to appropriate size. ii) Label all electronic components and devices according to standards. b) Figure 12 shows a power supply printed circuit board. Complete the following task on Figure 13: i) Based on Figure 12. draw the schematic diagram.a) Complete the Table H with draw the electronic standard symbols.

a) Lengkapkan Jadual H dengan melukis simbol piawai elektronik. Lengkapkan perkara berikut pada Rajah 13: i) Lukiskan rajah litar skematik berdasarkan Rajah 12 ii) Labelkan komponen elektronik dan peranti mengikut kepiawaian Simbol komponen yang dilukis mestilah mempunyai perkadaran saiz yang sesuai 48 . b) Rajah 12 menunjukkan satu litar tercetak bekalan kuasa.

No Bil Component Komponen Standard Symbols Simbol Piawai 1 Diode Diod 2 Light emitting diode Diod pancaran cahaya 3 Zener diode Diod Zener 4 NPN transistor Transistor NPN 5 Electrolyte capacitor Pemuat elektrolit 6 Resistor Perintang Table H Jadual H 49 .Draw the standard symbols of component electronic. Lukiskan simbol piawai bagi komponen electronik berikut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful