SIJIL PELAJARAN MALAYSIA LUKISAN KEJURUTERAAN 3759/2

TUGASAN PROJEK SPM 2012

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Jalan Duta 50605 Kuala Lumpur

KANDUNGAN
HALAMAN BIL TUGASAN

1 2 3 4 5 6 7

Tugasan 1 (Lukisan Terbantu Komputer 1) Tugasan 2 (Lukisan Terbantu Komputer 2) Tugasan 3 (Lukisan Mekanikal) Tugasan 4 (Lukisan Bangunan) Tugasan 5 (Lukisan Perpaipan) Tugasan 6 (Lukisan Elektrik) Tugasan 7 (Lukisan Elektronik)

3
10 18 26 32 39 45

2

15.0

TUGASAN / TASK

Task 1:

Computer Aided Drawing 1

List of instruments and materials 1. A4 size paper. 2. Personal computer. 3. Printer or plotter.

Instructions 1. Project task must be done by the candidate individually. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. 3. All dimensions are in millimetres. 4. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.

Assessment In this project task assessment, emphasis is given to the following aspects: 1. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. Accuracy. 3. Draughtsmanship.

3

Tugasan 1 : Lukisan Terbantu Komputer 1

Senarai Alat dan Bahan 1. Kertas lukisan bersaiz A4. 2. Komputer peribadi. 3. Pencetak atau pemplot.

Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 2. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Semua dimensi yang digunakan adalah dalam milimeter. 4. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan.

Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kebolehan calon menggunakan perintah perisian AutoCAD. 2. Kejituan. 3. Kejurupelanan.

4

a)

Figure 1 shows a template. Using full size scale, draw the template according to the following task instructions using AutoCAD software. The drawing should be printed on A4 size paper. List the AutoCAD commands that you have used for each step in Table A on page 7. Task Instructions 1. Start with a new file. Use command: file new Set a layout as follow: Unit: Metric Limit: (297,210) Command use: Zoom All Draw a title box in size 270 X 180 at point (20,40) Use polar coordinate system Draw a line AC = 70 mm. Draw a line CD = 75 mm. Draw a circle R30 at point D. Draw a line DE = 115 mm. Draw a line AF = 20 mm. Draw a line FK = 55 mm. Draw a line KI = 130 mm with an angle 1400. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle through the point I and point E. Draw a circle with R20 mm tangent to the line FK and line KI. Edit your drawing according to Figure 1. All the dimensions and coordinates need not be shown. Save file. Plot your project task at scale 1:1.

b)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5

Unit: Metrik . Lukiskan bulatan J30 pada titik D. 6 . lukis plat pencontoh itu mengikut arahan kerja berikut dengan menggunakan perisian AutoCAD.40) . Lukiskan garisan DE= 115 mm Lukiskan garisan AF = 20 mm Lukiskan garisan FK = 55 mm Lukiskan garisan KI = 130 mm dan bersudut 1400. Mula kerja dengan fail baru. Hasil kerja hendaklah dicetak pada kertas bersaiz A4. Senaraikan perintah AutoCAD yang anda gunakan pada setiap langkah kerja dalam Jadual A pada muka surat 8.Gunakan sistem koordinat polar Lukiskan garisan AC = 70 mm. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E.Limit: (297. 16. 5. 6. 12.a) Rajah 1 menunjukkan satu plat pencontoh. Arahan Kerja 1. Simpan fail Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 b) 2. 8. 3. Guna arahan: . Lukiskan garisan CD = 75 mm. 15. 9.Arahan digunakan: Zoom all . 14.210) . 7. Lukiskan bulatan berjejari 20 mm bertangen pada garisan FK dan garisan KI. Sunting rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1.new Set paparan kerja seperti berikut: . Semua dimensi dan titik koordinat tidak perlu ditunjukkan. Dengan skala saiz penuh.file . 11.Bina kotak tajuk bersaiz 270 x 180 pada titik (20. 13. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. 4. 10.

Draw a line AF. 8. 9. Draw a line CD. Draw a line FK. 14. Draw a circle through the point I and point E. Draw a line DE. Draw a circle R20 tangent to the line FK and line KI. 3. 1. Draw a circle R30 at point D. 5. 2. Draw a circle R30 at point B. TASK INSTRUCTIONS Start with a new file. 13. 12. 6. Edit your drawing according to Figure 1. 11..IDENTITY CARD NUMBER:…………. 7. 4. Save file.…………… SKILLS ACHIEVED NO. 10. Plot your project task at scale 1:1 Table A AUTOCAD COMMAND USED 7 .INDEX NUMBER: …………………………. Draw a line AC. Draw a line KI.

11. 3. 6. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. Lukiskan garisan KI. Lukiskan bulatan J20 bertangen pada garisan FK dan garisan KI. 8. ARAHAN KERJA Buka fail baru.. KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI BIL. 14.. Lukiskan garisan CD.. Lukiskan garisan AF. 1. Lukiskan garisan FK.ANGKA GILIRAN:………………………… NO. 13. 5. 2. 10. Suntingkan rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. Simpan fail.. Lukiskan garisan DE. KAD PENGENALAN:……………………. 4.. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 Jadual A PERINTAH AUTOCAD YANG DIGUNAKAN 8 . 9. Lukiskan garisan AC.. 12. 7.

.

Draughtsmanship. 3. 10 . emphasis is given to the following aspects: 1. Project task must be done by the candidate individually. Accuracy. All dimensions are in millimetres.Task 2 : Computer Aided Drawing 2 List of instruments and materials 1. Instructions 1. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. 3. 4. Personal computer. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. A4 size paper. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 2. 3. Printer or plotter. Assessment In this project task assessment.

Arahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kebolehan calon menggunakan perisian AutoCAD. Kejituan. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Semua ukuran yang digunakan adalah dalam millimeter. 2. 11 . 3. 2. Kertas bersaiz A4. Kejurupelanan. Komputer peribadi. Pencetak atau pemplot. 3.Tugasan 2 : Lukisan Terbantu Komputer 2 Senarai Alat dan Bahan 1. 2. 4. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3.

a) Complete the Table B with state the AutoCAD command to used produce an isometric drawing. 7. b) Figure 2 shows three orthographic views of a block. draw a border line and title block as shown in Figure 3. complete the title block with index number and identity card number. 4. 12 . Based on Figure 2.15 0. By using TEXT’s layer. Open a new file. Print your project task by using scale 1 : 1 5. draw an isometric drawing by using AutoCAD command. Task Instructions 1. 8. By using DIMENSION’s layer. 2. The drawing should be printed on A4 size paper. The directions of object are shown. 6. Use Arial font sized 3 mm. Set the following layers: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. state three main dimensions including depth. Save file.50 0.25 3.25 0. By using BORDER’s layer.25 0.50 0. Draw an isometric view based on an orthographic view to Figure 2. height and width.

25 Dengan menggunakan layer BORDER. Lukis pandangan isometrik berdasarkan pandangan ortografik pada Rajah 2.25 0. Dengan menggunakan layer TEXT.a) Lengkapkan Jadual B dengan menyatakan arahan AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik. Buka fail baru. 13 . Lukisan hendaklah dicetak pada kertas A4. dimensikan tiga ukuran utama iaitu kedalaman. Gunakan font Arial bersaiz 3 mm. Berdasarkan Rajah 2. Rajah 2 menunjukkan tiga pandangan ortografik bagi satu bongkah. lukis garisan sempadan dan kotak tajuk seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. Simpan fail. lukis pandangan isometrik dengan menggunakan perintah AutoCAD.15 0.25 0. 8. b) Arahan kerja: 1. Dengan menggunakan layer DIMENSION. lengkapkan kotak tajuk dengan mengisi angka giliran dan nombor kad pengenalan. ketinggian dan kelebaran. 5. 2. 7. Cetak tugasan projek anda dengan menggunakan skala 1 : 1 4. Arah pandangan adalah seperti ditunjukkan.50 0. COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0. 6.50 0. Bina layer berikut: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER 3.

............................ 2.......... b ) .................................. iii ) Command : PLOT a ) ..................................................................... i) Command : ...................... The AutoCAD command used to produce an isometric drawing.......................................................................... iii ) Step 2 : ...................... State the process of replacing rectangular snap to isometric snap by using pull down menu i) Command : ..................... c ) ............................................................................ v ) Step 4 : Linetype ............ i) Command : DRAW a ) ..................................................................... ii ) Command : OSNAP a ) ...... b ) ................... State the task instructions to construct a layer CONSTRUCTION......................... ii ) Step 1 : ...................... ii ) Step 1 : ........SKILLS ACHIEVED 1................. vi ) Step 5 : Linewidth ................................................. iii ) Step 2 : Snap type…………………………………................................................................................................................................................................................................... vi ) Step 6 : OK 3............................................................................................................. iv ) Step 3 : Colour ....................................................... iv ) Step 3 : OK TABLE B 14 ...

........KEMAHIRAN YANG DICAPAI 1........................................................................................... Perintah AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik................ ii ) Langkah 1 : ........................................................... iii ) Langkah 2 : ............. Nyatakan arahan kerja bagi membina layer CONSTRUCTION.................................................................. vi ) Langkah 6 : OK 3........................................... ii ) Langkah 1 : ................................................................................ b ) ................................................ 2...... vi ) Langkah 5 : Linewidth .................................................. i) Perintah : ...................................... Nyatakan proses menukarkan rectangular snap kepada isometric snap dengan menggunakan arahan menu tarik turun.......................................................... iv ) Langkah 3 : OK JADUAL B 15 ................................. iii ) Langkah 2 : Snap type ..................... iv ) Langkah 3 : Colour ........ i) Perintah : ......................... i) Perintah : DRAW a ) ............ c ) ................................. b ) .................................. ii ) Perintah : OSNAP a ) ............................................................... iii ) Perintah : PLOT a ) ..................................................................................................................................................... v ) Langkah 4 : Linetype ..................................................

.

.

Study the given drawings carefully before starting the task. 4. 3. 2. Draughtsmanship. 4. Instructions 1. 3. Project task must be done by the candidate individually. A3 size drawing paper.Task 3 : Mechanical Drawing List of instruments and materials 1. All dimensions are in millimetres. 2. Engineering Drawing equipment. 2. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 18 . emphasis is given according to the following aspects: 1. Assessment In this project task assessment. Use the conventional symbol. Correct method. Accuracy.

penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 2.Tugasan 3 : Lukisan Mekanikal Senarai alat dan Bahan 1. 2. 4. Kaedah yang betul. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini. Kejurupelanan. 3. Kertas lukisan bersaiz A3. 3. Arahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 2. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 19 . Kejituan. Penggunaan simbol yang betul. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. 4.

diameter. Figure 6 shows the top view of the object redrawn with a scale 1:1. Ensure the dimension consists of six details such as width. Figure 5 shows the top view and the front view of the Object A. Hidden details must be shown. position. Figure 4 shows a pictorial view of an Object A. radius and web. Do the following task in Figure 6 on page 25: (i) Dimension the top view with aligned system. Project the right side view. Project the sectional view of A – A. depth. name the types of hole and thread at the space provided.a) Complete the Table C with hatching the sectional views. b) (ii) (iii) 20 .

Pastikan dimensi itu beraneka jenis seperti dimensi saiz. menamakan jenis lubang dan ulir pada ruang yang telah disediakan. Unjurkan pandangan keratan A – A. b) (ii) (iii) 21 . Lakukan yang berikut pada Rajah 6 pada halaman 25: (i) Ukur dan dimensikan mengikut sistem pendimensian terjajar bagi enam butiran pada pandangan atas.a) Lengkapkan Jadual C dengan melorekkan pandangan keratan. jejari dan web. Butiran terlindung perlu ditunjukkan. Rajah 5 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi Objek A. Rajah 4 menunjukkan pandangan bergambar bagi sebuah Objek A. kedudukan. Unjurkan pandangan sisi kanan. Rajah 6 menunjukkan pandangan atas objek itu yang dilukis semula dengan skala 1:1. diameter.

.

.

.

.

A3 size paper. Correct method. 2. 2. Accuracy. 26 . Instructions 1. 3. Draughtsmanship. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Use the correct standard symbols. 2. 4. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1.Task 4 : Building Drawing List of instruments and materials 1. 4. Project task must be done by candidate individually. 3. Engineering Drawing equipment. Study carefully the given drawings before starting the task. All dimensions are in milimetres.

Kaedah yang betul. Penggunaan simbol piawai yang betul. 3. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. Kejituan. 4. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kejurupelanan. 3. Arahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kertas saiz A3. 2.Tugasan 4 : Lukisan Bangunan Senarai alat dan bahan 1. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 4. 2. 27 .

Complete the left side view.Figure 7 shows an isometric view of a single storey bungalow. Complete the front view. Figure 8 shows incomplete views of the floor plan. LOCATION P1 P2 P3 T1 T2 A B C DETAILS Three panels sliding door Four panels sliding door Hinged door Swing window Adjustable Glass louvers Dining set Bed (twin) Kitchen Table D 28 . Complete all views with the standard architecture symbols at the suitable position according to Table D. the front view and the left side view with scale 1:100 Do the following in Figure 8: (i) (ii) (iii) Complete the floor plan by drawing the roof line.

Lakukan yang berikut pada Rajah 8 : (i) (ii) (iii) Lengkapkan pelan lantai dengan melukis garisan bumbung. Rajah 8 menunjukkan pelan lantai. Lengkapkan semua pandangan itu dengan simbol piawai senibina pada kedudukan yang sesuai berdasarkan Jadual D TEMPAT P1 P2 P3 T1 T2 A B C BUTIRAN Pintu gelangsar kembar tiga Pintu gelangsar kembar empat Pintu berengsel Tingkap berengsel Tingkap ram kaca boleh laras Set meja makan Katil (kembar) Dapur Jadual D 29 . Lengkapkan pandangan hadapan.Rajah 7 menunjukkan pandangan isometri sebuah banglo kediaman setingkat. Lengkapkan pandangan sisi kiri. pandangan hadapan dan pandangan sisi kiri yang tidak lengkap dilukis dengan skala 1:100.

.

.

Use the correct standard symbols. 4. 2. 32 . Study carefully the given drawings before starting the task. Engineering Drawing equipment. Project task must be done by the candidate individually. 1.TASK 5 : Piping Drawing List of instruments and materials. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 2. Correct method. 3. A3 size paper. 3. Draughtmanship. Follow the piping by law. 2. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Instructions 1.

4. 2. Mematuhi undang-undang kecil perpaipan. Penggunaan simbol piawai yang betul. Kaedah yang betul. 33 . 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 2. 3. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Arahan 1. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Kertas lukisan bersaiz A3. Kejurupelanan. 3.Tugasan 5 : Lukisan Perpaipan Senarai alat dan bahan 1.

draw an orthographic piping drawing in Figure 10 showing joints of piping flow such as T. Based on Figure 9. 34 . b) Figure 9 shows an isometric piping view of a bungalow. Figure 10 shows floor plan of the bungalow that had been completed with sanitary equipment symbols. elbow and bend joint clearly.a) Complete the Table E with draw the piping standard symbols of sanitary fitting.

a) b) Lengkap Jadual E dengan melukis simbol piawai perpaipan bagi alat lekapan. Rajah 9 menunjukkan lukisan perpaipan isometri bagi sebuah kediaman banglo. 35 . Rajah 10 menunjukkan pelan lantai kediaman itu yang telah dilengkapkan dengan simbol alat kelengkapan sanitari. siku dan liku dengan jelas. Berdasarkan Rajah 9. lukiskan perpaipan ortografik pada Rajah 10 dengan menunjukkan semua simbol penyambungan aliran paip seperti sambungan T.

Lukiskan simbol piawai perpaipan bagi lekapan berikut. No Bil Element Elemen Water Meter Meter Air Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Float Valve Injap Bebola 3 Tap Tap 4 Stopcock Kunci Paip 5 Shower Ros Mandian 6 Cold water pipe Paip air sejuk 7 Water Heater Pemanas Air 8 Water Tank (Front View) Tangki Simpanan Air (Pandangan Hadapan) Table E Jadual E 36 .Draw the piping standard symbols of sanitary fitting.

.

.

All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 3. Instructions 1.Task 6 : Electrical Drawing List of instruments and materials. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. A3 size drawing paper. 39 . 2. 2. Correct method. switches and suitable locations. Use the symbols. Project task must be done by the candidate individually. Engineering Drawing equipment. 3. Assessment In this project task assessment. emphasis is given according to the following aspects: 1. Draughtsmanship. 1.

Arahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kaedah yang betul. Kejurupelanan. 3. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. suis dan kedudukan yang betul. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. 3. 2. 2. 40 . Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Kertas lukisan bersaiz A3. 2. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1.Tugasan 6 : Lukisan Elektrik Senarai alat dan Bahan 1. Penggunaan simbol.

Figure 11 shows a floor plan of house. complete the domestic layout plan with electrical fixtures and accessories Places Electrical Fixture And Accessories Remark Controlled by two way switch : • Porch • Living Hall Switches must be installed in the Master Bedroom No. Based on Table F. Table F shows a list of electrical fixtures of house.a) b) Complete the Table G with draw the electrical standard symbols. 1 2 Porch Terrace Master Bedroom 1 unit of globe wall lamp 1 unit of spotlight 1 unit of air conditioner 1 unit of ceiling fan 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of double wall lamp 1 unit water heater point 1 unit of globe lamp 1 unit of double fluorescent lamp 1 unit of exhaust fan 1 unit of 15 Ampere socket outlet 2 units of fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of television antenna socket 1 unit of telephone socket 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of ceiling fan 1 unit of electric bell Distribution fuse box 1 unit of chandelier lamp 2 units of double fluorescent lamp 1 unit of single fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of round fluorescent lamp 1 unit of 13 Ampere socket outlet 3 4 Bathroom Controlled by two way switch : • Master Bedroom • Kitchen 5 6 Kitchen Dining Hall 7 Living Hall Controlled by a dimmer switch Controlled by one switch 8 9 Bedroom 2 Bedroom 3 Table F 41 .

Berdasarkan Jadual F. Jadual F menunjukkan senarai alat tambah dan alat lengkap elektrik bagi rumah itu. Tempat Anjung Alat Tambah dan Alat Lengkap 1 unit lampu glob dinding Catatan Dikawal oleh suis dua hala : • Anjung • Ruang Tamu Suis hendaklah dipasang di Bilik Tidur Utama Bil 1 2 Terrace 1 unit lampu sorot 1 unit penyaman udara 1 unit kipas siling 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit lampu dinding berkembar 1 unit poin pemanas air 1 unit lampu glob 1 unit lampu pendarfluor berkembar 1 unit kipas ekzos 1 unit soket keluar 15 Ampiar 2 unit lampu pendarfluor 1 unit kipas dinding 1 unit soket antenna TV 1 unit soket telefon 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit kipas siling 1 unit loceng electrik Papan fuis agihan 1 unit lampu candelier 2 unit lampu pendarfluor berkembar 3 Bilik Tidur Utama 4 Bilik Air Dikawal oleh suis dua hala: • Bilik Tidur Utama • Dapur 5 Dapur 6 Ruang Makan 7 Ruang Tamu Dikawal suis pemalap Dikawal oleh satu suis 8 9 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 1 unit lampu pendarfluor dinding 1 unit kipas dinding 1 unit lampu pendarfluor bulat 1 unit soket keluar 13 Ampiar Jadual F 42 . Rajah 11 menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah.a) b) Lengkap Jadual G dengan melukis simbol piawai elektrik. lengkapkan pelan lantai dengan alat kelengkapan dan alat tambah elektrik.

Draw the electrical fixture and accessories of electrical standard symbols Lukiskan simbol piawai elektik bagi alat tambah dan alat lengkap berikut. No Bil Electrical fixture and accessories Alat tambah dan alat lengkap One Way Switch Suis Satu Hala Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Cooker Control Unit Unit Kawalan Pemasak 3 Fan Regulator Alatur Kipas 4 Two Way Switch Suis Dua Hala 5 Exhaust Fan Kipas Ekzos 6 Heater Control Unit Unit Kawalan Pemanas Table G Jadual G 43 .

.

3. Draughtsmanship. A3 size paper. 3. 45 . Study carefully the given drawings before starting the task. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 2. Use the correct standard symbols and polarity. 2. Instructions 1. Engineering Drawing equipment. Assessment In the project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1.Task 7 : Electronic Drawing List of instruments and materials 1. Correct method. 2. Project task must be done by the candidate individually.

Kejurupelanan. Kertas Lukisan bersaiz A3 Arahan 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 3. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. 46 . Peralatan Lukisan Kejuruteraan 2. Penggunaan simbol piawai dan kekutuban yang betul. Kaedah yang betul.Tugasan 7 : Lukisan Elektronik Senarai Alat dan Bahan 1. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3. 2.

a) Complete the Table H with draw the electronic standard symbols. ii) Label all electronic components and devices according to standards. draw the schematic diagram. b) Figure 12 shows a power supply printed circuit board. Complete the following task on Figure 13: i) Based on Figure 12. 47 . Component symbols drawn must according to appropriate size.

b) Rajah 12 menunjukkan satu litar tercetak bekalan kuasa.a) Lengkapkan Jadual H dengan melukis simbol piawai elektronik. Lengkapkan perkara berikut pada Rajah 13: i) Lukiskan rajah litar skematik berdasarkan Rajah 12 ii) Labelkan komponen elektronik dan peranti mengikut kepiawaian Simbol komponen yang dilukis mestilah mempunyai perkadaran saiz yang sesuai 48 .

Lukiskan simbol piawai bagi komponen electronik berikut. No Bil Component Komponen Standard Symbols Simbol Piawai 1 Diode Diod 2 Light emitting diode Diod pancaran cahaya 3 Zener diode Diod Zener 4 NPN transistor Transistor NPN 5 Electrolyte capacitor Pemuat elektrolit 6 Resistor Perintang Table H Jadual H 49 .Draw the standard symbols of component electronic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful