SIJIL PELAJARAN MALAYSIA LUKISAN KEJURUTERAAN 3759/2

TUGASAN PROJEK SPM 2012

Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Jalan Duta 50605 Kuala Lumpur

KANDUNGAN
HALAMAN BIL TUGASAN

1 2 3 4 5 6 7

Tugasan 1 (Lukisan Terbantu Komputer 1) Tugasan 2 (Lukisan Terbantu Komputer 2) Tugasan 3 (Lukisan Mekanikal) Tugasan 4 (Lukisan Bangunan) Tugasan 5 (Lukisan Perpaipan) Tugasan 6 (Lukisan Elektrik) Tugasan 7 (Lukisan Elektronik)

3
10 18 26 32 39 45

2

15.0

TUGASAN / TASK

Task 1:

Computer Aided Drawing 1

List of instruments and materials 1. A4 size paper. 2. Personal computer. 3. Printer or plotter.

Instructions 1. Project task must be done by the candidate individually. 2. Study the given drawing carefully before starting the task. 3. All dimensions are in millimetres. 4. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes.

Assessment In this project task assessment, emphasis is given to the following aspects: 1. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. Accuracy. 3. Draughtsmanship.

3

Tugasan 1 : Lukisan Terbantu Komputer 1

Senarai Alat dan Bahan 1. Kertas lukisan bersaiz A4. 2. Komputer peribadi. 3. Pencetak atau pemplot.

Arahan 1. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 2. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Semua dimensi yang digunakan adalah dalam milimeter. 4. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan.

Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kebolehan calon menggunakan perintah perisian AutoCAD. 2. Kejituan. 3. Kejurupelanan.

4

a)

Figure 1 shows a template. Using full size scale, draw the template according to the following task instructions using AutoCAD software. The drawing should be printed on A4 size paper. List the AutoCAD commands that you have used for each step in Table A on page 7. Task Instructions 1. Start with a new file. Use command: file new Set a layout as follow: Unit: Metric Limit: (297,210) Command use: Zoom All Draw a title box in size 270 X 180 at point (20,40) Use polar coordinate system Draw a line AC = 70 mm. Draw a line CD = 75 mm. Draw a circle R30 at point D. Draw a line DE = 115 mm. Draw a line AF = 20 mm. Draw a line FK = 55 mm. Draw a line KI = 130 mm with an angle 1400. Draw a circle R30 at point B. Draw a circle through the point I and point E. Draw a circle with R20 mm tangent to the line FK and line KI. Edit your drawing according to Figure 1. All the dimensions and coordinates need not be shown. Save file. Plot your project task at scale 1:1.

b)

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5

Simpan fail Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 b) 2. 3. 16.file . 12.Bina kotak tajuk bersaiz 270 x 180 pada titik (20. Lukiskan garisan DE= 115 mm Lukiskan garisan AF = 20 mm Lukiskan garisan FK = 55 mm Lukiskan garisan KI = 130 mm dan bersudut 1400. 5. 8. 9. Senaraikan perintah AutoCAD yang anda gunakan pada setiap langkah kerja dalam Jadual A pada muka surat 8.Gunakan sistem koordinat polar Lukiskan garisan AC = 70 mm.Arahan digunakan: Zoom all .Unit: Metrik . Sunting rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. Dengan skala saiz penuh.a) Rajah 1 menunjukkan satu plat pencontoh.new Set paparan kerja seperti berikut: . Lukiskan bulatan J30 pada titik B. 13. 4. 7. Lukiskan bulatan J30 pada titik D.Limit: (297. Arahan Kerja 1.210) . Semua dimensi dan titik koordinat tidak perlu ditunjukkan. Guna arahan: . 6.40) . lukis plat pencontoh itu mengikut arahan kerja berikut dengan menggunakan perisian AutoCAD. 6 . 11. Lukiskan bulatan berjejari 20 mm bertangen pada garisan FK dan garisan KI. Lukiskan garisan CD = 75 mm. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. Mula kerja dengan fail baru. Hasil kerja hendaklah dicetak pada kertas bersaiz A4. 10. 15. 14.

3.INDEX NUMBER: …………………………. TASK INSTRUCTIONS Start with a new file. Draw a line DE. Plot your project task at scale 1:1 Table A AUTOCAD COMMAND USED 7 . Draw a line CD. 4. 14. Draw a line KI. Draw a circle through the point I and point E. 8.IDENTITY CARD NUMBER:…………. 10. 7. 13.…………… SKILLS ACHIEVED NO. 9. Draw a line AC. Draw a line FK. Draw a circle R20 tangent to the line FK and line KI. Draw a circle R30 at point B. 12.. Save file. 5. 1. Edit your drawing according to Figure 1. 2. Draw a line AF. Draw a circle R30 at point D. 11. 6.

14. Lukiskan garisan AF. 7. 8. 13. 9. Lukiskan bulatan J20 bertangen pada garisan FK dan garisan KI. Lukiskan garisan KI.. 1. Lukiskan garisan DE. Lukiskan garisan CD.. KAD PENGENALAN:……………………. 2. ARAHAN KERJA Buka fail baru.. 10. Lukiskan garisan FK. 12. Cetak tugasan projek anda dengan skala 1:1 Jadual A PERINTAH AUTOCAD YANG DIGUNAKAN 8 .ANGKA GILIRAN:………………………… NO. Lukiskan garisan AC.. Lukiskan bulatan J30 pada titik B. 6. Lukiskan bulatan J30 pada titik D. 11.. Suntingkan rajah anda supaya menjadi seperti Rajah 1. KEMAHIRAN YANG TELAH DICAPAI BIL. 4. 3. Lukiskan bulatan yang melalui titik I dan titik E. 5. Simpan fail..

.

Project task must be done by the candidate individually. 2. Draughtsmanship. emphasis is given to the following aspects: 1. 3. Personal computer. 4. Ability of candidate to use AutoCAD software. 2. A4 size paper.Task 2 : Computer Aided Drawing 2 List of instruments and materials 1. Study the given drawing carefully before starting the task. 10 . Printer or plotter. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 3. All dimensions are in millimetres. Accuracy. Instructions 1. Assessment In this project task assessment. 2. 3.

2. 3. Arahan 1. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 11 . Kejurupelanan. 3. 2. Pencetak atau pemplot. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kebolehan calon menggunakan perisian AutoCAD. Komputer peribadi. 4. 3. Semua ukuran yang digunakan adalah dalam millimeter. 2.Tugasan 2 : Lukisan Terbantu Komputer 2 Senarai Alat dan Bahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kejituan. Kertas bersaiz A4.

Print your project task by using scale 1 : 1 5. complete the title block with index number and identity card number. 7. 12 . state three main dimensions including depth. The drawing should be printed on A4 size paper. Task Instructions 1.25 0. 8. Save file. 2. By using TEXT’s layer. b) Figure 2 shows three orthographic views of a block. Open a new file.25 3. Set the following layers: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0.15 0. By using BORDER’s layer.25 0. 6. 4. Based on Figure 2. height and width.50 0.50 0.a) Complete the Table B with state the AutoCAD command to used produce an isometric drawing. The directions of object are shown. Draw an isometric view based on an orthographic view to Figure 2. draw a border line and title block as shown in Figure 3. Use Arial font sized 3 mm. By using DIMENSION’s layer. draw an isometric drawing by using AutoCAD command.

Simpan fail. Rajah 2 menunjukkan tiga pandangan ortografik bagi satu bongkah. 2.a) Lengkapkan Jadual B dengan menyatakan arahan AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik.50 0. COLOUR 7 3 7 6 1 4 LINETYPE Continuous Continuous Continuous Continuous Continuous Center LINEWEIGHT 0.25 Dengan menggunakan layer BORDER. Dengan menggunakan layer TEXT.50 0. b) Arahan kerja: 1. Lukisan hendaklah dicetak pada kertas A4. Bina layer berikut: LAYER OBJECT CONSTRUCTION TEXT BORDER DIMENSION CENTER 3. lengkapkan kotak tajuk dengan mengisi angka giliran dan nombor kad pengenalan. 5. 6.25 0.25 0. lukis garisan sempadan dan kotak tajuk seperti yang ditunjukkan pada Rajah 3. 13 . ketinggian dan kelebaran.15 0. Arah pandangan adalah seperti ditunjukkan. 8. dimensikan tiga ukuran utama iaitu kedalaman. Buka fail baru. lukis pandangan isometrik dengan menggunakan perintah AutoCAD. Lukis pandangan isometrik berdasarkan pandangan ortografik pada Rajah 2. 7. Gunakan font Arial bersaiz 3 mm. Cetak tugasan projek anda dengan menggunakan skala 1 : 1 4. Berdasarkan Rajah 2. Dengan menggunakan layer DIMENSION.

.................... iv ) Step 3 : Colour ...................... i) Command : DRAW a ) ...................... vi ) Step 5 : Linewidth .................................................... State the process of replacing rectangular snap to isometric snap by using pull down menu i) Command : .................................................................................... iv ) Step 3 : OK TABLE B 14 .................................................................................................................................. 2............................. iii ) Step 2 : ...................................................................................................................... c ) ......... ii ) Step 1 : ........................................... b ) ................................. ii ) Command : OSNAP a ) .............. iii ) Command : PLOT a ) ....................................................................................................................................................... iii ) Step 2 : Snap type…………………………………............................................... The AutoCAD command used to produce an isometric drawing................................................. vi ) Step 6 : OK 3...... State the task instructions to construct a layer CONSTRUCTION.. b ) ............... v ) Step 4 : Linetype .........................SKILLS ACHIEVED 1............................. i) Command : .... ii ) Step 1 : .........................................

. Nyatakan arahan kerja bagi membina layer CONSTRUCTION.. iv ) Langkah 3 : OK JADUAL B 15 ................ ii ) Perintah : OSNAP a ) ................................................................................................... b ) ....................................................KEMAHIRAN YANG DICAPAI 1.............................................. ii ) Langkah 1 : ........... i) Perintah : .... Nyatakan proses menukarkan rectangular snap kepada isometric snap dengan menggunakan arahan menu tarik turun............................... vi ) Langkah 6 : OK 3.............................................................................. iii ) Langkah 2 : .... iii ) Langkah 2 : Snap type ................... c ) ......... b ) ................ Perintah AutoCAD yang digunakan untuk menghasilkan lukisan isometrik.. iii ) Perintah : PLOT a ) .............................. iv ) Langkah 3 : Colour ............................. vi ) Langkah 5 : Linewidth ...................................................... i) Perintah : DRAW a ) ................... ii ) Langkah 1 : ............................................................................................................................................................................................................. i) Perintah : ............................................................................. v ) Langkah 4 : Linetype ............................................................................................................... 2.........................................................................................

.

.

Assessment In this project task assessment. Engineering Drawing equipment. 18 . 2. Use the conventional symbol. All dimensions are in millimetres.Task 3 : Mechanical Drawing List of instruments and materials 1. Accuracy. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 3. 2. 4. 4. 2. Correct method. Project task must be done by the candidate individually. Study the given drawings carefully before starting the task. Instructions 1. emphasis is given according to the following aspects: 1. Draughtsmanship. A3 size drawing paper. 3.

Kaedah yang betul. 2. 3.Tugasan 3 : Lukisan Mekanikal Senarai alat dan Bahan 1. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. 3. penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. 19 . Kejituan. Penggunaan simbol yang betul. 4. 4. Arahan 1. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini. Kertas lukisan bersaiz A3. Kejurupelanan. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 2.

name the types of hole and thread at the space provided. Do the following task in Figure 6 on page 25: (i) Dimension the top view with aligned system. Project the right side view. diameter. b) (ii) (iii) 20 .a) Complete the Table C with hatching the sectional views. depth. radius and web. Hidden details must be shown. Project the sectional view of A – A. Figure 6 shows the top view of the object redrawn with a scale 1:1. Figure 4 shows a pictorial view of an Object A. position. Ensure the dimension consists of six details such as width. Figure 5 shows the top view and the front view of the Object A.

b) (ii) (iii) 21 . Pastikan dimensi itu beraneka jenis seperti dimensi saiz. Unjurkan pandangan sisi kanan.a) Lengkapkan Jadual C dengan melorekkan pandangan keratan. Butiran terlindung perlu ditunjukkan. jejari dan web. Rajah 6 menunjukkan pandangan atas objek itu yang dilukis semula dengan skala 1:1. menamakan jenis lubang dan ulir pada ruang yang telah disediakan. Rajah 5 menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi Objek A. diameter. Rajah 4 menunjukkan pandangan bergambar bagi sebuah Objek A. Unjurkan pandangan keratan A – A. kedudukan. Lakukan yang berikut pada Rajah 6 pada halaman 25: (i) Ukur dan dimensikan mengikut sistem pendimensian terjajar bagi enam butiran pada pandangan atas.

.

.

.

.

A3 size paper. 2. 3. 2. Study carefully the given drawings before starting the task. 26 . Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. Correct method.Task 4 : Building Drawing List of instruments and materials 1. 3. 4. Engineering Drawing equipment. Project task must be done by candidate individually. Accuracy. 4. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Instructions 1. Use the correct standard symbols. 2. All dimensions are in milimetres. Draughtsmanship.

2. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 3. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Kejituan.Tugasan 4 : Lukisan Bangunan Senarai alat dan bahan 1. 2. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kertas saiz A3. 27 . Semua dimensi pada lukisan adalah dalam milimeter. Penggunaan simbol piawai yang betul. 4. 3. 2. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 4. Kaedah yang betul. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Kejurupelanan. Arahan 1.

Complete all views with the standard architecture symbols at the suitable position according to Table D. LOCATION P1 P2 P3 T1 T2 A B C DETAILS Three panels sliding door Four panels sliding door Hinged door Swing window Adjustable Glass louvers Dining set Bed (twin) Kitchen Table D 28 . the front view and the left side view with scale 1:100 Do the following in Figure 8: (i) (ii) (iii) Complete the floor plan by drawing the roof line. Figure 8 shows incomplete views of the floor plan. Complete the front view. Complete the left side view.Figure 7 shows an isometric view of a single storey bungalow.

Lakukan yang berikut pada Rajah 8 : (i) (ii) (iii) Lengkapkan pelan lantai dengan melukis garisan bumbung. Lengkapkan semua pandangan itu dengan simbol piawai senibina pada kedudukan yang sesuai berdasarkan Jadual D TEMPAT P1 P2 P3 T1 T2 A B C BUTIRAN Pintu gelangsar kembar tiga Pintu gelangsar kembar empat Pintu berengsel Tingkap berengsel Tingkap ram kaca boleh laras Set meja makan Katil (kembar) Dapur Jadual D 29 . Lengkapkan pandangan sisi kiri. Lengkapkan pandangan hadapan.Rajah 7 menunjukkan pandangan isometri sebuah banglo kediaman setingkat. pandangan hadapan dan pandangan sisi kiri yang tidak lengkap dilukis dengan skala 1:100. Rajah 8 menunjukkan pelan lantai.

.

.

3. Study carefully the given drawings before starting the task. Project task must be done by the candidate individually. Correct method. Draughtmanship. 2. Instructions 1. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 4. Engineering Drawing equipment. Follow the piping by law. 2.TASK 5 : Piping Drawing List of instruments and materials. 3. Assessment In this project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. 2. A3 size paper. Use the correct standard symbols. 32 . 1.

2. Kaedah yang betul. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Arahan 1. Kertas lukisan bersaiz A3. Tugasan mestilah dilakukan oleh calon secara individu.Tugasan 5 : Lukisan Perpaipan Senarai alat dan bahan 1. Penggunaan simbol piawai yang betul. 3. Penilaian Dalam penilaian tugasan ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. 3. Mematuhi undang-undang kecil perpaipan. 2. Semua tugasan calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kejurupelanan. 4. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 2. 33 .

elbow and bend joint clearly. draw an orthographic piping drawing in Figure 10 showing joints of piping flow such as T. Based on Figure 9. 34 . b) Figure 9 shows an isometric piping view of a bungalow. Figure 10 shows floor plan of the bungalow that had been completed with sanitary equipment symbols.a) Complete the Table E with draw the piping standard symbols of sanitary fitting.

a) b) Lengkap Jadual E dengan melukis simbol piawai perpaipan bagi alat lekapan. Berdasarkan Rajah 9. Rajah 10 menunjukkan pelan lantai kediaman itu yang telah dilengkapkan dengan simbol alat kelengkapan sanitari. 35 . siku dan liku dengan jelas. lukiskan perpaipan ortografik pada Rajah 10 dengan menunjukkan semua simbol penyambungan aliran paip seperti sambungan T. Rajah 9 menunjukkan lukisan perpaipan isometri bagi sebuah kediaman banglo.

Draw the piping standard symbols of sanitary fitting. No Bil Element Elemen Water Meter Meter Air Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Float Valve Injap Bebola 3 Tap Tap 4 Stopcock Kunci Paip 5 Shower Ros Mandian 6 Cold water pipe Paip air sejuk 7 Water Heater Pemanas Air 8 Water Tank (Front View) Tangki Simpanan Air (Pandangan Hadapan) Table E Jadual E 36 . Lukiskan simbol piawai perpaipan bagi lekapan berikut.

.

.

Task 6 : Electrical Drawing List of instruments and materials. switches and suitable locations. 2. Draughtsmanship. Engineering Drawing equipment. 3. 2. 39 . Assessment In this project task assessment. emphasis is given according to the following aspects: 1. Instructions 1. All the project tasks of the candidates must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. 3. A3 size drawing paper. Use the symbols. 1. Study the given drawing carefully before starting the task. 2. Correct method. Project task must be done by the candidate individually.

2. 3. Kaji lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. 40 . 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan. Arahan 1. 2.Tugasan 6 : Lukisan Elektrik Senarai alat dan Bahan 1. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. Kertas lukisan bersaiz A3. suis dan kedudukan yang betul. 3. Kaedah yang betul. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1. Kejurupelanan. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. Penggunaan simbol.

Table F shows a list of electrical fixtures of house. Based on Table F.a) b) Complete the Table G with draw the electrical standard symbols. complete the domestic layout plan with electrical fixtures and accessories Places Electrical Fixture And Accessories Remark Controlled by two way switch : • Porch • Living Hall Switches must be installed in the Master Bedroom No. Figure 11 shows a floor plan of house. 1 2 Porch Terrace Master Bedroom 1 unit of globe wall lamp 1 unit of spotlight 1 unit of air conditioner 1 unit of ceiling fan 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of double wall lamp 1 unit water heater point 1 unit of globe lamp 1 unit of double fluorescent lamp 1 unit of exhaust fan 1 unit of 15 Ampere socket outlet 2 units of fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of television antenna socket 1 unit of telephone socket 1 unit of 13 Ampere socket outlet 1 unit of ceiling fan 1 unit of electric bell Distribution fuse box 1 unit of chandelier lamp 2 units of double fluorescent lamp 1 unit of single fluorescent lamp 1 unit of wall fan 1 unit of round fluorescent lamp 1 unit of 13 Ampere socket outlet 3 4 Bathroom Controlled by two way switch : • Master Bedroom • Kitchen 5 6 Kitchen Dining Hall 7 Living Hall Controlled by a dimmer switch Controlled by one switch 8 9 Bedroom 2 Bedroom 3 Table F 41 .

Berdasarkan Jadual F. Rajah 11 menunjukkan pelan lantai bagi sebuah rumah.a) b) Lengkap Jadual G dengan melukis simbol piawai elektrik. lengkapkan pelan lantai dengan alat kelengkapan dan alat tambah elektrik. Jadual F menunjukkan senarai alat tambah dan alat lengkap elektrik bagi rumah itu. Tempat Anjung Alat Tambah dan Alat Lengkap 1 unit lampu glob dinding Catatan Dikawal oleh suis dua hala : • Anjung • Ruang Tamu Suis hendaklah dipasang di Bilik Tidur Utama Bil 1 2 Terrace 1 unit lampu sorot 1 unit penyaman udara 1 unit kipas siling 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit lampu dinding berkembar 1 unit poin pemanas air 1 unit lampu glob 1 unit lampu pendarfluor berkembar 1 unit kipas ekzos 1 unit soket keluar 15 Ampiar 2 unit lampu pendarfluor 1 unit kipas dinding 1 unit soket antenna TV 1 unit soket telefon 1 unit soket keluar 13 Ampiar 1 unit kipas siling 1 unit loceng electrik Papan fuis agihan 1 unit lampu candelier 2 unit lampu pendarfluor berkembar 3 Bilik Tidur Utama 4 Bilik Air Dikawal oleh suis dua hala: • Bilik Tidur Utama • Dapur 5 Dapur 6 Ruang Makan 7 Ruang Tamu Dikawal suis pemalap Dikawal oleh satu suis 8 9 Bilik Tidur 2 Bilik Tidur 3 1 unit lampu pendarfluor dinding 1 unit kipas dinding 1 unit lampu pendarfluor bulat 1 unit soket keluar 13 Ampiar Jadual F 42 .

No Bil Electrical fixture and accessories Alat tambah dan alat lengkap One Way Switch Suis Satu Hala Standard Symbols Simbol Piawai 1 2 Cooker Control Unit Unit Kawalan Pemasak 3 Fan Regulator Alatur Kipas 4 Two Way Switch Suis Dua Hala 5 Exhaust Fan Kipas Ekzos 6 Heater Control Unit Unit Kawalan Pemanas Table G Jadual G 43 .Draw the electrical fixture and accessories of electrical standard symbols Lukiskan simbol piawai elektik bagi alat tambah dan alat lengkap berikut.

.

Draughtsmanship. Correct method. Engineering Drawing equipment. 3. 2. 45 . Project task must be done by the candidate individually.Task 7 : Electronic Drawing List of instruments and materials 1. Assessment In the project task assessment emphasis is given to the following aspects: 1. 3. 2. All the project tasks of the candidate must be kept by the subject teacher for the assessment and safety purposes. Instructions 1. Use the correct standard symbols and polarity. 2. A3 size paper. Study carefully the given drawings before starting the task.

Kaedah yang betul. Kaji lukisan-lukisan yang diberi dengan teliti sebelum memulakan kerja. Penggunaan simbol piawai dan kekutuban yang betul. Kejurupelanan. Semua tugasan projek calon mestilah disimpan oleh guru mata pelajaran untuk tujuan pemeriksaan dan keselamatan. 2. 3.Tugasan 7 : Lukisan Elektronik Senarai Alat dan Bahan 1. 46 . 2. Peralatan Lukisan Kejuruteraan 2. Tugasan projek mestilah dilakukan oleh calon secara individu. 3. Kertas Lukisan bersaiz A3 Arahan 1. Penilaian Dalam penilaian tugasan projek ini penekanan akan diberikan kepada perkara berikut: 1.

a) Complete the Table H with draw the electronic standard symbols. ii) Label all electronic components and devices according to standards. Component symbols drawn must according to appropriate size. Complete the following task on Figure 13: i) Based on Figure 12. 47 . b) Figure 12 shows a power supply printed circuit board. draw the schematic diagram.

Lengkapkan perkara berikut pada Rajah 13: i) Lukiskan rajah litar skematik berdasarkan Rajah 12 ii) Labelkan komponen elektronik dan peranti mengikut kepiawaian Simbol komponen yang dilukis mestilah mempunyai perkadaran saiz yang sesuai 48 . b) Rajah 12 menunjukkan satu litar tercetak bekalan kuasa.a) Lengkapkan Jadual H dengan melukis simbol piawai elektronik.

No Bil Component Komponen Standard Symbols Simbol Piawai 1 Diode Diod 2 Light emitting diode Diod pancaran cahaya 3 Zener diode Diod Zener 4 NPN transistor Transistor NPN 5 Electrolyte capacitor Pemuat elektrolit 6 Resistor Perintang Table H Jadual H 49 . Lukiskan simbol piawai bagi komponen electronik berikut.Draw the standard symbols of component electronic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful