Anda di halaman 1dari 30

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN / MINGGU
BULAN

TEMA / UNIT

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA

__________ 2012 Unit 1: Saya dan Keluarga

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam 3.2.4 ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Nilai: MINGGU Kasih sayang Hormat-menghormati __________ Baik hati Kerajinan Hemah tinggi

Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am 2.3.2 merujuk hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang 2.2.2 mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui 1.4.1 nyanyian secara didik hibur.

Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

__________ 2012

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan 2.2.1 respons yang sesuai secara lisan atau gerak BAHAGIA laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis Unit 2: Riang Ria di Taman larangan dengan betul. TEMA 1: KELUARGA Tema Air 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat 3.2.5 yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

MINGGU

Nilai: Hemah tinggi

__________

Hormat-menghormati Bertanggungjawab Kasih sayang Baik hati Kerajinan

Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan 2.2.1 dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas 3.2.6 hidup merujuk manusia dengan betul mengikut konteks.

Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

TEMA 1: KELUARGA BAHAGIA

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. kemas.

__________ 2012 Unit 3: Gambar Keluarga 3.2.6 Nilai: MINGGU Kasih sayang Bertanggungjawab __________ Kerajinan Kerjasama Hormat-menghormati Baik hati

Menulis ayat majmuk dengan betul dan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am kemas. merujuk hidup manusia dengan betul

mengikut konteks.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. respons secara lisan dan gerak laku urutan

berdasarkan dengan betul.

pesanan

mengikut

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur. dengan cara yang betul dan kemas.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 2: Hidup Harmoni

4.1.2

Memahami

perkataan dalam lirik lagu 3.4.1 secara

Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat.

melalui nyanyian dan gerak laku __________ 2012 Unit 4: Marilah Rasa didik hibur.

Nilai: Hormat-menghormati MINGGU Kerjasama Hemah tinggi __________ Kerajinan 1.3.3 Mendengar, memahami respons secara lisan dan memberikan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat dan gerak laku urutan majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

berdasarkan dengan betul.

pesanan

mengikut

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan 1.2.6 dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

Mendengar,

memahami

dan

menyebut

frasa, dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 2: Hidup Harmoni

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat mengenal pasti idea utama dan

untuk 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif idea dengan betul secara separa terkawal.

__________ 2012

Unit 5: Kraf Tangan Kita

sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

Nilai: Kerjasama MINGGU Kerajinan Toleransi __________ 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan cara yang betul dan kemas. tunggal dengan betul mengikut konteks.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. dua atau lebih suku kata, diftong, vokal

berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 2: Hidup Harmoni

1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan 3.6.1 kata panggilan dengan tepat bagi keluarga

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan

__________ 2012

Unit 6: Skim Rondaan Sukarela

bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

kesantunan berbahasa.

Nilai: MINGGU Kerjasama Hormat-menghormati __________ Bertanggungjawab

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada 1.6.1 bahan multimedia untuk menyatakan

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

maklumat mengikut urutan dengan betul.

3.3.2

Membina

dan

menulis

ayat

yang 5.1.2

Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup merujuk manusia dengan betul mengikut konteks.

mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

4.2.2

Mengujarkan ayat dengan

sebutan dan, 3.3.1

Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 3: Sihat dan Bersih

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks.

__________ 2012

Unit 7: Menu Saya Berkhasiat

dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

Nilai: MINGGU Bertanggungjawab Kesederhanaan __________ Hemah tinggi Bertanggungjawab Baik hati 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat tersurat dengan tepat daripada bahan majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

multimedia yang sesuai.

5.1.3

Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks.

1.4.1

Bertutur

tentang

sesuatu

perkara

menggunakan frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 3: Sihat dan Bersih

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara kemas.

__________ 2012

Unit 8: Badan Saya Sihat

dalam

situasi

tidak

formal

secara

bertatasusila.

Nilai: Hemah tinggi MINGGU Kerajinan Bertanggunjawab __________ Toleransi 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan grafik yang mempunyai perkataan yang betul. tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 3: Sihat dan Bersih

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang

2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang betul.

__________ 2012

Unit 9: Amboi, Wanginya!

betul menggunakan ayat majmuk.

Nilai: Bertanggungjawab MINGGU Kerajinan Berterima kasih __________

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud.

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.

3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

4.1.2 Memahami perkataan dalam lirik lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 4: Waspada Selalu

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

__________ 2012

Unit 10: Beginilah Caranya

yang betul menggunakan ayat majmuk.

Nilai: Bertanggungjawab MINGGU Kerajinan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul. __________ dengan betul secara separa terkawal.

3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui pancaindera dengan betul mengikut konteks. nyanyian secara didik hibur.

10

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 4: Waspada Selalu 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

__________ 2012

Unit 11: Beringat Selalu

Nilai: Hormat-menghormati MINGGU Bertanggungjawab Kerjasama __________ Hemah tinggi 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.5.1

Mencatat

maklumat beza

yang

betul

dan

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

membanding

maklumat

daripada

pelbagai sumber.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

11

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 4: Waspada Selalu

__________ 2012

Unit 12: Melintas dengan Selamat

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

Nilai: MINGGU Bertanggungjawab Toleransi __________ Hormat-menghormati Hemah tinggi Kasih sayang

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku yang mengandungi dua atau tiga suku kata, kata, diftong, vokal berganding, digraf dan diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang konsonan bergabung dengan sebutan yang betul dan tulisan yang kemas. betul.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul dan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan menghubungkaitkan maklumat daripada multimedia yang sesuai. pelbagai sumber.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan perkara serta menggunakan bahasa badan berjeda. dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

12

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

__________ 2012

Tema 5: Hidup Bersatu 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. dengan tepat tentang sesuatu perkara Padu daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi Unit 13: Cantiknya Kolam perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. Kami

3.6.1 MINGGU Nilai: Hormat-menghormati __________ Kerajinan Kepercayaan kepada Tuhan Toleransi Hemah tinggi Bertanggungjawab

Menulis untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, dengan tepat tentang sesuatu perkara frasa dan ayat dengan menegaskan daripada pelbagai sumber dengan kesantunan berbahasa. menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan daripada pelbagai bahan bacaan dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu sebutan yang betul. perkara melalui lakonan secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan yang betul serta memahami maksud pantun kesantunan berbahasa. yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

13

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 5: Hidup Bersatu 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan Padu frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Unit 14: Majlis Hari Lahir Datuk 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, 1.4.1 sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan Bertutur tentang sesuatu perkara dalam dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

__________ 2012

menggunakan frasa yang betul

MINGGU

Nilai: Berterima kasih

berjeda.

situasi tidak formal secara bertatasusila.

__________

Kasih sayang Kerajinan Hemah tinggi Hormat-menghormati 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi berbentuk puisi dengan menegaskan yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

kesantunan berbahasa.

5.2.1

Memahami

dan menggunakan

imbuhan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul.

awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

14

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 5: Hidup Bersatu 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan Padu dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. Unit 15: Jamuan di Rumah Aiman 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai dengan betul secara separa terkawal. untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud.

__________ 2012

MINGGU

Nilai: Hormat-menghormati

__________

Hemah tinggi Kerjasama Toleransi Kasih sayang 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang nyanyian secara didik hibur. mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

15

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 6: Budaya Malaysia

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan respons yang sesuai secara lisan atau gerak kemas.

__________ 2012

Unit 16: Seronoknya Bermain Yoyo Cina

laku

terhadap

arahan berdasarkan

ayat

perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.

Nilai: MINGGU Hormat-menghormati Kasih sayang __________ Kerajinan

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat mengenal pasti idea utama dan idea majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.

sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

5.3.1

Memahami

dan

membina

ayat

dasar 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

menggunakan pola ayat FN +FN, FN + FK, FN + FA, FN + pelbagai situasi. FS dengan betul dalam

16

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 6: Budaya Malaysia

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan berpandukan gambar dengan betul.

__________ 2012

Unit 17: Segak dan Bergaya

pelbagai soalan bercapah.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang 1.4.2 Nilai: Kepercayaan kepada tuhan MINGGU Hormat-menghormati Rasional __________ tersurat dengan tepat daripada bahan

Berbual

tentang

sesuatu

perkara

menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tidak formal secara

multimedia yang sesuai.

bertatasusila.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.1.2 Memahami perkataan dalam lirik lagu melalui 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.

17

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 6: Budaya Malaysia

1.3.3 Mendengar, memahami respons secara lisan

dan memberikan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, dan gerak laku sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

__________ 2012

Unit 18: Bunyi Kompang

berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.

Nilai: Bertanggungjawab MINGGU Hormat-menghormati Kerjasama __________ Keberanian 2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan 5.3.1 grafik yang mempunyai perkataan yang betul. Memahami dan membina ayat dasar

menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

18

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 7: Tanah Airku

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada

3.5.2

Mencatat

maklumat

yang maklumat

betul

dan

menghubungkaitkan pelbagai sumber.

daripada

__________ 2012

Unit 19: Perwiraku

pelbagai sumber secara bertatasusila.

Nilai: Hormat-menghormati MINGGU Kasih sayang Keberanian __________ Bertanggungjawab Berterima kasih

3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai kemas. untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan.

2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan grafik serta ayat dengan betul untuk menyatakan maksud. betul.

5.2.1

Memahami

dan menggunakan

imbuhan 2.3.2

Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.

awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

19

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 7: Tanah Airku

1.7.1

Berbincang dan mengemukakan pendapat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

maklumat

yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan

__________ 2012

Unit 20: Gunakanlah Barangan Kita

sumber secara bertatasusila.

kesantunan berbahasa.

2.6.1 Nilai: MINGGU Bertanggungjawab Kasih sayang __________ Kesederhanaan Berterima kasih

Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.

3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

4.1.1

Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan daripada tepat tentang sesuatu sumber yang perkara dengan

pelbagai ayat

menggunakan

mengandungi

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

20

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 7: Tanah Airku

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar 3.5.1 dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi

Mencatat

maklumat beza

yang maklumat

betul

dan

membanding

daripada

__________ 2012

Unit 21: Lambang Negara

yang betul menggunakan ayat majmuk.

pelbagai sumber.

2.6.1 Nilai: Kasih sayang MINGGU Hemah tinggi Bertanggungjawab __________

Membaca pelbagai bahan kretif yang sesuai 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. soalan berpandukan gambar dengan betul.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang dengan cara yang betul dan kemas. tersurat dengan tepat daripada bahan

multimedia yang sesuai.

4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan, 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

5.3.2

Memahami dan membina ayat penyata 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, dengan menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.

21

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 8: Bumi Bertuah

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada frasa yang betul dalam situasi tidak formal bahan multimedia untuk menyatakan

__________ 2012

Unit 22: Anggur di Malaysia

secara bertatasusila.

maklumat mengikut urutan dengan betul.

3.3.2 Membina

dan

menulis

ayat

yang 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

mengandungi perkataan dua atau lebih suku Nilai: MINGGU Kerajinan Hemah tinggi __________ Hormat-menghormati Bertanggungjawab kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. betul menggunakan ayat majmuk. soalan berpandukan gambar dengan betul.

menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA, FN + FS dengan betul dalam pelbagai situasi.

22

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 8: Bumi Bertuah

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu sumber yang perkara dengan

3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal.

__________ 2012

Unit 23: Penternakan Itik

daripada

pelbagai ayat

menggunakan Nilai: Kerajinan

mengandungi 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

MINGGU

Bertanggungjawab Kasih sayang

2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan

konsonan bergabung dengan betul.

__________

Kerajinan Hemah tinggi

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.

konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan berpandukan gambar dengan betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul

mengikut konteks.

23

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 8: Bumi Bertuah

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi kemas.

__________ 2012

Unit 24: Enaknya Teh

yang betul menggunakan ayat majmuk.

Nilai: Kasih sayang MINGGU Bertanggungjawab Kerajinan __________ Kerjasama

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat mengenal pasti idea utama dan

untuk 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang idea mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat.

sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.

3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. tersurat dengan tepat daripada bahan

multimedia yang sesuai.

4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan nyanyian secara didik hibur. dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

24

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 9: Hargai Alam

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu tentang sesuatu perkara daripada pelbagai bahan untuk memindahkan maklumat

__________ 2012

Unit 25: Udara Bersih

sumber secara bertatasusila.

dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul.

Nilai: Kasih sayang MINGGU Bertanggungjawab Kerjasama __________ Kasih sayang Hormat-menghormati 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan sebutan yang jelas, intonasi yang betul danberjeda. intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, diri dengan betul mengikut konteks. dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

25

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 9: Hargai Alam

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu sumber yang perkara dengan

3.5.2

Mencatat

maklumat

yang maklumat

betul

dan

menghubungkaitkan pelbagai sumber.

daripada

__________ 2012

Unit 26: Taman Negara

daripada

pelbagai ayat

menggunakan Nilai: Bertanggungjawab

mengandungi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila.

MINGGU

Hormat-menghormati Kasih sayang 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 1.6.1

__________

larangan dengan betul.

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada

3.5.1

Mencatat

maklumat beza

yang

betul

dan

pelbagai sumber secara bertatasusila.

membanding

maklumat

daripada

pelbagai sumber. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. dan kemas.

26

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 9: Hargai Alam

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sebutan yang betul. sumber secara bertatasusila.

__________ 2012

Unit 27: Hari Tanpa Beg Plastik 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, mengenal pasti idea utama dan idea frasa dan ayat dengan menegaskan sampingan dalam bahan multimedia dengan kesantunan berbahasa. tepat.

Nilai: MINGGU Bertanggungjawab Kasih sayang __________ Hemah tinggi Kerjasama Kesederhanaan

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul dan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat menghubungkaitkan maklumat daripada dengan tepat tentang sesuatu perkara pelbagai sumber. daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta 4.1.1 Menyebut lirik lagu dengan jelas melalui tepat secara bertatasusila. nyanyian secara didik hibur.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku tunggal dengan betul mengikut konteks. kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.

27

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 10: Dunia Sains

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai

3.5.1

Mencatat

maklumat

yang

betul

dan

membanding beza pelbagai sumber.

maklumat

daripada

__________ 2012

Unit 28: Ciptaan Sains

sumber secara bertatasusila.

Nilai: Bertanggungjawab MINGGU Hemah tinggi Hormat-menghormati __________ Kasih sayang Berterima kasih Keberanian

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan

1.3.3 Mendengar, memahami respons secara lisan

dan memberikan dan gerak laku urutan

maklumat mengikut urutan dengan betul.

berdasarkan dengan betul.

pesanan

mengikut

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa.

5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.

2.5.1 Membaca, memahami, dan menaakul bahan grafik yang mempunyai perkataan yang betul.

28

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 10: Dunia Sains

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada

3.5.2

Mencatat

maklumat

yang

betul

dan

menghubungkaitkan maklumat daripada pelbagai sumber.

__________ 2012

Unit 29: Wah, Lajunya!

pelbagai sumber secara bertatasusila.

Nilai: Bertanggungjawab MINGGU Berterima kasih Kerajinan __________

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan bukan grafik dengan betul.

3.3.2 Membina

dan

menulis

ayat

yang

mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.

3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan

4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

kesantunan berbahasa.

29

PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SJK) KSSR TAHUN 2

BULAN

Tema 10: Dunia Sains

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu sumber yang perkara dengan

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan

maklumat

yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan

__________ 2012

Unit 30: Sains dan Hidupan

daripada

pelbagai ayat

menggunakan Nilai: Bertanggungjawab

mengandungi

kesantunan berbahasa.

perkataan dan rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta meningkatkan kelancaran bacaan. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul secara separa terkawal. perkara melalui penceritaan secara didik hibur.

MINGGU

Kasih sayang Keberanian

__________

Kerjasama Bertanggungjawab Kerajinan Hormat-menghormati Hemah tinggi Berterima kasih

1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara

bertatasusila.

30