Sesi Persekolahan Mata Pelajaran Tingkatan

: 2012 : Perdagangan :4

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)
Ming gu/ Tarik h Ming gu 1 Ming gu 2 (09 – 13 Jan 2012) BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1.1 Keperluan dan kehendak manusia a) Maksud keperluan b) Maksud kehendak c) Hierarki keperluan Maslow Tajuk/Topik Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Konsep Kemahir an Nilai

ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN EMPAT (4)

Aras 1 1) Menyatakan maksud-maksud;- Keperluan - Kehendak 2) Membezakan keperluan dan kehendak 3) Malakarkan hierarki keperluan Maslow Aras 2 1) Menjelaskan keutamaan keperluan berbanding kehendak Aras 1 1) Menyatakan maksud pengeluaran 2) Mengenal pasti cabang pengeluaran Aras 2 1) Menjelaskan kesan pengeluaran

Keperluan Kehendak Pengeluara n Hierarki

Berfikir: Membeza kan Menganal isa Ilmu: Ekonomi Sains Bahasa: Komunika si membaca

• • •

Rasional Berdikari Semangat bekerjasa ma

Ming gu 3 (16-20 Jan 2012)

1.2 Pengeluaran a) Maksud pengeluaran b) Jenis-jenis pengeluaran c) Cabangcabang pengeluaran i. Perusahaa n ii. Perdagan gan iii. Khidmat langsung 1.3 faktor-faktor pengeluaran a) Tanah, buruh, modal dan

Pengeluara n

Berfikir: Mengenal pasti Perdaganga Mengetah n ui Khidmat langsung Ilmu: Sejarah Ekonomi Bahasa: Komunika si membaca

• •

Kerjasam a Rasional

Ming gu 4 (25 – 27 Jan

Aras 1 1) Menyatakan maksud faktor-faktor pengeluaran

Tanah Buruh Modal

Berfikir: Menganal isa Membeza kan

Mementingk an pencapaian Bekerjasama

Ming gu 6 (06 – BAB 2: UNSUR PERDAGANGAN Aras 1 1) Menerangkan maksud Perdaganga Berfikir: n Meramal Rasional Bersaing Pengkhusu san Profesion Proses Sistem barter Mengenal pasti Menjelask an Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: membaca Berfikir: Memaha mi Kasih sayang Tolong menolong Meningkatka n kecekapan .2012) usahawan b) Usahawan dan peniaga c) Peranan usahawan Ming gu/ Tarik h Tajuk/Topik Aras 2 1) Menjelaskan peranan dan sumbangan usahawan kepada masyarakat dan negara Aras 3 1) Mentafsirkan bagaimana keperluan dan kehendak mewujudkan keperluan Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Usahawan Memaha mi Menerang kan Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Membaca Rasional Konsep Kemahir an Nilai CUTI TAHUN BARU CINA (23 & 24 Jan 2012) Ming gu 5 (30 Jan – 3 Feb 2012) 1.4 Pengkhususan a) Maksud pengkhususa n b) Pewujudan pengkhususa n dalam pengeluaran c) Kesan pengkhususa n dalam pengeluaran 1.5 Sistem barter a) Maksud sistem barter b) Kelemahan sistem barter Aras 1 1) Menyatakan maksud pengkhususan dan sistem barter 2) Mengenal pasti bentuk-bentuk pengkhususan 3) Mengenal pasti kelemahan sistem barter Aras 2 1) Menjelaskan kesan pengkhususan dalam pengeluaran 2) Menghuraikan kelemahan sistem barter Aras 3 1) Mengkritik sistem barter 2) Mentafsir bagaimana pengkhususan memberi kesan kepada pembangunan negara.

17 Feb 2012) 2.1 Perdagangan a) Maksud perdagangan b) Maksud perniagaan c) Bantuan perniagaan d) Kaitan pengeluaran. perdagangan dan perniagaan perdagangan dan perniagaan 2) Menerangkan jenisjenis bantuan perniagaan 3) Mengelaskan fungsifungsi bantuan perniagaan. perdagangan.1 Perniagaan dalam negeri a) Maksud perniagaan dalam negeri 3. Konsep Kemahir an Berfikir: Menjana idea Meramal Mencirika n Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Membaca Menginga t Nilai BAB 3: PERNIAGAAN DALAM NEGERI 3.3 Perniagaan Aras 1 Peruncit Berfikir: Tanggungjaw . perniagaan dan bantuan perniagaan 2) Menghuraikan kepentingan bantuan perniagaan kepada perniagaan Aras 3 1) Membina carta aliran unsur-unsur perdagangan 2) Menilai keperluan sesuatu jenis bantuan perniagaan kepada sesuatu perniagaan Perniagaan Bantuan perniagaan Perbankan Insurans Pengangku tan Komunikasi Pergudang an Promosi Mereka cipta Menghub ung kaitkan Membeza kan Menilai Ilmu: Ekonomi Bahasa: Membaca Memaha mi Menulis Komunika si secara sihat Bertanggung jawab Ming gu/ Tarik h Ming gu 7 (13 – 17 Feb 2012) Tajuk/Topik Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Aras 1 1) Menerangkan maksud perniagaan dalam negeri dan saluran agihan. 2) Menjelaskan bentukbentuk saluran agihan Aras 2 1) Memilih saluran agihan yang sesuai dalam memasarkan barangan.2 Saluran agihan a) Jenis-jenis saluran agihan Perniagaan dalam negeri Saluran agihan Pengeluar Pemborong Pengguna Kerjasama Kecekapan Rasional Ming 3. Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh hubung kait pengeluaran.

dagang Berfikir: Membeza kan Mengelas kan Mencirika n Kemahir an Ilmu: Sejarah Matemati k Teknologi Berpandanga n juh Kejujuran Tanggungjaw ab Tajuk/Topik Konsep Nilai • • • • Jualan langsung E-dagang TV Interaktif Katalog TV Interaktif Katalog shop Aras 2 1) Menghuraikan .3 Perniagaan runcit iii. 2) Menghuraikan ciriciri peruncitan besar-besaran Aras 1 1) Mendefinisikan maksud: • Mesin automatik • Jualan langsung • E-dagang Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan • • Tv Interaktif Katalog shop Pasar raya Gedung aneka pilihan Kedai sejaras Koperasi runcit Francais Pesanan mel Berfikir: Mengenal pasti Menjelask an Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Membaca Menyebut Tolong menolong Tanggungjaw ab Berpandanga n jauh Kejujuran Ming gu 10 (05 – 09 Mac 2012) Ming gu/ Tarik h 3. iii. Peruncit besarbesaran.3 Perniagaan runcit a) Jenis-jenis perniagaan runcit ii.gu 8 (20 – 24 Feb 2012) runcit a) Fungsi peruncit dalam saluran agihan b) Jenis-jenis perniagaan runcit i. Peruncit kecil-kecilan 1) Mendefinisikan maksud peruncit 2) Mengenal pasti fungsi peruncit dalam saluran agihan Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis peruncit kecilkecilan 2) Menghuraikan ciriciri peruncit kecilkecilan Aras 6 1) Menilai kepentingan perniagaan runcit kecil-kecilan Penjaja Pegerai Kedai am Kedai khusus Membeza kan Mengelas kan Mencirika n Ilmu: Kemahira n hidup Sejarah Ekonomi Bahasa: Membaca Komunika si Mengira ab Rasional Menghargai Hati-hati Ming gu 9 (27 Feb – 02 Mac 2012) 3. Bentukbentuk lain peruncitan • Francais • Pesanan mel Aras 1 1) Menyenaraikan jenis-jenis peruncit besar-besaran 2) Menyebut bentukbentuk lain-lain peruncitan Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh jenis-jenis peruncit besarbesaran. Bentukbentuk lain peruncitan • Mesin automatik Mesin automatik Jualan langsung E .

4 Perniagaan borong a) Fungsi pemborong dalam saluran agihan b) Jenis-jenis perniagaan borong i.shop dengan contoh bentuk lain peruncitan Aras 3 1) Mengaplikasikan bentuk lain peruncitan untuk menjana pendapatan Bahasa Inggeris Bahasa: Komunika si Membaca Mengira Menulis CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (10 – 18 Mac 2012) Ming gu 11 (19 – 23 Mac 2012) 3. Pemborong berfungsi penuh Aras 1 1) Mengenal pasti fungsi pemborong 2) Menerangkan jenis pemborong berfungsi penuh Aras 2 1) Membandingkan perniagaan runcit dan perniagaan borong 2) Menerangkan fungsi pemborong berfungsi penuh dengan contoh Aras 6 1) Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar Ming gu 12 (26 – 30 Mac 2012) 3.4 Perniagaan borong b) Jenis-jenis perniagaan borong ii. Agen dan broker c) Pengambilaliha n fungsi pemborong Aras 1 1) Mengenal pasti fungsi pemborong berfungsi terhad 2) Mendefinisikan maksud agen dan broker Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh jenis pemborong berfungsi terhad 2) Menghuraikan aktiviti agen dan broker 3) Mengenal pasti jenis perniagaan yang Berfungsi terhad Agen Broker Jober jara Pesanan berwakil Berfikir: Menilai Membuat kesimpula n Membeza kan Mencirika n Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Komunika Bekerjasama Berpandanga n jauh Kejujuran Bertanggung jawab Pemborong am Pemborong khusus Pemborong satu barisan Berfikir: Membeza kan Memband ing Mengenal pasti Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Komunika si Membaca Bekerjasama Berpandanga n jauh Kejujuran Bertanggung jawab . Pemborong berfungsi terhad iii.

Katalog Aras 1 1) Memahami maksud dokumen sebelum urus niaga 2) Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan sebelum urus niaga 3) Menyenaraikan jenis-jenis dokumen sebelum urus niaga Aras 2 1) Mengelaskan jenisjenis dokumen beserta dengan contoh 2) Menghuraikan fungsi dokumen sebelum urus niaga Aras 3 1) Mengaplikasi kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan 3.boleh mengambil alih fungsi pemborong Ming gu/ Tarik h Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan 4) Menjelaskan dengan contoh jenis pemborong berfungsi terhad Aras 3 1) Menilai kepentingan pemborong kepada peruncit dan pengeluar 2) Mengkritik peranan pemborong Ming gu 13 (02 – 06 Apr 2012) 3.5Dokumen perniagaan dalam negeri (09 – b) Dokumen yang 13 Apr terlibat semasa Ming gu 14 Aras 1 1) Memahami maksud dokumen semasa urus niaga 2) Mengenal pasti Borang pesanan Nota makluman Dokumen Surat tanya Surat jawapan Sebut harga Senarai harga Katalog si Membaca Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Nilai Berfikir: Menyenar ai -kan Menilai Menyusun Ilmu: Ekonomi Prinsip akaun Bahasa: Membaca Menulis Komunika si Menepati masa Bertanggung jawab Rasional Berfikir: Menyenar ai-kan Menilai Menyusun Menepati masa Bertanggung jawab .5Dokumen perniagaan dalam negeri a) Dokumen yang terlibat sebelum urus niaga: i. Senarai harga v. Surat jawapan iii. Surat tanya ii. Sebut harga iv.

penggunaan dokumen perniagaan semasa urus niaga 3) Menyenaraikan jenis-jenis dokumen semasa urus niaga Aras 2 1) Mengelaskan jenisjenis dokumen beserta dengan contoh Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan 2) Menghuraikan fungsi dokumen semasa urus niaga Aras 3 1) Mengaplikasi kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan Nota serahan Nota kiriman Membeza kan Ilmu: Ekonomi Prinsip akaun Bahasa: Membaca Menulis Mengira Komunika si Kemahir an Rasional Ming gu/ Tarik h Tajuk/Topik Konsep Nilai 3. Resit Ming gu 15 Aras 1 1) Memahami maksud dokumen semasa dan selepas urus niaga 2) Mengenal pasti penggunaan dokumen perniagaan semasa dan selepas urus niaga 3) Menyenaraikan jenis-jenis dokumen selepas Aras 2 1) Mengira diskaun. Invois proforma vi. Nota kredit c) Dokumen yang terlibat selepas urus niaga i. 3) Menghuraikan Invois proforma Invois Nota kredit Penyata akaun Resit Berfikir: Menyenar ai-kan Menilai Menyusun Membeza kan Ilmu: Ekonomi Prinsip akaun Bahasa: Membaca Menulis Mengira Komunika si Menepati masa Bertanggung jawab Rasional . Invois vii. Nota makluman iii.2012) urus niaga: Borang pesanan ii. Penyata akaun ii.5 Dokumen perniagaan dalam negeri b) Dokumen yang (16 – terlibat semasa 20 Apr urus niaga: 2012) v. amaun bayaran dan komisen 2) Mengelaskan jenisjenis dokumen mengikut urutan perniagaan. Nota serahan iv. Nota kiriman i.

harga tokokan. Maksud jualan prabayar ii.6 Kaedah jualan c) Jualan prabayar i.6 Kaedah jualan a) Jualan tunai i. Jualan tunai ii. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit Ming gu 17 (30 Apr – 04 Mei 2012) 3. margin harga dan amaun bayaran ansuran Aras 1 1) Mendefinisikan maksud jualan prabayar dan jualan konsainan 2) Menyatakan kelebihan dan kekurangan setiap kaedah jualan Jualan prabayar Jualan konsainan Jualan tunai Jualan kredit Sewa beli Bayaran tertunda Harga tokokan Margin harga Bayaran ansuran Ilmu: Prinsip akaun Ekonomi Berfikir: Membeza kan Mengelas kan Menilai Membuat kesimpula n Membuat keputusa n Bertanggung jawab Kejujuran Kerajinan Kasih sayang Rasional Kerjasama Ming gu/ Tarik h Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Bahasa: Membaca Komunika si Nilai iii. Kelebihan dan kekurangan jualan Berfikir: Membeza kan Mengelas kan Menilai Membuat kesimpula n Membuat Bertanggung jawab Kejujuran Kerajinan Kasih sayang Rasional .fungsi setiap dokumen perniagaan dalam negeri Aras 3 1) Merumuskan kegunaan dokumen dalam pengendalian perniagaan 3. Kelebihan 2012) dan kekurangan jualan tunai b) Jualan kredit i. Maksud (23 – jualan tunai 27 Apr ii. Jualan kredit 2) Menyenaraikan kelebihan dan kekurangan jualan tunai 3) Menyatakan kelebihan dan kekurangan jualan kredit Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh kaedah jualan tunai dan jualan kredit Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Aras 3 1) Mengira faedah sewa beli. Maksud jualan kredit ii. Jenis-jenis jualan kredit o Sewa beli o Bayaran tertunda Ming gu 16 Aras 1 1) Menyatakan maksud: i.

Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri jualan prabayar dan jualan konsainan Aras 3 1) Menghuraikan perbezaan setiap kaedah jualan 2) Membuat keputusan yang rasional semasa memilih kaedah jualan 3) Mempraktikkan kaedah jualan dalam perniagaan hari ini keputusa n Ilmu: Prinsip akaun Ekonomi Bahasa: Membaca Komunika si Kerjasama MINGGU 18. Ming gu/ Tarik h Ming gu 22 Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Berfikir: Menjana idea Nilai 4. pengeluar dan negara.1 Perniagaan 15 Apr antarabangsa 2012) a) Maksud perniagaan antarabangsa b) Sebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa c) Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna. Perniagaan antarabangs a Berfikir: Menilai Menghub ung kaitkan Meramal Menjana idea Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Membaca menulis Hormat menghormati Bekerjasama Kejujuran (11 – 4.prabayar d) Jualan konsainan i.2 Perniagaan import. Maksud jualan konsainan ii. Import Eksport Kerjasama Berpandanga . eksport dan entrepot.19 & 20 (7 – 25 MEI 2012) – PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN (26 Mei – 10 Jun 2012) Ming gu 21 BAB 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA Aras 1 1) Menerangkan maksud perniagaan antarabangsa Aras 2 1) Menghuraikan kepentingan perniagaan antarabangsa 2) Menjelaskan halangan dalam perniagaan antarabangsa 3) Menghuraikan perbandingan perniagaan dalam negeri dan perniagaan antarabangsa Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Aras 1 Menerangkan maksud perniagaan import.

(18 – 22 Jun 2012) a) Maksud perniagaan import.3 Dokumen perniagaan Antarabangsa a) Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa i. invois konsulor dan sijil asal usul Aras 2 1) Menjelaskan penggunaan dokumen perniagaan Aras 3 1) Mentafsir fungsi setiap dokumen tersebut.Polisi insurans 2) Menyenaraikan dokumen yang terlibat.3 Dokumen perniagaan Antarabangsa a) Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa ii. Aras 1 1) Mendefinisikan dokumen pengangkutan dan dokumen insurans . Inden Invois eksport Invois konsulor Sijil asal usul Berfikir: Mencirika n Mengenal pasti Membuat keputusa n Ilmu: Matemati k Prinsip akaun Ekonomi Bahasa: Menyebut Komunika si Sistematik Bertanggung jawab Ming gu 24 (02 – 06 Jul 2012) 4. eksport dan entrepot.Bil muatan .Bil udara . Dokumen perniagaan • Inden • Invois eksport • Invois konsulor • Sijil asal usul Aras 1 1) Mengenal pasti dokumen perniagaan 2) Mendefinisikan maksud inden. Aras 2 1) Menjelaskan perbezaan aktiviti import.Nota perkapalan . Aras 3 1) Menilai implikasi import dan eksport kepada negara. eksport dan entrepot 2) Menjelaskan halangan perniagaan antarabangsa. Dokumen pengangkut an • Bil muatan • Bil udara • Nota Bil muatan Bil udara Nota perkapalan Polisi insurans Berfikir: Mencirika n Membeza kan Mengenal pasti Ilmu: Matemati k Prinsip akaun Sistematik Bertanggung jawab Jujur Amanah . b) Prosedur import dan eksport c) Halangan dalam perniagaan antarabangsa eksport dan entrepot. 1) Menerangkan prosedur import dan eksport. Entrepot Eksport nyata Import nyata Mencirika n Membeza kan Menganal isis Meramal Ilmu: Ekonomi Prinsip akaun Bahasa: Membaca Komunika si n luas Sistematik Bertanggung jawab Ming gu 23 (25 – 29 Jun 2012) 4. invois eksport.

Bil perintah bayar .Kredit berdokumen . Dokumen kastam • Borang kastam v.Surat bercagaran 2) Menyenaraikan jenis-jenis dokumen Aras 2 1) Menyatakan dengan contoh ciri-ciri setiap dokumen Aras 3 1) Mentafsir fungsi setiap dokumen tersebut.Dokumen kastam .Dokumen pembayaran . Dokumen kastam Borang kastam Dokumen pembayaran Bil perintah bayar Kredit berdokumen Surat cagaran Berfikir: Mencirika n Membeza kan Mengenal pasti Ilmu: Matemati k Prinsip akaun Ekonomi Bahasa: Menyebut Komunika si Sistematik Bertanggung jawab Jujur Amanah Ming gu26 (16 – 20 Jul 2012) BAB 5: INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) 5. Dokumen pembayaran • Bil perintah bayar • Kredit berdokumen • Surat cagaran Aras 1 1) Mendefinisikan maksud: .iii. Ekonomi Bahasa: Menyebut Komunika si Ming gu/ Tarik h Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Nilai Ming gu 25 (09 – 13 Jul 2012) 4.1 Industri kecil dan sederhana a) Maksud industri kecil dan sederhana b) Ciri-ciri IKS c) Kegiatan IKS Aras 1 1) Menerangkan maksud IKS 2) Mengenal pasti ciriciri IKS 3) Menyenaraikan kegiatan IKS Aras 2 IKS Jenis keluaran Organisasi Modal Ilmu: Berfikir: Mencirika n Membeza kan Mengenal pasti Tekun Yakin diri Semangat patriotik Tidak mudah putus asa .3 Dokumen perniagaan Antarabangsa a) Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa iv. • perkapalan Dokumen insurans Polisi insurans Aras 2 1) Menghuraikan ciriciri setiap dokumen 2) Menjelaskan dengan contoh setiap dokumen Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Aras 3 1) Mentafsir fungsi setiap dokumen tersebut.

Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Pemasaran bersepadu Pengaturan kontrak khas subkontrak Berfikir: Mencirika n Membeza kan Mengenal pasti Menganal isis Tidak mudah berpuas hati Mereka cipta Ming gu/ Tarik h Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Ilmu: Kemahira n hidup Sejarah Ekonomi Bahasa: Membaca Melukis Menyebut Komunika si Nilai 2) Menjelaskan Modal cair masalah IKS dengan contoh Aras 3 1) Mencadangkan cara-cara mengatasi masalah IKS 2) Merumuskan peranan IKS dalam pengeluaran.1 Industri kecil dan sederhana d) Kepentingan IKS e) Kaitan IKS dengan industri berat f) Masalahmasalah IKS Aras 1 1) Mengetahui kepentingan IKS 2) Mengenal pasti masalah IKS Aras 2 1) Menjelaskan kaitan IKS dengan industri berat.1) Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri IKS Aras 3 1) Menunjukkan cara pelaksanaan IKS Lokasi Kemahira n hidup Sejarah Ekonomi Bahasa: Membaca Melukis Menyebut Komunika si Mencintai alam Ming gu 27 (23 – 27 Jul 2012) 5. Warisan iv. 3) sumbangan IKS kepada masyarakat dan negara Ming gu 28 (30 Jul – 03 Aug 2012) BAB 6: PEMILIKAN PERNIAGAAN 6. Sendiri ii. Francais v.1 Memulakan perniagaan a) Cara memulakan perniagaan b) Pengendalian perniagaan Aras 1 1) Menerangkan caracara memulakan perniagaan i. Diundang 2) Menerangkan faktor Francais Warisan Ambil alih Diundang Yakin diri Semangat patriotik Tidak mudah putus asa Berfikir: Membeza kan Mencirika n Menghub ung kaitkan Ilmu: Kerjasama Kepimpinan Cekap . Ambil alih iii.

Milikan tunggal . Aras 3 1) Membuat keputusan memilih cara untuk memulakan perniagaan 2) Merumuskan cara pengendalian perniagaan. Ekonomi Prinsip akaun Bahasa: Membaca Komunika si Menulis Ming gu 29 (06 – 10 Aug 2012) 6.yang dipertimbangkan untuk memulakan perniagaan Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh setiap cara untuk memulakan perniagaan 2) Menghuraikan cara pengendalian perniagaan.Perkongsian .Syarikat sendirian berhad 2) Mengenal pasti ciriciri setiap milikan perniagaan Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan 3) Menerangkan cara menubuhkan semua jenis milikan perniagaan Aras 2 1) Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap milikan perniagaan Aras 3 1) Menunjuk cara mengisi borang Milikan tunggal Perkongsian Syarikat sendirian berhad Liabiliti Berfikir: Mencirika n Membeza kan Ilmu: Prinsip akaun Ekonomi Kepimpinan Kerajinan Kerjasama Hormat menghormati Ming gu/ Tarik h Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Bahasa: Membaca Menulis komunika si Nilai .2 Jenis pemilikan perniagaan a) Milikan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat sendirian berhad Aras 1 1) Mengetahui maksud jenis milikan perniagaan .

permohonan milikan perniagaan Ming gu 30 (13 – 17 Aug 2012) 6.3 Penswastaan a) Maksud penswastaan b) Tujuan penswastaan Aras 1 1) Menerangkan maksud penswastaan 2) Mengetahui tujuan penswastaan Aras 2 1) Menjelaskan dengan contoh tujuan penswastaan Aras 3 1) Menilai dasar penswastaan di Malaysia Ming gu/ Tarik h Ming gu 32 Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Aras 1 1) Menerangkan Penswataan Monopoli Beban kerajaan Dasar penswastaan Berfikir: Menilai Menjelask an Menerang kan Ilmu: Sejarah Ekonomi Bahasa: Membaca Komunika si Berani Yakin diri Tajuk/Topik Konsep Kemahir an Berfikir: Menjelask Nilai BAB 7 : PELABURAN Pelaburan Kerjasama .2 Jenis pemilikan perniagaan d) Syarikat awam berhad e) Koperasi f) Perbadanan awam Aras 1 1) Mengenal pasti jenis dan ciri setiap milikan perniagaan 2) Menerangkan cara menubuhkan semua jenis milikan perniagaan Aras 2 1) Menjelaskan kelebihan dan kekurangan setiap milikan perniagaan Aras 3 1) Menunjuk cara mengisi borang permohonan milikan perniagaan Koperasi Syarikat awam Perbadanan awam Agihan lebihan Berfikir: Mencirika n Membeza kan Ilmu: Prinsip akaun Ekonomi Bahasa: Membaca Menulis komunika si Kepimpinan Kerajinan Kerjasama Hormat menghormati CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (18 – 26 Aug 2012) CUTI HARI RAYA PUASA Ming gu 31 (27 – 30 Aug 2012) 6.

2 Jenis pelaburan a) Simpanan tetap atau akaun pelaburan b) Harta tanah c) Saham i. 2) Menghuraikan cara membeli dan menjual saham Simpanan tetap Saham Harta tanah Berfikir: Mengenal pasti Kognitif Menghura i-kan Menjelask an Ilmu: Ekonomi Matemati k Prinsip akaun Bahasa: Komunika si Membaca Menulis Kerjasama Cekap Saling membantu Ming gu 34 (17 – 21 Sept 2012) 7.(03 – 07 Sept 2012) 7. pelabur dan spekulator.1 Pelaburan a) Maksud pelaburan b) Pelabur dan spekulator maksud pelaburan. Pulangan atas saham iii.2 Jenis pelaburan d) Saham ii. 2) Membezakan pelabur dan spekulator Aras 2 1) Menjelaskan ciri-ciri palabur dan spekulator Aras 3 1) Menaksir dan memilih jenis-jenis pelaburan Pelabur Spekulator an Membeza kan Mencirika n Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Membaca Menulis Tolong menolong Yakin diri Ming gu 33 & 34 (10 -14 Sept 2012) 7. Jenis saham Aras 1 1) Mengenal pasti kepelbagaian peluang pelaburan 2) Menerangkan jenisjenis syer Aras 2 1) Menghuraikan faktor yang mempengaruhi harga saham. Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) e) Unit amanah Aras 1 1) Menerangkan maksud unit amanan 2) Menerangkan peranan BSKL Aras 2 1) Menjelaskan fungsi Bursa Saham Kuala Lumpur 2) Menerangkan dengan contoh kelebihan dan Unit amanah Lindungan inflasi Broker Remisier Dividen Nilai tara Nilai pasaran Berfikir: Mengenal pasti Kognitif Menghura i-kan Menjelask an Ilmu: Ekonomi Matemati k Prinsip Kerjasama Cekap Saling membantu .

akaun Terbitan hak Bahasa: Komunika si Membaca Menulis Konsep Kemahir an Berfikir: Menerang kan Menyatak an Ilmu: Ekonomi Sejarah Bahasa: Membaca Menulis Komunika si Nilai Tajuk/Topik 7. 39 & 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (15 Okt – 02 Nov 2012) Ming gu 41 (05 – 09 Perbincangan jawapan peperiksaan akhir tahun dan pendedahan kepada sukatan pelajaran tingkatan 5 ULANG KAJI DAN AKTIVITI PENGUKUHAN .kekurangan melabur ke dalam unit amanah dan saham 3) Menjelaskan dengan contoh peranan BSKL Ming gu/ Tarik h Ming gu 35 (24 – 28 Sept 2012) Hasil Pembelajaran/Objekt if/Huraian Kandungan Aras 1 1) Menerangkan caracara melabur 2) Menyatakan faktor yang perlu diambil kira semasa membuat pelaburan Aras 2 1) Memahami panduan asas membuat pelaburan.3 Panduan am melabur a) Panduan asas membuat pelaburan Pulangan atas modal Kecairan Kejujuran Amanah Bertanggung -jawab Kerjasama Menghormati Ming gu 36 & 37 (01 – 12 Okt 2012) Ming gu 38.

Januari 2013) .Nov 2012) CUTI AKHIR TAHUN – (10 November 2012 – 01.