KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN SEKOLAH

Disampaikan oleh:

«««««««««««««««««..
Jabatan Pengurusan Kewangan Dan Pentadbiran Pejabat IAB Genting Highlands

OBJEKTIF KURSUS
Menerapkan kefahaman berkaitan konsep, sistem dan tatacara penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah bagi tiap-tiap Kumpulan Wang. Meningkatkan kompetensi merancang, mengawal, menilai, dan membuat laporan kedudukan kewangan dalam penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah mengikut sistem ditetapkan. Meningkatkan akauntabiliti pengurusan sekolah terhadap penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

BIDANG-BIDANG UTAMA PENGURUSAN KEWANGAN SEKOLAH

PENGURUSAN BELANJAWAN PENGURUSAN PERAKAUNAN PENGURUSAN HASIL

PENGURUSAN KEWANGAN
PENGURUSAN BAYARAN PENGURUSAN ASET PENGURUSAN PEROLEHAN

KAWALAN PENGURUSAN

KANDUNGAN
1.0 Pengenalan 2.0 Undang-undang yang berkuatkuasa 3.0 Penyediaan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah 3.1 Kandungan 3.2 Persiapan awal 3.3 Penyata Penerimaan Dan Pembayaran 3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan 3.5 Kunci Kira-kira 3.6 Nota kepada akaun 3.7 Sistem Kawalan 4.0 Rumusan

1.0 PENGENALAN

Penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember bagi kumpulan wang yang disenggarakan oleh sekolah.

Rujuk Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah Ms 173 - 216

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA 
Akta Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972) Akta Pendidikan 1996 [Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002] Arahan Perbendaharaan Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Bahagian Kewangan Pekeliling dan Surat Pekeliling JPN Buku Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah [TPKDPKWS ]

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA
««sambungan

Penghantaran Penyata Kewangan

PENYATA PERLU DIHANTAR TIDAK LEWAT DARI 31 MAC TAHUN YANG BERIKUTNYA.

Peraturan 6, Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA
««sambungan

Penghantaran Penyata Kewangan Pihak sekolah dikehendaki mengemukakan penyata kewangan tahunan sekolah pada atau sebelum 28/29 Februari tahun berikutnya kepada Pejabat Audit Sekolah supaya pihak sekolah mempunyai tempoh satu bulan iaitu sehingga 31 Mac untuk membuat pembetulan, di mana-mana yang perlu pada penyata tersebut.
Surat Pekeliling Kewangan 4/88

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA
««sambungan

Penghantaran Penyata Kewangan Penyata perlu dikemukakan kepada Pengarah Pelajaran Negeri yang kemudiannya hendaklah mengemukakan kepada Pejabat Audit Sekolah
Mengikut Peraturan 6, Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA
««sambungan

Penghantaran Penyata Kewangan
Pengurus Sekolah dikehendaki mengemukakan salinan asal Penyata Kewangan Tahunan Sekolah yang telah disahkan bersama dengan disket backup PATSKOM melalui Ketua PTJ masing-masing kepada Pejabat Audit Sekolah Negeri. SM.Teknik, SBP/SKecemerlangan dan SR/SM Pendidikan Khas, Penyata Kewangan bolehlah dikemukakan terus Kepada Pejabat Audit Sekolah Negeri dan sesalinan Kepada Ketua PTJ masing-masing. Pihak sekolah simpan satu salinan
TPKDPKWS 11.9

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA
««sambungan

Penghantaran Penyata Kewangan

Sekolah hendaklah menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah melalui aplikasi PATSKOM

Surat siaran Bahagian Kewangan KPM Bil KP 1602/900/D/Jld.VI (71) bertarikh 26 Januari 2000

2.0 UNDANG-UNDANG YANG BERKUATKUASA
««sambungan

Peringatan (Penalti) Penalti) Seseorang yang melanggar Peraturan-Peraturan ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.
Peraturan 13, Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

3.1 
 

Kandungan

Kunci Kira-Kira Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Nota Akaun dan Penyata lain berkaitan

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.2

Persiapan Awal 

Penyata Kewangan Sekolah tahun lepas yang telah diaudit /belum diaudit untuk mendapatkan baki dibawa ke hadapan. Buku Tunai setiap kumpulan wang yang telah dikemaskini. Rekod-rekod ABT dan ABB tahun semasa. Format kertas kerja penghitungan. Format penyata kewangan tahunan sekolah.

PENYATA PERTAMA

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.3

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Pembayaran

DEFINISI Penyata yang menunjukkan jumlah terimaan sebenarnya telah diterima dan juga jumlah bayaran sebenarnya telah dibayar dalam tempoh tahun kewangan berkenaan serta kedudukan baki wang yang ada dalam bank pada akhir tahun.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.3

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Pembayaran TATACARA PENYEDIAAN PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN

Butir-butir penerimaan dan pembayaran diambil terus dari buku tunai yang telah dikemaskini bagi tempoh penyata itu dibuat.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.3

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran

DEFINISI PENERIMAAN

Amaun sebenar yang diterima sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai.

3.3
PENERIMAAN PERUNTUKAN BULAN BAKI 1/1/ BAKI SEBENAR 1/1 JANUARI MEI OGOS DISEMBER JUMLAH PENERIMAAN SEMASA JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PENERIMAAN

CONTOH KERTAS KERJA PENERIMAAN DAN PENDAPATAN
YURAN KHAS RM K.UJIAN RM MSS RM KANTIN RM PELBAGAI RM JUMLAH RM

1800.00 1800.00 900.00 440.00 550.00 1280.00 3170.00 4970.00

300.00 300.00 150.00 40.00 200.00 180.00 570.00 870.00 200.00 200.00 150.00 50.00

1000.00 500.00 1300.00 1200.00 600.00 3600.00 4600.00

1300.00 500.00 600.00 50.00 1150.00 2450.00

4400.00 4400.00 2200.00 2430.00 2000.00 2060.00 8690.00 13090.00

1000.00 1300.00

1. ABT Tahun Lalu (diterima tahun semasa) [-] 2. ABT Tahun Kewangan [+] 3. Penerimaan Wang Pertaruhan (Cth: Per. Kantin) [-] 4. Terimaan Terdahulu (tahun hadapan) [-] 5. Terimaan Terdahulu (tahun kewangan) [+] 7. Amaun-Amaun Kontra [-] 8. Pembatalan Cek [-] 12. Hapuskira (Pelarasan) ABB [+] JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH PERBELANJAAN KELEBIHAN /(KEKURANGAN)

3.3

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
TAHUN PENERIMAAN BAKI WANG DI BANK PADA 1 JANUARI YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PEMBAYARAN BAKI WANG DI BANK PADA 31 DISEMBER TAHUN

2007 4,400.00 3,170.00 570.00 200.00 3,600.00 1,150.00 13,090.00

2006 1,200.00 2,000.00 470.00 3,500.00 800.00 7,970.00 300.00 270.00 2,800.00 200.00 3,570.00 4,400.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.3

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran

DEFINISI PEMBAYARAN

Jumlah sebenar yang dibayar sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai.

3.3
PEMBAYARAN

CONTOH KERTAS KERJA PEMBAYARAN DAN PERBELANJAAN PERBELANJAAN
PERUNTUKAN BULAN YURAN KHAS RM K.UJIAN RM MSS RM KANTIN RM PELBAGAI RM JUMLAH RM

JANUARI MEI OGOS DISEMBER JUMLAH PEMBAYARAN BAKI 31/12/ JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PEMBAYARAN
1. ABB Tahun Lalu (dibayar tahun semasa) [-] 2. ABB Tahun Kewangan [+] 3. Membayar Balik Wang Pertaruhan [-] 4. Pembayaran Cagaran ( spt. Cagaran telefon) [-] 5. Amaun-amaun Kontra [-] 11. Pembatalan Cek [-]

900.00 200.00 525.00 230.00 1855.00 3115.00 4970.00

300.00

150.00

40.00 160.00 500.00 500.00 370.00 1370.00 1080.00 2450.00

1390.00 860.00 1790.00 790.00 4830.00 8260.00 13090.00

20.00

745.00 190.00

320.00 550.00 870.00

150.00 50.00 200.00

1135.00 3465.00 4600.00

JUMLAH PERBELANJAAN

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.3

PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN
TAHUN PENERIMAAN BAKI WANG DI BANK PADA 1 JANUARI YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PEMBAYARAN BAKI WANG DI BANK PADA 31 DISEMBER TAHUN

2007 4,400.00 3,170.00 570.00 200.00 3,600.00 1,150.00 13,090.00 1855.00 320.00 150.00 1,135.00 1,370.00 4,830.00 8,260.00

2006 1,200.00 2,000.00 470.00 3,500.00 800.00 7,970.00 300.00 270.00 2,800.00 200.00 3,570.00 4,400.00

PENYATA KEDUA

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

3.4

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

DEFINISI
Penyata yang menunjukkan jumlah penerimaan yang sepatutnya diterima dan jumlah pembayaran yang sepatutnya dibayar pada tahun berkenaan serta menunjukkan Kelebihan (Kekurangan) pendapatan atas perbelanjaan bagi tahun berkenaan.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.4

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

DEFINISI PENDAPATAN

Amaun sepatutnya diterima sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum diterima.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.4

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

PERBEZAAN ANTARA PENERIMAAN DENGAN PENDAPATAN

PENERIMAAN
Amaun sebenar yang diterima sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai.

PENDAPATAN
Amaun sepatutnya diterima sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum diterima.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan
TERIMAAN TERIMAAN SEBAGAI PENDAPATAN TERIMAAN BUKAN PENDAPATAN (-) TIDAK TERIMA TETAPI PENDAPATAN (+)

ABT TAHUN LALU DITERIMA DALAM TAHUN SEMASA ABT TAHUN KEWANGAN WANG PERTARUHAN
(slide 62 62)

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

AMAUNAMAUN-AMAUN KONTRA
(slide 59 & 60)

TERIMAAN TERDAHULU CEKCEK-CEK BATAL HAPUS KIRA ABB SELAIN DARI DI ATAS (YURAN, SEWAAN, DLL)

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan Contoh Perbezaan Penerimaan Dan Pendapatan Kantin 2007 KANTIN JANUARI MEI OGOS DISEMBER PENERIMAAN - ABT TAHUN LALU PENDAPATAN
(ABT¶06 -250.00)

500.00 1,300.00 1,200.00 600.00 3,600.00 (250.00) 3,350.00

3.4
PENERIMAAN

CONTOH KERTAS KERJA PENERIMAAN DAN PENDAPATAN
PERUNTUKAN BULAN YURAN KHAS RM K.UJIAN RM MSS RM KANTIN RM PELBAGAI RM JUMLAH RM

BAKI 1/1/ BAKI SEBENAR 1/1 JANUARI MEI OGOS DISEMBER JUMLAH PENERIMAAN SEMASA JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PENERIMAAN 1. ABT Tahun Lalu (diterima tahun semasa) [-] 2. ABT Tahun Kewangan [+] 3. Penerimaan Wang Pertaruhan (Cth: Per. Kantin) [-] 4. Terimaan Terdahulu (tahun hadapan) [-] 5. Terimaan Terdahulu (tahun kewangan) [+] 7. Amaun-Amaun Kontra [-] 8. Pembatalan Cek [-] 12. Hapuskira (Pelarasan) ABB [+] JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH PERBELANJAAN KELEBIHAN /(KEKURANGAN)

1800.00 1800.00 900.00 440.00 550.00 1280.00 3170.00 4970.00

300.00 300.00 150.00 40.00 200.00 180.00 570.00 870.00 200.00 200.00 200.00 150.00 50.00

1000.00 1000.00 500.00 1300.00 1200.00 600.00 3600.00 4600.00 3600.00 (250.00)

1300.00 1300.00 500.00 600.00 50.00 1150.00

4400.00 4400.00 2200.00 2430.00 2000.00 2060.00 8690.00

2450.00 13090.00 1150.00 8690.00 (250.00) 210.00 (600.00) (600.00) (1260.00) 700.00

3170.00 180.00 (1080.00) 600.00 (200.00) (200.00) 150.00 2620.00

570.00 30.00 (180.00) 100.00

(200.00)

(400.00) (200.00) 150.00

520.00

3350.00

550.00

7040.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.4 PENYATA PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN
PENDAPATAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN/(KURANGAN) PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN NOTA TAHUN TAHUN

2007 2,620.00 520.00 3,350.00 550.00 7,040.00

2006 2,400.00 400.00 3,250.00 700.00 6,750.00

300.00 270.00 2,800.00 1,030.00 4,400.00 2,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.4

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

DEFINISI PERBELANJAAN Amaun sepatutnya dibayar dalam sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum dibayar.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.4

Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan

PERBEZAAN ANTARA PEMBAYARAN DENGAN PERBELANJAAN

PEMBAYARAN
Jumlah sebenar yang dibayar sebagaimana yang tercatat dalam buku tunai.

PERBELANJAAN
Amaun sepatutnya dibayar di dalam sesuatu tahun, termasuk amaun yang masih belum dibayar

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan an
BAYARAN BAYARAN SEBAGAI PERBELANJAAN BAYARAN BUKAN PERBELANJAAN (-) TIDAK BAYAR TETAPI PERBELANJAAN (+)

ABB TAHUN LALU DIBAYAR DALAM TAHUN SEMASA ABB TAHUN KEWANGAN CAGARAN/BAYAR BALIK
(slide 51)

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

AMAUNAMAUN-AMAUN KONTRA
(slide 59 & 60)

BAYARAN TERDAHULU PENDAHULUAN PWR CEKCEK-CEK BATAL PWR YG BELUM DIREKUP BAYARAN SELAIN DARI DI ATAS

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.4 Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan
CONTOH PERBEZAAN PEMBAYARAN DAN PERBELANJAAN KANTIN 2007 KANTIN

JANUARI MEI OGOS DISEMBER
PEMBAYARAN

(Bayaran Cagaran -150.00)

40.00 160.00 745.00 190.00 1,135.00 140.00 (150.00) 1,125.00

+ ABB TAHUN KEWANGAN - MEMBAYAR CAGARAN
PERBELANJAAN

3.4
PEMBAYARAN

CONTOH KERTAS KERJA PEMBAYARAN DAN PERBELANJAAN
PERUNTUKAN BULAN YURAN KHAS RM K.UJIAN RM MSS RM KANTIN RM PELBAGAI RM JUMLAH RM

JANUARI MEI OGOS DISEMBER JUMLAH PEMBAYARAN BAKI 31/12/ JUMLAH BESAR PELARASAN JUMLAH PEMBAYARAN
1. ABB Tahun Lalu (dibayar tahun semasa) [-] 2. ABB Tahun Kewangan [+] 3. Membayar Balik Wang Pertaruhan [-] 4. Pembayaran Cagaran ( spt. Cagaran telefon) [-] 5. Amaun-amaun Kontra [-] 11. Pembatalan Cek [-]

900.00 200.00 525.00 230.00 1855.00 3115.00 4970.00

300.00

150.00

40.00 160.00 500.00 500.00 370.00 1370.00 1080.00 2450.00

1390.00 860.00 1790.00 790.00 4830.00 8260.00 13090.00

20.00

745.00 190.00

320.00 550.00 870.00

150.00 50.00 200.00

1135.00 3465.00 4600.00

1855.00

320.00 (300.00)

150.00

1135.00

1370.00

4830.00 (300.00)

50.00

140.00 (500.00) (150.00)

190.00 (500.00) (150.00) (400.00) (200.00)

(200.00) (200.00)

(200.00)

JUMLAH PERBELANJAAN

1455.00

20.00

1125.00

870.00

3470.00

3.4

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
PENDAPATAN YURANKHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PERBELANJAAN
LEBIHAN PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN

NOTA

TAHUN

TAHUN

2007 2,620.00 520.00 3,350.00 550.00 7,040.00 1455.00 20.00 1,125.00 870.00 3,470.00 3,570.00

2006 2,400.00 400.00 3,250.00 700.00 6,750.00 300.00 270.00 2,800.00 1,030.00 4,400.00 2,350.00

PENYATA KETIGA

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

3.5

Kunci Kira-kira KiraDEFINISI

Penyata kedudukan kewangan sesebuah sekolah pada satu tempoh kewangan. Penyata menunjukkan jumlah Aset, Liabiliti dan Baki KWT pada 31 Disember tahun yang dilapor.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.5

Kunci Kira-kira
Tiga Bahagian: 

 

Aset Liabiliti Kumpulan Wang Terkumpul
(KWT)

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
FORMAT
Kunci Kira-kira Seperti Pada 31 Disember 2006 ASET
Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: NOTA Tahun Tahun 2006 2005

KUMPULAN WANG TERKUMPUL
Baki Pada 1 Januari Kelebihan/Kekurangan Baki Pada 31/12

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira ASET
Segala hak atau kepunyaan sekolah. Contoh: Wang dalam bank Wang dalam tangan Akaun Belum Terima Bayaran Terdahulu Simpanan Tetap Cagaran Stem

3.0

PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira Aset Semasa / Liabiliti Semasa
1/1/2007
ASET SEMASA BAKI TAMBAHAN KURANGAN

31/12/2007 8260.00

Baki wang di bank Akaun Belum Terima Wang Dlm Tangan (PWR) Bayaran Terdahulu Cagaran
JUMLAH ASET SEMASA

4400.00 250.00 100.00 210.00 (250.00)

210.00 100.00

250.00 5000.00

150.00 360.00 (250.00)

400.00 8970.00

TANGGUNGAN

Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu

450.00 500.00 700.00

190.00 600.00 1260.00

(450.00) (500.00) (700.00)

190.00 600.00 1260.00

JUMLAH TANGGUNGAN

1650.00

2050.00

(1650.00)

2050.00

JUMLAH BERSIH

3350.00

(1690.00)

1400.00

6920.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira ASET
Baki Wang Di dalam Bank Baki di Buku Tunai pada 31 Disember (Penerimaan tolak Pembayaran)

ASET: Baki Wang Di Dalam Bank

««««sambungan

Penyata Penerimaan dan Pembayaran
TAHUN PENERIMAAN BAKI WANG DI BANK PADA 1 JANUARI YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENERIMAAN PEMBAYARAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN MSS KANTIN PELBAGAI JUMLAH PEMBAYARAN BAKI WANG DI BANK PADA 31 DISEMBER TAHUN

2007 4,400.00 3,170.00 570.00 200.00 3,600.00 1,150.00 13,090.00 1855.00 320.00 150.00 1,135.00 1,370.00 4,830.00 8,260.00

2006 1,200.00 2,000.00 470.00 3,500.00 800.00 7,970.00 300.00 270.00 2,800.00 200.00 3,570.00 4,400.00

ASET: Baki Wang Di Dalam Bank

«««..sambungan

3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
ASET Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember 1,000.00 2,350.00 3,350.00 NOTA Tahun 2007

Baki Wang Di Dalam Bank

8,260.00

Tahun 2006 4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira ASET AKAUN BELUM TERIMA (ABT)
Wang yang belum diterima daripada pihak lain selepas tahun kewangan ditutup pada 31 Disember tahun berkenaan.
(Perbezaan antara jumlah yang sepatut diterima dengan jumlah yang sebenar diterima)

ASET: Akaun Belum Terima

«««««..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira KiraPergerakan Akaun Belum Terima
PERKARA PERUNTUKAN BAKI 1/1/2007 PERGERAKAN KURANG TAMBAH BAKI 31/12/2007

1.KANTIN

Ahmad Cat 250.00 (250.00) 2.YURAN KHAS YURAN 180.00 YURAN 30.00 3.K. UJIAN

180.00 30.00

250.00 (250.00)

210.00

210.00

1. Rujuk nota akaun ABT dan buku tunai bhgn terimaan bulan Jan 2 & 3. Rujuk soalan Maklumat Tambahan No.1

ASET: Akaun Belum Terima

««««««««sambungan Tahun 2007 Tahun 2006 4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

3.5

KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
ASET Baki Wang Di Dalam Bank NOTA

Akaun Belum Terima
Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan Baki Pada 31 Disember

8,260.00 210.00

450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

1,000.00 2,350.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira ASET Wang Dalam Tangan
Wang yang telah dikutip dan belum diambil kira ke dalam akaun bank pada 31 Disember.
(Dalam konteks akaun sekolah merupakan baki wang PWR dan setem)

ASET: Wang Dalam Tangan

««««««««sambungan

PANJAR WANG RUNCIT
SURAT AKUAN PANJAR WANG RUNCIT DALAM TANGAN SEPERTI PADA 31/12/2007
Amaun yang telah diluluskan oleh Ketua PTJ «««. Kelulusan Tambahan\Kelulusan Baru*Thn Semasa « Peruntukan « Amaun Urusniaga PWR diberhentikan «««««.« Peruntukan « Jumlah Wang di tangan pada 31/12/2007 ««««««
100.00 100.00

RM
100.00

ASET: Wang Dalam Tangan

«..sambungan

3.5 KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima NOTA Tahun 2007 Tahun 2006 4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

Wang Dalam Tangan
Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember

8,260.00 210.00 100.00

450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

1,000.00 2,350.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
ASET

Cagaran
Wang yang dibayar oleh pihak sekolah kepada pihak yang memberikan perkhidmatan. Wang ini boleh dituntut selepas tamat perkhidmatan (Bukan Perbelanjaan). Contoh: Cagaran telefon, air dan elektrik.

ASET: Cagaran

«..sambungan

Pergerakan Cagaran
WANG CAGARAN ( WANG MILIK SEKOLAH DIAMANAHKAN KEPADA INST. LAIN) BIL PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI 1/1 TAHUN SEMASA TAMBAH KURANG BAKI 31/12

1 2 3

Kantin Jabatan Bekalan Air

80.00

80.00 170.00 150.00 150.00

Kantin Tenaga Nasional Bhd 170.00 Kantin Syt. Telekom M¶sia
JUMLAH

250.00 150.00

400.00

WANG PERTARUHAN ( WANG INST. LAIN DIAMANAHKAN KEPADA SEKOLAH ) BIL PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI 1/1 TAHUN SEMASA TAMBAH KURANG BAKI 31/12

JUMLAH

ASET: Cagaran

«..sambungan

3.5

KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan NOTA Tahun 2007 Tahun 2006

Cagaran
Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANGTERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember

8,260.00 210.00 100.00 400.00 8,970.00

4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

1,000.00 2,350.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira LIABILITI 
Jumlah hutang yang perlu dijelaskan. Wujud kerana bekalan / perkhidmatan telah diterima tetapi bayaran belum dijelaskan. Contoh: Akaun belum Bayar, Wang Pertaruhan, dan Terimaan Terdahulu.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira Akaun Belum Bayar (ABB) Segala hutang yang masih belum dibayar kepada pihak yang berkenaan sehingga akhir tahun kewangan pada 31 Disember tahun berkenaan.

LIABILITI

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
Liabiliti: Akaun Belum Bayar
PERKARA PERUNTUKAN NAMA
NO. INV

BAKI TARIKH 1/1 KURANG

PERGERAKAN TAMBAH H.KIRA

BAKI 31/12

1.K.Ujian Syt. Ujian 2.Y.Khas Syt. Sukan 3.Kantin Syt. Cermat 4.MSS JPN

300.00 (300.00) 150.00 140.00 50.00 (150.00) 140.00 50.00

JUMLAH

450.00 (300.00) 190.00 (150.00)

190.00

1. Rujuk Nota Akaun iaitu Nota 6 Akaun Belum Bayar dan buku tunai Bhgn Bayaran bulan Jan 07 2. Rujuk soalan dlm Maklumat Tambahan No.2 3. Rujuk soalan dlm Maklumat Tambahan No.4 4. Rujuk soalan dlm Maklumat Tambahan No.5

LIABILITI: Akaun Belum Bayar

«..sambungan

3.5

KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI NOTA Tahun 2006

(3) (4) (5)

8,260.00 210.00 100.00 400.00 8,970.00

Tahun 2007 4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00 450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

Akaun Belum Bayar
Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh:

(6) (7) (8)

190.00

KUMPULAN WANG TERKUMPUL (9)

Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember

1,000.00 2,350.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
LIABILITI

Amaun Kontra (Akaun Belum Bayar)
Maksudnya : Penerimaan/bayaran bagi pihak ketiga. Contoh : Yuran MSSM/MSSD, Insuran Takaful, Yuran Peperiksaan Bukan hak sekolah

LIABILITI: Akaun Belum Bayar

«««««««sambungan

3.5 Kunci Kira-kira

Amaun Kontra

Pelajar menyerah wang kepada pihak sekolah

Sekolah membuat bayaran kepada pihak berkenaan sebanyak jumlah yang diterima

LIABILITI: Akaun Belum Bayar

«««««««sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
Akaun Belum Bayar (Amaun Kontra)
TERIMAAN BIL PERUNTUKAN BUTIRAN SEBENAR DITERIMA
1 2 Yuran Khas MSS

BEZA (ABT)

BAYARAN SEBENAR DIBAYAR

BEZA (ABB)

JPN JPN

200.00 200.00

200.00 200.00

200.00 200.00

200.00 150.00 50.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
LIABILITI

Pertaruhan 
Wang yang diterima oleh pihak
sekolah sebagai pegangan dan dikembalikan kepada pembayar selepas perkhidmatan sempurna diterima. Contoh : Pertaruhan kantin (Bukan Pendapatan)

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«««««..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira

Liabiliti: Pertaruhan
Wang Pertaruhan (Wang institusi lain diamanahkan kepada sekolah) BIL. PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI 1/1 (RM) 500.00 600.00 500.00 600.00 (500.00) TAHUN SEMASA TAMBAH KURANG (500.00) 600.00 BAKI 31/ (RM)12

1 2

Pelbagai Pelbagai

Syed Ahmad Caterer Syarikat Umat

600.00

1. Rujuk Nota Akaun iaitu Nota 7 Pertaruhan dan buku tunai Bhg Bayaran bulan Mei 07 Pulangan Pertaruhan 2. Rujuk Buku Tunai Bahagian Terimaan bulan Mei 07 Pertaruhan

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «««««.sambungan

3.5

KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
NOTA Tahun 2006 Tahun 2007 4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

ASET

LIABILITI

Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar

(4) (3) (5)

8,260.00 210.00 100.00 400.00 8,970.00 190.00 600.00

Pertaruhan
Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh:

(6) (7) (8)

450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

KUMPULAN WANG TERKUMPUL (9)

Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember

1,000.00 2,350.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
LIABILITI

Terimaan Terdahulu 
Terimaan yang sepatutnya diterima bagi tahun berikutnya tetapi telah diterima pada tahun yang dilaporkan. Contoh: Bayaran-bayaran lain yang diterima pada tahun semasa untuk tahun berikutnya.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira
Liabiliti: Terimaan Terdahulu
TERIMAAN TERDAHULU BIL PERUNTUKAN BUTIRAN BAKI 1/1 TERIMAAN TAHUN HADAPAN SEMASA

Baki 31/12

1 2 3 4

Yuran Khas K.Ujian Yuran Khas K.Ujian

600.00 100.00 1080.00 180.00

600.00 100.00
1080.00

180.00

Jumlah

700.00

1260.00

700.00 1260.00

1&2 Rujuk nota akaun iaitu Nota 8 Terimaan Terdahulu 3&4 Rujuk buku tunai Bahagian Terimaan bulan Dis 07 Terimaan Terdahulu

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «««.sambungan

3.5

KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
NOTA Tahun 2006 Tahun 2007 4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

LIABILITI

ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan

(4) (3) (5)

8,260.00 210.00 100.00 400.00 8,970.00 190.00 600.00 1,260.00 2,050.00 6,920.00

Terimaan Terdahulu
Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh:

(6) (7) (8)

450.00 500.00 700.00 1,650.00 3,350.00

KUMPULAN WANG TERKUMPUL (9)

Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember

1,000.00 2,350.00 3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5 Kunci Kira-kira Kumpulan Wang Terkumpul (KWT) 
Merupakan kelebihan atau kekurangan pendapatan atas perbelanjaan yang berlaku semenjak akaun sekolah bermula hingga ke tahun semasa. Jumlah perbezaan antara pendapatan dengan perbelanjaan terkumpul bagi tiaptiap butiran dari tarikh permulaan sekolah beroperasi sehingga 31 Disember tahun semasa.

Kumpulan Wang Terkumpul

««««««.sambungan

Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan
NOTA PENDAPATAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PENDAPATAN PERBELANJAAN YURAN KHAS KERTAS UJIAN KANTIN PELBAGAI JUMLAH PERBELANJAAN LEBIHAN/(KURANGAN) PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN TAHUN

2007 2,620.00 520.00 3,350.00 550.00 7,040.00 1,455.00 20.00 1,125.00 870.00 3,470.00 3,570.00 3,570.00 1,165.00 500.00 2,225.00 (320.00)

LEBIHAN/ (KURANGAN)

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5

Kunci Kira-kira

Kumpulan Wang Terkumpul
PERUNTUKAN BAKI 1/1/2007 PELARASAN KELEBIHAN (KEKURANGAN) BAKI 31/12/2007

Yuran Khas Kertas Ujian Kantin Pelbagai

1,050.00
(100.00)

1,165.00 500.00 2,225.00
(320.00)

2,215.00 400.00 3,825.00 480.00

1,600.00 800.00

JUMLAH

3,350.00

3,570.00

6,920.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.5

KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2007
ASET Baki Wang Di Dalam Bank Akaun Belum Terima Wang Dalam Tangan Cagaran Jumlah Aset Tolak: LIABILITI Akaun Belum Bayar Pertaruhan Terimaan Terdahulu Jumlah Liabiliti Aset/(Liabiliti) Bersih Dibiayai Oleh: KUMPULAN WANG TERKUMPUL Baki Pada 1 Januari Lebihan/(Kurangan) Baki Pada 31 Disember NOTA Tahun 2007 Tahun 2006

8,260.00 210.00 100.00 400.00 8,970.00 190.00 600.00 1,260.00

4,400.00 250.00 100.00 250.00 5,000.00

450.00 500.00 700.00

2,050.00 1,650.00 6,920.00 3,350.00 3,350.00 3,570.00 6,920.00
1,000.00 2,350.00

3,350.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH Makluman

Peruntukan PCG Boleh Dibelanjakan 
Peruntukan PCG yang diterima oleh sekolahhendaklah dibelanjakan pada tahun semasa Tidak melebihi 10% daripada jumlah asal PCG yang diterima dalam tahun berkenaan yang dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.
Rujukan SPK Bil.5 Tahun 2002 (5.2) berkuatkuasa 16 Feb 2002

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

Penyata yang telah diselesaikan: 1. 2. 3. 4. Penyata Penerimaan dan Pembayaran. Pembayaran. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. Perbelanjaan. Kunci Kira-Kira. Kira-Kira. Nota akaun dan penyata lain berkaitan

PENYATA KEEMPAT

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

3.6(a)

NotaNota-Nota Kepada Akaun Definisi Sebahagian daripada akaun yang perlu dibaca bersama Penyata Kewangan Tahunan Sekolah

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.6(a)

NOTANOTA-NOTA KEPADA AKAUN

Tujuan Nota

1. Membantu memahami kandungan Penyata Kewangan. 2. Menerangkan jumlah dalam KKK & Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan. 3. Memperincikan butiran peruntukan dalam Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan yang memerlukan Akaun Subsidiari. 4. Memperincikan amaun dalam KKK.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.6(a)

NOTANOTA-NOTA KEPADA AKAUN

Kandungan Nota

(1) Dasar Perakaunan (a) Asas Perakaunan Akaun ini disediakan mengikut konvensyen kos sejarah. (b) Pendapatan dan Perbelanjaan Pendapatan dan perbelanjaan diperakaunkan menurut konsep akru.

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.6(a)

NOTANOTA-NOTA KEPADA AKAUN

Kandungan Nota

Kos sejarah Ambil kira kos asal iaitu kos mula-mula dibeli / diterima Bukan kos semasa (dikira susut nilai)

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.6(a) Kandungan Nota

NOTANOTA-NOTA KEPADA AKAUN

Konsep akru.
Segala penerimaan yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima (ABT) Segala bayaran yang sepatutnya dibayar tetapi masih belum dibayar (ABB) Segala penerimaan yang tidak patut diterima tetapi telah diterima (Terimaan Terdahulu) Segala pembayaran yang tidak patut dibayar tetapi telah dibayar (Bayaran Terdahulu)
Perlu diambil kira pada akhir tahun

Tidak perlu tunjuk dalam PPP

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.6(a)

Nota-Nota Kepada Akaun

(1) DASAR PERAKAUNAN (a) Asas Perakaunan Akaun ini telah disediakan mengikut konvensyen kos sejarah. (b) Pendapatan dan Perbelanjaan Pendapatan dan Perbelanjaan diperakaunkan menurut konsep akru. (2) PERKARA-PERKARA LAIN -(3) AKAUN BELUM TERIMA Pelajar Pelajar (4) WANG DI TANGAN Panjar Wang Runcit Y.Khas K.Ujian 180.00 30.00 210.00 100.00 100.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun
(5) CAGARAN
Jabatan Bekalan Air Tenaga Nasional Bhd Syt. Telekom M¶sia Kantin Kantin Kantin

RM
80.00 170.00 150.00 400.00

(6) AKAUN BELUM BAYAR
JPN Syarikat Cermat Kantin MSS

RM
140.00 50.00 190.00

(7) PERTARUHAN
Syarikat Umat Pelbagai

RM
600.00 600.00

(8) TERIMAAN TERDAHULU
Yuran (2008) Yuran (2008) Y. Khas K.Ujian

RM
1,080.00 180.00 1,260.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun
(9) KUMPULAN WANG TERKUMPUL
KW TERKUMPUL Baki Pada 01/01/2007 RM Pelarasan Kelebihan Baki Pada Kekurangan 31/12/2007 RM RM

Yuran Khas Kertas Ujian Kantin Pelbagai Jumlah

1,050.00 (100.00) 1,600.00 800.00 3,350.00

1,165.00 500.00 2,225.00 (320.00) 3,570.00

2,215.00 400.00 3,825.00 480.00 6,920.00
RM

(10) PENDAPATAN : PELBAGAI

Derma

550.00 550.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH «..sambungan

3.6(a) Nota-Nota Kepada Akaun
(11) PERBELANJAAN : PELBAGAI
RM

Derma

870.00

870.00

3.0

PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

«..sambungan

3.6(b) Penyata Lain Penyata Penyesuaian Bank Pada 31.12.2007
KUMPULAN WANG SUWA Baki wang seperti di penyata bank pada 31.12.07 RM8,555.00

Tolak 1. Bayaran di Buku Tunai yang tiada dalam Penyata Bank (a) Cek-cek yang belum ditunaikan No. Cek/Butiran Amaun Tarikh 410079 70.00 410077 150.00 2. Kredit di Penyata Bank tiada dalam Buku Tunai (a) Faedah Bank 75.00

(220.00) 75.00

Baki wang seperti di buku tunai pada 31.12.07

RM8,260.00

3.0 PENYEDIAAN PENYATA KEWANGAN TAHUNAN SEKOLAH

3.7

4.0 RUMUSAN 

Rekod asas hendaklah disediakan. Urusniaga direkodkan dengan segera Penyata akaun disediakan selepas sahaja tahun kewangan berakhir 31 Disember