Anda di halaman 1dari 2

Kertas kerja Sambutan hari guru Dan kakitangan SMKPS ANJURAN KELAB GURU SMKPS TARIKHISNIN17 MEI 2010

Peringkat sekolah tahun 2010


1 . 0 P E N G E N A L A N Hari Guru disambut pada tarikh 16 Mei saban tahun bagi mengenang jasa danpengorbanan guru-guru di Malaysia dalam mendidik anak bangsa. Dengan pengorbanan yangtidak berbelah bagi, maka lahirlah warga negara yang berjaya dalam hidup dan seterusnyamampu membangunkan negara Malaysia yang berjaya. Ini bertepatan dengan tema Hari Gurupada tahun ini iaitu Guru Pembina Negara Bangsa. Kerjaya suci dan murni seorang gurusememangnya tiada tandingan dan tidak dapat dijual beli dengan apa jua sekali pun. Di dalamagama Islam sendiri seorang guru itu adalah berada di kedudukan yang tinggi dan utamaselepas kedua ibu bapa.Bagi meraikan dan membalas jasa guru-guru yang tercinta, Gabungan Badan Disiplin danPengawas, Pengawas Pusat Sumber Sekolah, Kelab Pembimbing rakan sebaya(PRS),PengawasSPBT, dibantu oleh Kelab Guru SMKPS turut tidak ketinggalan untuk mengadakan sambutan HariGuru peringkat sekolah 2 . 0 M A T L A M A T Matlamat utama Sambutan Hari Guru peringkat sekolah 2010 adalah untuk meraikan danmembalas jasa guru-guru SAMHSB di samping dapat mengeratkan hubungan silaturahim diantara guru-guru dan pelajar-pelajar. 3 . 0 O B J E K T I F 3. 1 M er a i ka n g u r u - g ur u S M K P S s e mp e n a s a m b u t a n H a r i G u r u p a da 1 6 M ei 3. 2 M e n g e na n g d a n me m b a l a s ja s a g u r u - gu r u ya n g m e n c u r a h ka n b a k t i me n d i d i kpelajar-pelajar SMKPS3. 3 M e m u p u k p e r a s a a n p er p a du a n i k h t i s a s da n mu hi b a h di a nt a r a gu r u. 3. 4 M e n g er a t ka n da n mer a p a t k a n hu b u n ga n s i l a t ur r a hi n a nt a r a gu r u da n p e l a j a r SMKPS3. 5M e w u j u d ka n s i ka p k e r j a s a ma a nt a r a gu r u d e n ga n p el a j a r 4 . 0 T E M A GURU PEMBINA NEGARA BANGSA 5.0TARIKH / HARI / MASA / TEMPAT T a r i k h : - 1 7 M E I 2 0 1 0 H a r i : I S N I N

M a s a : - 7 . 3 0 p g - 1 2 . 1 5 Dat ar an Perhi mp un an , SMK P S

t / h a r i Tempat:-

6 0 A N J U R A N Gabungan Badan Disiplin dan Pengawas, Pengawas Pusat Sumber Sekolah, KelabPembimbing rakan sebaya(PRS),Pengawas SPBT, dibantu oleh Kelab Guru SMKPS 7 0 J A W A T A N K U A S A P E L A K S A N A

Pengerusi Timb. Pengerusi

: Tn.Hj Pi Remli b. Che Ishak ~ Pengetua : En. Harun b. Abd Rahman (PKP) :Tn. Hj. Isamudin Ismail (PK HEM) :Tn. Hj. Nik Zainal b Nik Sulaiman (PK KO)

Naib pengerusibersama : En. Ismail Jusoh (GK Bahasa) : En. Suhaimi Awang (GK Sains Sosial) : Tn Hj. Ibrahim Isa (GK Sains Matematik) : Pn. Hjh. Kizarti Zali (GK Teknik dan Vokasional) Penyelaras &Penasihat : En. Rokman Yusoff : Cik Norhasimah Abd Rahman Pengarah Program : Pn Siti Norhaslida Mat Hassan Pen. PengarahProgram : Pn.Noratul Mastura Che Daud Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Pen. Bendahari Ahli Jawatankuasa Unit PersiapanPelancaran Majlis di dataran perhimpunan 1 . E n . R o z e d i n b . A l i ( k ) 2 . E n . M o h d R a d z u a n b . M a t Jusoh3 . P n . Nor Ismi yati bt. I smai l4 . P n . R o h a n a b t H a m i d 5 . D i b a n t u o l e h p e n g a w a s sekolah-memastikan dataran perhimpunanbersih, dansempurna bersesuaian dengan majlis-kerusi disusun kemas dan teraturbesesuaian dengan kehendak majlismemastikan kerusi mencukupi untuksemua tetamu-menyusun atur peralatan mengikutkesesuaianmajlis : Pn.Alimah Ali : Pn. Muniyati Muhammad : Pn. Syarliza Mohamamd : En. Suhailan Umat