Anda di halaman 1dari 6

LAM-PT15-01

Borang Kerja Kursus dan Peperiksaan (BKKP) IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) KURIKULUM MATEMATIK Kod Mata Pelajaran : MTE 3102
Jenis Kursus : Mata Pelajaran : KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PPG KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN NOV 2011 Program Pensiswazahan Guru (Ambilan Jun 2011) SEMESTER PERTAMA Angka Giliran ujian ujian 2 jian3 1 u ujian4 KK+PP 20% 20% 30% 30% 100 Gred Catatan Jam Kredit =

Bil

Opsyen

Nama

No. KP

TANDATANGAN PENSYARAH

TANDATANGAN KETUA JABATAN

LAM-PT15-01
Mata Pelajaran : KURIKULUM MATEMATIK
Analisis Markah KERJA KURSUS sahaja Gred Jumlah Peratus Min Markah F ### ### ### #NAME? #NAME? Sisihan Piawai ### Min Gred ### D ### D+ ### C### ### C ### C+ ### B### B ### B+ ### A### A ### ### A+

KOD: MTE 3102

Analisis Markah PEPERIKSAAN sahaja Gred Jumlah Peratus Min Markah F ### ### ### Sisihan Piawai ### Min Gred ### #NAME? D ### D+ ### C### ### C ### C+ ### B### B ### B+ ### A### A ### ### A+

Analisis Markah Peperiksaan dan Markah Kerja Kursus Gred Jumlah Peratus Min Markah F ### ### ### #NAME? 19 Sisihan Piawai ### Min Gred ### Analisis Kaum dan Jantina Dalam BKKP Jantina Lelaki ### Perempuan ## # D ### D+ ### C### ### C ### C+ ### B### B ### B+ ### A### A ### ### A+

Analisis Markah Kerja Kursus sahaja Calon Lulus Gagal Jum Bil #NAME? #NAME? #NAME? % ### ### ###

Bumi Cina India Lain


### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Jumlah ###

Analisis Markah Peperiksaan sahaja Analisis Kaum dan Jantina Yang Hadir Calon Lulus Gagal Jum Bil #NAME? #NAME? #NAME? % ### ### ### Jantina Lelaki ### Perempuan ## #

Bumi Cina India Lain


### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

Jumlah ###
Analisis Markah Peperiksaan dan Markah Kerja Kursus Calon Lulus Gagal Jum Bil #NAME? #NAME? #NAME? % ### ### ###

TANDATANGAN PENSYARAH

TANDATANGAN KETUA JABATAN

LAM-PT15-01
MATAPELAJARAN: KOD: PEPERIKSAAN: KURIKULUM MATEMATIK MTE 3102 PEPERIKSAAN NOV 2011

Kerja Kursus

Kerja Kursus Gred A+ A AB+ B BC+ C CD+ D Jum #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? % #NAME? #NAME? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

180 160 140 120 100 80 60 40 20 A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Gred

Bil

F Jumlah Peperiksaan

Peperiksaan
Gred A+ A Jum #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? % #NAME? #NAME? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100

180 160 140 120 100

AB+ B BC+ C CD+ D F

Bil

80 60 40 20 A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Gred

Jumlah

Kerja Kursus dan Peperiksaan Gred A+ A AB+ B BC+ C CD+ D F Jumlah Jum #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? % #NAME? #NAME? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 84.2 104

Peperiksaan dan Kerja Kursus

140 120 100 80

Bil

60 40 20 A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D F Gred

TANDATANGAN PENSYARAH

TANDATANGAN KETUA JABATAN

LAM-PT15-01
Markah -100 -20 20 30 40 50 55 60 65 70 75 80 90 Gred D F D D+ CC C+ BB B+ AA A+ Mata Gred 1.00 0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 3.00 3.33 3.67 4.00 4.00

0 20 30 40 50 55 60 65 70 75 80 90

F D D+ CC C+ BB B+ AA A+

0.67 1.00 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67 3.00 3.33 3.67 4.00 4.00

GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS LULUS

TANDATANGAN PENSYARAH

TANDATANGAN KETUA JABATAN

LAM-PT15-01
KP(BPG)9022/3/74/( ) BORANG A4 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG )

LAPORAN KETUA JABATAN


IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka Kursus Peperiksaan Semester : : : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) PEPERIKSAAN NOV 2011 SEMESTER PERTAMA KURIKULUM MATEMATIK Ambilan No Kod : (Ambilan Jun 2011) : MTE 3102

Mata Pelajaran :

PERATUS, MIN dan SISIHAN PIAWAI diisikan dalam 2 titik perpuluhan (A) Maklumat Calon: (a)Bilangan Calon Berdaftar Untuk Peperiksaan (b)Bilangan Calon Hadir Peperiksaan (c)Bilangan Calon Tidak Hadir Peperiksaan : : : #NAME? #NAME? #NAME?

(B) Analisis Keputusan Kerja Kursus Sahaja (berdasarkan markah penuh 100%) Analisis Mengikut Gred / Skala:
GRED JUMLAH F ### ### ### D ### 0.00 D+ ### 0.00 ### C### C ### C+ ### B### B ### B+ ### A### A #NAME? 100.00 A+ JUMLAH

PERATUS ###

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

MIN :

#NAME?

SISIHAN PIAWAI : #NAME?

C) Analisis Keputusan Peperiksaan Sahaja (berdasarkan markah penuh 100%) Analisis Mengikut Gred / Skala:
GRED JUMLAH F ### ### ### D ### 0.00 D+ ### 0.00 ### C### C ### C+ ### B### B ### B+ ### A### A #NAME? 98.75 A+ JUMLAH

PERATUS ###

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

MIN :

#NAME?

SISIHAN PIAWAI : #NAME?

TANDATANGAN PENSYARAH

TANDATANGAN KETUA JABATAN

LAM-PT15-01
BORANG A4 PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU ( PPG ) D) Analisis Keputusan Kerja Kursus dan Peperiksaan Sahaja (berdasarkan markah penuh 100%) Analisis Mengikut Gred / Skala:
GRED JUMLAH F ### ### ### D ### 0.00 D+ ### 0.00 ### C### C ### C+ ### B### B ### B+ ### A### A #NAME? 103.13 A+ JUMLAH

PERATUS ###

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

MIN :

#NAME?

SISIHAN PIAWAI : #NAME?

Ulasan Ringkas Mengenai: 1. Kerja Kursus / Taksiran dan Hasil Kerja Calon.

2. Kertas soalan peperiksaan, jawapan calon dan Peraturan Memberi Markah (PMM).

.. T. Tangan Penyelaras Mata Pelajaran Nama:

T. Tangan Ketua Jabatan / Unit Nama: Cop:

Tarikh:

Tarikh:

TANDATANGAN PENSYARAH

TANDATANGAN KETUA JABATAN