I. Tauhid 1. Puji aya sabaraha hiji sebutan ? 2. Contoan puji Alloh ka makhluq? 3.

Saha anu nyaratkeun kudu apal kana dalil tafsili ? 4. Kumaha qo¶idahna bahwa ngucapkeun Syahadat eta pikeun sahna iman ? wanutqu bisyahadataeni¶tubiro lisihatil imani miman qodaro 5. Lamun hukum Akal jeung hukum Adat pagedrug mana anu kudu di benerkeun ? hukum akal II. Fiqih 01. Saha jenengan asli imam Syapi¶i ? abu abdilah muhammad bin idris bin abas bin utsman binsyafii 02. Contoan hukum maca Bismillah anu makruh ? 03. Saha anu dimaksud ku µAlii ? bani hasyim jeung bani muthalib 04. Sabaraha hiji malaikat anu nanggeuy Aryas ayeuna jeung nalika datang Qiyamah ? ayeuna 4 nalika kiayamah jadi 8 05. Naon anu dingaranan cai thohur ? cai anu teu katibaan najis jeung perkara anu suci bari ancur III. Nahwu & shorof 01. Tulis patokan ilmu nahwu ? ilmin biushulin yu¶rofu bihi ahwalu awakhiril kalimi i¶roban ao mabniyan 02. Naon tsamrohna ngaji ilmu nahwu ? atakhuruju anilkhathai lisani walisti¶anatu ala fhami kalamillah wakalami rosulilah 03. Kumaha nisbatna saalim jeung shoheh ?kulu saalimin shohihun walaesa kulu shaahihin saliman 04. Contoan lapad anu termasuk ? masjid dibaca masjad 05. Pi¶il mudore anu kumaha anu hukuman mu¶rob ? anu can kantelan ku nun taukid mubasyir jeung nun jama muanats IV. Tajwid 01. Kumaha patokan ilmu tajwid ceuk istilah ?iilmun yubhasu fihi an mkharijil khurufi wasifatiha 02. Naon patokan pardhu kipayah ? huwa maa idza faalal ba¶du saqothol haroju µanil baaqi 03. Contoan idghom mutaqoribain ? 04. Idghom naon anu hukum nga idgomkeun nana wajib ?idghom mtamatsilain 05. Contoan ikhpa sapawi ? V. Khulasoh 01. 02. 03. 04. 05. Dina yuswa sabaraha tahun sayid Abdulloh pupus ? 18 tahun Dimana urang qurais ngepung ka nabi jeng ahli baitna ? di Tanah Syiib Sabaraha jumlah muslimin anu hijrah ka Habsi anu kadua ? Saha wae jalma anu sok ngalongokan nabi sareng Abu bakar waktos di guha tsur ? Sabaraha wengi lamina kang jeng nabi tumetep di Quba ? 3 dinten

VI. Tasyrifan 01. Naon kagunaaan nana isim alat jeung isim makan ? parabot migawe jeung tempat migawe 02. Aya sabaraha bab sadayana sulasi majid ? 12 bab 03. Contoan qiyasan domir muttasil ? 04. Segat naon anu nuduhkeun kana waktu migawe ? isim zaman 05. Kumaha hukumna pi¶il mudore lamun ka asupan amil jawazim ? jazem VII. Umum 1. 2. 3. 4. 5. Terjemahkeun kana bahasa sunda anu bener ³ketika saya berangkat ke sekolah ayah sedang mandi´!! waktos abdi mios ka sakola pun bapa nuju siram Contoan dua gambaran penulisan huruf kapital! Saha ngaran jalma anu nyodoran susu jeung ruhak ka Nabi Musa waktos Nabi Musa alit keneh? Ramses Tataan jenengan lengkapna seksi kebersihan!! Dede supriadin agus salim Saha ngaran jalma anu disalib ngagantian Nabi Isa? Yudas iskariot

Umum 1. Naon ngaran domir munpasil ? wahua aladzi yubtadau bihi. Kata naon anu kudu di mimitian ku huruf kapital tina kalimat ³Allah swt.. Tajwid 1.. I¶rob naon bae anu aya dina kalimat ? Rofa jeung jeer Naon sababna piil ghoer muta¶adi sok di sebut bina lajim ? liluzumihi alal faili. Saha anu dibawa ku urang qurais waktu menghadap ka Abu Tholib anu katilu kali ? VI. Sebutkeun qoidah ikhpa ? V. Dimana kanjeng Nabi Musa ngawitan nampi wahyu? Di Gununng tursina 3. 3. Naon anu dingaranan wujud idopi ? 2. Sebut tilu diantarana kamaslahatan hukum Syara ? Kumaha ta¶rif hukum Syara ? itsbatu amrin liamrin au nafyuhu anhu biwasitoti wad¶il wadi¶i Wahua khitobullah almutaalaqu biafalil mikalafina bitholabi awil ibahti awil wad¶i lahuma Ari qidam kabagi sabaraha ? Sebutan ? 6. Tauhid 1.. menjadikan Nabi Muhammad saw.. 3. Kumaha ngahukuman urang qurais dina masalah jalma anu berhaq nyimpen hajar aswad ? di pasrahkeun ka jalma anu pangheulana asup ka masjidil harom 3. Naon bahasa lemes meuli keur ka sorangan jeung keur ka batur? Ka ssorangan meser kabatur ngagaleuh 5. Tasyrifan & Qiyasan 1. Naon patokan pardhu kipayah ? 2. ?? Nabi Muhammad 4. Sebutan sadayana pembacaan bismillah antara 2 suroh anu di menangkeun ? 4.. Kumaha hukumna make barang anu di sipuh ku emas atawa perak ? haram lamun teu aya madhorot 4.. Asup waktu jeung tuluy tuluy pikeun nu langgeung hadas mangrupakeun syarat naon ? wudu 3.. Fiqih 1. Contoan idghom nun paeh mayunan lam dina 2 kalimah ? 5. sebagai pemimpin para nabi dan para rosul´. Naon bahasa µarabna ³ kalawan mukakeun saenyana´ ? fathan 4. 3. Naon nu ngajadi syarat dina sulasi mujarod bab 3 ? 2. Naon qoidahna pangna lam pi¶il dina qiyasan pi¶il madi anu geus katerapan domir mutaharik marpu kudu di sukunkeun ? VII. Kumaha cara ngamutaadikeun piil majada alassalasah ?terapan ku haraf jar Maksudan bet # ? sakabeh dhomir hukumna mabni jeung ari lafad dhomir anu jeer eta seperti anu nasab. 5. Tulis qoidah hukum ngaji Alqur¶an kudu make tajwid ? wal akhdu.I.. Sebutan syarat istinja ? 5. Saha anu ngabangkan ka Nabi dina waktos Nabi ngagero kaum di bukit shofa ? abu lahab 5. 2. Sebutkeun dua jenengan wali songo! . 4.. Sabaraha taun kanjeng nabi musa ngangon domba nu nabi syu¶eb? 10 taun 2. 4..Nahwu & Shorof 1. 5. Menang atawa henteu ngosor sholat lamun lumakuna arek bisnis ? naon alasanna? III. Tulis patokan pi¶il ?wahua kalimatun dalat ala ma¶na fi nafsiha.. Saha anu ngahukuman kana cukupna nganyahokeun dalil ijmali ? jumhur ulama II.. Khulasoh 1. Sabaraha anu ngawajibkeun kana adus ? Sebutan !6 2. Dina yuswa sabaraha tahun kangjeng Nabi di anggkat janten Nabi sareng Rosul ? 40 4. 5.. Sabaraha tahun siti Khodijah berjuang sasarengan jeng kangjeng Nabi ? 25 tahun 2. IV. Contoan bina muta¶adi sulasi mujarod bab ka 4 ? alima zedun al masalata 3..

Sabaraha hji pembagian jama taksir ? Sebutan !6 2.. Maksudan materi lapadz ? jalma hirup teu wajib adus kecuali lamin junub atawa ngajuru 4. Naon ngaran sareat ceuk Syara ? 5. 2. Sabaraha jumlahna urang nasroni najron anu sumping ka Nabi ? 4. Khulasoh 1. 5. Kumaha aturan nana lamun pakumpul antara alam karim jeung alam laqob ? alam laqob kudu paneuri IV. Tulis qoidah ikhpa ? 2. Kumaha syaratna lam juhud beramal saperti amil nawasib anu sejena ? kapiheulaan ku lafad kana anu dinafikeun ku ma. iya jeung alif? Sebutan ! 3. Isim pail tina isim mujarod kalobaan nana netepan kana wajan naon ?faailun 5. Tajwid 1. Sabaraha tahun lamina Nabi da¶wah secara sasamaran ?3 tahun 3.I. 4. Tulis dalil Naqlina hukum Adat sok dipake dasar hukum Syara ? walaa tulqu. Umum 1. Aya sabaraha sarat wudhu ? Sebut 3 diantarana ! 3. Naon anu dingaranan ku getih hed ? 2. Tulis dalil naqli sipat Qidam ? huwal awwalu wal-aakhiru. Tasyrifan & Qiyasan 1. Suku Sunda 5. Saha istri Nabi anu masih keneh gadis ? siti aisyah 5. gering caina dipikabutuh ku hayawan anu di mulyakeun ku syara 5. Ya sabaraha sababna tayamum ? Sebutan!3: euweuh cai. Nahwu & Shorof 1. Tauhid 1. Suroh naon anu lungsur ka Nabi waktos Nabi ngawitan da¶wah sasamaran ?suroh asyu¶aro 2. Ikhpa kabagi sabaraha bagian ? Sebutan ? Gambaran kumaha idzhar syapawi anu kudu di bangetkeun ? dimana-mana nyahareufan haraf wau atawa fa Naon anu dingaranan Gunnah ? Contoan 2 macam Gunnah ? V.... Naon ngaran kerajaan islam pertama di Indonesia? Samudra fasai . 4. Naon binana sulasi majid warna ka 1 bab ka 2 ? 3. Balikan deui atawa ulah lamun jalma sholat henteu nutupan orat karena apes ? ulah III... Naon sababna tahun ka sapuluh dingaranan µamul huzni ? VI. VII. Saha putra Nabi Nuh anu cilaka? Kan¶an 2. Tulis qoidah anu nyebutkeun³perkara anu di dago ku perkara anu wajib maka hukumna wajib Ma yatawaqofu alaihil wajiib fahua wajibun II. Tulis patokan piil mudore ditilik tina segi lapadz !ma kaana fi awalihi ihda zawaidil arba¶i 4. 3... Kumaha bahasa µarabna ³ geus nulakan ki jaed kana panto µ ? golaqo zedun al baba 4. Sundakeun ³ Dagu adik saya lonjong´!! 4. Fiqih 1. Naon anu dingaranan baqo nisbi ? 3.. Maksudan materi lapad´ ³ ? kanyahokeun ku anjeun saenyana fiil mudore sok katerapan ku ma jeung la nafi kalawan teu ngarobah kan tungtungna fiil mudore 5. Timana Allah ngaluarkeun cai nalika nyiksa kaum Nabi Nuh? Tina hawu paranti nyieun roti 3. Aya sabaraha syarat asmaul khomsah di i¶roban ku wau. Naon ciri sulasi majid warna ka 1 bab ka 1 ? 2. Contoan huruf kapital anu ngamimitian kalimat anu nuduhkeun hiji lembaga atawa ngaran suku!Menteri Agama ..

Bet alpiahan jama¶na tina isim maushul lafad alladzi Sebutkeun mu¶jizat anu dipasihkeun ka nabi soleh kalayan lengkep! Sebutan pembagian ciri fiil! Tataan syarat ma¶rifat! Saha jenengan aki nabi ti jihat ibuna? Soroh naon anu ngajelaskeun pengangkatan nabi janten seorang rosul! Tataan huruf ikhfa syafawi! Naon pengertian pancakakai? Anak bapa ka anak lanceuk bapa bahsana naon? Sah atawa henteu lamun jalma apes maca fatihah digandtian ku 7 ayat suroh anu sejen? .