DONGENG TANGKUBAN PARAHU Aya hiji putri raja di tatar Sunda nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina

nu ngaranna Dayang Sumbi, tapi hanjakal manehna diasingkeun ka leuweung alatan nandang panyakit nu teu cageurcageur, nu dianggap bisa ngabalukarkeun boborna wibawa jeung komara sang Raja. Dina sajeroning pangasingan, pikeun ngaleungitkeun kakesel, nya sapopoena sok ngadon ninun di saung ranggonna Hiji mangsa keur anteng ninun, taropong paragi ngasupkeun benang kana rentangan anyaman benang murag ka handapeun saung. Kulantaran keur kagok digawe tambah hoream turun ti saung, Dayang Sumbi ngucap ka sing saha bae nu daek mangnyokotkeun jeung nganteurkeun eta alat ka manehna, lamun awewe rek dijadikeun dulur, mun lalaki rek dijadikeun salaki.. Nya harita aya anjing jalu nu ngaran si Tumang nyokot eta alat jeung nganteurkeun ka Dayang Sumbi. Barang mireungeuh yen nu nganteurkeun taropong teh mangrupa anjing jalu atuh kacida ngagebegna ku alatan geus ragrag ucap nu keur elmu sunda mah ucap teh sarua jeung sumpah nu teu meunang dibolaykeun. Bari ngaheruk ku lantaran geus sumpah tea, nya kapaksa Dayang Sumbi kudu ngalakonan kawin jeung anjing nu ngaran si Tumang, nepi ka boga budak lalaki nu kacida kasepna nu dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang ti orok nepi ka mangkat baleg, salawasna diasuh jeung diaping ku Si Tumang, kamana Sangkuriang lumampah didinya si Tumang ngintil marengan. Hiji mangsa Dayang Sumbi hayangeun pisan jantung mencek, mani asa geus aya dina lentah, nya gancang nitah Sangkuriang sangkan moro mencek jeung kudu kabawa jantungna. Tapi dadak dumadakan harita nepi ka sapoe jeput teu panggih jeung sato naon-naon, sedeng waktu geus nyerelek maju ka burit. Sangkuriang bingung ku lantaran can hasil nedunan kahayang nu jadi indung, Sangkuriang sieun nu jadi indungna bendu mun mulang teu mawa hasil. Barang ret ka si Tumang nya timbul akalna, terus si Tumang dipanah jeung dicokot jantungna, terus dibawa jeung dipasrahkeun ka indungna. Ku Dayang Sumbi ditarima terus diasakan. Dina sajeroning masak Dayang Sumbi ras inget ka si Tumang, anu saterusna ditanyakeun ka Sangkuriang kamana si Tumang. Barang ditanya kitu Sangkuriang ngabetem teu ngajawab, tapi sanggeus disedek, ahirna Sangkuriang wakca balaka, yen anu eukeur dipasak ku Dayang Sumbi teh eta jajantungna si Tumang. Atuh dadak sakala Dayang Sumbi ambek kacida sabab si Tumang the bapana Sangkuriang, bakat ku ambek sinduk batok nu keur dipake masak harita ditakolkeun kana sirah Sangkuriang nepi ka baloboran getih nu ngabalukarkeun sirahna pitak jeung terus diusir. Sangkuriang minggat teu puguh arah tujuan kalunta-lunta asup leuweung kaluar leuweung naek gunung-turun gunung, asup guha kaluar guha, nya bari ngelmu sakapan-paran. Gancangna carita liwat welasan taun Sangkuriang tumuwuh jadi jajaka nu gagah kasep tur luhung ku elmu, jembar ku pangabisa. Kersaning nu Maha Kawasa, hiji mangsa panggih jeung Dayang Sumbi nu sacara lahir wujudna teu robah lir parawan welasan taun geulis kabina-bina lir widadari ti kahiyangan, lantaran ngagem elmu awet jaya. Duanana padapada teu wawuh pangrasana karek tepung munggaran harita. Barang paamprok timbul tatali asih, pada-pada mentangkeun jamparing asih geugeut layeut lir gula jeung peueut teu bisa dipisahkeun, nya terus patali jangji rek hirup babarengan ngawangun rumahtangga ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak Hiji mangsa Dayang Sumbi keur anteng nyiaran buuk Sangkuriang, katenjo aya pitak dina sirah Sangkuriang, harita Dayang Sumbi ngagebeg sabab ras inget ka nu jadi anakna waktu keur leutik ditakol ku sinduk persis palebah eta pitak. Nya gancang tatalepa tumanya ka Sangkuriang nalungtik sajarahna eta pitak. Sanggeus dicaritakeun nu sabenerna atuh kacida reuwasna horeng eta Sangkuriang teh anakna nu geus heubeul diteangan dianti-anti hayang kapanggih deui, atuh gancang ku Dayang Sumbi dibejer-beaskeun yen sabenerna manehna teh

Mireungeuh kahayang Sangkuriang kitu. Dayang Sumbi terus ngajebejerbeaskeun ceuk paribasa nepi ka beak dengkak ngajelaskeun sangkan nu jadi anak sadar jeung narima kana kanyataan nu tumiba. tapi Sangkuriang tetep teu percaya jeung keukeuh maksa pikeun ngawujudkeun tali rarabi rumahtangga. gura-giru Dayang Sumbi ngerahkeun masyarakat di wewengkon eta sangkan ngebeberkeun jeung ngelebetkeun boeh rarang nu didamaran ku obor nu nimbulkeun pantulan cahaya katingalina mangrupa balebat tanda peuting rek ganti beurang. Guriang Tujuh nu keur ngangsitkeun pagawean kacida reuwaseun. Dayang Sumbi ngaheruk buntu laku beakeun jalan pikeun nyingkahan. nya prak migawe naon nu dipikahayang Dayang Sumbi. Teu kungsi sapeuting eta pagaweaan ampir anggeus. atuh nempo kaayaan kitu Dayang Sumbi kacida reuwasna. kalayan gancang guragiru ngumpulkeun madia baladna bangsa lelembut nu katelah Guriang Tujuh. sedengkeun tumpukan dahan.indungna kalayan menta ka Sangkuriang sangkan pamaksudan hayang hirup laki-rabi jeung manehna dibolaykeun. Ngarasa ditipu Sangkuriang kacida ambekna. Sangeus nampa pituduh. parahu nu can rengse terus ditalapung nya ragrag jadi Gunung Tangkuban parahu. Ngadenge caritaan Dayang Sumbi kitu Sangkuriang teu percaya. rerenteng jeung daun kai ngajadi Gunung Burangrang. Sangkuriang nyanggupan. nu balukarna naon nu jadi sarat ti Dayang Sumbi teu bias direngsekeun ku Sangkuriang. sakadar alesan pikeun ngabolaykeun jangji pasini. . atuh gancang kalabur ngalaleungit deui teu sanggup neruskeun sabab sieun kabeurangan. malahan jadi ngabuburu sagala hayang harita keneh dilaksanakeun. alesanana teu mungkin wujud nu jadi indung bisa leuwih ngora tibatan dirina. kitu oge ibu-ibu jeung para wanoja dikeprik dimana-mana sangkan gancang babarengan narutu lisung tutunggulan. tunggul-tunggul sesa nuar kai pikeun nyieun parahu robah ngajadi Gunung Bukittunggul. sabab sieun ku dosa. hayam jago jadi reang pating kongkorongok. Sangkuriang boga anggapan yen caritaan kitu teh. harita timbul akal sangkan tali rarabi bisa dibatalkeun ku jalan nyanggupan pikeun kawin tapi aya sarat. sabab teu mungkin anak kawin ka indung. Ku ayana cahaya jeung lisung tutunggulan. Dayang Sumbi terus sidakep situhu tunggal mujasmedi. jumerit menta pituduh Nu Kawasa sangkan Sangkuriang teu bias nganggeuskeun pagaweanana. nu ceuk pikirna pamohalan eta sarat bisa katedunan ku Sangkuriang. nyaeta Sangkuriang dina jero sapeuting kudu bisa ngabendung nyieun talaga gede jeung parahu pikeun lalayaran madukeun kaasih. Mireungeuh kajadian kitu. pangpang.

Ku lantaran kitu. Hal ieu ngandung harti oge yen dina mangsa pamarentahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521). Naha anjeunna teh saukur mitos atawa legenda nu aya dina hasanah budaya masyarakat Sunda atawa hiji tokoh sajarah nu enya-enya kungsi aya di kieuna? Salaku tokoh legendaris. eta katerangan teh jadi ciciren yen nalika eta sajarah ditulis. (2) raja pamungkas ti Pajajaran. Kelompok kadua. jeung Sri Baduga Maharaja minangka raja Sunda. ngaran Siliwangi geus jadi tokoh sastra. Kitu deui numutkeun naskah Bujangga Manik nu nyebutkeun yen Siliwangi (nu ditulisna Silih Wangi) teh ngaran tokoh nu diabadikeun dina ngaran pamandian atawa sumur Jalatunda di daerah Kabupaten Brebes Jawa Tengah ayeuna. Mun kawenehan. roh Prabu Siliwangi sok datang magrupa maung lodaya. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi the: (1) raja Pamungkas ti Pajajaran. nyaritakeun Prabu Siliwangi (1) minangka tokoh anu agung tur linuhung. Siliwangi teh ngarupakeun raja agung ti Pajajaran. tokoh sasakala. 1981). Numutkeun juru pantun nu aya di Bogor dina tahun 1986. Sakali deui. saukur ngahiang. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. jeung adil. Babad Cirebon. Upama nu dicaritakeun dina eta eusi carita pantun sarua jeung eusi carita pantun Siliwangi nu disebut dina Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Numutkeun Noorduyn (1982). mangrupa babad. jeung Cariosan Prabu Siliwangi. ngaleungit raga badagna. Ari rohna tetep hirup ngageugeuh di tatar Sunda. wawacan. Numutkeun data sekunder nu aya. Dina catetan sajarah anu mangrupa naskah oge ngaran Prabu Siliwangi minangka raja Sunda teh teu kungsi kasebut. putra raja ti prameswari. roh Prabu Siliwangi masih nyerangkeun bari ngaping ngajaring ti kaanggangan bok bisi urang Sunda meunang pangrobeda. jeung tokoh sajarah. hartina dina taun 1518 ngaran Siliwangi salaku raja Pajajaran geus jadi tokoh sastra. Prabu Siliwangi dianggap tokoh nu asalna ti kulawarga karaton. Ajeunna raja pamungkas di Pajajaran nu pinunjul. jeung pahlawan dina alam kabudayaan. Rahyang Niskala Wastukancana. bisa dicindekkeun yen tokoh Prabu Siliwangi teh teh lain tokoh sajarah tapi ukur tokoh nu hirup dina alam ciciptaan urang Sunda. atawa folklore.Carita Anggalarang. Silih Wangi teh geus jadi tokoh sajarah anu kacida populerna. nu kasebut teh ukur Prabu Raja Wastu. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. Dina kelompok ieu Siliwangi (4) dicaritakeun ngahiang pikeun nyingkahan pangajak jeung pamaksa sangkan ngagem Islam ti putrana anu kaceluk Kean Santang. . leber wawanen. nyaeta: Babad Siliwangi. nyaeta: Carita Purwaka Caruban Nagari. Anjeunna (2) dicaturkeun jadi raja anu hengker. Babad Pajajaran. mitologis. carita ngeunaan Prabu Siliwangi teh bisa dijieun tilu kelompok. Prabu Siliwangi dicaturkeun jadi raja nu sakti nepi ka teu bisa paeh. Kulantaran kitu. gede pisan panasaran pikeun ngajawab pertanyaan ngeunaan saha anu saenyana ari Prabu Siliwangi teh. perlu diyakinkeun yen eta kayakinan urang Sunda teh estu ngan numutkeun sumber sajarah anu sekunder. Dina kelompok ieu teu dicaritakeun yen Siliwangi teh (2) mangrupa raja Pajajaran anu munggaran atawa nu pamungkas tapi ukur dicaritakeun yen anjeunna teh (3) boga luluhur jeung boga turunan. Kelompok katilu. Nepi ka kiwari. kasep. Dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian nu disusun tahun 1518 disebutkeun yen Siliwangi teh mangrupa judul carita pantun (Aca & Saleh Danasasmita. wijaksana. Rahyang Ningratkancana. jeung Wawacan Walangsungsang. Sumber sekunder nu kaasup kelompok ieu nyaeta Babad Godog sareng Wawacan Perbu Kean Santang. (3) nagarana dicangking ku anak incuna.Prabu Siliwangi Dina sababarah prasasti. gede kawani. (3) nagarana ancur burakrakan. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi teh: (1) luluhurna Syarif Hidayat atawa Sunan Gunung Jati. nu umumna aya di daerah Cirebon. Kelompok kahiji. Dina sajarah primer anu mangrupa prasasti jeung naskah kontemporer mah ngaran Prabu Siliwangi teh teu kungsi pisan disebut.

Cenah. Curug Puntang di gulampeng kaler Gunung Malabar di Bandung kidul. leuweung. prasasti batu tulis di Bogor. kayakinan kana ayana Prabu Siliwangi teh nepi ka kiwari tetep hirup dina alam pikiran masyarakat Sunda. cenah. jeung sajabana. . benteng pertahanan. prasasti. jeung rea-rea deui. nepi ka dina mangsa ngadegkeun divisi tentara di Jawa Barat dingaranan Divisi Siliwangi kalayan make lambang hulu maung lodaya. nalika nyurup kitu Siliwangi Prabu Siliwangi mere wangsit. Leuweung Sancang di Garut. pituduh. Titingalna aya anu mangrupa watu gigilang nu sok disarebut oge pangcalikan atawa batu singgasana. ngawawadian. Ku kuat-kuatna kayakinan kana ayana jeung kasaktianana. curug. Urang Sunda percaya yen teu saeutik tempat di tatar Sunda nu dipercaya mangrupa tapak lacak Prabu Siliwangi. sirah cai. ngagedur sumangetna dina enggoning bebela ka nagarana. Loba keneh jalma nu percaya yen roh Prabu Siliwangi teh masih keneh bisa diamat tur nyurup kana awak jala kiwari. pengkuh. tempat ngahiang. Eta tempat teh dianggap tempat panganjrekan. mere wejangan. Biasana. kuburan. tempat nu kungsi didatangan. kuburan tempat ngahiang di Gunung Gede di Bogor jeung Sukabumi. arca batu. ngelingan sangkan sakabeh seuweu siwi Siliwangi hirup bener cageur bageur. nyurupna teh ka jala anu neyebut-nyebut ngaran Siliwangi. Nu dipalar sangkan para prajuritna boga rasa percaya diri. jeung Sumur Jalatunda di Brebes. leuwi sipatahunan. Di sagedengeun ti eta aya oge nu mangrupa urut karaton.Sanajan taya pisan bukti sajarah nu nguatkeunana.

Kesultanan Cirebon sarta Banten. Mangka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dina ngawanohkeun Islam. grebeg maulud. Manéhna lahir kira-kira warsih 1450 Masehi. manéhna boga pola anu sarua kalayan mentor sakaligus sahabat deukeutna. Pangeran Tuban atawa Raden Abdurrahman. Manéhna ogé milih kasenian sarta kabudayaan minangka sarana pikeun berdakwah. Kebumen. Paham kaagamaanana condong "sufistik berbasis salaf" -lain sufi panteistik (pemujaan sapanon). Manéhna ngagunakeun seni ukir. Arya Wilatikta kira-kira geus ngagem Islam. ku sorangan kabiasaan lila leungit. Sunan Kalijaga berkeyakinan lamun Islam geus dipahaman. Ngaran leutik Sunan Kalijaga nyaéta Raden Said. Manéhna pohara toleran dina budaya lokal. gamelan. Golongan Jawa mengaitkannya kalayan kesukaan wali ieu pikeun berendam ('kungkum') di walungan (kali) atawa "jaga kali". Ronggolawe. sarta Pajang (ayeuna Kotagede . Tihang "tatal" (pecahan kai) anu mangrupa salah sahiji ti tihang utama masjid nyaéta kreasi Sunan Kalijaga. Mangsa éta. Manéhna ogé ngabogaan sajumlah ngaran panggero kawas Lokajaya. Sunan Bonang. Dina dakwah. alun-alun jeung dua caringin sarta masjid diyakini minangka karya Sunan Kalijaga. Manéhna boga pamadegan yén masarakat baris menjauh lamun diserang pendiriannya. Layang Kalimasada. Manéhna milu ogé ngararancang pangwangunan Masjid Agung Cirebon sarta Masjid Agung Demak. Mangka maranéhanana kudu dideukeutan sacara bertahap: nuturkeun bari mangaruhan. Mangsa hirup Sunan Kalijaga kira-kira ngahontal leuwih ti 100 warsih. . Lanskap puseur dayeuh mangrupa Kraton. Kalolobaan adipati di Jawa memeluk Islam ngaliwatan Sunan Kalijaga.Sunan Kalijaga Manéhna "wali" anu ngaranna panglobana disebut masarakat Jawa. Sunan Kalijaga memang kungsi cicing di Cirebon sarta soméah pageuh jeung Sunan Gunung Jati. sarta seni sora suluk minangka sarana dakwah. Kesultanan Demak.Aya ruparupa vérsi ngait asal-usul ngaran Kalijaga anu disandangnya. Di antarana nyaéta Adipati Pandanaran. Adipati Tuban -turunan ti inohong pemberontak Majapahit. Banyumas. Manéhna panyipta Baju takwa. lakon wayang Petruk Jadi Raja. Kartasura.Yogya). wayang. Padika dakwah kasebut pohara efektif. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -kidul Demak. Tapi aya anu nyebutkeun istilah éta asalna ti basa Arab "qadli dzaqa" anu nunjuk statusna minangka "penghulu suci" kesultanan. perayaan sekatenan. Masarakat Cirebon boga pamadegan yén ngaran éta asalna ti dusun Kalijaga di Cirebon. Syekh Malaya. Ku kituna manéhna ngalaman mangsa ahir kakawasaan Majapahit (lekasan 1478). komo ogé Karajaan Pajang anu lahir dina 1546 sarta mimiti kehadiran Karajaan Mataram dihandap lulugu Panembahan Senopati. Bapana nyaéta Arya Wilatikta.

(Babad Cirebon Naskah Klayan hal. Diantarana nyaéta yén manéhna kungsi ngalaman lalampahan spiritual kawas Isra' Mi'raj.xxii). Sunan Gunung Jati nyaéta hiji-hijina "wali songo" anu mingpin pamaréntahan. Kakawasaan éta dibikeunana ka Pangeran Pasarean. Dina umur 89 warsih. Sunan Gunung Jati wafat dina umur 120 warsih. Pucuk Umum. Manéhna sempet ngalalana ka sagala rupa nagara. kira-kira 15 kilométer saméméh dayeuh Cirebon ti arah kulon. Pangawasa satempat. Sunan Gunung Jati ogé ngalakonan ekspedisi ka Banten. Sunan Gunung Jati atawa Syarif Hidayatullah kira-kira lahir kira-kira warsih 1448 M. Ku kituna. Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati mundur ti jabatanna pikeun ngan ngaleukeunan dakwah. manéhna ngagem kecenderungan Wétan Tengah anu lugas. Sunan Gunung Jati ngamangpaatkeun pangaruhna minangka putra Raja Pajajaran pikeun nyebarkeun Islam ti basisir Cirebon ka pedalaman Pasundan atawa Parahiangan. mikeun sukarela pangawasaan wewengkon Banten kasebut anu saterusna jadi cikal bakal Kesultanan Banten. papanggih Nabi Khidir. Indungna nyaéta Nyai Rara Santang. tuluy papanggih Rasulullah SAW.Sunan Gunungjati Loba carita teu asup uteuk anu dikaitkeun jeung Sunan Gunung Jati. Manéhna dimakamkan di wewengkon Gunung Sembung. di Cirebon (tiheula Carbon). Sedengkeun bapana nyaéta Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. putri ti raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Dina warsih 1568 M. Babarengan putrana. Syarif Hidayatullah neuleuman élmu ageman saprak umurna 14 warsih ti para ajengan Mesir. Tapi manéhna ogé ngadeukeutan rahayat kalayan ngawangun infrastruktur mangrupa jalan-jalan anu nyambungkeun antar wewengkon. sarta luhur restu golongan ajengan séjén. Kabéh éta ngan mengisyaratkan kekaguman masarakat mangsa éta dina Sunan Gunung Jati. pembesar Mesir turunan Bani Hasyim ti Paléstina. Nyusul nangtungna Kesultanan Bintoro Demak. sarta narima wasiat Nabi Sulaeman. Gunung Jati. Dina berdakwah. manéhna ngadegkeun Kasultanan Cirebon anu ogé dipikawanoh minangka Kasultanan Pakungwati. .

Saterusna anjeunna diajar ageman Islam dina Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. tapi walaupuan sakumna élmu kedigjayaan anu anjeunna piboga dipaké pikeun nyabut tngkat kasebut. Jeung élmu ´napak sancang´na (bisa leumpang di luhur cai) anjeunna nepi ka di wewengkon arab sarta papanggih jeung kolot di sisi basisir. alatan Nyai Subang Larang pamajikan Prabu Siliwangi. sarta indit ka taneuh suci pikeun ngalakonan haji sakaligus memperdalam élmu ageman Islam babarengan adina nyaéta Nyai Rara Santang. tetep waé iteuk henteu bisa dicokot. pikeun memeluk ageman Islam. nepi ka pamustunganana kaluar getih ti pori-pori leungeun beuki santang. nepi ka hiji wayah anjeunna ngajak bapana nyaéta Prabu Siliwangi pikeun memeluk ageman Islam. Ti kajadian kasebut Beuki Santang kakara nyadar yén kolot anu papanggih kalayanana nyaéta jelema anu ditéangna. dina lalampahan ka imah. kolot kasebut nyaéta Syaidina Ali bin Lebu Thalib ra.Prabu Kian Santang Prabu Beuki Santang atawa Pangeran Walangsungsang atawa Sunan Rohmat atawa Sunan Godog atawa Ki Samadullah atawa Abdullah Iman atawa Pangeran Cakrabuana atawa Hurang Sasakan atawa Sri Mangana atawa Gagak Lumayung atawa Maulana Ifdil Hanafi atawa Haji Tan Eng Hoat dilahirkan kira-kira warsih 1423 M mangrupa anak kahiji ti tilu duduluran nyaéta Nyai Rara Santang atawa Nyai Hajjah Syarifah Mudhaim lahir kira-kira warsih 1426 M sarta Raja Sangara lahir kira-kira warsih 1428 M.. sarta singget carita maranéhanana papanggih sarta berkenalan ku kituna kolot kasebut ngajak anjeunna ka imahna sarta kolot kasebut jangji baris mempertemukan jeung jelema sakti anu ditéangna. iteuk kolot kasebut tertancap dikeusik. alatan anjeunna nyaéta incu ti Syekh Quro ti karawang. Dina carita séjén ogé aya anu nyebutkeun yén anjeunna memeluk Islam dibai¶at langsung ku Rasulullah SAW. Dina Babad Godog diceritakan yén Beuki Santang ngora waktu éta téh saurang anu pohara sakti. tapi ayah anjeunna Prabu Siliwangi tacan dibikeun hidayah ku Alloh SWT. Jiwa ngorana anu bergelora mawa anjeunna ngalalana néangan jelema anu sanggup ngéléhkeun anjeunna nepi ka anjeunna bisa nempo getihna sorangan. Sanggeus balik ka taneuh Jawa. Ibunda Beuki santang Sorangan nyaéta saurang muslimah. tapi sajarah hirup anjeunna anu pangkacelukna utamana ku golongan masarakat Jawa Kulon nyaéta mimiti mula anjeunna memeluk ageman Islam. ayah ti indungna nyaéta Nyai Subang Larang. sarta kolot kasebut ménta bantuan Beuki Santang pikeun mengambilkannya. pamustunganana anjeunna ogé insyaf luhur kesombongannya sarta memeluk ageman Islam. Sajarah hirup Prabu Beuki Santang ogé diwangun ti sawatara vérsi. Ti hasil perkawinan antara Prabu Siliwangi sarta Nyai Subang Larang atawa Nyai Subang Karancang. Nepi ka terjadilah hiji kajadian anu kaceluk ogé caritana digolongan masarakat Jawa Kulon nyaéta carita diudag-udagna Prabu Siliwangi ku Beuki Santang sarta dina prosés pengejaran éta unggal ngagunakeun élmu ´nurus bumi´ nyaéta lumpat dihandap taneuh. nepi ka-nepi ka anjeunna henteu kungsi nempo getihna sorangan. Nepi ka di hiji . tapi cacak ogé Prabu Siliwangi geus nyadar yén ageman Islam nyaéta ageman anu bener.. nepi ka dina hiji waktu anjeunna ngadéngé yén di wewengkon arab aya saurang anu pohara sakti mandra guna. Wallahualam« Dumasar asal séjén di ceritakan ogé yén anjeunna geus memeluk ageman Islam saprak leutik/lahir. kadua carita kasebut lamun dirunut dumasar période wayah anjeunna di lahirkan jeung période Rasulullah sarta para Sahabat pohara terpaut laér périodena nyaéta kirakira kurang leuwih dalapan abad. anjeunna ngadegkeun karajaan Cirebon sarta nyebarkeun ageman Islam.

Astana anu aya ditempat séjén ngan mangrupa hiji simbol anu dijieun ku masarakat diwewengkon kasebut anu menunjukan yén anjeunna kungsi ka wewengkon kasebut (patilasan [sunda: urut singgah]). di wewengkon leuweung Sancang ± Garut ± Jawa Kulon. sarta disawatara tempat séjénna. Sarta pikeun astana pituin anjeunna euweuh anu tau pasti. Hal ieu sarua kawas astana-astana saurang nabi anu aya di sawatara tempat. hal ieu lah ngajadikeun astana anjeunna aya di mamana nyaéta diantarana di komplek pemakamam Gunung Jati ± Cirebon. . astana anu aya di komplek pemakaman kesultanan Cirebon anu aya di wewengkon Gunung Jati.leuweung di wewengkon Tasikmalaya Garut anu ngaranna leuweung Sancang maranéhanana papanggih sarta bertarung mengadu kesaktian. anu leuwih ngadeukeutan kebenaranan. Tapi Prabu Siliwangi éléh dina pertarungan kasebut sarta Prabu Siliwangi kalayan kebijaksanaanya mempersilahkan pamiluna pikeun nuturkeun ajaran Beuki Santang. di wewengkon Godog ± Garut ± Jawa Kulon. Perjalan panjang hirup Beuki Santang anu ngalalana antara wewengkon tatar Sunda sarta Cirebon. carita ieu termaktub dina Uga Wangsit Prabu Siliwangi. tapi lamun nuturkeun lalampahan sajarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful