DONGENG TANGKUBAN PARAHU Aya hiji putri raja di tatar Sunda nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina

nu ngaranna Dayang Sumbi, tapi hanjakal manehna diasingkeun ka leuweung alatan nandang panyakit nu teu cageurcageur, nu dianggap bisa ngabalukarkeun boborna wibawa jeung komara sang Raja. Dina sajeroning pangasingan, pikeun ngaleungitkeun kakesel, nya sapopoena sok ngadon ninun di saung ranggonna Hiji mangsa keur anteng ninun, taropong paragi ngasupkeun benang kana rentangan anyaman benang murag ka handapeun saung. Kulantaran keur kagok digawe tambah hoream turun ti saung, Dayang Sumbi ngucap ka sing saha bae nu daek mangnyokotkeun jeung nganteurkeun eta alat ka manehna, lamun awewe rek dijadikeun dulur, mun lalaki rek dijadikeun salaki.. Nya harita aya anjing jalu nu ngaran si Tumang nyokot eta alat jeung nganteurkeun ka Dayang Sumbi. Barang mireungeuh yen nu nganteurkeun taropong teh mangrupa anjing jalu atuh kacida ngagebegna ku alatan geus ragrag ucap nu keur elmu sunda mah ucap teh sarua jeung sumpah nu teu meunang dibolaykeun. Bari ngaheruk ku lantaran geus sumpah tea, nya kapaksa Dayang Sumbi kudu ngalakonan kawin jeung anjing nu ngaran si Tumang, nepi ka boga budak lalaki nu kacida kasepna nu dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang ti orok nepi ka mangkat baleg, salawasna diasuh jeung diaping ku Si Tumang, kamana Sangkuriang lumampah didinya si Tumang ngintil marengan. Hiji mangsa Dayang Sumbi hayangeun pisan jantung mencek, mani asa geus aya dina lentah, nya gancang nitah Sangkuriang sangkan moro mencek jeung kudu kabawa jantungna. Tapi dadak dumadakan harita nepi ka sapoe jeput teu panggih jeung sato naon-naon, sedeng waktu geus nyerelek maju ka burit. Sangkuriang bingung ku lantaran can hasil nedunan kahayang nu jadi indung, Sangkuriang sieun nu jadi indungna bendu mun mulang teu mawa hasil. Barang ret ka si Tumang nya timbul akalna, terus si Tumang dipanah jeung dicokot jantungna, terus dibawa jeung dipasrahkeun ka indungna. Ku Dayang Sumbi ditarima terus diasakan. Dina sajeroning masak Dayang Sumbi ras inget ka si Tumang, anu saterusna ditanyakeun ka Sangkuriang kamana si Tumang. Barang ditanya kitu Sangkuriang ngabetem teu ngajawab, tapi sanggeus disedek, ahirna Sangkuriang wakca balaka, yen anu eukeur dipasak ku Dayang Sumbi teh eta jajantungna si Tumang. Atuh dadak sakala Dayang Sumbi ambek kacida sabab si Tumang the bapana Sangkuriang, bakat ku ambek sinduk batok nu keur dipake masak harita ditakolkeun kana sirah Sangkuriang nepi ka baloboran getih nu ngabalukarkeun sirahna pitak jeung terus diusir. Sangkuriang minggat teu puguh arah tujuan kalunta-lunta asup leuweung kaluar leuweung naek gunung-turun gunung, asup guha kaluar guha, nya bari ngelmu sakapan-paran. Gancangna carita liwat welasan taun Sangkuriang tumuwuh jadi jajaka nu gagah kasep tur luhung ku elmu, jembar ku pangabisa. Kersaning nu Maha Kawasa, hiji mangsa panggih jeung Dayang Sumbi nu sacara lahir wujudna teu robah lir parawan welasan taun geulis kabina-bina lir widadari ti kahiyangan, lantaran ngagem elmu awet jaya. Duanana padapada teu wawuh pangrasana karek tepung munggaran harita. Barang paamprok timbul tatali asih, pada-pada mentangkeun jamparing asih geugeut layeut lir gula jeung peueut teu bisa dipisahkeun, nya terus patali jangji rek hirup babarengan ngawangun rumahtangga ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak Hiji mangsa Dayang Sumbi keur anteng nyiaran buuk Sangkuriang, katenjo aya pitak dina sirah Sangkuriang, harita Dayang Sumbi ngagebeg sabab ras inget ka nu jadi anakna waktu keur leutik ditakol ku sinduk persis palebah eta pitak. Nya gancang tatalepa tumanya ka Sangkuriang nalungtik sajarahna eta pitak. Sanggeus dicaritakeun nu sabenerna atuh kacida reuwasna horeng eta Sangkuriang teh anakna nu geus heubeul diteangan dianti-anti hayang kapanggih deui, atuh gancang ku Dayang Sumbi dibejer-beaskeun yen sabenerna manehna teh

nu balukarna naon nu jadi sarat ti Dayang Sumbi teu bias direngsekeun ku Sangkuriang. gura-giru Dayang Sumbi ngerahkeun masyarakat di wewengkon eta sangkan ngebeberkeun jeung ngelebetkeun boeh rarang nu didamaran ku obor nu nimbulkeun pantulan cahaya katingalina mangrupa balebat tanda peuting rek ganti beurang. sedengkeun tumpukan dahan. nya prak migawe naon nu dipikahayang Dayang Sumbi. Ngarasa ditipu Sangkuriang kacida ambekna. parahu nu can rengse terus ditalapung nya ragrag jadi Gunung Tangkuban parahu. harita timbul akal sangkan tali rarabi bisa dibatalkeun ku jalan nyanggupan pikeun kawin tapi aya sarat. atuh gancang kalabur ngalaleungit deui teu sanggup neruskeun sabab sieun kabeurangan. alesanana teu mungkin wujud nu jadi indung bisa leuwih ngora tibatan dirina. kitu oge ibu-ibu jeung para wanoja dikeprik dimana-mana sangkan gancang babarengan narutu lisung tutunggulan. sakadar alesan pikeun ngabolaykeun jangji pasini. tapi Sangkuriang tetep teu percaya jeung keukeuh maksa pikeun ngawujudkeun tali rarabi rumahtangga. atuh nempo kaayaan kitu Dayang Sumbi kacida reuwasna.indungna kalayan menta ka Sangkuriang sangkan pamaksudan hayang hirup laki-rabi jeung manehna dibolaykeun. sabab teu mungkin anak kawin ka indung. Ngadenge caritaan Dayang Sumbi kitu Sangkuriang teu percaya. nyaeta Sangkuriang dina jero sapeuting kudu bisa ngabendung nyieun talaga gede jeung parahu pikeun lalayaran madukeun kaasih. Guriang Tujuh nu keur ngangsitkeun pagawean kacida reuwaseun. tunggul-tunggul sesa nuar kai pikeun nyieun parahu robah ngajadi Gunung Bukittunggul. Dayang Sumbi ngaheruk buntu laku beakeun jalan pikeun nyingkahan. rerenteng jeung daun kai ngajadi Gunung Burangrang. nu ceuk pikirna pamohalan eta sarat bisa katedunan ku Sangkuriang. Sangkuriang boga anggapan yen caritaan kitu teh. hayam jago jadi reang pating kongkorongok. kalayan gancang guragiru ngumpulkeun madia baladna bangsa lelembut nu katelah Guriang Tujuh. malahan jadi ngabuburu sagala hayang harita keneh dilaksanakeun. jumerit menta pituduh Nu Kawasa sangkan Sangkuriang teu bias nganggeuskeun pagaweanana. Mireungeuh kajadian kitu. Mireungeuh kahayang Sangkuriang kitu. Dayang Sumbi terus sidakep situhu tunggal mujasmedi. Sangeus nampa pituduh. Teu kungsi sapeuting eta pagaweaan ampir anggeus. pangpang. Ku ayana cahaya jeung lisung tutunggulan. Sangkuriang nyanggupan. . Dayang Sumbi terus ngajebejerbeaskeun ceuk paribasa nepi ka beak dengkak ngajelaskeun sangkan nu jadi anak sadar jeung narima kana kanyataan nu tumiba. sabab sieun ku dosa.

Dina sajarah primer anu mangrupa prasasti jeung naskah kontemporer mah ngaran Prabu Siliwangi teh teu kungsi pisan disebut. nu umumna aya di daerah Cirebon. leber wawanen. Nepi ka kiwari. Prabu Siliwangi dicaturkeun jadi raja nu sakti nepi ka teu bisa paeh. Numutkeun juru pantun nu aya di Bogor dina tahun 1986. wijaksana. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi teh: (1) luluhurna Syarif Hidayat atawa Sunan Gunung Jati. Kelompok katilu. jeung pahlawan dina alam kabudayaan. . roh Prabu Siliwangi masih nyerangkeun bari ngaping ngajaring ti kaanggangan bok bisi urang Sunda meunang pangrobeda. perlu diyakinkeun yen eta kayakinan urang Sunda teh estu ngan numutkeun sumber sajarah anu sekunder. Kelompok kadua. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi the: (1) raja Pamungkas ti Pajajaran. atawa folklore. Sakali deui. nyaeta: Babad Siliwangi. Sumber sekunder nu kaasup kelompok ieu nyaeta Babad Godog sareng Wawacan Perbu Kean Santang. Prabu Siliwangi dianggap tokoh nu asalna ti kulawarga karaton. wawacan. Mun kawenehan. jeung Sri Baduga Maharaja minangka raja Sunda. Dina catetan sajarah anu mangrupa naskah oge ngaran Prabu Siliwangi minangka raja Sunda teh teu kungsi kasebut. (2) raja pamungkas ti Pajajaran. gede pisan panasaran pikeun ngajawab pertanyaan ngeunaan saha anu saenyana ari Prabu Siliwangi teh. Rahyang Niskala Wastukancana.Prabu Siliwangi Dina sababarah prasasti. mitologis. ngaran Siliwangi geus jadi tokoh sastra. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. kasep. Rahyang Ningratkancana.Carita Anggalarang. jeung Cariosan Prabu Siliwangi. nu kasebut teh ukur Prabu Raja Wastu. Ajeunna raja pamungkas di Pajajaran nu pinunjul. Ari rohna tetep hirup ngageugeuh di tatar Sunda. Numutkeun data sekunder nu aya. Babad Cirebon. Upama nu dicaritakeun dina eta eusi carita pantun sarua jeung eusi carita pantun Siliwangi nu disebut dina Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Siliwangi teh ngarupakeun raja agung ti Pajajaran. (3) nagarana dicangking ku anak incuna. (3) nagarana ancur burakrakan. Kitu deui numutkeun naskah Bujangga Manik nu nyebutkeun yen Siliwangi (nu ditulisna Silih Wangi) teh ngaran tokoh nu diabadikeun dina ngaran pamandian atawa sumur Jalatunda di daerah Kabupaten Brebes Jawa Tengah ayeuna. Anjeunna (2) dicaturkeun jadi raja anu hengker. jeung tokoh sajarah. tokoh sasakala. Kelompok kahiji. Naha anjeunna teh saukur mitos atawa legenda nu aya dina hasanah budaya masyarakat Sunda atawa hiji tokoh sajarah nu enya-enya kungsi aya di kieuna? Salaku tokoh legendaris. carita ngeunaan Prabu Siliwangi teh bisa dijieun tilu kelompok. nyaeta: Carita Purwaka Caruban Nagari. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. Kulantaran kitu. mangrupa babad. roh Prabu Siliwangi sok datang magrupa maung lodaya. Babad Pajajaran. Hal ieu ngandung harti oge yen dina mangsa pamarentahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521). eta katerangan teh jadi ciciren yen nalika eta sajarah ditulis. hartina dina taun 1518 ngaran Siliwangi salaku raja Pajajaran geus jadi tokoh sastra. Silih Wangi teh geus jadi tokoh sajarah anu kacida populerna. gede kawani. saukur ngahiang. nyaritakeun Prabu Siliwangi (1) minangka tokoh anu agung tur linuhung. Dina kelompok ieu Siliwangi (4) dicaritakeun ngahiang pikeun nyingkahan pangajak jeung pamaksa sangkan ngagem Islam ti putrana anu kaceluk Kean Santang. Ku lantaran kitu. Dina kelompok ieu teu dicaritakeun yen Siliwangi teh (2) mangrupa raja Pajajaran anu munggaran atawa nu pamungkas tapi ukur dicaritakeun yen anjeunna teh (3) boga luluhur jeung boga turunan. 1981). Dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian nu disusun tahun 1518 disebutkeun yen Siliwangi teh mangrupa judul carita pantun (Aca & Saleh Danasasmita. jeung Wawacan Walangsungsang. ngaleungit raga badagna. bisa dicindekkeun yen tokoh Prabu Siliwangi teh teh lain tokoh sajarah tapi ukur tokoh nu hirup dina alam ciciptaan urang Sunda. Numutkeun Noorduyn (1982). putra raja ti prameswari. jeung adil.

kuburan tempat ngahiang di Gunung Gede di Bogor jeung Sukabumi. ngagedur sumangetna dina enggoning bebela ka nagarana. . Eta tempat teh dianggap tempat panganjrekan. prasasti batu tulis di Bogor. Urang Sunda percaya yen teu saeutik tempat di tatar Sunda nu dipercaya mangrupa tapak lacak Prabu Siliwangi. nyurupna teh ka jala anu neyebut-nyebut ngaran Siliwangi. Loba keneh jalma nu percaya yen roh Prabu Siliwangi teh masih keneh bisa diamat tur nyurup kana awak jala kiwari. jeung rea-rea deui. Nu dipalar sangkan para prajuritna boga rasa percaya diri. prasasti. benteng pertahanan. jeung Sumur Jalatunda di Brebes. ngelingan sangkan sakabeh seuweu siwi Siliwangi hirup bener cageur bageur. pengkuh. sirah cai. cenah. jeung sajabana. Di sagedengeun ti eta aya oge nu mangrupa urut karaton. Leuweung Sancang di Garut.Sanajan taya pisan bukti sajarah nu nguatkeunana. Curug Puntang di gulampeng kaler Gunung Malabar di Bandung kidul. mere wejangan. Cenah. leuwi sipatahunan. tempat ngahiang. leuweung. kayakinan kana ayana Prabu Siliwangi teh nepi ka kiwari tetep hirup dina alam pikiran masyarakat Sunda. pituduh. Titingalna aya anu mangrupa watu gigilang nu sok disarebut oge pangcalikan atawa batu singgasana. tempat nu kungsi didatangan. curug. Biasana. kuburan. nepi ka dina mangsa ngadegkeun divisi tentara di Jawa Barat dingaranan Divisi Siliwangi kalayan make lambang hulu maung lodaya. Ku kuat-kuatna kayakinan kana ayana jeung kasaktianana. arca batu. nalika nyurup kitu Siliwangi Prabu Siliwangi mere wangsit. ngawawadian.

Mangka maranéhanana kudu dideukeutan sacara bertahap: nuturkeun bari mangaruhan. ku sorangan kabiasaan lila leungit. Ku kituna manéhna ngalaman mangsa ahir kakawasaan Majapahit (lekasan 1478). Padika dakwah kasebut pohara efektif.Aya ruparupa vérsi ngait asal-usul ngaran Kalijaga anu disandangnya. Golongan Jawa mengaitkannya kalayan kesukaan wali ieu pikeun berendam ('kungkum') di walungan (kali) atawa "jaga kali". Sunan Bonang. Pangeran Tuban atawa Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga memang kungsi cicing di Cirebon sarta soméah pageuh jeung Sunan Gunung Jati. Bapana nyaéta Arya Wilatikta. manéhna boga pola anu sarua kalayan mentor sakaligus sahabat deukeutna. Dina dakwah. Ngaran leutik Sunan Kalijaga nyaéta Raden Said. Kartasura. sarta Pajang (ayeuna Kotagede . Kalolobaan adipati di Jawa memeluk Islam ngaliwatan Sunan Kalijaga. komo ogé Karajaan Pajang anu lahir dina 1546 sarta mimiti kehadiran Karajaan Mataram dihandap lulugu Panembahan Senopati. Manéhna ogé ngabogaan sajumlah ngaran panggero kawas Lokajaya. Di antarana nyaéta Adipati Pandanaran. Kesultanan Demak. Syekh Malaya. Banyumas. Ronggolawe. Paham kaagamaanana condong "sufistik berbasis salaf" -lain sufi panteistik (pemujaan sapanon). Mangka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dina ngawanohkeun Islam.Sunan Kalijaga Manéhna "wali" anu ngaranna panglobana disebut masarakat Jawa. grebeg maulud. Tapi aya anu nyebutkeun istilah éta asalna ti basa Arab "qadli dzaqa" anu nunjuk statusna minangka "penghulu suci" kesultanan. Arya Wilatikta kira-kira geus ngagem Islam. Kesultanan Cirebon sarta Banten. Lanskap puseur dayeuh mangrupa Kraton. Manéhna ogé milih kasenian sarta kabudayaan minangka sarana pikeun berdakwah. Manéhna pohara toleran dina budaya lokal. Mangsa éta. .Yogya). Sunan Kalijaga berkeyakinan lamun Islam geus dipahaman. Kebumen. Mangsa hirup Sunan Kalijaga kira-kira ngahontal leuwih ti 100 warsih. Masarakat Cirebon boga pamadegan yén ngaran éta asalna ti dusun Kalijaga di Cirebon. Tihang "tatal" (pecahan kai) anu mangrupa salah sahiji ti tihang utama masjid nyaéta kreasi Sunan Kalijaga. Manéhna milu ogé ngararancang pangwangunan Masjid Agung Cirebon sarta Masjid Agung Demak. lakon wayang Petruk Jadi Raja. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -kidul Demak. sarta seni sora suluk minangka sarana dakwah. Layang Kalimasada. alun-alun jeung dua caringin sarta masjid diyakini minangka karya Sunan Kalijaga. Manéhna ngagunakeun seni ukir. Manéhna panyipta Baju takwa. Adipati Tuban -turunan ti inohong pemberontak Majapahit. perayaan sekatenan. gamelan. Manéhna lahir kira-kira warsih 1450 Masehi. wayang. Manéhna boga pamadegan yén masarakat baris menjauh lamun diserang pendiriannya.

Gunung Jati. Syarif Hidayatullah neuleuman élmu ageman saprak umurna 14 warsih ti para ajengan Mesir. Dina warsih 1568 M. . Pucuk Umum. pembesar Mesir turunan Bani Hasyim ti Paléstina. manéhna ngadegkeun Kasultanan Cirebon anu ogé dipikawanoh minangka Kasultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati atawa Syarif Hidayatullah kira-kira lahir kira-kira warsih 1448 M. Diantarana nyaéta yén manéhna kungsi ngalaman lalampahan spiritual kawas Isra' Mi'raj. Sunan Gunung Jati nyaéta hiji-hijina "wali songo" anu mingpin pamaréntahan. Sedengkeun bapana nyaéta Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. sarta narima wasiat Nabi Sulaeman. Sunan Gunung Jati ngamangpaatkeun pangaruhna minangka putra Raja Pajajaran pikeun nyebarkeun Islam ti basisir Cirebon ka pedalaman Pasundan atawa Parahiangan. Manéhna sempet ngalalana ka sagala rupa nagara. Kabéh éta ngan mengisyaratkan kekaguman masarakat mangsa éta dina Sunan Gunung Jati. (Babad Cirebon Naskah Klayan hal. manéhna ngagem kecenderungan Wétan Tengah anu lugas. putri ti raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. di Cirebon (tiheula Carbon). papanggih Nabi Khidir. Kakawasaan éta dibikeunana ka Pangeran Pasarean. mikeun sukarela pangawasaan wewengkon Banten kasebut anu saterusna jadi cikal bakal Kesultanan Banten. Indungna nyaéta Nyai Rara Santang. Maulana Hasanuddin. tuluy papanggih Rasulullah SAW. Dina berdakwah. Nyusul nangtungna Kesultanan Bintoro Demak. Sunan Gunung Jati mundur ti jabatanna pikeun ngan ngaleukeunan dakwah.Sunan Gunungjati Loba carita teu asup uteuk anu dikaitkeun jeung Sunan Gunung Jati. kira-kira 15 kilométer saméméh dayeuh Cirebon ti arah kulon.xxii). Ku kituna. Dina umur 89 warsih. Sunan Gunung Jati ogé ngalakonan ekspedisi ka Banten. sarta luhur restu golongan ajengan séjén. Sunan Gunung Jati wafat dina umur 120 warsih. Pangawasa satempat. Tapi manéhna ogé ngadeukeutan rahayat kalayan ngawangun infrastruktur mangrupa jalan-jalan anu nyambungkeun antar wewengkon. Manéhna dimakamkan di wewengkon Gunung Sembung. Babarengan putrana.

nepi ka-nepi ka anjeunna henteu kungsi nempo getihna sorangan. kolot kasebut nyaéta Syaidina Ali bin Lebu Thalib ra. dina lalampahan ka imah. Dina Babad Godog diceritakan yén Beuki Santang ngora waktu éta téh saurang anu pohara sakti. Nepi ka di hiji . Jeung élmu ´napak sancang´na (bisa leumpang di luhur cai) anjeunna nepi ka di wewengkon arab sarta papanggih jeung kolot di sisi basisir. Sanggeus balik ka taneuh Jawa. sarta singget carita maranéhanana papanggih sarta berkenalan ku kituna kolot kasebut ngajak anjeunna ka imahna sarta kolot kasebut jangji baris mempertemukan jeung jelema sakti anu ditéangna.. alatan anjeunna nyaéta incu ti Syekh Quro ti karawang. nepi ka pamustunganana kaluar getih ti pori-pori leungeun beuki santang. Ibunda Beuki santang Sorangan nyaéta saurang muslimah. tetep waé iteuk henteu bisa dicokot. ayah ti indungna nyaéta Nyai Subang Larang. nepi ka hiji wayah anjeunna ngajak bapana nyaéta Prabu Siliwangi pikeun memeluk ageman Islam.. Wallahualam« Dumasar asal séjén di ceritakan ogé yén anjeunna geus memeluk ageman Islam saprak leutik/lahir. sarta indit ka taneuh suci pikeun ngalakonan haji sakaligus memperdalam élmu ageman Islam babarengan adina nyaéta Nyai Rara Santang. Sajarah hirup Prabu Beuki Santang ogé diwangun ti sawatara vérsi. iteuk kolot kasebut tertancap dikeusik. sarta kolot kasebut ménta bantuan Beuki Santang pikeun mengambilkannya. tapi cacak ogé Prabu Siliwangi geus nyadar yén ageman Islam nyaéta ageman anu bener. Ti hasil perkawinan antara Prabu Siliwangi sarta Nyai Subang Larang atawa Nyai Subang Karancang. pamustunganana anjeunna ogé insyaf luhur kesombongannya sarta memeluk ageman Islam.Prabu Kian Santang Prabu Beuki Santang atawa Pangeran Walangsungsang atawa Sunan Rohmat atawa Sunan Godog atawa Ki Samadullah atawa Abdullah Iman atawa Pangeran Cakrabuana atawa Hurang Sasakan atawa Sri Mangana atawa Gagak Lumayung atawa Maulana Ifdil Hanafi atawa Haji Tan Eng Hoat dilahirkan kira-kira warsih 1423 M mangrupa anak kahiji ti tilu duduluran nyaéta Nyai Rara Santang atawa Nyai Hajjah Syarifah Mudhaim lahir kira-kira warsih 1426 M sarta Raja Sangara lahir kira-kira warsih 1428 M. pikeun memeluk ageman Islam. Jiwa ngorana anu bergelora mawa anjeunna ngalalana néangan jelema anu sanggup ngéléhkeun anjeunna nepi ka anjeunna bisa nempo getihna sorangan. tapi walaupuan sakumna élmu kedigjayaan anu anjeunna piboga dipaké pikeun nyabut tngkat kasebut. nepi ka dina hiji waktu anjeunna ngadéngé yén di wewengkon arab aya saurang anu pohara sakti mandra guna. kadua carita kasebut lamun dirunut dumasar période wayah anjeunna di lahirkan jeung période Rasulullah sarta para Sahabat pohara terpaut laér périodena nyaéta kirakira kurang leuwih dalapan abad. alatan Nyai Subang Larang pamajikan Prabu Siliwangi. tapi ayah anjeunna Prabu Siliwangi tacan dibikeun hidayah ku Alloh SWT. Ti kajadian kasebut Beuki Santang kakara nyadar yén kolot anu papanggih kalayanana nyaéta jelema anu ditéangna. Saterusna anjeunna diajar ageman Islam dina Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. Dina carita séjén ogé aya anu nyebutkeun yén anjeunna memeluk Islam dibai¶at langsung ku Rasulullah SAW. tapi sajarah hirup anjeunna anu pangkacelukna utamana ku golongan masarakat Jawa Kulon nyaéta mimiti mula anjeunna memeluk ageman Islam. Nepi ka terjadilah hiji kajadian anu kaceluk ogé caritana digolongan masarakat Jawa Kulon nyaéta carita diudag-udagna Prabu Siliwangi ku Beuki Santang sarta dina prosés pengejaran éta unggal ngagunakeun élmu ´nurus bumi´ nyaéta lumpat dihandap taneuh. anjeunna ngadegkeun karajaan Cirebon sarta nyebarkeun ageman Islam.

Hal ieu sarua kawas astana-astana saurang nabi anu aya di sawatara tempat. Perjalan panjang hirup Beuki Santang anu ngalalana antara wewengkon tatar Sunda sarta Cirebon. Astana anu aya ditempat séjén ngan mangrupa hiji simbol anu dijieun ku masarakat diwewengkon kasebut anu menunjukan yén anjeunna kungsi ka wewengkon kasebut (patilasan [sunda: urut singgah]). anu leuwih ngadeukeutan kebenaranan. astana anu aya di komplek pemakaman kesultanan Cirebon anu aya di wewengkon Gunung Jati. .leuweung di wewengkon Tasikmalaya Garut anu ngaranna leuweung Sancang maranéhanana papanggih sarta bertarung mengadu kesaktian. Sarta pikeun astana pituin anjeunna euweuh anu tau pasti. di wewengkon leuweung Sancang ± Garut ± Jawa Kulon. Tapi Prabu Siliwangi éléh dina pertarungan kasebut sarta Prabu Siliwangi kalayan kebijaksanaanya mempersilahkan pamiluna pikeun nuturkeun ajaran Beuki Santang. tapi lamun nuturkeun lalampahan sajarah. di wewengkon Godog ± Garut ± Jawa Kulon. hal ieu lah ngajadikeun astana anjeunna aya di mamana nyaéta diantarana di komplek pemakamam Gunung Jati ± Cirebon. sarta disawatara tempat séjénna. carita ieu termaktub dina Uga Wangsit Prabu Siliwangi.