P. 1
Dongeng Mite Sunda

Dongeng Mite Sunda

|Views: 1,500|Likes:
Dipublikasikan oleh Adhy'z Physicogenic

More info:

Published by: Adhy'z Physicogenic on Jan 23, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2013

pdf

text

original

DONGENG TANGKUBAN PARAHU Aya hiji putri raja di tatar Sunda nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina

nu ngaranna Dayang Sumbi, tapi hanjakal manehna diasingkeun ka leuweung alatan nandang panyakit nu teu cageurcageur, nu dianggap bisa ngabalukarkeun boborna wibawa jeung komara sang Raja. Dina sajeroning pangasingan, pikeun ngaleungitkeun kakesel, nya sapopoena sok ngadon ninun di saung ranggonna Hiji mangsa keur anteng ninun, taropong paragi ngasupkeun benang kana rentangan anyaman benang murag ka handapeun saung. Kulantaran keur kagok digawe tambah hoream turun ti saung, Dayang Sumbi ngucap ka sing saha bae nu daek mangnyokotkeun jeung nganteurkeun eta alat ka manehna, lamun awewe rek dijadikeun dulur, mun lalaki rek dijadikeun salaki.. Nya harita aya anjing jalu nu ngaran si Tumang nyokot eta alat jeung nganteurkeun ka Dayang Sumbi. Barang mireungeuh yen nu nganteurkeun taropong teh mangrupa anjing jalu atuh kacida ngagebegna ku alatan geus ragrag ucap nu keur elmu sunda mah ucap teh sarua jeung sumpah nu teu meunang dibolaykeun. Bari ngaheruk ku lantaran geus sumpah tea, nya kapaksa Dayang Sumbi kudu ngalakonan kawin jeung anjing nu ngaran si Tumang, nepi ka boga budak lalaki nu kacida kasepna nu dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang ti orok nepi ka mangkat baleg, salawasna diasuh jeung diaping ku Si Tumang, kamana Sangkuriang lumampah didinya si Tumang ngintil marengan. Hiji mangsa Dayang Sumbi hayangeun pisan jantung mencek, mani asa geus aya dina lentah, nya gancang nitah Sangkuriang sangkan moro mencek jeung kudu kabawa jantungna. Tapi dadak dumadakan harita nepi ka sapoe jeput teu panggih jeung sato naon-naon, sedeng waktu geus nyerelek maju ka burit. Sangkuriang bingung ku lantaran can hasil nedunan kahayang nu jadi indung, Sangkuriang sieun nu jadi indungna bendu mun mulang teu mawa hasil. Barang ret ka si Tumang nya timbul akalna, terus si Tumang dipanah jeung dicokot jantungna, terus dibawa jeung dipasrahkeun ka indungna. Ku Dayang Sumbi ditarima terus diasakan. Dina sajeroning masak Dayang Sumbi ras inget ka si Tumang, anu saterusna ditanyakeun ka Sangkuriang kamana si Tumang. Barang ditanya kitu Sangkuriang ngabetem teu ngajawab, tapi sanggeus disedek, ahirna Sangkuriang wakca balaka, yen anu eukeur dipasak ku Dayang Sumbi teh eta jajantungna si Tumang. Atuh dadak sakala Dayang Sumbi ambek kacida sabab si Tumang the bapana Sangkuriang, bakat ku ambek sinduk batok nu keur dipake masak harita ditakolkeun kana sirah Sangkuriang nepi ka baloboran getih nu ngabalukarkeun sirahna pitak jeung terus diusir. Sangkuriang minggat teu puguh arah tujuan kalunta-lunta asup leuweung kaluar leuweung naek gunung-turun gunung, asup guha kaluar guha, nya bari ngelmu sakapan-paran. Gancangna carita liwat welasan taun Sangkuriang tumuwuh jadi jajaka nu gagah kasep tur luhung ku elmu, jembar ku pangabisa. Kersaning nu Maha Kawasa, hiji mangsa panggih jeung Dayang Sumbi nu sacara lahir wujudna teu robah lir parawan welasan taun geulis kabina-bina lir widadari ti kahiyangan, lantaran ngagem elmu awet jaya. Duanana padapada teu wawuh pangrasana karek tepung munggaran harita. Barang paamprok timbul tatali asih, pada-pada mentangkeun jamparing asih geugeut layeut lir gula jeung peueut teu bisa dipisahkeun, nya terus patali jangji rek hirup babarengan ngawangun rumahtangga ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak Hiji mangsa Dayang Sumbi keur anteng nyiaran buuk Sangkuriang, katenjo aya pitak dina sirah Sangkuriang, harita Dayang Sumbi ngagebeg sabab ras inget ka nu jadi anakna waktu keur leutik ditakol ku sinduk persis palebah eta pitak. Nya gancang tatalepa tumanya ka Sangkuriang nalungtik sajarahna eta pitak. Sanggeus dicaritakeun nu sabenerna atuh kacida reuwasna horeng eta Sangkuriang teh anakna nu geus heubeul diteangan dianti-anti hayang kapanggih deui, atuh gancang ku Dayang Sumbi dibejer-beaskeun yen sabenerna manehna teh

harita timbul akal sangkan tali rarabi bisa dibatalkeun ku jalan nyanggupan pikeun kawin tapi aya sarat. parahu nu can rengse terus ditalapung nya ragrag jadi Gunung Tangkuban parahu. nu balukarna naon nu jadi sarat ti Dayang Sumbi teu bias direngsekeun ku Sangkuriang. . atuh nempo kaayaan kitu Dayang Sumbi kacida reuwasna. rerenteng jeung daun kai ngajadi Gunung Burangrang. Sangeus nampa pituduh. tapi Sangkuriang tetep teu percaya jeung keukeuh maksa pikeun ngawujudkeun tali rarabi rumahtangga. nya prak migawe naon nu dipikahayang Dayang Sumbi. sakadar alesan pikeun ngabolaykeun jangji pasini. alesanana teu mungkin wujud nu jadi indung bisa leuwih ngora tibatan dirina. Dayang Sumbi terus sidakep situhu tunggal mujasmedi. kalayan gancang guragiru ngumpulkeun madia baladna bangsa lelembut nu katelah Guriang Tujuh. Mireungeuh kahayang Sangkuriang kitu. malahan jadi ngabuburu sagala hayang harita keneh dilaksanakeun. sedengkeun tumpukan dahan. Dayang Sumbi terus ngajebejerbeaskeun ceuk paribasa nepi ka beak dengkak ngajelaskeun sangkan nu jadi anak sadar jeung narima kana kanyataan nu tumiba. hayam jago jadi reang pating kongkorongok. Dayang Sumbi ngaheruk buntu laku beakeun jalan pikeun nyingkahan. Ngadenge caritaan Dayang Sumbi kitu Sangkuriang teu percaya. Ngarasa ditipu Sangkuriang kacida ambekna. nyaeta Sangkuriang dina jero sapeuting kudu bisa ngabendung nyieun talaga gede jeung parahu pikeun lalayaran madukeun kaasih. Sangkuriang nyanggupan. Sangkuriang boga anggapan yen caritaan kitu teh. tunggul-tunggul sesa nuar kai pikeun nyieun parahu robah ngajadi Gunung Bukittunggul. atuh gancang kalabur ngalaleungit deui teu sanggup neruskeun sabab sieun kabeurangan. gura-giru Dayang Sumbi ngerahkeun masyarakat di wewengkon eta sangkan ngebeberkeun jeung ngelebetkeun boeh rarang nu didamaran ku obor nu nimbulkeun pantulan cahaya katingalina mangrupa balebat tanda peuting rek ganti beurang. sabab teu mungkin anak kawin ka indung. Guriang Tujuh nu keur ngangsitkeun pagawean kacida reuwaseun. sabab sieun ku dosa. nu ceuk pikirna pamohalan eta sarat bisa katedunan ku Sangkuriang. jumerit menta pituduh Nu Kawasa sangkan Sangkuriang teu bias nganggeuskeun pagaweanana. Teu kungsi sapeuting eta pagaweaan ampir anggeus. Mireungeuh kajadian kitu.indungna kalayan menta ka Sangkuriang sangkan pamaksudan hayang hirup laki-rabi jeung manehna dibolaykeun. pangpang. Ku ayana cahaya jeung lisung tutunggulan. kitu oge ibu-ibu jeung para wanoja dikeprik dimana-mana sangkan gancang babarengan narutu lisung tutunggulan.

jeung tokoh sajarah. Dina kelompok ieu Siliwangi (4) dicaritakeun ngahiang pikeun nyingkahan pangajak jeung pamaksa sangkan ngagem Islam ti putrana anu kaceluk Kean Santang. wijaksana. (3) nagarana dicangking ku anak incuna. Hal ieu ngandung harti oge yen dina mangsa pamarentahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521). Rahyang Ningratkancana. Dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian nu disusun tahun 1518 disebutkeun yen Siliwangi teh mangrupa judul carita pantun (Aca & Saleh Danasasmita. . (3) nagarana ancur burakrakan. Rahyang Niskala Wastukancana. Prabu Siliwangi dicaturkeun jadi raja nu sakti nepi ka teu bisa paeh. Ajeunna raja pamungkas di Pajajaran nu pinunjul. Anjeunna (2) dicaturkeun jadi raja anu hengker. leber wawanen. Sakali deui. Dina kelompok ieu teu dicaritakeun yen Siliwangi teh (2) mangrupa raja Pajajaran anu munggaran atawa nu pamungkas tapi ukur dicaritakeun yen anjeunna teh (3) boga luluhur jeung boga turunan. Ari rohna tetep hirup ngageugeuh di tatar Sunda.Carita Anggalarang. (2) raja pamungkas ti Pajajaran. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi teh: (1) luluhurna Syarif Hidayat atawa Sunan Gunung Jati. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi the: (1) raja Pamungkas ti Pajajaran. Dina catetan sajarah anu mangrupa naskah oge ngaran Prabu Siliwangi minangka raja Sunda teh teu kungsi kasebut. roh Prabu Siliwangi masih nyerangkeun bari ngaping ngajaring ti kaanggangan bok bisi urang Sunda meunang pangrobeda. Siliwangi teh ngarupakeun raja agung ti Pajajaran. nu umumna aya di daerah Cirebon. Numutkeun juru pantun nu aya di Bogor dina tahun 1986. carita ngeunaan Prabu Siliwangi teh bisa dijieun tilu kelompok. Kulantaran kitu. gede kawani. perlu diyakinkeun yen eta kayakinan urang Sunda teh estu ngan numutkeun sumber sajarah anu sekunder. jeung pahlawan dina alam kabudayaan. ngaran Siliwangi geus jadi tokoh sastra. nyaritakeun Prabu Siliwangi (1) minangka tokoh anu agung tur linuhung. Mun kawenehan. jeung Wawacan Walangsungsang. bisa dicindekkeun yen tokoh Prabu Siliwangi teh teh lain tokoh sajarah tapi ukur tokoh nu hirup dina alam ciciptaan urang Sunda. Numutkeun Noorduyn (1982). jeung adil. ngaleungit raga badagna. eta katerangan teh jadi ciciren yen nalika eta sajarah ditulis. gede pisan panasaran pikeun ngajawab pertanyaan ngeunaan saha anu saenyana ari Prabu Siliwangi teh. nyaeta: Babad Siliwangi. tokoh sasakala. Kelompok kahiji. atawa folklore. Upama nu dicaritakeun dina eta eusi carita pantun sarua jeung eusi carita pantun Siliwangi nu disebut dina Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Prabu Siliwangi dianggap tokoh nu asalna ti kulawarga karaton. Numutkeun data sekunder nu aya. nu kasebut teh ukur Prabu Raja Wastu. Babad Pajajaran. hartina dina taun 1518 ngaran Siliwangi salaku raja Pajajaran geus jadi tokoh sastra.Prabu Siliwangi Dina sababarah prasasti. nyaeta: Carita Purwaka Caruban Nagari. kasep. Kelompok kadua. saukur ngahiang. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. Nepi ka kiwari. Kelompok katilu. roh Prabu Siliwangi sok datang magrupa maung lodaya. mangrupa babad. wawacan. putra raja ti prameswari. Silih Wangi teh geus jadi tokoh sajarah anu kacida populerna. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. jeung Sri Baduga Maharaja minangka raja Sunda. Kitu deui numutkeun naskah Bujangga Manik nu nyebutkeun yen Siliwangi (nu ditulisna Silih Wangi) teh ngaran tokoh nu diabadikeun dina ngaran pamandian atawa sumur Jalatunda di daerah Kabupaten Brebes Jawa Tengah ayeuna. Babad Cirebon. Ku lantaran kitu. Naha anjeunna teh saukur mitos atawa legenda nu aya dina hasanah budaya masyarakat Sunda atawa hiji tokoh sajarah nu enya-enya kungsi aya di kieuna? Salaku tokoh legendaris. 1981). mitologis. jeung Cariosan Prabu Siliwangi. Dina sajarah primer anu mangrupa prasasti jeung naskah kontemporer mah ngaran Prabu Siliwangi teh teu kungsi pisan disebut. Sumber sekunder nu kaasup kelompok ieu nyaeta Babad Godog sareng Wawacan Perbu Kean Santang.

jeung rea-rea deui. ngelingan sangkan sakabeh seuweu siwi Siliwangi hirup bener cageur bageur. curug. benteng pertahanan. leuweung. Biasana. pengkuh. arca batu. kuburan tempat ngahiang di Gunung Gede di Bogor jeung Sukabumi. prasasti batu tulis di Bogor. Urang Sunda percaya yen teu saeutik tempat di tatar Sunda nu dipercaya mangrupa tapak lacak Prabu Siliwangi. Eta tempat teh dianggap tempat panganjrekan. pituduh. prasasti. nalika nyurup kitu Siliwangi Prabu Siliwangi mere wangsit. kuburan. Nu dipalar sangkan para prajuritna boga rasa percaya diri. tempat nu kungsi didatangan. jeung Sumur Jalatunda di Brebes. nepi ka dina mangsa ngadegkeun divisi tentara di Jawa Barat dingaranan Divisi Siliwangi kalayan make lambang hulu maung lodaya. Leuweung Sancang di Garut. ngawawadian. Titingalna aya anu mangrupa watu gigilang nu sok disarebut oge pangcalikan atawa batu singgasana. sirah cai. mere wejangan. Curug Puntang di gulampeng kaler Gunung Malabar di Bandung kidul. kayakinan kana ayana Prabu Siliwangi teh nepi ka kiwari tetep hirup dina alam pikiran masyarakat Sunda. nyurupna teh ka jala anu neyebut-nyebut ngaran Siliwangi. . cenah. leuwi sipatahunan. tempat ngahiang. ngagedur sumangetna dina enggoning bebela ka nagarana. Cenah. jeung sajabana. Di sagedengeun ti eta aya oge nu mangrupa urut karaton. Loba keneh jalma nu percaya yen roh Prabu Siliwangi teh masih keneh bisa diamat tur nyurup kana awak jala kiwari. Ku kuat-kuatna kayakinan kana ayana jeung kasaktianana.Sanajan taya pisan bukti sajarah nu nguatkeunana.

Manéhna pohara toleran dina budaya lokal. Ku kituna manéhna ngalaman mangsa ahir kakawasaan Majapahit (lekasan 1478). Manéhna ogé milih kasenian sarta kabudayaan minangka sarana pikeun berdakwah. Kalolobaan adipati di Jawa memeluk Islam ngaliwatan Sunan Kalijaga. Bapana nyaéta Arya Wilatikta. perayaan sekatenan. gamelan. Paham kaagamaanana condong "sufistik berbasis salaf" -lain sufi panteistik (pemujaan sapanon). Kartasura. Manéhna boga pamadegan yén masarakat baris menjauh lamun diserang pendiriannya. Ngaran leutik Sunan Kalijaga nyaéta Raden Said. Kebumen. Banyumas. Manéhna ngagunakeun seni ukir. Tapi aya anu nyebutkeun istilah éta asalna ti basa Arab "qadli dzaqa" anu nunjuk statusna minangka "penghulu suci" kesultanan. komo ogé Karajaan Pajang anu lahir dina 1546 sarta mimiti kehadiran Karajaan Mataram dihandap lulugu Panembahan Senopati. wayang. Pangeran Tuban atawa Raden Abdurrahman. Lanskap puseur dayeuh mangrupa Kraton. Arya Wilatikta kira-kira geus ngagem Islam. Mangsa éta. Manéhna ogé ngabogaan sajumlah ngaran panggero kawas Lokajaya. Dina dakwah. Layang Kalimasada.Aya ruparupa vérsi ngait asal-usul ngaran Kalijaga anu disandangnya. manéhna boga pola anu sarua kalayan mentor sakaligus sahabat deukeutna. Masarakat Cirebon boga pamadegan yén ngaran éta asalna ti dusun Kalijaga di Cirebon. Di antarana nyaéta Adipati Pandanaran. . Mangka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dina ngawanohkeun Islam. grebeg maulud. sarta Pajang (ayeuna Kotagede . Ronggolawe.Sunan Kalijaga Manéhna "wali" anu ngaranna panglobana disebut masarakat Jawa. Golongan Jawa mengaitkannya kalayan kesukaan wali ieu pikeun berendam ('kungkum') di walungan (kali) atawa "jaga kali". ku sorangan kabiasaan lila leungit. Kesultanan Cirebon sarta Banten. Mangka maranéhanana kudu dideukeutan sacara bertahap: nuturkeun bari mangaruhan. alun-alun jeung dua caringin sarta masjid diyakini minangka karya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -kidul Demak. Mangsa hirup Sunan Kalijaga kira-kira ngahontal leuwih ti 100 warsih. lakon wayang Petruk Jadi Raja. Sunan Kalijaga memang kungsi cicing di Cirebon sarta soméah pageuh jeung Sunan Gunung Jati. Manéhna milu ogé ngararancang pangwangunan Masjid Agung Cirebon sarta Masjid Agung Demak. Tihang "tatal" (pecahan kai) anu mangrupa salah sahiji ti tihang utama masjid nyaéta kreasi Sunan Kalijaga. Manéhna lahir kira-kira warsih 1450 Masehi. Manéhna panyipta Baju takwa. Kesultanan Demak. Sunan Bonang. Adipati Tuban -turunan ti inohong pemberontak Majapahit. Padika dakwah kasebut pohara efektif. Sunan Kalijaga berkeyakinan lamun Islam geus dipahaman. sarta seni sora suluk minangka sarana dakwah.Yogya). Syekh Malaya.

Babarengan putrana. sarta narima wasiat Nabi Sulaeman. Pangawasa satempat. (Babad Cirebon Naskah Klayan hal. Gunung Jati. papanggih Nabi Khidir.Sunan Gunungjati Loba carita teu asup uteuk anu dikaitkeun jeung Sunan Gunung Jati. Manéhna dimakamkan di wewengkon Gunung Sembung. Dina berdakwah. Dina umur 89 warsih. . Kakawasaan éta dibikeunana ka Pangeran Pasarean. putri ti raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. pembesar Mesir turunan Bani Hasyim ti Paléstina. Indungna nyaéta Nyai Rara Santang. Pucuk Umum. Kabéh éta ngan mengisyaratkan kekaguman masarakat mangsa éta dina Sunan Gunung Jati. sarta luhur restu golongan ajengan séjén. Dina warsih 1568 M. Nyusul nangtungna Kesultanan Bintoro Demak. Diantarana nyaéta yén manéhna kungsi ngalaman lalampahan spiritual kawas Isra' Mi'raj. Sunan Gunung Jati wafat dina umur 120 warsih.xxii). Sunan Gunung Jati atawa Syarif Hidayatullah kira-kira lahir kira-kira warsih 1448 M. Tapi manéhna ogé ngadeukeutan rahayat kalayan ngawangun infrastruktur mangrupa jalan-jalan anu nyambungkeun antar wewengkon. manéhna ngagem kecenderungan Wétan Tengah anu lugas. Manéhna sempet ngalalana ka sagala rupa nagara. Syarif Hidayatullah neuleuman élmu ageman saprak umurna 14 warsih ti para ajengan Mesir. Sunan Gunung Jati ngamangpaatkeun pangaruhna minangka putra Raja Pajajaran pikeun nyebarkeun Islam ti basisir Cirebon ka pedalaman Pasundan atawa Parahiangan. manéhna ngadegkeun Kasultanan Cirebon anu ogé dipikawanoh minangka Kasultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati nyaéta hiji-hijina "wali songo" anu mingpin pamaréntahan. mikeun sukarela pangawasaan wewengkon Banten kasebut anu saterusna jadi cikal bakal Kesultanan Banten. kira-kira 15 kilométer saméméh dayeuh Cirebon ti arah kulon. tuluy papanggih Rasulullah SAW. Sedengkeun bapana nyaéta Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Sunan Gunung Jati mundur ti jabatanna pikeun ngan ngaleukeunan dakwah. Ku kituna. Sunan Gunung Jati ogé ngalakonan ekspedisi ka Banten. Maulana Hasanuddin. di Cirebon (tiheula Carbon).

tapi sajarah hirup anjeunna anu pangkacelukna utamana ku golongan masarakat Jawa Kulon nyaéta mimiti mula anjeunna memeluk ageman Islam. sarta indit ka taneuh suci pikeun ngalakonan haji sakaligus memperdalam élmu ageman Islam babarengan adina nyaéta Nyai Rara Santang. Wallahualam« Dumasar asal séjén di ceritakan ogé yén anjeunna geus memeluk ageman Islam saprak leutik/lahir. tapi walaupuan sakumna élmu kedigjayaan anu anjeunna piboga dipaké pikeun nyabut tngkat kasebut. Jeung élmu ´napak sancang´na (bisa leumpang di luhur cai) anjeunna nepi ka di wewengkon arab sarta papanggih jeung kolot di sisi basisir. nepi ka pamustunganana kaluar getih ti pori-pori leungeun beuki santang. tetep waé iteuk henteu bisa dicokot. kadua carita kasebut lamun dirunut dumasar période wayah anjeunna di lahirkan jeung période Rasulullah sarta para Sahabat pohara terpaut laér périodena nyaéta kirakira kurang leuwih dalapan abad. ayah ti indungna nyaéta Nyai Subang Larang.. nepi ka hiji wayah anjeunna ngajak bapana nyaéta Prabu Siliwangi pikeun memeluk ageman Islam. nepi ka-nepi ka anjeunna henteu kungsi nempo getihna sorangan. pamustunganana anjeunna ogé insyaf luhur kesombongannya sarta memeluk ageman Islam. pikeun memeluk ageman Islam. Jiwa ngorana anu bergelora mawa anjeunna ngalalana néangan jelema anu sanggup ngéléhkeun anjeunna nepi ka anjeunna bisa nempo getihna sorangan. anjeunna ngadegkeun karajaan Cirebon sarta nyebarkeun ageman Islam. tapi cacak ogé Prabu Siliwangi geus nyadar yén ageman Islam nyaéta ageman anu bener..Prabu Kian Santang Prabu Beuki Santang atawa Pangeran Walangsungsang atawa Sunan Rohmat atawa Sunan Godog atawa Ki Samadullah atawa Abdullah Iman atawa Pangeran Cakrabuana atawa Hurang Sasakan atawa Sri Mangana atawa Gagak Lumayung atawa Maulana Ifdil Hanafi atawa Haji Tan Eng Hoat dilahirkan kira-kira warsih 1423 M mangrupa anak kahiji ti tilu duduluran nyaéta Nyai Rara Santang atawa Nyai Hajjah Syarifah Mudhaim lahir kira-kira warsih 1426 M sarta Raja Sangara lahir kira-kira warsih 1428 M. sarta singget carita maranéhanana papanggih sarta berkenalan ku kituna kolot kasebut ngajak anjeunna ka imahna sarta kolot kasebut jangji baris mempertemukan jeung jelema sakti anu ditéangna. Nepi ka di hiji . Dina carita séjén ogé aya anu nyebutkeun yén anjeunna memeluk Islam dibai¶at langsung ku Rasulullah SAW. dina lalampahan ka imah. nepi ka dina hiji waktu anjeunna ngadéngé yén di wewengkon arab aya saurang anu pohara sakti mandra guna. Sajarah hirup Prabu Beuki Santang ogé diwangun ti sawatara vérsi. Ti kajadian kasebut Beuki Santang kakara nyadar yén kolot anu papanggih kalayanana nyaéta jelema anu ditéangna. sarta kolot kasebut ménta bantuan Beuki Santang pikeun mengambilkannya. Saterusna anjeunna diajar ageman Islam dina Syekh Datuk Kahfi di Cirebon. Ibunda Beuki santang Sorangan nyaéta saurang muslimah. tapi ayah anjeunna Prabu Siliwangi tacan dibikeun hidayah ku Alloh SWT. alatan anjeunna nyaéta incu ti Syekh Quro ti karawang. alatan Nyai Subang Larang pamajikan Prabu Siliwangi. Nepi ka terjadilah hiji kajadian anu kaceluk ogé caritana digolongan masarakat Jawa Kulon nyaéta carita diudag-udagna Prabu Siliwangi ku Beuki Santang sarta dina prosés pengejaran éta unggal ngagunakeun élmu ´nurus bumi´ nyaéta lumpat dihandap taneuh. iteuk kolot kasebut tertancap dikeusik. Dina Babad Godog diceritakan yén Beuki Santang ngora waktu éta téh saurang anu pohara sakti. kolot kasebut nyaéta Syaidina Ali bin Lebu Thalib ra. Sanggeus balik ka taneuh Jawa. Ti hasil perkawinan antara Prabu Siliwangi sarta Nyai Subang Larang atawa Nyai Subang Karancang.

Perjalan panjang hirup Beuki Santang anu ngalalana antara wewengkon tatar Sunda sarta Cirebon. hal ieu lah ngajadikeun astana anjeunna aya di mamana nyaéta diantarana di komplek pemakamam Gunung Jati ± Cirebon. di wewengkon leuweung Sancang ± Garut ± Jawa Kulon. astana anu aya di komplek pemakaman kesultanan Cirebon anu aya di wewengkon Gunung Jati. sarta disawatara tempat séjénna.leuweung di wewengkon Tasikmalaya Garut anu ngaranna leuweung Sancang maranéhanana papanggih sarta bertarung mengadu kesaktian. tapi lamun nuturkeun lalampahan sajarah. Astana anu aya ditempat séjén ngan mangrupa hiji simbol anu dijieun ku masarakat diwewengkon kasebut anu menunjukan yén anjeunna kungsi ka wewengkon kasebut (patilasan [sunda: urut singgah]). di wewengkon Godog ± Garut ± Jawa Kulon. carita ieu termaktub dina Uga Wangsit Prabu Siliwangi. Sarta pikeun astana pituin anjeunna euweuh anu tau pasti. anu leuwih ngadeukeutan kebenaranan. Hal ieu sarua kawas astana-astana saurang nabi anu aya di sawatara tempat. Tapi Prabu Siliwangi éléh dina pertarungan kasebut sarta Prabu Siliwangi kalayan kebijaksanaanya mempersilahkan pamiluna pikeun nuturkeun ajaran Beuki Santang. .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->