DONGENG TANGKUBAN PARAHU Aya hiji putri raja di tatar Sunda nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina

nu ngaranna Dayang Sumbi, tapi hanjakal manehna diasingkeun ka leuweung alatan nandang panyakit nu teu cageurcageur, nu dianggap bisa ngabalukarkeun boborna wibawa jeung komara sang Raja. Dina sajeroning pangasingan, pikeun ngaleungitkeun kakesel, nya sapopoena sok ngadon ninun di saung ranggonna Hiji mangsa keur anteng ninun, taropong paragi ngasupkeun benang kana rentangan anyaman benang murag ka handapeun saung. Kulantaran keur kagok digawe tambah hoream turun ti saung, Dayang Sumbi ngucap ka sing saha bae nu daek mangnyokotkeun jeung nganteurkeun eta alat ka manehna, lamun awewe rek dijadikeun dulur, mun lalaki rek dijadikeun salaki.. Nya harita aya anjing jalu nu ngaran si Tumang nyokot eta alat jeung nganteurkeun ka Dayang Sumbi. Barang mireungeuh yen nu nganteurkeun taropong teh mangrupa anjing jalu atuh kacida ngagebegna ku alatan geus ragrag ucap nu keur elmu sunda mah ucap teh sarua jeung sumpah nu teu meunang dibolaykeun. Bari ngaheruk ku lantaran geus sumpah tea, nya kapaksa Dayang Sumbi kudu ngalakonan kawin jeung anjing nu ngaran si Tumang, nepi ka boga budak lalaki nu kacida kasepna nu dingaranan Sangkuriang. Sangkuriang ti orok nepi ka mangkat baleg, salawasna diasuh jeung diaping ku Si Tumang, kamana Sangkuriang lumampah didinya si Tumang ngintil marengan. Hiji mangsa Dayang Sumbi hayangeun pisan jantung mencek, mani asa geus aya dina lentah, nya gancang nitah Sangkuriang sangkan moro mencek jeung kudu kabawa jantungna. Tapi dadak dumadakan harita nepi ka sapoe jeput teu panggih jeung sato naon-naon, sedeng waktu geus nyerelek maju ka burit. Sangkuriang bingung ku lantaran can hasil nedunan kahayang nu jadi indung, Sangkuriang sieun nu jadi indungna bendu mun mulang teu mawa hasil. Barang ret ka si Tumang nya timbul akalna, terus si Tumang dipanah jeung dicokot jantungna, terus dibawa jeung dipasrahkeun ka indungna. Ku Dayang Sumbi ditarima terus diasakan. Dina sajeroning masak Dayang Sumbi ras inget ka si Tumang, anu saterusna ditanyakeun ka Sangkuriang kamana si Tumang. Barang ditanya kitu Sangkuriang ngabetem teu ngajawab, tapi sanggeus disedek, ahirna Sangkuriang wakca balaka, yen anu eukeur dipasak ku Dayang Sumbi teh eta jajantungna si Tumang. Atuh dadak sakala Dayang Sumbi ambek kacida sabab si Tumang the bapana Sangkuriang, bakat ku ambek sinduk batok nu keur dipake masak harita ditakolkeun kana sirah Sangkuriang nepi ka baloboran getih nu ngabalukarkeun sirahna pitak jeung terus diusir. Sangkuriang minggat teu puguh arah tujuan kalunta-lunta asup leuweung kaluar leuweung naek gunung-turun gunung, asup guha kaluar guha, nya bari ngelmu sakapan-paran. Gancangna carita liwat welasan taun Sangkuriang tumuwuh jadi jajaka nu gagah kasep tur luhung ku elmu, jembar ku pangabisa. Kersaning nu Maha Kawasa, hiji mangsa panggih jeung Dayang Sumbi nu sacara lahir wujudna teu robah lir parawan welasan taun geulis kabina-bina lir widadari ti kahiyangan, lantaran ngagem elmu awet jaya. Duanana padapada teu wawuh pangrasana karek tepung munggaran harita. Barang paamprok timbul tatali asih, pada-pada mentangkeun jamparing asih geugeut layeut lir gula jeung peueut teu bisa dipisahkeun, nya terus patali jangji rek hirup babarengan ngawangun rumahtangga ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak Hiji mangsa Dayang Sumbi keur anteng nyiaran buuk Sangkuriang, katenjo aya pitak dina sirah Sangkuriang, harita Dayang Sumbi ngagebeg sabab ras inget ka nu jadi anakna waktu keur leutik ditakol ku sinduk persis palebah eta pitak. Nya gancang tatalepa tumanya ka Sangkuriang nalungtik sajarahna eta pitak. Sanggeus dicaritakeun nu sabenerna atuh kacida reuwasna horeng eta Sangkuriang teh anakna nu geus heubeul diteangan dianti-anti hayang kapanggih deui, atuh gancang ku Dayang Sumbi dibejer-beaskeun yen sabenerna manehna teh

gura-giru Dayang Sumbi ngerahkeun masyarakat di wewengkon eta sangkan ngebeberkeun jeung ngelebetkeun boeh rarang nu didamaran ku obor nu nimbulkeun pantulan cahaya katingalina mangrupa balebat tanda peuting rek ganti beurang. tapi Sangkuriang tetep teu percaya jeung keukeuh maksa pikeun ngawujudkeun tali rarabi rumahtangga. pangpang. alesanana teu mungkin wujud nu jadi indung bisa leuwih ngora tibatan dirina. Ngadenge caritaan Dayang Sumbi kitu Sangkuriang teu percaya. nu ceuk pikirna pamohalan eta sarat bisa katedunan ku Sangkuriang. Sangeus nampa pituduh.indungna kalayan menta ka Sangkuriang sangkan pamaksudan hayang hirup laki-rabi jeung manehna dibolaykeun. Teu kungsi sapeuting eta pagaweaan ampir anggeus. atuh gancang kalabur ngalaleungit deui teu sanggup neruskeun sabab sieun kabeurangan. kitu oge ibu-ibu jeung para wanoja dikeprik dimana-mana sangkan gancang babarengan narutu lisung tutunggulan. malahan jadi ngabuburu sagala hayang harita keneh dilaksanakeun. Dayang Sumbi ngaheruk buntu laku beakeun jalan pikeun nyingkahan. Sangkuriang nyanggupan. . Ngarasa ditipu Sangkuriang kacida ambekna. tunggul-tunggul sesa nuar kai pikeun nyieun parahu robah ngajadi Gunung Bukittunggul. Ku ayana cahaya jeung lisung tutunggulan. nu balukarna naon nu jadi sarat ti Dayang Sumbi teu bias direngsekeun ku Sangkuriang. harita timbul akal sangkan tali rarabi bisa dibatalkeun ku jalan nyanggupan pikeun kawin tapi aya sarat. atuh nempo kaayaan kitu Dayang Sumbi kacida reuwasna. rerenteng jeung daun kai ngajadi Gunung Burangrang. Mireungeuh kajadian kitu. Mireungeuh kahayang Sangkuriang kitu. sabab teu mungkin anak kawin ka indung. sedengkeun tumpukan dahan. Dayang Sumbi terus ngajebejerbeaskeun ceuk paribasa nepi ka beak dengkak ngajelaskeun sangkan nu jadi anak sadar jeung narima kana kanyataan nu tumiba. Dayang Sumbi terus sidakep situhu tunggal mujasmedi. nya prak migawe naon nu dipikahayang Dayang Sumbi. sabab sieun ku dosa. jumerit menta pituduh Nu Kawasa sangkan Sangkuriang teu bias nganggeuskeun pagaweanana. Guriang Tujuh nu keur ngangsitkeun pagawean kacida reuwaseun. sakadar alesan pikeun ngabolaykeun jangji pasini. hayam jago jadi reang pating kongkorongok. parahu nu can rengse terus ditalapung nya ragrag jadi Gunung Tangkuban parahu. kalayan gancang guragiru ngumpulkeun madia baladna bangsa lelembut nu katelah Guriang Tujuh. Sangkuriang boga anggapan yen caritaan kitu teh. nyaeta Sangkuriang dina jero sapeuting kudu bisa ngabendung nyieun talaga gede jeung parahu pikeun lalayaran madukeun kaasih.

wawacan. nyaritakeun Prabu Siliwangi (1) minangka tokoh anu agung tur linuhung. gede pisan panasaran pikeun ngajawab pertanyaan ngeunaan saha anu saenyana ari Prabu Siliwangi teh. Kitu deui numutkeun naskah Bujangga Manik nu nyebutkeun yen Siliwangi (nu ditulisna Silih Wangi) teh ngaran tokoh nu diabadikeun dina ngaran pamandian atawa sumur Jalatunda di daerah Kabupaten Brebes Jawa Tengah ayeuna. saukur ngahiang. Prabu Siliwangi dicaturkeun jadi raja nu sakti nepi ka teu bisa paeh. Rahyang Niskala Wastukancana. Ari rohna tetep hirup ngageugeuh di tatar Sunda. jeung Sri Baduga Maharaja minangka raja Sunda. Silih Wangi teh geus jadi tokoh sajarah anu kacida populerna. roh Prabu Siliwangi sok datang magrupa maung lodaya. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. jeung Cariosan Prabu Siliwangi. mitologis. (3) nagarana dicangking ku anak incuna. Dina catetan sajarah anu mangrupa naskah oge ngaran Prabu Siliwangi minangka raja Sunda teh teu kungsi kasebut. hartina dina taun 1518 ngaran Siliwangi salaku raja Pajajaran geus jadi tokoh sastra. ngaran Siliwangi geus jadi tokoh sastra. Upama nu dicaritakeun dina eta eusi carita pantun sarua jeung eusi carita pantun Siliwangi nu disebut dina Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Hal ieu ngandung harti oge yen dina mangsa pamarentahan Sri Baduga Maharaja (1482-1521). gede kawani. Dina kelompok ieu teu dicaritakeun yen Siliwangi teh (2) mangrupa raja Pajajaran anu munggaran atawa nu pamungkas tapi ukur dicaritakeun yen anjeunna teh (3) boga luluhur jeung boga turunan. Babad Cirebon. leber wawanen. 1981). Anjeunna (2) dicaturkeun jadi raja anu hengker. Sumber sekunder nu kaasup kelompok ieu nyaeta Babad Godog sareng Wawacan Perbu Kean Santang. Babad Pajajaran. nu umumna aya di daerah Cirebon. jeung pahlawan dina alam kabudayaan. tokoh sasakala. Prabu Siliwangi dianggap tokoh nu asalna ti kulawarga karaton. eta katerangan teh jadi ciciren yen nalika eta sajarah ditulis. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi teh: (1) luluhurna Syarif Hidayat atawa Sunan Gunung Jati. Siliwangi teh ngarupakeun raja agung ti Pajajaran. Numutkeun Noorduyn (1982). Sakali deui. Naha anjeunna teh saukur mitos atawa legenda nu aya dina hasanah budaya masyarakat Sunda atawa hiji tokoh sajarah nu enya-enya kungsi aya di kieuna? Salaku tokoh legendaris. jeung adil. atawa folklore. putra raja ti prameswari. . Rahyang Ningratkancana. roh Prabu Siliwangi masih nyerangkeun bari ngaping ngajaring ti kaanggangan bok bisi urang Sunda meunang pangrobeda. Dina sajarah primer anu mangrupa prasasti jeung naskah kontemporer mah ngaran Prabu Siliwangi teh teu kungsi pisan disebut. Dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian nu disusun tahun 1518 disebutkeun yen Siliwangi teh mangrupa judul carita pantun (Aca & Saleh Danasasmita. mangrupa babad. jeung tokoh sajarah. (2) raja pamungkas ti Pajajaran. Dina kelompok ieu Siliwangi (4) dicaritakeun ngahiang pikeun nyingkahan pangajak jeung pamaksa sangkan ngagem Islam ti putrana anu kaceluk Kean Santang. Kelompok kadua. Ajeunna raja pamungkas di Pajajaran nu pinunjul. Mun kawenehan. kasep. perlu diyakinkeun yen eta kayakinan urang Sunda teh estu ngan numutkeun sumber sajarah anu sekunder. Kelompok katilu. jeung Wawacan Walangsungsang. ngaleungit raga badagna.Carita Anggalarang. nyaeta: Carita Purwaka Caruban Nagari. (3) nagarana ancur burakrakan. nyaeta: Babad Siliwangi. bisa dicindekkeun yen tokoh Prabu Siliwangi teh teh lain tokoh sajarah tapi ukur tokoh nu hirup dina alam ciciptaan urang Sunda. Kelompok kahiji. nu kasebut teh ukur Prabu Raja Wastu. wijaksana. Nepi ka kiwari. carita ngeunaan Prabu Siliwangi teh bisa dijieun tilu kelompok. Kulantaran kitu. Numutkeun juru pantun nu aya di Bogor dina tahun 1986. nyaritakeun yen Prabu Siliwangi the: (1) raja Pamungkas ti Pajajaran.Prabu Siliwangi Dina sababarah prasasti. Sumber sekunder anu kaasup kelompok ieu teh. Ku lantaran kitu. Numutkeun data sekunder nu aya.

jeung Sumur Jalatunda di Brebes. ngagedur sumangetna dina enggoning bebela ka nagarana. Di sagedengeun ti eta aya oge nu mangrupa urut karaton. mere wejangan. pengkuh. sirah cai. jeung sajabana. Titingalna aya anu mangrupa watu gigilang nu sok disarebut oge pangcalikan atawa batu singgasana. cenah. Cenah. Ku kuat-kuatna kayakinan kana ayana jeung kasaktianana. jeung rea-rea deui. curug. Eta tempat teh dianggap tempat panganjrekan. Loba keneh jalma nu percaya yen roh Prabu Siliwangi teh masih keneh bisa diamat tur nyurup kana awak jala kiwari. nepi ka dina mangsa ngadegkeun divisi tentara di Jawa Barat dingaranan Divisi Siliwangi kalayan make lambang hulu maung lodaya. tempat nu kungsi didatangan. ngelingan sangkan sakabeh seuweu siwi Siliwangi hirup bener cageur bageur. Leuweung Sancang di Garut.Sanajan taya pisan bukti sajarah nu nguatkeunana. leuwi sipatahunan. Biasana. . prasasti. tempat ngahiang. Curug Puntang di gulampeng kaler Gunung Malabar di Bandung kidul. kayakinan kana ayana Prabu Siliwangi teh nepi ka kiwari tetep hirup dina alam pikiran masyarakat Sunda. nyurupna teh ka jala anu neyebut-nyebut ngaran Siliwangi. leuweung. nalika nyurup kitu Siliwangi Prabu Siliwangi mere wangsit. kuburan tempat ngahiang di Gunung Gede di Bogor jeung Sukabumi. Urang Sunda percaya yen teu saeutik tempat di tatar Sunda nu dipercaya mangrupa tapak lacak Prabu Siliwangi. prasasti batu tulis di Bogor. ngawawadian. kuburan. arca batu. Nu dipalar sangkan para prajuritna boga rasa percaya diri. pituduh. benteng pertahanan.

Mangka maranéhanana kudu dideukeutan sacara bertahap: nuturkeun bari mangaruhan. Mangsa hirup Sunan Kalijaga kira-kira ngahontal leuwih ti 100 warsih. Manéhna boga pamadegan yén masarakat baris menjauh lamun diserang pendiriannya. Masarakat Cirebon boga pamadegan yén ngaran éta asalna ti dusun Kalijaga di Cirebon. perayaan sekatenan. Syekh Malaya.Yogya). Manéhna lahir kira-kira warsih 1450 Masehi. Bapana nyaéta Arya Wilatikta. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu -kidul Demak. Ku kituna manéhna ngalaman mangsa ahir kakawasaan Majapahit (lekasan 1478). alun-alun jeung dua caringin sarta masjid diyakini minangka karya Sunan Kalijaga. Kartasura. Kesultanan Demak. Banyumas. Manéhna milu ogé ngararancang pangwangunan Masjid Agung Cirebon sarta Masjid Agung Demak. Kalolobaan adipati di Jawa memeluk Islam ngaliwatan Sunan Kalijaga. Sunan Bonang. Sunan Kalijaga berkeyakinan lamun Islam geus dipahaman. . Kebumen. Manéhna ogé milih kasenian sarta kabudayaan minangka sarana pikeun berdakwah. Ngaran leutik Sunan Kalijaga nyaéta Raden Said. grebeg maulud.Aya ruparupa vérsi ngait asal-usul ngaran Kalijaga anu disandangnya. komo ogé Karajaan Pajang anu lahir dina 1546 sarta mimiti kehadiran Karajaan Mataram dihandap lulugu Panembahan Senopati.Sunan Kalijaga Manéhna "wali" anu ngaranna panglobana disebut masarakat Jawa. Tihang "tatal" (pecahan kai) anu mangrupa salah sahiji ti tihang utama masjid nyaéta kreasi Sunan Kalijaga. Golongan Jawa mengaitkannya kalayan kesukaan wali ieu pikeun berendam ('kungkum') di walungan (kali) atawa "jaga kali". gamelan. Kesultanan Cirebon sarta Banten. Pangeran Tuban atawa Raden Abdurrahman. Adipati Tuban -turunan ti inohong pemberontak Majapahit. Mangka ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dina ngawanohkeun Islam. Manéhna ngagunakeun seni ukir. Paham kaagamaanana condong "sufistik berbasis salaf" -lain sufi panteistik (pemujaan sapanon). Sunan Kalijaga memang kungsi cicing di Cirebon sarta soméah pageuh jeung Sunan Gunung Jati. sarta Pajang (ayeuna Kotagede . Mangsa éta. Padika dakwah kasebut pohara efektif. lakon wayang Petruk Jadi Raja. Manéhna panyipta Baju takwa. Manéhna pohara toleran dina budaya lokal. Di antarana nyaéta Adipati Pandanaran. Tapi aya anu nyebutkeun istilah éta asalna ti basa Arab "qadli dzaqa" anu nunjuk statusna minangka "penghulu suci" kesultanan. wayang. Lanskap puseur dayeuh mangrupa Kraton. ku sorangan kabiasaan lila leungit. Arya Wilatikta kira-kira geus ngagem Islam. Ronggolawe. sarta seni sora suluk minangka sarana dakwah. Dina dakwah. Manéhna ogé ngabogaan sajumlah ngaran panggero kawas Lokajaya. Layang Kalimasada. manéhna boga pola anu sarua kalayan mentor sakaligus sahabat deukeutna.

Diantarana nyaéta yén manéhna kungsi ngalaman lalampahan spiritual kawas Isra' Mi'raj. pembesar Mesir turunan Bani Hasyim ti Paléstina. Tapi manéhna ogé ngadeukeutan rahayat kalayan ngawangun infrastruktur mangrupa jalan-jalan anu nyambungkeun antar wewengkon. Kabéh éta ngan mengisyaratkan kekaguman masarakat mangsa éta dina Sunan Gunung Jati. Sedengkeun bapana nyaéta Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Pangawasa satempat.Sunan Gunungjati Loba carita teu asup uteuk anu dikaitkeun jeung Sunan Gunung Jati. papanggih Nabi Khidir. (Babad Cirebon Naskah Klayan hal. manéhna ngadegkeun Kasultanan Cirebon anu ogé dipikawanoh minangka Kasultanan Pakungwati.xxii). Sunan Gunung Jati nyaéta hiji-hijina "wali songo" anu mingpin pamaréntahan. Kakawasaan éta dibikeunana ka Pangeran Pasarean. Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ogé ngalakonan ekspedisi ka Banten. manéhna ngagem kecenderungan Wétan Tengah anu lugas. Sunan Gunung Jati wafat dina umur 120 warsih. Pucuk Umum. Dina warsih 1568 M. Dina umur 89 warsih. Sunan Gunung Jati mundur ti jabatanna pikeun ngan ngaleukeunan dakwah. di Cirebon (tiheula Carbon). Sunan Gunung Jati ngamangpaatkeun pangaruhna minangka putra Raja Pajajaran pikeun nyebarkeun Islam ti basisir Cirebon ka pedalaman Pasundan atawa Parahiangan. Maulana Hasanuddin. Dina berdakwah. Indungna nyaéta Nyai Rara Santang. Manéhna sempet ngalalana ka sagala rupa nagara. tuluy papanggih Rasulullah SAW. Nyusul nangtungna Kesultanan Bintoro Demak. Babarengan putrana. kira-kira 15 kilométer saméméh dayeuh Cirebon ti arah kulon. sarta narima wasiat Nabi Sulaeman. . sarta luhur restu golongan ajengan séjén. mikeun sukarela pangawasaan wewengkon Banten kasebut anu saterusna jadi cikal bakal Kesultanan Banten. Ku kituna. Manéhna dimakamkan di wewengkon Gunung Sembung. putri ti raja Pajajaran Raden Manah Rarasa. Sunan Gunung Jati atawa Syarif Hidayatullah kira-kira lahir kira-kira warsih 1448 M. Syarif Hidayatullah neuleuman élmu ageman saprak umurna 14 warsih ti para ajengan Mesir.

Ti hasil perkawinan antara Prabu Siliwangi sarta Nyai Subang Larang atawa Nyai Subang Karancang. kadua carita kasebut lamun dirunut dumasar période wayah anjeunna di lahirkan jeung période Rasulullah sarta para Sahabat pohara terpaut laér périodena nyaéta kirakira kurang leuwih dalapan abad. Ti kajadian kasebut Beuki Santang kakara nyadar yén kolot anu papanggih kalayanana nyaéta jelema anu ditéangna. nepi ka-nepi ka anjeunna henteu kungsi nempo getihna sorangan. Jiwa ngorana anu bergelora mawa anjeunna ngalalana néangan jelema anu sanggup ngéléhkeun anjeunna nepi ka anjeunna bisa nempo getihna sorangan. nepi ka hiji wayah anjeunna ngajak bapana nyaéta Prabu Siliwangi pikeun memeluk ageman Islam. Wallahualam« Dumasar asal séjén di ceritakan ogé yén anjeunna geus memeluk ageman Islam saprak leutik/lahir. pikeun memeluk ageman Islam. alatan Nyai Subang Larang pamajikan Prabu Siliwangi. nepi ka pamustunganana kaluar getih ti pori-pori leungeun beuki santang. tapi cacak ogé Prabu Siliwangi geus nyadar yén ageman Islam nyaéta ageman anu bener. alatan anjeunna nyaéta incu ti Syekh Quro ti karawang. dina lalampahan ka imah. Jeung élmu ´napak sancang´na (bisa leumpang di luhur cai) anjeunna nepi ka di wewengkon arab sarta papanggih jeung kolot di sisi basisir. sarta kolot kasebut ménta bantuan Beuki Santang pikeun mengambilkannya. Nepi ka di hiji . pamustunganana anjeunna ogé insyaf luhur kesombongannya sarta memeluk ageman Islam. Sajarah hirup Prabu Beuki Santang ogé diwangun ti sawatara vérsi. sarta indit ka taneuh suci pikeun ngalakonan haji sakaligus memperdalam élmu ageman Islam babarengan adina nyaéta Nyai Rara Santang. anjeunna ngadegkeun karajaan Cirebon sarta nyebarkeun ageman Islam. sarta singget carita maranéhanana papanggih sarta berkenalan ku kituna kolot kasebut ngajak anjeunna ka imahna sarta kolot kasebut jangji baris mempertemukan jeung jelema sakti anu ditéangna. iteuk kolot kasebut tertancap dikeusik. kolot kasebut nyaéta Syaidina Ali bin Lebu Thalib ra. Dina Babad Godog diceritakan yén Beuki Santang ngora waktu éta téh saurang anu pohara sakti. Saterusna anjeunna diajar ageman Islam dina Syekh Datuk Kahfi di Cirebon.. tapi sajarah hirup anjeunna anu pangkacelukna utamana ku golongan masarakat Jawa Kulon nyaéta mimiti mula anjeunna memeluk ageman Islam. tapi walaupuan sakumna élmu kedigjayaan anu anjeunna piboga dipaké pikeun nyabut tngkat kasebut. Ibunda Beuki santang Sorangan nyaéta saurang muslimah. Nepi ka terjadilah hiji kajadian anu kaceluk ogé caritana digolongan masarakat Jawa Kulon nyaéta carita diudag-udagna Prabu Siliwangi ku Beuki Santang sarta dina prosés pengejaran éta unggal ngagunakeun élmu ´nurus bumi´ nyaéta lumpat dihandap taneuh. nepi ka dina hiji waktu anjeunna ngadéngé yén di wewengkon arab aya saurang anu pohara sakti mandra guna. ayah ti indungna nyaéta Nyai Subang Larang.Prabu Kian Santang Prabu Beuki Santang atawa Pangeran Walangsungsang atawa Sunan Rohmat atawa Sunan Godog atawa Ki Samadullah atawa Abdullah Iman atawa Pangeran Cakrabuana atawa Hurang Sasakan atawa Sri Mangana atawa Gagak Lumayung atawa Maulana Ifdil Hanafi atawa Haji Tan Eng Hoat dilahirkan kira-kira warsih 1423 M mangrupa anak kahiji ti tilu duduluran nyaéta Nyai Rara Santang atawa Nyai Hajjah Syarifah Mudhaim lahir kira-kira warsih 1426 M sarta Raja Sangara lahir kira-kira warsih 1428 M. Sanggeus balik ka taneuh Jawa. tetep waé iteuk henteu bisa dicokot. tapi ayah anjeunna Prabu Siliwangi tacan dibikeun hidayah ku Alloh SWT.. Dina carita séjén ogé aya anu nyebutkeun yén anjeunna memeluk Islam dibai¶at langsung ku Rasulullah SAW.

Sarta pikeun astana pituin anjeunna euweuh anu tau pasti. Astana anu aya ditempat séjén ngan mangrupa hiji simbol anu dijieun ku masarakat diwewengkon kasebut anu menunjukan yén anjeunna kungsi ka wewengkon kasebut (patilasan [sunda: urut singgah]).leuweung di wewengkon Tasikmalaya Garut anu ngaranna leuweung Sancang maranéhanana papanggih sarta bertarung mengadu kesaktian. di wewengkon leuweung Sancang ± Garut ± Jawa Kulon. hal ieu lah ngajadikeun astana anjeunna aya di mamana nyaéta diantarana di komplek pemakamam Gunung Jati ± Cirebon. tapi lamun nuturkeun lalampahan sajarah. di wewengkon Godog ± Garut ± Jawa Kulon. carita ieu termaktub dina Uga Wangsit Prabu Siliwangi. Perjalan panjang hirup Beuki Santang anu ngalalana antara wewengkon tatar Sunda sarta Cirebon. astana anu aya di komplek pemakaman kesultanan Cirebon anu aya di wewengkon Gunung Jati. . sarta disawatara tempat séjénna. Tapi Prabu Siliwangi éléh dina pertarungan kasebut sarta Prabu Siliwangi kalayan kebijaksanaanya mempersilahkan pamiluna pikeun nuturkeun ajaran Beuki Santang. anu leuwih ngadeukeutan kebenaranan. Hal ieu sarua kawas astana-astana saurang nabi anu aya di sawatara tempat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful